1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter, mevrouw H. Blom-Postma (D66), de heren B.J. van Bochove (CDA), K.H. Bruinewoud (VVD), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), wethouders; de dames R.H.A. Beumer-van Haeften (VVD), J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heren J. Bierma (VVD), R. Bootsma (PvdA), de dames J.D. van den Brink-Rozendaal (PvdA), A. Dil (PvdA), J.P.R. de Haan (D66), de heren W. Herrebrugh (PvdA), G.J. Hietland (CDA), W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), H. Kiviet (D66), J.A. Klein Swormink (CDA), J.F. Lensen (Gr.Links), J.D. Lokhorst (VVD), A. van Meurs (PvdA), de dames J.T. Ovinge-Koers (CDA), W.A. Raar (PvdA), de heren K.B.P. Slump (GPV/ RPF), R. Spriensma (CDA), T. Stroobach (D66), P.G.M. van de Ven (Gr.Links), M.G. Verlaan (Gr. Links), de dames T. Weide-Bonsma (D66) en L. van Wingerden-Visser (D66), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig zijn:de heren J.P. Mattie (VVD) en T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Mattie en Van der Zwan. 2.Notulen van de op 14 oktober 1993 gehouden openbare vergadering De voorzitter: De notulen behoeven de volgende wijzigingen: Op pag. N 128, vierde alinea staat "en ook aan Den Haag". Dit moet zijn: "en ook aan de raad". Op pag. N 133, onderaan staat "Kompas". Dit moet zijn "COMPAZ". De notulen van de vergadering van 14 oktober worden met de aangebrachte wijzigingen vastgesteld. 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel.

2 - 2Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken. - 3Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 4In handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 5De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag ingekomen stuk nummer 5 in de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken bespreken. De voorzitter: Dat zal geschieden. - 6Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie wordt geïnformeerd. - 7De heer Lensen: Mijnheer de voorzitter. Ik wil enige toelichting geven bij dit punt, als u mij dat toestaat. Ik ben het met de tekst niet eens. De voorzitter: Dat is een raadsel. Verklaar u nader. De heer Lensen: In de tekst heeft u het over de criteria die u toegepast heeft om niet toe te treden tot het Klimaatverbond. Hier maakt u volgens mij een cruciale vergissing. Dat ging toentertijd om een aantal gemeentebestuurders die een Vereniging Klimaatverbond hebben opgezet en dat is heel wat anders dan het Klimaatverbond. Wij zouden het op prijs stellen om punt 7 alsnog in de commissie te behandelen. Dit zou dan ook nog in combinatie kunnen gebeuren met een ingezonden brief van de Milieugroep Lelystad van de datum 12 mei jongstleden. Deze brief is voor zover ik weet nog nooit behandeld. De voorzitter: De wethouder voor milieuzaken is het daar mee eens. Het komt in de commissie en ook de genoemde brief. - 8Voor kennisgeving aangenomen. - 9In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 10Voor kennisgeving aangenomen. - 11Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie. - 12Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 13Voor kennisgeving aangenomen. - 14De voorzitter: Wij stellen voor om dit ingekomen stuk in de commissie voor algemene zaken te behandelen. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een ander voorstel doen. Ik wil vragen of de raad zich nu uit kan spreken over datgene wat gevraagd wordt. De voorzitter: Wij persisteren op behandeling in de commissie. Wat wil de raad? De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ik wil het voorstel van de heer Verlaan ondersteunen. De voorzitter: De anderen willen een behandeling in de commissie. Het gaat naar de commissie. 4.Mededelingen (stuk nr ) De mededelingen worden zonder beraadslaging voor kennisgeving aangenomen. 5.Benoeming lid bestuurskommissie eerstelijnsgezondheidszorg wijk 4 Lelystad (stuk nr )

3 De voorzitter: Is er een bespreking nodig? Zo niet, dan gaan wij over tot de schriftelijke stemming. Ik verzoek de heren Bierma en Lensen, samen met de secretaris, de stemmen te tellen. De heer Bierma: Er zijn 29 stemmen uitgebracht, waarvan 29 stemmen conform het voorstel. De voorzitter: Dan is de heer R. Roukes benoemd. 6.Vaststelling van het Reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheid en de werkwijze van de straatnaamgevingscommissie (stuk nr ) 7.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van Boswijk (stuk nr ) 8.Vaststelling grondprijs en verkoop van grond op het industrieterrein Noordersluis te Lelystad aan het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening te Rijswijk (stuk nr ) 9.Verkoop grond aan Stichting Philips Pensioenfonds A. (stuk nr ) 10.Aankoop van grond van de Staat der Nederlanden gelegen nabij de Houtribweg te Lelystad (stuk nr ) 11.Voorlopige vaststelling van de rekening van de algemene dienst en het grondbedrijf van de gemeente Lelystad over het dienstjaar 1992 (stuk nr ) De heer Stroobach: Mijnheer de voorzitter. De rekening 1992 van de algemene dienst sluit met een nadelig resultaat. Natuurlijk is het over het algemeen onmogelijk om de rekening precies in de pas te laten lopen met de begroting. Ten slotte is er altijd sprake van meevallers en tegenvallers. Van de meeste tegenvallers waren wij als raad ook op de hoogte, dus het is niet echt een verrassing. Toch kan de rekening een goede indicatie zijn, waar misschien in eerste instantie niet geheel zorgvuldig is geraamd, dan wel dat tijdens de rit het budget niet goed is bewaakt. In die gevallen dat dit zo is en de rekening daartoe een indicatie geeft, verzoekt de D66-fractie het college daar waar nodig maatregelen te treffen om de rekening in de toekomst nog beter in de pas laten lopen met de begroting. W ethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Wij zullen dit proberen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en

4 12.Het verlenen van een gemeentegarantie, tot een maximum van f ten behoeve van de Stichting IMPULZ te Lelystad (stuk nr ) 13.Vervanging telefooncentrale Stadhuis (stuk nr ) 14.Vervanging personenzoekinstallatie (stuk nr ) 15.Composteren gemeentelijk groenafval (stuk nr ) 16. Wijziging stortkosten gecontroleerde stortplaats aan de Zeeasterweg (stuk nr ) De heer Klein Swormink: Mijnheer de voorzitter. Ondanks de behandeling in de commissie is er bij de CDA-fractie toch nog een vraag overgebleven. Om de discussie niet over te doen. zal ik de vraag nu stellen. Krijgen de deelnemers aan de inzamelingsactie voor landbouwplastic in de gemeente Lelystad kosten in rekening gebracht. ondanks het beschikbaar budget? W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Hedenmiddag heb ik uitvoerig met een delegatie van het Landbouwschap over de onderhavige problematiek van gedachten gewisseld. Uit dat overleg is gebleken dat men - ondanks eerdere uitlatingen van die kant - bij een aantal ondernemers die van de regeling gebruik hebben gemaakt. een bedrag in rekening heeft gebracht van (naar men zegt) honderd gulden. Wij hebben geen reden om daar aan te twijfelen. Wij hebben in het licht van het subsidie-bedrag dat voor dit jaar op de begroting is opgenomen voor het Landbouwschap. afspraken gemaakt om die mensen in hun kosten te compenseren. Vervolgens hebben wij met het Landbouwschap ook afspraken gemaakt. zoals ik al in de commissie heb toegezegd. over de toepassing van de regeling voor Eén en ander zal nader worden uitgewerkt en zal de commissie zo spoedig mogelijk bereiken. Zowel voor het jaar 1993 als voor het jaar 1994 zijn met het Landbouwschap afspraken gemaakt om de bedrijven die dit aangaan tegemoet te komen in de kosten tot een maximum van f 100,--, mits het past in het finale bedrag van f 4.100,-- wat beschikbaar is als subsidiebedrag voor het Landbouwschap. Ook is met het Landbouwschap besproken wat te doen als wij er overheen dreigen te gaan. De definitieve tekst van de afspraken zullen u in commissie-verband nog bereiken. De heer Klein-Swormink Wij hebben dit antwoord met instemming beluisterd en wij trekken ons voorbehoud wat in de commissie gemaakt is, bij deze in. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 17.Vervanging interactief-grafisch werkstation voor vervaardiging grootschalige basiskaart Lelystad (stuk nr )

5 18.Jaarverslag 1992 in het kader van artikel 34 van het Bijdragebesluit openbare lichamen Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (de uitvoering van NMP(+) en BUGM -taken)/ uitvoering gemeentelijk milieuplan (GMP) (stuk nr ) De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. In de krant zijn herhaaldelijk berichten te lezen dat de gemeente achterblijft bij het uitvoeren van het milieubeleid, voor zover het voortvloeit uit de uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus en de BUGM -taken. Waar het in al die artikelen op neer komt, is dat met name als het gaat om terugdringing van de automobiliteit er het één en ander aan schort. Dat zou dan moeten gebeuren door bevordering van openbaar vervoer en fiets verkeer en o.a. door invoering van gefiscaliseerd parkeren. Ook valt regelmatig te lezen dat de vergunningverlening met betrekking tot de hinderwet en de controle op de hinderwet en andere milieuwetten niet zo volwaardig uitgevoerd worden als zou moeten. Deze gemeente heeft twee jaar geleden een afspraak gemaakt om tot 1 januari 1995 de achterstand in te lopen. Daar is een heel programma voor gemaakt. Er is een output vastgesteld, dat elk jaar zou moeten worden gehaald. Dit programma betreft vooral de hinderwetvergunningen en de controles op de lozingsverordening voor de riolering en dat soort zaken. Die planning is niet gehaald en zal per 1 januari 1995 ook niet worden gehaald. Dat betreuren wij. Ten dele komt dit doordat de achterstand feitelijk groter bleek dan in het begin werd gezien. Dit valt de gemeente niet echt te verwijten. Dan waren de gegevens in het begin niet goed. Maar zelfs de beloofde output, het aantal te verlenen vergunningen en het aantal controles, is niet gehaald. Dit betreuren wij ook. Nu ligt er een plan om de achterstand in te halen. Het Milieu Beleidsplan wordt opgerekt tot 1 januari Wij willen dat die datum in ieder geval gehaald wordt en dat ook met de andere taken, waar nog niets aan gedaan is, een aanvang wordt gemaakt en er zo snel mogelijk ruimte gevonden wordt voor de taak "Milieuvriendelijk bouwen en energiebeleid", die volgens de inspecteur door de gemeente moet worden opgepakt en die wij bij de vorige bezuinigingen hebben wegbezuinigd. Daar moet een oplossing voor komen. Om dat per 1 januari 1997 te bereiken is een nieuwe planning gemaakt. Die planning ziet er veelbelovend uit, maar de planning van twee jaar geleden ook. Nu wil ik dat zodra er weer achterstanden ontstaan aan de commissie gerapporteerd wordt en er een aanpak bij gedaan wordt, hoe de achterstand zodanig ingelopen kan worden dat per 1 januari 1997 die problemen er niet meer zijn. De heer Kiviet: Mijnheer de voorzitter. Ik doe even aan burenhulp voor mevrouw Van Wingerden, die haar stem kwijt is. Ook D66 is teleurgesteld dat door een structurele onderbezetting van de sectie Milieu en Energie de milieutaken, zoals zij door de rijksoverheid voorgesteld zijn, niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Voor een goede uitvoering is geld nodig, geld dat slechts ten dele door diezelfde rijksoverheid wordt verstrekt. De houding van de gemeente kan dan zijn om zoveel mogelijk af te houden, want bij alles wat wij opstarten moet geld bij en waar halen wij dat dan? Of: een college probeert zoveel als maar mogelijk is uitvoering te geven aan maatregelen ten gunste van het milieu en dus van ons allemaal, omdat men de overtuiging heeft dat de mens bijvoorbeeld met zijn vuil niet door kan blijven gaan zoals het tot nu toe gebeurt. Onze fractie heeft van de huidige wethouder milieu de indruk dat ook hij met het college zoveel als mogelijk is ten uitvoer wil brengen en wij zijn het daar van harte mee eens. Het is jammer dat meerdere zaken vertraging oplopen, maar dat is meer het constateren van een voldongen feit en geen verwijt. Voor één detail willen wij nog graag uw aandacht vragen. Wilt u in het Stadsbulletin de consument nog eens duidelijk maken dat ook hij of zij kan zorgen dat er minder verpakking omgaat? Wij zouden dat erg op prijs stellen. Verder gaan wij akkoord met het voorliggende voorstel. Wethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Om met het laatste te beginnen, in de extra bijlage bij het Stadsbulletin van (ik meen) de maand september is door mij al indringend gevraagd of men aan dat aspect aandacht wil besteden. Ik ben best bereid om samen met de afdeling voorlichting na te gaan of wij de boodschap nog een keer moeten herhalen. Misschien holt ook in dit geval de druppel de steen, maar dat duurt over het algemeen heel erg lang.

6 In de commissie hebben wij aangegeven wat de oorzaken zijn van het niet halen van (de heer Verlaan heeft er al wat van opgesomd), welke doelstellingen wij ons stellen om wel te halen en wat de problemen daarbij zijn. De heer Kiviet heeft al aangegeven dat daar o.a. formatieve knelpunten liggen. Wij proberen dat op te lossen. Het is een zaak die dit college aangaat. Wij zullen het echter samen met de raad moeten doen, want uiteindelijk zullen wij daarvoor middelen moeten vinden. Door het ambtelijk apparaat wordt daar ook naarstig naar gespeurd. Uit de laatste publikaties blijkt dat de subsidieverlening - dat is althans een advies aan de minister - gezien de grote achterstand bij bijna alle gemeenten, zal doorlopen tot en met Het wordt dan waarop men de zaak op orde zou moeten hebben. Wij gaan er echter voorlopig van uit dat wij moeten halen. U krijgt een jaarlijkse rapportage. In de jaarlijkse rapportage, die juist vanwege de discussie met de inspecteur over onze gegevens dit keer heel laat is, zal u op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken: Welke achterstanden er zijn en hoe wij daarmee om denken te gaan. Voor wat betreft de opmerkingen van de heer Verlaan: De inspecteur vraagt de raad het onderwerp duurzaam bouwen en energiebeleid nog eens te heroverwegen. Hij zegt niet dat wij het moeten doen. Ik heb de brief er nog even bij gepakt. Hij vraagt ons dat te heroverwegen. Ik denk dat het pre-advies daar al een vingerwijzing naar geeft. Wij zullen daar naar kijken, maar ik stel van te voren vast dat het deze zelfde raad is geweest, die in juni heeft gezegd op deze post te willen bezuinigen. Wij zullen bij de verdere uitwerking van onze plannen om te halen het nodige aan enthousiasme moeten opbrengen. In de organisatie is men daar zeker toe bereid. De raad zal over de punten worden geïnformeerd en wij proberen te voorkomen dat er verdere achterstanden ontstaan. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. In de eerste termijn ben ik vergeten om het belang van het tijdig op orde hebben van deze taken te vermelden. Dat zit met name in het voorkomen van te saneren situaties. Hoe langer het duurt dat men de zaak op orde heeft, hoe meer kans er bestaat - ik geef toe dat het een kans is - dat de zaak ergens uit de hand zou kunnen lopen. Niet dat de situatie met papieren niet uit de hand zou kunnen lopen, maar zonder controle is de kans daarop veel groter. Vergunningen worden niet voor niets uitgegeven. Controles worden niet voor niets uitgevoerd. Met betrekking tot de voorlichting stelt de wethouder dat hij wil kijken of deze herhaald kan worden. Ik denk dat herhaling regelmatig noodzakelijk is. Ik heb pas geleden ergens gelezen dat een kind een woord ongeveer dertien keer moet horen voordat hij het kent of onthoudt. Dus de voorlichting mag dan ook dertien keer worden gedaan. Wethouder Van Bochove: U beschouwt de lezers allemaal als kinderen begrijp ik. Ik had het in dit geval over een specifiek voorbeeld. De heer Verlaan: Zou er zoveel verschil zitten in het leerproces bij kinderen en volwassenen? Wat betreft de heroverweging: Akkoord, de inspecteur heeft niet gezegd dat het moet, maar hij heeft wel gezegd dat het eigenlijk zou moeten. In die zin vraagt hij een heroverweging. Het is ook bekend dat wij altijd tegen deze bezuiniging zijn geweest en wij hebben er ook alternatieven voor aangegeven. Dat wil ik de raad bij deze nog een keer voorhouden. Heroverweging is nadrukkelijk op zijn plaats. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 19.Opheffing standplaatsen woonwagencentrum aan de Sont (stuk nr ) 20.Gemeentelijke medewerking aan sanering / liquidatie van de Stichting Bijzondere Woningbouw te Amersfoort (stuk nr )

7 21.Begroting GGD Flevoland en wijziging van de bijdrage aan GGD (stuk nr ) 22.Interimmanagement ten behoeve van reorganisatie buurthuiswerk, alsmede vaststelling van de 118e wijziging van de begroting algemene dienst 1993 (stuk nr ) De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. De tekst van het pre-advies klopt niet. Er staat: "Onderdeel hiervan is de opheffing van de Stichting Buurtcentra Lelystad en verzelfstandiging van de buurtcentra". Dat kan de gemeenteraad niet besluiten. De gemeenteraad kan slechts besluiten tot stopzetting van de subsidie aan de Stichting Buurtcentra Lelystad. De voorzitter: Als ik zoveel deskundigheid hier naast mij eenstemmig hoor mompelen, dan is de teneur daarvan dat de heer Verlaan gelijk heeft. Dat het overigens materieel niet veel verschil maakt, zal hem ook niet zijn ontgaan. De heer Verlaan: Dat klopt. De voorzitter: Het pre-advies zal worden verbeterd. Het besluit kan hetzelfde blijven. Bent u het daar mee eens? Dan doen wij het zo. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 23.Wijziging begrotingen 1993 en 1994 (stuk nr ) Hierna sluit de voorzitter de vergadering om uur. Vastgesteld op 9 december 1993 De secretaris,de raad van gemeente Lelystad,

8 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 november 1993 in het Stadhuis van Lelystad. De heer J. de Groot, directeur van Het Want en voorzitter van het directie-overleg van scholen van basis - en speciaal onderwijs, waaronder gemeente Lelystad: Bij deze zou ik namens de openbare scholen voor basis - en speciaal onderwijs uw aandacht willen vragen voor een naar onze mening zeer verontrustende ontwikkeling binnen de afdeling Lelystad van de Schoolbegeleidingsdienst IJsselmeerpolders. In de vergadering van de plaatselijke begeleidingscommissie van afgelopen maandag is er bij monde van het directielid, de heer Zijlstra, mededeling gedaan over de huidige situatie en de door hem verwachte toekomst van de plaatselijke afdeling. Hij deelde mede dat door bezuinigingen niet te ontkomen zou zijn aan een verdere inkrimping van het personeelsbestand, bestaande uit 1,5 dag coördinatie, 17 dagen pedagogische en psychologische onderzoeksmogelijkheid en 2 dagen pedagogisch/didactische ondersteuning. Daarnaast zou er een bedrag gekort moeten worden van ruim ƒ ,--, plus de 20 % korting die in een raadsbesluit is vastgesteld. Het bestuur heeft daarbij gekozen voor ontslag van een pedagoog/didacticus, bezuinigingen op de huisvesting en inkrimping van de uren begeleiding. Deze bezuinigingen zouden ons inziens er toe leiden dat de afgesproken begeleidingstaken samen met andere betrokkenen, zijnde de mensen van "Weer Samen Naar School" en het SOL-project, niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. In de toekomst zouden er nog verdergaande reorganisaties moeten volgen, waarbij de heer Zijlstra de term "sterfhuis -constructie" in de mond nam. De scholen voor basis - en speciaal onderwijs zijn echter van mening dat, voor welke toekomstige constructie van hulpverlening naar de scholen toe ook gekozen gaat worden, een goed werkende en behoorlijk bemande schoolbegeleidingsdienst daarvan een wezenlijk onderdeel moet uitmaken. Wij zouden het volledig ongewenst vinden om landelijk waarschijnlijk de enige gemeente te worden, die de twijfelachtige eer zou hebben om zonder een schoolbegeleidingsdienst te moeten werken. Wij verzoeken u dan ook om er alles aan te doen dat zo spoedig mogelijk aan een goede dienstverlening vanuit de dienst, samen met de andere instellingen, gewerkt kan worden ten behoeve van een zo goed mogelijk onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. W ethouder Blom Het zal u duidelijk zijn dat het ook het standpunt van de gemeente is, dat er op voldoende niveau - en dat is dan minimaal - kwaliteit geboden moet worden in de dienstverlening. Het is ook ons bekend dat er afgelopen maandag verontrusting ontstaan is naar aanleiding van de vergadering van de plaatselijke commissie. De gegevens zoals u die meldt, lijken mij toch enigszins strijdig met de gegevens die mij bekend zijn. Het lijkt mij verstandig dat wij in het reguliere overleg volgende week van het OBVOS directeurenoverleg hier op terugkomen. Ik zal proberen te bereiken dat daar ook een vertegenwoordiger van de SBDIJ bij aanwezig kan zijn. De voorzitter: De zaak wordt dus heel spoedig opgepakt. Aangezien geen der overige aanwezigen op de publieke tribune het woord wenst te voeren sluit de voorzitter de bijeenkomst om uur.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1994 N 72 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter

Nadere informatie

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 4 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames

Nadere informatie

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

1991 N 353. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 november 1991 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1991 N 353. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 november 1991 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 november 1991 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 79 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 1995 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

1993 N 102. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 16 september 1993 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 102. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 16 september 1993 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 02 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 16 september 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

datum overleg dinsdag 28 mei 2013 aanwezig voorzitter: secretaris: wethouders:

datum overleg dinsdag 28 mei 2013 aanwezig voorzitter: secretaris: wethouders: VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS datum overleg dinsdag aanwezig voorzitter: secretaris: : de heer T.J. Romeyn mevrouw C.C.H. van de Meent mevrouw D.H. Schmalschläger de heer H.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995 Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995 Aanwezig: de burgemeester, de heren Meijer, Noordanus *), Van der Putten en Luijten, de dames Engering en

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 1 december 2015. Secr. Vastgesteld. 2.

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Het rapport is tot stand gekomen na gesprekken met betrokkenen. De lijst van betrokkenen maakt onderdeel uit van dit rapport.

Het rapport is tot stand gekomen na gesprekken met betrokkenen. De lijst van betrokkenen maakt onderdeel uit van dit rapport. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200183 503016 / 503016 ONDERWERP Onderzoeksrapport OSG. L. de Jong SAM Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA 01

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

1995 N 109. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 september 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

1995 N 109. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 september 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 09 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 september 1995 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), loco-burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 13 september 2011

B&W.nr , d.d. 13 september 2011 B&W.nr. 11.0911, d.d. 13 september 2011 Onderwerp Afdoening motie 1 bij de behandeling van de jaarstukken 2010 (RV 11.0043) van R.J. van Ette (PvdA), H. Keereweer (PvdA), L. Rademaker (SP), M. Koek (D66),

Nadere informatie

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe Drenthe vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02577 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Het Doehuis: Officiële opening vrijdag 18 november 2016 van 14.00-17.00 uur te Cuijk 2. BTV De Beijerd en t Riet: Ledenvergadering

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017 804 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 28 maart 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : memorie van antwoord bij Wijziging juridische grondslagen Gemeenschappelijke Regeling WAVA en!go BV Raadsvoorstel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES Afdeling: Ontwikkeling Onderdeel: Ontwikkelaars Adviseur: A. van Mierlo Toestelnummer: 072 888 000 Datum: 16 juli 2012 Onderwerp: Memo Voortgang

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 14 juni nummer 25. J. de Gruijter, wethouder

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 14 juni nummer 25. J. de Gruijter, wethouder GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 juni 2005 nummer 25 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen J.M. Dekker B.R. Kramer,

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie