AA» PROVI NCI E FLEVOLAND. Mededeling. 4 oktober J. Kuiper. Onderwerp Afwikkeling motie compensatie zuinige auto's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AA» PROVI NCI E FLEVOLAND. Mededeling. 4 oktober 2011. J. Kuiper. Onderwerp Afwikkeling motie compensatie zuinige auto's"

Transcriptie

1 PROVI NCI E FLEVOLAND AA» Mededeling Onderwerp Afwikkeling motie compensatie zuinige auto's Doel van deze mededeling: Terugkoppeling op motie Toezegging/motie/amendement: Betreft afwikkeling motie inzake motorrijtuigenbelasting (motie 1 d.d. 27 april 2011) Inleiding: Op 27 april 2011 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin is gevraagd bij de minister van Financiën aan te dringen op compensatie voor de inkomstenderving die is opgetreden door het rijksbeleid om zuinige auto's vrij te stellen van betaling van motorrijtuigenbelasting (en daarmee van provinciale opcenten). Ter uitvoering van de motie heeft ons couege op 17 mei 2011 een brief gezonden aan de minister. Hierop is op 15 juli 2011 een (ambtelijke) reactie ontvangen van de directeur Douane en Verbruiksbelastingen van het ministerie. _ Resistratienummer Datum 4 oktober 2011 Auteur J. Kuiper Afdelins/Bureau' FIN ''.'". Openbaarheid Passief openbaar Portefeuillehouder, Witteman, M.J.D., Lijst'insek'omen stukken besluitvorminssronde 26 oktober 2011 Mededeling: De directeur Douane en Verbruiksbelastingen van het ministerie van Financiën is niet ingegaan op het verzoek van de provincie om compensatie voor de inkomstenderving, die het gevolg is van het rijksbeleid om zeer zuinige auto's vrij te stellen van motorrijtuigenbelasting. In de brief wordt volstaan met het aangegeven dat het kabinet voornemens is vanaf 2014 de vrijstelling voor zuinige auto's te beëindigen. Op grond van eerdere contacten met het ministerie (o.a. in IPO verband) wordt het niet zinvol geacht om nogmaals een verzoek om compensatie in te dienen. Om die reden wordt voorgesteld kennis te nemen van de brief Het vervolg n.v.t. Ter inzage in de leeskamer Naam bijlage: Hummingbird nummer: Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven) Aanvaarde PS-motie Ja Brief van GS aan minister van Financiën Ja Brief van ministerie Financiën Ja Verdere informatie

2 n MOTIE PROVINCIE FLEVOLAND Motie (artikel 79 Reglement van Orde) Motorrijtuigenbelasting Nummer motie: {m Je ïuiien door vagnffisr) Registratienr: m ts vuüen door DiV) Naam indienerfs Statenvergadering d.d. 27 april 2011 Agendapunt: Provinciale Staten van Flevoiand In vergadering bijeen op 27 april 2011 OvenA/egende dat: op grond van de Provinciewet de provincies een opslag (opcenten) heffen OD de motorrijtuigenbelasting (MRB): Meenten; nenen op de het rijk hiervoor de maximale hoogte vaststelt: de provincies zelf daarbinnen het tarief vaststellen'. de opcenten behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincies-.* he r i l j ' ' ' " heeft vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting- Sntnfem?; '^".^ ^'S^"^^-^^ dekkingsmiddeien w o r d t ; P ^"'^^^ ^'^'^^ '^^^ het rijk gecompenseerd het rijk daarmee de autonomie van de provincies aantast-. daardoor de provincies minder goed in staat zijn haar taken te vervullen- de belangen van de provinciale samenleving daardoor geschaad worden-

3 verzoeken het college. bij het rijk kenbaar te maken dat zij, door vrijstelling van de motorrijtuigenbelastinq te verlenen, treedt in de autonomie van de provincies; datde gederfde inkomsten voor 100% gecompenseerd moeten worden door het riik-. deze motie ter kennis te brengen aan de overige elf provinciale staten, de leden van'de Tv/eede Kamer en de leden van de Eerste Kameren gaan over tot de orde van de dag. Datum: 27 april 2010 Ondertekening Naam Fractie J. van Wieren. CDA E. Sloot PvdA Handtekenin M.C. Bax PvdD J. Kramer WD E.G. Boshuijzen 50 plus R.J. Siepel CU S. Simonse SGP M.A. Rijsberman D56 S.J. Kok Groenlinks A. Stuivenberg SP 2

4 R.J. Siepel M. A. Rijsberman J.J. van Klaveren Christenlinie 066 PW ^ Z>iL 1 P LnH^

5 PROVINCIE FLEVOLAND Postbus AB Lelystad De minister van Financiën Postbus EE 'S-GRAVENHAGE Telefoon (0320) Fax (0320) E-mall Website Verzenddatum Bijiasen Uw kenmerk 17 MEI Onderwerp Compensatie wegvallende inkomsten door vrijstelling MRB voor zuinige auto's. Ons kenmerk Geachte heer de Jager, Vanaf 2008 heeft u de aanschaf van zeer zuinige auto's gestimuleerd door het treffen van fiscale maatregelen, waaronder een speciale behandeling voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting. Na een aanvankelijke verlaging van de aanslag motorrijtuigenbelasting met 50%, is er inmiddels sprake van een volledige vrijstelling voor deze categorie auto's. Deze rijksmaatregel heeft directe invloed op de inkomsten van de provincies omdat over deze auto's evenmin de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting kunnen worden geheven. De afgelopen jaren is er een sterke toename geweest van het aantal auto's dat om deze reden vrijgesteld is van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Voor Flevoland gaat het inmiddels om een bedrag van circa 2,3 min. aan gederfde inkomsten op jaarbasis. Voor deze tegenvallende inkomsten is de provincie niet gecompenseerd. Dit beperkt de mogelijkheden van de provincie om haar taken uit te oefenen, waardoor de belangen van de inwoners worden geschaad. Om die reden zijn wij van mening dat de provincie alsnog gecompenseerd dient te worden. Wij verzoeken u dan ook om een oplossing te creëren voor deze door rijksbeleid ontstane (en nog steeds in omvang toenemende) financiële problematiek. Op 27 april jl. hebben Provinciale Staten hierover een motie aangenomen die wij graag onder uw aandacht willen brengen. Een afschrift van deze statenmotie hebben wij gezonden aan de overige provincies en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Flevoland, de secretaris-^ de voorzit rs T. van der Wal A.LG inlichtinsen bij J. Kuiper orkiesnummer Bezoekadres Visarenddreef 1 Lelystad

6 , PROVINCIE FLEVOLAND n MOTIE PROVINCIE FLEVOLAND Motie (artikel 79 Reglement van Orde) Motorrijtuigenbetasting Nummer motie: Registratienr.: (in tatfuilendoor vz/griffier) i.in ts yyller, door DW Naam indiener(s): fractie:. J. van Wieren CDA E. Sloot PvdA M.C. Bax PvdD J. Kramer VVD E.G. Boshuijzen 50 plus R.J. Siepel CU S. Simonse SGP M.A. Rijsberman D66 S.J. Kok Groenlinks A. Stuivenberg SP Statenvergadering d.d. 27 april 2011 Agendapunt Provinciale Staten van Flevoland In vergadering bijeen op 27 april 2011 OvenA/egende dat: op grond van de Provinciewet de provincies een opslag (opcenten) heffen op de motorrijtuigenbelasting (MRB): het rijk hiervoor de maximale hoogte vaststelt: de provincies zelf daartsinnen het tarief vaststellen; de opcenten behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincies; het rijk de laatste jaren een fors aantal auto's heeft vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting; het rijk daannee de provincies direct een deel van haar algemene dekkingsmiddelen ontneemt; deze vermindering van inkomsten niet op enige andere wijze door het rijk gecompenseerd wordt; het rijk daarmee de autonomie van de provincies aantast; daardoor de provincies minder goed in staat zijn haar taken te vervullen; de belangen van de provinciale samenleving daardoor geschaad worden;

7 PROVINCIE FLEVOLAND verzoeken het college bij het rijk kenbaar te maken dat zij, door vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting te verienen, treedt in de autonomie van de provincies; t dat de gederfde inkomsten voor 100% gecompenseerd moeten worden door het rijk; deze motie ter kennis te brengen aan de overige elf provinciale staten, de leden van de Tweede Kamer en de leden van de Eerste Kamer; en gaan over tot de orde van de dag Datum: 27 apnl 2010 Ondertekening Naam J. van Wieren E. Sloot M.C. Bax J. Kramer E.G. Boshuijzen R.J. Siepel S. Simonse M.A. Rijsberman S.J. Kok A. Stuivenberg Fractie CDA PvdA PvdD VVD 50 plus CU, SGP D66 Groenlinks SP Handteken ^ \ i/i?o\ 2 \

8 ^^^^^^^ i - : -. i Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 202( Et: Den Haag Provincie Flevoland T.a.v. nir. drs, T. van der WaJ Postbus AB LELYSTAD Directie Dou<tne en Verbruiksbelastingen Korse Voorliout CW Oen Haag Postbus ecden Haag. vvww.rijkscvernütd.nl Inlichtingen mr. T. Zandbergen T' F Datum 1 5 JUL HUI Betreft Wegvallende inkomsten provincies door vrijstelling MRB voor zuinige auto's Ons kenmerk DV/2011/261 U. Uw brief (kenmerk) 30 mei 20n/-M54748 Bijlagen Geacht college, In uw brief van 17 mei 2011 vraagt u aandacht voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's. Deze vrijstelling betekent ook een vrijstelling van de provincials opcenten op de motorrijtuigenbelasting. In uw brief wijst u op het sterk toegenomen aantal auto's dat onder deze vrijstelling valt. Bij de vormgeving yan deze wettelijke maatregel in 2009 heeft overieg met het Interprovinciaal Overiegorgaan plaatsgevonden. Het sterk gestegen aandeel van vrijgestelde auto's in de nieuwverkoop, en de mogelijk te ondernemen stappen om met deze ontwikkeling om te gaan waren dit voorjaar het onderwerp van een onderzoek.-dit onderzoek is aan de Tv/eede Kamer aangeboden, tegelijk met de zogeheten Autobrief, waarin de beleidsvoornemens op dit gebied aan de Kamer kenbaarzijn gemaakt^ In deze brief is aangekondigd dat in het Belastingplan 2012 een voorstel wordt opgenomen om de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting per l januari 2014 te beëindigen, ook voor bestaande gevallen. Vanaf deze datum worden daardoor voor de betreffende auto's naast motorrijtuigenbelasting ook weer opcenten geneven. Dit geldt ook voor de op dit moment vrijgestelde auto's, of de auto's die tot die datum worden aangeschaft en op het moment van aanschaf nog onder de dan geldende zuinigheidsgrenzen vallen. Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben ingelicht, Hoogachtend, Drs. H. van Bodegraven Directeur Douane en Verbruiksbelastingen ' Kamerstukken II, 2010/1.!, , nr. l. P^;<jifia ' van 1

9 mm ^Miadm,? TNT Post Port betaald Port Payé Pays-Bas Pfovincis Flevoland ONTVANGeW a JULI 2011

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-102 d.d. 2 april 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren H. Mik en G.J.P. Okkema, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl AFP/ 2015/435 Uw brief (kenmerk) Datum 8 juni 2015 Betreft Nader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 267 Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid

Nadere informatie

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies maart 2009 Rfv /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Algemeen 15 1.1 Adviesaanvraag 15 1.2 Bestuurlijke achtergrond 16 1.3

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

de Minister van Financiën de heer drs. W.J. Bos Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG

de Minister van Financiën de heer drs. W.J. Bos Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van Financiën de heer

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie