Aan Provinciale Staten van Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Provinciale Staten van Overijssel"

Transcriptie

1 Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum CS/2005/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij A.B.M. de Vries Onderwerp consultatie wetsvoorstel splitsing energiebedrijven Recent hebben we u per brief van 14 februari jl (CS/2005/13) de stand van zaken geschetst met betrekking tot de ontwikkelingen in het kader van o.a. de voornemens van het Kabinet tot splitsing van de energiebedrijven. We hebben toen aangekondigd dat we u in het door de Minister van Economische Zaken aangekondigde consultatietraject zullen betrekken Bij brief van 16 februari jl. heeft minister Brinkhorst de provinciale aandeelhouders van Essent geïnformeerd over de hoofdlijnen van het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel splitsing energiebedrijven en geeft conform artikel 112 van de Provinciewet gelegenheid tot het plaatsen van eventuele kanttekeningen bij het voorstel. Artikel 112 voorziet kort samengevat in een verplichte consultatie vanuit het rijk richting de provincies, indien de betrokken provincies mogelijke substantiële financiële gevolgen ondervinden van voorgenomen beleidswijzigingen door het rijk. Hoewel de minister in verband met de afronding van het wetsvoorstel slechts in een zeer korte reactietijd voorziet, te weten uiterlijk 1 maart a.s., hebben wij in overleg met de aandeelhouders N-Brabant en Limburg besloten in dit stadium toch een aantal kanttekeningen te plaatsen. Onze reactie hebben wij als bijlage bij deze brief gevoegd. We zijn tot de conclusie gekomen, dat binnen het door de minister gegeven tijdsbestek het tot onze spijt onmogelijk is bij het opstellen van onze reactie uw Staten afzonderlijk te betrekken. Sondering bij het ministerie om meer ruimte in de consultatieperiode heeft geen resultaten opgeleverd. Wel hebben we in de brief richting de heer Brinkhorst kenbaar gemaakt, dat wij de vrijheid nemen eventuele aanvullende kanttekeningen vanuit de Staten van Overijssel alsnog aan hem toe te zenden. Ter toelichting op de brief zij nog opgemerkt, dat wij voor onze reactie de tijdens de begrotingsvergadering aangenomen motie van uw Staten mede als uitgangspunt hebben genomen. Onze conclusie is, dat de in de brief van de minister geschetste hoofdlijnen en daarbij gegeven onderbouwing onvoldoende is om de in uw motie genoemde onduidelijkheden weg te nemen. Tegen deze achtergrond is er ons inziens dan ook geen reden om op basis van de brief nu een positief oordeel uit te spreken over de voornemens tot splitsing. RABO Zwolle Tijdens de renovatie van het provinciehuis is een deel van de organisatie gehuisvest op kantoorlocatie Rechterland 1 te Zwolle. Zie voor meer informatie Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle Rechterland 1 Zwolle

2 2 Met betrekking tot de privatisering voorziet de minister op dit moment alleen in een mogelijkheid tot minderheidsprivatisering van de netten. Er wordt verder geen uitzicht geboden op de mogelijkheid tot toekomstige verdere privatisering dan wel een evaluatiemoment aangekondigd. We zouden graag zien dat de minister hierop in het definitieve wetsontwerp alsnog terugkomt. Voor wat betreft het vervolg melden we u nog het volgende. In het kader van afronding van het wetgevingstraject is voorzien in een behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, resp. aan het einde van het jaar en begin We stellen ons voor dat u over de uitgewerkte plannen t.z.t. een nader standpunt bepaalt en mede op basis van de inhoud ervan nader beziet hoe dit standpunt, zo mogelijk samen met de andere aandeelhouders, richting het Kabinet en Tweede Kamer kan worden gecommuniceerd. Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris

3

4

5

6

7

8 Aan de Minister van Economische Zaken Mr. L.J. Brinkhorst Postbus EC s -Gravenhage Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum E/EM/ CS/2005/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij A.B.M. de Vries Onderwerp consultatie wetsvoorstel 'splitsing energiebedrijven' Mijnheer de minister, Op 16 februari 2005 hebben wij uw brief ontvangen waarin u de aandeelhouders in de energiebedrijven consulteert over het wetsvoorstel splitsing energiebedrijven in reactie op het verzoek van de Overleggroep Aandeelhouders Essent van 9 december Tevens vermelden wij dat wij op dezelfde dag per een bericht van de heer Boersma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Essent NV hebben ontvangen. Volgens de heer Boersma bent u hiervan op de hoogte. In zijn bericht vermeldt de heer Boersma dat de energiebedrijven, de DTe en uw Ministerie gezamenlijk werken aan een compromis. Wij zijn niet betrokken bij de onderhandelingen over een dergelijk compromis en jammer genoeg ook niet op de hoogte van de mogelijke inhoud. Uitgaande van het optimisme in de brief van Essent NV, sluiten wij niet uit dat het definitieve wetsvoorstel op een aantal plaatsen zal afwijken van de hoofdlijnen die door u worden geschetst. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan vragen wij ons af wat de toegevoegde waarde van consultatie op dit moment en op deze wijze is. Uitgaande van het huidige voorstel plaatsen wij hieronder een aantal opmerkingen bij uw brief. Wij zijn van mening dat de informatie en verstrekte gegevens in uw brief beperkt zijn. Ze bieden onvoldoende basis voor een goede consultatie. De provincies zijn nauwelijks in staat om zich op basis hiervan een duidelijk beeld te vormen van de consequenties, waaronder de financiële, van het wetsvoorstel. Mede in het licht van de motie die Provinciale Staten van Overijssel over de unbundling in november jl hebben aangenomen en die ook aan u ter kennis is gebracht, achten wij aanvullende informatie noodzakelijk om in het kader van artikel 112 tot een goede beoordeling te komen. RABO Zwolle Tijdens de renovatie van het provinciehuis is een deel van de organisatie gehuisvest op kantoorlocatie Rechterland 1 te Zwolle. Zie voor meer informatie Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle Rechterland 1 Zwolle

9 2 Met de door u in dit stadium verschafte informatie worden de door onze Staten bedoelde onduidelijkheden ons inziens niet weggenomen. De ruimte voor de netbeheerder om nevenactiviteiten te ontplooien wordt uitgebreid. De tegenhanger hiervan is dat een energiedistributiebedrijf kan worden ingeschakeld om de werkzaamheden daadwerkelijk uit te voeren. Dit aspect komt niet aan de orde, terwijl het gevolg hiervan kan zijn dat een waarschijnlijk niet door u beoogde vermenging van distributie en netwerk ontstaat, zij het dat deze niet van financiële aard is. De fiscale aspecten als gevolg van de gedwongen splitsing worden niet geadresseerd. U geeft niet aan dat de splitsing fiscaal neutraal kan worden doorgevoerd. Wij benadrukken nogmaals dat wij tegen het creëren van een ongelijk speelveld in Europees perspectief zijn. U geeft in de brief de mogelijkheid aan om tot vervreemding van een minderheid van de aandelen in de netbeheerder over te gaan. U geeft echter verder geen opening tot dan wel uitzicht op de mogelijkheden tot verdere privatisering in de toekomst. We zouden er op willen aandringen dit perspectief in het wetsontwerp op te nemen. Daarbij hadden we ons kunnen voorstellen, dat u in dit verband ook aandacht besteed had aan de mogelijke rol van Tennet. U stelt dat het totaaleffect van splitsing op de aandeelhouderswaarde waarschijnlijk positief zal zijn waarbij u zich baseert op onderzoek door adviseurs, meer specifiek Sequoia. Volgens ons wordt echter hierover door deskundigen verschillend gedacht. Voorts is het ons niet duidelijk in hoeverre de kosten verbonden aan het doorvoeren van de splitsing in uw beoordeling zijn meegerekend. U geeft dat althans niet aan. De CrossBorderLease-problematiek (CBL) wordt als oplosbaar gepresenteerd. Vanuit het door u beredeneerd kader gedacht zal dit juist zijn, maar hiermee zijn volgens ons geen garanties geschapen dat de wederpartijen in de CBL s ook daadwerkelijk zullen meewerken aan eventuele contractaanpassingen die noodzakelijk zijn. Bovendien sluit u ook in uw brief eventuele extra kosten niet uit. In uw brief geeft u aan dat het uiteindelijke wetsvoorstel kan afwijken van de geschetste hoofdlijnen. Zoals hiervoor aangegeven verwachten wij dat de kans van een afwijking reëel is. Indien het wetsvoorstel een andere invulling krijgt dan vragen wij u om ons wederom te consulteren. Binnen het beschikbare krappe tijdsbestek zijn wij niet in de gelegenheid Provinciale Staten te raadplegen. Mochten deze mede tegen de achtergrond van de aangenomen motie aanleiding zien tot het plaatsen van aanvullende kanttekeningen, dan nemen wij de vrijheid om u deze alsnog te doen toekomen. Los daarvan zullen wij zodra de inhoud van het wetsvoorstel bekend is, bezien hoe in overleg met Provinciale Staten tot een standpunt over de uiteindelijke voorstellen gekomen kan worden. Samenvattend komen wij tot het volgende oordeel. Hoewel wij in het voortraject bestuurlijk en ambtelijk door uw minister geïnformeerd zijn over de voorbereiding van het wetsvoorstel zijn wij van mening dat de in uw brief op hoofdlijnen beschreven invulling onvoldoende basis biedt voor een goede consultatie en daarmee voor een positief oordeel over uw voornemen tot splitsing van de energiebedrijven. Ook plaatsen wij kritische kanttekeningen bij de geschetste mogelijkheden tot (minderheids-) privatisering. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal.

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2005/754

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN:

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 148 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie