1999 N Opening. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering. De notulen worden conform ontwerp vastgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1999 N 83. 1.Opening. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering. De notulen worden conform ontwerp vastgesteld."

Transcriptie

1 1999 N 83 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 17 juni 1999 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter; mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), de heren W. Luten (VVD), J.P. Mattie (VVD), T.J. van der Zwan (PvdA), wethouders; de heren R.C. Bogert (VVD), R. Bootsma (PvdA), mevrouw M. Boshuizen (D66), de heer S.G.J. van Erk (VVD), mevrouw A. Hartman-Moes (CDA), de heren W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heer W. de Jager (PvdA), de dames A. de Jong (VVD), T.R. Kinilitan (Gr.Links), de heren A.G. Klaver (PvdA), A. Kok (RPF/GPV/SGP), S.J. Kok (Gr.Links), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren J. Lodders (VVD), E.H.G. Marseille (VVD), B. Poppens (VVD), A.M. René (AOV/Unie 55+), R. van der Sloot (NWP), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren H.J. Surink (D66), J. Terpstra (Gr.Links) en mevrouw J.F. Weijerman- Hiddes (AOV/Unie 55+), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris. Afwezig zijn:de heer B.J. van Bochove (CDA), wethouder; mevrouw G.J. de Jong (PvdA), de heren L. Kuijpers (PvdA) en R. Spriensma (CDA), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van wethouder Van Bochove, mevrouw G.J. de Jong en van de heren Kuijpers en Spriensma. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering De notulen worden conform ontwerp vastgesteld.

2 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1Voor kennisgeving aangenomen. - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor volkshuisvesting, enz. (commissie 2) wordt geïnformeerd over de afdoening. - 4Voor kennisgeving aangenomen. - 5Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor financiën, verkeer en vervoer, enz. (commissie 3) wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 6Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor volkshuisvesting, enz. (commissie 2) wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 7Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor financiën, verkeer en vervoer, enz. (commissie 3) wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 8Voor kennisgeving aangenomen. 4.Voorstel tot aanstelling directeur van de openbare school voor speciaal voortgezet onderwijs "De Steiger" te Lelystad (stuk nr ) Bij acclamatie wordt de heer A.J. van Liere benoemd. 5.Voorstel tot vaststellen beleidsverslag afdeling Sociale Zaken 1998, in het kader van de Algemene Bijstandswet, de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) (stuk nr ) De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Een paar woorden van waardering. Het beleidsverslag geeft de raad een stuk politiek inzicht. Er is een eerder gepresenteerd tevredenheidsonderzoek geweest onder de cliëntèle. Daaruit blijkt dat het in 1996 ingezette veranderingsproces van de afdeling langzamerhand haar vruchten begint af te werpen. Het verslag geeft de resultaten duidelijk aan. Wij hebben in de commissie de toezegging gekregen dat de cbelen van de voorgaande jaren nog eens nadrukkelijk worden vermeld, om zo nog beter vergelijkingsmateriaal te krijgen. Ten aanzien van het armoedebeleid, beter gezegd de "armoede beleving", zien wij graag nog een rapportage tegemoet. Wij zijn verder heel positief over de wijze van verslaglegging. Wethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. In de commissie is heel uitgebreid over dit beleidsverslag gesproken. Ik wil de toezeggingen die daar gedaan zijn en voor een deel door de heer Surink zijn herhaald, ook hier weer toezeggen. Ik ben ook van mening dat het een goed en duidelijk verhaal is. Het beleidsverslag over de Armoedenota komt in de Marap aan de orde. Verder ben ik van mening dat een blijk van waardering naar de organisatie toe ook in deze raadsvergadering nog een keer mag worden herhaald. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6.Voorstel inzake leerwerkproject "De Anger" (stuk nr ) De heer Hijmissen Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie vindt het een prima projectvoorstel. Er wordt een groep jongeren bereikt die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vindt en de kans loopt om op straat te belanden. Met het voorgestelde project wordt het instrumentarium uitgebreid, een gat

3 gedicht en een nieuwe stap gezet op weg naar een sluitende aanpak. De CDA-fractie stemt daar van harte mee in. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7.Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een aantal gebieden (stuk nr ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8.Voorstel inzake overeenkomst Factory Outlet Village (stuk nr ) De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Het heeft veel inspanning gekost om zo ver te komen, maar vandaag kan de gemeenteraad dan toch besluiten om een overeenkomst aan te gaan met Stable International B.V. ter realisering van het Factory Outlet Centre Bataviastad. Een compliment voor alle betrokkenen binnen dit huis, maar zeker ook voor de ontwikkelaar, is hierbij op zijn plaats. Wij stellen vast dat er heel zorgvuldig is gekeken naar de meest geschikte locatie voor deze nieuwe ontwikkeling. Naar onze mening biedt een kustlocatie de beste mogelijkheden en wij vertrouwen er dan ook op dat bij de realisatie op die plek geen nieuwe barrières door wie dan ook meer zullen worden opgeworpen. De door Stable uitgewerkte plannen zien er prima uit en zullen een verrijking betekenen voor de Bataafse Schans, voorheen het Museumkwartier. Tevens vormt Bataviastad volgens de PvdA-fractie een goede investering in het kustgebied, een bijdrage aan de toeristische ontwikkeling in onze stad, een nieuwe werkgelegenheidsimpuls en niet in de laatste plaats een positieve ontwikkeling met betrekking tot de naambekendheid van Lelystad. De voorliggende overeenkomst is een gedegen stuk, dat helder de wederzijdse afspraken weergeeft en de verantwoordelijkheden van de partijen. Heel belangrijk zijn ook de afgesproken kaders met betrekking tot prijs, definitie van producten en ontwikkelingsmogelijkheden. De PvdA-fractie is verguld met de structurele bijdrage aan de verbinding stadshart-kust door Stable International. Het is een goede uitvoering van de door ons voorgestane zoetzuur-benadering. Ook geeft dit een extra stimulans voor gebruikmaking van het openbaar vervoer naar deze toeristische attractie. Het stadshart kan er zeker van mee profiteren. Wij zien het als een honorering van de eerder door onze fractie geuite wens. De PvdA-fractie stemt in met het aangaan van deze overeenkomst en hoopt dat dit er inderdaad toe zal leiden dat in augustus/september de eerste paal de grond in kan en Lelystad er met ingang van de zomer 2000 een fantastische toeristische trekker bij heeft. De heer S.J. Kok: Mijnheer de voorzitter. GroenLinks staat positief tegenover de komst van het Factory Outlet Village. Naar onze mening zal het Factory Outlet Village het museumkwartier versterken en de naambekendheid van Lelystad vergroten. Daarnaast zullen de extra bezoekersaantallen aan de kust, die het Factory Outlet Village genereert, ten goede moeten komen aan de rest van de stad en speciaal aan het stadscentrum. Daarom is het belangrijk dat er een attractieve verbinding komt tussen kust en centrum. Tevens moet er gewerkt worden aan een vitalisering van het centrum. Het is onze indruk dat er nu aan beide zaken wordt gewerkt. Het Factory Outlet Village heeft wel als negatief effect een toename van de automobiliteit. Dit komt bovenop de toename die zal worden veroorzaakt door de groei van de stad. Dit vraagt om gemeentelijk beleid. Het terugdringen van automobiliteit zal aan de orde moeten komen bij zaken als parkeerbeleid, beleid in het kader van Duurzaam Veilig en het stimuleren van fietsverkeer. Ook geldt dit voor de herstructurering van het Lelystadse wegennet. Kort na de zomerreces verwachten wij daarover te kunnen discussiëren in de commissie.

4 De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Niet zo lang geleden kenden wij het begrip Factory Outlet Village helemaal niet. In twee jaar hebben wij een nieuw fenomeen leren kennen. Dit geldt bijna voor heel Nederland. Wij hadden overigens liever een bestemmingsplanprocedure gezien, omdat dit betere inspraakmogelijkheden garandeert voor de bewoners. Het is een lastige zaak die inmiddels is opgelost door het verlenen van een bouwvergunning en door middel van een aantal voorlichtingsavonden. De procedure is bijna een schoolvoorbeeld van hoe u als college met de raad interactief geacteerd heeft. Wij zijn er veel bij betrokken geweest in alle stadia en in alle fasen. Mede dankzij het commitment van de provincie zijn wij er planologisch wel uitgekomen. Jammer genoeg zijn de ministeries - en met name het ministerie VROM - nog niet zo ver. Het is wellicht verstandig om voor de tweede fase nu al aan te geven dat er een voorontwerpbestemmingsplan voor ontwikkeld moet worden. Op die manier kan er een MER-procedure aan worden gekoppeld, waarbij de normale instrumenten - mits het ministerie ook zo ver is - gehanteerd kunnen worden. De overeenkomst is een uitstekend verhaal geworden, waarin zo veel mogelijk is getracht de bescherming van lokale winkeliers te waarborgen. Dit neemt niet weg dat wij enige aarzeling blijven houden inzake een eventuele overdracht of faillissement van de rechtspersoon. Over het ontwerp zijn wij meer dan tevreden. Stable International is er goed in geslaagd om te voldoen aan de ideeën en de wensen die ook in ons programma naar voren zijn gekomen. Wij menen dat het Factory Outlet Village een recreatief doel heeft en als zodanig ook aan de kust moest komen. Een punt van nadere aandacht is de ontsluiting, de parkeervoorzieningen en de hoofdinfrastructuur van Lelystad in relatie tot de kust. Wij willen dat niet alleen kritisch volgen, maar er van uw kant op termijn ook een verdere toelichting op ontvangen. De overdracht van de grond van de provincie naar de gemeente en vervolgens naar Stable International, de ABC-constructie, is voor zo ver wij weten nog niet rond. Hoe is de stand van zaken daarmee? Wij willen de ontwikkelaar Stable International een compliment maken voor wat betreft hun geduld en vertrouwen in de dynamiek van Lelystad. Wij zien dan ook een zonnige toekomst tegemoet voor Stable International met Bataviastad en voor de kustontwikkeling van onze stad. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. Met de vaststelling van deze overeenkomst wordt opnieuw een stap gezet naar de realisatie van een voor Nederland uniek project. De realisatie van Bataviastad betekent een positieve impuls voor het Museumkwartier. De attractiewaarde en de publiek aanzuigende werking van het gebied nemen toe met de realisatie van dit toeristisch-recreatieve project. De maquette en de tekeningen laten een winkeldorp zien met een aantrekkelijke uitstraling, dat goed is ingepast in het gebied. De CDA-fractie heeft dan ook met instemming kennis genomen van de intentieverklaring van de overleggroep Museumkwartier. Door zowel NISA, Nederlands Sportmuseum, Nieuwland Poldermuseum, de Bataviawerf en Stable wordt de meerwaarde van samenwerking onderkend. Wij hebben dat steeds als uitgangspunt genomen. In de commissievergadering heb ik aangegeven de opmerkingen van minister Pronk bij zijn bezoek aan Lelystad over het Factory Outlet Village teleurstellend te vinden, mede in het kader van de eindrapportage van de Lelystadtafel. Is er nader overleg met de minister van VROM gevoerd en zo ja, heeft de minister al een reactie gegeven? In de overeenkomst wordt het concept - wat mag er worden verkocht en door wie mag het worden verkocht - goed vastgelegd voor nu, maar ook voor eventuele rechtsopvolgers van Stable later. De CDA-fractie hecht hier aan, zoals wij meerdere malen hebben laten weten. Het Factory Outlet Village mag immers niet sluipenderwijze een derde winkelcentrum worden. De bezoekersstroom naar Kust Centraal vraagt om goede verbindingen voor zowel auto's, openbaar vervoer en de fiets als ook over water. De bezoekers moeten ook de weg naar het stadshart weten te vinden. De CDA-fractie benadrukt nogmaals het belang van een attractieve verbinding tussen kust en

5 stadshart, naast de eerder genoemde verbindingen. De reactie van de bezoekers tijdens de eerste informatiemarkt over het wijkontwikkelingsplan voor kust en stedelijk eiland op de daar getoonde waterverbinding stemt positief over de realisatie van een waterverbinding. Ook een kabelbaanverbinding was weer in het nieuws. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de realisatiemogelijkheden van een kabelbaan op dit moment? Dat het ons ernst is als wij de kustverbinding koppelen aan de herontwikkeling van de Gordiaan en de noodzaak van goede verbindingen onderstrepen, wordt ook duidelijk in de jaarlijkse bijdrage van f ,--, die ten behoeve van een attractieve verbinding met Stable is overeengekomen. In het begin van mijn betoog sprak ik over een nieuwe stap. Er is een lange weg afgelegd. Het wordt tijd dat de laatste stap wordt gezet en er wordt gestart. De CDA-fractie stemt in met de overeenkomst en ziet met spanning uit naar het slaan van de eerste paal. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Ik weet dat de CDA-fractie er voorstander van is om het aantal koopzondagen in de Gordiaan zoveel mogelijk te beperken. In de overeenkomst met Stable wordt juist in Bataviastad het aantal koopzondagen vergroot zoveel als mogelijk is. Waarom wel in Bataviastad en niet in de Gordiaan? De heer Hijmissen: Als ik de voorliggende overeenkomst goed heb gelezen, is er in vastgelegd dat het college aan de raad zal voorstellen het aantal koopzondagen uit te breiden. Een besluit is daarover nog niet genomen. Aan de andere kant heb ik benadrukt dat wij hier over een toeristisch-recreatieve ontwikkeling spreken. Zo hebben wij dit project steeds gezien en zo zullen wij het ook blijven benaderen. De heer Lodders: Mijnheer de voorzitter. Sinds begin 1997 is de mogelijke komst van een Factory Outlet Village naar Lelystad regelmatig onderwerp van discussie geweest in deze raad en ook in de betreffende commissie. In dit traject zijn daarbij, na diverse onderzoeken en besprekingen met belanghebbenden, twee belangrijke besluiten genomen door het college en door de raad. In het eerste besluit van maart vorig jaar is besloten tot het vestigen van een Factory Outlet Village in Lelystad. In het tweede besluit van juni vorig jaar is gekozen voor de kustlocatie als de meest geschikte locatie. Beide besluiten zijn met brede steun van de raad genomen en de argumenten voor en tegen zijn indertijd voldoende uitgewisseld en verwoord. Ik zal er niet nader op ingaan. De voorliggende overeenkomst met Stable en de grondaanbieding zijn dan ook een uitwerking van de eerder genomen besluiten. De VVD-fractie heeft het voorliggende voorstel op basis van deze besluiten en de daarbij horende en vastgestelde randvoorwaarden beoordeeld. Naar de mening van de VVDfractie zijn de randvoorwaarden, zoals wij die indertijd hebben vastgesteld, goed terug te vinden in de overeenkomst. Het Factory Outlet Village-concept is goed dichtgetimmerd, zowel bij aanvang als ook voor wat betreft de handhaving op de langere termijn, met daarbij een hoogwaardige branchering. Stedenbouwkundig en architectonisch zijn de plannen bijzonder fraai. Er is een duidelijke relatie met het stadscentrum door middel van de bijdrage door Stable aan de vervoersverbinding. De termijnen waarbinnen gepresteerd dient te worden, zijn helder en duidelijk omschreven. Tevens zijn de verantwoordelijkheden aangegeven met betrekking tot infrastructuur en het parkeren. Ook in de laatste commissievergadering is daar nog een uitgebreide toelichting op geweest. In de grondaanbieding, die tevens onderdeel uitmaakt van dit raadsvoorstel, zijn naast de algemene bepalingen de bepalingen uit de overeenkomst nogmaals genoemd. Ten tijde van de behandeling in de commissie waren de onderhandelingen over de grondaanbieding met alle partijen nog niet geheel afgerond. Wij gaan er van uit dat dit nu wel het geval is. Ik denk dat wij kunnen constateren dat de voorbereidingen die uiteindelijk tot deze overeenkomst geleid hebben, heel gedegen zijn geweest en voortvarend ter hand zijn genomen. Belangrijk is ook dat belanghebbenden van meet af aan nauw bij het proces betrokken zijn geweest. Dit heeft er toe geleid dat bij de meeste van deze organisaties

6 voldoende draagvlak is voor het Factory Outlet Village. Wij blijven, evenals andere fracties, teleurgesteld over de reactie van het ministerie van VROM. De VVD-fractie vindt nog steeds dat de komst van Bataviastad een belangrijke meerwaarde heeft voor Lelystad en dat de kustlocatie de aangewezen locatie is, die de grootste meerwaarde voor de stad in zijn totaliteit kan genereren. Wij gaan er dan ook van uit, dat na vaststelling van de overeenkomst spoedig de eerste paal de grond in kan. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Aan de overeenkomst inzake het Factory Outlet Village zijn voor Lelystad zeker voordelen verbonden. De economische spin-off kan hoog zijn, het imago van de stad kan onder invloed van Bataviastad verbeteren en de overeenkomst zit ons inziens technisch goed in elkaar. Volgens de fractie van RPF/GPV/SGP zijn echter belangrijke zaken niet bevredigend geregeld. Deze zaken betreffen de locatie, de zondagsrust en de extra voorzieningen ten behoeve van het stadscentrum. Deze bezwaren zijn door ons regelmatig naar voren gebracht, als u ons op de hoogte stelde van de ontwikkelingen. De voorzitter van de commissie trok, toen ze moest constateren dat mijn fractie een voorbehoud maakte, de zuivere intentie van ons in twijfel. Als raadslid moet ik daar goed tegen kunnen, maar ik zou liegen als ik ontken dat het toch niet een beetje pijn deed. In verband hiermee heb ik de behoefte om ons standpunt nogmaals wat uitgebreider uit te leggen. Het eerste bezwaar betreft de locatie. De locatie aan de kust is voor wat betreft het milieu niet een optimale keuze, aangezien het gebied niet gemakkelijk te bereiken is per openbaar vervoer. Weliswaar komt er een openbare vervoersvoorziening, maar om na de trein nog eens van een andere voorziening gebruik te moeten maken, maakt het bepaald niet aantrekkelijk om per trein Bataviastad te bezoeken. Mijn fractie acht het bepaald opportunistisch om nu al in deze beoordeling de eventuele kabelbaan en het openbaar vervoer over het water te betrekken. De komst van een kabelbaan is nog lang niet zeker en de verbinding over het water moet zich nog helemaal bewijzen. Volgens ons is een locatie nabij het centrum beter. In de overeenkomst staat vermeld dat het college zich zal inspannen om Bataviastad 52 zondagen in het jaar geopend te krijgen. Deze ontwikkeling wordt door mijn fractie als ongewenst beschouwd. Wij beschouwen het als een groot goed dat de mens één van de zeven dagen van zijn arbeid rust, zich dan kan onttrekken van de dagelijkse drang van het verdienen en uitgeven van geld en zich kan toeleggen op zijn geestelijke ontwikkeling. Natuurlijk willen wij geen enkel mens dwingen om zich ter kerke te begeven. Echter, een zekere overheidsregulering is voor de instandhouding van de zondag als een apart gezette dag onontbeerlijk. Deze overheidsregulering staan wij op tal van andere maatschappelijke terreinen wel toe. Buiten de schuld van het college zijn de bijzonder nodige extra voorzieningen ten behoeve van het stadscentrum nog niet concreet. Wel zal naar onze mening een zekere koopkrachtafvloeiing naar Bataviastad plaatsvinden en de winkeliers hebben het hier al zo moeilijk. Ook dit laatste is voor mijn fractie een groot bezwaar. Mijn fractie heeft derhalve geen vrijmoedigheid om uw voorstel te ondersteunen. Mevrouw Weijerman: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben ons al in de commissievergadering achter dit voorstel geschaard en wij zullen het nu ook doen. Het Factory Outlet Village is al heel ver buiten Lelystad bekend en dat doet ons veel genoegen. Wij stellen het op prijs als de verbinding tussen centrum en kust er zo spoedig mogelijk komt, evenals de attractieve verbinding. Wij willen vragen wanneer de overdracht van de grond daadwerkelijk plaats zal vinden en in welk stadium zich dat nu bevindt. De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. De belangrijke beslissing van vanavond doet mij denken aan de eerste bijeenkomst in Hotel Mercure, toen Stable International haar plannen presenteerde. Het

7 was voor ons een verrassing om daar iets heel nieuws te vernemen. In eerste instantie hebben de Kamer van Koophandel en de winkeliers in het centrum zich hevig verzet tegen de komst van het Factory Outlet Village. Er volgde een hele discussie over de locatie: aan de kust, bij Larserpoort of in het centrum. Wij zijn erg blij dat de keuze uiteindelijk is gevallen op het museumkwartier, want dat geeft het museumkwartier de extra aandacht die daar gewenst is. Het gemaakte ontwerp, een stadje uit de gouden eeuw, is naar mijn mening een gouden greep. Het is daarmee gekoppeld aan de Batavia en zo komt er weer een stukje cultuur naar Lelystad toe. Wat betreft de zondagsrust heeft de Natuurwetpartij indertijd ook tegen gestemd, toen de winkelsluitingswet werd verruimd. Wij zijn van mening dat het Factory Outlet Village toch wezenlijk anders is dan het winkelen, zoals dat in de Gordiaan en in het Lelycentre worden gedaan. De Bataviawerf en de andere musea zijn ook op zondagen open. Ik denk dat het Bataviastadje er wat dat betreft heel goed in past. De heer De Bruin van projectbureau Vliegwiel heeft gezegd dat Lelystad een nieuwe stad is, waar veel oude ambachten en technologieën weer tot leven komen. Bataviastad wordt een oud stadje dat straks nieuwe dingen gaat verkopen, hoewel die toch te oud zijn om in een gewone winkel te liggen. In elk geval kan de Natuurwetpartij instemmen met deze ontwikkeling en wij denken dat het een goede bijdrage is voor de ontwikkeling van deze stad. Wethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Het college is verheugd met de instemming van het overgrote deel van de raad met de komst van het Factory Outlet Village. Wij hebben een hele procedure achter de rug met overleg en onderzoek, niet alleen met de raad maar met veel partijen in deze stad en daarbuiten. Mensen die twijfelen aan de zorgvuldigheid van de besluitvorming zouden zich moeten verdiepen in het totaal waar wij mee bezig zijn geweest. Het heeft geresulteerd in een toeristische trekker van formaat. Ik denk dat iedereen in Nederland Lelystad straks zal verbinden met Bataviastad. De gezamenlijke marketing van de Bataafse Schans en Bataviastad zal veel meerwaarde opleveren voor het totale functioneren van de economie in deze stad. De meerwaarde is één van de belangrijkste argumenten geweest voor deze raad om te kiezen voor de kust-locatie. Deze meerwaarde zal ook naar het centrum toe uitstralen. Wij zijn het er over eens dat de hele stad daar van moet kunnen profiteren, niet alleen de ondernemers maar ook anderen. De zorgvuldige procedure heeft ook voor wat betreft de locatie -keuze veel voeten in de aarde gehad. Wij hebben daar een aantal onderzoeken voor laten doen. De raad heeft niet voor niets vorig jaar gevraagd om er nog eens goed naar te kijken. Wij hebben dat toen gedaan. Er staat helder verwoord wat de voor- en nadelen van de diverse locaties zijn en juist ook de voor- en nadelen voor wat betreft mobiliteit en openbaar vervoer. De rapporten spreken helder uit dat er voor wat betreft het gebruik van de auto geen verschil is tussen de locaties kust en centrum. Onderzocht is dat toch het overgrote deel van de mensen met de auto zullen komen, ook omdat het vaak een gezinsuitje zal zijn. In ieder geval zal gezorgd moeten worden voor voldoende parkeergelegenheid. Dat kan aan de kust veel beter gerealiseerd worden dan in het centrum. In zijn algemeenheid zullen wij er alles aan moeten doen om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Wij zullen er niet zijn met een gewone bus of een gewone trein. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van trein en bus, maar wij moeten iets extra's toevoegen waar het een toeristische activiteit betreft. Gedacht kan worden aan bepaalde combinaties. De snelle bootverbinding mag dan door de heer Kok opportunistisch gevonden worden, maar die verbinding is gerealiseerd en zal zijn meerwaarde bewijzen. Als wij er niet in hadden geloofd, waren wij er niet aan begonnen. Ik kan me een hele aardige attractie voorstellen in de vorm van een gecombineerd kaartje, ook met de trein. Het zou ook heel aardig zijn als wij er in slagen om naast een "gewone bus" die tussen het station en de kust zal gaan rijden, een kabelbaan te realiseren, of een andere attractieve verbinding. Op dit moment vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar de kabelbaan. Wij hopen dat wij daar op korte termijn helderheid over krijgen en kunnen geven. Bij de opening volgend jaar van het Factory Outlet Village hopen wij al een heel eind gevorderd te zijn. Ik heb nog geen idee hoe snel dat gerealiseerd kan gaan

8 worden, als het haalbaar blijkt te zijn. Door te kiezen voor de kustlocatie maken wij het ook mogelijk dat er een goede verbinding komt tussen kust en centrum. Wanneer wij hadden gekozen voor een locatie van het Factory Outlet Village in het centrum, dan was het nog maar af te wachten of er op deze manier zo'n goede verbinding tot stand had kunnen komen. Ik denk dat het centrum er juist bij gebaat is dat het Factory Outlet Village aan de kust komt. Allerlei ontwikkelingen zullen nog aan de kust plaatsvinden. De mensen die straks aan de kust komen te wonen, kunnen dan van diezelfde verbinding gebruik maken om naar het stadscentrum toe te gaan, om daar hun inkopen, enz. te doen. Ik verwacht dat onze zorgvuldige afweging in het belang zal blijken te zijn van de ondernemers in het centrum. De zorgvuldige afweging heeft ook te maken met de hele planologische procedure die wij hebben gevolgd en nog gaan volgen. Er is opgemerkt dat er geen bestemmingsplanprocedure is gevolgd. Dat is zo. Het heeft alles te maken met de onduidelijkheid inzake criteria en randvoorwaarden die dan gesteld moeten worden, als wij willen voorkomen dat het een gewoon detailhandelscentrum wordt. Op dit moment denken wij dat de meeste zekerheid om dat te voorkomen gelegen is in het feit van de private overeenkomst en de grondverkoop met de daarbij horende voorwaarden, zoals wij dat nu geformuleerd hebben. Zodra er helderheid is over hoe wij het fenomeen Factory Outlet Village goed kunnen verwoorden en goed kunnen veiligstellen, zullen wij ogenblikkelijk met de hele procedure gaan beginnen. Het is helder dat de tweede fase daar zeker onder zal vallen. Het feit dat wij op dit moment geen bestemmingsplanprocedure voeren, betekent niet dat wij allerlei andere zaken die normaal bij de bestemmingsplanprocedure horen, niet zouden hebben gedaan. Bijvoorbeeld is de Milieu Effect Rapportage nu niet in de formele zin gevoerd, maar er is wel een milieu-onderzoek geweest dat daar goed mee te vergelijken is. Er zijn allerlei andere onderzoeken gedaan die daarmee te vergelijken zijn. Inhoudelijk hebben wij geacteerd als zijnde een normale bestemmingsplanprocedure, met alle informatie die daarbij hoort. De heer Hijmissen en anderen vroegen naar het standpunt van de minister in deze. In de pers is het uitgebreid verwoord en ik heb u in de commissie ook regelmatig op de hoogte gehouden van standpunt van de ministeries en van de minister. De minister van VROM blijft van mening dat het Factory Outlet Village eigenlijk een grootschalig detailhandelscentrum is en dat dit in het centrum van Lelystad thuis hoort en niet aan de kust, omdat de kust niet beschikt over adequaat openbaar vervoer. Dat is het standpunt van de minister nog steeds. Het is ook een bekend gegeven dat de minister niet gelukkig is met de planologische procedure die wij gekozen hebben, omdat daarmee geen regionale afweging zou hebben plaatsgevonden en er ook onvoldoende ruimte zou zijn voor eventuele bezwaren van bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf. Ik denk dat de regionale afweging wel degelijk heeft plaatsgevonden. Wij hebben alles met de provincie, enz. overlegd. Ik denk dat wij juist vanuit het concurrentie-oogpunt heel goed gekeken hebben wat er in de regio gebeurt. Men zou het heel anders kunnen uitleggen, maar wij hebben toch vanuit ons eigen belang naar de regionale afwegingen gekeken. Het is verder een heel helder gegeven dat in de begeleidingscommissie ook het midden- en kleinbedrijf goed vertegenwoordigd zijn geweest. Er is ruimte geweest om te reageren en om eventuele bezwaren toe te lichten. De minister blijft dus eigenlijk van mening dat wij dit besluit niet zouden moeten nemen en dat het centrum als locatie in beeld zou moeten zijn. Ik denk dat wij daar op korte termijn formeel een brief zullen krijgen. Wanneer deze brief binnen is, zullen wij hem voor u ter inzage leggen. Er is een vraag gesteld over de grondoverdracht. De provincie is op dit moment bezig met de procedure. Deze toezegging hebben wij formeel binnengekregen. Ik heb begrepen dat de Staten daar begin juli een voorstel voor krijgen. De grondaanbieding is inmiddels getekend door Stable International. Wij verwachten dat het verder formeel afgehandeld kan worden. Er is bij sommigen ongerustheid over wat er zal gebeuren bij een faillissement. Hoe kunnen dan de huidige zekerheden en de garanties veilig worden gesteld? Dat blijft uit de aard der zaak een onhelder gegeven. Wij hebben in de grondaanbieding een kettingbeding vastgelegd. Rechten en plichten gaan dan over naar derden. De provincie zal bij de overdracht van de grond de voorwaarde stellen, dat wanneer daar wijzigingen in komen, wij als gemeente ook terug zullen moeten naar de provincie. Wij

9 hebben een aantal waarborgen ingebouwd, die hopelijk niet nodig zijn maar die in ieder geval verplichten tot zorgvuldigheid. Inzake de zondagsopening verwacht ik niet dat het mij vanavond zal lukken om het standpunt van de RPF/GPV/SGP-fractie te doen veranderen. Het is een gegeven waar wij al meerdere keren over hebben gesproken. Vooralsnog zal het Factory Outlet Village 12 zondagen per jaar open zijn, zoals ook voor de andere vestigingen is bepaald. Met anderen zijn wij van mening dat het een toeristischrecreatieve activiteit is die eigenlijk gelijktijdige openingstijden zou moeten kennen als de musea. Op dit moment kan het nog niet, maar wanneer dit qua regelgeving mogelijk is, zullen wij u dit voorstel doen. En dan wordt de discussie vervolgd op dit punt. Ik vind het jammer dat er één fractie is in deze raad, die deze fantastische ontwikkeling voor Lelystad niet ondersteunt. Ik denk dat het goed is om het signaal af te geven dat dit een hele mooie en prima activiteit is. Wij hebben immers ook met elkaar afgesproken dat er heel veel in het centrum zal gaan plaatsvinden. Wij weten allemaal dat het centrum een veel ingewikkelder probleem is, dat ook veel meer tijd zal vergen. Wij willen in het centrum als overheden zo'n f. 200 miljoen steken, daar waar het Factory Outlet Village opbrengsten genereert en geen subsidie van ons vraagt. Ik denk dat deze afweging ook wel eens meegenomen zou mogen worden. In tweede termijn De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Wij betreuren het dat opnieuw de RPF/GPV/SGP-fractie meent een afwijkend standpunt in te moeten nemen. Ik was onlangs nog verheugd dat de heer A. Kok wel meestemde met de rest van de raad. Hij zou zich positief opstellen ten aanzien van de ontwikkelingen die voortvloeien uit de Vliegwiel-projecten. Hier hebben we zo'n ontwikkeling en het verbaast ons dat de heer A. Kok tegen het voorstel gaat stemmen. Wij hebben uitvoerig over de locatie gesproken. Uiteindelijk werd de kustlocatie als de beste locatie bestempeld. Mijnheer Kok weet dat wij de intentie hebben om het stadscentrum stevig aan te pakken. Het begin daarvan kan al worden gezien, al is het dan nog maar sloopwerk. Wij willen die zaak op een gedegen manier aanpakken. Natuurlijk respecteren wij zijn argumenten over de zondagopenstelling, maar is dat nu de doorslaggevende reden om opnieuw "nee" te zeggen? Ik wil benadrukken dat ik het bijzonder betreur. Ik wil nu ingaan op de reactie van het ministerie van VROM. Wij vinden het toch wat gek dat wij om een reactie hebben gevraagd en die reactie heel lang niet hebben gekregen. In een overleg heeft de minister zich vervolgens uitgesproken en er is nu sprake van een officiële reactie vanuit dat ministerie. Als met alle zaken die wij hier willen oppakken de bevindingen vanuit de ministeries zo lang op zich laten wachten, dan maak ik me daar zorgen om. Ik vind de reactie van de heer Pronk typisch een reactie van iemand die er op afstand naar zit te kijken. Wij maken hier onze lokale afwegingen. Wij hebben beoordeeld wat voor deze stad het beste is en waar. Ik wil nogmaals benadrukken dat de PvdA-fractie volledig achter dit voorstel staat. De heer S.J. Kok: Mijnheer de voorzitter. In de eerste termijn heb ik mijn overwegingen gegeven, die hebben geleid tot een positief oordeel over dit raadsvoorstel. Eén fractie heeft een negatief oordeel over dit raadsvoorstel. Ik heb respect voor de overwegingen van deze fractie en ik heb er ook respect voor dat de heer A. Kok als enige de moed heeft om een tegenstandpunt in te nemen. De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. De zondagsrust is mooi, maar wij spreken hier over een toeristisch-recreatief gebeuren en wij zeggen ook niet dat de Batavia op zondag dicht moet gaan. Even een korte reactie op het antwoord van de wethouder. De wethouder heeft een duidelijke toezegging gedaan ten aanzien van de bestemmingsplanprocedure. Het enige waar ik nog een reactie

10 op zou willen horen, is de totale infrastructuur, toeleidend naar het Factory Outlet Village, omdat daar deelplannen voor liggen. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. Ik heb van de heer A. Kok een aantal argumenten gehoord die zouden pleiten voor vestiging in het centrum. Ik heb die argumenten met belangstelling aangehoord. Iedereen maakt uiteraard zijn eigen afwegingen en dat is zijn goed recht. Ook de CDA-fractie heeft een tijdlang gedacht dat vestiging in het centrum een goede optie zou zijn. De rapportages die over de locatie zijn gemaakt, hebben echter ons overtuigd dat juist vestiging van een Factory Outlet Village in het centrum er toe zou leiden dat er koopkracht zou afvloeien naar het Factory Outlet Village. Vestiging aan de kust zal er voor zorgen dat er een grotere aantrekkingskracht van uit gaat, naast alle parkeervoorzieningen die wij daar kunnen treffen, waardoor ook het centrum kan profiteren van dergelijke voorzieningen aan de kust. Ik heb zojuist mogen horen hoe de minister gereageerd heeft. Ik maak daaruit op dat de minister nog niet overtuigd is van het concept van het Factory Outlet Village en dat hij van mening is dat het besluit niet zou moeten worden genomen. De CDA-fractie heeft, evenals andere fracties, een eigen afweging gemaakt in het belang van Lelystad. Wij geloven in het concept en de meerwaarde die het heeft voor onze stad. Wij stemmen dan ook van harte in met de overeenkomst. De heer Lodders: Mijnheer de voorzitter. Dank voor uw reactie in eerste termijn. Ik begrijp dat de kustlocatie weer onderwerp van discussie is. Vorig jaar hebben wij in de commissie uitgebreid gesproken over de locatie, nadat wij daar diverse onderzoeken en ook extra onderzoeken naar hebben gedaan. Het is bekend dat de heer A. Kok de kustlocatie niet als de meest geschikte locatie ziet. Maar in de commissievergadering - ik heb het in de conclusies nog eens nagezocht - heeft hij niet expliciet gezegd dat hij tegen de kustlocatie was. Ik vind het toch jammer dat dit argument nu de boventoon voert in deze discussie. Voor wat betreft de reactie van de minister van VROM wil ik me aansluiten bij de woorden van de heer Hijmissen. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Ik vind de reactie van de heer Bootsma naar mij toe ongepast. Ik ben daar teleurgesteld over, net zoals ik teleurgesteld was door de reactie van de wethouder na afloop van de commissievergadering. Ik denk dat mijn fractie zich onderscheidt door de naar mijn mening toch constructieve wijze van argumentatie als wij tegen een besluit moeten stemmen. Ik heb altijd geprobeerd om met kracht van argumenten duidelijk te maken waar wij als fractie voor staan. Ik ben het eens met de wethouder dat het Factory Outlet Village een mooie en attractieve mogelijkheid biedt om de stad verder te ontwikkelen. Over het concept op zich ben ik ook heel enthousiast. Maar ik moet een afweging maken en er zijn drie punten volgens mijn fractie niet adequaat geregeld. Die drie punten hebben wij als fractie keer op keer naar voren gebracht en wij hebben gepleit om daar verandering in aan te brengen. Dat is niet gebeurd. Het is ieder zijn goed recht om bij het oude standpunt te blijven en zich niet te voegen naar mijn argumenten. Dit neemt niet weg dat ik toch dan wel het recht heb om tegen het voorstel te stemmen. De voorzitter: Dat recht geldt onvervreemdbaar in deze raad. Wat u in het laatste deel van uw betoog stelde, is volstrekt juist. Mevrouw Weijerman: Mijnheer de voorzitter. Ik heb alle respect voor het standpunt van de heer A. Kok. Als hij van de zondagsrust een punt wil maken, dan vind ik dat heel terecht. Ik vind het jammer dat de maatschappij nu een heel ander standpunt inneemt. Ik denk dat het een ontwikkeling is die wij niet meer terug kunnen dringen. Een kermis is op zondag open, dus als deze attractie ook op zondag open moet zijn, stemmen wij daarmee in. De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. Het is op zich een goede zaak dat er in deze raad veel aandacht is voor de zondagsrust. Het is een fundamenteel punt; wij zoeken een punt waar wij tot

11 onszelf kunnen komen. Voor de RPF/GPV/SGP-fractie is dat de zondag, omdat het de dag des Heren is. Wij kunnen dat heel goed begrijpen. In onze samenleving wordt echter niet meer zoveel waarde gehecht aan zondagsrust. Er worden ook op die dag tal van activiteiten georganiseerd. Wij hechten veel waarde aan het punt van rust, niet alleen op zondag maar op elke dag. Ik denk dat wij daar veel aandacht aan moeten geven. Wethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat de heer A. Kok gelijk heeft als hij zegt dat ieder lid van de raad zijn eigen afweging moet maken en daar het volste recht toe heeft. Ik blijf het jammer vinden dat de locatiekeuze de voornaamste reden is om tegen te stemmen. Dat heb ik toch begrepen van de reactie van mijnheer A. Kok. De heer Surink heeft een vraag gesteld over de infrastructuur. Er is toegezegd dat wij dit najaar helderheid zullen geven over de totale verkeersstructuur van de stad. Dit rapport komt dan naar u toe, zodat wij op basis van dat rapport afwegingen kunnen maken die ook te maken hebben met het Factory Outlet Village. Het is prettig om deze discussie af te ronden met het vermoeden dat er na de zomer een paal de grond ingaat, die ons veel vreugde zal gaan schenken. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat de fractie van RPF/GPV/SGP wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 9.Voorstel tot vaststelling verdeelbesluit woninggebonden subsidies 1999 (stuk nr ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10.Voorstel tot intrekking van de "Verordening Brandweerdiensten" van 12 april 1977 en vaststelling van de "Tarievenregeling Brandweer Lelystad 1999" (stuk nr ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11.Voorstel tot vaststelling van de exploitatiebegroting van de kop van het Havendiep, alsmede van de grondprijzen voor het jaar 1999 (stuk nr ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 12.Voorstel om de hoge route Station-Agoradek (inclusief Waagbrug) aan het openbaar verkeer te onttrekken (Missing Link) (stuk nr ) Mevrouw Kreuger: Mijnheer de voorzitter. In alle plannen voor de herinrichting van het stadscentrum komt naar voren dat de oude opzet van het centrum in twee niveaus definitief wordt verlaten. Dit houdt in dat de gehele hoge fietsroute, inclusief de oversteek van de Zuigerplasdreef, op termijn gaat verdwijnen. Voor ons is het nog niet duidelijk of er naast de oost-west routes aan weerszijden van het centrum, dus langs de Agorabaan en de Muntstraat, ook een doorgaande route door het centrum komt, ter feitelijke vervanging van de huidige hoge route, dus ongeveer ter hoogte van hotel Mercure.

12 GroenLinks pleit al jaren voor een fietsplan, want dat plan had hier duidelijkheid over moeten geven. Dat fietsplan had vooraf moeten gaan aan de ontwikkelingen van de Missing Link. Dat fietsplan had ook duidelijkheid kunnen geven over de mate waarin de gemeente rekening houdt met de belangen van fietsers. Dit zou bij bezwaarprocedures mogelijk in het voordeel van de gemeente kunnen zijn. Het fietsplan is er niet en het is ook niet in de maak. Afgaande van de planning om de Zuigerplasdreef om te bouwen tot binnenring met gelijkvloerse kruisingen, constateer ik dat een gelijkvloerse, doorgaande en centraal gelegen fietsroute, als deze er al komt, nog zeker vijf jaar op zich laat wachten. Deze tijd is te lang om begrip bij de bevolking te vragen voor ondervonden overlast. Een alternatieve route voor een dergelijk lange periode dient dus naast veilig ook gelijkwaardig te zijn en dat is hij niet. Met alle respect voor de pogingen die zijn ondernomen om de alternatieve route nog enigszins aanvaardbaar te maken, is mijn fractie van mening dat met name de oversteek van de Agoraweg onveilig blijft. De verkeerssituatie is op dit punt erg complex. Vanaf de hellingbaan bekeken, is het zicht op de Agoraweg onvoldoende. Verkeer komt er van beide kanten en direct naast de oversteek komt de inrit van het ROC, met op piektijden veel extra autoverkeer en brommers. Wij moeten ons realiseren dat het aantal jongeren door de komst van het ROC, maar ook door de uitbreiding van Arcus, in dit gebied sterk zal toenemen. Ik voorzie bij aanvang en bij beëindiging van de lessen op deze plek een chaos van fietsers en brommers, met wat auto's er tussenin. Ik vraag mij serieus af of het eerste ernstige ongeluk een kwestie is van weken of maanden. En ik zal niet graag in de schoenen staan van degene die mag uitleggen dat zo'n ongeval niet te voorkomen was geweest. De huidige hoge route leidt in ieder geval een belangrijk deel van de Arcus-leerlingen op een veilige manier om dit punt heen. Een ander bezwaar is dat de alternatieve route drie keer zo lang is als de huidige route. Zeker van scholieren is bekend dat als zij één meter kunnen afsnijden, zij dit ook doen. Ik verwacht dan ook dat men massaal de sluiproute over de Agorahof gaat nemen. 's Morgens om acht uur is dat misschien niet zo'n probleem, maar 's middags kan dit extra fietsverkeer overlast geven. Hiermee wordt ons inziens onvoldoende rekening gehouden. Kortom, GroenLinks vindt vooral op grond van de veiligheid voor de vele scholieren de alternatieve route een ernstige verslechtering. Zolang er geen zicht is op de definitieve aanleg van een goede doorgaande fietsroute door het centrum ter hoogte van hotel Mercure, vindt GroenLinks dat de huidige hoge route gehandhaafd moet blijven. Een compromis zou wat ons betreft nog gevonden kunnen worden in de aanleg van een versmalde hoge route. Op deze manier zou met de uitvoering van de Missing Link begonnen kunnen worden en wordt geen afbreuk gedaan aan de voorwaarden voor de verleende Europese subsidie. Hiervoor zou dan het brede deel van de Waagbrug gehalveerd kunnen worden tot een route over één rij pilaren. Het aansluitende grote betonnen vlak tot aan de onlangs gerenoveerde route langs de woningen aan de Agorahof zou gesloopt kunnen worden, met uitzondering van een strook beton die ondersteund wordt door een enkelvoudige rij pilaren en vrij ligt van de aangrenzende gebouwen. Deze strook kan als doorgaand fietspad worden ingericht. De hellingbaan zou in dat geval kunnen verdwijnen. Op de begane grond ontstaat zo een totaal ander beeld. Ik heb de situatie vele keren bekeken en ik denk dat het technisch mogelijk moet zijn. De huidige bezwaren tegen de sloop van de hoge route worden zo grotendeels weggenomen en deze route kan in ieder geval dienst doen tot er een kwalitatief goede, veilige en centraal gelegen doorgaande fietsroute op de begane grond is gerealiseerd. Hoewel mijn fractie de voorkeur geeft aan behoud van de huidige route, menen wij dat dit alternatief op haalbaarheid onderzocht moet worden en hiertoe wil ik namens mijn fractie een motie indienen. De voorzitter: Ik lees de motie voor: "De gemeenteraad van Lelystad op 17 juni 1999 bijeen in vergadering, overweegt

13 dat het plan de Missing Link bestaat uit een scala aan maatregelen die als doel hebben de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten door o.a. de sloop van veel, als kil en ongezellig ervaren beton en dat daardoor een korte en veilige oost-west fietsroute door het centrum verdwijnt, is van mening dat er in de toekomst een goede oost-west fietsverbinding moet komen op de begane grond tussen de Muntstraat en de Agorabaan ter hoogte van hotel Mercure, constateert dat deze gelijkvloerse verbinding op korte termijn niet realiseerbaar is, vraagt in afwachting van deze verbinding een onderzoek in te stellen naar de realiseerbaarheid van een tijdelijke en versmalde hoge route waarbij het meeste beton gesloopt kan worden, inclusief de hellingbaan aan de Dukaatpassage, verzoekt het college deze motie als uitgangspunt van haar beleid te nemen en gaat over tot de orde van de dag." De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Missing Link is hoopvol begonnen en een prachtig plan. Helaas moeten wij constateren dat het ingrijpen in de bestaande stad heel veel tijd kost, veel overleg en ook overtuigingskracht naar alle betrokken partijen toe. Hopelijk wordt het Factory Outlet Village binnenkort aan de kust gebouwd, terwijl de toezegging aan de winkeliers in het centrum nog wat op zich moet laten wachten. Op zichzelf spijt ons dat, maar daar is wel begrip voor. Wij hebben echter geen goed gevoel over de planontwikkeling in relatie tot de subsidie-eisen om binnen een bepaalde tijd het plan af te wikkelen. Het voorliggende voorstel is volgens ons niet meer en niet minder dan een uitwerking van eerder ingenomen standpunten van deze raad. Het voorstel betreft het onttrekken aan de openbaarheid van een hoge route. De discussie over het fietsvrij maken van het stadshart beperkt zich op dit moment, zoals nadrukkelijk in het pre-advies is opgenomen, tot het fietsvrij maken van het winkelcircuit. Dit moet op een kwalitatief hoogwaardige wijze plaatsvinden. Met die kanttekening kunnen wij instemmen met uw voorstel. De heer Marseille: Mijnheer de voorzitter. In de commissie hebben wij reeds ingestemd met het voorstel om de hoge route aan het openbaar verkeer te onttrekken. Ik wil nu met name reageren op de motie van GroenLinks. Het lijkt er op dat Groenlinks alleen oog heeft voor de fietsers. De VVD wil oog hebben voor de belangen, niet alleen van fietsers, maar van alle burgers en zij zijn soms fietsers en heel vaak ook gebruikers van ander vervoer. Wij begrijpen niet waarom GroenLinks in de motie terugkomt op een al eerder genomen besluit en daarmee de uitvoering van de Missing Link onder druk wil zetten. Het college komt naar onze mening ter vervanging van de hoge route met een prima alternatief, dat royaal voldoet aan de toegezegde veiligheidsnorm. Er komt geen oversteek van de Agorabaan. Er worden voorzieningen getroffen om de andere oversteken zo goed en zo veilig mogelijk te maken. Wij hebben de voorkeur voor een uitvoering die rekening houdt met het tijdelijk karakter van de fietsroute. En wat betreft de toekomstige plannen vinden wij dat de principe-uitspraak zoals opgenomen in het raadsvoorstel voldoende rekening houdt met de wensen om in de toekomst te komen tot een fietsvrij winkelcircuit. Het is duidelijk dat wij aan de motie van GroenLinks geen behoefte hebben en instemmen met het voorliggende voorstel. Mevrouw Hartman: Mijnheer de voorzitter. Alvorens een oordeel over de motie te geven verzoek ik het college om in reactie op het gestelde nog eens na te gaan, hoe na de sloop de fietsroute verzekerd of afgewikkeld wordt. Aan GroenLinks wil ik vragen wat GroenLinks wil als de haalbaarheidsstudie mocht uitwijzen dat een versmalde hoge route niet veilig is, of onmogelijk is. De heer Van der Houwen: Mijnheer de voorzitter. Door het college is het voorstel gedaan om de hoge route Station-Agoradek aan het openbaar verkeer te onttrekken. Eén en ander hangt nauw samen met de voorgenomen plannen tot herinrichting van het stadscentrum. Er is een alternatieve fietsroute voorgesteld langs de Agorabaan, welke een tijdelijke voorziening zal zijn. In de achterliggende stukken

14 staan wel wat ideeën ten aanzien van een fietsplan, maar zo ver is het nog lang niet. Eén van de uitgangspunten met betrekking tot de herinrichting van het winkelhart is een fietsvrij winkelcircuit. Dit uitgangspunt van beleid wordt voor zover ik weet door iedereen hier gesteund. Het college stelt dat op een hoogwaardige wijze het fietsverkeer zal worden omgeleid via de aangegeven route. Men kan de vraag stellen of de aangegeven route wel zo veilig is. In de commissie hebben wij besproken dat de alternatieve route met wat wijzigingen hier en daar wellicht zelfs nog veiliger zal zijn dan de huidige route. De motie van GroenLinks kan frustrerend werken ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het stadshart en dat willen wij absoluut niet. Ik denk dat wij ons moeten beperken tot het voorliggende voorstel. Deze motie zal de steun van de PvdA niet krijgen. Zoals in de commissie al is aangegeven, kunnen wij instemmen met het voorstel van het college. De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. Er is al lang geleden een besluit genomen over de Missing Link en het begint nu echt van de grond te komen. De Spaanse trap wordt gesloopt en daarmee ook de hoge route. GroenLinks komt nu min of meer terug op het besluit om het af te breken. Ik dacht dat de hoge route nauwelijks gebruikt werd. Het aantal fietsers op de hoge route zou dagelijks op een paar handen te tellen zijn. Ik heb daar nog nooit grote aantallen scholieren over zien gaan. In het verhaal van GroenLinks vind ik wel de veiligheid van belang voor de fietsers, die van de brug af komen en in de richting van de Agorabaan rijden. Daar mag zeker geen verkeersongeluk plaatsvinden. In het voorstel wordt over veilige afwikkeling van het fietsverkeer gesproken. Ik wil in zoverre meegaan met GroenLinks dat daar extra aandacht aan moet worden besteed. Ik weet niet precies hoe het plan er op dat punt uit komt te zien. Ik ga er van uit dat er gezorgd zal worden voor een veilige afwikkeling. Ik wil de motie van GroenLinks om een gedeelte van de hoge route in stand te houden niet ondersteunen. Ik wil wel pleiten voor een veilige afwikkeling van het fietsverkeer bij de Agorabaan. Mevrouw Weijerman: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben indertijd ingestemd met het fietsvrij maken van het winkelcircuit. Vijf jaar wachten op een fietsroute lijkt inderdaad lang. Wij zijn voorstander van een veilige oversteek en als de alternatieve route een veilige oversteek biedt, dan zijn wij daar tevreden mee. Ik vraag mij af of de onveiligheid niet toeneemt, wanneer de route versmald wordt. Wij willen niet wachten op een ongeluk om de situatie daarna weer te wijzigen. Gezien deze overwegingen zullen wij de motie van GroenLinks niet ondersteunen. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie ondersteunt het voorliggende voorstel, ook al omdat wordt uitgesproken dat het fietsvrije winkelcircuit op een hoogwaardige wijze zal worden ontsloten voor fietsverkeer. De intentie van GroenLinks ondersteun ik: veilig fietsverkeer. Ook bij enkele door GroenLinks genoemde punten zoals de oversteek van de Agoraweg en het dreigende sluipfietsverkeer over de Agorahof kan ik me wel wat voorstellen. Ik wacht de reactie van het college af alvorens een definitief standpunt over de motie te formuleren. Wethouder Mattie: Mijnheer de voorzitter. Zoals velen van u hebben aangegeven, is het besluit van vanavond slechts het gevolg van de eerder genomen beslissing over de toekomstige herinrichting van de stad. Het lijkt me inderdaad niet verstandig om die discussie nu over te doen. Het onttrekken van deze fietsroute kan alleen na het vinden van een goed alternatief. Wij hebben een alternatief gevonden die een omweg betekent van 300 meter, ongeveer 25 slagen op de pedalen. In nauw overleg met de Eerste Nederlandse Fiets Bond en de Milieugroepering is deze route gevonden en zij kunnen daar volledig achter staan. Het is belangrijk dat deze partijen zich daarmee kunnen verenigen. De alternatieve fietsroute zal op 6 juli a.s. in de commissievergadering worden besproken. Het is de bedoeling dat het vóór 1 oktober tot uitvoering wordt gebracht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. GroenLinks vraagt waarom er op dit moment geen fietsplan is gemaakt. In de commissie heb ik al aangegeven dat er in het centrum veel veranderingen gaan plaatsvinden en wij nog niet weten hoe het

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van december heeft de raad unaniem besloten de besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling 1. Aanleiding Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :17-02-09 Onderwerp Rapportage quick scan parkeergarage Status besluitvormend Voorstel 1. Varianten 1, 1A, 3 en 3A uit de rapportage positief te beoordelen; 2. Voorkeur uit te spreken voor

Nadere informatie

RV Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010,

RV Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010, RV 10.0126 Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg Amendement: A100126/2 Onderwerp: toevoegen alternatieven De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010, constaterende

Nadere informatie

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum?

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum? Van D66 Portefeuillehouder S. Siebenga Behandeling ambtenaar Anke Beeksma Datum ontvangst vragen 2 maart 2015 Tankstation de Stringen in Akkrum Op 6 februari jongstleden bereikte ons via de Leeuwarder

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 8 december 2009 Steeds meer gemeenten staan permanent koopzondagen toe daar er vraag is van winkeliers

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Ameland. Geachte leden van de raad,

Aan de leden van de gemeenteraad van Ameland. Geachte leden van de raad, Aan de leden van de gemeenteraad van Ameland Portefeuillehouder Afdeling Nummer Datum Onderwerp Will Bakema Vergunningen en Toezicht 19 juni 2012 Principe-uitspraak Thermen Spa hotel Noordsee Geachte leden

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Noordoostelijke uitbreiding kern Uitweg Behandelend ambtenaar: A. Vruggink Voorstel: 1.

Nadere informatie

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de L Provincie %rw Noord-Holland POSTBUS 3007 20O DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard t a.v. de heet Postbus 390 1 700 AJ HEERHUGOWAARD Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 17 april 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, d.d. 8 juli 2011, inzake de motie

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ambtelijk voorzitter van het Dorpsplatform Sint Pancras en Koedijk niet heeft ingegrepen toen tijdens de

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

R.T.G. Bestuur en Financiën

R.T.G. Bestuur en Financiën R.T.G. Bestuur en Financiën OPENBAAR Korte aantekeningen van de bijeenkomst van 7 januari 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Voorzitter: A. Walter Leden: de heren Veldhuizen, Pennings, Hoezen, Van Geenen,

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0375, d.d. 23-3-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening motie parkeren bij maatschappelijke voorzieningen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. de bijgevoegde brieven vast

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD Onderzoek van de SP-Groningen Juni 2011 Voorwoord De SP-afdeling Groningen heeft in de maand mei onderzoek gedaan naar de mening van ondernemers

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.0422., d.d. 19-4-2011 Onderwerp Afdoening motie M100113/35, uitbreiding zaterdagse warenmarkt. Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de

Nadere informatie

Kernenergie. Van uitstel komt afstel

Kernenergie. Van uitstel komt afstel 23 Kernenergie. Van uitstel komt afstel Bart Leurs, Lenny Vulperhorst De business case van Borssele II staat ter discussie. De bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland wordt uitgesteld. Komt van uitstel

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

2001 N 12. De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lodders.

2001 N 12. De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lodders. 2001 N 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 8 februari 2001 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Afwezig is: de

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/10489 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

RV/13/ Voorstelnummer RV/13/00333

RV/13/ Voorstelnummer RV/13/00333 Datum vergadering Gemeenteraad 1 25juni2013 Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad 11 juni 2013 13 10 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp E. Sielias Openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie