JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme Parijs Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA PATRICE VIZZAVONA Accountant - Bedrijfsrevisor - Docent aan de faculteit van Parijs 64, Boulevard Maurice Barrès Neuilly sur Seine Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT Verslag van de wettelijke accountant betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008

3 Dames en heren, In uitvoering van de opdracht die ons werd toevertrouwd door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij, stellen we u hierbij ons verslag voor over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de in Frankrijk geldende beroepsnormen; deze normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit bestaat uit het onderzoek, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken die de gegevens in de jaarrekening rechtvaardigen. Aangezien het om een ICBE gaat, heeft de audit geen betrekking op de databanken verschaft door onafhankelijke derden voor het opstellen van de risicoblootstellingstabellen en de buitenbalansstaat in de jaarrekeningen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaggeving en van de relevante ramingen die weergegeven zijn in de afsluiting van de rekeningen, evenals een beoordeling van de algemene presentatie. We zijn van oordeel dat onze controles een redelijke basis vormen voor het hierna uitgedrukte oordeel. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en oprecht opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze evaluatie van de boekhoudkundige regels en principes van uw fonds hebben we de relevantie en de juiste toepassing van de evaluatiemethodes van het fonds gecontroleerd. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen zijn wij eveneens overgegaan tot de specifieke controles die door de wet worden voorgeschreven. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelbewijzen over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Neuilly sur Seine, 26 februari 2009 Cabinet VIZZAVONA Patrice VIZZAVONA Bedrijfsrevisor

5 JAARVERSLAG 2008 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Kenmerken van de ICBE Classificatie Internationale aandelen. Bestemming van de resultaten Het GBF omvat twee categorieën van deelbewijzen, A en E. De inkomsten van de deelbewijzen A en E worden integraal gekapitaliseerd. Boeking volgens de methode met verlopen coupons. Landen waar het fonds is toegelaten voor verkoop Deelbewijzen A: Duitsland, België, Italië, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Spanje en Frankrijk. Deelbewijzen E: Frankrijk, Italië en Spanje. Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd met een actief toewijzingsbeleid van activa die belegd zijn in internationale waarden met een risicoprofiel vergelijkbaar met dat van de referentie-index, de wereldwijde internationale aandelenindex van Morgan Stanley: de MSCI AC World Free, omgerekend in euro Het beheer streeft ernaar een beter rendement te verwezenlijken dan zijn referentie-index, met een lagere volatiliteit. Referentie-index De referentie-index is de wereldwijde internationale aandelenindex van Morgan Stanley, de MSCI AC World Free, omgerekend in euro. Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn prestatie-index. De Morgan Stanley Capital Investment All Countries World Free-index wordt door Morgan Stanley berekend in dollar, zonder herbelegde coupons, (Bloomberg-code: MXWD) en omgerekend in euro. Deze index groepeert ongeveer waarden die representatief zijn voor de internationale ondernemingswereld (gegevens op 30 september 2004). Beleggingsstrategie Het beheerbeleid wil dynamisch zijn en heeft vooral aandacht voor Franse en buitenlandse aandelen van de wereldwijde financiële markten, zonder andere effecten uit te sluiten. De beleggingsstrategie heeft a priori geen beperkingen op het vlak van spreiding volgens zone, sector, type of omvang van de waarden. Onder voorbehoud van de reglementaire maxima is Carmignac Investissement doorlopend ten belope van 60% van de activa blootgesteld aan aandelen van de OESO en van de opkomende landen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICBE s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, ) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de wereldwijde macro-economische omgeving en haar ontwikkelingsperspectieven (groei, inflatie, deficits enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder.

6 De keuze van de aandelen wordt bepaald op basis van financiële studies, vergaderingen die worden georganiseerd door de ondernemingen, bezoeken aan diezelfde ondernemingen en het dagelijkse nieuws. De in aanmerking genomen criteria zijn in het bijzonder de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management, naargelang de omstandigheden. Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, zal de activaspreiding gevoelig kunnen verschillen van die van zijn referentie-index. Op dezelfde manier zal de portefeuille die in elk van de activaklassen wordt samengesteld op basis van een grondige financiële analyse, gevoelig kunnen verschillen van de wegingen in de referentie-index, zowel wat betreft geografische regio s, als sectoren, ratings of looptijden. Het GBF zal ten minste ten belope van 60% van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen en andere waarden die direct of indirect een deelname verlenen of kunnen verlenen in het kapitaal of de stemrechten, verhandelbaar op de markten van de eurozone en/of internationaal en met name in dat laatste geval, voor een gedeelte dat tussen 0% en 40% kan bedragen, vastrentende obligaties, verhandelbare schuldeffecten, obligaties met variabele rente en obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie in de eurozone en/of internationaal en met name in dat laatste geval, voor een gedeelte dat aanzienlijk kan zijn, in opkomende landen. Het fonds zal tot 10% van de nettoactiva in ICBE's kunnen beleggen. Het GBF zal gebruik kunnen maken van deposito's en leningen in contanten om de liquiditeiten van het fonds te optimaliseren. Het fonds zal nu en dan repotransacties kunnen uitvoeren om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. De beheerder zal kunnen beleggen in financiële termijninstrumenten, vaste en voorwaardelijke, verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of internationaal. De operaties op derivatenmarkten zijn gebonden aan de limiet van een maximumverbintenis van één keer de activa van het fonds. De beheerder zal nu en dan kunnen beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link note, EMTN, geïndexeerde certificaten op de volatiliteit van de aandelenmarkten) die worden verhandeld op de gereglementeerde of onderhandse markten, in de eurozone en/of internationaal. In elk geval mag het bedrag van de beleggingen in effecten met geïntegreerde derivaten niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva. Risicoprofiel Het fonds zal worden belegd in ICBE's en financiële instrumenten die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze ICBE's en financiële instrumenten zullen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt ondergaan. Het risicoprofiel van het GBF is geschikt voor een beleggingshorizon van minstens 5 jaar. Net als voor elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich er bewust van zijn dat de waarde van de activa van het fonds onderhevig is aan schommelingen op de internationale aandelenen obligatiemarkten en dat die waarde sterk kan variëren. De houders van deelbewijzen wordt niet gegarandeerd dat ze hun belegde kapitaal zullen terugkrijgen. De hieronder vermelde risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, met name om zich er van te verzekeren dat deze belegging goed afgestemd is op zijn financiële omstandigheden. De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen van de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Het risico bestaat dat de ICBE niet op elk ogenblik belegd is in de best presterende markten.

7 Aandelenrisico: aangezien het fonds voor minimum 60% blootgesteld is aan het risico van de aandelenmarkten van de eurozone, internationaal, en in de opkomende landen, kan de nettoinventariswaarde van het fonds dalen ingeval de aandelenmarkten dalen. We vestigen de aandacht van de Franse belegger op het feit dat de omstandigheden voor de werking en de controle van de groeimarkten kunnen verschillen van de normen op de grote internationale beurzen. Renterisico: Het fonds is voor 0% tot 40% van de nettoactiva blootgesteld aan het renterisico in de markten van de eurozone en de internationale markten via beleggingen in financiële instrumenten. Kredietrisico: De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor te beleggen in obligaties met een beleggingsrating onder "investment grade". De gemiddelde rating van de obligatiebeleggingen in het fonds, via ICBE's of rechtstreeks, zal ten minste "investment grade" zijn (d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 volgens de agentschappen Standard and Poor s en Moody s). Wisselrisico: het fonds is blootgesteld aan het wisselkoersrisico door de verwerving van effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de euro, of indirect door de verwerving van financiële instrumenten die zijn uitgedrukt in euro, maar waarvan de investeringen niet zijn ingedekt tegen het wisselrisico, evenals door valutawisseltransacties op termijn. Liquiditeit: de markten waarin het GBF handelt, kunnen af en toe getroffen worden door een tijdelijk gebrek aan liquiditeit. Deze marktstoringen kunnen een invloed hebben op de prijzen waartegen het GBF posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico van kapitaalverlies: het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Betrokken beleggers en profiel van de gemiddelde belegger Het fonds staat open voor alle beleggers. Aangezien het fonds voor een groot deel is belegd in internationale waarden (alle types marktkapitalisaties), is het bedoeld voor alle types beleggers, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die hun belegging willen diversifiëren in buitenlandse effecten. Het fonds kan dienen als instrument voor levensverzekeringscontracten in rekeningeenheden. Door de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt is de aanbevolen beleggingsduur meer dan 5 jaar. Het bedrag dat redelijk is om in dit beleggingsfonds te beleggen, hangt af van de persoonlijke situatie van de houder. Om dat te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn behoeften aan liquiditeiten op dit ogenblik en over 5 jaar, maar ook met zijn bereidheid om al dan niet risico's te nemen. We raden de belegger aan advies in te winnen van een professioneel adviseur om zijn beleggingen te diversifiëren en om de verhouding van de financiële portefeuille of van zijn patrimonium te bepalen dat kan worden belegd in dit beleggingsfonds. Er wordt ook aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE.

8 Beleggingsbeleid Beheerverslag Nettoactiva Aantal deelbewijzen Waarde per deelbewijs 31/12/2007 Deelbewijs A , , ,09 31/12/2007 Deelbewijs E , , ,28 Nettoactiva Aantal deelbewijzen Waarde per deelbewijs 31/12/2008 Deelbewijs A , , ,20 31/12/2008 Deelbewijs E , ,612 85,80 Deelbewijs A Evolutie van de netto-inventariswaarde over het jaar Deelbewijs E Evolutie van de netto-inventariswaarde over het jaar Fonds -29,88% Fonds -30,40% Groei sinds het begin van het jaar Groei sinds het begin van het jaar Indicator -40,40% Indicator -40,40% Economische analyse Ondanks een herstel in de loop van het vierde kwartaal liet Carmignac Investissement in 2008 het slechtste rendement in zijn geschiedenis (-29,9%) optekenen. Dit teleurstellend resultaat is voornamelijk te wijten aan het feit dat wij niet voldoende rekening hebben gehouden met de verdere verslechtering van de financiële crisis na het faillissement van Lehman Brothers, zodat het fonds de de forse marktdaling gedurende de maanden september en oktober niet heeft kunnen goedmaken. Vanaf november konden we dankzij de ingrijpende herstructurering van de portefeuille ten gunste van defensievere waarden en de versterking van de indekking opnieuw een positief rendement optekenen (+4,3%), terwijl de markten verder kelderden (-12,1%). Die ommekeer is grotendeels te danken aan de goede prestaties van onze Europese farmaceutica-aandelen, maar ook aan de krachtige herstelbeweging van de goudmijnen en de Chinese binnenlandse aandelen in de portefeuille. Terugblikkend op de crisis die we doormaken, blijkt dat deze zeer atypisch is. Vanuit historisch oogpunt analyseren we deze crisis als het einde van een Kondratieff-cyclus waarvan de normale duur (een vijftigtal jaar) verlengd is door een forse kredietinjectie vanaf Deze cyclus steunde op de generatie van de babyboomers die vandaag de pensioengerechtigde leeftijd nadert en zich eerder in de spaarfase dan in de fase van ongebreidelde consumptie hoort te bevinden. Nochtans blijkt dat de vlotte beschikbaarheid van gemakkelijk en goedkoop krediet de schulden van de Amerikaanse, en in mindere mate de Europese, gezinnen tot een nooit gezien niveau omhoog heeft getrokken. Het gemiddelde Amerikaanse huishouden besteedt zo 14% van de inkomsten na belastingen aan het aflossen van zijn schulden, dat wil zeggen meer dan het voedingsbudget. Op zestigjarige leeftijd moet de daddy boomer, die vaak niet over een toereikend pensioenplan beschikt, uiteindelijk aan het sparen gaan, temeer omdat de crisis flink geknaagd heeft aan de waarde van zijn vastgoed- en financiële beleggingen. In die omstandigheden maakt de kredietcrisis de demografisch bepaalde duurzame vertraging aan weerszijden van de Atlantische Oceaan alleen maar erger. Op kortere termijn hangt het einde van de financiële crisis die de activiteit van de ontwikkelde landen lamlegt, af van de wederopstanding van de banken en de economische heropleving. In ons rapport van afgelopen september schreven wij: de kredietcrisis zal, zelfs op korte termijn, vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de economische groei en de activiteit van de bedrijven. Zelfs als de gezamenlijke maatregelen van de overheden het krediet op korte termijn kunnen deblokkeren, zijn het feit dat de panne al plaatsgevonden heeft en het waarschuwingseffect daarvan zodanig dat de economische actoren nog een hele tijd geneigd zullen zijn terug te schroeven. Niet alleen is het krediet nog niet echt gedeblokkeerd, ook de naweeën van de kredietcrisis gaan onze ergste vrees te boven. Nooit tevoren zijn de economische statistieken in vredestijd zo hard gekelderd als in de loop van het vierde kwartaal van De autoriteiten hebben nochtans geen moeite gespaard om het banksysteem te steunen. De diverse garantie- en steunverbintenissen die de Britse en Ierse regeringen hun kredietinstellingen toegezegd hebben, kunnen mogelijk oplopen tot meer dan 5 keer

9 de respectieve bbp s van Groot-Brittannië en Ierland, waardoor de rating van hun nationale uitgiften in gevaar wordt gebracht. In de Verenigde Staten vormen de totale bedragen van de verschillende vormen van staatssteun voor de banken al de basis van een feitelijke nationalisatie. Om het krediet weer op dreef te krijgen, zijn de autoriteiten aan een dolle inhaalrace begonnen om met hun steunmaatregelen minstens gelijke tred te houden met de aftakeling van de bankbalansen. Dit is een categorische imperatief en al het nodige zal worden gedaan. Bij die aanzienlijke inspanning komt ook nog de verzwaarde last van de grootscheepse economische stimuleringsplannen, die op de overheidsfinanciën van de ontwikkelde landen drukt, wat op termijn zou kunnen doorwegen op de kost van de staatsleningen. Laten we ons echter geen illusies maken over de impact van dat alles. In een deflatoire conjunctuur worden de koopkrachtinjecties gedeeltelijk geneutraliseerd door de reconstructie van de spaartegoeden en de infrastructuuruitgaven hebben een uitgesteld effect op de activiteit. Noopt dit dan tot wanhoop? Helemaal niet. Zoals uiteengezet in het verslag van Carmignac Patrimoine is de huidige activiteitenpanne toe te schrijven aan een artificiële dynamiek: er is geen sprake van een natuurlijke terugval van de vraag. Een relatieve, zelfs bescheiden, normalisatie van het krediet zou een snelle heropleving van de activiteit kunnen teweegbrengen, al is het maar door de heropbouw van de voorraden. In dat opzicht is de aanzienlijke versoepeling van de marges op de interbancaire rentevoeten in Europa hoopgevend. Een dergelijk herstel, hoe onzeker ook, kan de aanzet zijn tot een krachtige heropleving van de markten vanaf hun huidige ondergewaardeerde niveau. De Europese en Amerikaanse bedrijven worden verhandeld tegen hun laagste waarderingsniveaus in verhouding tot hun netto situatie of hun omzet sinds De ontwikkelde landen zijn overigens niet alleen. Zoals al vermeld in het rapport van Carmignac Emergents zijn de nieuwe landen als geheel het slachtoffer geworden van een ongediscrimineerde risicoaversie. Natuurlijk veroorzaakt de vertraging van de Amerikaanse consumptie (goed voor 12% van het wereldwijde bbp) een schokeffect in de economieën die onmiskenbaar op de export gericht zijn (Taiwan, Korea). De daling van de grondstoffenprijzen is duidelijk nefast voor landen als Rusland en Zuid-Afrika, die daar al te zeer afhankelijk van zijn, en de kredietcrisis versombert de vooruitzichten van de economieën die kwetsbaar zijn door een zware schuldenlast (Turkije, Oekraïne). Toch hebben al deze factoren slechts een geringe invloed op de nieuwe locomotieven van de wereldwijde groei, namelijk China, India en Brazilië. Het zou volgens ons van buitensporig pessimisme getuigen om onder die omstandigheden een wereldwijde recessie te verwachten, ook al kunnen er zich enkele destabiliserende luchtzakken voordoen door de hevigheid van de huidige vertraging. Deze toonaangevende landen beschikken over reële interne groeimotoren die door het alomtegenwoordige doemdenken al te vaak over het hoofd worden gezien. Beleggingsstrategie Hoewel de factoren die pleiten voor een marktherstel, niet onderschat mogen worden, moeten we beseffen dat dit vooruitzicht voorlopig nog afgehouden wordt door de verergering van de bankencrisis aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Daarom handhaven we een minimale aandelenblootstelling (60%) zolang de kredietverlening ons zorgwekkend lijkt. Onze indekkingen (ter hoogte van 11% van de activa) zijn onveranderlijk voornamelijk opgebouwd uit verkoopposities op de speciaalhandel in de Verenigde Staten, die reeds in juli 2007 werden opgestart. - De positie kasgelden en beschikbare liquide middelen is van 25,6% naar 28,6% gestegen. De deflatoire druk, die onverminderd voortduurt, rechtvaardigt deze afwachtende positionering. - Het op een na belangrijkste element van onze toewijzing is de positie in goudmijnen, die voortaan goed is voor 17,7% van de portefeuille. Alle posities die er drie maanden eerder al waren, zijn versterkt. Kinross, Newmont en Barrick - hoofdzakelijk actief in Noord-Amerika zijn de 3 belangrijkste posities van de portefeuille. De budgettaire en monetaire maatregelen die in de toonaangevende landen zijn doorgevoerd, hebben het goud hersteld in zijn status van toevlucht ten opzichte van valuta s met alsmaar slechtere fundamentals. - Het gewicht van de andere grondstoffen is ingrijpend gereduceerd, van 25,6% naar 8,9%. De basismaterialen zijn tot een minimum herleid, van 5,1% naar 2,4%, meer bepaald door de volledige verkoop van BHP Billiton. De vooruitzichten voor de vraag in deze sector zijn spectaculair gedaald. De sterke toename van de voorraden op de London Metal Exchange getuigt daarvan. - De weging van de energiewaarden is door 3% gedeeld en bedraagt nog slechts 6,6% van de activa. Het wegzinken van de olieprijzen in amper 6 maanden tijd heeft de vooruitzichten voor (in het

10 bijzonder) de sector van oliedienstverleners drastisch veranderd, met berichten over de eerste opgezegde contracten. De forse dalingen van de grondstoffenprijzen creëren de opportuniteiten van morgen door de ontwikkelingsprojecten met betrekking tot het beschikbare aanbod te verminderen. De economische heropleving, vooral in de opkomende landen, zal onvermijdelijk op een gegeven moment flessenhalzen, en bijgevolg een stijgingseffect, veroorzaken. We kijken dus uit naar het geschikte moment om wat meer naar deze sector terug te keren. - De deflatoire context heeft ons ertoe gebracht onze positie defensieve waarden gevoelig te versterken tot 15% van de activa. De positie is opgebouwd uit Europese bedrijven met een goed management en een omzet die weinig gevoelig is aan de economische conjunctuur. We vinden er in essentie goed gepositioneerde waarden in terug uit de farmaceutica (Novonordisk, Sanofi Aventis, Actelion, Roche), de voeding of de productie van eerste levensbehoeften (Beiersdorf, Nestlé, Unilever, Reckitt Benckiser). - Wij handhaven een positie innovatie die goed is voor 7% van de activa en gedomineerd wordt door de sector van de biotechnologie. Dat lijkt ons een belangrijk thema voor de economische ontwikkeling in de komende jaren, en weinig kwetsbaar voor de zwakke conjunctuur. Aankoop van Genentech en Celgene in de Verenigde Staten, en van CSL, Australisch koploper op het gebied van de productie van synthetisch plasma. - De thematiek van de ontwikkeling van de levensstandaard in de opkomende landen is licht gereduceerd, van 22,9% naar 18,5%, door de verkoop van het maritieme transportbedrijf Pacific Basin en van de aannemer van openbare werken China Communication and Construction. Zoals aangegeven in onze economische analyse menen wij dat de terugval van het opkomende universum meer te wijten is aan de directe effecten van de wereldwijde vermindering van het hefboomeffect dan aan de eigen fundamentals van die landen. De crisis onthult wel bijzonder efficiënt de soliditeit (of kwetsbaarheid) van elk van de nieuwe landen. Onze beleggingen in dit universum zijn hoofdzakelijk toegespitst op China, India en Brazilië. China beschikt over aanzienlijke armslag om de wereldwijde vertraging het hoofd te bieden en binnen de huidige context moet erkend worden dat het autoritair economisch beleid niet noodzakelijk een nadeel is. De forse stijging van de leningactiviteit in december (+18%) is daar een schitterend voorbeeld van. Met zijn richtrente van 13,75%, ondanks een inflatie van slechts 5,9%, is Brazilië het land waar de monetaire armslag veruit het grootst is. Meer nog, met een voornamelijk binnenlandse globale schuldenlast die niet meer dan 40% van het bbp bedraagt, is het land nauwelijks direct blootgesteld aan de deflatoire impact van het verminderde hefboomeffect. Met die samenstelling, en met de steun van de aangehouden dekkingen, moet de portefeuille van Carmignac Investissement tegelijktertijd in staat zijn de gevolgen van een eventuele verdere daling van de markten te af te zwakken en van de meest opmerkelijke opportuniteiten te profiteren in de hypothese van een terugkeer van betere tijden.

11 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Gebeurtenissen betreffende de ICBE Wijziging van de bewaarder van de Franse fondsen van Carmignac Gestion, een functie die sinds 1 juli 2008 wordt waargenomen door Caceis Bank. Wijziging van de gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer Ten gevolge van de overdracht van Natixis diensten als boekhoudkundig beheerder van icbe s aan Caceis Fastnet, wordt deze laatste de facto de gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer van onze fondsen naar Frans recht in vervanging van Natixis Investor Servicing. Beleggingsregels op het gebied van de berekening van de verbintenissen Nadere gegevens over de berekeningswijze van de verbintenissen, het GBF heeft gekozen voor de lineaire methode om de verbintenissen buiten balans te berekenen. Wijziging van de frequentie van afhouding van de berekening van de prestatieprovisie. Deze provisie wordt jaarlijks geïnd.

12 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze jaarrekeningen werden opgesteld volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar.

13 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT ACTIVA 31/12/ /12/2007 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,64 Aandelen en gelijkgestelde waarden , ,59 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,04 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,55 Obligaties en gelijkgestelde waarden , ,36 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,36 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen ,55 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,55 Verhandelbare schuldbewijzen ,55 Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse ICBE's met algemeen doel ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties op effecten , ,20 Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen , ,20 Vorderingen die uitgeleende effecten vertegenwoordigen Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,49 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,49 Andere transacties ,00 Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,95 Valutatransacties op termijn , ,98 Andere , ,97 Financiële rekeningen , ,77 Liquiditeiten , ,77 Totaal van de activa , ,36

14 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PASSIVA 31/12/ /12/2007 Eigen vermogen Kapitaal , ,04 Overdracht Resultaat , ,42 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,62 Financiële instrumenten , ,46 Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden die teruggekochte effecten vertegenwoordigen Schulden die geleende effecten vertegenwoordigen Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,46 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,46 Andere transacties ,50 Schulden , ,03 Valutatransacties op termijn , ,95 Andere , ,08 Financiële rekeningen , ,25 Lopende bancaire kredietverleningen , ,25 Leningen Totale passiva , ,36

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie