*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, UUR*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*"

Transcriptie

1 *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage team SBSBD raadsnummer collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder 18 mei juni 2011 Dienstverlening J. Teeuwen steller H. Smeets/ F. Roetering/ F. Maas doorkiesnummer registratienummer datum 16 mei 2011 Voorstel om te besluiten Wij stellen u om te besluiten om het volgende vast te stellen: In te stemmen met de programmarapportage 2011-I en de daarin opgenomen ontwikkelingen; Twee posten ten laste van de post onvoorzien te brengen; post 117 Hoogwater januari 2011 ad en post 183 Rampen en calamiteiten, coördinatie openbare Veiligheid In te stemmen met een onttrekking van ,- aan de voorziening planmatig onderhoud ter dekking van het geprognosticeerde tekort. In te stemmen met de inzet van de inkomsten uit vrijval Escrow middelen ad ,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. Een taakstelling op personeel van ,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. Het restant van het geprognosticeerde tekort te dekken middels een onttrekking aan de reserve Goodwill. Instemmen met de in deze programmarapportage opgenomen wijzigingen in de reserves en voorzieningen Instemmen met de in de programmarapportage opgenomen wijzigingen in de kredieten. 1

2 Raadsvoorstel Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) In deze programmarapportage treft u een weergave aan van de ontwikkelingen zoals wij die op dit moment voorzien voor 201 Omdat veel ontwikkelingen zich niet beperken tot 2011 hebben wij in het financieel overzicht ook de meerjarige ontwikkelingen financieel weergegeven. De inhoudelijke en financiële verwerking daarvan maakt evenwel geen deel uit van deze programmarapportage maar van de kadernota 201 Deze rapportage kent een geprognosticeerd tekort van ruim 6,9 miljoen. In deze rapportage hebben wij voor eenzelfde bedrag aan ruimtescheppende maatregelen opgenomen om dit tekort te dekken. U wordt expliciet gevraagd in te stemmen met deze ruimtescheppende maatregelen. Kijkend naar het geheel valt een aantal zaken op. Allereerst lijkt de ontwikkeling van de algemene uitkering van het Gemeentefonds ten opzichte van de eerdere prognoses vooralsnog licht mee te vallen, net als de mate waarin de organisatie de haar opgelegde taakstellingen weet te realiseren. Voorzichtigheid is hier, gelet op de vele onzekerheden en complexiteit die hiermee zijn gemoeid, echter wel op z n plaats. We hebben te maken met onzekere tijden, de recessie lijkt voorbij, de economie lijkt zich te herstellen maar de overheidsfinanciën verkeren nog steeds in zeer zwaar weer. Terughoudendheid is dus op z n plaats. Werden in het nabije verleden financiële tegenvallers nogal eens gecompenseerd door meevallers, dan is dat in 2011 evenals al bleek in 2010 niet het geval. Dus nu er een tekort ontstaat als gevolg van hogere aanbestedingsbedragen, vorstschade door een strenge winter, stijgende energielasten, onvoorziene uitgaven voor de Floriade of calamiteiten dan zien wij in deze programmarapportage dat daar nauwelijks meevallers tegenover staan. Hard remmen op de overige uitgaven, veel creativiteit en de incidentele inzet van reserves zijn dan geboden. Tegen deze achtergrond hebben wij dan ook besloten om voor 2011 een additionele taakstelling op de personeelslasten op te leggen aan de organisatie van ,-. Deze taakstelling wordt ingevuld middels het doorvoeren van een vacaturestop en het terugdringen van de inhuur. Dit betekent naar verwachting dat werkzaamheden zullen vertragen, uitgesteld of in het geheel in 2011 niet meer worden uitgevoerd. Gemeentebestuurder zijn in zo n periode is daarmee ook iets heel anders geworden dan in de afgelopen decennia. Niet langer is er ieder jaar vanzelfsprekend nieuwe financiële ruimte om daarmee nieuwe ontwikkelingen te financieren of tekorten af te dichten. Van u wordt een lange termijn visie, realiteitszin en moed gevraagd om die dingen te doen en die keuzes te maken die voor onze stad nodig zijn. Voor onze stad en voor onze inwoners, de Venlonaren. Bijlagen Nr. Naam Datum Programmarapportage mei

3 Raadsvoorstel - onderbouwing Onderbouwing Algemene toelichting Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor het bestuur?) Controleren van de realisatie van de begroting 2011 en bijsturen op de ontwikkelingen. Relatie met programma Alle raadsprogramma s zijn opgenomen in dit voorstel. 3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?) Invulling geven aan de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en autorisatie van inhoudelijke en budgettaire bijstellingen 4. Waarom? (Wat is de aanleiding om de raad hiervoor in stelling te brengen?) Op basis van de Gemeentewet heeft gemeenteraad budgetrecht en daarmee de formele bevoegdheid om begrotingswijzigingen te autoriseren. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?) De gepresenteerde ontwikkelingen geven een feitelijke weergave van de realisatie van de begroting U wordt twee maal per jaar in staat gesteld om het voor het lopende begrotingsjaar vastgestelde gemeentelijk beleid inhoudelijk en financieel bij te stellen. Daarbij kunt u opnieuw politiek-bestuurlijke afwegingen te maken.

4 Raadsvoorstel - onderbouwing Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken? De gemeentebegroting van Venlo wordt voor een aanzienlijk deel gerealiseerd door en is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de inzet van derden zoals maatschappelijke instellingen, andere overheden en ondernemingen. Bij de realisatie van deze rapportage zijn echter geen derden betrokken. De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over de inhoud van de programmarapportage. Financiële paragraaf Wij verwijzen u hiervoor kortheidshalve naar de inhoud van de programmarapportage. Risicoparagraaf (welke risico s spelen een rol bij de besluitvorming?) Wel of geen risico + of of n.v.t. Juridische aspecten en wettelijk kader +/- Financiële risico s en aspecten + Economische risico s +/- Maatschappelijke risico s +/- Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade + Afbreukrisico s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners) +/- Overige strategische risico s nvt Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico s) Bijstellingen van een begroting kunnen leiden tot allerlei risico s die zowel verband houden met de activiteiten zelf als ook voor de gemeentelijke organisatie zelf. Vervolgprocedure voor de raad Vaststellen van de programmarapportage op woensdag 29 juni 201 Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Mevrouw W.J.J. Meijering drs. H.M.F. Bruls 4

5 Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage team SBSBD raadsnummer raadsvergadering 29 juni 2011 steller Smeets/ Roetering/ Maas doorkiesnummer datum 16 mei 2011 De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2011, nummer ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: In te stemmen met de programmarapportage 2011-I en de daarin opgenomen ontwikkelingen; Twee posten ten laste van de post onvoorzien te brengen; post 117 Hoogwater januari 2011 ad en post 183 Rampen en calamiteiten, coördinatie openbare Veiligheid In te stemmen met een onttrekking van ,- aan de voorziening planmatig onderhoud ter dekking van het geprognosticeerde tekort. In te stemming met de inkomsten uit vrijval Escrow middelen ad 19390,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. Een taakstelling op personeel van ,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. Het restant van het geprognosticeerde tekort te dekken middels een onttrekking aan de reserve Goodwill. Instemmen met de in deze programmarapportage opgenomen wijzigingen in de reserves en voorzieningen Instemmen met de in de programmarapportage opgenomen wijzigingen in de kredieten. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 201 De griffier De voorzitter 5

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV)

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2013 28 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting

Nadere informatie

Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR. 17 maart 2015. 29 april 2015. Participatie en Werkgelegenheid. V. Tax

Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR. 17 maart 2015. 29 april 2015. Participatie en Werkgelegenheid. V. Tax Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Armoedebeleid team SLW Rc nummer 2015 5 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma 17 maart 2015 29 april 2015 Participatie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

Door vaststelling van de nota ontstaat duidelijkheid over het budgetrecht en de begrotingsrechtmatigheid.

Door vaststelling van de nota ontstaat duidelijkheid over het budgetrecht en de begrotingsrechtmatigheid. Aan de gemeenteraad Zaaknummer Programma Onderwerp : '>.olo-"~ ~47 : Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien v. : Nota financieel afwijkingenbeleid Katwijk, 2 november 2010. Inleiding De Nota financieel

Nadere informatie

Raadsvergadering 8 juli 2012

Raadsvergadering 8 juli 2012 Raadsvergadering 8 juli 2012 Locatie Begintijd : raadzaal gemeente Leiderdorp : 20.00 uur Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vragenronde en mededelingen 4. Benoeming burgerraadslid voor D66 5.

Nadere informatie

Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart J. Teeuwen

Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart J. Teeuwen Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Kazernekwartier/ Het Fort van Venlo team REPMA raadsnummer 2014 70 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder 17 oktober

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein Raadsnummer 2013-320 Datum 17 september 2013 1

Programmabegroting 2014 De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein Raadsnummer 2013-320 Datum 17 september 2013 1 Programmabegroting 2014 De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein Raadsnummer 2013-320 Datum 17 september 2013 1 Inhoudsopgave 1 Raadsvoorstel 3 1.1 Voorstel 4 2 Raadsbesluit 5 6.6 Ruimtelijke

Nadere informatie

Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma, per product.

Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma, per product. Raadsvoordracht Onderwerp: Eerste kwartaalbrief 2011 (50330.eerste kwartaalbrief 2011.doc) Datum: 8 maart 2011 Steller: Perry van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing Vaststellen

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kadernota 2012.

Inhoudsopgave Kadernota 2012. Inhoudsopgave Kadernota 2012. 1. Raadsvoorstel Kadernota 2012 d.d. 24 mei 2011 2. Concept-raadsbesluit 3. Kadernota 2012 4. Bijlage 1. Meerjarenperspectief 2012-2015 5. Bijlage 2. Vergelijking lokale lastendruk

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-13378 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: D. Steert

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis

Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis 1 2 NOTITIE FINANCIEEL AFWIJKINGENBELEID 1.Inleiding De (nieuwe) financiële verordening van de gemeente Maassluis is voorbereid door de Auditcommissie.

Nadere informatie

Voorstel voor het totstandkomen van de kadernota. Financiële planning

Voorstel voor het totstandkomen van de kadernota. Financiële planning VR2004/011 Vastgesteld 6 april 2004 Voorstel voor het totstandkomen van de kadernota Financiële planning Burgemeester en Wethouders van Schiedam 20 januari 2004 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Opbouw

Nadere informatie

Het verslag van bevindingen uit de jaarrekeningcontrole wordt door de accountant aan de Raad verzonden.

Het verslag van bevindingen uit de jaarrekeningcontrole wordt door de accountant aan de Raad verzonden. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Stadsrekening 2014 Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Stadsrekening 2014 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20 Datum collegebesluit: 1 oktober 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF13.20 Datum collegebesluit: 1 oktober 2013 Agendapunt: Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20 Datum collegebesluit: 1 oktober 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder: van der Laan Behandelend ambtenaar: A. de Boer/J. van Leeuwestijn Onderwerp: Bestuursrapportage

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL Agendapunt : 13. Voorstelnummer : 03-019 Raadsvergadering : 14 maart 2013 Naam opsteller : A. van Mierlo Informatie op te vragen bij : A. van Mierlo Portefeuillehouders : H. Hafkamp

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4444249 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 september 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE PURMEREND

Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE PURMEREND Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING 2 0 1 0-2 0 13 GEMEENTE PURMEREND ProgrammaBEGROTING 2010-2013 Gemeente Purmerend Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 november 2009 (besluitnummer 09-118)

Nadere informatie

Graag nodig ik u uit om bij de Avond van de Raad aanwezig te zijn.

Graag nodig ik u uit om bij de Avond van de Raad aanwezig te zijn. Wijk bij Duurstede, 2 juli 2014 Betreft: Avond van de raad 8 juli 2014 aan de leden van de raad, de steunfractieleden en de collegeleden behandeld door: Anja van Wees ons kenmerk: Grif/20140701 afschrift

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 12 juni 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Bestemming rekeningresultaat 2012 en 2 e crisismonitor. Toelichting:

Nadere informatie

Inleiding 5. Nota reserves en voorzieningen 109

Inleiding 5. Nota reserves en voorzieningen 109 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdlijn van de programmabegroting 2013 7 Algemene toelichting 8 A. Takenpakket en Algemene Uitkering 8 B. CUP-bezuinigingen 9 C. Relatie met de Kadernota en bestemming begrotingsruimte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMABEGROTING 2012... 5 DEEL 1 BELEIDSBEGROTING... 18 3. PROGRAMMAPLAN... 18 5. DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING...

SAMENVATTING PROGRAMMABEGROTING 2012... 5 DEEL 1 BELEIDSBEGROTING... 18 3. PROGRAMMAPLAN... 18 5. DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING... Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING PROGRAMMABEGROTING 2012... 5 I INLEIDING... 5 II BEGROTING BESTAAND BELEID... 6 III NIEUWE BELEIDVOORNEMENS... 6 IV EERSTE WIJZIGING VAN DE (MEERJAREN)BEGROTING

Nadere informatie