1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw H. Blom-Postma (D66), de heer B.J. van Bochove (CDA), wethouders; de dames R.H.A. Beumer-van Haeften (VVD), J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heer R. Bootsma (PvdA), de dames A. Dil (PvdA), J.P.R. de Haan (D66), de heren W. Herrebrugh (PvdA), G.J. Hietland (CDA), W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), H. Kiviet (D66), J.A. Klein Swormink (CDA), J.D. Lokhorst (VVD), J.P. Mattie (VVD), A. van Meurs (PvdA), de dames J.T. Ovinge-Koers (CDA), W.A. Raar (PvdA), de heren K.B.P. Slump (GPV/RPF), T. Stroobach (D66), P.G.M. van de Ven (Gr.Links), M.G. Verlaan (Gr. Links), de dames T. Weide-Bonsma (D66), L. van Wingerden-Visser (D66) en de heer T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters, burgemeester, mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), wethouder; de heer J. Bierma (VVD), mevrouw J.D. van den Brink-Rozendaal (PvdA), de heren J.F. Lensen (Gr.Links) en R. Spriensma (CDA), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Gruijters, mevrouw Jonkman, de heer Bierma, mevrouw Van den Brink, de heren Lensen en Spriensma. 2.Notulen van de op 9 december 1993 gehouden openbare vergadering De voorzitter: De notulen behoeven de volgende wijziging: Op pag. N 174 en N 175 in het betoog van de heer Hietland. Daar waar "A.V.V." staat, moet dit vervangen worden door "A.P.V." De notulen worden met de aangebrachte wijziging vastgesteld.

2 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. U stelt voor dit te laten uitmonden in een raadsvoorstel. Het is ons verzoek om dit al in een eerder stadium in de commissie aan de orde te stellen om te praten over het brede verband, wat u zich daarbij voorstelt. Niet zozeer dat er dan al een raadsvoorstel moet liggen, maar dat er gepraat wordt over de richting waarover wordt gedacht. De voorzitter: Wij zullen dat meenemen in de eerstvolgende vergadering van de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie. - 2In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 3De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Kan dit ook in een commissie behandeld worden? De voorzitter: Het wordt in de commissie voor algemene zaken behandeld. - 4In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 5Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor financiën, grondzaken en sociale zaken. - 6In handen gesteld van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften voor het uitbrengen van een advies. - 7Mevrouw Van Wingerden: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben als D66 een voorstel ingediend over het instellen van een onderzoekscommissie. Wij willen graag deze brief daarbij betrekken. De heer Hietland: Mijnheer de voorzitter. Wij willen graag geïnformeerd worden over de wijze van afdoening. De heer Van de Ven: Ik wil mij daarbij aansluiten. De voorzitter: Ik neem aan dat de behandeling van de brief niet moet of kan wachten op de instelling van een ombudscommissie. U zou het waarschijnlijk als voorbeeld willen gebruiken. Daartoe kan hij te zijner tijd wel weer uit het archief opgediept worden. Wij zullen de commissies informeren inzake de afdoening. In handen gesteld van de directeur van de dienst stadsontwikkeling en openbare werken in het kader van de klachtenregeling gemeente Lelystad. - 8Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor onderwijs, cultuur en welzijn. - 9Voor kennisgeving aangenomen. - 10Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 11Voor kennisgeving aangenomen. - 12Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie. - 13Mevrouw Van W ingerden: Mijnheer de voorzitter. Kunnen wij hier in de commissie over praten? De voorzitter Het wordt besproken in de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie. - 14Voor kennisgeving aangenomen. - 15Voor kennisgeving aangenomen. - 16De voorzitter: Het college stelt voor om deze brief in de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie te behandelen. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Onderdeel van de brief is het kappen van bomen. Worden die activiteiten gestaakt totdat de behandeling in de commissie heeft plaatsgevonden?

3 W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Wij zullen dat bezien. Ik kan het op dit ogenblik niet toezeggen. Ik weet niet in welk stadium zich dat bevindt. De heer Verlaan: Nu staan ze er nog. W ethouder Van Bochove: De vergunning tot kappen kan reeds verleend zijn. Ik weet niet in welk stadium het zich nu bevindt. Ik zal het zo snel mogelijk voor u uitzoeken. Als het nog in de commissie aan de orde kan komen, zullen wij het zeker niet nalaten. 4.Mededelingen (stuk nr ) De mededelingen worden zonder beraadslaging voor kennisgeving aangenomen. 5.Onderzoek geloofsbrief van de heer H. Mutsaers (stuk nr ) De voorzitter: Ik verzoek mevrouw Dil en de heren Klein Swormink en Lokhorst, met hulp van de secretaris, een commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven te vormen. Ik schors de vergadering. Mevrouw Dil: Mijnheer de voorzitter. Gebleken is dat de genoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert hem toe te laten als lid van de gemeenteraad. De voorzitter: Daarmee wordt conform het pre-advies besloten. 5a.Ontslag en benoeming directeur van de dienst maatschappelijke zaken (stuk nr ) De voorzitter: Als niemand het woord hierover wenst, kunnen wij overgaan tot de schriftelijke stemming. Ik verzoek de heren Bootsma en Van de Ven, samen met de secretaris, de stemmen te tellen. De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Er zijn 26 stemmen uitgebracht, waarvan 1 blanco en 25 stemmen op mevrouw De Heer. Ik wil daar een opmerking aan toevoegen. Het is toch een gedenkwaardig moment dat nu voor het eerst een vrouw benoemd wordt tot directeur van een dienst binnen dit huis. Het compromis is dat zij wel "De Heer" heet. De voorzitter: Ik kan daar verder nog over mededelen dat de benoeming per 1 april a.s. kan plaatsvinden en met deze hamerslag tot stand gekomen is. 6.Vervanging kleding brandweerpersoneel (stuk nr ) 7.In voorbereiding verklaren van een bestemmingsplan voor een perceel aan de Wisentweg, tegenover de Waiboerhoeve (stuk nr ) 8.Algemene planvorming diverse gebieden 1994 (stuk nr )

4 9.Inrichting Werfweg op het industrieterrein "Noordersluis" (stuk nr ) 10.Beschikbaarstelling krediet ten behoeve van financiering Batavia-project en realisatie aanlegvoorzieningen (stuk nr ) De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Geruime tijd heeft ook binnen de fractie van de Partij van de Arbeid onzekerheid bestaan omtrent de voortzetting van de activiteiten met betrekking tot het Batavia-project. De aanleg van een steiger zou tot voor kort hebben kunnen betekenen dat wij na de tewaterlating nog eenmaal een blik op de achtersteven van dit VOC-schip konden werpen om het daarna nooit meer terug te zien en een publiekstrekker armer te zijn. Vandaar dat wij niet echt enthousiast waren voor deze aanleg. De onderhandelingsresultaten, welke hebben geleid tot het voorliggende voorstel, hebben deze angst voor de fractie van de Partij van de Arbeid doen wegnemen. De Batavia zal Lelystad als thuishaven houden. Hoewel er nog enige onzekerheid bestaat met betrekking tot Europese subsidiëring, ziet het er naar uit dat Nederland zijn VOC-retourschip, nu De Zeven Provinciën, in Lelystad blijft bouwen. Dit is voor Lelystad een uitstekende ontwikkeling. Het verheugt de Partij van de Arbeid-fractie dat mede uit het oogpunt van behoud van een uniek werkervaringsproject deze toeristische trekpleister aan onze kuststrook behouden blijft. De kandidatuur van de voorzitter voor het stichtingsbestuur wordt door onze fractie onderschreven. De fractie van de Partij van de Arbeid complimenteert het college met deze uitkomst. De heer Kiviet: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie is uiterst tevreden met dit voorstel. In scheepvaarttermen gesproken is het boven water houden van een schip essentieel voor het voortbestaan ervan. In het geval van het Batavia-project is het boven water houden tot dusver op het vaste land gebeurd, voorwaar een ietwat ongebruikelijke manier van scheepsbouwen. In dit geval was het een paar jaar geleden een weloverwogen keuze om de tewaterlating zo lang mogelijk uit te stellen en dat niet in de laatste plaats om financiële redenen. Ook speelde mee de toen reëel aanwezige kans dat het schip na afbouw voor Lelystad als thuishaven verloren zou gaan ten gunste van Rotterdam. De financieringsmogelijkheden die nu aanwezig zijn, maken dat het Bataviaproject en de werf voor Lelystad en voor de provincie Flevoland behouden blijven en dat de bouw van De Zeven Provinciën is veilig gesteld. Dit resultaat is in belangrijke mate het gevolg van de inzet van onze burgemeester. Ik had het hem persoonlijk willen zeggen, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Wij willen hem daar toch hier en in het openbaar hartelijk voor bedanken. De heer M attie: Mijnheer de voorzitter. Ik wil niet in herhalingen vallen maar toch onze bijzondere waardering uitspreken over de wijze waarop de thans afwezige voorzitter de onderhandelingen heeft gevoerd, die tot een bijzonder gunstig resultaat hebben geleid. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft met instemming kennis genomen van de uitkomst van het gevoerde overleg over de Batavia. Sinds lange tijd wordt door de provincie en de gemeente overleg gevoerd over het behouden van deze toeristische trekpleister en het unieke scholingsinstituut voor Lelystad. Meerdere malen leek het er op dat het doel niet zou worden bereikt. Voorstellen leden schipbreuk, met name op financiële klippen. Door de aanzwellende bezoekersstroom en daardoor een positief exploitatieresultaat, alsmede door de vasthoudendheid en het doorzettingsvermo gen van de provinciale en met name gemeentelijke onderhandelaars is uiteindelijk het doel bereikt. Het schip is behouden in de haven geloodst. Het nu bereikte resultaat mag er zijn, immers de Batavia krijgt Lelystad als thuishaven en mag alleen na overleg tijdelijk Lelystad verlaten. Na de tewaterlating in 1995 wordt meteen een aanvang gemaakt met een nieuw aansprekend schip. Continuering van de bezoekersstroom naar Lelystad lijkt gewaarborgd en daarmee de economische spin-off en de positieve bijdrage aan het imago. Ook de tweede en zeker niet mindere doelstelling, namelijk het behoud van de werfactiviteit, is gerealiseerd. Door deze activiteit hebben vele minder kansrijke jongeren een vak geleerd en zijn doorgestroomd naar een reguliere baan. Met in de toekomst de Batavia aan de steiger, De Zeven Provinciën op

5 het land, met daarnaast het Nieuwe Land Poldermuseum en het Sportmuseum ontstaat een sterk museaal cluster. Dit cluster kan als catalisator dienen, waardoor andere musea zich in Lelystad willen vestigen. In een eerder stadium heeft de CDA-fractie ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van maximaal één miljoen gulden, indien de beoogde doelen konden worden bereikt. De CDA-fractie stemt dan ook in met uw voorstel en de aan de bijdrage verbonden voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat Lelystad via een lid van het college van burgemeester en wethouders zitting neemt in het stichtingsbestuur. Door de CDA-fractie is in de commissievergadering van 21 december voorgesteld dat het gemeentebestuur de burgemeester voordraagt. De gekozen constructie en de bestuursdeelname door de gemeente rechtvaardigt de verwachting dat het project en met name de bouw van de nieuwe Zeven Provinciën, net zo succesvol zal zijn als de voorganger, de originele Zeven Provinciën onder het gezag van admiraal Michiel de Ruyter. De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Na alles wat de andere partijen gezegd hebben en zeker wat de heer Hijmissen goed verwoord heeft, kan ik eigenlijk niets toevoegen, behalve dat de fractie van Groen Links erg blij is met deze gang van zaken. Wij hopen dat er binnen korte tijd een sterk museaal cluster komt, met het Sportmuseum, met de Batavia aan de steiger en De Zeven Provinciën en aanverwante zaken op de werf. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ook ik kan instemmen met de voorgaande sprekers. De voorzitter: Namens het college heb ik ook niet zoveel te melden. Ik constateer dat de raad in unanimiteit verheugd is over de ontwikkeling en constateert dat hiermee de zekerheid in zicht komt van een omvangrijk museaal cluster. U weet dat wij hopen dat het met nog een andere aanzienlijke voorziening uitgebreid zal worden, behalve degenen die al genoemd zijn. Daar zal even volhardend aan gewerkt worden als dat aan het blijven van de Batavia in het verleden is gebeurd. D66 heeft gezegd dat er ten aanzien van de Batavia in het verleden risico's geweest zijn, of deze zaak wel gecontinueerd zou kunnen worden. Het college is er zich van bewust dat met name de voorzitter van de raad er in belangrijke mate voor gezorgd heeft dat de risico's beheersbaar zijn gebleven en uiteindelijk ten goede gekeerd zijn. Ik zal zeker stellen dat hij in ieder geval deze keer kennis zal nemen van dit item van de notulen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 11.Advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften inzake bezwaarschrift tegen het niet aanvragen van een verklaring van geen bezwaar en het niet verlenen van vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; de heren A. Versluijs en E.A. van Venrooij (stuk nr ) De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Indien de raad het pre-advies van het college zou volgen, kan men zich afvragen hoe geloofwaardig het gemeentebestuur van Lelystad nog eigenlijk is. De raad heeft aanvankelijk via de uitgebreide artikel 19-wet besloten vrijstelling te verlenen om twee-onder-één-kapwoningen te bouwen in het Jol. Dat raadsbesluit ontmoette bezwaren bij omwonenden, die deze bezwaren in een hoorzitting van de commissie voor ruimtelijke ordening naar voren brachten. Op grond van een advies heeft deze raad vervolgens unaniem deze bezwaren gegrond verklaard en besloten het eerder genomen besluit in te trekken. Hier is op zich niets mis mee. Het siert een bestuursorgaan om naar bezwaren tegen genomen besluiten te luisteren. Als de raad vervolgens terug komt op een eerder genomen besluit, laat men zien dat bezwaar- en beroepsprocedures serieus worden genomen en dat burgers met bezwaren tegen een raadsbesluit niet bij voorbaat kansloos zijn. Ik ben van mening dat dit raadsbesluit terecht genomen is. Gezien het feit dat alle woningen rondom het betreffende perceel twee woonlagen en een plat dak hebben, en gezien de zeer korte afstand van de te bouwen woningen tot de naast gelegen woning annex huisartsenpraktijk, is een derde woonlaag ongewenst, niet alleen op grond van een welstandsoordeel maar ook op grond van privacy-overwegingen. Dat conclusies van commissievergaderingen hier in deze gemeente steeds uiterst summier zijn, mag niet tot gevolg hebben dat iemand geconfronteerd wordt met ongewenste bouwactiviteiten naast zijn huis. Wel blijkt hieruit dat er - zeker als er mogelijke juridische gevolgen aan verbonden kunnen worden - overwegingen in commissies wat beter genotuleerd moeten worden. Een ander argument om het op 16 september genomen besluit niet in te trekken, ligt in het feit dat de gemeente consequent moet zijn bij het beoordelen van bezwaren tegen bouwhoogten. In dit geval gaat het om bebouwing op slechts enkele meters van een andere woning. In een ander geval blijkt de gemeente gevoelig te zijn voor bezwaren tegen het bouwen van drie woonlagen op enkele tientallen meters van woningen van bezwaarden. Ik doel hier op de Beukenhof. Het mag dan zo zijn dat de belangen van de gemeente daar wat groter zijn dan in het

6 onderhavige geval, maar dat betekent niet dat als er geen of geringe gemeentelijke belangen in het geding zijn, geen rekening met omwonenden behoeft te worden gehouden. Ik vraag mij af wat het gevolg is als de raad toch het voorliggende pre-advies opvolgt. Kunnen de omwonenden daar weer tegen in beroep gaan? En welke indruk maakt de raad dan niet als het gehonoreerd bezwaar weer wordt ingetrokken? Ik stem dus tegen het voorliggende concept-besluit en ik wil het op 16 september door de raad genomen besluit handhaven. De heer Klein Swormink Mijnheer de voorzitter. Het bezwaarschrift wat hier aan de orde is, heeft in de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften tot langdurig beraad geleid. Ik wil u de taak van de commissie trachten te schetsen. De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften toetst bij de behandeling van bezwaarschriften allereerst de procedure op zorgvuldigheid en vervolgens de inhoud van bezwaren, of het verweer voldoende gemotiveerd is. Dat geldt uiteraard zowel voor degene die het bezwaar indient als voor - in dit geval - burgemeester en wethouders, die in deze de raad vertegenwoordigden. In de commissie is gebleken dat het raadsbesluit van 16 september naar het oordeel van de commissie de toetsing ten aanzien van de zorgvuldigheid en de motivering niet geheel kan doorstaan en wel in die mate dat de commissie van mening is dat het raadsbesluit ter vernietiging zal moeten worden voorgedragen en dat aan deze raad moet worden voorgesteld om een nieuw besluit te nemen. De argumenten van de commissie vindt u verwoord in het toegezonden verslag. Ik wil daarvan nog noemen dat de commissie van mening is, zoals staat vermeld, dat op de hoorzitting die op 31 augustus is gehouden, naar de mening van de commissie degenen die de artikel-19 aanvrage hadden ingediend, ook uitgenodigd hadden moeten worden. Wij denken dat het de zorgvuldigheid van de besluitvorming ten goede zou zijn gekomen. Verder moest de commissie constateren dat in het verslag van die hoorzitting vermeld wordt dat de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken van mening is dat het verzoek om een artikel-19 procedure niet gehonoreerd moet worden omdat naar haar mening de derde bouwlaag daar niet passend is. De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften is van mening dat dit een te summiere motivering is om tot een gedegen besluitvorming te komen. Resumerend zijn wij als commissie van mening dat het besluit van 16 september 1993 door deze raad zou moeten worden ingetrokken en wij stellen u voor om te besluiten conform het voorstel dat aan het verslag is gehecht. De voorzitter: De heer Slump heeft een paar opmerkingen gemaakt die ook het college en de raad aangaan. Allereerst de vraag hoe de procedure zal luiden als andersom besloten wordt. Als de raad besluit conform het voorstel van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, dan komt het er op neer dat de artikel-19 procedure voortgezet wordt bij de provincie en min of meer als een vorm van hoger beroep gezien zou kunnen worden. Zou de raad het voorstel niet volgen - dus het bezwaar ongegrond verklaren, tegen het advies van de commissie in - dan staat de mogelijk open om de AROB-procedure voort te zetten en die zou rechtstreeks naar de Raad van State leiden, inzake dit raadsbesluit. Als tweede punt vermeldt de heer Slump dat men op een aantal punten lering zou kunnen trekken. Ik denk dat dit een goede suggestie is, met name wat betreft de notulering van dit soort zaken in commissies. Die lering zal dan ook worden getrokken. Het volgende punt is aangeroerd door de voorzitter van de AROB-commissie en betreft het uitnodigen van betrokkenen. Ik ben het nagegaan. Dat is tot dusver nooit de procedure geweest in dit soort zaken. Ik denk dat de suggestie op zich wel een goede is. Het is in ieder geval niet verplicht volgens de planologische procedures. Men kan de stelling betrekken dat de hoorzitting er is om de bezwaarden te horen en het daarbij te laten. Dat is ook precies wat hier gebeurd is. Verder is mij van ambtelijke zijde verzekerd, met nagenoeg volledige zekerheid, dat in dit geval, hoewel er niet schriftelijk uitgenodigd is, de betrokkenen wel op de hoogte waren van het feit dat er een hoorzitting plaats vond. Dat even als zijnde relevante feiten. De heer Klein Swormink: Mijnheer de voorzitter. Om de betrokkenen recht te doen moet ik u melden dat in de AROB-commissievergadering betrokkenen op uitdrukkelijke vragen de commissie hebben medegedeeld dat zij niet bekend waren met het houden van deze hoorzitting. De heer M attie: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het onder de gegeven omstandigheden het beste is om het maar door te verwijzen naar de provincie. Toch echter nog een opmerking. Misschien is het verstandig als de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, als zoiets zich ooit nog een keer zou voordoen, wellicht de zaak kan ophouden om zich op de hoogte te stellen van de achtergrondinformatie. Ik weet niet of dat tot de

7 mogelijkheden behoort. Of is het nodig dat er in zo'n geval echt meteen op dat moment zo'n uitspraak wordt gedaan? Of kan men dat opschorten? De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn ook voor het voorstel van de commissie voor de beroep- en bezwaarschriften. Het enige wat ik nog zou willen vragen is om, indien dit besluit genomen wordt, de bezwaarde omwonenden die op 31 augustus bezwaar hebben aangetekend, te berichten dat het besluit is ingetrokken en dat zij eventueel in beroep kunnen gaan volgens de artikel 19-procedure bij de provincie. Anders is er weer kans dat het mis gaat lopen. De voorzitter: Ik denk dat het verstandig is om betrokkenen omtrent de uitkomst van deze raadsvergadering te informeren. Als het zo is dat de stemming afloopt zoals wij nu kunnen vermoeden, met uitsluitend de stem van de heer Slump tegen, dan moeten wij verder ook de procedure laten zoals die is bij de provincie. Dan treden wij daar verder niet meer in. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften besloten. De heer Slump stemt tegen. 12.Vaststelling grondprijzen voor het jaar 1994 (stuk nr ) 13.Vaststelling van de 135e wijziging van de begroting algemene dienst 1993 (stuk nr ) 14. Organisatie -onderzoek (stuk nr ) Mevrouw Raar: Mijnheer de voorzitter. In de commissie is door de Partij van de Arbeid gevraagd om inzicht in zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van het onderzoek. In antwoord daarop werd toen gesteld dat in eerste aanzet eerst de kwantitatieve aspecten zullen worden onderzocht. Wij hechten echter erg veel waarde aan de kwalitatieve aspecten en wij willen dus ook verzoeken, voordat die kwalitatieve aspecten zullen worden onderzocht, of dit in de commissie ter sprake kan worden gebracht, zodat wij ons hierover nog kunnen uitspreken. Mevrouw Van Wingerden: Mijnheer de voorzitter. Na de forse formatievermindering enkele jaren geleden en de recente bezuinigingen is het goed dat er nu een onderzoek ingesteld wordt naar de gemeentelijke organisatie in kwantitatieve zin, dus naar de hoeveelheid taken van de diverse mensen en naar de hoeveelheid benodigde tijd per taak. Het zal ongetwijfeld wel eens zo zijn dat geschoven moet worden met taken. Waar het allemaal toe moet leiden, is in ieder geval dat iedereen kan beschikken over een duidelijke omschrijving van zijn of haar taak. In juni kunnen wij het resultaat van dit onderzoek verwachten. Wij hebben begrepen dat het college van mening is dat pas dan kan worden besloten of een onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie moet plaatsvinden. Wij willen u er nog even aan herinneren dat een en ander ook gevolgd zal worden door een opleidingenplan. U begrijpt dat de fractie van D66 dit alles met belangstelling tegemoet ziet en wij gaan akkoord met het te verstrekken krediet. Wethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Er rest mij op één vraag antwoord te geven. Dat betreft de vraag of, op het moment dat er besloten wordt tot een nadere invulling van het kwalitatieve onderzoek er in de commissie nog van gedachten gewisseld kan worden, dat wil zeggen in een vroegtijdig stadium. Het antwoord daarop is bevestigend. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en

8 15.Herinrichting binnengebied Ringdijk in Lelystad-Haven (stuk nr ) 16.Beschikbaarstelling van kredieten ten behoeve van beheersmaatregelen voor 't Bovenwater (stuk nr ) De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Het Bovenwater is een beetje het zorgenkindje van de gemeente aan het worden. Ik weet niet hoeveel geld daar al aan besteed is. Ik zou bijna spreken van een bodemloze put, ware het niet dat juist de geringe diepte van die plas de oorzaak van het probleem is. Er is nu een creatieve oplossing bedacht, waarvan het resultaat niet geheel zeker is. Toch wil ik dit plan het voordeel van de twijfel gunnen, in de hoop dat de voorgestelde maatregelen effectief zullen zijn. Wij stemmen dus wel in met het voorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 17.Vervanging telefooncentrale CKV "De Kubus" (stuk nr ) 18.Vaststelling begroting 1994 van de tak van dienst bestuurscommissie eerstelijnsgezondheidszorg wijk 4 Lelystad (stuk nr ) 19.Wijzigingen begrotingen 1993 en 1994 (stuk nr ) Hierna sluit de voorzitter de vergadering om uur. Vastgesteld op 10 februari 1994 De secretaris,de raad van gemeente Lelystad,

9 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 13 januari 1994 in het Stadhuis van Lelystad. Aangezien geen der aanwezigen op de publieke tribune het woord wenst te voeren sluit de voorzitter de bijeenkomst om uur.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1994 N 72 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/80 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 22-10-2013 Nummer voorstel: 2013/80 Voor raadsvergadering d.d.: 29-10-2013 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Roden, 17 februari 2005 Onderwerp Verzoeken om vergoeding van planschade door de heer Roelfsema en de heer en mevrouw Venema ten gevolge van de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 4 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Gemeente jn Eergen op Zoom

Gemeente jn Eergen op Zoom li^k" Gemeente jn Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Besfosing:. Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 24 februari 2005 SROB/05/024 Beslissing op bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit genomen voor

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ambtelijk voorzitter van het Dorpsplatform Sint Pancras en Koedijk niet heeft ingegrepen toen tijdens de

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35796_1 3 juni 2016 Enquêteverordening Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2277 Nr. 3 Raadsbesluit van 7 februari 2006, houdende vaststelling

Nadere informatie

Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Rotterdam, 24 juni 2008 A.B.2008.3.01313/CL - " '"' - Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR14.00190* GR14.00190 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 28 januari 2015 Agendanummer 7 Datum Raad 11 februari 2015 Agendanummer 10 Opsteller H.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorgesteld besluit 1. te benoemen als lid voor de commissie Ruimtelijke

Nadere informatie