1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), H. Blom- Postma (D66), de heer B.J. van Bochove (CDA), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), wethouders; de heren J. Bierma (VVD), R.C. Bogert (VVD), R. Bootsma (PvdA), G.F. Bus (BPN), de dames A. Dil (PvdA), H.S.E. Greuter-Hemmelder (Gr.Links), de heren W. Herrebrugh (PvdA), W. Hijmissen (CDA), mevrouw B.H. Holter (D66), de heren C.J.J. Homan (PvdA), H. Kiviet (D66), J.A. Klein Swormink (CDA), E.P.J.M. Klomp (SP), J.D. Lokhorst (VVD), J. Lodders (VVD), J.P. Mattie (VVD), F.J.M. Noeken (BPN), R. van der Sloot (NWP), K.B.P. Slump (GPV/RPF), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren R. Spriensma (CDA), T. Stroobach (D66), H.J. Surink (D66), P.G.M. van de Ven (Gr.Links), M.G. Verlaan (Gr.Links), mevrouw L. van Wingerden-Visser (D66) en de heer T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig zijn:de heer D.P. van Dissel (vd) en mevrouw C.A. Mehrengs (SP), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Mehrengs. Mevrouw Mehrengs deelt ons mee op grond van persoonlijke overwegingen ontslag uit de raad te nemen. Zij spreekt de wens uit geen openbaar afscheid te nemen, gezien haar gezondheidsomstandigheden. Zij wenst het college, de raad en haar opvolger heel veel slagvaardigheid, kunde, wijsheid en begrip toe. Wij hebben inmiddels de procedure in werking gezet om in haar opvolging te voorzien. Wij zullen haar uiteraard nog dank zeggen voor de diensten aan deze stad bewezen. Ik wil beginnen met u allen het allerbeste toe te wensen en ook alle goede wensen in politiek-bestuurlijk opzicht is het jaar van de opmaat naar de verkiezingen. U zult in de onderscheiden partijen bezig gaan met de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's. Gezien mijn ervaring op dat gebied weet ik hoe boeiend zo'n discussie dit jaar zou kunnen zijn. Ik neem tegelijkertijd waar dat er een grote mate van overeenstemming is in de raad over de beleidsdoelen van de stad. Even heel kort in een aantal steekwoorden: Het verbeteren van de positie van de stad en met name van de burgers die in een zwakke positie verkeren. Dat spreekt ons denk ik in de raad allemaal aan. Het versterken van de werkgelegenheid; ondanks een zekere economische stabiliteit en groei zijn toch nog een te groot aantal mensen werkeloos. Het spreekt ons aan om daaraan wat te doen.

2 De veiligheid van de bewoners en de betrokkenheid van de raad bij het veiligheidsvraagstuk mogen nog eens genoteerd worden. Andere beleidsdoelen uit het Masterplan laat ik kortheidshalve even buiten beschouwing. Naast de beleidsdoelen is van belang welke werkwijze wij zelf in de komende tijd willen praktiseren. De contacten met het bureau dat ons daarin adviseert, geven dat ook aan. Ik herhaal graag het citaat volgens welke met name de aard van de activiteiten die moeten worden verricht om de stad als zodanig beter op de kaart van Nederland te positioneren de noodzaak met zich mee brengt dat de gemeente afstand neemt van haar traditionele alleenbeleidsbepalende rol en dus externe partijen heel nadrukkelijk een positie geeft in de aansturing en de ontwikkeling van het verdere concrete beleid. Dat lijkt mij heel spannend, spannend voor onze medewerkers, voor het college en voor de raad. Wij gaan wellicht toch een beetje een beheerst avontuur aan. Wij moeten komen tot een wat nadere rol-definitie van onszelf, hoe wij in dat politieke proces onze positie willen bepalen. Het feit dat wij anderen het te ontwikkelen beleid mee laten bepalen, dat wij beleidsverantwoordelijkheid willen delen, spreekt ons aan de ene kant aan maar het brengt tegelijkertijd ook wel een beetje onzekerheid met zich mee van: "Kan dat wel? Moet het wel zo? En lukt ons dat wel?" Wij zullen ons wellicht dit jaar in dat spannende avontuur begeven, als u het allemaal met ons eens bent en blijft. Ik wil u alle sterkte en alle goeds toewensen, zowel inzake de inhoud van het beleid, waarvan ik hoop dat u in hoge mate de gezamenlijke doelstellingen voor de stad blijft onderschrijven, als bij het aangaan van het genoemde proces. Ik ben er van overtuigd, gezien mijn ervaringen, dat wij ook dit jaar op een uitstekende manier met ons allen kunnen doorkomen. De heer Bogert: Wij wensen u ook veel succes toe. 2.Notulen van de op 12 december 1996 gehouden openbare vergadering De notulen worden conform ontwerp vastgesteld. 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor onderwijs, cultuur en welzijn wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 4Voor kennisgeving aangenomen. - 5Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 6Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor financiën, grondzaken en sociale zaken wordt geïnformeerd. 4.Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 5.Oprichting stichting ter bevordering van de veiligheidszorg, het leefklimaat en de werkgelegenheid in de gemeente Lelystad (Stichting Perspectief) (stuk nr ) Mevrouw Holter: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 is oprecht verheugd over het voor ons liggende voorstel om vanavond te komen tot een besluit om een stichting op te richten die als doelstelling heeft het bevorderen van de veiligheidszorg en het verbeteren van het leefklimaat in onze stad, alsmede de verbetering en afstemming van additionele werkgelegenheid. Wij gaan er van uit dat deze stichting, die de naam "Perspectief" zal gaan dragen, haar naam eer zal aandoen en inderdaad perspectief zal bieden voor eenieder die graag wil werken en in aanmerking komt voor één der gememoreerde werkgelegeheidsregelingen. Het zal een goede zaak zijn wanneer door de werkzaamheden van deze stichting meer mensen werk kunnen krijgen. U begrijpt dat wij

3 graag akkoord gaan met het voorliggende voorstel en de verdere uitwerking van de plannen zien wij vol verwachting tegemoet. Er rest mij nog één ding te vermelden. Mijn fractie is heel content over de samenwerking tussen de gemeente en de politie, die tot een dergelijk resultaat heeft geleid. De heer Lokhorst: Mijnheer de voorzitter. Met uw voorstel om te komen tot oprichting van een stichting ten behoeve van een verbetering en een betere afstemming van additionele werkgelegenheid, alsmede de uitvoering van de taken veiligheidszorg en wijkgericht werken, hebben wij met instemming kennis genomen. De doelstellingen spreken ons bijzonder aan en wij wensen de stichting alle succes toe. Toch nog een enkele kanttekening: In de commissie hebben wij reeds aangegeven de ondergrens van het aantal bestuursleden te laag te vinden. De voorzitter gaf toen aan dat gekozen is voor een structuur waarbij de meest direct betrokken partijen, gemeente en politie, minimaal één bestuurslid zouden inbrengen. Ik denk dat wij er van mogen uit gaan dat de intentie steeds aanwezig is bij de aan te wijzen bestuurders om de bestuursleden aan te trekken uit de daarvoor in aanmerking komende organisaties om blijvend te komen tot een maximale bezetting. De bestuurssamenstelling is namelijk belangrijk om daadwerkelijk te laten blijken dat er sprake is van een onafhankelijk van de gemeente functionerende organisatie. Wij hebben begrepen dat dit een voorwaarde is waaronder het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid de zogenaamde Melkert-stichtingen accepteert. Wij gaan er van uit dat wij in de commissie worden geïnformeerd omtrent de voortgang van de in te stellen stichting. De heer Klomp: Mijnheer de voorzitter. De SP stemt ook in met het voorliggende voorstel, maar wij blijven van mening zoals door ons in de commissie ook is gezegd dat er minimaal 3 bestuursleden hadden moeten zijn en dat wij het jammer blijven vinden dat de stichting niet ondergebracht is bij de Stichting Impulz. Wethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. De instemming van de raad met de oprichting van de stichting verheugt ons. Ik kan de woorden van mevrouw Holter onderschrijven dat het de bedoeling is om inderdaad perspectief te bieden aan mensen. De intentie is om meer bestuursleden dan de 2 die minimaal noodzakelijk zijn aan te trekken, ook om een bepaald draagvlak te realiseren. Wij beginnen met deze twee, dat zijn de belangrijkste participanten, om de zaak zo snel mogelijk van de grond te trekken en dan uit te kijken naar een kwalitatieve verbetering van het totaal. Dat is zeker wel de bedoeling. Zodra er wat meer duidelijkheid over is, zullen wij de commissie daarover informeren. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6.Overdracht stortplaats Zeeasterweg (stuk nr ) De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. In de commissie zijn wij al akkoord gegaan met dit voorstel om nog meer te storten, namelijk een bedrag van 3,7 miljoen gulden. Wij vragen ons af waar het einde is, maar wij hebben aan de hand van het voorliggende voorstel goed begrepen dat met deze storting ook de zaak werkelijk ten einde wordt gebracht. Ik denk dat dit een goede zaak is. Het is een zorg op zich hoe wij altijd gebruik hebben gemaakt van de stortplaats en om nu van de nazorg-verplichtingen af te komen is het goed om het op deze manier te beëindigen. Het is een jarenlang proces geweest, waarvan het karakter toch wel heel grillig is geweest en ook wel weerbarstig. Grillig ook vanwege het beleid dat door het Rijk werd aangestuurd en dat op een bepaald moment in een heel kort tijdsbestek een koerswijziging onderging van 180 graden. Als wij dan nu kijken wat het uiteindelijke resultaat is van het overleg met de verschillende organisaties zoals het Rijk, Rijkswaterstaat en de Provincie, dan denk ik dat hier duidelijk geanticipeerd is op de omstandigheden, ondanks de koerswijzigingen. Wij denken dat het juist is om met deze storting akkoord te gaan, opdat de zorg op lange termijn beheersbaar blijft. Daarmee hebben wij niet alle risico's weten af te dekken. Dat is een gegeven. Maar als wij kijken naar de realiteit, dan vindt de VVD-fractie dit een realistische benaderingswijze, waarbij wij dit bedrag betalen en ook eventueel nog - indien nodig - aansprakelijk gesteld kunnen worden ten aanzien van de activiteiten die wij in een bepaalde tijdsperiode aldaar hebben gepleegd. Wij denken dat hier een heel constructief voorstel ligt, anticiperend op het beleid op ambtelijk niveau en op bestuurlijk niveau. Dit siert deze gemeente. Wij stemmen dus graag in met dit voorstel om het besluit te bekrachtigen.

4 De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. De gemeente Lelystad heeft de stortplaats aan de Zeeasterweg geëxploiteerd van 1 januari 1989 tot 1 maart De periode vanaf 1 januari 1989 tot nu kan worden gekenschetst als een periode met wisselende omstandigheden. In eerste instantie, zelfs tot begin 1994, leek het een voordeel om als gemeente een stortplaats te exploiteren. De voortdurend veranderende milieu-regelgeving maakte het steeds onaantrekkelijker om een stortplaats te bezitten of te exploiteren. De aangescherpte eisen ten aanzien van nazorg, ook van reeds voorgestorte delen en het verbod op het storten van brandbaar afval maakte het onmogelijk om de stortplaats kostendekkend te exploiteren en ook nog eens op de voorgeschreven wijze aan de nazorg-verplichtingen te voldoen. Al met al een zorgwekkende situatie met mogelijk grote financiële consequenties. Terecht heeft de gemeente de exploitatie dan ook per 1 maart 1995 beëindigd. Met Rijkswaterstaat als eigenaar van de ondergrond en voormalig exploitant en met de provincie Flevoland als beoogde overnamepartij is sinds begin 1996 intensief onderhandeld over de overname-condities. De CDA-fractie constateert met genoegen dat met de aanname van het voorliggende voorstel een einde komt aan deze onzekere en zorgelijke periode. De gemeente draagt 3,7 miljoen gulden bij, een forse bijdrage. Echter afgezet tegen de kosten waar de gemeente mee kan worden geconfronteerd als de overeenkomst niet wordt aangenomen, een acceptabele bijdrage. De CDA-fractie heeft aangedrongen op vrijwaring van kosten achteraf en het vastleggen van de gemaakte afspraken in een overeenkomst. Volledige vrijwaring is niet mogelijk gebleken. Zijn de gevolgen van een zogenaamde onrechtmatige daad, waarop de gemeente kan worden aangesproken, verzekerbaar en zo ja, is de gemeente hiertegen verzekerd? De CDA-fractie stemt in met de overeenkomst en de te betalen bijdrage die daarmee is gemoeid. De CDA-fractie heeft waardering voor de wijze waarop de raadscommissie steeds is geïnformeerd en geraadpleegd over de wisselende omstandigheden en de te nemen stappen. De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 wil u complimenteren met het behaalde resultaat, maar niet met de wijze waarop wij tot het resultaat zijn gekomen. Ik durf rustig te stellen dat dit niet de schoonheidsprijs verdient. Het past mij om dit te zeggen over de wijze waarop rijksoverheid, gemeente en provincie, welke alle afhankelijk zijn van dezelfde belastingbetalers, met de risico's omgaan. De gemeente betaalt nu een bedrag van 3,7 miljoen gulden. Dat lijkt erg veel, maar de afwerkingskosten van de stortplaats zijn hiervan een veelvoud. Het risico dat de gemeente nu nog loopt, is het handelen op grond van een "onrechtmatige daad". Het heeft het college de nodige overtuigingskracht gekost om daarin nog te nuanceren. Dat is u niet geheel gelukt. Maar ik denk dat hierop de terechte uitzondering is de aansprakelijkheid van de exploitant van een stortplaats voor de schade die voor of na het sluiten van de stortplaats ontstaat als gevolg van verontreiniging van lucht, water of bodem door vóór de sluiting gestorte stoffen. Dat risico lopen wij in ieder geval niet meer. Het zou dan ook het Rijk gesierd hebben wanneer zij alle aansprakelijkheid had aanvaard. De periode die de gemeente Lelystad als exploitant achter zich heeft, bedraagt slechts zes jaar. Toch zullen wij nog met de stortplaats van doen krijgen in verband met het te ontwikkelen bestemmingsplan. In de overeenkomst wordt zelfs gesproken dat binnen een periode van 3 maanden nadere informatie zal moeten worden verstrekt over de stand van zaken. Hoe hard kunt u dit maken? Voor het overige stemt D66 in met de overeenkomst en het ter beschikking te stellen bedrag van 3,7 miljoen gulden. De heer Bus: Mijnheer de voorzitter. Ik ben het met de vorige sprekers eens en de BPN sluit zich daarbij aan. De wethouder heeft in de commissie opgemerkt dat het alleen de percelen betreft waarop door de gemeente in die periode is gestort. Het is de minst slechte keuze uit twee mogelijkheden en de voordeligste. Daar sluit ik me bij aan. W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Een aantal begrippen zijn vanavond over de tafel gegaan die naar mijn mening heel toepasselijk zijn: grillig, weerbarstig en zorgwekkend. Het zijn eigenlijk de stemmingen in de commissie gedurende de afgelopen periode vanaf 1994 tot heden. De situatie wijzigde zich voortdurend. De spelers op het veld kregen andere opvattingen en de spelregels werden zo nu en dan ook gewijzigd. Dat maakte het niet eenvoudig om tot een oplossing te komen. Alles overziende denk ik dat er nu een overeenkomst voorligt waarvan wij kunnen zeggen dat het inderdaad het best haalbare is. Partijen hebben nadrukkelijk elkaars nieren geproefd en wij hebben eigenlijk tot op de laatste dag van de onderhandelingen aanpassingen in de overeenkomst moeten aanbrengen om er uit te komen. Maar het is uiteindelijk zodanig gelukt dat het resultaat voor alle partijen acceptabel is; dat is inmiddels gebleken. Ik ben blij met de opmerkingen van instemming van de

5 raad op dit punt. Er zijn ook opmerkingen gemaakt dat er ambtelijk en bestuurlijk op een juiste en adequate manier op een aantal elementen is ingesprongen. Ook daarvoor waardering en dank. Er resten eigenlijk nog twee concrete vragen. In de eerste plaats over de verzekerbaarheid van één en ander. Een "onrechtmatige daad" is op zich niet te verzekeren. Dat is een uitermate lastig begrip. Maar de gemeente is uiteraard verzekerd op basis van "wettelijke aansprakelijkheid". Daar kunnen vermoedelijk een aantal elementen onder worden gebracht, maar uiteindelijk zal toch als er zich een situatie voordoet moeten blijken hoe wij daarop hebben te reageren. In de overeenkomst is vastgelegd dat wij een wijziging van het bestemmingsplan tot stand zullen brengen. Overigens moeten daar nog nadere afspraken over worden gemaakt met de partijen. Er is inderdaad vastgelegd dat wij na drie maanden zullen rapporteren over de stand van zaken. Dit houdt niet in dat wij na drie maanden al een vastgesteld bestemmingsplan zullen hebben, want dat vraagt echt nog wel enige tijd en inzet. De bedoeling van dat artikel is om in ieder geval te bewaken dat wij die procedure adequaat en juist starten, dat wij er niet te lang mee wachten, opdat de andere partijen ook het nodige aan zekerheid krijgen. Bovendien moeten er met de partijen nog afspraken worden gemaakt over recht van opstal van een aantal door de gemeente gebruikte panden op die plek. Dat zal ook nog plaatsvinden. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een aantal gebieden (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8.In voorbereiding verklaren van een deel van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Lelystad, gedeelte Oostelijk Flevoland" (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan hoek Ziekenhuisweg/Middendreef (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10.Straatnaamgeving (stuk nr ) De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Wij stemmen in met dit voorstel. Maar ik heb ik in de commissievergadering ook al aangegeven dat de GPV/RPF-fractie er over het algemeen geen voorstander van is om in Lelystad vreemdtalige straatnamen te gebruiken. Ik wil er voor pleiten om in het vervolg uitsluitend Nederlandstalige namen te gebruiken voor straten en wijken in Lelystad. Wethouder Binnerts: Mijnheer de voorzitter. Ik heb in de commissie al kennis genomen van het standpunt van de heer Slump. Er is toen heel duidelijk uitgelegd en dat wil ik vanavond graag nog een keer doen, dat het hier het terrein betreft van Golf Resort Lelystad, waarin de ontwikkelaar een duidelijke wens had over de namen van de lanen op dat terrein. Wij hebben voor dat gebied een uitzondering gemaakt. Voor wat betreft andere straten in Lelystad zullen wij ons best doen daar niet al te veel Engelstalige of anderstalige namen aan te geven. Hoewel in het Nederlands wel eens woorden insluipen die uit andere talen afkomstig zijn. Dus helemaal absoluut beloven kan ik het niet. Maar wij doen ons best en wij begrijpen elkaar op dat terrein.

6 Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11.Verplaatsing dinsdagmarkt naar Noorderwagenplein (stuk nr ) De heer Lodders: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie heeft in het verleden altijd gepleit voor het behoud van de dinsdagmarkt in het Lelycentre, ook in tijden dat de markt daar wat onder druk stond en er over gesproken werd om de dinsdagmarkt te verplaatsen naar de Gordiaan. De redenen daarvoor waren dat de markt een wervende werking heeft op het Lelycentre. Het is een centrum dat naar ons idee toch enigszins onder druk staat. Een belangrijk deel van de omzet wordt op de dinsdag gehaald wanneer het daar marktdag is. Bovendien wordt in de kadernota detailhandel aangegeven dat het gaat om een stadsdeelcentrum en daar hoort naar onze mening ook een markt bij. Een andere reden is minstens net zo belangrijk, namelijk dat de ondernemers in het Lelycentre zich altijd heel coulant hebben opgesteld tegenover de gemeente. Zij hebben behoorlijk wat inzet getoond om het Lelycentre wat meer gestalte te geven en ook wat meer uitstraling, ondanks alle pech die hen regelmatig heeft achtervolgd. Zij hebben dat altijd gedaan met het behoud van de markt in het achterhoofd en wij zijn dan ook blij met het voorliggende voorstel. Hopelijk geeft deze verplaatsing een positieve impuls aan de dinsdagmarkt. De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Wij onderschrijven volledig wat de heer Lodders zojuist heeft gezegd. Wij zijn blij dat uit de schriftelijke onderbouwing blijkt dat de kosten van f ,-- heel waarschijnlijk een stuk lager zullen zijn. Ik vraag alleen of hier geen begrotingswijziging voor nodig is, of komt deze nog? Bij agendapunt 12. staat het niet aangegeven. De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Voor de PvdA-fractie heeft de locatie Lelycentre voor de dinsdagmarkt nimmer ter discussie gestaan, ook niet bij het al dan niet invoeren van het betaald parkeren. Dus wat dat betreft voor ons niets nieuws onder de zon. Dat er maatregelen genomen worden ter verbetering van de markt, daar kunnen wij ons het één en ander bij voorstellen, ook in de richting van de ondernemers in dat centrum. Graag worden wij op de hoogte gehouden of deze maatregelen inderdaad ten gunste uitwerken. De haast waarmee dit voorstel door commissie en raad gaat, verbaast ons wel een beetje. De financiële onderbouwing is op zijn zachtst gezegd niet zo keihard. Wij moeten nog wat evalueren ten aanzien van betaald parkeren; dat wordt opgeschoven. Er worden enige aannames gedaan die niet controleerbaar zijn voor de raad op dit moment. Ik zeg niet dat u ons op het verkeerde been zet, maar ik zou het toch graag wel in de evaluatie willen zien. Daarnaast horen wij nog wat signalen op dat gebied. Ik denk dat het verstandig zou zijn als wij dit soort voorstellen krijgen om eerst het betaald parkeren te evalueren en dan verder tot besluitvorming over te gaan. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie stemt ook in met dit voorstel. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Lodders. Ik ben het niet met de heer Bootsma eens dat eerst op de evaluatie van betaald parkeren moet worden gewacht voordat wij dit belangrijke besluit gaan nemen. De heer Kiviet: Mijnheer de voorzitter. De dinsdagmarkt op het Lelycentre functioneert niet zoals het zou moeten. De signalen die u en ook ons bereikt hebben, zijn duidelijk negatief en daar moet dus inderdaad wat aan worden gedaan. In tegenstelling tot wat mijnheer Bootsma zei, vind ik het juist van voortvarendheid van het college getuigen dat men daarop onmiddellijk is ingesprongen. Na afweging van enerzijds het verbeteren van de huidige locatie en anderzijds het verplaatsen van de markt naar het Noorderwagenplein kiest u voor de tweede optie. Als men het zuiver financieel beschouwt is dat niet zo verwonderlijk. Het opnieuw inrichten van het bestaande terrein aan de achterzijde zou een bedrag van 1,2 miljoen gulden vergen, terwijl verplaatsing naar het Noorderwagenplein een investering betekent van f ,--, exclusief de derving van parkeergelden, geschat op f ,-- per jaar. Wij denken dat er wel over heen te komen is. Daar komt bij dat het gebruik van het Noorderwagenplein de voorkeur geniet van alle betrokken partijen en dan niet in de laatste plaats van de kooplieden zelf en van de marktadviescommissie. Het is bovendien een vaststaand feit dat de markt voor het voortbestaan van het Lelycentre niet gemist kan worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat die markt zelf ook levensvatbaar moet zijn. De keuze die nu wordt worden gemaakt, onderschrijft de fractie van D66 volledig.

7 In de commissievergadering heb ik er voor gepleit dat er aan de bestrating op het vrijkomende terrein, onder andere bij De Uiterton, reparaties worden uitgevoerd ten aanzien van losliggende en zelfs gebroken tegels. Zo langzamerhand beginnen die een gevaar te worden voor alle weggebruikers. Dit verzoek wil ik hierbij graag herhalen. Voor het overige stemmen wij in met het voorstel. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. Het is al opgemerkt dat in het Lelycentre de laatste jaren veel is geïnvesteerd om van dit oudste winkelcentrum van Lelystad weer een winkelcentrum te maken dat past bij deze tijd. De dinsdagmarkt is daar altijd geweest en is ook van wezenlijk belang voor dit stadsdeelcentrum. In de notitie lezen wij - en dat hebben wij ook van ondernemers gehoord - dat de markt daar wat onder druk staat. U bent daarop ingesprongen. U heeft wat varianten uitgewerkt en bent in goed overleg met alle betrokkenen gekomen tot een verplaatsing van de markt naar het Noorderwagenplein. De CDA-fractie stemt daarmee in, mede ook omdat wij bij de invoering van betaald parkeren hebben opgemerkt dat als wij betaald parkeren zouden gaan invoeren in het Lelycentre, de markt voor dat centrum zeker zou moeten worden behouden. In het licht van wat wij toen hebben opgemerkt, kunt u zich voorstellen dat wij nu instemmen met uw voorstel. De heer Bus: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben destijds een opmerking gemaakt over de parkeergelegenheid. Is het misschien mogelijk dat het vrijgekomen marktplein gebruikt wordt als parkeergelegenheid? Of is er een ander alternatief, zodat mensen hun auto's kunnen parkeren? W ethouder Binnerts: Mijnheer de voorzitter. Ik merk ruime instemming van de raad met dit voorstel, wellicht nog even met uitzondering van de Partij van de Arbeid. Wij kunnen echter proberen of wij elkaar toch kunnen vinden. Verschillende partijen hebben opgemerkt hoe belangrijk het is voor het Lelycentre om de markt daar te behouden. De markt in het Lelycentre is de allereerste markt in Lelystad, voor de eerste keer gehouden in juni Het hoort een beetje bij de stad. Het is belangrijk omdat het Lelycentre een belangrijk wijkcentrum is. En aan de andere kant ook een waardering voor de ondernemers in het Lelycentre die met alle tegenwind die zij al maar hebben daar een goed en vruchtbaar centrum exploiteren. Voor de ondernemers, de marktkooplieden en de marktcommissie was het belangrijk dat indien die markt op het Zuiderwagenplein bleef, het plein volledig en goed wordt ingericht, ook met het oog op alle wagens die achter marktkramen worden geparkeerd. Er was een ander alternatief: de markt liever aan de voorkant. Dit had ook te maken met de zichtbaarheid van de markt en de aantrekkende werking die daar wellicht van zou uitgaan. De haast zoals genoemd door de heer Bootsma is geen echte haast. Er wordt al veel langer gesproken met de ondernemers en marktkooplieden in het Lelycentre. Er is vorig jaar zomer al over gesproken. Het voorstel is nog even blijven liggen en er is gekeken naar een andere wijze van berekenen. Toen ik in oktober 1996 aantrad, lag het eigenlijk klaar. Ik heb toen toch nog de tijd genomen om er ook zelf heel goed naar te kijken en ik ben tot de conclusie gekomen dat waar partijen zo graag willen dat het centrum en de markt goed functioneren, wij die partijen tegemoet moeten komen. Bovendien kan ik u wijzen op het feit dat wij in deze stad op een wat andere wijze willen gaan werken en de voorzitter van de raad bij allerlei gelegenheden in de afgelopen weken heeft gesproken over mede-verantwoordelijkheid van instanties, burgers en ondernemers in deze stad. In het Lelycentre is die houding al veel langer het geval. Er is voor het college geen reden geweest om het niet te doen. De heer Bootsma vermeldt nog het betaald parkeren en de evaluatie-nota. Hij stelt voor om de evaluatie van het betaald parkeren af te wachten. De heer Hijmissen zegt daarentegen dat de instemming van zijn fractie met het betaald parkeren in relatie staat tot het blijven van de markt in het Lelycentre. Het uitstellen van de evaluatie van de parkeernota acht ik niet zo belangrijk voor dit voorstel. Het gaat hier om derving van inkomsten op de dinsdagochtend, de ochtend dat de markt gehouden zal worden, van naar schatting f ,--. U vindt het misschien slordig maar dat is inderdaad een raming. Het is niet zo'n groot bedrag dat het uitstel rechtvaardigt tot na de evaluatie van het betaald parkeren. Als op dinsdagochtend niet op het Noorderwagenplein geparkeerd kan worden, dan moeten mensen elders gaan parkeren. Ik heb daar in de commissievergadering van gezegd dat wij hier overhaast geen maatregelen voor gaan nemen. Wij wachten af tot die markt een aantal maanden heeft gefunctioneerd en zullen dan kijken waar mensen dan gaan parkeren en of het in die buurt ook problemen geeft. De weersomstandigheden laten niet toe dat er nu wordt gewerkt. Het terrein moet opnieuw worden ingericht. De markt moet gaan functioneren en wij willen een goed inzicht hebben - en dat duurt een aantal maanden - hoe het parkeren gaat functioneren.

8 Ik wil u vragen of u zou kunnen instemmen met dit voorstel en daarmee niet alleen het college blij maken, maar ook de ondernemers en marktkooplieden uit het Lelycentre. De heer Van de Ven: Ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vraag over een eventuele begrotingswijziging. W ethouder Binnerts: Er is geen begrotingswijziging nodig. Het zit al in de begroting en het is met de goedkeuring van de begroting dus goedgekeurd. De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn het er volledig mee eens dat geanticipeerd wordt op verzoeken die het gemeentebestuur bereiken. Dat moet gewoon gedaan worden en goed worden afgewogen. Als ik een huis ga bouwen, dan weet ik van te voren of ik het van steen ga bouwen of dat ik een houten optrekje maak. Als ik dan in de financiële onderbouwing, die oorspronkelijk bij het voorstel niet aanwezig was, nu toch enige grote onzekerheden zie staan ten aanzien van een betonnen vloer of gewoon klinkers, dan denk ik dat het toch wel iets anders had gekund. Ik heb niet gezegd dat ik tegen het voorstel ben, dat nadrukkelijk niet, maar ik heb wel gezegd dat het wat mooier had gekund en het was nog mooier geweest als het na de evaluatie van het betaald parkeren was gebeurd. In tegenstelling tot mijnheer Hijmissen is het betaald parkeren voor ons nooit van invloed geweest op het al of niet houden daar van de markt. Laten wij dat misverstand wegnemen. De heer Kiviet: Mijnheer de voorzitter. Ik heb nog geen antwoord gehad van de wethouder op mijn herhaald verzoek om naar de achterkant van het Lelycentre te kijken in verband met gesignaleerde gebreken aan de bestrating. W ethouder Binnerts: U heeft de vraag ook in de commissievergadering gesteld. Ik heb uitgelegd dat er aan het Zuiderwagenplein van alles zou moeten gebeuren en in de eerste termijn heb ik gezegd dat dit heel veel geld zou gaan kosten. In de commissievergadering heb ik gezegd dat wij daar nog even mee wachten. Wij gaan ongetwijfeld kijken naar de punten waar u op heeft geduid, namelijk eventuele onveilige situaties, zeker ook omdat De Uterton daar is gevestigd. Wij zullen daarnaar kijken en herstellen wat nodig is. Maar dat hoort eigenlijk bij het normale onderhoud. Mijnheer Bootsma, ik ben blij dat u kunt instemmen met het voorstel. U noemt de financiële onderbouwing wat slordig. In dit voorstel wordt gesteld dat wij twee punten nog eens nader willen bekijken. Het ene punt is een betonnen vloer of wellicht klinkers, waarmee het bedrag eventueel wat lager zou kunnen worden. Ik denk dat u daar niet zoveel bezwaar tegen zou kunnen hebben. Het is beter om heel goed te kijken wat er moet worden toegepast, ook voor het onderhoud op een wat langere termijn. Want het plaatsen van klinkers zou wel eens wat meer onderhoud kunnen vergen. Dat zijn zaken die goed moeten worden afgewogen. Over een ander punt is gezegd dat daardoor wellicht het bedrag wat hoger zou kunnen worden. Ik weet niet of u dat slordig zou moeten noemen. Ik vind het eerder zorgvuldig. Als het goedkoper kan, moeten wij het zeker doen. En dat weten wij niet altijd van tevoren. De heer Bootsma: Maar als u zegt dat u er zoveel over heeft nagedacht, denk ik dat u dat wel had kunnen weten. W ethouder Binnerts: In eerste instantie is nagedacht of het verstandig is om het hoofdbesluit te nemen, namelijk de verplaatsing van de markt van de ene kant van het Lelycentre naar de andere kant. En dat gaat over iets meer dan over geld. Het bedrag waar het uiteindelijk voor kan, ligt binnen dit budget van f ,--. Treden er binnen dat budget wat verschuivingen op, dan denk ik dat wij daar niet al te moeilijk over zouden moeten doen. De voorzitter: Ik mag constateren dat de raad unaniem kan instemmen met dit voorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 12.Wijzigingen begroting 1997 (stuk nr.; 42004) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

9 De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 13 februari De raad van gemeente Lelystad, De voorzitter, De secretaris,

10 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 9 januari 1997 in het Stadhuis van Lelystad. Aangezien geen der aanwezigen op de publieke tribune het woord wenst te voeren sluit de voorzitter de bijeenkomst om uur.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1994 N 72 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 79 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 4 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 1995 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Roden, 17 februari 2005 Onderwerp Verzoeken om vergoeding van planschade door de heer Roelfsema en de heer en mevrouw Venema ten gevolge van de bestemmingsplannen

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

1996 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op woensdag 10 januari 1996 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op woensdag 10 januari 1996 te uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op woensdag 10 januari 1996 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud locoburgemeester/voorzitter

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W-Aanbiedingsformulier nr. 09.1060 d.d. 6 oktober 2009 Onderwerp Wijze van afdoen motie 2 Subsidie IJshal (RV 06.0021), Ingediend door F. van As (CU) BESLUITEN 1 In te stemmen met de bijgevoegde concept

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 55 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur.

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. INFORMATIEVERSLAG 1 Inleiding Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. Als verkenner heb ik van 26 tot en met 28 maart 2014 al vertrouwelijke gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Gemeenteraad 24 juni 2014 Beschouwingen bij agendapunten; Jaarstukken 2013, Voorjaarsnota 2014 en Begrotingen verbonden partijen 2015.

Gemeenteraad 24 juni 2014 Beschouwingen bij agendapunten; Jaarstukken 2013, Voorjaarsnota 2014 en Begrotingen verbonden partijen 2015. Gemeenteraad 24 juni 2014 Beschouwingen bij agendapunten; Jaarstukken 2013, Voorjaarsnota 2014 en Begrotingen verbonden partijen 2015. Jaarstukken Voorzitter, Zoals in de inleiding van het jaarverslag

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen Collegevoorstel Inleiding: Dit collegevoorstel is bedoeld om de principeafspraken die op 23 november 2009 met de marktcommissie zijn gemaakt te bekrachtigen. Deze afspraken vormen de basis om de verplaatsing

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ 225087 1. Inleiding De commissie Beheer heeft op 25 januari van dit jaar het rapport Natuursteenverharding Stationsplein

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie