Visie op Vastgoed Gemeente Gorinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op Vastgoed Gemeente Gorinchem"

Transcriptie

1 Visie op Vastgoed Gemeente Gorinchem Versie 11 september 2013 Afdeling Financiën Team Vastgoed en Belastingen Behandeld door college: 27 augustus 2013 Beleidskaders vastgesteld door raad: PM

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is vastgoed Wat voor vastgoed heeft de gemeente Hoe ziet de vastgoedorganisatie van de gemeente er uit? Historische ontwikkeling Kaders Maatschappelijk rendement Overige kaders Visie en beleidskaders Doorkijk Vastgoednota : wat betekent dit? Vastgoed en duurzaamheid Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

3 Voorwoord VISIE OP VASTGOED GEMEENTE GORINCHEM Het is in het belang van onze klanten (de gebruikers en huurders) en in het belang van de stad als geheel dat wij doelmatig en doelgericht met ons vastgoed omgaan. Wat wíllen we precies met ons vastgoed? Hóe gaan we er in de komende jaren mee om? Wanneer besluiten we om zelf nieuw vastgoed te ontwikkelen? Wanneer laten we dat aan de markt over? En hoe zit het met de huurprijzen? Wanneer verkopen we welke vastgoedobjecten? Welk beleid voeren we t.a.v. gemeentelijk vastgoed? Dit is bij uitstek het moment om al die vragen in samenhang te beantwoorden. Want nu moeten er vragen beantwoord worden over het vastgoedbezit in het kader van de cultuurvisie. Vragen die ook opdoemen in het kader van de visie op welzijnen buurtwerk, sport, economische ontwikkeling. De vraag is welke rol de gemeente voor zichzelf ziet bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en welke rol het gemeentelijk vastgoed daarbij moet vervullen. In de Visie op Vastgoed krijgen we antwoord op deze vragen. De visie geeft richting aan ons vastgoedbeleid en biedt houvast bij het uitvoeren van dat beleid. Dit houvast is belangrijk voor de vele partijen, zowel binnen de gemeente als uit de private sector, die betrokken zijn bij, respectievelijk belang hebben bij de Gorinchemse vastgoedportefeuille. Deze Visie op Vastgoed biedt duidelijkheid. De koers is helder: Wij bezitten vastgoed indien het als instrument een doeltreffende en doelmatige aanvulling vormt op de middelen en instrumenten die worden gebruikt om maatschappelijke en publieke doelstellingen (op het gebied van cultuur, welzijn, zorg, economie, sport en eigen bedrijfsuitvoering) te behalen. Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. Gemeentelijk vastgoed is een instrument om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het college is ingenomen met deze duidelijkheid. Want daarmee kunnen we ons vastgoed, een van onze belangrijkste instrumenten om in de stad ontwikkelingen te sturen, nog beter en transparanter inzetten dan voorheen. September 2013 College van Burgemeester en Wethouders Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

4 1 Inleiding In 2009 is het beheer van het gemeentelijk vastgoed onder één dak gebracht: bij het team Vastgoed & Belastingen binnen de afdeling financiën. De inzet was daarbij gericht op het organiseren van efficiënt beheer en het opstellen van effectief beleid van vastgoed. De ambitie die gericht is op het efficiënt beheer van het vastgoed zijn grotendeels gerealiseerd. De ambitie om effectief vastgoedbeleid te ontwikkelen krijgt met deze Visie op Vastgoed een eerste aanzet. De visie schetst de gemeentelijke missie en de daaruit voortvloeiende visie en beleidskaders van het vastgoedbeleid. De ambitie om effectief vastgoedbeleid te ontwikkelen komt voort uit de toenemende behoefte om te sturen op inhoud en omvang van de vastgoedportefeuille. De veranderende omgeving, rol en (financiële) positie van de gemeente staan aan de basis hiervan. De gemeente wil sturen op het wel of niet in bezit en beheer hebben van vastgoed. De gemeente wil met het instrument vastgoed maatschappelijke en publieke beleidsdoelstellingen realiseren, die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. De gemeente wil daarbij inzicht in de kosten, (maatschappelijke) opbrengsten en effecten van het vastgoed. Het besef bestaat dat de rol van de gemeente ten aanzien van vastgoedbezit- en beheer verandert. De gemeente wil niet meer vanzelfsprekend zelf de eigenaar van vastgoed zijn om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. De rol van de gemeente verschuift van een actieve eigenaarsrol naar een faciliterende en regisserende rol. Het zijn van eigenaar van panden (en andere kapitaalgoederen en objecten) is geen doel op zich. Ze dienen om gemeentelijk beleid en maatschappelijke doelstellingen te realiseren en zijn dus in wezen een uitvoeringsinstrument. Als beleid en doelstellingen wijzigen, kan dat ertoe leiden dat panden kunnen worden afgestoten of een andere functie krijgen. De huidige discussie over hoe invulling te geven aan de bezuinigingen op cultuur en sociaal-cultureel werk, waartoe de raad in de bezuinigingsoperatie AHAD-3 besloten heeft, kan dus gevolgen hebben voor de gemeentelijke panden die op dit moment gebruikt worden door cultuur en sociaalcultureel werk. Panden zijn dus volgend aan het beleid. Genoemde bezuinigingsoperatie, de daarbij vastgestelde visie in rode draden en de veranderende rol die de gemeente wil gaan invullen (minder leidend en meer faciliterend) geven mede aanleiding voor de onderhavige vastgoednota. Het primaire doel, de missie, voor Gorinchem is om een aantrekkelijke stad te zijn voor (nieuwe) inwoners, bezoekers, bedrijven en regio. Het realiseren van deze missie is bij de visie op vastgoed leidend, rekening houdend met de verschillende maatschappelijke behoeften en belangen. De gemeente stimuleert het zelforganiserend vermogen van partijen en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de (regionale)partners. De Visie op Vastgoed schetst de beleidskaders van het vastgoedbeleid. De visie zal verder worden uitgewerkt in de Nota Vastgoedbeleid. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

5 2 Wat is vastgoed 2.1 Wat voor vastgoed heeft de gemeente Vastgoed wordt ook wel een onroerend goed of een onroerende zaak genoemd. Vastgoed kenmerkt zich door de vereniging met de grond en omvat de grond en de opstal. Het gemeentelijk vastgoed is onder te verdelen in drie categorieën (hierbij laat de gemeente zich leiden door de definities van vastgoed van de commissie BBV): Maatschappelijk vastgoed Het maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat overduidelijk is toegewezen aan een maatschappelijke of publieke activiteit. Voorbeelden hiervan zijn het gemeentehuis, de sportaccommodaties, de schoolgebouwen, de buurthuizen, de theaters, het museum en de bibliotheek. Dit vastgoed heeft de gemeente in bezit om maatschappelijke of publieke doelstellingen te kunnen realiseren. Kenmerk van maatschappelijk vastgoed is dat bij negatieve exploitatiesaldi er feitelijk sprake is van het duurzaam verstrekken van een subsidie. Bij maatschappelijk vastgoed is het zaak de beleidsvisies van de raad en het college op cultuur, sport, welzijn en eigen taken doelmatig en doeltreffend door te vertalen naar het juiste vastgoedbezit. Op dit moment is het vertalen van het maatschappelijk beleid naar de wenselijke inzet van maatschappelijk vastgoed in het kader van de visie op cultuur en welzijn een urgente vraag en is er een steeds luidere roep om duidelijke richtlijnen voor deze inzet. Commercieel vastgoed Commercieel vastgoed is vastgoed met een commerciële functie dat de potentie heeft om commercieel geëxploiteerd te worden. Voorbeelden hiervan zijn horecapand de Hoofdwacht, winkelpand de Mandarijn en het kantoorpand de Oude Doelen. Hieronder vallen ook de gronden die niet in exploitatie zijn of worden genomen en die geen openbaar gebied betreffen. Dit vastgoed houdt de gemeente in bezit om bijvoorbeeld ruimtelijke effecten van beleid te kunnen verwezenlijken (het historische aanzicht van de stad bewaren). Commercieel vastgoed kenmerkt zich omdat het aangehouden wordt om bewust winst of waardestijging te realiseren. De gemeente wil in de toekomst alleen nog maar eigenaar blijven van dergelijk bedrijfseconomisch vastgoed als de overname van de rendabele marktexploitatie van dit vastgoed niet mogelijk is en/of het bewaren van de effecten niet gewaarborgd kan worden. Indien inmenging van de gemeente niet meer nodig is zal dit vastgoed worden verkocht. Overig gemeentelijk vastgoed De gemeente heeft nog 28 woningen in haar bezit, maar omdat de verhuur aan particulieren niet tot de kerntaak van de gemeente behoort, heeft het college in 2011 besloten alle inspanningen er op te richten dit vastgoed te verkopen. Ook heeft de gemeente nog enkele zogenaamde strategische panden in bezit, ooit aangekocht om strategische ontwikkelingen mogelijk te maken. Voor zover dit bezit niet meer noodzakelijk is voor het tot stand komen van een gewenste ontwikkeling wordt dit ook verkocht. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

6 2.2 Hoe ziet de vastgoedorganisatie van de gemeente er uit? De gemeente heeft het vastgoedbezit en het beheer daarvan centraal onder gebracht. De gemeente regelt het vastgoedbeheer en waakt over de kwaliteit van de gebouwen waarbij de wensen van de gebruiker leidend zijn. Er is toenemend behoefte aan het ontwikkelen van een strategische koers en tactische beleid op het gebied van Vastgoed en aan duidelijk geformuleerd vastgoedbeleid. Doordat de vastgoedorganisatie zich op uitvoerend niveau in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld (de basis is op orde) is dit het juiste moment om dat te gaan doen. 2.3 Historische ontwikkeling In 2009 is het gemeentelijk vastgoed onder één dak gebracht: bij het team Vastgoed & Belastingen binnen de afdeling financiën. De inzet was daarbij gericht op het organiseren van efficiënt beheer en het opstellen van effectief beleid van vastgoed. Een deel van de ambities, namelijk die gericht zijn op het efficiënt beheer van het vastgoed zijn grotendeels gerealiseerd: binnen het team Vastgoed is het technisch en commercieel beheer van al het gemeentelijk vastgoed ondergebracht. De vastgoedportefeuille is grotendeels in kaart gebracht en bij technisch beheer en commercieel beheer is de administratieve basis grotendeels op orde. Van al het vastgoed zijn meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. Aan de kostenkant is meer inzicht en overzicht ontstaan. Er is betere sturing mogelijk op het bezit en op de inzet ervan. Er is gewerkt aan een vastgoedbeheerssysteem, waardoor inzicht en overzicht aan de opbrengstenkant is ontstaan. Gerealiseerde opbrengsten zijn per pand inzichtelijk gemaakt en er is een overzicht van de overige lasten. De ambitie om effectief vastgoedbeleid te ontwikkelen krijgt met deze Visie op Vastgoed een eerste vorm. De visie schetst de gemeentelijke missie en de daaruit voortvloeiende beleidskaders van het vastgoedbeleid. De ambitie om effectief vastgoedbeleid te ontwikkelen komt voort uit de toenemende behoefte om te sturen op inhoud en omvang van de vastgoedportefeuille. De veranderende omgeving en de veranderde rol en (financiële) positie van de gemeente staan aan de basis hiervan. De gemeente wil op het bezit van vastgoed kunnen sturen. De gemeente wil met het instrument vastgoed maatschappelijke en publieke beleidsdoelstellingen realiseren, die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. De gemeente wil daarbij inzicht in de kosten en (maatschappelijke) opbrengsten en effecten van het vastgoed. Vanuit het besef dat de rol van de gemeente ten aanzien van vastgoedbezit verandert. De gemeente wil niet meer vanzelfsprekend zelf de eigenaar van vastgoed zijn om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. De rol van de gemeente verschuift van een actieve eigenaarsrol naar een faciliterende en regisserende rol. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

7 3 Kaders 3.1 Maatschappelijk rendement Hét uitgangspunt van het gemeentelijk vastgoedbeleid is dat de gemeente nooit vastgoed zal bezitten enkel vanuit financieel oogpunt. Het maatschappelijk rendement is leidend. In de basis betekent dit dat vastgoed wordt afgestoten op het moment dat een commerciële exploitatie mogelijk is; de gemeentelijke doelstelling is dan immers behaald. Door het maatschappelijk rendement als uitgangspunt te nemen, onderscheidt de gemeente zich van commerciële vastgoedpartijen. Huurprijzen De stelregel is dat voor maatschappelijk vastgoed kostendekkende huren in rekening worden gebracht. Daar waar de huurder de kostendekkende huur niet kan betalen, zal, mits dit past binnen de maatschappelijke doelstellingen, worden bijbetaald vanuit de verantwoordelijke beleidsafdeling. Zodoende wordt subsidiering via lagere huurprijzen voorkomen en ontstaat transparantie. Voor commercieel vastgoed wordt een marktconforme huurprijs gevraagd. Het gemeentelijke vastgoed vervult een belangrijke rol bij de realisatie van maatschappelijke doelstellingen, ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen en bij de gemeentelijke bedrijfsvoering. Vanuit een efficiënte inzet van vastgoed worden ontwikkelingen gestimuleerd, middelen vrijgespeeld en wordt voorzien in eigen huisvestingsbehoefte. De gemeente heeft dus alleen een actieve eigenaarsrol in vastgoed als het anders onmogelijk is om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken op het gebied van cultuur, welzijn, sport, educatie en stedelijke ontwikkeling. Maatschappelijk vastgoed wordt steeds vaker, zoals bij brede scholen, multifunctioneel ingezet. Aan de ene kant wordt dit ingegeven door kostenbesparing en aan de andere kant door inhoudelijke synergie (kloppend hart in de wijk). De noodzaak om verder na te denken over de te bieden en de gevraagde functies en de invulling daarvan dringt zich hier op. Aan de ene kant is er een maatschappelijke behoefte en aan de andere kant het besef dat wat de gemeente kan leveren en betalen, verandert. Er is behoefte aan het inzicht in de functies van gebouwen die de gemeente wil faciliteren op het gebied van welzijn en cultuur. De gemeente wil een antwoord op de vraag hoe dat moet en wat het mag kosten. In dit kader speelt op dit moment de discussie rondom de cultuurvisie en het welzijnsbeleid. Maar er zijn ook bezuinigingsdoelstellingen geformuleerd. Het maatschappelijk vastgoed speelt hierin een sleutelrol en vormt daarom een belangrijk instrument voor het bereiken van maatschappelijk rendement in de stad. De vraag die beantwoord moet worden is: Welke rol speelt de gemeente bij het voorzien in de vraag naar vastgoed? Dat die rol van de gemeente bij voorkeur geen actieve eigenaarsrol meer is, tenzij hierdoor bepaalde functies onmogelijk worden gemaakt, zal leidend zijn voor de toekomst. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

8 3.2 Overige kaders Er zijn verschillende raadsopdrachten vastgesteld door de raad, die als gemeenschappelijk doel hebben: Vanuit een nieuwe manier van denken komen tot een aantrekkelijke stad waar inwoners op een prettige manier kunnen wonen in een omgeving die schoon, heel en veilig is en die uitnodigt tot meedoen. De volgende kaders zijn richtinggevend voor de visie op Vastgoed. Beleidskader AHAD3 (rode draden) Beleidskaders cultuurvisie gemeente Gorinchem Beleidskaders welzijn Financiële kaders AHAD3 Nota grondbeleid 1 Vastgesteld door gemeenteraad op 27 juni 2013 Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

9 4 Visie en beleidskaders Gegeven de hierboven omschreven ontwikkelingen en beleidskaders en gekeken naar de huidige vraagstellingen is de volgende visie op Vastgoed bepaald: De gemeente stuurt bij het uitvoeren van het vastgoedbeleid op maatschappelijk rendement, vanuit de drijfveer om maatschappelijke en publieke doelstellingen te effectueren. De gemeente voert ten aanzien van het vastgoedbeheer een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij de kosten en opbrengsten van het gemeentelijk vastgoed transparant zijn. Dit betekent het organiseren van afstemming tussen doelstellingen vanuit doelgericht maatschappelijk beleid en de doelstellingen vanuit een doelmatige bedrijfsvoering. Out of the box denken en slimme vastgoedoplossingen kunnen dan de ambities in de stad mede mogelijk gaan maken. De volgende beleidskaders komen daaruit voort: De gemeente heeft geen actieve eigenaarsrol in vastgoed tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van maatschappelijke of publieke doelstellingen om bijvoorbeeld ruimtelijke effecten van beleid te kunnen verwezenlijken (zoals het historisch aanzicht van de stad), indien dit niet op een andere wijze geregeld kan worden. De gemeente brengt voor het maatschappelijk vastgoed een kostendekkende huur in rekening, eventuele subsidie op deze huur wordt vanuit de beleidsafdelingen bekostigd en gebudgetteerd. Voor het commercieel vastgoed brengt de gemeente een marktconforme huur in rekening. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. De gemeente heeft de basisadministratie van al het gemeentelijk vastgoed goed op orde en centraal geregistreerd en aangestuurd. Er zijn meerjarenonderhoudsplanningen en exploitatiebegrotingen, er is inzicht en overzicht in het bezit, kosten en opbrengsten zijn inzichtelijk. De gemeente besluit vanuit strategische overwegingen over aan- en verkoop van vastgoed en voert tactisch portefeuillebeleid voor het gemeentelijk vastgoed. Vastgoedbezit wordt tactisch ingezet voor alle functies en er wordt gezocht naar een optimale match tussen vraag en aanbod. Er wordt gestuurd op bezettingsgraad en voorkoming van leegstand en overaanbod. Er wordt gezocht naar dwarsverbanden tussen veelzijdige gebruikers en er wordt nadrukkelijk aangesloten bij partners binnen de gemeente. Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet meer dient. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

10 De gemeente heeft bij het beheer en ontwikkeling van vastgoed duurzaamheid en energiezuinigheid hoog in haar vaandel staan. De besluitvorming over de uitvoering van het vastgoedbeleid binnen de bovengenoemde kaders van de Visie op Vastgoed ligt bij het college. Bij een afwijking van de kaders wordt overleg gevoerd met de raad. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

11 5 Doorkijk 5.1 Vastgoednota : wat betekent dit? Een andere manier van werken, waarbij actiever wordt ingespeeld op beleid, vraagt een andere kijk op de huurprijsbepaling. Vastgoed gaat in de toekomst uit van een kostendekkende huur voor maatschappelijk vastgoed en een marktconforme huur voor commercieel vastgoed. De kostendekkende systematiek is het uitgangspunt, maar de gemeente wil nadrukkelijk kunnen sturen op de huuropbrengsten. Uitgangspunt is altijd dat de gemaakte kosten voor het vastgoed helder zijn. De gemeente maakt daarmee inzichtelijk wat zij ervoor over heeft om bepaalde functie een vastgoedplek te geven (of niet). 5.2 Vastgoed en duurzaamheid De gemeente zal zich strategisch, tactisch en professioneel ontwikkelen als het gaat om vastgoed. De missie is om dit vanuit een maatschappelijke gedrevenheid te doen, met een efficiënte bedrijfsvoering. De gemeente heeft daarbij duurzaamheid en energiezuinigheid hoog in haar vaandel staan. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 26 september 2013 20:00-23:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Anton Barske 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

Nota Vastgoedbeleid Gemeente Gorinchem 2014

Nota Vastgoedbeleid Gemeente Gorinchem 2014 Nota Vastgoedbeleid Gemeente Gorinchem 2014 Afdeling Financiën Team Vastgoed en Belastingen Behandeld door college: 11 februari 2014 Beleidskaders vastgesteld door de raad: PM Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Vastgoedbedrijf Enschede

Vastgoedbedrijf Enschede Vastgoedbedrijf Enschede een praktijkcase Spreker Jan Kappers Datum 10-2-2012 Plaats Culemborg Facts & organisatie Aanleiding Werkwijze Ontwikkelingen Toekomst Enschede? > Grootste stad in provincie Overijssel

Nadere informatie

ONTWERP BESLUIT (D) TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

ONTWERP BESLUIT (D) TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG ONTWERP BESLUIT (D) TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (ECONOMISCHE ACTIVITEIT betreffende Exploitatie en beheer van gemeentelijk strategisch onroerend goed) De Raad van de gemeente Papendrecht, OVERWEGENDE

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Sturen op het gebruik van

Sturen op het gebruik van Sturen op het gebruik van maatschappelijk vastgoed Seminar Maatschappelijk Vastgoed ir. Wicher F. Schönau MMC Twynstra Gudde Krijtmolen d'admiraal, Amsterdam 24 juni 2014 Toekomst of verleden? Library

Nadere informatie

Hoofdprincipes vastgoed

Hoofdprincipes vastgoed Hoofdprincipes vastgoed De gemeentelijke zorg voor het realiseren en in stand houden van gemeentelijk vastgoed en de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting komt primair voort uit de wet en uit gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering : in te vullen door griffie Zaaknummer: Onderwerp : Vastgoednota 2017 Agendapunt

Nadere informatie

Afstootstrategie vastgoed

Afstootstrategie vastgoed Afstootstrategie vastgoed Gemeente IJsselstein Datum: 18 april 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Kernportefeuille... 3 3 Algemene kaders... 4 3.1 Algemeen...4 3.2 Functie...4 3.3 Financieel...5 3.4 Gebruikers...5

Nadere informatie

Paragraaf vastgoed Inleiding 2013: eerste jaar CVDH Omvang van de portefeuille

Paragraaf vastgoed Inleiding 2013: eerste jaar CVDH Omvang van de portefeuille Paragraaf vastgoed Inleiding De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Onze vastgoedportefeuille varieert van welzijnsaccommodaties, sportfaciliteiten, kantoorgebouwen, schoolgebouwen, theaters, parkeergarages,

Nadere informatie

Beleidskader Vastgoed Enschede. Strategie op vastgoed

Beleidskader Vastgoed Enschede. Strategie op vastgoed Beleidskader Vastgoed Enschede Strategie op vastgoed 9 oktober 2017 Doel beleidskader Dit beleidskader brengt doelen, mogelijkheden en consequenties van vastgoed samenhangend in beeld om te kunnen bepalen

Nadere informatie

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) Kenmerk 132007 Datum 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) De raad van de gemeente Renkum; gezien het voorstel d.d. 30 september 2014 Gelet op artikel 25h,

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Commissie notitie. Onderwerp: integraal vastgoedbeleid.

Commissie notitie. Onderwerp: integraal vastgoedbeleid. gemeente Eindhoven 16R6821 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00722 Dossiernummer 16.22.551 Beslisdatum B&W 31 mei 2016 Commissie notitie Onderwerp: integraal vastgoedbeleid. Inleiding Medio vorig jaar, op

Nadere informatie

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Professioneel beheer creëert maatschappelijke en financiële meerwaarde 2011 Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Beleid en kenmerken

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 61265 Datum : 10 juni 2014 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Registratienummer: ID Behorende bij: - raadsvoorstel RVO d.d. 29 maart raadsbesluit nr. RB d.d.

Registratienummer: ID Behorende bij: - raadsvoorstel RVO d.d. 29 maart raadsbesluit nr. RB d.d. N A - Registratienummer: ID 11.01795 Behorende bij: - raadsvoorstel RVO 11.0107 d.d. 29 maart 2011 - raadsbesluit nr. RB 11.0088 d.d. 16 N A 011- Inhoud I. Inleiding... 3 II. Huidige portefeuille... 5

Nadere informatie

onderzoeksopzet maatschappelijk vastgoed

onderzoeksopzet maatschappelijk vastgoed onderzoeksopzet maatschappelijk vastgoed december 2015 1 inleiding aanleiding De gemeente Rotterdam is eigenaar van circa 2.959 vastgoedobjecten met een totale waarde van circa 1,3 miljard. 1 De gemeentelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 10-6-2014 B en W-besluit nr.: 14.0493 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Wet markt en overheid Aanleiding: Op 1 juli 2012 is de Wet markt

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Gemeente Woerden. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014.

Gemeente Woerden. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014. RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 14R.00473 ^ gemeente WOERDE Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 4 november 2014 Portefeuillehouder(s): J.I.M. Duindam Portefeuille(s): Economische zaken

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Visie op vastgoed. Baerte de Brey 31 mei 2012

Visie op vastgoed. Baerte de Brey 31 mei 2012 Visie op vastgoed Baerte de Brey 31 mei 2012 Inhoud 1. Inhoud 2. Structuurvisie 3. Vastgoed categorieën 4. Analyse 5. Waardevol vastgoed 6. Transparante relaties 7. Vragen & verbeteringen 8. Stellingen

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Info beschikbaar op : 4 november 2010 Raadsvergadering : 11 november 2010 Behandeld door : Ad Priems Portefeuillehouder : Eric van den Dungen Registratienummer : 153

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

ROZ Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

ROZ Benchmark Gemeentelijk Vastgoed ROZ Benchmark Gemeentelijk Vastgoed Door de centralisering van het gemeentelijk vastgoed neemt de behoefte aan transparantie en professionalisering sterk toe. Een van de concrete initiatieven om de transparantie

Nadere informatie

VASTGOED MET RENDEMENT. Heldere uitgangspunten voor de praktijk van vastgoed

VASTGOED MET RENDEMENT. Heldere uitgangspunten voor de praktijk van vastgoed VASTGOED MET RENDEMENT Heldere uitgangspunten voor de praktijk van vastgoed Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene uitgangspunten... 5 Verhuur... 7 Beheer en onderhoud... 8 Wijzigingen in de vastgoedportefeuille...

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

Systematiek berekening huurprijzen gemeentelijk vastgoed. Rekenkamercommissie Amstelveen

Systematiek berekening huurprijzen gemeentelijk vastgoed. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Systematiek berekening huurprijzen gemeentelijk vastgoed Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 28 januari 2010 Inleiding Via één van de raadsfracties is de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

24 februari Nota Vastgoed Zoeterwoude

24 februari Nota Vastgoed Zoeterwoude 24 februari 2015 Nota Vastgoed Zoeterwoude Nota Vastgoed Zoeterwoude Datum 24 februari 2015 Uitgave Gemeente Zoeterwoude Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 0. Samenvatting.. 1 1. Inleiding..

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen BBV en afschrijvingen Het BBV kent verschillende onderwerpen. Eén van de onderwerpen heeft betrekking op de waardering

Nadere informatie

Grondprijzennota. Gemeente Stein Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid december 2014

Grondprijzennota. Gemeente Stein Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid december 2014 Grondprijzennota 2015 Gemeente Stein Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid december 2014 1. INLEIDING De grondprijzennota wordt opgesteld binnen de door de Raad vastgestelde kaders van de Nota

Nadere informatie

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 60016 12 april 2017 Wet markt en overheid, gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Financiële sturing. Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch. Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry

Financiële sturing. Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch. Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry Financiële sturing Inleidende vraag: Wat is beter om te hanteren: KPDH of markthuur? De vraag anders gesteld:

Nadere informatie

Boek op t Zand. Plan van Aanpak

Boek op t Zand. Plan van Aanpak Boek op t Zand Plan van Aanpak Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Historie... 4 Nut en noodzaak voor het toerisme... 5 Beleidskeuzes... 6 Voorstel... 7 Strategie/planning... 8 2 Aanleiding Al geruime tijd wordt

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN - Instrument voor analyse van maatschappelijk vastgoed op strategisch en tactisch niveau - Ontstaan vanuit de praktijk - Bedoeld als applicatie

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

Sprekers van vandaag

Sprekers van vandaag Vastgoedbedrijf gemeente Almere De Praktijk Algemene Rekenkamer 6 september 2013 Sprekers van vandaag Annemarie van der Zee Henk Hoogland 1 Onderwerpen van vandaag Geschiedenis Vastgoedbedrijf Almere Opbouwen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

REKENKAMERONDERZOEK GEMEENTE GORINCHEM (Strategisch) Vastgoedbeleid

REKENKAMERONDERZOEK GEMEENTE GORINCHEM (Strategisch) Vastgoedbeleid REKENKAMERONDERZOEK GEMEENTE GORINCHEM (Strategisch) Vastgoedbeleid Den Haag, januari 2014 Auteurs: M. van der Hee, P. van Joolingen, W. Stam en A. van der Ven Status: definitief Kenmerk: WS/MvdH/140131

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar W. de Bruin Tel.nr. (0318) 68 02 77 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2013/32 749226 GZ 1 mei 2013 Cie.

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

30 oktober 2014 Albert Abee

30 oktober 2014 Albert Abee Raadsvoorstel *BR1400244* *BR1400244* Datum Raad Portefeuillehouder 30 oktober 2014 Albert Abee Registratienummer BR1400244 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Vastgoedbeleid Gevraagde beslissing

Nadere informatie

VVD Utrechtse Heuvelrug. Visie op vastgoed. Inbreng voor raadsinformatie avond van 31 mei 2012

VVD Utrechtse Heuvelrug. Visie op vastgoed. Inbreng voor raadsinformatie avond van 31 mei 2012 VVD Utrechtse Heuvelrug Visie op vastgoed Inbreng voor raadsinformatie avond van 31 mei 2012 Baerte de Brey, VVD-fractie Utrechtse Heuvelrug 21-5-2012 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Analyse vastgoed portefeuille

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

Themaonderzoek. Vastgoed. Onderzoek naar de haalbaarheid van bezuinigingen voor de jaren 2015 en verder ingevolge de Kadernota 2014

Themaonderzoek. Vastgoed. Onderzoek naar de haalbaarheid van bezuinigingen voor de jaren 2015 en verder ingevolge de Kadernota 2014 Themaonderzoek Vastgoed Onderzoek naar de haalbaarheid van bezuinigingen voor de jaren 2015 en verder ingevolge de Kadernota 2014 Sliedrecht, februari 2014 Voorwoord Voor u ligt een rapport dat denkrichtingen

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond het grondbeleid

Ontwikkelingen rond het grondbeleid Ontwikkelingen rond het grondbeleid Inleiding voor wooncongres 3 november 2015 Herman de Wolff (H.W.deWolff@tudelft.nl) Delft University of Technology Challenge the future Opzet Grondbeleid: waarom ook

Nadere informatie

vastgoed, katalysator voor ontwikkeling

vastgoed, katalysator voor ontwikkeling Centrale Vastgoed Organisatie vastgoed, katalysator voor ontwikkeling Dion Cools Hoofd A&O Vastgoed Moderator Jan Veuger Programma manager MV Hanze Hogeschool Groningen 16-3-2012 Inhoud presentatie Al

Nadere informatie

Jg. 48 / Nr. 2 / 2015 Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? Jan Veuger. Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (fotograaf: Wilminktheater Enschede)

Jg. 48 / Nr. 2 / 2015 Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? Jan Veuger. Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (fotograaf: Wilminktheater Enschede) Jg. 48 / Nr. 2 / 2015 Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? P. 132 Jan Veuger Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (fotograaf: Wilminktheater Enschede) Jg. 48

Nadere informatie

als profit-centre Ervaringen in Helmond Door: Johan Brands Afdelingsmanager Grondzaken Gemeente Helmond 1 juni 2010

als profit-centre Ervaringen in Helmond Door: Johan Brands Afdelingsmanager Grondzaken Gemeente Helmond 1 juni 2010 Gemeentelijke vastgoedorganisatie als profit-centre Ervaringen in Helmond Door: Johan Brands Afdelingsmanager Grondzaken Gemeente Helmond 1 juni 2010 2 Gemeentelijke gebouwen Ongeveer 140.000 m2 te exploiteren

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Probleem- en doelstelling 3 1.2 Gemeentelijk vastgoed 3 1.3 Leeswijzer 3

1 Inleiding 3 1.1 Probleem- en doelstelling 3 1.2 Gemeentelijk vastgoed 3 1.3 Leeswijzer 3 VASTGOEDNOTA Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Probleem- en doelstelling 3 1.2 Gemeentelijk vastgoed 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Gemeentelijk beleid 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Nota Grondbeleid 4 2.3 Grondprijzenbeleid

Nadere informatie

Vastgoedbeleid IJsselstein

Vastgoedbeleid IJsselstein Vastgoedbeleid IJsselstein Beleidskader voor het bepalen van de kernportefeuille Afdeling Beleid en Strategie Datum: 19 maart 2012 2012/00014 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 Methode...3 1.2 Opbouw...3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid

Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2014; gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; b e s l u i t : I. de

Nadere informatie

Procesaanpak. Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat

Procesaanpak. Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat Procesaanpak Strategische heroriëntatie Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd 2018-2022 Sociaal Culturele Centra vragen beleid op maat Grip op financiële prestaties van maatschappelijke voorzieningen Stefan

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (het theater De Willem), Besluit F Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen?

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? van Vliet FAMO Regiobijeenkomsten 2011 April 2011 #1282874 Agenda BNG missie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Kadernota integraal grondbeleid Gemeente Sint Anthonis 2014

Kadernota integraal grondbeleid Gemeente Sint Anthonis 2014 Kadernota integraal grondbeleid Gemeente Sint Anthonis 2014 1 Inhoudsopgave kadernota integraal grondbeleid Aanleiding kadernota pag. 3 Visie op grondbeleid pag. 4 Doelen pag. 5 Principes/kader pag. 6

Nadere informatie

1) Kan het college in kaart brengen waaruit de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Ede bestaat?

1) Kan het college in kaart brengen waaruit de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Ede bestaat? E. van Milligen wethouder Financiën Financiën Personeel en Organisatie Strategie & Onderzoek Informatie- en Automatiseringsbeleid Facilitaire Zaken Publiekszaken Grondzaken project Veluwse Poort Kunst

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1 Leidraad e toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke 1 Aanleiding: Om als gemeente goed in te kunnen spelen en reageren op initiatieven en verzoeken om maatschappelijke die door externe

Nadere informatie

Raadsvoorstel <- Klik hier voor uitgebreide toelichting

Raadsvoorstel <- Klik hier voor uitgebreide toelichting Datum raadsvergadering: 18 september 2014 Onderwerp: Aanwijzingsbesluit onderwerpen van algemeen belang Wet Markt en Overheid. 0.Samenvatting: Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid ( Wet M en O) van

Nadere informatie

Jan Kappers / april 2016

Jan Kappers / april 2016 Agendapunt commissie: 3.1 steller telefoonnummer email Jan Kappers 06-53989323 Jan.kappers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder De heer M. Bax 36839/36844 21 april

Nadere informatie

Vastgoedmanagement. Stand van zaken bij gemeenten. Onderzoeksresultaten 2013

Vastgoedmanagement. Stand van zaken bij gemeenten. Onderzoeksresultaten 2013 Vastgoedmanagement Stand van zaken bij gemeenten Onderzoeksresultaten 2013 Een jaarlijks onderzoek naar de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het management van hun vastgoedportefeuille Datum:

Nadere informatie

Kadernota vastgoed. Gewijzigd 20 mei 2016

Kadernota vastgoed. Gewijzigd 20 mei 2016 Kadernota vastgoed Gewijzigd 20 mei 2016 Wijzigingen: 5.3 juridische kaders, punt 5: vooraf toegevoegd 5.4 wegingsfactoren voor gunning vastgoed, punt 3: woonvisie is leidend toegevoegd 6 compacte en strategisch

Nadere informatie

Grondprijzennota 2016

Grondprijzennota 2016 Grondprijzennota 2016 Gemeente Stein Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid december 2015 1. INLEIDING De grondprijzennota wordt opgesteld binnen de door de Raad in mei 2015 vastgestelde kaders

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 4 maart 2015

College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 4 maart 2015 1 van 7 College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 4 maart 2015 Betreft: Tarievensystematiek Kopie aan: Leden van de raadscommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge

Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge De gemeenteraad heeft de kadernotitie uitgangspunten voor accommodatiebeleid vastgesteld op 19 september 2013. De concrete

Nadere informatie

NEE. Besluit 29-07-2014: Aangehouden. Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr. : Datum: 14 juli 2014. Nummer: 14A.00578

NEE. Besluit 29-07-2014: Aangehouden. Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr. : Datum: 14 juli 2014. Nummer: 14A.00578 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr. : Datum: 14 juli 2014 8856 Team: Concernzaken Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Wet Markt

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- A

Voorstel Gemeenteraad VII- A Voorstel Gemeenteraad VII- A Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvoorstel strategie op vastgoed en financiële gevolgen concentratie vastgoed Agendaletter E Programma BMO Aangeboden aan Raad 18 december 2014

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel huurwaardebepaling maatschappelijk vastgoed

Concept-Raadsvoorstel huurwaardebepaling maatschappelijk vastgoed Concept-Raadsvoorstel huurwaardebepaling maatschappelijk vastgoed Aanleiding De gemeenteraad heeft in het kader van de programmabegroting 2013 het college de opdracht gegeven te komen met een aanpak met

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 Inhoud Pagina 01. DOELSTELLING 3 02. AARD VAN DE FACILITEITEN 3 03. TARIEFSTRUCTUUR 3,4 04. BEHEER 4,5 05. BESTUUR & BESTUREN 5,6 06. FINANCIËN 6 2 01. DOELSTELLING /ACTIVITEIT

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 De Kaderbrief Vastgoed 2017 vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 De Kaderbrief Vastgoed 2017 vast te stellen. voorstel aan de raad Opgesteld door Utrechtse Vastgoed Organisatie Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk 4408707 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 29 juni 2017 Jaargang en nummer 2017 38 Geheim Portefeuille

Nadere informatie

2005. Nr. : Dnst. : BOWO. Nota Vermogensbeheer Grondzaken. Leiden, 22 april 2005.

2005. Nr. : Dnst. : BOWO. Nota Vermogensbeheer Grondzaken. Leiden, 22 april 2005. Nr. : 05.0052. Dnst. : BOWO Nota Vermogensbeheer Grondzaken. 2005. Leiden, 22 april 2005. De nota Vermogensbeheer maakt onderdeel uit van het grondbeleid zoals dat momenteel wordt ontwikkeld binnen de

Nadere informatie

agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen

agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen Raadsvoorstel agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Raadsvergadering: Commissie: Portefeuillehouder: mr. P. de Baat MPM en mw. A.J.A van de Ven Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-,

Nadere informatie

Vastgoed & Financiering. Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen

Vastgoed & Financiering. Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen Vastgoed & Financiering Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen Bouwen zonder geld Veel maatschappelijke organisaties hebben te maken met verouderde huisvesting en te hoge exploitatiekosten.

Nadere informatie