Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 12 maart 2008 RA Samenvatting Naar aanleiding van een melding van een lekkage bij de onderburen besluit de brandweer een woning binnen te treden. Het is een flinke plas en warmtemetingen op het plafond wijzen op een mogelijk omvangrijke lekkage. De brandweer acht het daarom noodzakelijk om snel binnen te treden, zodat verdere schade aan goederen voorkomen kan worden. Na het oproepen van de politie en de ladderwagen wordt de toegang verschaft via de balkondeuren, die beschadigd raken. Er wordt vooraf geen contact gezocht met de bewoner van de woning. De bewoner is naderhand van mening dat de brandweer ten onrechte is binnen getreden. Er had eerst contact met hem gezocht moeten worden, zodat hij de brandweer kon binnenlaten. Hij dient een klacht in die door de brandweer ook behandeld wordt, maar hij wordt niet gehoord. Voor de schade aan de balkondeur wordt de man verwezen naar zijn onderbuurman. Daarop wendt hij zich tot de ombudsman. De brandweer laat de ombudsman weten dat er geen wettelijke verplichting is om in deze situatie een afwezige bewoner te bereiken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de politie. De man is per brief geïnformeerd over de mogelijkheid zijn klacht mondeling toe te lichten maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. Zodoende is hij ook niet gehoord. De ombudsman oordeelt dat de brandweer op alle drie de punten onzorgvuldig heeft gehandeld. De noodzaak om zonder toestemming de woning te betreden is niet aannemelijk gemaakt en er was voldoende tijd en mogelijkheid om zelf of via de politie de man te waarschuwen. Ook op het punt van de klachtbehandeling en het afhandelen van de schadeclaim heeft de brandweer steken laten vallen. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn onzorgvuldig.

2 Aantal pagina s : 2/5 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 11 januari 2007 schriftelijk ingediend en betreft de regionale brandweer Amsterdam en omstreken. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: het binnentreden van een woning naar aanleiding van een melding van een lekkage; hoor en wederhoor tijdens de klachtbehandeling; de afhandeling van een schadeclaim. Bevindingen achtergrond verzoek De brandweer forceert op 22 juli 2006 verzoekers balkondeur om onderzoek te doen naar mogelijke lekkage in zijn woning naar aanleiding van een melding door de onderburen. Verzoeker is het niet eens met de gang van zaken en de afhandeling van zijn schadeclaim. Op 18 oktober 2006 dient hij een klacht in bij de brandweer, die op 31 oktober 2006 beantwoord wordt. Verzoeker wordt niet gehoord. De brandweer deelt verzoeker in reactie op zijn klacht mee dat er na een melding een waterplas van 5 cm geconstateerd is in de woning van de onderburen. Naar aanleiding hiervan zijn met een warmtecamera in die woning metingen verricht. Boven het plafond zijn op veel plaatsen koude plekken gevonden. Dit duidde op waterschade. Nader onderzoek in verzoekers woning was noodzakelijk. Omdat verzoeker niet thuis was heeft de brandmeester via de alarmcentrale de politie en de ladderwagen opgeroepen om tot binnentreden van de woning te kunnen overgaan. De brandweer heeft eerst de gehele gevel afgezocht (goot, dak en balkon) op zichtbare schade. Hiervan was geen sprake. De brandmeester heeft vervolgens aan de politie laten weten dat verzoekers woning zou worden binnengetreden. Omdat het openbreken van de voordeur te veel schade zou veroorzaken, is met zo min mogelijk schade de balkondeur geforceerd. Verzoekers hele huis is vervolgens op waterschade gecontroleerd maar er werd niets gevonden. De conclusie was dat de enige oorzaak van de wateroverlast het balkon kon zijn. Na afloop van de inzet heeft de brandmeester telefonisch contact gehad met verzoeker en hem geadviseerd de schade te verhalen op de verzekering van verzoekers onderbuurman. In de brief van 31 oktober wordt naar dit advies verwezen. Verzoeker laat verder weten dat door de brandmeester is meegedeeld dat er wel water lag bij de buren, maar dat dit geen 5 cm bedroeg. Verzoeker wendt zich tot de ombudsman omdat hij van mening is dat de brandweer de woning niet had hoeven binnen te treden. Er was tijd genoeg om hem te waarschuwen. Verzoekers huistelefoon stond doorgeschakeld naar zijn mobiele nummer en zijn mobiele nummer staat in de telefoongids. Hij was dan ook bereikbaar. Verzoeker is verder van mening dat ten onrechte de gehele woning doorzocht is. De lekkage bevond zich onder het balkon en het onderzoek had zich tot die sector van zijn woning kunnen beperken. Verzoeker wil financiële compensatie voor de schade aan de balkondeur en kozijnen die ontstaan is bij het binnentreden.

3 Aantal pagina s : 3/5 reactie van de brandweer In de woning van verzoekers onderburen is een waterplas van 5 cm geconstateerd. Daarnaast zijn door warmtemetingen op het gehele plafond van de onderburen koude plekken en stroken gevonden. Beide constateringen duiden op waterschade, waardoor de brandweer het noodzakelijk achtte om (zonder schriftelijke machtiging) binnen te treden zodat schade aan goederen voorkomen zou worden. Er is conform de Algemene wet op het binnentreden, de Brandweerwet en het operationeel handboek van de brandweer gehandeld. De brandweer is hierbij niet wettelijk verplicht om de betreffende bewoner te bereiken. De politie is verantwoordelijk om de persoonsgegevens van de bewoner op te zoeken en deze te benaderen. Omdat op het gehele plafond van de onderburen koude plekken en stroken zijn aangetroffen is de complete woning op waterschade onderzocht. Verzoeker is ten onrechte naar zijn buurman verwezen voor het verhalen van de schade. Zowel de brandweer als het Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam, die de zaak zelfstandig onderzocht heeft, zijn van mening dat het binnentreden rechtmatig was. In een brief van 25 oktober 2006 aan verzoeker wordt de klachtenprocedure uitvoerig beschreven. Verzoeker kan desgewenst contact opnemen met de brandweer indien hij de klacht mondeling wil toelichten. Verzoeker heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoeker en naar de brandweer gestuurd teneinde een nadere reactie mogelijk te maken. Zowel verzoeker als de brandweer hebben gereageerd. Voor zover relevant zijn de reacties in het verslag van bevindingen verwerkt. Regelgeving Algemene wet op het binnentreden Artikel 2 lid 1 en 3 1. Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond. 3. Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het eerste lid is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden. Brandweerwet Artikel 20 lid 1 De burgemeester, de commandant van de gemeentelijke brandweer, de commandant van de regionale brandweer en het door hen aangewezen ter plaatse dienstdoende personeel van de brandweer, alsmede de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 19, tweede en derde lid, hebben vrije toegang tot alle

4 Aantal pagina s : 4/5 plaatsen, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke arm. Zij kunnen zich bij het binnentreden doen vergezellen van door hen aangewezen personen. Algemene wet bestuursrecht Artikel 9:10 lid 1 Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Behoorlijkheidsvereisten De ombudsman toetst de gedragingen van gemeentelijke instanties aan behoorlijkheidsvereisten. In dit onderzoek is getoetst aan het huisrecht, het vereiste van hoor en wederhoor en het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking. Overwegingen het binnentreden van de woning naar aanleiding van een melding van een lekkage Het huisrecht houdt in dat het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner alleen is toegestaan in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald. Het binnentreden van een woning zonder wettelijke machtiging of toestemming van de bewoner is alleen toegestaan indien een ernstig gevaar dreigt voor de veiligheid van personen of goederen. Verzoeker beklaagt zich erover dat de brandweer de woning zonder noodzaak heeft betreden en dat er tijd genoeg was om hem te waarschuwen. De brandweer stelt dat uit onderzoek in de woning van de buren en aan de gevel van verzoekers woning de noodzaak tot binnentreden is aangetoond. Vervolgens dient de brandweer handelend op te treden en ligt er geen prioriteit bij het waarschuwen van verzoeker. De ombudsman vermag de brandweer hier niet te volgen. De brandweer heeft niet aannemelijk gemaakt dat er in deze zaak sprake was van ernstig en onmiddellijk gevaar als bedoeld in de Algemene wet op het binnentreden, noch weerspreekt de dienst de zienswijze van verzoeker dat er tijd genoeg was om hem te waarschuwen. Ook de weergave van de feitelijke gang van zaken door de brandweer bevestigt de aanname dat er tussen het oproepen van de ladderwagen en het binnentreden van de woning voldoende gelegenheid was om contact met verzoeker op te nemen. Daar waar de brandweer stelt dat het benaderen van bewoners de verantwoordelijkheid van de politie is, heeft de brandweer nagelaten er bij de politie op aan te dringen tijdig contact met verzoeker op te nemen. De brandweer heeft in strijd met het huisrecht gehandeld.

5 Aantal pagina s : 5/5 hoor en wederhoor tijdens de klachtbehandeling Het vereiste van hoor en wederhoor houdt in dat bestuursorganen bij de voorbereiding van een handeling of beslissing de betrokken burger in staat stellen te worden gehoord. Zo kan een burger voor zijn belangen opkomen. Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen, hetgeen betekent dat de klager in principe wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Vast staat dat aan verzoeker is overgelaten contact op te nemen met de brandweer indien hij gehoord wil worden. Dit is niet in overeenstemming met het vereiste van hoor en wederhoor. de afhandeling van een schadeclaim Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking impliceert dat bestuursorganen burgers actief en desgevraagd van adequate informatie voorzien. Dat betekent in dit geval dat de brandweer verzoeker naar het Verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam had dienen te verwijzen en niet naar de inboedelverzekering van de buren. Pas nadat de ombudsman zich tot de brandweer had gewend heeft men deze omissie hersteld en alsnog de claim in handen van het Verzekeringsbedrijf gesteld. Hiermee heeft de brandweer in strijd met voornoemd vereiste gehandeld. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn onzorgvuldig.

Rapport. Datum: 3 december 2007 Rapportnummer: 2007/284

Rapport. Datum: 3 december 2007 Rapportnummer: 2007/284 Rapport Datum: 3 december 2007 Rapportnummer: 2007/284 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 15 december 2005 ten onrechte in hun woning een onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2006 Rapportnummer: 2006/378

Rapport. Datum: 1 december 2006 Rapportnummer: 2006/378 Rapport Datum: 1 december 2006 Rapportnummer: 2006/378 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Brabant-Noord op 8 december 2003: - hem hebben aangehouden in

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst

Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Evenementenvergunning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst 20 december 2007 RA0612781 Samenvatting Een stichting dient ruim van te voren (mei 2005) bij het

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Gegevensverstrekking belastingplichtigen Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen

Gegevensverstrekking belastingplichtigen Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gegevensverstrekking belastingplichtigen Stadsdeel Bos en Lommer, sector Middelen 8 december 2003 RA0308456 Samenvatting Verzoeker dient op 6 mei 2002 een klacht in bij

Nadere informatie

Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Samenvatting 26 april 2012 RA120677 Een vrouw woont met haar drie

Nadere informatie

Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapportnummer: RA0939181 Samenvatting Een bewoner van een benedenwoning in Oud-West

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 mei 2006 Rapportnummer: 2006/188

Rapport. Datum: 18 mei 2006 Rapportnummer: 2006/188 Rapport Datum: 18 mei 2006 Rapportnummer: 2006/188 2 Klacht Verzoekster, bewoonster van het asielzoekerscentrum (AZC) te Almere, klaagt erover dat een baliemedewerkster van dat AZC eind september 2003

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 2014/098 de Nationale ombudsman 1/5 Gerard* is eigenaar van een

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007.

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat DigiD, een voorziening van de Directie Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO.overheid) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juni 2007 Rapportnummer: 2007/130

Rapport. Datum: 22 juni 2007 Rapportnummer: 2007/130 Rapport Datum: 22 juni 2007 Rapportnummer: 2007/130 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie Roermond het onderzoek naar een hem als beveiligingsmedewerker in een recreatiepark op 3 januari

Nadere informatie

Wegbeheer Gemeente Weesp

Wegbeheer Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wegbeheer Gemeente Weesp 17 oktober 2003 RA0308243 Samenvatting Verzoeker botst in het donker met zijn fiets tegen een heg en komt ten val. De val is volgens hem te wijten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 Rapport Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat medewerkers van de Penitentiaire Inrichtingen Overijssel (P.I.), locatie Almelo, geen actie hebben ondernomen

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Een werkgever vroeg verzoekster, een arbeidsdeskundige, om advies over re-integratie-mogelijkheden voor een van zijn zieke werknemers. Een aantal maanden later vroeg de werkgever een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

I. Ten aanzien van de handelwijze naar aanleiding van de op 31 augustus 2007 ingediende aanvraag om een woonvoorziening

I. Ten aanzien van de handelwijze naar aanleiding van de op 31 augustus 2007 ingediende aanvraag om een woonvoorziening Rapport 2 h2>klacht 1. Verzoekster klaagt over de handelwijze van de gemeente Apeldoorn naar aanleiding van de aanvraag om een woonvoorziening die haar vader op 31 augustus 2007 in verband met zijn ziekte

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 juli 2000 Rapportnummer: 2000/240

Rapport. Datum: 4 juli 2000 Rapportnummer: 2000/240 Rapport Datum: 4 juli 2000 Rapportnummer: 2000/240 2 Klacht Op 28 september 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. en mevrouw R. te Maastricht, ingediend door DAS rechtsbijstand

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Niet ingegaan op bezwaren tegen parkeerboete Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Stadsdeel Noord Cition

Niet ingegaan op bezwaren tegen parkeerboete Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Stadsdeel Noord Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet ingegaan op bezwaren tegen parkeerboete Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Stadsdeel Noord Cition 17 oktober 2011 RA111383 Samenvatting Een man parkeert zijn auto op

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Dienst Wegverkeer te Z oetermeer deels ongegrond,

Nadere informatie

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 10 december 2010 RA1059823 Samenvatting Een 82-jarige gehandicapte Amsterdammer vraagt in augustus

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie