Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf om uw wensen c.q. bedenkingen kenbaar te maken om deze bij onze definitieve besluitvorming mee te kunnen wegen. Om in voorkomende gevallen adequaat in te kunnen spelen op de vastgoedmarkt en omdat bij sommige transacties zeer snel tot besluitvorming moet worden overgegaan is door uw raad de afgelopen jaren besloten: 1. dat wij bevoegd zijn om tot een bedrag van ,00 onherroepelijke aankopen te doen zonder uw raad daarover vóóraf te horen; 2. ons college ook de bevoegdheid te geven om in toekomstige plangebieden onherroepelijke grondtransacties te sluiten met eigenaren van onroerende zaken waarop het voorkeursrecht is gevestigd. Deze bevoegdheden zijn gegeven om verkopers niet onnodig lang te hoeven laten wachten op goedkeuringen van uw raad en hen daardoor de mogelijkheid te geven sneller op voor hen vervangende aankopen te kunnen reageren. De afgelopen maanden is een aantal aankopen gerealiseerd in gebieden waarvoor nog geen exploitatieopzetten door uw raad zijn vastgesteld en waarvoor in principe dan ook geen gelden beschikbaar zijn. Deze aankopen vielen deels onder het beschikbare krediet van 1 miljoen (aankopen A) en deels onder onze bevoegdheid om panden/gronden aan te kopen waarop een voorkeursrecht is gevestigd (aankopen B). Voor de aankoop onder C wordt thans een krediet gevraagd omdat voor het betreffende gebied nog geen exploitatieopzet is vastgesteld en de aankoop niet kan worden gedaan op basis van de bevoegdheden onder 1 en 2 bedoeld. Het betreft de volgende aankopen waarvoor wij thans een krediet vragen. Door de beschikbaarstelling van het krediet krijgen wij weer de volledige beschikking over het betreffende bedrag van 1 miljoen. De aankopen onder A en B zijn overigens op basis van onze bevoegdheid reeds onherroepelijk. De bij de diverse transacties behorende overeenkomsten en overige stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage. Feitelijke informatie: Het betreft de volgende aankopen: A. Woning met bedrijfspand Nassaudwarsstraat 1a Vlijmen. Voor het gebied liggende tussen de voormalige gemeentewerf aan de Lavendelweg in Vlijmen en de Vendreef in Vlijmen is vorig jaar een stedenbouwkundige visie opgesteld om te komen tot een herontwikkeling in fasen van dit hele gebied. Het gebied geeft thans een zeer rommelig beeld. Begin 2008 is het grote braakliggend terrein op de hoek van de Vendreef en Nassaulaan aangekocht door de gemeente om tot een betere invulling te komen. Ons college voert sinds haar aantreden een actieve grondpolitiek. Gronden kunnen om strategische redenen worden aangekocht om de uitvoering van het gemeentelijk beleid mogelijk te maken. De aankoop van het perceel aan de Nassaudwarsstraat 1a is om verschillende redenen van belang. Een zeer belangrijke reden is als zo vaak het kunnen voeren van de regie. 1/5

2 B 1. Aankoop woning met gronden Wolput 82a in Vlijmen. De aankoop betreft de helft van een twee-onder-één-kap boerderij met achterliggende gronden. Op de percelen is begin 2006 het voorkeursrecht gevestigd als gevolg van de voorgestane ontwikkeling van het gebied ten westen van de Priemsteeg, thans Geerpark genaamd. Het grootste gedeelte van de aangekochte eigendommen ligt binnen de plangrenzen van het toekomstige bestemmingsplan Geerpark. De eigenaar heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wet biedt om het geheel te koop aan te bieden. De percelen ten noorden van het woongedeelte zullen in de verdere planvorming worden meegenomen. De woning met garage en bijhorend erf zal zodra deze vrij wordt opgeleverd weer worden verkocht. Het eigendom wordt aangekocht om de voorgestane bestemmingswijziging te kunnen realiseren. Vanwege de aanbieding in het kader van het voorkeursrecht als ook vanwege de voortgang van het plan Geerpark zijn de onderhandelingen geïntensiveerd, met het bereikte akkoord als resultaat. B 2. Aankoop woning met gronden Meliestraat 17 in Vlijmen. De aankoop betreft helft twee-onder-één-kap woning met achterliggende gronden. Op de percelen is begin 2007 het voorkeursrecht gevestigd als gevolg van de aankoop door de gemeente van het naastliggend gebied van Innoseeds in Vlijmen. Het perceel N 1104 ligt grotendeels binnen de plangrenzen van het toekomstige bestemmingsplan De Grassen maar de woning niet. De eigenaar heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wet voorkeursrecht gemeenten biedt om het geheel te koop aan te bieden. De grond wordt aangekocht om op niet al te lange termijn de voorgestane bestemmingswijziging te kunnen realiseren. De woning daarentegen is niet nodig voor de realisatie van het toekomstig woonbestemmingsplan De Grassen en zal zodra de oplevering heeft plaatsgevonden weer worden afgestoten. Inmiddels is voor de ontwikkeling van het betreffende gebied een ambtelijke projectgroep benoemd en worden met een stedenbouwkundig adviesbureau reeds de eerste visies besproken. B 3. Aankoop appartement De Akker 48 in Vlijmen. Het betreft een appartement dat in het hoekpand (voormalig Zwarte Schaap) op de hoek van het Plein en De Akker is gelegen en dat in elk van de varianten van de herontwikkeling een rol zal spelen. Het appartement is aan de gemeente aangeboden in het kader van het gevestigde voorkeursrecht. De afspraak is dat de gemeente, tot vaststaat voor welke variant wordt gekozen en met welke ontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten, de aangeboden panden zal aankopen. B 4: Aankoop winkel met bovenwoning Plein 20 en 20a in Vlijmen. Het betreft een winkel, waarin een kindermodezaak is gevestigd (Plein 20) en een bovenwoning (Plein 20a). De panden zijn door de eigenaar aan de gemeente aangeboden in het kader van het gevestigde voorkeursrecht. Om de realisatie van het centrumplan Vlijmen mogelijk te maken zijn de panden aangekocht. B 5: Aankoop helft tweekapper Akkerpad 3 in Vlijmen. De woning betreft een 2-onder-1-kap-woning. De andere helft (Akkerpad 5) en het daarnaast gelegen terrein (Akkerpad 5a tot voor kort onderkomen van duivenvereniging De Zwaluw) is reeds in eigendom van de gemeente. Op 20 mei 2008 is de woning te koop aangeboden in het kader van het gevestigde voorkeursrecht. Op dat moment was nog niet duidelijk voor welk plan uiteindelijk zal worden gekozen. Nu de contouren van het definitieve centrumplan Vlijmen inmiddels bekend zijn, staat vast dat de aan te kopen woning buiten het plan valt en derhalve voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied in centrumplan zelf niet nodig is. 2/5

3 Omdat de gemeente nu eigenaresse is van zowel de andere helft van de twee-onder-éénkap woning als van het daarnaast gelegen terrein, kan voor de herontwikkeling van deze objecten gezamenlijk een ontwikkelaar worden gezocht. C: Aankoop van woning met praktijkruimte Stationsstraat 4 in Drunen. De aankoop betreft een voormalige dokterswoning met praktijk- en wachtruimte op een perceel grond aan de Stationsstraat 4 in Drunen ter grootte van m². Het perceel ligt tussen de gemeentelijke eigendommen Raadhuisplein 16 en Stationsstraat 8. De gemeente heeft in 2004 onderzocht of aankoop van het pand mogelijk was. Omdat de gemeente toen geen interesse had heeft Hilva het betreffende pand in 2005 aangekocht, nadat zij eerst met de gemeente had verkend of een herontwikkeling in combinatie met het pand Stationsstraat 8 mogelijk was. Door stedenbouwkundig bureau Croonen is eind 2004 in opdracht van de gemeente een ontwerp opgesteld dat voorzag in bebouwing van het gehele gebied, inclusief de parkeerplaatsen onder de grote bomen aan de Wilhelminastraat. Ook de bomen zouden voor dat plan moeten verdwijnen. Op grond van die stedenbouwkundige visie zou Hilva het pand Stationsstraat 8 van de gemeente aankopen. Over de verkoop door de gemeente van het pand Stationsstraat 8 aan Hilva was in principe overeenstemming bereikt. Hierover is uw raad geconsulteerd in de vergadering van 5 juli Na diverse gewijzigde plannen heeft Hilva gemeld dat zij niet meer tot aankoop van het pand Stationsstraat 8 wilde overgaan en dat zij een plan zouden maken voor enkel het eigendom Stationsstraat 4. Nadat ook hiervoor diverse alternatieven zijn bezien en een goede oplossing niet voorhanden ligt hebben wij besloten alsnog tot aankoop over te gaan. De aankoop wordt van strategisch belang beschouwd waarbij de volgende aspecten een rol hebben gespeeld: - Op korte termijn geen toevoeging meer van appartementen in het centrum van Drunen - Een herontwikkeling van enkel de locatie Stationsstraat 4 met appartementen met ondergronds parkeren is financieel niet haalbaar - Tekort aan parkeerplaatsen in Centrum van Drunen kan op korte termijn worden aangepakt; - Wij zijn voornemens de panden Stationsstraat 4 en 8 te slopen om tijdelijk extra parkeerplaatsen in het centrumgebied te creëren. Hierdoor kunnen circa 60 parkeerplaatsen extra worden gerealiseerd waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen in deze hoek ruim 90 bedraagt. - Er kan een rechtstreekse verbinding worden gemaakt tussen de nog aan te leggen parkeerplaatsen en het winkelgebied - De gemeente heeft nu het volledige eigendom in het gebied tussen gemeentehuis en brandweerkazerne en kan op termijn een herontwikkeling bezien voor het gehele gebied - De gemeente wordt niet langer belast met plannen die waarschijnlijk, na de nodige procedures, bezwaren en mogelijke planschadeclaims, uiteindelijk toch niet tot een bouwtitel leiden. Inzet van middelen: dekking A: De kosten van deze aankoop met bijkomende kosten te verantwoorden op plan Nassaulaan e.o.; 3/5

4 B 1: De kosten van deze aankoop vermeerderd met bijkomende kosten te verantwoorden op plan Geerpark; B 2: De kosten van deze aankoop vermeerderd met bijkomende kosten te verantwoorden op plan De Grassen; B 3, 4 en 5: De kosten van deze aankopen met bijkomende kosten te verantwoorden op plan Centrum Vlijmen; C: De kosten van deze aankoop met bijkomende kosten te verantwoorden op het project hoek Stationsstraat-Wilhelminastraat. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Naar aanleiding van de informatievergadering: BIJLAGEN: besluit TER INZAGE: 4/5

5 BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 24 maart 2009; gezien het voorstel van het college van 10 februari 2009, doc.nr. ; b e s l u i t : een krediet beschikbaar te stellen van ,00 voor de aankoop met bijkomende kosten van: A. woning met bedrijfspand Nassaudwarsstraat 1a Vlijmen B 1. woning met gronden Wolput 82a in Vlijmen B 2. woning met gronden Meliestraat 17 in Vlijmen B 3. appartement De Akker 48 in Vlijmen B 4. winkel met bovenwoning Plein 20 en 20a in Vlijmen B 5. woning Akkerpad 3 in Vlijmen C. woning met praktijkruimte aan de Stationsstraat 4 in Drunen de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 5/5

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer: 0110010 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Juni 2013 Inleiding De gemeente, deelgemeente en de partijen Woonstad Rotterdam (Woonstad), ERA Contour en Proper-Stok

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie