Kennisbijeenkomst 5 opzetten verhuurorganisatie. Joël Scherrenberg MBA MRICS RRV Strategisch adviseur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisbijeenkomst 5 opzetten verhuurorganisatie. Joël Scherrenberg MBA MRICS RRV Strategisch adviseur"

Transcriptie

1 Kennisbijeenkomst 5 opzetten verhuurorganisatie Joël Scherrenberg MBA MRICS RRV Strategisch adviseur

2 Vastgoedmanagement Het actief sturen op de vastgoedportefeuille met als doel een zowel kwalitatief als financieel optimale mix van vastgoedobjecten Actueler dan ooit Scherpe scheiding tussen marktpartijen en overheden verdwijnt steeds meer Een strategische keuze Wel/niet deel van primair proces Genereren van geld of gewenste zekerheden Vastgoedmanagement bestaat uit een portefeuillevraagstuk en een organisatievraagstuk 2

3 Definitie CREM Corporate Real Estate Management: Het managen van de vastgoedportefeuille van een onderneming door het aanpassen van de portefeuille en diensten aan de behoeften van de (kern)-bedrijfsprocessen met het doel maximale toegevoegde waarde te creëren voor de onderneming zodat een optimale bijdrage geleverd wordt aan de totale prestatie van de onderneming. En PREM? 3

4 Verschil commercieel en non-profit Commercieel Non-profit Focus op winst Rendementseis Kantoren Winkels Parkeergarages Leisure Geen winstoogmerk Maatschappelijke doeleinden Kunst Educatie/onderzoek Cultuur Politiek Subsidies 4

5 Vormen vastgoedmanagement Strategisch Beleid en strategie Portfolio management Tactisch Performance-analyses Investeringsbeleid Verhuurbeleid Asset management Operationeel Beheer Administratie Instandhouding Property management 5

6 Niveaus vastgoedmanagement Strategisch: missie en visie langetermijnstrategie op portefeuilleniveau vastgoedrisico s centraal beheersen investeringsruimte bepalen Tactisch: integrale benadering vastgoedplannen aankoop en verkoopbeslissingen afweging prijs/kwaliteit focus op totale levensduur Operationeel: beheer vastgoed uitvoeren projecten contact gebruiker 6

7 Communicatie en informatiestroom Politieke context Uitvoering door: Vereiste: actuele en complete asset informatie Beleid & sturing Informatie & rapportage Technisch Administratief portfolio Asset management Commercieel strategisch Facilitair tactisch operationeel -> transitierichting -> zelf combinatie Markt* Soorten vastgoed: specifiek versus generiek * = grenzen bepaald door: Veiligheid: protocollen en toezicht Demarcatie: verantwoordelijkheid huurder versus eigenaar 7

8 Strategisch niveau Bepalen van de strategie voor de portefeuille Hier spelen vraagstukken als: Welke doelstellingen heeft het beleggen? Wat zijn de huidige ontwikkelingen op de financiële en vastgoedmarkten? Welke visie hebben wij t.a.v. onze portefeuille? Welke strategie kiezen wij t.a.v. onze deelportefeuilles? Welke prestatie (performance) verwachten wij van onze portefeuille? Wat wordt zelf gedaan en wat wordt uitbesteed? 8

9 Portfolio management Bijsturen ambities Visie Ondernemingsplan gewenste portefeuille Huidige financiële situatie Analyse voorraad Kaders voor assetmanagement Financiële effecten - Investeringsplanning - Balanspositie Strategie per complex (assetmanagement) Bijsturen keuzes strategie 9

10 Portefeuille zorginstelling 10

11 Portefeuille zorginstelling 11

12 Waardedrijvers vastgoed ORGANISATIEDOELEN STRATEGIE (richting organisatie) ORGANISATIEKEUZES BELEID (inrichting organisatie) INTERNE ONTWIKKELINGEN Marketing Productiviteit Waarde Flexibiliteit Kosten Kennisdeling Cultuur WAARDEDRIJVERS VASTGOED 12

13 Afstemmen vraag- en aanbodzijde? Dynamische vraag: prioriteiten verschuiven doelgroep(en) veranderen werkmethoden veranderen stijgende kwaliteitseisen Statisch aanbod vastgoed: kapitaalintensief langdurige impact weinig flexibel uniek, maatwerk en geen massaproduct AANBOD 13

14 Voorbeeld beslisboom Huidige portefeuille Complex voldoet Doorexploiteren Confrontatie Ideale portefeuille Complex voldoet functioneel niet Complex voldoet functioneel maar niet financieel Niet geschikt te maken Wel geschikt te maken Sloop Verkoop Renoveren Herpositioneren Renderen Saldo resterende Nieuwbouw woningbehoefte 14

15 Het volume van de bestaande voorraad Sloop Voorraad Nieuwbouw Nadruk op nieuwe ontwikkelingen volume zit in bestaande voorraad: voorraadbeheer duurzaamheid en energiezuinigheid transformatie en ontwikkelingen in de markt hergebruik van bestaande voorraad 15

16 Toetsen met indicatoren Meetbare indicatoren geven informatie over de mate waarin de doelstelling wordt behaald Performanceanalyse is basis voor optimalisatie. Beschikbaarheid van gegevens en gestructureerde aanpak zijn belangrijkste succesfactoren Indicatoren kunnen op verschillende niveau s worden opgesteld 16

17 Case Balanced Score Card bij vastgoed zorginstelling Financiën - Mix eigendom/huur - Rendement vastgoed - Waardering vastgoed Cliënt en zorg - Kleinschalige woonvorm - Genormaliseerd wonen - Bereikbaar in regio - Aanbod wonen, zorg, welzijn Vastgoed visie Processen - Toekomstbestendige planontwikkeling - Efficiënte exploitatie - Lange termijn plannen - Gebruik schaalvoordelen Lerend vermogen - Aanpassingsvermogen - Bestendigheid financiering - Prestatie t.o.v. concurrent 17

18 Portefeuillemodel: financieel inzicht 18

19 Tactisch niveau Optimaliseren van de gegeven strategische positie Hier spelen vraagstukken als: Wat zijn de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid? Welke acties vergroten het rendement van de portefeuille? Welke objecten zijn geschikt voor aan- of verkoop? Wat is het beleid m.b.t. onderhoud? Wat is de gewenste marketingaanpak? 19

20 Asset management Op objectniveau worden beslissingen gemaakt: draagt het object of complex bij aan de doelstellingen? wordt het object of complex verkocht? ingrijpen in kosten of opbrengsten? aanpassen marktpositionering? herontwikkeling, renovatie, sloop? Hiertoe vindt een performance analyse plaats: biedt het object voldoende kwaliteit? welke rendement dient worden behaald? Het afwegingskader wordt ingegeven door het portfoliobeleid 20

21 Operationeel niveau Optimaliseren van de prestatie van één object Hier spelen vraagstukken als: Wat is de beste wijze van exploiteren? Hoe moet commercieel, technisch en administratief met een object worden omgegaan? Hoe worden de ruimten in het object optimaal verhuurd? Welke service willen wij onze huurders bieden? 21

22 Property management Beheerder voert beleid uit vanuit eigenaarsoptiek Dit omvat: Administratief beheer Technisch beheer Commercieel beheer Facilitair beheer 22

23 Administratief beheer Administratief beheer: Registeren, rubriceren en verwerken van informatie Wie zijn uw huurders Welke contracten lopen (wanneer af) Activiteiten betreffen onder meer: incasso en mutaties van huren debiteurenbeheer incasso en mutaties van servicekosten rapportages opstellen 23

24 Technisch beheer Technisch beheer: Binnen kaders van asset management het vastgoed in een bepaalde staat houden Activiteiten betreffen onder meer: klachtenonderhoud mutatie-onderhoud onderhoudscontracten planmatig onderhoud commercieel onderhoud 24

25 25

26 Definitie beheer Beheer: Alle maatregelen die nodig zijn om, tijdens de gebruiksperiode, de prestaties van het bestaand gebouw in stand te houden en het gebouw te gebruiken voor het doel waarvoor het is gerealiseerd. 26

27 Definitie onderhoud Onderhoud: Het geheel aan acties om een bestaand gebouw in een technische staat te behouden of terug te brengen en schoon te houden waardoor het gebouw in technische en functionele zin blijft voldoen Soorten onderhoud: Planmatig onderhoud Correctief onderhoud Mutatie onderhoud En nog veel meer combinaties 27

28 Onderhoudsbeleid Onderhoud is een verzameling van planmatig en correctief onderhoud. Het onderhoudsbeleid legt vast op welke kwaliteit een gebouw in stand wordt gehouden. De onderhoudswerkzaamheden worden vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Om te kunnen sturen op onderhoudskosten is inzicht in conditie van het gebouw en de MJOP noodzakelijk. De NEN 2767-I biedt een systematiek om de conditie van elementen objectief vast te leggen. 28

29 NEN Conditiemeting NEN 2767 Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen Normatief objectief standaard meetbaar communicatiemiddel In beeld brengen (technisch kwaliteit) Informatief risico prioritering / urgentie basis voor planning basis voor budgettering Afstemmen (organisatie specifiek) Monitoring, sturing, prestatie, uitvoering Intensiteit > welke stadium bevindt het gebrek zich Omvang > hoeveelheid manifestatie gebrek Risico(aspecten bij gebreken) > consequenties niet oplossen gebrek 29

30 Commercieel beheer Commercieel beheer: Optimaliseren van het exploitatierendement Activiteiten betreffen onder meer: account management contractbeheer (weder)verhuur management informatie ten behoeve van asset management Vereiste: goede afstemming met administratief en technisch beheer Hoe legt u de koppeling met de verkoop van zorg? 30

31 Promotioneel beheer Promotioneel beheer: Door het stimuleren van klandizie/omzet, optimaliseren van het exploitatierendement Activiteiten betreffen: marketing promotie vaak geïntegreerd in commercieel beheer 31

32 Praktische aanpak Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Situatie Analyse Planning Implementatie Evaluatie marktanalyse Het grote plaatje 32

33 Het grote plaatje Doel Marktanalys e (aanbod) Waarde creatie Markt structuur Strategie Waarde propositie Tactiek (4 P s) Waarde communiceren Waarde leveren Marktanalys e (vraag) Product & prijs Marketing & Plaats & communicatie distributie Implementatie Controle, kwaliteit & beheersing

34 Marketing Identificeer doelgroep Bepaal doelstellingen Ontwerp communicatie Selecteer kanalen Bepaal budget Kies media mix Managen IMC (Integrale Marketing Communicatie)

35 Organisatie van vastgoedmanagement VGM is Portefeuille & Organisatie: wat zijn de doelen van de organisatie? waar wordt op gestuurd? hoe kunnen de doelen effectiever en efficiënter worden bereikt? welke competenties zijn noodzakelijk? welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er te onderscheiden? 35

36 Vitale organisaties: waardevol en resultaatgericht 36

37 vastgoedmanagement en uw organisatie De juiste keuzes rondom plek en niveau Vereiste aspecten & vaardigheden binnen uw organisatie Welke praktische tools en modellen kunnen worden toegepast? Belangrijke vragen die je jezelf moet stellen: Wat is mijn doelstelling, missie en visie? Wat heb ik? (hoe ziet mijn portefeuille eruit) Wat wil ik? Hoe kom ik daar/wat heb ik daar voor nodig? 37

38 Trends en ontwikkelingen Van: focus op kosten reactief expertise in huis inhuren van experts nadruk op transactie informatiesystemen vastgoed standaardisatie toevoeging aan de voorraad specialistische kennis Naar: focus op kosten-baten pro-actief samenwerking marktpartijen buitenstaanders als teamleden nadruk op ondersteuning proces systemen managementinformatie maatwerk integrale voorraad benadering management benadering 38

39 De confrontatie van invalshoeken? Dynamische vraag: prioriteiten verschuiven doelgroep(en) veranderen werkmethoden veranderen stijgende kwaliteitseisen Statisch aanbod vastgoed: kapitaalintensief langdurige impact weinig flexibel uniek, maatwerk en geen massaproduct AANBOD beheerder beheren van gebouw manager controller problemen oplossen gebouwkosten standaardiseren minimaliseren ontwikkeling strateeg portefeuillemanagement en adviseren technisch financieel analytisch strategisch 39

40 Positionering vastgoedorganisatie Organisatie bij gebruiksvastgoed (CREM) Centraal of decentraal? Bestuur Bestuur Vastgoedbedrijf Dienst Dienst Dienst Dienst Dienst Dienst Vastgoed Vastgoed Vastgoed 40

41 Professionele vastgoedorganisatie Sturing geven aan vastgoedbezit Niet objectgericht, maar helikopterview Acteren in eigenaarrol Inzicht in portefeuille Verantwoorde investeringsbeslissingen Voortdurende kosten/baten-analyse Gebruiker is de klant Rationeel vastgoedbeheer Pro-actief 41

42 Kenmerken vastgoedorganisatie Organisatie van Gespecialiseerde beleggingsvastgoed afdeling (REM) Vraagt andere kennis Kent andere processen Samenhang met bedrijfsvoering Altijd ondersteunend aan primair proces 42

43 Relatie vastgoedafdeling Welke vragen moet een organisatie zich hierbij stellen? Welke prikkels wil je creëren en waar plaats je die? Wat is de optimale taakverdeling (demarcatie) tussen de afdelingen? Hoe vindt de verdeling van verantwoordelijkheden plaats? Hoe wordt een optimale samenwerking tussen afdelingen behaald? 43

44 Uitbesteden en rol van organisatie Welke taken kunnen worden uitbesteed, is afhankelijk van de rol van de organisatie: strateeg beheerder beheren van gebouw controller gebouwkosten minimaliseren manager problemen oplossen standaardiseren portefeuillemanagement en adviseren uitbesteden technisch financieel analytisch strategisch 44

45 Manier van uitbesteden zelf doen Intern Extern advies beperkt beheer volledig beheer werkgever -werknemer relatie Strikter mandaat opdrachtgeveropdrachtnemer relatie Veel kennis in eigen huis Weinig kennis in eigen huis 45

46 Taken die kunnen worden uitbesteed Asset management Property management Aan- en verkoop van objecten Verhuur/exploitatie van objecten Marketing rondom objecten Begeleiding bij herontwikkeling, renovatie, sloop Financiële analyses Dagelijks beheer Onderhoud Administratief beheer Huurinning (facturering) Opstellen management informatie (ICT) Promotie activiteiten. > Via isoleren van taken ook mix intern/extern mogelijk 46

47 Voor- en nadelen van uitbesteden Voordelen Kleinere organisatie is lean and mean - organisatie is flexibeler - organisatie kan zich richten op kerntaak Wellicht meer expertise aanwezig bij professionele beheerder Mogelijk betere toegang tot de markt Mogelijk efficiënter en effectiever Mogelijke reductie van risico en kosten Nadelen Minder invloed/zeggenschap op vastgoedmanagement Verdwijnen van expertise in eigen organisatie Interne weerstand vanuit organisatie Afhankelijkheid van de beheerder Mogelijke communicatie- problemen Mogelijke belangenverstrengeling Mogelijk hogere kosten (vanwege monitoring) >> Service level agreement afspreken 47

48 Cultuurverandering

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen ir. R.P.G.C. Mattousch Onderzoek naar een beslissingskader voor bestuurders van care- instellingen voor de invulling van corporate real

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder De regie-corporatie Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder Samenstellers: Dr. Ir. Aldert Dreimüller [roag] Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis [TUDelft & Hogeschool Utrecht] Ir. Cor Snoeijs [bestuurder

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Cluster Vastgoed Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Verkenning van de mogelijkheden om bij de inzet van rijksvastgoed besparingen en hogere rendementen te bereiken Pagina 1 van 26 Cluster

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie