Gegevensverstrekking belastingplichtigen Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevensverstrekking belastingplichtigen Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gegevensverstrekking belastingplichtigen Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen 8 december 2003 RA Samenvatting Verzoeker dient op 6 mei 2002 een klacht in bij stadsdeel Bos en Lommer over de invordering van het Reinigingsrecht door NUON. Hij heeft er bezwaar tegen dat voor het innen van belastinggelden NUON de beschikking heeft over zijn persoonsgegevens. Verzoeker meent dat dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daar komt bij dat hij het niet eens is met de telefoonkosten die NUON in rekening brengt; 0,10 per minuut. Verzoeker is van mening dat de belastinginning geen geld mag kosten waar NUON van profiteert. Verder wil verzoeker informatie over de bezwaarmogelijkheden. Op 27 juni 2002 laat het stadsdeel verzoeker schriftelijk weten dat hij zich hiervoor tot de Dienst Belastingen moet richten. De Dienst Belastingen verwijst verzoeker weer naar het stadsdeel. Aangezien verzoeker van het kastje naar de muur wordt gestuurd wendt hij zich op 12 augustus 2002 tot de Gemeentelijke Ombudsman. Het stadsdeel erkent dat het zelf de vragen over het Reinigingsrecht had moeten beantwoorden. Dit is niet gebeurd omdat de behandelende medewerker onvoldoende kennis had van de materie. Het is overigens een beleidskeuze van de gemeente Amsterdam geweest om NUON te belasten met de heffing en de invordering van de reinigingsrechten. Deze wijze van invorderen van gemeentebelastingen is mogelijk door het aanwijzen van de directeur NUON als onbezoldigd gemeenteambtenaar en de daarover bepaalde in de Wet GBA. Een en ander heeft de instemming van Register Amsterdam en de Registratiecommissie. Wat betreft de telefoonkosten kan verwezen worden naar de bijsluiter bij de energienota. Voor vragen over de meeliftende heffingen wordt verwezen naar het stadsdeel.

2 Aantal pagina s: 2/6 Oordeel De onderzochte gedraging is voor wat betreft de wijze waarop het Reinigingsrecht wordt geïnd: behoorlijk; de telefoonkosten: behoorlijk de beantwoording van een brief: onzorgvuldig.

3 Aantal pagina s: 3/6 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 12 augustus 2002 schriftelijk ingediend en betreft het Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: het in verband met de heffing Reinigingsrecht aan NUON verstrekken van (persoonlijke) gegevens van belastingplichtigen en het in rekening brengen van 0,10 telefoonkosten per minuut; de beantwoording van een brief. In de loop van het onderzoek is informatie ingewonnen bij de dienst Belastingen en de Registratiecommissie. Bevindingen Achtergrond van het verzoek Verzoeker dient op 6 mei 2002 een klacht in bij het stadsdeel over de invordering van het Reinigingsrecht door NUON. Hij heeft er bezwaar tegen dat voor het innen van belastinggelden NUON de beschikking heeft over zijn persoonsgegevens. Verzoeker meent dat dit in strijd met de Wet persoonsregistraties. Daar komt bij dat hij het niet eens is met de telefoonkosten die NUON in rekening brengt; 0,10 per minuut. Verzoeker is van mening dat de belastinginning geen geld mag kosten waar NUON van profiteert. Verder wil verzoeker informatie over de bezwaarmogelijkheden. Op 27 juni 2002 laat het stadsdeel verzoeker schriftelijk weten dat hij zich hiervoor tot de Dienst Belastingen moet richten. De Dienst Belastingen verwijst verzoeker weer naar het stadsdeel. Aangezien verzoeker van het kastje naar de muur wordt gestuurd wendt hij zich op 12 augustus 2002 tot de ombudsman. Reactie van het stadsdeel Het Reinigingsrecht is een vast tarief dat wordt geïnd via de energienota van NUON. Indien men vragen heeft over het Reinigingsrecht zullen deze door het stadsdeel beantwoord moeten worden. Bezwaarschriften ten aanzien van Reinigingsrechten dienen te worden ingediend bij het stadsdeel. Het stadsdeel erkent dat verzoeker ten onrechte is doorverwezen naar de Dienst Belastingen. De betrokken ambtenaar is er ten onrechte vanuit gegaan dat vragen en bezwaarschriften door de Dienst Belastingen worden afgehandeld. Het stadsdeel biedt excuses aan voor de wijze waarop de klacht is afgehandeld en voor de verwarring die hierdoor is ontstaan. De betrokken ambtenaar is van de onderhavige kwestie op de hoogte gesteld ter voorkoming van dergelijke fouten in de toekomst. Reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoeker en naar het stadsdeel gestuurd teneinde een nadere reactie mogelijk te maken. Het stadsdeel heeft laten weten akkoord te gaan met het verslag van bevindingen. Ook verzoeker heeft gereageerd. Zijn reactie is voor zover relevant in de achtergrond van het verzoek verwerkt. Registratiecommissie

4 Aantal pagina s: 4/6 Na de verzelfstandiging van het Gemeente-energiebedrijf is door het Register Amsterdam en de Registratiecommissie onderzoek gedaan naar de wijze waarop het GEB persoonsgegevens aan het bevolkingsbestand kon onttrekken. Dit heeft ertoe geleid dat in 1998 met instemming van de Registratiecommissie besloten is dat ENW (voorheen GEB) onder bepaalde, beperkende voorwaarden zelf informatie uit de bevolkingsadministratie kan verkrijgen die nodig is om op het juiste adres energie te kunnen leveren en bij de juiste persoon de rekening te kunnen neerleggen. Naar aanleiding van de Europese Richtlijn bescherming persoonlijke levenssfeer is de Wet bescherming persoonsgegevens ingevoerd en is een aantal wijzigingen in de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (Wet GBA) doorgevoerd. Als gevolg hiervan is per 1 januari 2002 door Register Amsterdam de on-line toegang van NUON afgesloten. Het door Belastingen aanleveren van gegevens aan NUON in verband met belastingheffingen (via elektronische tapes) blijft in theorie onder beperkende voorwaarden mogelijk. Dienst Belastingen In verband met de liberalisering van de energiemarkt voor particuliere verbruikers stopt de gemeente Amsterdam per 1 januari 2004 met het via de energienota laten meeliften van gemeentelijke belastingheffingen. Er worden dan geen elektronische tapes meer aan de NUON verstrekt. De inning geschiedt voortaan door de dienst Belastingen. R e g e l g e v i n g Gemeenteblad 2001 afd. 3 Volgn. 147 Vaststelling benoemings- en aanwijzingsbesluit ingevolge de artikelen 231, 232, 246A van de Gemeentewet en de artikelen 1, 30 en 31 van de wet waardering onroerende zaken, art. 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 63A van de Invorderingswet 1990 en art. 201 van het Ambtenarenreglement Amsterdam. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Overwegende: dat het op grond van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk (is) voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen een aantal onbezoldigde gemeenteambtenaren aan te stellen; brengen ter algemene kennis, dat zij bij hun besluit van 21 december 2001 hebben besloten: 1 aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaren: - de directeur van NV NUON Customer Care Center te Arnhem, of haar rechtsopvolger voor de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten; Overwegingen

5 Aantal pagina s: 5/6 Het in verband met de heffing Reinigingsrecht aan NUON verstrekken van (persoonlijke) gegevens van belastingplichtigen en het in rekening brengen van 0,10 telefoonkosten per minuut Op grond van het bepaalde in art. 3:4 lid 1 Awb weegt het bestuursorgaan de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. Verzoeker heeft er bezwaar tegen dat een particuliere energieleverancier voor het innen van een gemeentelijke belasting de beschikking heeft over zijn persoonsgegevens. Vast staat sinds 1 januari 2002 als gevolg van een wijziging van de Wet GBA de on line toegang van NUON door het Register is afgesloten. De onder beperkende voorwaarden bestaande mogelijkheid om zelf gegevens aan de bevolkingsadministratie te ontlenen, kan dus niet meer. Een en ander laat echter onverlet de mogelijkheid voor de gemeente om voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van publieke taken, te denken valt aan de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, een regeling te treffen. In verband hiermee is de directeur van de NUON aangewezen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en levert de dienst Belastingen aan NUON jaarlijks een tape met daarop degenen die in een bepaalde gemeentelijke heffing worden betrokken. Dit meeliften dateert nog uit de tijd dat het energiebedrijf een gemeentelijk orgaan was, maar is onder in de Wet GBA genoemde voorwaarden en bepalingen, nog steeds mogelijk. Aan het uitgangspunt dat de inning goedkoop en efficiënt dient te geschieden, is sinds de verzelfstandiging van het energiebedrijf niets veranderd. De gemeente heeft ervoor gekozen de inning op deze wijze voort te zetten, welke beslissing aar het oordeel van de ombudsman na afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid genomen kon worden. Met betrekking tot de hoogte van de telefoonkosten die NUON in rekening brengt, overweegt de ombudsman als volgt. In de toelichting op jaarafrekening staat vermeld: NUON int voor derden bepaalde bedragen, zoals het afvalen reinigingsrecht en het rioolrecht. Heeft u vragen over de (hoogte van de) heffingen, neem dan contact op met de betreffende instantie. Informatie over het reinigingsrecht dient derhalve bij het stadsdeel en niet bij NUON te worden ingewonnen. De beantwoording van een brief Het beginsel van actieve informatieverstrekking brengt met zich mee dat overheidsinstellingen burgers tijdig, juist en volledig dienen te informeren over zaken die voor hen van belang zijn. Zo dient het kennisniveau van medewerkers die zich met de publiekscontacten bezighouden op peil te zijn. Een goede opleiding in combinatie met een regelmatige opfriscursus is onontbeerlijk. Het stadsdeel dient ook borg te staan voor de kwaliteit

6 Aantal pagina s: 6/6 van schriftelijk verstrekte informatie. Het stadsdeel kan hiervoor zorgdragen door de invoering van kwaliteitsbewaking. Vast is komen te staan dat het stadsdeel verzoeker ten onrechte naar de Dienst Belastingen heeft doorverwezen. Oorzaak hiervan was onvoldoende kennis van de materie bij de betrokken sector. Het stadsdeel heeft hiermee in strijd met het beginsel van een actieve informatieverstrekking gehandeld. Oordeel De onderzochte gedraging is voor wat betreft de wijze waarop het Reinigingsrecht wordt geïnd: behoorlijk; de telefoonkosten: behoorlijk de beantwoording van een brief: onzorgvuldig.

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007.

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat DigiD, een voorziening van de Directie Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO.overheid) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 mei 2006 Rapportnummer: 2006/188

Rapport. Datum: 18 mei 2006 Rapportnummer: 2006/188 Rapport Datum: 18 mei 2006 Rapportnummer: 2006/188 2 Klacht Verzoekster, bewoonster van het asielzoekerscentrum (AZC) te Almere, klaagt erover dat een baliemedewerkster van dat AZC eind september 2003

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Amersfoort/ 18 september 2009 Inleiding Op 14 juni 2009 wendde

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Verloop van het onderzoek 3 Feiten De organisatie rond de registratie van gereden kilometers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknumrner : 200.144.137/01 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 december

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Rapport. 2014/088 de Nationale ombudsman 1/8

Rapport. 2014/088 de Nationale ombudsman 1/8 Rapport 10 Concept Een onderzoek naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken omgaat met de verkoop van auto's met een buitenlands kenteken. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie