JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme Parijs Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA PATRICE VIZZAVONA Accountant - Bedrijfsrevisor - Docent aan de faculteit van Parijs 64, Boulevard Maurice Barrès Neuilly sur Seine Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT Verslag van de wettelijke accountant betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008

3 Dames en heren, In uitvoering van de opdracht die ons werd toevertrouwd door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij, stellen we u hierbij ons verslag voor over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de in Frankrijk geldende beroepsnormen; deze normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit bestaat uit het onderzoek, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken die de gegevens in de jaarrekening rechtvaardigen. Aangezien het om een ICBE gaat, heeft de audit geen betrekking op de databanken verschaft door onafhankelijke derden voor het opstellen van de risicoblootstellingstabellen en de buitenbalansstaat in de jaarrekeningen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaggeving en van de relevante ramingen die weergegeven zijn in de afsluiting van de rekeningen, evenals een beoordeling van de algemene presentatie. We zijn van oordeel dat onze controles een redelijke basis vormen voor het hierna uitgedrukte oordeel. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en oprecht opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze evaluatie van de boekhoudkundige regels en principes van uw fonds hebben we de relevantie en de juiste toepassing van de evaluatiemethodes van het fonds gecontroleerd. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen zijn wij eveneens overgegaan tot de specifieke controles die door de wet worden voorgeschreven. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelbewijzen over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Neuilly sur Seine, 26 februari 2009 Cabinet VIZZAVONA Patrice VIZZAVONA Bedrijfsrevisor

5 JAARVERSLAG 2008 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Kenmerken van de ICBE Classificatie Internationale aandelen. Bestemming van de resultaten Het GBF omvat twee categorieën van deelbewijzen, A en E. De inkomsten van de deelbewijzen A en E worden integraal gekapitaliseerd. Boeking volgens de methode met verlopen coupons. Landen waar het fonds is toegelaten voor verkoop Deelbewijzen A: Duitsland, België, Italië, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Spanje en Frankrijk. Deelbewijzen E: Frankrijk, Italië en Spanje. Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd met een actief toewijzingsbeleid van activa die belegd zijn in internationale waarden met een risicoprofiel vergelijkbaar met dat van de referentie-index, de wereldwijde internationale aandelenindex van Morgan Stanley: de MSCI AC World Free, omgerekend in euro Het beheer streeft ernaar een beter rendement te verwezenlijken dan zijn referentie-index, met een lagere volatiliteit. Referentie-index De referentie-index is de wereldwijde internationale aandelenindex van Morgan Stanley, de MSCI AC World Free, omgerekend in euro. Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn prestatie-index. De Morgan Stanley Capital Investment All Countries World Free-index wordt door Morgan Stanley berekend in dollar, zonder herbelegde coupons, (Bloomberg-code: MXWD) en omgerekend in euro. Deze index groepeert ongeveer waarden die representatief zijn voor de internationale ondernemingswereld (gegevens op 30 september 2004). Beleggingsstrategie Het beheerbeleid wil dynamisch zijn en heeft vooral aandacht voor Franse en buitenlandse aandelen van de wereldwijde financiële markten, zonder andere effecten uit te sluiten. De beleggingsstrategie heeft a priori geen beperkingen op het vlak van spreiding volgens zone, sector, type of omvang van de waarden. Onder voorbehoud van de reglementaire maxima is Carmignac Investissement doorlopend ten belope van 60% van de activa blootgesteld aan aandelen van de OESO en van de opkomende landen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICBE s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, ) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de wereldwijde macro-economische omgeving en haar ontwikkelingsperspectieven (groei, inflatie, deficits enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder.

6 De keuze van de aandelen wordt bepaald op basis van financiële studies, vergaderingen die worden georganiseerd door de ondernemingen, bezoeken aan diezelfde ondernemingen en het dagelijkse nieuws. De in aanmerking genomen criteria zijn in het bijzonder de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management, naargelang de omstandigheden. Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, zal de activaspreiding gevoelig kunnen verschillen van die van zijn referentie-index. Op dezelfde manier zal de portefeuille die in elk van de activaklassen wordt samengesteld op basis van een grondige financiële analyse, gevoelig kunnen verschillen van de wegingen in de referentie-index, zowel wat betreft geografische regio s, als sectoren, ratings of looptijden. Het GBF zal ten minste ten belope van 60% van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen en andere waarden die direct of indirect een deelname verlenen of kunnen verlenen in het kapitaal of de stemrechten, verhandelbaar op de markten van de eurozone en/of internationaal en met name in dat laatste geval, voor een gedeelte dat tussen 0% en 40% kan bedragen, vastrentende obligaties, verhandelbare schuldeffecten, obligaties met variabele rente en obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie in de eurozone en/of internationaal en met name in dat laatste geval, voor een gedeelte dat aanzienlijk kan zijn, in opkomende landen. Het fonds zal tot 10% van de nettoactiva in ICBE's kunnen beleggen. Het GBF zal gebruik kunnen maken van deposito's en leningen in contanten om de liquiditeiten van het fonds te optimaliseren. Het fonds zal nu en dan repotransacties kunnen uitvoeren om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. De beheerder zal kunnen beleggen in financiële termijninstrumenten, vaste en voorwaardelijke, verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of internationaal. De operaties op derivatenmarkten zijn gebonden aan de limiet van een maximumverbintenis van één keer de activa van het fonds. De beheerder zal nu en dan kunnen beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link note, EMTN, geïndexeerde certificaten op de volatiliteit van de aandelenmarkten) die worden verhandeld op de gereglementeerde of onderhandse markten, in de eurozone en/of internationaal. In elk geval mag het bedrag van de beleggingen in effecten met geïntegreerde derivaten niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva. Risicoprofiel Het fonds zal worden belegd in ICBE's en financiële instrumenten die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze ICBE's en financiële instrumenten zullen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt ondergaan. Het risicoprofiel van het GBF is geschikt voor een beleggingshorizon van minstens 5 jaar. Net als voor elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich er bewust van zijn dat de waarde van de activa van het fonds onderhevig is aan schommelingen op de internationale aandelenen obligatiemarkten en dat die waarde sterk kan variëren. De houders van deelbewijzen wordt niet gegarandeerd dat ze hun belegde kapitaal zullen terugkrijgen. De hieronder vermelde risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, met name om zich er van te verzekeren dat deze belegging goed afgestemd is op zijn financiële omstandigheden. De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen van de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Het risico bestaat dat de ICBE niet op elk ogenblik belegd is in de best presterende markten.

7 Aandelenrisico: aangezien het fonds voor minimum 60% blootgesteld is aan het risico van de aandelenmarkten van de eurozone, internationaal, en in de opkomende landen, kan de nettoinventariswaarde van het fonds dalen ingeval de aandelenmarkten dalen. We vestigen de aandacht van de Franse belegger op het feit dat de omstandigheden voor de werking en de controle van de groeimarkten kunnen verschillen van de normen op de grote internationale beurzen. Renterisico: Het fonds is voor 0% tot 40% van de nettoactiva blootgesteld aan het renterisico in de markten van de eurozone en de internationale markten via beleggingen in financiële instrumenten. Kredietrisico: De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor te beleggen in obligaties met een beleggingsrating onder "investment grade". De gemiddelde rating van de obligatiebeleggingen in het fonds, via ICBE's of rechtstreeks, zal ten minste "investment grade" zijn (d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 volgens de agentschappen Standard and Poor s en Moody s). Wisselrisico: het fonds is blootgesteld aan het wisselkoersrisico door de verwerving van effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de euro, of indirect door de verwerving van financiële instrumenten die zijn uitgedrukt in euro, maar waarvan de investeringen niet zijn ingedekt tegen het wisselrisico, evenals door valutawisseltransacties op termijn. Liquiditeit: de markten waarin het GBF handelt, kunnen af en toe getroffen worden door een tijdelijk gebrek aan liquiditeit. Deze marktstoringen kunnen een invloed hebben op de prijzen waartegen het GBF posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico van kapitaalverlies: het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Betrokken beleggers en profiel van de gemiddelde belegger Het fonds staat open voor alle beleggers. Aangezien het fonds voor een groot deel is belegd in internationale waarden (alle types marktkapitalisaties), is het bedoeld voor alle types beleggers, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die hun belegging willen diversifiëren in buitenlandse effecten. Het fonds kan dienen als instrument voor levensverzekeringscontracten in rekeningeenheden. Door de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt is de aanbevolen beleggingsduur meer dan 5 jaar. Het bedrag dat redelijk is om in dit beleggingsfonds te beleggen, hangt af van de persoonlijke situatie van de houder. Om dat te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn behoeften aan liquiditeiten op dit ogenblik en over 5 jaar, maar ook met zijn bereidheid om al dan niet risico's te nemen. We raden de belegger aan advies in te winnen van een professioneel adviseur om zijn beleggingen te diversifiëren en om de verhouding van de financiële portefeuille of van zijn patrimonium te bepalen dat kan worden belegd in dit beleggingsfonds. Er wordt ook aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE.

8 Beleggingsbeleid Beheerverslag Nettoactiva Aantal deelbewijzen Waarde per deelbewijs 31/12/2007 Deelbewijs A , , ,09 31/12/2007 Deelbewijs E , , ,28 Nettoactiva Aantal deelbewijzen Waarde per deelbewijs 31/12/2008 Deelbewijs A , , ,20 31/12/2008 Deelbewijs E , ,612 85,80 Deelbewijs A Evolutie van de netto-inventariswaarde over het jaar Deelbewijs E Evolutie van de netto-inventariswaarde over het jaar Fonds -29,88% Fonds -30,40% Groei sinds het begin van het jaar Groei sinds het begin van het jaar Indicator -40,40% Indicator -40,40% Economische analyse Ondanks een herstel in de loop van het vierde kwartaal liet Carmignac Investissement in 2008 het slechtste rendement in zijn geschiedenis (-29,9%) optekenen. Dit teleurstellend resultaat is voornamelijk te wijten aan het feit dat wij niet voldoende rekening hebben gehouden met de verdere verslechtering van de financiële crisis na het faillissement van Lehman Brothers, zodat het fonds de de forse marktdaling gedurende de maanden september en oktober niet heeft kunnen goedmaken. Vanaf november konden we dankzij de ingrijpende herstructurering van de portefeuille ten gunste van defensievere waarden en de versterking van de indekking opnieuw een positief rendement optekenen (+4,3%), terwijl de markten verder kelderden (-12,1%). Die ommekeer is grotendeels te danken aan de goede prestaties van onze Europese farmaceutica-aandelen, maar ook aan de krachtige herstelbeweging van de goudmijnen en de Chinese binnenlandse aandelen in de portefeuille. Terugblikkend op de crisis die we doormaken, blijkt dat deze zeer atypisch is. Vanuit historisch oogpunt analyseren we deze crisis als het einde van een Kondratieff-cyclus waarvan de normale duur (een vijftigtal jaar) verlengd is door een forse kredietinjectie vanaf Deze cyclus steunde op de generatie van de babyboomers die vandaag de pensioengerechtigde leeftijd nadert en zich eerder in de spaarfase dan in de fase van ongebreidelde consumptie hoort te bevinden. Nochtans blijkt dat de vlotte beschikbaarheid van gemakkelijk en goedkoop krediet de schulden van de Amerikaanse, en in mindere mate de Europese, gezinnen tot een nooit gezien niveau omhoog heeft getrokken. Het gemiddelde Amerikaanse huishouden besteedt zo 14% van de inkomsten na belastingen aan het aflossen van zijn schulden, dat wil zeggen meer dan het voedingsbudget. Op zestigjarige leeftijd moet de daddy boomer, die vaak niet over een toereikend pensioenplan beschikt, uiteindelijk aan het sparen gaan, temeer omdat de crisis flink geknaagd heeft aan de waarde van zijn vastgoed- en financiële beleggingen. In die omstandigheden maakt de kredietcrisis de demografisch bepaalde duurzame vertraging aan weerszijden van de Atlantische Oceaan alleen maar erger. Op kortere termijn hangt het einde van de financiële crisis die de activiteit van de ontwikkelde landen lamlegt, af van de wederopstanding van de banken en de economische heropleving. In ons rapport van afgelopen september schreven wij: de kredietcrisis zal, zelfs op korte termijn, vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de economische groei en de activiteit van de bedrijven. Zelfs als de gezamenlijke maatregelen van de overheden het krediet op korte termijn kunnen deblokkeren, zijn het feit dat de panne al plaatsgevonden heeft en het waarschuwingseffect daarvan zodanig dat de economische actoren nog een hele tijd geneigd zullen zijn terug te schroeven. Niet alleen is het krediet nog niet echt gedeblokkeerd, ook de naweeën van de kredietcrisis gaan onze ergste vrees te boven. Nooit tevoren zijn de economische statistieken in vredestijd zo hard gekelderd als in de loop van het vierde kwartaal van De autoriteiten hebben nochtans geen moeite gespaard om het banksysteem te steunen. De diverse garantie- en steunverbintenissen die de Britse en Ierse regeringen hun kredietinstellingen toegezegd hebben, kunnen mogelijk oplopen tot meer dan 5 keer

9 de respectieve bbp s van Groot-Brittannië en Ierland, waardoor de rating van hun nationale uitgiften in gevaar wordt gebracht. In de Verenigde Staten vormen de totale bedragen van de verschillende vormen van staatssteun voor de banken al de basis van een feitelijke nationalisatie. Om het krediet weer op dreef te krijgen, zijn de autoriteiten aan een dolle inhaalrace begonnen om met hun steunmaatregelen minstens gelijke tred te houden met de aftakeling van de bankbalansen. Dit is een categorische imperatief en al het nodige zal worden gedaan. Bij die aanzienlijke inspanning komt ook nog de verzwaarde last van de grootscheepse economische stimuleringsplannen, die op de overheidsfinanciën van de ontwikkelde landen drukt, wat op termijn zou kunnen doorwegen op de kost van de staatsleningen. Laten we ons echter geen illusies maken over de impact van dat alles. In een deflatoire conjunctuur worden de koopkrachtinjecties gedeeltelijk geneutraliseerd door de reconstructie van de spaartegoeden en de infrastructuuruitgaven hebben een uitgesteld effect op de activiteit. Noopt dit dan tot wanhoop? Helemaal niet. Zoals uiteengezet in het verslag van Carmignac Patrimoine is de huidige activiteitenpanne toe te schrijven aan een artificiële dynamiek: er is geen sprake van een natuurlijke terugval van de vraag. Een relatieve, zelfs bescheiden, normalisatie van het krediet zou een snelle heropleving van de activiteit kunnen teweegbrengen, al is het maar door de heropbouw van de voorraden. In dat opzicht is de aanzienlijke versoepeling van de marges op de interbancaire rentevoeten in Europa hoopgevend. Een dergelijk herstel, hoe onzeker ook, kan de aanzet zijn tot een krachtige heropleving van de markten vanaf hun huidige ondergewaardeerde niveau. De Europese en Amerikaanse bedrijven worden verhandeld tegen hun laagste waarderingsniveaus in verhouding tot hun netto situatie of hun omzet sinds De ontwikkelde landen zijn overigens niet alleen. Zoals al vermeld in het rapport van Carmignac Emergents zijn de nieuwe landen als geheel het slachtoffer geworden van een ongediscrimineerde risicoaversie. Natuurlijk veroorzaakt de vertraging van de Amerikaanse consumptie (goed voor 12% van het wereldwijde bbp) een schokeffect in de economieën die onmiskenbaar op de export gericht zijn (Taiwan, Korea). De daling van de grondstoffenprijzen is duidelijk nefast voor landen als Rusland en Zuid-Afrika, die daar al te zeer afhankelijk van zijn, en de kredietcrisis versombert de vooruitzichten van de economieën die kwetsbaar zijn door een zware schuldenlast (Turkije, Oekraïne). Toch hebben al deze factoren slechts een geringe invloed op de nieuwe locomotieven van de wereldwijde groei, namelijk China, India en Brazilië. Het zou volgens ons van buitensporig pessimisme getuigen om onder die omstandigheden een wereldwijde recessie te verwachten, ook al kunnen er zich enkele destabiliserende luchtzakken voordoen door de hevigheid van de huidige vertraging. Deze toonaangevende landen beschikken over reële interne groeimotoren die door het alomtegenwoordige doemdenken al te vaak over het hoofd worden gezien. Beleggingsstrategie Hoewel de factoren die pleiten voor een marktherstel, niet onderschat mogen worden, moeten we beseffen dat dit vooruitzicht voorlopig nog afgehouden wordt door de verergering van de bankencrisis aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Daarom handhaven we een minimale aandelenblootstelling (60%) zolang de kredietverlening ons zorgwekkend lijkt. Onze indekkingen (ter hoogte van 11% van de activa) zijn onveranderlijk voornamelijk opgebouwd uit verkoopposities op de speciaalhandel in de Verenigde Staten, die reeds in juli 2007 werden opgestart. - De positie kasgelden en beschikbare liquide middelen is van 25,6% naar 28,6% gestegen. De deflatoire druk, die onverminderd voortduurt, rechtvaardigt deze afwachtende positionering. - Het op een na belangrijkste element van onze toewijzing is de positie in goudmijnen, die voortaan goed is voor 17,7% van de portefeuille. Alle posities die er drie maanden eerder al waren, zijn versterkt. Kinross, Newmont en Barrick - hoofdzakelijk actief in Noord-Amerika zijn de 3 belangrijkste posities van de portefeuille. De budgettaire en monetaire maatregelen die in de toonaangevende landen zijn doorgevoerd, hebben het goud hersteld in zijn status van toevlucht ten opzichte van valuta s met alsmaar slechtere fundamentals. - Het gewicht van de andere grondstoffen is ingrijpend gereduceerd, van 25,6% naar 8,9%. De basismaterialen zijn tot een minimum herleid, van 5,1% naar 2,4%, meer bepaald door de volledige verkoop van BHP Billiton. De vooruitzichten voor de vraag in deze sector zijn spectaculair gedaald. De sterke toename van de voorraden op de London Metal Exchange getuigt daarvan. - De weging van de energiewaarden is door 3% gedeeld en bedraagt nog slechts 6,6% van de activa. Het wegzinken van de olieprijzen in amper 6 maanden tijd heeft de vooruitzichten voor (in het

10 bijzonder) de sector van oliedienstverleners drastisch veranderd, met berichten over de eerste opgezegde contracten. De forse dalingen van de grondstoffenprijzen creëren de opportuniteiten van morgen door de ontwikkelingsprojecten met betrekking tot het beschikbare aanbod te verminderen. De economische heropleving, vooral in de opkomende landen, zal onvermijdelijk op een gegeven moment flessenhalzen, en bijgevolg een stijgingseffect, veroorzaken. We kijken dus uit naar het geschikte moment om wat meer naar deze sector terug te keren. - De deflatoire context heeft ons ertoe gebracht onze positie defensieve waarden gevoelig te versterken tot 15% van de activa. De positie is opgebouwd uit Europese bedrijven met een goed management en een omzet die weinig gevoelig is aan de economische conjunctuur. We vinden er in essentie goed gepositioneerde waarden in terug uit de farmaceutica (Novonordisk, Sanofi Aventis, Actelion, Roche), de voeding of de productie van eerste levensbehoeften (Beiersdorf, Nestlé, Unilever, Reckitt Benckiser). - Wij handhaven een positie innovatie die goed is voor 7% van de activa en gedomineerd wordt door de sector van de biotechnologie. Dat lijkt ons een belangrijk thema voor de economische ontwikkeling in de komende jaren, en weinig kwetsbaar voor de zwakke conjunctuur. Aankoop van Genentech en Celgene in de Verenigde Staten, en van CSL, Australisch koploper op het gebied van de productie van synthetisch plasma. - De thematiek van de ontwikkeling van de levensstandaard in de opkomende landen is licht gereduceerd, van 22,9% naar 18,5%, door de verkoop van het maritieme transportbedrijf Pacific Basin en van de aannemer van openbare werken China Communication and Construction. Zoals aangegeven in onze economische analyse menen wij dat de terugval van het opkomende universum meer te wijten is aan de directe effecten van de wereldwijde vermindering van het hefboomeffect dan aan de eigen fundamentals van die landen. De crisis onthult wel bijzonder efficiënt de soliditeit (of kwetsbaarheid) van elk van de nieuwe landen. Onze beleggingen in dit universum zijn hoofdzakelijk toegespitst op China, India en Brazilië. China beschikt over aanzienlijke armslag om de wereldwijde vertraging het hoofd te bieden en binnen de huidige context moet erkend worden dat het autoritair economisch beleid niet noodzakelijk een nadeel is. De forse stijging van de leningactiviteit in december (+18%) is daar een schitterend voorbeeld van. Met zijn richtrente van 13,75%, ondanks een inflatie van slechts 5,9%, is Brazilië het land waar de monetaire armslag veruit het grootst is. Meer nog, met een voornamelijk binnenlandse globale schuldenlast die niet meer dan 40% van het bbp bedraagt, is het land nauwelijks direct blootgesteld aan de deflatoire impact van het verminderde hefboomeffect. Met die samenstelling, en met de steun van de aangehouden dekkingen, moet de portefeuille van Carmignac Investissement tegelijktertijd in staat zijn de gevolgen van een eventuele verdere daling van de markten te af te zwakken en van de meest opmerkelijke opportuniteiten te profiteren in de hypothese van een terugkeer van betere tijden.

11 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Gebeurtenissen betreffende de ICBE Wijziging van de bewaarder van de Franse fondsen van Carmignac Gestion, een functie die sinds 1 juli 2008 wordt waargenomen door Caceis Bank. Wijziging van de gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer Ten gevolge van de overdracht van Natixis diensten als boekhoudkundig beheerder van icbe s aan Caceis Fastnet, wordt deze laatste de facto de gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer van onze fondsen naar Frans recht in vervanging van Natixis Investor Servicing. Beleggingsregels op het gebied van de berekening van de verbintenissen Nadere gegevens over de berekeningswijze van de verbintenissen, het GBF heeft gekozen voor de lineaire methode om de verbintenissen buiten balans te berekenen. Wijziging van de frequentie van afhouding van de berekening van de prestatieprovisie. Deze provisie wordt jaarlijks geïnd.

12 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze jaarrekeningen werden opgesteld volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar.

13 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT ACTIVA 31/12/ /12/2007 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,64 Aandelen en gelijkgestelde waarden , ,59 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,04 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,55 Obligaties en gelijkgestelde waarden , ,36 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,36 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen ,55 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,55 Verhandelbare schuldbewijzen ,55 Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse ICBE's met algemeen doel ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties op effecten , ,20 Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen , ,20 Vorderingen die uitgeleende effecten vertegenwoordigen Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,49 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,49 Andere transacties ,00 Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,95 Valutatransacties op termijn , ,98 Andere , ,97 Financiële rekeningen , ,77 Liquiditeiten , ,77 Totaal van de activa , ,36

14 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PASSIVA 31/12/ /12/2007 Eigen vermogen Kapitaal , ,04 Overdracht Resultaat , ,42 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,62 Financiële instrumenten , ,46 Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden die teruggekochte effecten vertegenwoordigen Schulden die geleende effecten vertegenwoordigen Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,46 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,46 Andere transacties ,50 Schulden , ,03 Valutatransacties op termijn , ,95 Andere , ,08 Financiële rekeningen , ,25 Lopende bancaire kredietverleningen , ,25 Leningen Totale passiva , ,36

15 BUITENBALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT 31/12/ /12/2007 INDEKKINGSVERRICHTINGEN Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurecontracten S&P500 MINI ,61 CME MINI NASDA ,82 EUREX EUROSTX ,00 S5RT03-BOA-A ,50 S5RT03-BOA-A ,35 S5RT03-BOA-A ,68 S5RT07-ML-B ,05 S5BK03-BOA-A ,4 S5BK02-ML-A ,95 S5BK03-BOA-B ,01 S5BK02-ML-B ,94 S5RT02-UBS-B ,24 S5RT02-BOA-B / ,30 S5RT02-ML / ,30 S5RT02-UBS-A / ,96 S5RT02-SG-A / ,44 BOVESPA INDE / ,21 DJES 600 BAS / ,00 EURO STOXX 5 / ,00 BUND EUREX / ,00 Onderhandse verbintenissen Opties BARCL EUR/JPY/0109/CALL/ ,00 BARCL EUR/JPY/0109/PUT / ,00 DE.BK EUR/JPY/0109/CALL/ ,00 DE.BK EUR/JPY/JPY 01/ ,00 DE.BK EUR/JPY/JPY 01/ ,00 Andere verbintenissen Futurecontracten ANDERE TRANSACTIES Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurecontracten EUR GR SCHATZ ,00 EUR EUREX EUROB ,00

16 31/12/ /12/2007 Onderhandse verbintenissen Opties DE.BK EUR/JPY/0109/PUT / ,00 DE.BK EUR/JPY/JPY 01/ ,00 Andere verbintenissen Futurecontracten ,00

17 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT VAN CARGNAC PROFIL REACTIF 50 31/12/ /12/2007 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen ,03 Opbrengsten uit aandelen en gelijkgestelde waarden , ,78 Opbrengsten uit obligaties en gelijkgestelde waarden ,81 Opbrengsten uit schuldbewijzen ,75 Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten , ,71 Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten Andere financiële opbrengsten 8.119,11 Totaal (1) , ,49 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten Onkosten gekoppeld aan schulden ,19 Andere financiële lasten Totaal (2) ,19 Resultaat op financiële transacties (1-2) , ,49 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,20 Nettoresultaat van het boekjaar ( ) , ,71 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,29 Gestorte voorschotten voor het boekjaar (6) Resultaat ( of - 5-6) , ,42

18 BOEKHOUDKUNDIGE BIJLAGE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Regels voor de waardering en boeking van de activa De jaarrekeningen voor het boekjaar van 12 maanden, dat word afgesloten op de dag van de laatste netto-inventariswaarde van het lopende jaar, worden opgesteld conform de bepalingen van het reglement van het comité voor financiële verslaglegging nr van 02 oktober 2003 betreffende het boekhoudplan van ICBE's. Belangrijkste wijzigingen die worden ingevoerd door het nieuwe boekhoudplan voor ICBE's Van de vroegere presentatie van de financiële instrumenten op de balans, die de risicoverdeelsleutels volgde, wordt afgestapt ten voordele van een voorstelling volgens de aard van de instrumenten. De posities buiten balans worden vermeld volgens hun economische betekenis. Wisselverrichtingen worden nu weergegeven in nominale waarde. De bijlage evolueert om de lezer betere informatie te bieden over de aard van de risico s verbonden aan de financiële instrumenten evenals aan de beheerstrategie die worden vermeld in het prospectus of de informatienota. De boekhoudkundige valuta is de euro. Waarderingsmethodes van de balansposten en de vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen Effectenportefeuille De waarden die in de portefeuille komen, worden geboekt tegen hun aankoopprijs, exclusief kosten, en de waarden die de portefeuille verlaten, tegen hun verkoopprijs, exclusief kosten. De in vreemde valuta uitgedrukte effecten en vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten in de portefeuille worden omgezet in de boekhoudkundige valuta op basis van de wisselkoers te Parijs op de waarderingsdag (ASFFI-koers om uur, met uitzondering van de USD, waarvoor de koers gebruikt wordt van REUTERS om uur GMT, op de pagina MGTX). De portefeuille wordt gewaardeerd op basis van de volgende methodes: De Franse waarden - contant, systeem uitgestelde betaling: op basis van de laatste koers. - vrije onderhandse markt: op basis van de laatste bekende koers. De OAT-staatsobligaties worden gewaardeerd tegen de middenkoers van een verdeler (primary dealer geselecteerd door de Franse schatkist), waarbij de informatie wordt aangeleverd door een server. Op die koers wordt nog een betrouwbaarheidscontrole uitgevoerd door vergelijking met de koersen van diverse andere primary dealers. De buitenlandse waarden - genoteerd en gedeponeerd in Parijs: op basis van de laatste koers. - niet genoteerd en niet gedeponeerd in Parijs: - op basis van de laatste bekende koers voor die van het Europese vasteland, - op basis van de laatste bekende koers voor de overige. De effecten waarvan de koers niet wordt vastgesteld op de waarderingsdag of waarvan de koers werd gecorrigeerd, worden gewaardeerd op verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij tegen hun waarschijnlijke handelswaarde.

19 De ICBE's tegen de laatste terugkoopprijs of tegen de laatste bekende nettoinventariswaarde Ze worden gewaardeerd tegen de laatste terugkoopprijs of de laatste bekende netto-inventariswaarde. De verhandelbare schuldinstrumenten en synthetische activa samengesteld uit een verhandelbare schuldvordering die samengaat met een of meerdere renteswaps en/of deviezenswaps ("asset swaps ) Voor instrumenten waarop grote transacties werden uitgevoerd en met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: tegen de marktprijs op basis van informatie op een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz ). Voor deze waarop geen grote transacties werden uitgevoerd en met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: tegen de marktprijs op basis van informatie op een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) over gelijkwaardige verhandelbare schuldinstrumenten waarvan de prijs, indien nodig, zal worden aangepast met een marge die representatief is voor de intrinsieke kenmerken van de emittent, en gebruikmakend van een actuariële methode. Voor deze met een resterende looptijd van 3 maanden of minder: lineair. Bij een schuldvordering gewaardeerd tegen de marktprijs waarvan de resterende looptijd lager wordt dan of gelijk wordt aan 3 maanden, zal het laatste in aanmerking genomen percentage worden vastgelegd tot aan de einddatum voor terugbetaling, tenzij een specifieke gevoeligheid een waardering tegen de marktprijs noodzakelijk maakt (zie de vorige paragraaf). De repo- en omgekeerde repotransacties volgens de voorwaarden voorzien in het contract Deze verrichtingen worden gewaardeerd op basis van de voorwaarden van het contract. Bepaalde vastrentende verrichtingen met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen worden gewaardeerd tegen de marktprijs. Vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen De aan- en verkopen op termijn van valuta worden gewaardeerd rekening houdend met de afschrijving van de agio/disagio. De buitenbalansverrichtingen Verrichtingen op de gereglementeerde markten Vaste termijnverrichtingen: deze verrichtingen worden, naargelang de markten, gewaardeerd op basis van de compensatiekoers. De verbintenis wordt als volgt berekend: koers van het futurecontract x nominale waarde van het contract x hoeveelheden. Voorwaardelijke termijnverrichtingen: deze verrichtingen worden, naargelang de markten, gewaardeerd op basis van de eerste koers of de compensatiekoers. De verbintenis is gelijk aan de omzetting van de optie in haar equivalent in de onderliggende waarde. Ze wordt als volgt berekend: delta x hoeveelheid x quotiteit of nominale waarde x koers van de onderliggende waarde. Verrichtingen op de onderhandse markten Renteverrichtingen: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) en, indien nodig, met toepassing van een actuariële methode. Renteswaps: met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) en met toepassing van een actuariële methode. Gedekte of ongedekte transacties: Vaste rentevoet / Variabele rentevoet: nominale waarde van het contract Variabele rentevoet / Vaste rentevoet: nominale waarde van het contract

20 Voor deze met een resterende looptijd van 3 maanden of minder: lineaire waardering. Bij een renteswap gewaardeerd tegen de marktprijs waarvan de resterende looptijd lager wordt dan of gelijk wordt aan 3 maanden, zal het laatste in aanmerking genomen percentage worden vastgelegd tot aan de einddatum voor terugbetaling, tenzij een specifieke gevoeligheid een waardering tegen de marktprijs noodzakelijk maakt (zie de vorige paragraaf). De verbintenis wordt als volgt berekend: Gedekte transacties: nominale waarde van het contract Ongedekte transacties: nominale waarde van het contract Andere transacties op de onderhandse markten Verrichtingen op rente, wisselkoersen of kredieten: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) en, indien nodig, met toepassing van een actuariële methode. De verbintenis wordt als volgt voorgesteld: nominale waarde van het contract. Boekingsmethode van de interesten en de inkomsten van de vastrentende effecten De inkomsten worden geboekt volgens de methode met verlopen opbrengsten. Berekeningsmethode van de vaste en variabele beheerkosten De vaste beheerkosten bedragen ten hoogste 1,5% (all-in) van het daggemiddelde van de beheerde activa voor de deelbewijzen A en 2,25% voor de deelbewijzen E. Ze worden geboekt bij elke nettoinventariswaarde. De berekening gebeurt pro rata temporis op basis van de beheerde activa. De variabele kosten: zodra het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en meer bedraagt dan 10% op jaarbasis, zal een dagelijkse provisie van 10% van deze meerprestatie worden opgebouwd. In geval van daling ten opzichte van deze meerprestatie wordt een dagelijkse terugname van de provisie uitgevoerd van 10% van die verminderde prestatie op de provisies die aangelegd zijn sinds het begin van het jaar. Deze provisie wordt jaarlijks door de beheermaatschappij afgehouden op de laatste nettoinventariswaarde van de maand december. Omzetprovisie (niet gecontroleerd door de bedrijfsrevisoren): CARMIGNAC GESTION ontvangt een omzetprovisie zoals gedefinieerd in het algemeen reglement van de Autorité des Marchés Financiers, volgens de volgende voorwaarden: -0,3% all-in op beursverrichtingen in Frankrijk, met uitzondering van obligaties, waarvoor deze provisie 0,1% all-in bedraagt; -0,4% all-in op buitenlandse beursverrichtingen; met uitzondering van obligaties, waarvoor deze provisie 0,1% all-in bedraagt. Indien uitzonderlijk een onderbewaarder voor een specifieke verrichting een omzetprovisie zou heffen die niet is voorzien in de bovenstaande voorwaarden, zullen de beschrijving van de verrichting en de aangerekende omzetprovisies worden opgenomen in het beheerverslag van de ICBE. Uitkeringsbeleid Aangezien het om een kapitalisatiefonds gaat, zijn er geen uitkeringen. Boekhoudkundige valuta De boekhouding van het GBF gebeurt in euro.

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) HALFJAARVERSLAG 2016 VAN CARMIGNAC EMERGENTS Kenmerken

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) vrije vertaling 1 HALFJAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Carmignac Gestion Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor 2009

Carmignac Gestion Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor 2009 Carmignac Gestion Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor 2009 Economische vooruitzichten voor 2009 De afbouw van het hefboomeffect is al even onvermijdelijk als noodzakelijk Vanuit historisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie