1999 N Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering"

Transcriptie

1 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter; de heer B.J. van Bochove (CDA), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), de heren W. Luten (VVD), J.P. Mattie (VVD), T.J. van der Zwan (PvdA), wethouders; de heren R.C. Bogert (VVD), R. Bootsma (PvdA), mevrouw M. Boshuizen (D66), de heer S.G.J. van Erk (VVD), mevrouw A. Hartman-Moes (CDA), de heren W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heer W. de Jager (PvdA), de dames A. de Jong (VVD), G.J. de Jong (PvdA), T.R. Kinilitan (Gr.Links), de heren A.G. Klaver (PvdA), A. Kok (RPF/GPV/SGP), S.J. Kok (Gr.Links), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren L. Kuijpers (PvdA), J. Lodders (VVD), E.H.G. Marseille (VVD), B. Poppens (VVD), A.M. René (AOV/Unie 55+), R. van der Sloot (NWP), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren R. Spriensma (CDA), H.J. Surink (D66), J. Terpstra (Gr.Links) en mevrouw J.F. Weijerman-Hiddes (AOV/Unie 55+), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering De notulen worden conform ontwerp vastgesteld.

2 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - IVoor kennisgeving aangenomen. - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3In handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 4Ter afhandeling in handen gesteld van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. - 5Voor kennisgeving aangenomen. - 6Voor kennisgeving aangenomen. - 7De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Is het mogelijk om in de commissie over deze brief te overleggen? De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Wij willen dit verzoek ondersteunen. Wethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Het lijkt me niet zinnig om in de commissie te discussiëren over de brief die aan de raad is gestuurd, maar wel over de brief die er achter zit en aan het college is gestuurd. Deze brief zal naar de commissie toe gaan. De heer Surink: De ene brief verwijst naar de andere, dus wij zijn het daarmee eens. Voor kennisgeving aangenomen. 4.Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Karveel 35" (stuk nr ) 5.Voorstel tot straatnaamgeving (stuk nr ) 6.Voorstel tot in voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een aantal gebieden (stuk nr ) 7.Voorstel tot het niet nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel De Meent 14 (stuk nr ) 8.Voorstel tot instemming met de voorgenomen fusie tussen NUON, ENW, EWR en Gamog (stuk nr )

3 De heer Homan: Mijnheer de voorzitter. Op dit moment weten wij dat er in de ons omringende landen grote energiebedrijven ontstaan. Gisteren hoorde ik nog op het nieuws dat er vanuit Amerika een overname was gedaan van de Utrechtse energiemaatschappij. Vanuit het buitenland wordt dus geloerd op de hapklare kleine brokjes uit de Lage Landen. Wat betreft de onderhavige fusie is het dus een kwestie van "to be or not to be". Als wij de nieuwe energiemaatschappij NUON ENW bekijken, dan zijn er naar het oordeel van mijn fractie geen sterke argumenten om er niet mee in te stemmen. Er zijn volgens de PvdA vele argumenten vóór de voorgenomen fusie. Er ontstaat een krachtige positie van een groot energiebedrijf met buitenlandse afnemers in substantiële aantallen. Er ontstaat de mogelijkheid van groei voor duurzame energie en warmtelevering. En voor werknemers van het bedrijf NUON ENW wordt één van de tien meest aantrekkelijke bedrijven gecreëerd, voor wat betreft ontplooiingsmogelijkheden voor de werknemers. Dit zijn voor ons goede argumenten om met de fusie in te stemmen. De PvdA hecht ook belang aan de positie van de afnemers, de burgers van Lelystad. NUON ENW streeft naar een verbeterde kwaliteitsservice, een milieubijdrage door de ontwikkeling van duurzame energie in de vorm van nieuwe windmolenparken, zonne-energie, kleinschalige energie-toepassingen, het toepassen van de kringloop-gedachte en ten slotte lagere prijzen - en daardoor mogelijkerwijze ook voor onze burgers lagere woonlasten. Kort samengevat: voor de gemeente als aandeelhouder een goed perspectief en voor de burgers als afnemers ook een uitstekend perspectief. Wij stemmen gaarne in met de fusie NUON ENW. Mevrouw Hartman: Mijnheer de voorzitter. De fusie tussen NUON, ENW, EWR en Gamog, verder gaand onder de naam NUON ENW, is van groot belang. Men kiest nadrukkelijk voor concentratie op de kernactiviteiten marketing, verkoop, infrastructuur en aanverwante dienstverlening met betrekking tot gas, elektriciteit en water en de daarbij behorende producten en diensten, waarbij duurzaamheid als speerpunt geldt. Zowel voor aandeelhouders, medewerkers, klanten en maatschappelijke omgeving als voor het milieu is de fusie aantrekkelijk. Samenvattend: er wordt een sterk en gezond Nederlands concern gecreëerd. Als de fusie niet doorgaat, zouden de verschillende bedrijven niet goed mee kunnen draaien in de verbeterde distributie. De CDA-fractie kan instemmen met de beoogde fusie. De heer Poppens: Mijnheer de voorzitter. De energiesector wordt geliberaliseerd. Monopolies gaan verdwijnen. In plaats hiervan komt er een marktwerking. De VVD is hiervan een warm voorstander. Deze liberalisering zal onder meer leiden tot lagere prijzen en een verbetering van de service. De voorgenomen fusie is op een degelijke en deskundige wijze voorbereid, zoals blijkt uit de stukken waarvan wij kennis hebben genomen. Met dit voorstel kunnen wij van harte instemmen. Er zijn nog enkele aspecten waar wij op willen ingaan. Het nieuwe bedrijf wil zich beperken tot de kernactiviteiten gas, elektriciteit en water. Dus bijvoorbeeld geen exploitatie van kabelnetwerken en afvalverwerking. Dit lijkt ons juist. Bij een groter aantal kernactiviteiten wil er wel eens ie ts misgaan; dat hebben ervaringen elders wel uitgewezen. Het is jammer dat FDM niet bij de fusie is betrokken. Mogelijk kan dat te gelegener tijd alsnog gebeuren. Na 1 januari 2002 kunnen aandelen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen aan private derden. Los van de financiële aspecten vinden wij dat behoedzaamheid hier op zijn plaats is. Het lijkt ons, gelet op eventuele ontwikkelingen in de toekomst, voorshands gewenst dat de overheden een stevige vinger in de pap houden. Lelystad bezit straks 0,7 % van het aandelenpakket van het nieuwe bedrijf en wordt daardoor medesponsor van de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Wie had dat ooit kunnen bevroeden? Het is een club met een rijke historie die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien, ondanks de nederlaag van gisteravond. Wij kunnen dus tevreden zijn. Mevrouw Kreuger: Mijnheer de voorzitter. Toen deze fusie enige tijd geleden werd gemeld, had mijn fractie een paar punten van zorg. Door de liberalisering van de energiemarkt als gevolg van de veranderde Europese regelgeving wordt er momenteel op grote schaal gefuseerd en - naar ik in de

4 krant las - ook al aan derden verkocht. Energiebedrijven die nu nog grotendeels eigendom zijn van gemeenten en provincies, zullen hierdoor op termijn overgaan in handen van derden. De directe invloed van de overheid via het aandeelhouderschap verdwijnt hiermee. Wettelijke eisen en een goed functionerende gebruikersraad moeten een al te eigengereid beleid van energiebedrijven voorkomen en de belangen van de consumenten garanderen. De nieuwe Nuon geeft aan zich vooral te willen richten op de kleinere afnemers. In combinatie met de keuzevrijheid die consumenten straks krijgen om zelf te bepalen aan wie zij de energierekening betalen, moet dit er voor zorgen dat de consumenten straks niet te veel hoeven te betalen. Een tweede punt van zorg zijn de afspraken die Nederland heeft gemaakt op de Milieuconferentie in Kyoto over een reductie van CO2-uitstoot van 6 % ten opzichte van Om dit te bereiken zal er nog heel veel werk verricht moeten worden. De energiebedrijven kunnen en moeten hier een grote bijdrage aan leveren. Het fusie-rapport ziet er wat dat betreft goed uit. Het nieuwe bedrijf wil toonaangevend worden op de markt van duurzame energie en warmtelevering, o.a. via mini- en microwarmtekracht-koppelingen. Zij zien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als een zwaarwegende factor. Papier is geduldig, maar het fusie -rapport en de gegeven antwoorden in de commissievergadering zijn voor GroenLinks geen aanleiding om bezwaar te maken tegen deze fusie. Wij wensen de NV NUON ENW een gezonde en ook groene toekomst, niet in de laatste plaats omdat de inkomsten voortvloeiend uit het aandelenbezit een zeer welkome bijdrage leveren aan Lelystad. Mevrouw Boshuizen: Mijnheer de voorzitter. Ook D66 kan van harte instemmen met het voorliggende voorstel. Gelet op de snelle ontwikkelingen op de Nederlandse en Europese energiemarkt zou het niet opportuun zijn de Gamog als zelfstandig bedrijf te laten voortbestaan. Met deze fusie, waaruit een nieuwe onderneming NUON ENW zal voortkomen, moet een sterk en gezond Nederlands bedrijf gecreëerd worden, dat zich in de komende concurrentiestrijd zal kunnen handhaven. In de nieuwe onderneming zal duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Voor D66 is dit een belangrijk punt. Het bedrijfsplan is op dit gebied heel ambitieus en wij wensen NUON ENW veel succes met het verwezenlijken van deze doelstellingen. Het voorstel van vanavond ziet er goed uit, zowel organisatorisch als financieel, alhoewel het natuurlijk altijd afwachten is of wat het laatste betreft ook alle verwachtingen zullen uitkomen. Wij zullen de nieuwe onderneming met veel belangstelling volgen. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Ook de fractie van RPF/GPV/SGP gaat akkoord met dit voorstel. Bij de beoordeling van dit voorstel zijn voor ons drie punten van belang. In de eerste plaats de effecten op het milieu, de duurzaamheid. Het doet ons genoegen dat er een uitstekende milieuparagraaf in het fusierapport staat. In de tweede plaats is voor ons de positie van de consument van belang. Deze verhindert zeker niet de fusie, gezien alle mooie plannen van het nieuwe bedrijf. In de derde plaats de positie van de gemeente als aandeelhouder. Financieel lijkt de fusie niet slecht uit te pakken, als de financiële doelstellingen van de onderneming inderdaad worden gehaald. Wij moeten er ons van bewust blijven dat ondernemen altijd met onzekerheden gepaard gaat. Als aandeelhouder heeft de gemeente mede zeggenschap over de onderneming. Door de gewijzigde regelgeving is deze zeggenschap uitgehold. De vinger is al lang niet meer in de pap. In dit verband is mijn fractie van mening dat de aandelen niet per se in het bezit van de gemeente hoeven te blijven. Het is dan wel zaak om op een goed moment deze aandelen van de hand te doen. Beperking van de mogelijkheden tot overdracht tot 2007 lijkt op basis van de huidige inzichten niet onoverkomelijk. Het is voor mijn fractie zeer de vraag of het in het belang van de gemeente is om ons vooraf te beperken in de mogelijkheden tot overdracht. Over twee jaar kan de situatie heel anders zijn. Wethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Met belangstelling heb ik geluisterd naar de betogen van de diverse fracties, constaterend dat het niet vaak voorkomt dat de ideologische verschillen in deze raad zo nadrukkelijk naar voren komen. De verschillende fracties hebben ieder vanuit hun eigen achtergrond gekeken naar de voorliggende voorstellen en deze als zodanig beoordeeld. Dat leidt

5 overigens bij u allen tot instemming. Ik denk dat er terecht door velen is opgemerkt dat de voorbereiding van de stukken zorgvuldig is geweest, dat het fusierapport op een groot aantal terreinen duidelijk is en dat wij daar met de nodige nuancering naar kunnen kijken. Inderdaad is het zo dat de energie-wereld aan grote veranderingen onderhevig is en dat wij ook met deze fusie niet aan het einde van het traject zullen zijn. De overname door een Amerikaanse onderneming van het Utrechtse energiebedrijf toont al aan dat men ook vanuit de Verenigde Staten op de Europese energiemarkt zijn invloed wil gaan aanwenden. Wij dienen daar in de komende jaren op alert te zijn, vooral ook met het oog op datgene wat mevrouw Kreuger en anderen hebben opgemerkt, de positie van de consument. De discussie over het al dan niet verkopen van aandelen is in dit stadium niet aan de orde, maar dat zal in de komende jaren zeker een punt worden waar wij met elkaar over van gedachten zullen hebben te wisselen. Er doen zich een aantal belangrijke breekpunten voor, de fusiestukken zijn daar duidelijk over, en wij zullen ons in dat traject steeds hebben af te vragen wat verstandig is, het behouden van aandelen of het eventueel verkopen. Daarover zal te zijner tijd in de betreffende raadscommissie het nodige over worden gezegd. Ik wil de goede wensen die meegegeven zijn aan het nieuwe bedrijf, graag overbrengen. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. De wethouder heeft niet geantwoord op mijn vraag aangaande de beperking van de mogelijkheden van overdracht van de aandelen tot het jaar Wethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Deze discussie gaat al ver terug. Er verandert in wezen niet zo vreselijk veel. Uit de stukken blijkt dat er tot aan het jaar 2002 overdracht mogelijk is volgens een bepaald systeem. Men moet zich dan aanmelden bij het bestuur en dan wordt er binnen de aandeelhouderskring gezocht naar mensen die de aandelen zouden willen overnemen. Dat is de huidige situatie. Vanaf het jaar 2002 zal men kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om de aandelen te verhandelen. Men streeft er naar om uiterlijk in het jaar 2007, maar mogelijk eerder, via een beursgang de ruimte te creëren om aandelen ook op een andere wijze te kunnen vervreemden. In dit stadium hebben wij de mogelijkheid om de huidige aandelen tot en met 31 maart 1999 aan aandeelhouders via het bestuur van de Gamog te verhandelen. Dat blijft feitelijk hetzelfde. Ik denk niet dat het in dit stadium een goede beslissing zou zijn. Wij hebben, als wij over zouden willen gaan tot het vervreemden van aandelen, onder meer een discussie te voeren over de consequenties voor de gemeentebegroting op langere termijn. Het vraagt een uitgebreide voorbereiding, ook van onze kant. Ik denk dat de ontwikkelingen in de energie-wereld zodanig snel gaan, dat wij weliswaar nu praten over het jaar 2002, maar dat wij zeker niet moeten uitsluiten dat wij in een veel eerder stadium over dit onderwerp opnieuw van gedachten hebben te wisselen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 9.Voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van het pad onder poortwoning Archipel (stuk nr ) 10.Voorstel tot wijziging begroting 1999 hoofdfunctie 4 onderwijs (stuk nr ) De heer Spriensma: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft bij de behandeling van de begroting 1999 haar zorg uitgesproken met betrekking tot hoofdstuk 4. Er zijn een aantal adequate maatregelen genomen om de begroting weer op orde te brengen en bij voortduring is de commissie over de voortgang geïnformeerd. Het voorliggende voorstel vormt een sluitstuk van een proces van

6 gezondmaking van hoofdstuk 4. De CDA-fractie is tevreden met het resultaat. Uiteraard moet nog het één en ander nader uitgewerkt worden. Wij sluiten een onzekere periode af. Een woord van dank aan het college en de medewerkers is op zijn plaats. De CDA-fractie gaat akkoord met het voorstel. De heer René: Mijnheer de voorzitter. Door een begrotingswijziging is hoofdstuk 4 op orde gebracht. Deze begrotingswijziging is breed behandeld in de commissie. Alle fracties hebben scherpe en kritische vragen gesteld. Dankzij de deskundigheid en de duidelijke uitleg van wethouder kunnen wij instemmen met deze wijziging. Ook geven wij graag een compliment aan de werkgroep. De heer De Jager: Mijnheer de voorzitter. De PvdA-fractie is van mening dat de financiële gang van zaken op de afdeling onderwijs enige tijd niet in orde is geweest. Zo is bijvoorbeeld niet goed ingespeeld op de trendbreuk in de vergoedingssystematiek door het Ministerie van O, C en W. Hierdoor zijn de gevolgen van de decentralisatie van onderwijshuis vesting van het Rijk naar de gemeente niet juist beoordeeld. Gelukkig is inmiddels door een flinke inspanning veel ten goede gekeerd. De financiële verslaglegging is helder en de dekking op de korte termijn is in orde. Het jaar 1998 geeft geen nadelig saldo te zien en de jaren 1999 en 2000 kunnen door de voorstellen volledig worden gedekt. Met het oog op de toekomst zijn wij benieuwd naar de dekking op langere termijn. In dit verband wachten wij het Integraal Huisvestingsplan met belangstelling af. Mevrouw A. de Jong: Mijnheer de voorzitter. Het feit dat dit voorstel hier voor ons ligt, geeft aan dat er de afgelopen maanden hard aan gewerkt is om orde cp zaken te stellen en dat de problemen c.q. knelpunten met betrekking tot de onderwijs-financiën duidelijk zijn geworden. Tevens is er naarstig gezocht naar dekkingsmiddelen en andere mogelijke maatregelen om voor de komende jaren de zaken toch naar behoren te kunnen aanpakken. De VVD is u hier heel erkentelijk voor. Wij hopen en verwachten dat er alles aan wordt gedaan om er voor te zorgen dat dergelijke problemen zich in de toekomst niet meer zullen voordoen, zodat de ontwikkelingen op het onderwijsterrein ongehinderd kunnen voortgaan. Mevrouw Boshuizen: Mijnheer de voorzitter. Met dit voorstel wordt hoofdstuk 4 in de begroting op orde gebracht. Allereerst willen wij al degenen die zo hard gewerkt hebben om dit voorstel tot stand te laten komen, bedanken voor hun inzet. Echter, de vreugde lijkt van korte duur. Voor 1999 is de begroting sluitend, maar na het jaar 2000 zullen de tekorten jaarlijks oplopen. De vergoedingen via de Londosystematiek zijn wel erg sober, om niet te zeggen gewoon te krap. Ook zijn er nog onzekerheden in het kader van het huisvestingsprogramma. Wij zien het Integraal Huisvestingsplan dan ook graag spoedig tegemoet. Hoe belangrijk ook, onderwijsbeleid houdt nog meer in dan alleen de begroting. Via de krant mochten wij vernemen dat het college besloten heeft om het voornemen tot verzelfstandiging van het openbaar onderwijs terug te draaien. Graag horen wij hier een nadere toelichting op. D66 stemt in met het dekkingsplan en beide voorliggende begrotingswijzigingen Over de Meerjarenraming spreken wij verder bij de behandeling van de Voorjaarsnota. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Ook mijn fractie wil graag het college feliciteren met het sluitend maken van de begroting onderwijs voor de jaren 1999 en In tegenstelling tot de CDAfractie is mijn fractie echter van mening dat het geen sluitstuk betreft, maar een openingsstuk. Er is nog een lange weg te gaan. Wij merken op dat de begroting op incidentele basis is gedekt. Alle potjes zijn leeg, maar een zichtbare stijging van de kwaliteit van het onderwijs heeft nog niet plaatsgevonden. Wat dat betreft hebben wij toch behoorlijk wat zorgen voor de toekomst voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs in onze stad. Het Integraal Huisvestingsplan zal in dit verband cruciaal zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar dit plan. De heer Terpstra: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn verheugd dat de begroting 1999 voor onderwijs na lang wachten eindelijk rond is. Het is goed dat enkele knellende problemen zoals de te grote klassen nu daadwerkelijk aangepakt zullen gaan worden. Bovendien moet voorkomen worden dat in het voortgezet onderwijs het lerarentekort en de werkdruk verder toenemen. Snel aanpakken is gewenst, daar de

7 ontwikkelingen in het onderwijs gewoon doorgaan. Nadere uitwerking op bepaalde punten volgt nog in het Integraal Huisvestingsplan, dat binnenkort besproken zal worden. Dan discussiëren wij verder. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat door vele fracties ware woorden zijn gesproken over de onderwijsfinanciën. Het is inderdaad fijn te noemen dat wij de zaak nu op orde hebben. Maar zoals een aantal fracties al hebben opgemerkt, is het slechts een openingszet in een veel langer spel. Naast de beheersaspecten, waar wij nu veel aandacht aan hebben besteed, zullen wij ons straks op de inhoud moeten concentreren. De commissie is stap voor stap geïnformeerd en de commissie is dan ook goed op de hoogte van de zaken die wij nog specifieker moeten gaan bekijken. Ik noem daaruit drie hoofdpunten. In eerste instantie moeten wij gaan kijken naar de dekking van de tekorten die na het jaar 2000 gaan optreden. Het college hoopt daar in de Voorjaarsnota op terug te komen. In de tweede plaats is het zo dat wij voor het onderdeel huisvestingscapaciteit eigenlijk een soort stelpost hebben opgenomen. Naarmate het Integraal Huisvestingsplan zich ontwikkelt, zal dat scherper kunnen worden bepaald. Dit zal straks een raming van toekomstige uitgaven opleveren. In de eerstvolgende commissie zal de eerste versie van het Huisvestingsplan aan de orde komen en kunnen wij daarover spreken. In de laatste rapportage van de werkgroep staat de zin dat er nog een risico-analyse moet volgen met betrekking tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Die risico-analyse zal in de eerstvolgende commissie aan u worden voorgelegd. Op dat pad gaan wij nu voort. Wij hebben nu een goede basis om verder te gaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 11.Beroepschrift Algemene wet bestuursrecht tegen afwijzing verzoek om financiële bijdrage voor restauratie orgel Petruskerk / Pax Christi Parochie (stuk nr ) De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie vindt het jammer dat er om budgettaire redenen geen mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren aan dit belangrijke cultuurgoed van Lelystad. Wij willen de wens uitspreken dat bij de volgende begrotingsbehandeling in elk geval een gedeelte van de cultuurbegroting wordt gereserveerd voor incidentele subsidies, zoals bijvoorbeeld voor de restauratie van dit orgel. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie stemt in met het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften om het beroepschrift ongegrond te verklaren. Daarover geen misverstand. Maar net als mijnheer Van der Sloot vinden wij het jammer dat dit verzoek om een cultuurgoed te behouden, niet kan worden gehonoreerd om louter technische redenen. Ik denk daarbij ook aan een eerder verzoek van bijvoorbeeld de Stichting Oude Muziek. Alle gelden uit de begrotingspost "cultuur" zijn geoormerkt. De vraag is of het ook anders kan. Is het mogelijk in de komende begrotingsjaren een gedeelte van deze begrotingspost vrij besteedbaar te houden, zodat subsidieverzoeken die passen in de begrotingspost "cultuur" kunnen worden gehonoreerd? Uiteraard is daarbij een goed inzicht nodig in de totale omvang van de geldstroom en een inzicht in de doeleinden waaraan de gelden worden besteed. De CDA-fractie is bereid dit met u in commissieverband te bespreken. Wij verzoeken u deze bereidheid ook te tonen en het onderwerp te agenderen voor de komende commissievergadering. Mevrouw Boshuizen: Mijnheer de voorzitter. Wij willen ons hierbij aansluiten. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. Ik begrijp dat de raad er behoefte aan heeft om het cultuurbeleid in wat bredere zin te bespreken. U weet dat wij nog dit jaar een Cultuurnota hopen vast te stellen. Ik heb de commissie daarover geïnformeerd. Het lijkt mij het beste om in die discussie deze zaak in zijn algemeenheid aan de orde te stellen. In die zin wil ik graag instemmen met het verzoek om met elkaar te spreken over het cultuurbeleid.

8 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften besloten. 12.Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van het Sociaal Statuut (stuk nr ) 13.Voorstel tot wijziging begroting 1999 (stuk nr ) De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 8 april 1999 De raad van gemeente Lelystad, De voorzitter, De secretaris,

9 Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 maart 1999 in het Stadhuis van Lelystad. Aangezien geen der aanwezigen op de publieke tribune het woord wenst te voeren sluit de voorzitter de bijeenkomst om uur.

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998

1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998 1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998 1998 N 124 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 oktober 1998 te 16.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de

Nadere informatie

2001 N 12. De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lodders.

2001 N 12. De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lodders. 2001 N 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 8 februari 2001 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Afwezig is: de

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

2000 N 266. Afwezig zijn:mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren R. van der Sloot (NWP) en R. Spriensma (CDA), lid van de raad.

2000 N 266. Afwezig zijn:mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren R. van der Sloot (NWP) en R. Spriensma (CDA), lid van de raad. 2000 N 266 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 14 december 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

1999 N 83. 1.Opening. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering. De notulen worden conform ontwerp vastgesteld.

1999 N 83. 1.Opening. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering. De notulen worden conform ontwerp vastgesteld. 1999 N 83 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 17 juni 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter

Nadere informatie

2001 N 171. mevrouw G.J. de Jong (PvdA) en de heer J. Terpstra (Gr.Links), leden

2001 N 171. mevrouw G.J. de Jong (PvdA) en de heer J. Terpstra (Gr.Links), leden 2001 N 171 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 6 september 2001 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 1999 N 49 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 20 mei 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/80 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 22-10-2013 Nummer voorstel: 2013/80 Voor raadsvergadering d.d.: 29-10-2013 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad gemeente harderwijk Onderwerp: aan- en verkoop grond Joh. Kok S Zonen B.V. Algemeen NIET INVULLEN Documentnummer: B14.002184 Datum: 26 juni 2014 Zaaknummer: Opsteller: A.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, d.d. 8 juli 2011, inzake de motie

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00020 Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen

2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen 1998 N 76 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 28 mei 1998 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Telefoonnummer Definitief scenario eiland gerelateerd parkeren

Telefoonnummer Definitief scenario eiland gerelateerd parkeren Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00147* GR16.00147 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 11 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 10 Opsteller

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel uitbesteding werkzaamheden herwaardering t.b.v. WOZ-periode 1 januari 2005 tm. 31 december 2008

Onderwerp : Voorstel uitbesteding werkzaamheden herwaardering t.b.v. WOZ-periode 1 januari 2005 tm. 31 december 2008 Agendanr. : Doc.nr : B200218544 Afdeling: : Financiën en Informatisering & Automatisering B&W-VOORSTEL Onderwerp : Voorstel uitbesteding werkzaamheden herwaardering t.b.v. WOZ-periode 1 januari 2005 tm.

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s.

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s. Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 14 maart 2013 Sector: Middelen Team : Ingekomen d.d. Adviesnr. 74060 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door: M. Kleingeld Akkoord met advies

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

RLWSJ. -"q 9 NOV 2015. Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Postbus 9105 6500 H Nijmegen

RLWSJ. -q 9 NOV 2015. Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Postbus 9105 6500 H Nijmegen 9 NOV 2015 RLWSJ -"q Gemeenteraad Nijmegen 6500 H Nijmegen CC: Stadsregioraad d.t.v. mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven Postbus 15, Bemmel Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

2002 N 27. de heren C.J.J. Homan (PvdA), J. Lodders (VVD), A.M. René (CDA) en J.H. Terbach (PvdA), leden van de raad.

2002 N 27. de heren C.J.J. Homan (PvdA), J. Lodders (VVD), A.M. René (CDA) en J.H. Terbach (PvdA), leden van de raad. 2002 N 27 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 14 februari 2002 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Afwezig zijn: de heer

Nadere informatie