Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een nieuw riool aan. De werkzaamheden hebben volgens verzoeker en zeventien buren tot gevolg dat er permanent water onder hun huizen staat. Verzoeker stuurt naar het college van burgemeester en wethouders een brief waarin hij melding maakt van de wateroverlast. Hij vraagt de gemeente passende maatregelen te nemen om een eind aan de overlast te maken. Ook stelt hij de gemeente aansprakelijk voor de (gevolg)schade. Afgezien van een ontvangstbevestiging krijgt hij geen inhoudelijke reactie. Daarna stuurt hij nog enige brieven die onbeantwoord blijven. Uiteindelijke wijst de gemeente de aansprakelijkheid af omdat niet vast staat dat de schade is ontstaan door de werkzaamheden aan het riool. Verzoeker legt de zaak aan de ombudsman voor. Uit het onderzoek van de ombudsman komt vast te staan dat de gemeente niet adequaat heeft gereageerd op verzoekers brieven. Verder stelt de ombudsman vast dat de gemeente de aansprakelijkheid in heel algemene bewoordingen heeft afgewezen. Gelet op het feit dat alle buurtbewoners stellen dat voor de rioleringswerkzaamheden er geen wateroverlast was, is de ombudsman van mening dat het op de weg van de gemeente ligt haar stelling met een deugdelijk onderzoek te onderbouwen. Omdat de gemeente daartoe nog niet is overgegaan, besluit de ombudsman een aanbeveling aan zijn oordeel te verbinden. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn onzorgvuldig. Aanbeveling Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht te bevorderen dat de oorzaak van de wateroverlast en daarmee de eventuele aansprakelijkheid van de gemeente deugdelijk wordt onderzocht.

2 Pagina: 2/5 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 9 september 2008 schriftelijk ingediend en betreft de gemeente Zaanstad, Dienst Wijken. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: - de beantwoording van brieven over wateroverlast; - de afwijzing van aansprakelijkheid. Bevindingen achtergrond van het verzoek Verzoeker woont op de Vincent van Goghweg in Zaanstad. Eind 2006 legt de gemeente in de weg een nieuw riool aan. De werkzaamheden hebben volgens verzoeker en zeventien buren tot gevolg dat er permanent water onder hun huizen staat. Op 9 mei 2008 stuurt verzoeker een brief naar het college van burgemeester en wethouders waarin hij melding maakt van een te hoog grondwaterpeil en de wateroverlast die dat tot gevolg heeft. Verzoeker vraagt de gemeente passende maatregelen te nemen om een eind aan de overlast te maken. Ook stelt hij de gemeente aansprakelijk voor de (gevolg)schade. De gemeente stuurt verzoeker een ontvangstbevestiging. Wanneer een inhoudelijke reactie uitblijft, stuurt hij op 9 september 2008 een rappel. Diezelfde dag wendt hij zich ook tot de ombudsman. De ombudsman neemt contact op met de gemeente die op 17 oktober 2008 het volgende laat weten. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de gemeentelijke drainage, die zo n 8,5 meter uit de voorgevel van verzoekers woning ligt, goed te laten werken. Hiertoe is zelfs een speciale drainagecamera aangeschaft om te controleren hoe de werking van de drainage is. Ondanks het feit dat het grondwaterpeil op de percelen van de bewoners onder de verantwoordelijkheid valt van de eigenaar van het perceel, heeft de gemeente geprobeerd om het grondwaterpeil op de percelen van de bewoners positief te beïnvloeden. Over deze werkzaamheden is met enige regelmaat met verzoeker en andere bewoners aan de Vincent van Goghweg gesproken. De gemeente zal er voor zorgen dat verzoeker eind oktober 2008 alsnog een schriftelijke reactie krijgt op zijn brieven. Erop vertrouwend dat de gemeente deze toezegging nakomt, neemt de ombudsman verzoekers klacht in eerste instantie niet in onderzoek. Afgezien van telefonisch contact met verzoeker en enkele buurtbewoners, verzuimt de gemeente opnieuw om schriftelijk te reageren. Op 2 januari 2009 stuurt verzoeker een handtekeningenlijst van vijftien bewoners van de Vincent van Goghweg naar het college van burgemeester en wethouders. Alle ondertekenaars dringen er bij het college op aan om eindelijk eens actie te ondernemen en hen schriftelijk mee te delen, hoe en wanneer er iets aan de overlast wordt gedaan. In het begeleidende schrijven laten verzoeker en de bewoners verder weten dat op schriftelijke en mondelinge vragen in de afgelopen jaren niet of onvoldoende is gereageerd. Betrokken ambtenaren spraken elkaar tegen en hebben beloftes gedaan die niet zijn nagekomen. Mondeling gedane uitspraken en toezeggingen heeft de gemeente nimmer schriftelijk bevestigd. Aangezien een schriftelijke reactie opnieuw uitblijft, stuurt verzoeker op 19 januari 2009 opnieuw een brief naar het

3 Pagina: 3/5 college. Ook wendt hij zich die dag opnieuw tot de ombudsman. Hij laat weten dat hij nimmer de beloofde brief van eind oktober 2008 heeft ontvangen. Evenmin heeft de gemeente gereageerd op de brief met de handtekeningenlijst. De ombudsman neemt verzoekers klacht op 10 februari 2009 in onderzoek. reactie Dienst Wijken De gemeente erkent verzoekers brieven van 9 mei 2008, 9 september 2008, 2 januari 2009 en 19 januari 2009 te hebben ontvangen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Deze brieven zijn ingeboekt en ter afhandeling aan de afdeling Beheer voorgelegd. Het afhandelen van deze brieven is niet gebeurd en dat is de gemeente te verwijten. Het afdelingshoofd Beheer heeft daarom op 11 maart 2009 met verzoeker telefonisch contact gelegd en excuses gemaakt. De via de ombudsman toegezegde brief van eind oktober 2008 is helaas ook niet verstuurd. De Dienst Wijken biedt hiervoor excuus aan. Op 20 maart 2009 heeft de dienst alsnog schriftelijk gereageerd op verzoekers brieven. De Dienst Wijken laat weten dat naar aanleiding van voornoemde gebreken intern besloten is, nadrukkelijker te gaan sturen op de tijdige afhandeling van brieven. Wat betreft de afwijzing van de aansprakelijkheid laat de gemeente het volgende weten. De gemeente wijst de aansprakelijkheid af omdat er geen causaal verband is tussen de werkzaamheden aan de riolering en de door verzoeker op eigen perceel ondervonden wateroverlast. Het grondwaterpeil is het gevolg van vele actoren zoals bodemgesteldheid, beplanting, regenval en verdamping, het polderpeil, de afstand tot een sloot en ook het riool. Niet is aangetoond: dat er vóór de gemeentelijke werkzaamheden aan het gemeentelijk riool nog geen wateroverlast bestond in de kruipruimte van verzoekers woning; wat de grondwaterstand op verzoekers perceel was vóór de gemeentelijke werkzaamheden aan het gemeentelijk riool en wat de grondwaterstand nu is; dat de grondwaterstand op verzoekers perceel ten opzichte van het door het Hoogheemraadschap vastgestelde polderpeil te hoog zou zijn en wat daarvan de oorzaak is; dat het grondwaterpeil in de openbare ruimte van de gemeente te hoog zou zijn ten opzicht van het gehanteerde polderpeil en dat dit grondwateroverlast veroorzaakt op verzoekers perceel. Daar komt bij dat de grond in de kruipruimte vaak verzakt en bewoners daar jarenlang niets aan doen en het ook niet ophogen. Wanneer de grondwaterstand op een perceel wijzigt en er overlast door grondwater ontstaat, wordt gewezen naar de gemeente, die het probleem zou hebben veroorzaakt. Daarbij wordt dan buiten beschouwing gelaten dat de grond in de kruipruimte feitelijk lager is geworden, maar het polderpeil door het Hoogheemraadschap altijd op één niveau wordt gehouden. Het feit dat met een lekkend (te renoveren) gemeentelijk - maar vaak ook particulier - riool plaatselijk in de openbare ruimte het grondwaterpeil tijdelijk langzaam lager wordt dan zoals gebruikelijk wordt gehanteerd en er dan risico s kunnen ontstaan voor funderingen van woningen, neemt niet weg dat met het herstel hiervan en het daarmee naar het afgesproken peil stijgende grondwater dit feitelijk dan de juiste en afgesproken situatie betreft. Ook wanneer iemand zijn straatje verhoogt, verhoogt dientengevolge ook de grondwaterstand ter plaatse. Wanneer iemand in zijn tuin groen vervangt door bestrating dan verandert ook het grondwaterpeil. Wanneer een oude boom wordt gekapt verhoogt ook ter plaatse het grondwaterpeil. Kortom, er zijn veel oorzaken die van invloed zijn op het grondwaterpeil, dat het

4 Pagina: 4/5 onjuist is te veronderstellen dat werkzaamheden aan een gemeentelijk riool dé oorzaak is van grondwateroverlast op privaat terrein. nadere ontwikkelingen Op 14 april 2009 stuurt verzoeker een nieuwe brief naar het college van burgemeester en wethouders. Hij beklaagt zich over het feit dat de gemeente niet heeft uitgelegd wat de reden is van het uitblijven van enig antwoord op zijn brieven. Verzoeker merkt ook op dat de gemeente niet ingaat op de vraag wat de oorzaak van de overlast is. Hij benadrukt dat de overlast is ontstaan na de renovatiewerkzaamheden aan het riool. Een medewerker van de gemeente neemt op 10 juni 2009 telefonisch contact op met verzoeker om de in de brief genoemde klachten en vragen te bespreken. De brief wordt op 17 juni 2009 beantwoord. Als verklaring voor het feit dat verzoekers eerdere brieven niet schriftelijk zijn beatwoord, voert de gemeente aan dat zij druk was met de telefonische contacten met hem en een aantal andere bewoners. Vanwege de tijd die dit heeft gekost, zijn verzoekers brieven niet tussentijds tijdig afgehandeld. De gemeente heeft verzoeker hiervoor op 11 maart 2009 telefonisch excuus aangeboden. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoeker en naar de gemeente gestuurd teneinde een nadere reactie mogelijk te maken. Zowel verzoeker als de Dienst Wijken heeft hiervan gebruikt gemaakt. Beide reacties zijn voor zover relevant in het verslag van bevindingen verwerkt. Behoorlijkheidsvereisten De ombudsman toetst gedragingen en handelingen van gemeentelijke instanties aan zogenaamde behoorlijkheidsvereisten. In dit onderzoek is getoetst aan het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking en het motiveringsvereiste. Overwegingen de beantwoording van brieven over wateroverlast Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat bestuursorganen burgers tijdig begrijpelijke, juiste en volledige informatie verstrekken. Dit houdt onder meer de plicht in om brieven van burgers te beantwoorden, een ontvangstbevestiging te sturen, en een tussenbericht te sturen als de behandeling langer duurt dan aanvankelijk was voorzien. Vast staat dat de gemeente niet op verzoekers brieven heeft gereageerd. Ook de toezegging aan de ombudsman om eind oktober 2008 met een antwoord te komen, is de Dienst Wijken niet nagekomen. Door niet te reageren heeft de gemeente het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking geschonden. de afwijzing van aansprakelijkheid Het motiveringsvereiste houdt in dat de motivering op de individuele zaak is toegesneden, feitelijk juist is, logisch voortvloeit uit het overheidshandelen en kenbaar is.

5 Pagina: 5/5 In deze zaak stelt verzoeker (en zijn buren) dat hij als gevolg van gemeentelijke werkzaamheden aan het riool wateroverlast heeft. De gemeente wijst de aansprakelijkheid af omdat er geen causaliteit zou zijn tussen de werkzaamheden aan het riool en de schade. Gelet op het feit dat alle buurtbewoners stellen dat voor de rioleringswerkzaamheden er geen wateroverlast was, is de ombudsman van mening dat het op de weg van de gemeente ligt haar stelling met een deugdelijk onderzoek te onderbouwen. Omdat de gemeente daartoe nog niet is overgegaan, besluit de ombudsman een aanbeveling aan zijn oordeel te verbinden. De gemeente gehandeld in strijd met genoemd vereiste. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn onzorgvuldig. Aanbeveling Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht te bevorderen dat de oorzaak van de wateroverlast en daarmee de verantwoordelijkheid van de gemeente deugdelijk wordt onderzocht.

De herplant van bomen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-Zuid

De herplant van bomen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman De herplant van bomen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-Zuid 28 maart 2007 RA0612803 Samenvatting In september 2002 kapt de eigenaar van een hotel in zijn tuin elf hoge naaldbomen

Nadere informatie

Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831995 Samenvatting Een buurtbewoner dient een klacht in over de kap van een aantal

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Schadeafhandeling deugt niet Gemeente Diemen

Schadeafhandeling deugt niet Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Schadeafhandeling deugt niet Gemeente Diemen 9 juli 2009 RA0940135 Samenvatting In september 2007 vinden er boor- en sloopwerkzaamheden plaats in de Hartveldseweg. In een

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer 20 december 2011 RA111710 Samenvatting Langs het erf van een man staan op één meter afstand van de erfgrens drie bomen

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

Afvalstoffenheffing zonder huisvuilinzameling Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen

Afvalstoffenheffing zonder huisvuilinzameling Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Afvalstoffenheffing zonder huisvuilinzameling Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen 28 maart 2007 RA0612438 Samenvatting Verzoekster woont in Westpoort. Geregeld neemt zij

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Datum: 17 juli 2007 RA0612804 Samenvatting De Dienst Belastingen stelt in 2005 de WOZ-waarde van

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Afwijzing van een bijstandsuitkering Dienst Werk en Inkomen, Markplein Nieuw West en Dienstencentrum, Juridische Zaken

Afwijzing van een bijstandsuitkering Dienst Werk en Inkomen, Markplein Nieuw West en Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Afwijzing van een bijstandsuitkering Dienst Werk en Inkomen, Markplein Nieuw West en Dienstencentrum, Juridische Zaken 12 mei 2006 RA0611644 Samenvatting Verzoekster woont

Nadere informatie

Rekening grofvuil onvoldoende gemotiveerd Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Rekening grofvuil onvoldoende gemotiveerd Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rekening grofvuil onvoldoende gemotiveerd Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 8 december 2010 RA1059718 Samenvatting Een man maakt voor zijn moeder een

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831790 Samenvatting Ongeveer gelijktijdig ontvangt de ombudsman twee klachten van

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 maart 2010 RA1048585 Samenvatting Een bewoner van een appartement dient in augustus 2008

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 29 januari 2009 RA0933870 Samenvatting Bewoners willen hun woning in de Filmwijk uitbreiden.

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Verlenging van een reisdocument Stadsdeel Oud West Stadsdeel Centrum VGA Verzekeringen

Verlenging van een reisdocument Stadsdeel Oud West Stadsdeel Centrum VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlenging van een reisdocument Stadsdeel Oud West Stadsdeel Centrum VGA Verzekeringen 3 maart 2010 RA1048580 Samenvatting Een oorspronkelijk uit Ethiopië komende vrouw

Nadere informatie

Geen klachtbehandeling in Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Geen klachtbehandeling in Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen klachtbehandeling in Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 25 april 20085 maart 2008 RA0824926 Samenvatting De klachtbehandeling van

Nadere informatie

Wie beantwoordt de klacht? Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Centrum

Wie beantwoordt de klacht? Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wie beantwoordt de klacht? Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Centrum 15 november 2012 RA122018 Samenvatting Een man dient op 14 mei 2012

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Geen schadevergoeding na overlast door rioleringwerkzaamheden Gemeente Almere Stadsbeheer

Geen schadevergoeding na overlast door rioleringwerkzaamheden Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen schadevergoeding na overlast door rioleringwerkzaamheden Gemeente Almere Stadsbeheer Samenvatting 26 februari 2014 RA140329 Een inwoner van Almere ondervindt in april

Nadere informatie

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 12 maart 2008 RA0823143 Samenvatting Naar aanleiding van een melding van een lekkage bij de onderburen

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

De behandeling van een kwijtscheldingsverzoek Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De behandeling van een kwijtscheldingsverzoek Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De behandeling van een kwijtscheldingsverzoek Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 21 december 2010 RA1060083 Samenvatting In mei 2009 vraagt een Amsterdamse

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost 21 februari 2007 RA0612549 Samenvatting Wanneer verzoeker zijn paspoort komt ophalen, is het stadsdeelkantoor

Nadere informatie

Doormodderen met gedempte sloot Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Doormodderen met gedempte sloot Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Doormodderen met gedempte sloot Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 20 maart 2012 RA120446 Samenvatting Een man woont tegenover enkele autosloperijen waarvan hij overlast

Nadere informatie

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 24 april 2007 RA0612797 Samenvatting Een vrouw, die leeft van een bijstandsuitkering, gaat stage lopen.

Nadere informatie

Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies

Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies 5 februari 2015 RA150109 Samenvatting Een vrouw en haar dochter wonen

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Horen bij tegenstrijdige verklaringen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Cition

Horen bij tegenstrijdige verklaringen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Horen bij tegenstrijdige verklaringen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Cition 30 september 2011 RA1055592 Samenvatting Op zaterdag 22 mei 2010, de dag voor Pinksteren,

Nadere informatie

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens 30 september 2008 RA0829618 Samenvatting De Dienst Persoonsgegevens start een adresonderzoek naar

Nadere informatie

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken RA0612436 3 november 2006 Samenvatting

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Gebrekkige schadeafhandeling na val met fiets Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West VGA Verzekeringen Dienstverlening en Facilitair Management

Gebrekkige schadeafhandeling na val met fiets Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West VGA Verzekeringen Dienstverlening en Facilitair Management Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige schadeafhandeling na val met fiets Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West VGA Verzekeringen Dienstverlening en Facilitair Management 28 april 2011 RA110538 Samenvatting

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Klachtbehandeling inzage bibliotheek

Klachtbehandeling inzage bibliotheek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling inzage bibliotheek Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 3 december 2008 RA0832127 Samenvatting Een inwoner van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Nadere informatie

Onbegrijpelijke brief Bureau Leerplicht Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bureau Leerplicht Plus

Onbegrijpelijke brief Bureau Leerplicht Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bureau Leerplicht Plus Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onbegrijpelijke brief Bureau Leerplicht Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Bureau Leerplicht Plus 18 augustus 2010 RA1054324 Samenvatting Een vrouw

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Beantwoording van een klacht Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Juridische Zaken en Marktplein Zuidoost

Beantwoording van een klacht Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Juridische Zaken en Marktplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Beantwoording van een klacht Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Juridische Zaken en Marktplein Zuidoost 19 april 2006 RA0611645 Samenvatting Verzoekster dient een klacht

Nadere informatie

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 10 december 2010 RA1059723 Samenvatting Na een klacht over stankoverlast legt de inspecteur

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 12 december onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 12 december onder nummer Dossiernummer 2011 075 OORDEEL Verzoekster Mevrouw S. C. namens haar ouders: de heer en mevrouw I. C. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat

Nadere informatie

Langdurige onzekerheid over handhaving door onenigheid afdelingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Langdurige onzekerheid over handhaving door onenigheid afdelingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurige onzekerheid over handhaving door onenigheid afdelingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 28 oktober 2011 RA111412 Een inwoner van stadsdeel Zuid

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

Onterecht geen woontoeslag voor dakloze Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onterecht geen woontoeslag voor dakloze Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onterecht geen woontoeslag voor dakloze Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 26 mei 2008 RA0825707 Samenvatting Een dakloze man heeft op verschillende momenten in 2006

Nadere informatie

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 18 juni 2008 RA0826588 Samenvatting Een man meldt

Nadere informatie

Die beruchte draaiknopautomaat Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition

Die beruchte draaiknopautomaat Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Die beruchte draaiknopautomaat Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition 9 juni 2011 RA110741 Samenvatting Een man van 71 jaar zoekt na het parkeren van zijn auto een parkeermeter.

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West 25 juli 2012 RA121290 Samenvatting Het uitzicht van een vrouw op het groen in de binnentuin wordt belemmerd door de

Nadere informatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie 3 mei 2012 RA120618 Samenvatting Een man verhuist in

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders zijn klacht niet gegrond acht en geen reden ziet om zijn oprit alsnog

Nadere informatie

Restitutie van lozingsrecht Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Restitutie van lozingsrecht Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Restitutie van lozingsrecht Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 18 juni 2008 RA0826587 Samenvatting Een man woont al 25 jaar op hetzelfde adres in Zaanstad. Zijn woning is

Nadere informatie

Boombak staat in de weg Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte

Boombak staat in de weg Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boombak staat in de weg Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte 28 januari 2010 RA1047219 Samenvatting Verzoeker is directeur van een hotel op het Rembrandtplein.

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst

Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fiets weg zonder rechtsbescherming Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Bestuursdienst 25 juli 2012 RA121310 Samenvatting Een man woont buiten Amsterdam en moet gemiddeld

Nadere informatie

Geen straatverlichting in de wintermaanden Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Geen straatverlichting in de wintermaanden Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen straatverlichting in de wintermaanden Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 22 oktober 2008 RA0830659 Samenvatting Een vrouw

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Geen handhaving Gemeente Zaanstad College van Burgemeester en Wethouders

Geen handhaving Gemeente Zaanstad College van Burgemeester en Wethouders Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving Gemeente Zaanstad College van Burgemeester en Wethouders 8 mei 2007 RA0713401 Samenvatting Sinds 1994 proberen bewoners van de Nauernasche Vaartdijk de gemeente

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 16 juli 2010 RA1049861 Samenvatting Een man ondervindt al jarenlang overlast van rommel op een terras bij

Nadere informatie

Niet informeren vader over schoolverzuim kind

Niet informeren vader over schoolverzuim kind Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet informeren vader over schoolverzuim kind Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer 17 juni 2008 RA0826370 Samenvatting Een gescheiden man oefent (mede) het

Nadere informatie

Trage en slordige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Trage en slordige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage en slordige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 3 mei 2013 RA130718 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam

Nadere informatie

Problemen met Langdurigheidstoeslag en Knipkaart Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Problemen met Langdurigheidstoeslag en Knipkaart Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen met Langdurigheidstoeslag en Knipkaart Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 16 september 2009 RA0942373 Samenvatting Een

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Omruilen van een parkadammer Dienst Stadstoezicht

Omruilen van een parkadammer Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Omruilen van een parkadammer Dienst Stadstoezicht 28 maart 2006 RA0510793 Samenvatting Wegens fraude met de oude parkadammer start de Dienst Stadstoezicht in september 2002

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 mei 2008 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 mei 2008 onder nummer Dossiernummer 37-2008 OORDEEL Verzoeker de heer V.S. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 mei 2008 onder nummer 37-2008. Betreft Het

Nadere informatie

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 5 november 2009 RA0935555 Samenvatting Twee verzoekers wenden zich onafhankelijk

Nadere informatie

Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 30 augustus 2012 RA121552 Samenvatting Een man heeft een geschil met de gemeente

Nadere informatie

Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition

Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition 20 oktober 2011 RA111264 Samenvatting Een man gaat na de crematie van zijn schoonvader naar zijn huis om met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 10 april 2008 RA0824279 Samenvatting Een man parkeert in de Rijnstraat en schakelt

Nadere informatie

Fout op fout, naar eer en geweten Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Domein

Fout op fout, naar eer en geweten Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Domein Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout, naar eer en geweten Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Domein Samenvatting 27 februari 2013 RA130274 Een getrouwde inwoner van Zaanstad dient in maart 2012

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Klachtbehandeling Welzorg uit het oog verloren gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Klachtbehandeling Welzorg uit het oog verloren gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling Welzorg uit het oog verloren gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 9 augustus 2007 RA0713788 Samenvatting Een vrouw, afhankelijk van een rolstoel,

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie