1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter, mevrouw H. Blom-Postma (D66), de heren B.J. van Bochove (CDA), K.H. Bruinewoud (VVD), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), wethouders; de dames R.H.A. Beumer-van Haeften (VVD), J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heren J. Bierma (VVD), R. Bootsma (PvdA), de dames J.D. van den Brink-Rozendaal (PvdA), A. Dil (PvdA), J.P.R. de Haan (D66), de heren W. Herrebrugh (PvdA), G.J. Hietland (CDA), W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), H. Kiviet (D66), J.A. Klein Swormink (CDA), J.F. Lensen (Gr.Links), J.D. Lokhorst (VVD), A. van Meurs (PvdA), de dames J.T. Ovinge-Koers (CDA), W.A. Raar (PvdA), de heren K.B.P. Slump (GPV/ RPF), R. Spriensma (CDA), T. Stroobach (D66), P.G.M. van de Ven (Gr.Links), M.G. Verlaan (Gr. Links), de dames T. Weide-Bonsma (D66) en L. van Wingerden-Visser (D66), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig zijn:de heren J.P. Mattie (VVD) en T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Mattie en Van der Zwan. 2.Notulen van de op 14 oktober 1993 gehouden openbare vergadering De voorzitter: De notulen behoeven de volgende wijzigingen: Op pag. N 128, vierde alinea staat "en ook aan Den Haag". Dit moet zijn: "en ook aan de raad". Op pag. N 133, onderaan staat "Kompas". Dit moet zijn "COMPAZ". De notulen van de vergadering van 14 oktober worden met de aangebrachte wijzigingen vastgesteld. 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel.

2 - 2Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken. - 3Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 4In handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 5De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag ingekomen stuk nummer 5 in de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken bespreken. De voorzitter: Dat zal geschieden. - 6Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie wordt geïnformeerd. - 7De heer Lensen: Mijnheer de voorzitter. Ik wil enige toelichting geven bij dit punt, als u mij dat toestaat. Ik ben het met de tekst niet eens. De voorzitter: Dat is een raadsel. Verklaar u nader. De heer Lensen: In de tekst heeft u het over de criteria die u toegepast heeft om niet toe te treden tot het Klimaatverbond. Hier maakt u volgens mij een cruciale vergissing. Dat ging toentertijd om een aantal gemeentebestuurders die een Vereniging Klimaatverbond hebben opgezet en dat is heel wat anders dan het Klimaatverbond. Wij zouden het op prijs stellen om punt 7 alsnog in de commissie te behandelen. Dit zou dan ook nog in combinatie kunnen gebeuren met een ingezonden brief van de Milieugroep Lelystad van de datum 12 mei jongstleden. Deze brief is voor zover ik weet nog nooit behandeld. De voorzitter: De wethouder voor milieuzaken is het daar mee eens. Het komt in de commissie en ook de genoemde brief. - 8Voor kennisgeving aangenomen. - 9In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 10Voor kennisgeving aangenomen. - 11Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie. - 12Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 13Voor kennisgeving aangenomen. - 14De voorzitter: Wij stellen voor om dit ingekomen stuk in de commissie voor algemene zaken te behandelen. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een ander voorstel doen. Ik wil vragen of de raad zich nu uit kan spreken over datgene wat gevraagd wordt. De voorzitter: Wij persisteren op behandeling in de commissie. Wat wil de raad? De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ik wil het voorstel van de heer Verlaan ondersteunen. De voorzitter: De anderen willen een behandeling in de commissie. Het gaat naar de commissie. 4.Mededelingen (stuk nr ) De mededelingen worden zonder beraadslaging voor kennisgeving aangenomen. 5.Benoeming lid bestuurskommissie eerstelijnsgezondheidszorg wijk 4 Lelystad (stuk nr )

3 De voorzitter: Is er een bespreking nodig? Zo niet, dan gaan wij over tot de schriftelijke stemming. Ik verzoek de heren Bierma en Lensen, samen met de secretaris, de stemmen te tellen. De heer Bierma: Er zijn 29 stemmen uitgebracht, waarvan 29 stemmen conform het voorstel. De voorzitter: Dan is de heer R. Roukes benoemd. 6.Vaststelling van het Reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheid en de werkwijze van de straatnaamgevingscommissie (stuk nr ) 7.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van Boswijk (stuk nr ) 8.Vaststelling grondprijs en verkoop van grond op het industrieterrein Noordersluis te Lelystad aan het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening te Rijswijk (stuk nr ) 9.Verkoop grond aan Stichting Philips Pensioenfonds A. (stuk nr ) 10.Aankoop van grond van de Staat der Nederlanden gelegen nabij de Houtribweg te Lelystad (stuk nr ) 11.Voorlopige vaststelling van de rekening van de algemene dienst en het grondbedrijf van de gemeente Lelystad over het dienstjaar 1992 (stuk nr ) De heer Stroobach: Mijnheer de voorzitter. De rekening 1992 van de algemene dienst sluit met een nadelig resultaat. Natuurlijk is het over het algemeen onmogelijk om de rekening precies in de pas te laten lopen met de begroting. Ten slotte is er altijd sprake van meevallers en tegenvallers. Van de meeste tegenvallers waren wij als raad ook op de hoogte, dus het is niet echt een verrassing. Toch kan de rekening een goede indicatie zijn, waar misschien in eerste instantie niet geheel zorgvuldig is geraamd, dan wel dat tijdens de rit het budget niet goed is bewaakt. In die gevallen dat dit zo is en de rekening daartoe een indicatie geeft, verzoekt de D66-fractie het college daar waar nodig maatregelen te treffen om de rekening in de toekomst nog beter in de pas laten lopen met de begroting. W ethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Wij zullen dit proberen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en

4 12.Het verlenen van een gemeentegarantie, tot een maximum van f ten behoeve van de Stichting IMPULZ te Lelystad (stuk nr ) 13.Vervanging telefooncentrale Stadhuis (stuk nr ) 14.Vervanging personenzoekinstallatie (stuk nr ) 15.Composteren gemeentelijk groenafval (stuk nr ) 16. Wijziging stortkosten gecontroleerde stortplaats aan de Zeeasterweg (stuk nr ) De heer Klein Swormink: Mijnheer de voorzitter. Ondanks de behandeling in de commissie is er bij de CDA-fractie toch nog een vraag overgebleven. Om de discussie niet over te doen. zal ik de vraag nu stellen. Krijgen de deelnemers aan de inzamelingsactie voor landbouwplastic in de gemeente Lelystad kosten in rekening gebracht. ondanks het beschikbaar budget? W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Hedenmiddag heb ik uitvoerig met een delegatie van het Landbouwschap over de onderhavige problematiek van gedachten gewisseld. Uit dat overleg is gebleken dat men - ondanks eerdere uitlatingen van die kant - bij een aantal ondernemers die van de regeling gebruik hebben gemaakt. een bedrag in rekening heeft gebracht van (naar men zegt) honderd gulden. Wij hebben geen reden om daar aan te twijfelen. Wij hebben in het licht van het subsidie-bedrag dat voor dit jaar op de begroting is opgenomen voor het Landbouwschap. afspraken gemaakt om die mensen in hun kosten te compenseren. Vervolgens hebben wij met het Landbouwschap ook afspraken gemaakt. zoals ik al in de commissie heb toegezegd. over de toepassing van de regeling voor Eén en ander zal nader worden uitgewerkt en zal de commissie zo spoedig mogelijk bereiken. Zowel voor het jaar 1993 als voor het jaar 1994 zijn met het Landbouwschap afspraken gemaakt om de bedrijven die dit aangaan tegemoet te komen in de kosten tot een maximum van f 100,--, mits het past in het finale bedrag van f 4.100,-- wat beschikbaar is als subsidiebedrag voor het Landbouwschap. Ook is met het Landbouwschap besproken wat te doen als wij er overheen dreigen te gaan. De definitieve tekst van de afspraken zullen u in commissie-verband nog bereiken. De heer Klein-Swormink Wij hebben dit antwoord met instemming beluisterd en wij trekken ons voorbehoud wat in de commissie gemaakt is, bij deze in. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 17.Vervanging interactief-grafisch werkstation voor vervaardiging grootschalige basiskaart Lelystad (stuk nr )

5 18.Jaarverslag 1992 in het kader van artikel 34 van het Bijdragebesluit openbare lichamen Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (de uitvoering van NMP(+) en BUGM -taken)/ uitvoering gemeentelijk milieuplan (GMP) (stuk nr ) De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. In de krant zijn herhaaldelijk berichten te lezen dat de gemeente achterblijft bij het uitvoeren van het milieubeleid, voor zover het voortvloeit uit de uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus en de BUGM -taken. Waar het in al die artikelen op neer komt, is dat met name als het gaat om terugdringing van de automobiliteit er het één en ander aan schort. Dat zou dan moeten gebeuren door bevordering van openbaar vervoer en fiets verkeer en o.a. door invoering van gefiscaliseerd parkeren. Ook valt regelmatig te lezen dat de vergunningverlening met betrekking tot de hinderwet en de controle op de hinderwet en andere milieuwetten niet zo volwaardig uitgevoerd worden als zou moeten. Deze gemeente heeft twee jaar geleden een afspraak gemaakt om tot 1 januari 1995 de achterstand in te lopen. Daar is een heel programma voor gemaakt. Er is een output vastgesteld, dat elk jaar zou moeten worden gehaald. Dit programma betreft vooral de hinderwetvergunningen en de controles op de lozingsverordening voor de riolering en dat soort zaken. Die planning is niet gehaald en zal per 1 januari 1995 ook niet worden gehaald. Dat betreuren wij. Ten dele komt dit doordat de achterstand feitelijk groter bleek dan in het begin werd gezien. Dit valt de gemeente niet echt te verwijten. Dan waren de gegevens in het begin niet goed. Maar zelfs de beloofde output, het aantal te verlenen vergunningen en het aantal controles, is niet gehaald. Dit betreuren wij ook. Nu ligt er een plan om de achterstand in te halen. Het Milieu Beleidsplan wordt opgerekt tot 1 januari Wij willen dat die datum in ieder geval gehaald wordt en dat ook met de andere taken, waar nog niets aan gedaan is, een aanvang wordt gemaakt en er zo snel mogelijk ruimte gevonden wordt voor de taak "Milieuvriendelijk bouwen en energiebeleid", die volgens de inspecteur door de gemeente moet worden opgepakt en die wij bij de vorige bezuinigingen hebben wegbezuinigd. Daar moet een oplossing voor komen. Om dat per 1 januari 1997 te bereiken is een nieuwe planning gemaakt. Die planning ziet er veelbelovend uit, maar de planning van twee jaar geleden ook. Nu wil ik dat zodra er weer achterstanden ontstaan aan de commissie gerapporteerd wordt en er een aanpak bij gedaan wordt, hoe de achterstand zodanig ingelopen kan worden dat per 1 januari 1997 die problemen er niet meer zijn. De heer Kiviet: Mijnheer de voorzitter. Ik doe even aan burenhulp voor mevrouw Van Wingerden, die haar stem kwijt is. Ook D66 is teleurgesteld dat door een structurele onderbezetting van de sectie Milieu en Energie de milieutaken, zoals zij door de rijksoverheid voorgesteld zijn, niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Voor een goede uitvoering is geld nodig, geld dat slechts ten dele door diezelfde rijksoverheid wordt verstrekt. De houding van de gemeente kan dan zijn om zoveel mogelijk af te houden, want bij alles wat wij opstarten moet geld bij en waar halen wij dat dan? Of: een college probeert zoveel als maar mogelijk is uitvoering te geven aan maatregelen ten gunste van het milieu en dus van ons allemaal, omdat men de overtuiging heeft dat de mens bijvoorbeeld met zijn vuil niet door kan blijven gaan zoals het tot nu toe gebeurt. Onze fractie heeft van de huidige wethouder milieu de indruk dat ook hij met het college zoveel als mogelijk is ten uitvoer wil brengen en wij zijn het daar van harte mee eens. Het is jammer dat meerdere zaken vertraging oplopen, maar dat is meer het constateren van een voldongen feit en geen verwijt. Voor één detail willen wij nog graag uw aandacht vragen. Wilt u in het Stadsbulletin de consument nog eens duidelijk maken dat ook hij of zij kan zorgen dat er minder verpakking omgaat? Wij zouden dat erg op prijs stellen. Verder gaan wij akkoord met het voorliggende voorstel. Wethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Om met het laatste te beginnen, in de extra bijlage bij het Stadsbulletin van (ik meen) de maand september is door mij al indringend gevraagd of men aan dat aspect aandacht wil besteden. Ik ben best bereid om samen met de afdeling voorlichting na te gaan of wij de boodschap nog een keer moeten herhalen. Misschien holt ook in dit geval de druppel de steen, maar dat duurt over het algemeen heel erg lang.

6 In de commissie hebben wij aangegeven wat de oorzaken zijn van het niet halen van (de heer Verlaan heeft er al wat van opgesomd), welke doelstellingen wij ons stellen om wel te halen en wat de problemen daarbij zijn. De heer Kiviet heeft al aangegeven dat daar o.a. formatieve knelpunten liggen. Wij proberen dat op te lossen. Het is een zaak die dit college aangaat. Wij zullen het echter samen met de raad moeten doen, want uiteindelijk zullen wij daarvoor middelen moeten vinden. Door het ambtelijk apparaat wordt daar ook naarstig naar gespeurd. Uit de laatste publikaties blijkt dat de subsidieverlening - dat is althans een advies aan de minister - gezien de grote achterstand bij bijna alle gemeenten, zal doorlopen tot en met Het wordt dan waarop men de zaak op orde zou moeten hebben. Wij gaan er echter voorlopig van uit dat wij moeten halen. U krijgt een jaarlijkse rapportage. In de jaarlijkse rapportage, die juist vanwege de discussie met de inspecteur over onze gegevens dit keer heel laat is, zal u op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken: Welke achterstanden er zijn en hoe wij daarmee om denken te gaan. Voor wat betreft de opmerkingen van de heer Verlaan: De inspecteur vraagt de raad het onderwerp duurzaam bouwen en energiebeleid nog eens te heroverwegen. Hij zegt niet dat wij het moeten doen. Ik heb de brief er nog even bij gepakt. Hij vraagt ons dat te heroverwegen. Ik denk dat het pre-advies daar al een vingerwijzing naar geeft. Wij zullen daar naar kijken, maar ik stel van te voren vast dat het deze zelfde raad is geweest, die in juni heeft gezegd op deze post te willen bezuinigen. Wij zullen bij de verdere uitwerking van onze plannen om te halen het nodige aan enthousiasme moeten opbrengen. In de organisatie is men daar zeker toe bereid. De raad zal over de punten worden geïnformeerd en wij proberen te voorkomen dat er verdere achterstanden ontstaan. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. In de eerste termijn ben ik vergeten om het belang van het tijdig op orde hebben van deze taken te vermelden. Dat zit met name in het voorkomen van te saneren situaties. Hoe langer het duurt dat men de zaak op orde heeft, hoe meer kans er bestaat - ik geef toe dat het een kans is - dat de zaak ergens uit de hand zou kunnen lopen. Niet dat de situatie met papieren niet uit de hand zou kunnen lopen, maar zonder controle is de kans daarop veel groter. Vergunningen worden niet voor niets uitgegeven. Controles worden niet voor niets uitgevoerd. Met betrekking tot de voorlichting stelt de wethouder dat hij wil kijken of deze herhaald kan worden. Ik denk dat herhaling regelmatig noodzakelijk is. Ik heb pas geleden ergens gelezen dat een kind een woord ongeveer dertien keer moet horen voordat hij het kent of onthoudt. Dus de voorlichting mag dan ook dertien keer worden gedaan. Wethouder Van Bochove: U beschouwt de lezers allemaal als kinderen begrijp ik. Ik had het in dit geval over een specifiek voorbeeld. De heer Verlaan: Zou er zoveel verschil zitten in het leerproces bij kinderen en volwassenen? Wat betreft de heroverweging: Akkoord, de inspecteur heeft niet gezegd dat het moet, maar hij heeft wel gezegd dat het eigenlijk zou moeten. In die zin vraagt hij een heroverweging. Het is ook bekend dat wij altijd tegen deze bezuiniging zijn geweest en wij hebben er ook alternatieven voor aangegeven. Dat wil ik de raad bij deze nog een keer voorhouden. Heroverweging is nadrukkelijk op zijn plaats. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 19.Opheffing standplaatsen woonwagencentrum aan de Sont (stuk nr ) 20.Gemeentelijke medewerking aan sanering / liquidatie van de Stichting Bijzondere Woningbouw te Amersfoort (stuk nr )

7 21.Begroting GGD Flevoland en wijziging van de bijdrage aan GGD (stuk nr ) 22.Interimmanagement ten behoeve van reorganisatie buurthuiswerk, alsmede vaststelling van de 118e wijziging van de begroting algemene dienst 1993 (stuk nr ) De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. De tekst van het pre-advies klopt niet. Er staat: "Onderdeel hiervan is de opheffing van de Stichting Buurtcentra Lelystad en verzelfstandiging van de buurtcentra". Dat kan de gemeenteraad niet besluiten. De gemeenteraad kan slechts besluiten tot stopzetting van de subsidie aan de Stichting Buurtcentra Lelystad. De voorzitter: Als ik zoveel deskundigheid hier naast mij eenstemmig hoor mompelen, dan is de teneur daarvan dat de heer Verlaan gelijk heeft. Dat het overigens materieel niet veel verschil maakt, zal hem ook niet zijn ontgaan. De heer Verlaan: Dat klopt. De voorzitter: Het pre-advies zal worden verbeterd. Het besluit kan hetzelfde blijven. Bent u het daar mee eens? Dan doen wij het zo. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 23.Wijziging begrotingen 1993 en 1994 (stuk nr ) Hierna sluit de voorzitter de vergadering om uur. Vastgesteld op 9 december 1993 De secretaris,de raad van gemeente Lelystad,

8 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 november 1993 in het Stadhuis van Lelystad. De heer J. de Groot, directeur van Het Want en voorzitter van het directie-overleg van scholen van basis - en speciaal onderwijs, waaronder gemeente Lelystad: Bij deze zou ik namens de openbare scholen voor basis - en speciaal onderwijs uw aandacht willen vragen voor een naar onze mening zeer verontrustende ontwikkeling binnen de afdeling Lelystad van de Schoolbegeleidingsdienst IJsselmeerpolders. In de vergadering van de plaatselijke begeleidingscommissie van afgelopen maandag is er bij monde van het directielid, de heer Zijlstra, mededeling gedaan over de huidige situatie en de door hem verwachte toekomst van de plaatselijke afdeling. Hij deelde mede dat door bezuinigingen niet te ontkomen zou zijn aan een verdere inkrimping van het personeelsbestand, bestaande uit 1,5 dag coördinatie, 17 dagen pedagogische en psychologische onderzoeksmogelijkheid en 2 dagen pedagogisch/didactische ondersteuning. Daarnaast zou er een bedrag gekort moeten worden van ruim ƒ ,--, plus de 20 % korting die in een raadsbesluit is vastgesteld. Het bestuur heeft daarbij gekozen voor ontslag van een pedagoog/didacticus, bezuinigingen op de huisvesting en inkrimping van de uren begeleiding. Deze bezuinigingen zouden ons inziens er toe leiden dat de afgesproken begeleidingstaken samen met andere betrokkenen, zijnde de mensen van "Weer Samen Naar School" en het SOL-project, niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. In de toekomst zouden er nog verdergaande reorganisaties moeten volgen, waarbij de heer Zijlstra de term "sterfhuis -constructie" in de mond nam. De scholen voor basis - en speciaal onderwijs zijn echter van mening dat, voor welke toekomstige constructie van hulpverlening naar de scholen toe ook gekozen gaat worden, een goed werkende en behoorlijk bemande schoolbegeleidingsdienst daarvan een wezenlijk onderdeel moet uitmaken. Wij zouden het volledig ongewenst vinden om landelijk waarschijnlijk de enige gemeente te worden, die de twijfelachtige eer zou hebben om zonder een schoolbegeleidingsdienst te moeten werken. Wij verzoeken u dan ook om er alles aan te doen dat zo spoedig mogelijk aan een goede dienstverlening vanuit de dienst, samen met de andere instellingen, gewerkt kan worden ten behoeve van een zo goed mogelijk onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. W ethouder Blom Het zal u duidelijk zijn dat het ook het standpunt van de gemeente is, dat er op voldoende niveau - en dat is dan minimaal - kwaliteit geboden moet worden in de dienstverlening. Het is ook ons bekend dat er afgelopen maandag verontrusting ontstaan is naar aanleiding van de vergadering van de plaatselijke commissie. De gegevens zoals u die meldt, lijken mij toch enigszins strijdig met de gegevens die mij bekend zijn. Het lijkt mij verstandig dat wij in het reguliere overleg volgende week van het OBVOS directeurenoverleg hier op terugkomen. Ik zal proberen te bereiken dat daar ook een vertegenwoordiger van de SBDIJ bij aanwezig kan zijn. De voorzitter: De zaak wordt dus heel spoedig opgepakt. Aangezien geen der overige aanwezigen op de publieke tribune het woord wenst te voeren sluit de voorzitter de bijeenkomst om uur.

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie