Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB RV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141"

Transcriptie

1 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB RV Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Aan de gemeenteraad. 0. SAMENVATTING De raad heeft in het kader van zowel de bezuinigingen als het project duurzaamheid aangegeven digitaal te willen gaan werken. Om een volledig papierloze raad tot stand te brengen is de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar gebruik- en leveringsmogelijkheden en de (belastingtechnische) consequenties van het in gebruik nemen van ipads. Telefoon (035) Fax (035) Website: Inlichtingen bij: Y. Schippers-Lammers (BMO) Doorkiesnummer: Het college verzoekt de raad in te stemmen met het voorstel om over te gaan tot het invullen van de digitale raad door de raadsleden en commissieleden zijnde niet raadsleden (CLNZRL) zelf een mobiel apparaat aan te laten schaffen waarbij elk raadslid en CLNZRL keuzevrijheid heeft, zolang het mobiele apparaat geschikt is voor gebruik bij vergaderen. Daarvoor kan de raadsvergoeding voor internet en PC worden ingezet. Om deze mogelijkheid ook te bieden aan CLNZRL zal de Verordening op de Raadscommissie moeten worden aangepast. 1. INLEIDING De Raad heeft aangegeven duurzaam te willen gaan vergaderen. In de perspectiefnota 2011 is daarover het volgende gezegd: Daarnaast wordt in het kader van zowel de bezuinigingen als het project duurzaamheid gekeken naar de digitale raad. De raad is bereid zijn vergoeding voor internet en pc in te zetten voor digitale hulpmiddelen. Bezien wordt welke extra investeringen daarnaast technisch noodzakelijk zijn. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. (pagina 15) Door de stukken niet meer op papier te verstrekken, maar digitaal waarbij gebruik gemaakt wordt van de ipad, wordt aan deze wens gehoor gegeven. Het doel is papierverbruik terugdringen, duurzamer werken met gebruikmaking van de digitale faciliteiten die er al zijn, zoals het internet, het RIS en . Door digitaal te gaan werken zullen op de lange termijn besparingen kunnen ontstaan door minder papierverbruik, minder kopiëren, niet verzenden of via een koeriersdienst laten afleveren. Om ervaringen op te doen met digitaal werken, is in juli 2011 een pilot gestart, waaraan naast het college en de gemeentesecretaris drie raadsleden deelnemen. De leden van de pilotgroep ontvangen geen stukken meer op

2 papier, maar werken met digitale bestanden die opgeslagen worden op een ipad. Daarnaast is in de afgelopen periode veel onderzoek gedaan naar de mogelijke wijze van verstrekken van ipads (of andere mobiele apparaten) en de belastingtechnische gevolgen daarvan. 2. INHOUDELIJK Wens digitale raad Het uitgangspunt van de gemeenteraad bij de digitalisering is het werken op een duurzame wijze, en het komen tot besparingen. De besparingen worden gerealiseerd door een afname van kosten voor kopiëren, en naar verwachting ook de verwerkingskosten daarvan (voorbereiding en bezorging). Om te voorkomen dat anderzijds meerkosten gaan ontstaan, is bij de behandeling van de perspectiefnota vastgesteld dat de raad bereid is zijn vergoeding voor internet en pc in te zetten voor digitale hulpmiddelen. Pilot In juli 2011 is gestart met een pilot voor een digitale raad door te werken met ipads. Op 14 november jl. heeft een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin diverse deelnemers aan de pilot ervaringen hebben uitgewisseld. De ervaringen zijn overwegend positief doordat: Het mogelijk is om overal (tijd en plaatsonafhankelijk) stukken te lezen. Zeker wanneer alle mogelijkheden die de applicatie waarmee stukken geopend worden en waarmee aantekeningen in documenten kunnen worden gemaakt bekend zijn en gebruikt worden; Alle informatie zoals stukken, s en notulen van fractieberaden bij elkaar staat; Er geen pakken papier meer hoeven te worden verspreidt. Onderzoek In het onderzoek naar de verschillende manieren om ipads (of andere mobiele apparaten) te verstrekken is gekeken naar: belastingtechnische consequenties keuzemogelijkheid op te stellen en na te leven protocollen abonnementen ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie kosten en besparingen Uiteindelijk wordt op basis van de onderzoeksresultaten voorgesteld dat de raadsleden zelf een mobiel apparaat aanschaffen. Daarvoor kan de raadsvergoeding voor internet en PC worden ingezet. Wanneer men dan gebruik wenst te maken van een voorfinanciering voor de aanschaf, kan men een voorschot ontvangen op de PC en internet vergoeding. Om daadwerkelijk digitaal te kunnen werken als raad, is het noodzakelijk dat ook de CLNZRL in het bezit zijn van een mobiel apparaat. Op dit moment ontvangen CLZNRL geen vergoeding voor internet en PC waardoor er voor hen geen mogelijkheid bestaat tot voorfinanciering. In de commissie Bestuur van 9 februari jl. is voorgesteld om het van toepassing zijnde artikel van de Verordening op de raadscommissie aan te passen en het op zowel raadsals commissieleden van toepassing te verklaren. Daarvoor wordt - als dekking - het totale budget van de computervergoeding dan herverdeeld. Daarbij heeft elk raadslid en CLNZRL keuzevrijheid, als het maar mogelijk is om stukken te downloaden, te lezen en te voorzien van aantekeningen.

3 Naast de ipad kan voor een andere tablet, of bijvoorbeeld een laptop gekozen worden. a. Belastingtechnische consequenties Geen b. Keuzemogelijkheid voor raadsleden Volledige vrijheid, mits het mobiele apparaat geschikt is voor gebruik bij vergaderen. c. Protocol Beveiligingsprotocol F&I d. Abonnement Op verzoek een 3G e. Ondersteuning Geen ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie f. Kosten en besparing Zie paragraaf 3, financiële aspecten Er zijn geen belastingtechnische gevolgen of beperkingen qua gebruik van de ipad. De maandelijkse vergoeding blijft in stand en wordt op deze manier ingezet voor de digitale hulpmiddelen. Door de afdeling F&I zal een beveiligingsprotocol worden opgesteld waarvan de raadsleden geacht worden op de hoogte te zijn. Mocht een raadslid behoefte hebben aan een 3G abonnement, dan kan men dit via het contract van de gemeente met Vodafone afsluiten tegen een gunstig bedrag van 6,95 per maand (prijspeil 2011). Deze contract kan niet worden afgesloten voor CLNZRL aangezien zij geen (fictief) dienstverband hebben met de Gemeente Bussum. Op het moment dat in de Gemeente Bussum wifi is geïnstalleerd, is het gebruik maken van een 3G abonnement niet langer noodzakelijk om toegang te hebben tot het netwerk. Er wordt geen ondersteuning bij technische problemen verleend omdat de raadsleden en CLNZRL daar zelf zorg voor dragen via de zelf gekozen leverancier. Wel zal door de ondersteunende afdelingen uitleg en instructie worden gegeven over het gebruik van de apps en dergelijke. 3. FINANCIËLE ASPECTEN Doordat de raadsleden en CLNZRL het mobiele apparaat zelf aanschaffen, is er geen sprake van kapitaallasten voor de aanschaf van ipads/mobiele apparatuur omdat er geen investering hoeft te worden gedaan. De raadsleden behouden een maandelijkse vergoeding voor internet en PC. Door de wens om de internet en PC vergoeding voor raadsleden te verbreden tot raads- en commissieleden en daarvoor - als dekking - het totale budget van de computervergoeding te herverdelen, zullen de totale kosten niet stijgen. Raadsleden kunnen een 3G abonnement via de gemeente afsluiten, maar betalen de maandelijkse kosten hiervan zelf. Voor de eventuele kosten van vervanging en ondersteuning bij technische problemen dragen de raadsleden en CLNZRL zelf zorg. Er is sprake van een besparing op papier en verzendkosten. Samengevat in een overzicht: Kosten per jaar Kapitaallasten aanschaf I-pads 0 3G abonnementen 0 Loonkosten ondersteuning 0 Totaal structurele kosten 0

4 Besparing per jaar Papier en kopieerkosten Internet en PC vergoeding 0 Totale besparing Totaal kosten Wifi Om het digitaal werken van de raad, medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis te ondersteunen en faciliteren is het noodzakelijk dat wifi wordt aangelegd. Aangezien de aanleg van wifi niet specifiek voor de digitale gemeenteraad van toepassing is, zal een separaat voorstel inclusief dekkingsvoorstel, aan het college worden voorgelegd. 4. VOORSTEL Het college verzoekt de raad in te stemmen met het voorstel om over te gaan tot het invullen van de digitale raad door de raadsleden zelf een mobiel apparaat aan te laten schaffen waarbij elk raadslid keuzevrijheid heeft, zolang het mobiele apparaat geschikt is voor gebruik bij vergaderen. Daarvoor kan de raadsvergoeding voor internet en PC worden ingezet. De Verordening op de Raadscommissies zal worden aangepast zodat deze mogelijkheid ook aan commissieleden niet zijnde raadsleden kan worden geboden. Bespreking in commissie Bestuur d.d. 12 januari en 9 februari Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga dr. M. Schoenmaker

5 Raadsbesluit Gemeente Bussum De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV ; gelet op de perspectiefnota 2011 waarin is aangegeven dat de raad in het kader van zowel de bezuiniging als het project duurzaamheid digitaal wil gaan werken b e s l u i t : Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Telefoon: Fax: Website: Over te gaan tot het invullen van de digitale raad door de raadsleden en commissieleden niet zijnde raadsleden zelf een mobiel apparaat aan te laten schaffen waarbij elk raadslid keuzevrijheid heeft, zolang het mobiele apparaat geschikt is voor gebruik bij vergaderen. Daarvoor kan de raadsvergoeding voor internet en PC worden ingezet. Y. Schippers-Lammers (BMO) Dat de Verordening op de Raadscommissies wordt aangepast zodat de mogelijkheid tot voorfinanciering ook aan commissieleden niet zijnde raadsleden kan worden geboden. Dat het totale budget van de internet en PC vergoeding van raadsleden wordt herverdeeld over het totale aantal raadsleden en commissieleden niet zijnde raadsleden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 26 januari de griffier, de voorzitter,

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 24 maart 2011 Nummer : 14 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : Bedrijfsbureau Opsteller : mr.

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

4Ľ- Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Kerkrade 2014.

4Ľ- Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Kerkrade 2014. 4Ľ- Gemeente Kerkrade Nota van toelichting Nummer.: 14Tİ003 Kerkrade, 19 februari 2014 Behorend bij ontwerpbesluit nummer 14Rb003 Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente, (17203\2922) gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 CONCEPT De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het presidium van 22 april 2014, gelezen het advies van de algemene raadscommissie van 5 juni 2014, gelet op de artikelen 44, tweede en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima gemeente Eindhoven Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 248 Inboeknummer 99U003286 Beslisdatum BaW 2 november 1999 Dossiernummer 944.506 Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve

Nadere informatie

Algemene begripsbepalingen

Algemene begripsbepalingen De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van , nummer , gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

4. Argumenten 1.a. De Commissie Ruimte heeft zich uitgesproken voor een jaarlijkse budgetsubsidie

4. Argumenten 1.a. De Commissie Ruimte heeft zich uitgesproken voor een jaarlijkse budgetsubsidie ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Aanvulling subsidie Natuur en Milieu Flevoland 1. Beslispunten 1. besluiten: a. de jaarlijkse budgetsubsidie voor Natuur en Milieu Flevoland (NMF) vanaf 2009 vast te

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009;

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; gelezen het advies van de commissie d.d. 24-11-2009; gelet op de Gemeentewet; b e s luit: de volgende

Nadere informatie

DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Papierloos vergaderen binnen gemeenten

DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Papierloos vergaderen binnen gemeenten DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Over deze publicatie Papierloos vergaderen is een actueel thema. Is de ipad een trendy gadget, of een goed middel om papierloos vergaderen ook op langere termijn

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 287 Agendapunt: 22 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 287 Agendapunt: 22 ONDERWERP Eggengoor, Harriet PO S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Beslissing p bezwaarschrift» Verzoek om informatie (Wofoverzoek).

Beslissing p bezwaarschrift» Verzoek om informatie (Wofoverzoek). Statenvoorstel nr. PS/2Ö13/SS9 Beslissing p bezwaarschrift» Verzoek om informatie (Wofoverzoek). bij 2013/0195448 mw. Margreet Prakken, telefoon 038 499 93 08 e-mail M.v.Dijk-Prakken@overijssel.nl Aan

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie