Datum : Briefnummer : /21/A.9, PPM Zaaknummer : Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) Bijlagen :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen :"

Transcriptie

1 Aan Provinciale Staten Datum : Briefnummer : /21/A.9, PPM Zaaknummer : Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) Bijlagen : : 5 Onderwerp : Stand van zaken en vervolgproces gemeentelijke herindeling Geachte dames en heren, In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en het vervolgproces op weg naar gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen na de jongste gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming in de Groninger gemeenten. 1. Inleiding Na de vaststelling van onze voordracht van 7 januari 2014 (3/2014) door uw Staten op 29 januari 2014, hebben wij de vorming van de nieuwe colleges in de Groninger gemeenten afgewacht om te kunnen bezien wat dat betekent voor het vervolgproces op weg naar een nieuwe bestuurlijke indeling van de provincie Groningen. Een proces, dat de gemeenten en de provincie samen zijn gestart om te komen tot de vorming van nieuwe, robuuste en bestuurskrachtige gemeenten die hun huidige en toekomstige taken beter aan kunnen, aangezien (cluster)samenwerking geen effectieve oplossing is gebleken. In de volgende paragraaf gaan wij in op achtergronden van het proces. De stand van zaken en het vervolgproces in de clusters Westerkwartier, Noord-Groningen en Groningen-Ten Boer-Haren komen daarna aan bod. In de daarop volgende paragraaf gaan wij in op de stand van zaken in en het vervolgproces voor het oostelijk deel van de provincie. 2. Achtergrond Vanaf 2006 zijn er in Groningen diverse onderzoeken verricht naar bestuurskracht van gemeenten en provincie, mogelijkheden tot verbeteren van bestuurskracht en effectiviteit van samenwerkingsverbanden. Hieruit bleek dat de bestuurskracht van een aantal gemeenten - zeker op termijn - onvoldoende was. Op basis van het rapport 'Steeds krachtiger besturen in Groningen' (Vereniging Groninger Gemeenten/BMC) hebben gemeenten in 2009 aangegeven te willen gaan samenwerken in clusters vanuit autonomie. Deze samenwerking moest niet vrijblijvend zijn. Om dat te borgen hebben de Groninger Gemeenten met elkaar afgesproken in 2010 en 2011 de clustervorming verder te ontwikkelen en in 2012 de balans op te maken en verantwoording af te leggen over de bereikte resultaten. 1

2 Uit de evaluatie hiervan door de gemeenten bleek dat deze samenwerking niet effectief was en vaak meer tijd en inspanning kostte dan dat het voordeel opleverde. In het proces werd duidelijk dat het van belang en ook heel wenselijk is om zo veel mogelijk in te zetten op goed partnerschap tussen gemeenten en provincie. Dat heeft geresulteerd in een vervolgproces dat door de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de provincie gezamenlijk is vormgegeven. Dit proces betrof het opstellen van een 'vlekkenkaart' en het ontwikkelen van een ontwerpvisie op bestuurlijk Groningen door de provincie. Parallel hieraan evalueerden de Groninger gemeenten hun clustersamenwerking. Beide sporen vormden input voor de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', die op 28 februari 2013 haar rapport 'Grenzeloos Gunnen' presenteerde. De visitatiecommissie heeft in haar advies onder meer op basis van de clusterevaluaties van gemeenten en een uitgebreide consultatie van alle gemeenten en maatschappelijke organisaties aangegeven dat herindeling van de gemeenten in deze provincie noodzakelijk is. De sociale en maatschappelijke opgaven in deze provincie vragen om nieuwe, robuuste en bestuurskrachtige gemeenten die hun huidige en toekomstige taken beter aan kunnen. Hiervoor bleek de ingeslagen weg van clustersamenwerking niet afdoende. De analyse en oplossingsrichting in het rapport 'Grenzeloos Gunnen' zijn door de provincie onderschreven en de gemeenten zijn met de uitwerking daarvan aan de slag gegaan. In onze Voordracht van 7 januari hebben wij uw Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen tot aan het einde van Hieronder gaan wij in op de huidige stand van zaken. 3. Westerkwartier, Noord-Groningen en Groningen-Ten Boer-Haren Westerkwartier De inspanningen van de vier betrokken gemeenten zijn gericht op de vorming van een nieuwe gemeente in het Westerkwartier per 1 januari Wij hebben grote waardering voor de constructieve en daadkrachtige wijze waarop de vier gemeenten invulling geven aan het proces. Zij tonen aan verantwoordelijkheid te nemen richting hun inwoners en de regio. Tevens constateren wij dat de beoogde herindeling - zowel vóór als na de jongste gemeenteraadsverkiezingen - kan rekenen op een breed gedragen draagvlak bij de betrokken gemeenten. Wij gaan ervan uit dat de vier gemeenten voor het einde van dit jaar een definitief besluit nemen als volgende stap op weg naar hun gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Dit tijdpad past binnen onze uitgangspunten en planning voor het verdere proces, gericht op de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier per 1 januari Wij willen het proces, als de gemeenten dat wensen, faciliteren. Noord-Groningen De zeven betrokken gemeenten zijn volop bezig met de implementatie van de raadsbesluiten van december Het onderzoek naar de vorming van één gemeente in Noord Groningen is nog gaande en heeft betrekking op de financiële consequenties van de herindeling, op de zogeheten 'strategische agenda' voor de gebiedsopgaven van de gemeenten en op de wijze waarop naast opschaling invulling gegeven kan worden aan het organiseren van burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur. Inmiddels zijn in alle gemeenten in Noord-Groningen de nieuwe colleges gevormd. Op basis van de nieuwe collegeprogramma's constateren wij dat er uitzicht blijft bestaan op vorming van één gemeente in Noord-Groningen. Wij hebben daarnaast wel kennisgenomen van het feit dat in sommige gemeenten ook andere uitkomsten naar voren zijn gebracht. 2

3 Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek met belangstelling af en gaan ervan uit dat de gemeenten ruim voor het einde van dit jaar een definitief besluit nemen over hun bestuurlijke toekomst. Ook dit tijdpad past binnen onze uitgangspunten en de planning voor het verdere proces gericht op herindeling per 1 januari 2018 zoals wij met de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) hebben afgestemd. Een proces dat wij reeds faciliteren en, als de gemeenten daaraan behoefte hebben, ook verder willen blijven ondersteunen. Groningen, Ten Boer en Haren De gemeente Groningen, zo geeft het nieuwe collegeprogramma aan, wacht vanuit een "open houding" het vervolgproces in Ten Boer en Haren af. De koers van deze gemeente blijft gericht op het realiseren van een "evenwichtig Meerstad, dat financieel en bestuurlijk onder dezelfde gemeente valt". De oplossing van de financiële problematiek van de gemeente Ten Boer is een belangrijk punt voor de gemeenteraad om zijn definitieve standpunt te bepalen over een herindeling met de gemeenten Groningen en Haren. De inzet van ons college is erop gericht om uiterlijk voor het einde van dit jaar een gezamenlijke oplossing te bereiken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Ten Boer. Op basis van het nieuwe collegeprogram voor de gemeente Haren is een ''proces bestuurlijke toekomst van Haren' - nader uitgewerkt, dat is gericht op dialoog met en initiatieven vanuit de Harense samenleving. Wij blijven van oordeel dat dit proces moet passen binnen de planning van het totaalproces, zoals wij die ook met de VGG hebben afgestemd. 4. Oostelijk deel van Groningen Aanvullend advies 'Grenzeloos Gunnen II' Nadat de gemeenten en in een later stadium ook de ingeschakelde makelaar was gebleken dat de gemeenten in het oostelijk deel niet tot een eenduidige indeling konden komen, stelde de makelaar voor de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen om een aanvullend advies te vragen. In onze voordracht van 7 januari 2014 hebben wij, evenals de gemeenten hiermee ingestemd. Zowel de gemeenten als wij hebben daarbij aangeven het aanvullend advies als zwaarwegend te beschouwen. De commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen heeft op 6 februari 2014 haar aanvullend advies, getiteld 'Grenzeloos Gunnen II', uitgebracht. Wij hebben het advies ter kennisname aan uw Staten toegezonden (brief van 6 februari 2014, kenmerk /6A/2, PPM). In haar advies komt de commissie tot de aanbeveling om de gemeentelijke herindeling voor het oostelijk deel van de provincie Groningen gestalte te geven op basis van de zogeheten 'horizontale variant'. Dat wil zeggen de vorming van een nieuwe gemeente die ontstaat door samenvoeging van de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt ('A7-gemeente') en een nieuwe gemeente die ontstaat door samenvoeging van de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde (gemeente Zuidoost-Groningen ). Na het verschijnen van het advies hebben wij een standpunt op hoofdlijnen gegeven over het advies (brief van 6 februari 2014, kenmerk /6/A.2, PPM). Tevens hebben wij de colleges en gemeenteraden van de negen betrokken gemeenten gevraagd om over het aanvullend advies een standpunt in te nemen en dit uiterlijk voor 1 maart 2014 aan ons kenbaar te maken. Enkele gemeenten hebben voldaan aan ons verzoek, maar een aantal gemeenten heeft aangegeven 3

4 voor 1 maart geen standpunt meer in te zullen te nemen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming. Stand van zaken na collegevorming In acht van de negen gemeenten in het oostelijk deel van Groningen zijn inmiddels de nieuwe colleges gevormd. Wij hebben kennisgenomen van de relevante passages uit de collegeprogramma's , van de brief van het college van Stadskanaal en van de moties van de gemeenteraden van Pekela en Menterwolde (zie bijlagen) met betrekking tot gemeentelijke herindeling. Op grond van deze informatie komen wij tot de conclusie dat er bij meerdere gemeenten geen bestuurlijk draagvlak bestaat over het aanvullend advies 'Grenzeloos Gunnen II'. Hoewel wij de probleemanalyse en oplossingsrichting in het advies nog steeds - op hoofdlijnen - onderschrijven, hebben wij rekening te houden met de situatie zoals die nu is ontstaan, op basis van de voorkeuren van de nieuw gekozen gemeenteraden en gevormde colleges in de regio. Hieronder gaan wij nader in op wat dit, naar onze mening, betekent voor het vervolgproces. Vervolgproces In onze brief van 6 februari 2014 aan de negen betrokken gemeenten hebben wij gemarkeerd, dat het primair de verantwoordelijkheid van gemeenten zelf is om hun eigen bestuurskracht te versterken. Wij zijn van oordeel dat gemeentelijke herindelingen bij voorkeur van onderop gestalte krijgen, omdat gemeenten er op die manier blijk van geven verantwoordelijkheid te willen dragen voor hun bestuurlijke toekomst. In het proces is ruimte geboden aan de betrokken gemeenten om te komen met alternatieve herindelingsvarianten, mits deze voldoen aan de uitgangspunten en criteria zoals beschreven in de - door uw Staten vastgestelde - bijlage 1 van onze visie op de bestuurlijke organisatie van 2 juli Deze bijlage is bij deze brief bijgevoegd. De extra processtap, de adviesaanvraag aan de commissie, had als doel een inhoudelijke basis te bieden voor de betrokken gemeenten om - alsnog - te komen tot een eenduidig eindbeeld van de bestuurlijke organisatie in het oostelijk deel van onze provincie. Tot onze spijt, constateren wij dat de negen betrokken gemeenten daarin tot op heden niet zijn geslaagd. Wij hebben op basis van de nieuwe collegeprogramma's de indruk dat de 'eigen' positie van gemeenten leidend is geweest voor de eigen positiebepaling en dat daarbij regionale belangen en verhoudingen onderbelicht zijn gebleven. Verder constateren wij dat door sommige gemeenten de optie van intergemeentelijke samenwerking als alternatief voor herindeling wordt genoemd, terwijl (cluster)samenwerking in eerdere evaluaties door gemeenten zelf en door de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen als onvoldoende effectief is beoordeeld. Wij vinden het van groot belang,dat de gemeenten in dit stadium de dialoog met elkaar zoeken over de betekenis en consequenties van de afzonderlijke voorkeuren van de gemeenten voor elkaar en voor de regio als geheel. De urgentie om de majeure maatschappelijke opgaven in deze regio met kracht op te kunnen pakken, maakt het noodzakelijk dat er snel duidelijkheid ontstaat. Wij vinden het van belang dat de betrokken gemeenten op korte termijn voortvarend met elkaar aan de slag gaan om invulling te kunnen geven aan hun gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Wij zien het, op grond van onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur, als taak van de provincie om de dialoog tussen de gemeenten te bevorderen en het gesprek met de gemeenten over het vervolg te voeren. 4

5 Tegen die achtergrond en refererend aan onze brief van 24 januari 2014 over de 'provinciale regierol bij gemeentelijke herindeling' (kenmerk /5, PPM), is naar ons oordeel het moment aangebroken om een volgende stap in het proces te zetten. Wij zijn derhalve voornemens om op korte termijn bestuurlijk overleg te gaan voeren met de betrokken gemeenten. Op basis van de uitkomsten daarvan, zullen wij een nader standpunt innemen over eventuele door ons te zetten vervolgstappen. De uitgangspunten en criteria, zoals genoemd in de bijgevoegde bijlage 1 van onze visie van 2 juli 2013 en in de voornoemde brief van 24 januari 2014, zijn voor ons leidend voor het verdere proces. Het lopende Arhi-proces van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zullen wij beoordelen in het bredere kader van het bestuurlijk overleg en in relatie tot de uitgangspunten en criteria, zoals genoemd in bijlage 1 van onze visie van 2 juli Wij hebben gemeend uw Staten eerst door middel van deze brief te moeten informeren over deze vervolgstap voor het oostelijk deel van onze provincie en in dit stadium nog geen Voordracht aan u voor te leggen. De inzet van ons college is dat na het zomerreces duidelijkheid zal ontstaan over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg. Vervolgens zullen wij ons standpunt bepalen en uw Staten daarover nader informeren. Wij gaan ervan uit u met bovenstaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris. Bijlagen: Nr. Titel Soort bijlage 1 Bijlage 1. 'Criteria/kwaliteitseisen', opgenomen in: notitie Visie op de bestuurlijke organisatie provincie Groningen, 2 juli Brief college van de gemeente Stadskanaal d.d. 25 brief maart Motie van de gemeenteraad Menterwolde d.d. 22 motie april Motie van de gementeraad van Pekela d.d. 29 april motie Brief college van de gemeente Haren d.d. 21 mei brief 5

f);; > provincie /^ groningen

f);; > provincie /^ groningen f);; > provincie /^ groningen 7 januari 2014 Corr.nr. 2014-00573, PPM Nummer 3/2014 Zaaknr. 496811 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de stand van zaken

Nadere informatie

X provincie ^ ^ groningen

X provincie ^ ^ groningen X provincie ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 6 i O 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 0S0 3i6 49 li aigemeen faxnr.: 0S0 3i6 49 33 www.provinciegroningen.ni

Nadere informatie

27 FIEl /22/A.11.1PPM Pol, E.P. (050)

27 FIEl /22/A.11.1PPM Pol, E.P. (050) Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger gemeenten 050 316 49 1 050 3i6 49 33. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Adviesnota

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Adviesnota GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Adviesnota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0131 College van Burgemeester en Wethouders Veendam Veendam, 19 november 2013 Onderwerp:

Nadere informatie

Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen. 2 juli 2013

Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen. 2 juli 2013 Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen 2 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 3. Advies visitatiecommissie 4 4. Kwaliteit lokaal bestuur: rollen en verantwoordelijkheden 4

Nadere informatie

: Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam (SA3)

: Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam (SA3) Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 594 Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies van de Afdeling

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr , BJC Nummer 91/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr , BJC Nummer 91/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr. 2016-74.606, BJC Nummer 91/2016 Zaaknr. 665234 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het herindelingsadvies

Nadere informatie

Bestuurlijke herindeling Groningen Rapportage en advies van de makelaars Zwolle, 13 december 2013

Bestuurlijke herindeling Groningen Rapportage en advies van de makelaars Zwolle, 13 december 2013 Bestuurlijke herindeling Groningen Rapportage en advies van de makelaars Zwolle, 13 december 2013 Onze opdracht en werkwijze De Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen hebben ons,

Nadere informatie

memo De raad heeft op basis van het rapport Visie op samenwerking op 14 februari jl. een besluit genomen dat luidt als volgt:

memo De raad heeft op basis van het rapport Visie op samenwerking op 14 februari jl. een besluit genomen dat luidt als volgt: Aan: Van: Geachte leden van de raad, Leden van de gemeenteraad college Datum: 3/25/2013 Betreft: Extra raadsvergadering 03 april 2013 inzake intergemeentelijke samenwerking Op 03 april a.s. is een extra

Nadere informatie

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden 1. Inleiding Op 11 april 2012 hebben wij onze visie op de lokaal-bestuurlijke

Nadere informatie

24 april 2013 Bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen in Eemsmond

24 april 2013 Bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen in Eemsmond Bijlage 1 Logboek Wanneer Wat Wie 2006 Bestuurskrachtonderzoek gemeenten en provincie door het bureau Bestuur & Management en Consultants (BMC) 2008 Uitkomst bestuurskrachtonderzoek BMC leidt tot clustersamenwerking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2012 Gemeentelijke herindeling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2012 Gemeentelijke herindeling > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK/BDF OBO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Aan : De raden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum Van : De fractie van de PvdA

Aan : De raden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum Van : De fractie van de PvdA Alternatief Raadsvoorstel: besluit verzoek tot verdere verkenning en onderbouwingen ten behoeve van de uiteindelijk te maken keuze uit de herindelingsvarianten: één G7 gemeente van Lauwerszee tot Dollard

Nadere informatie

Aan de Raad. Onderwerp: Reactie op rapport "Grenzeloos Gunnen" Portefeuillehouder: Burgemeester Steller advies: Burgemeester en Gemeentesecretaris

Aan de Raad. Onderwerp: Reactie op rapport Grenzeloos Gunnen Portefeuillehouder: Burgemeester Steller advies: Burgemeester en Gemeentesecretaris Aan de Raad. No. : 4/5 Muntendam : 8 mei 2013 Onderwerp : Bespreken aanbevelingen en conclusies rapport Grenzeloos Gunnen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Inge 2'4 JUL 2017 Provincie Nooi :2 a n t 0 Gemeente Nuenen Aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Jan van Schijnveltlaan 2

Nadere informatie

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Nummer : 10-17.2016 Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Korte inhoud : Bekrachtiging om per 1 januari 2019 te komen tot een herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Nadere informatie

2 + 3 raadsbesluiten zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (Midden-Groningen)

2 + 3 raadsbesluiten zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (Midden-Groningen) provincie groningen Gedeputeerde Staten De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heerdr. R.H.A. Plasterk Postbus 20.011 2500 EA DEN HAAG Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit:

Raadsvoorstel. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: Raadsvoorstel Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: 1. De voorkeur uit te spreken om vooralsnog af te zien van een herindeling; 2. Het college opdracht te geven om met de omliggende gemeenten nadere

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges

Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges Onderwerp: schaalvergroting en herindeling Geachte dames en heren, 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Gemeentelijke herindeling en lokale politiek. Rob (P.R.) van Doorn

Gemeentelijke herindeling en lokale politiek. Rob (P.R.) van Doorn Gemeentelijke herindeling en lokale politiek Rob (P.R.) van Doorn Gemeentelijke herindeling en lokale politiek Feiten en overwegingen 1. Inleiding Tijdens het eerste deel van de lopende kabinetsperiode

Nadere informatie

HERINDELINGSADVIES. tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. kenmerk

HERINDELINGSADVIES. tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. kenmerk HERINDELINGSADVIES tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer kenmerk 2016-74611 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en achtergrond 3 1.2 Wettelijk kader, doel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Post- en Archielzaken

Post- en Archielzaken Post- en Archielzaken Van: Statengriffie Verzonden: woensdag 3 april 2013 13:52 Aan: Post- en Archiefzaken Onderwerp: FW: Woonlasten Bijiagen: 20130328Aan de Gemeenteraad en het college van Burgemeester

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Westerwolde. herindelingsadvies. Emden. Oldenburg Bremen Hamburg Hannover. Leeuwarden Almere Amsterdam. Hoogeveen Meppel Zwolle Utrecht

Westerwolde. herindelingsadvies. Emden. Oldenburg Bremen Hamburg Hannover. Leeuwarden Almere Amsterdam. Hoogeveen Meppel Zwolle Utrecht herindelingsadvies Westerwolde Emden Leeuwarden Almere Amsterdam Oldenburg Bremen Hamburg Hannover Hoogeveen Meppel Zwolle Utrecht Enschede Osnabrück Düsseldorf 1 Inhoudsopgave 1 voorwoord.....2 2 inleiding

Nadere informatie

griffier Aan de bestuurssecretariaten en raadsgriffies van de gemeenten in Groningen,

griffier Aan de bestuurssecretariaten en raadsgriffies van de gemeenten in Groningen, griffier Van: Pol E.P. Verzonden: dinsdag 2 juli 2013 14:27 Aan: 'bestuurssecretariaat@appingedam.nl'; 'centralebalie@bedum.nl'; 's.vanderloo@bellingwedde.nl'; 'secretariaat@demarne.nl';

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

provincie groningen Gedeputeerde Staten

provincie groningen Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten provincie groningen De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum Briefnummer 2016-13.872/10/A.27, BJC Zaaknummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 595 Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 januari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 360 Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel stelt de samenvoeging van

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 5 juli 2016 Onderwerp Woningmarktregio Groningen Drenthe Voorgesteld Besluit 1. Op grond van artikel 41d van de Woningwet de Minister van Wonen voor te stellen

Nadere informatie

pagina 1 van 1 Post- en Archiefzeken

pagina 1 van 1 Post- en Archiefzeken pagina 1 van 1 Post- en Archiefzeken Van: Statengriffi e Verzonden: woensdag 11 juli 2012 10:17 Aan: Post- en Archiefzaken Onderwerp: FW: St.Lucas Winschoten Bijlagen: lucas 10 april.docx svp inboeken

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2011-2015 Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen,

Nadere informatie

Onderwerp Mededeling portefeuillehouder inzake bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg (T8113)

Onderwerp Mededeling portefeuillehouder inzake bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg (T8113) Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur Cluster SA Behandeld Ons kenmerk 2017/6959 Telefoon Uw kenmerk - Maastricht Bijlage(n) 2 Verzonden R.M.C. Luyten +31 43 389 71 93 10 oktober

Nadere informatie

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen?

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen? Statenfractie Lokaal Brabant De heer J.H.W.F. Heijman Statenfractie CDA De heer M.N.R.C. Deryckere Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 358 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg Nr. 3 HERDRUK 1 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding

Nadere informatie

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1 "^s& gi'oningen S 5 bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegronlngen.nl info@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 359 Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel stelt een samenvoeging

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn (Westerkwartier)

Zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn (Westerkwartier) provincie groningen Gedeputeerde Staten De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heerdr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum Documentnr. Dossiernummer Behandeld door

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 6. Toelichting pag. 8. Bijlage(n): 10

Ontwerpbesluit pag. 6. Toelichting pag. 8. Bijlage(n): 10 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 januari 2016 NUMMER PS AFDELING BDO COMMISSIE BEM STELLER Hans Versteeg DOORKIESNUMMER 030-2583364 DOCUMENTUMNUMMER 8177AF0E PORTEFEUILLEHOUDER Pennarts-Pouw

Nadere informatie

NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON. 26 februari 2013.

NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON. 26 februari 2013. NOTITIE TOEKOMST GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWNOUDE: SCENARIO S VOOR KORTE EN LANGERE TERMIJN EN VOOR DE HORIZON 26 februari 2013. Dit stuk is een addendum op de Nota Gemeentelijke Samenwerking d.d.

Nadere informatie

voorstel gemeenteraad Onderwerp Invullen randvoorwaarden Expertteam Landgraaf Heerlen Voorstel en besluit: De raad voor te stellen:

voorstel gemeenteraad Onderwerp Invullen randvoorwaarden Expertteam Landgraaf Heerlen Voorstel en besluit: De raad voor te stellen: Datum: 13 december 2016 Registratienummer: voorstel gemeenteraad Auteur: D. Huurdeman Afdeling: 27.00.0 Strategie en Control Telefoonnummer: 4194 Mede-auteur: M. Reinders Openbaarheid: Openbaar Ambt. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten Zuid-Holland College en raad Bergambacht College en raad Ouderkerk College en raad

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF. in afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Limburg

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF. in afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA LANDGRAAF in afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld M.F. Rumpen Ons kenmerk 2016/100125

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

HERINDELINGSONTWERP. tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

HERINDELINGSONTWERP. tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer HERINDELINGSONTWERP tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer Definitieve versie, 13 september 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en achtergrond 3 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Leeuwarden 15 oktober 2013 Aan: Ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Zienswijze Noordvleugelprovincie

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Hierbij geven wij u onze reactie over bovengenoemd onderwerp.

Gemeente Appingedam. Hierbij geven wij u onze reactie over bovengenoemd onderwerp. Gemeente Appingedam Uw brief van : Uw kenmerk : Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Ons kenmerk : Behandeld door : H. de Vries Telefoon : 14 0596 Bijlage(n)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25062014 Documentnr.: RV14.0423

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25062014 Documentnr.: RV14.0423 Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25062014 Documentnr.: RV14.0423 Roden, 18 juni 2014 Onderwerp Uitvoering Participatiewet en Werkgeversbenadering Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel In te stemmen

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann.

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann. Titel Nummer 13/04 Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland Datum 31 januari 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Kennis nemen van de inventarisatie en constateren dat de

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

BM NGEKOMEN - 1 Ml2008

BM NGEKOMEN - 1 Ml2008 BM2009-87 NGEKOMEN - 1 Ml2008 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten Directie DLB Afdeling Bestuur en Beleidscoordinatie Registratienummer PZH-2009-471510 (DOS-2008-0008375) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel herindeling gemeente Slochteren. Onze reactie op Grenzeloos Gunnen

Raadsvoorstel herindeling gemeente Slochteren. Onze reactie op Grenzeloos Gunnen Raadsvoorstel herindeling gemeente Slochteren Onze reactie op Grenzeloos Gunnen College van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren 14 juni 2013 Raadsvoorstel herindeling gemeente Slochteren

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 april 2017, nr. 928911/928911, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord- Holland 2017 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Raadsvergadering 31 maart Nr.: 4. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Herindeling Noord Groningen. Portefeuillehouder: Burgemeester A.

Raadsvergadering 31 maart Nr.: 4. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Herindeling Noord Groningen. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Raadsvergadering 31 maart 2015 Nr.: 4 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Herindeling Noord Groningen Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog Ter inzage liggende stukken: - Deelonderzoeken verkenning

Nadere informatie

AB 1619 ANNOTATIE. Van de volgende gemeenten is tot op heden geen zienswijze ontvangen: Stadskanaal, Appingedam, Loppersum, Slochteren, en Delfzijl.

AB 1619 ANNOTATIE. Van de volgende gemeenten is tot op heden geen zienswijze ontvangen: Stadskanaal, Appingedam, Loppersum, Slochteren, en Delfzijl. AB 1619 ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 14 oktober 2016 Agendapunt: 3f Onderwerp: Reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2017. Opsteller: Wim van Veelen Datum: 10102016 Doel

Nadere informatie

Zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (Het Hogeland)

Zienswijze op herindelingsadvies gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (Het Hogeland) provincie groningen De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20.011 2500 EA DEN HAAG Datum Documentor. Dossiernummer Behandeld door Telefoonnummer Anhwoord

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Ambtelijke samenwerking gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland

STARTNOTITIE. Ambtelijke samenwerking gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Inleiding STARTNOTITIE Ambtelijke samenwerking gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Discussies over schaalgrootte worden in gemeenteland al geruime tijd gevoerd. In de eerste helft van

Nadere informatie

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015 AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 16 oktober 2015 Huisvesting Op 10 april is in het Algemeen Bestuur besloten over een aantal uitgangspunten die als basis dienen voor

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

Intentieovereenkomst samenwerking gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Intentieovereenkomst samenwerking gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Intentieovereenkomst samenwerking gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De raden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.; OVERWEGENDE:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19 582 Het toeristisch en recreatief onderwijs Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Brinke, M, ten [mailto:m.ten.brinke@pzh.nl] Verzonden: donderdag 3 december 2015 15:20 Onderwerp: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014 en evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM De raden van de Noord-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. M. den Haak BEL/BS Telefoonnummer +31235144251 haakm@noord-holland.nl

Nadere informatie

Weststellingwerf: bestuurlijke opschaling ja, en met wie

Weststellingwerf: bestuurlijke opschaling ja, en met wie Notitie aan de gemeenteraad 2016-013534/in Weststellingwerf: bestuurlijke opschaling ja, en met wie Weststellingwerf: bestuurlijke opschaling ja, en met wie.. Inleiding Op 1 februari 2016 behandelde u

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel gemeente Onderwerp Principebesluit herindeling gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde Raadsvergadering van 30 oktober 2013 Portefeuillehouder Burgemeester Principebesluit herindeling Vlagtwedde

Nadere informatie

telefaxnummer (026)

telefaxnummer (026) Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem 6811 HE Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-malladrespost@gelderland.nl Gemeente Elburg

Nadere informatie

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen.

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen. Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten I peit'jitïb Postbus 610 9700 AP Groningen»./" '.(ir ' IUJÏ, I II' 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum urief nummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

3 2 k.; 1 5 APR 20)3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeente Werkendam. Alle Nederlandse gemeenten Colleges van B&W

3 2 k.; 1 5 APR 20)3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeente Werkendam. Alle Nederlandse gemeenten Colleges van B&W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeente Werkendam > Retouradres Alle Nederlandse gemeenten Colleges van B&W ln 3 2 k.; 1 5 APR 20)3 Zaaknummer. ^fljj-0000221953 Bijlage(n) 1 Datum 11 april 2013 Geachte

Nadere informatie