1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), de heren R.D. van der Mark (PvdA), B.J. van Bochove (CDA), K.H. Bruinewoud (VVD) en T. Stroobach (D66), wethouders; mevrouw R.H.A. Beumer-van Haeften (VVD), de heer J. Bierma (VVD), de dames J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), J.A. Bos (Gr.Links), A. Dil (PvdA) en J.P.R. de Haan (D66), de heren W. Herrebrugh (PvdA), G.J. Hietland (CDA), W. Hijmissen (CDA), J.R. Huisman (PvdA), H. Kiviet (D66), J.F. Lensen (Gr.Links), J.D. Lokhorst (VVD), mevrouw E. van Luijk (PvdA), J.P. Mattie (VVD) en A. van Meurs (PvdA), de dames J.T. Ovinge-Koers (CDA) en W.A. Raar (PvdA), de heren K.B.P. Slump (GPV/RPF), R. Spriensma (CDA) en M.G. Verlaan (Gr.Links) en de dames T. Weide-Bonsma (D66) en L. van Wingerden-Visser (D66) en de heer T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad; alsmede de heer J.M. Lindhout, secretaris. Afwezig zijn:mevrouw H. Blom-Postma (D66) en de heer J.A. Klein Swormink (CDA), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Blom en de heer Klein Swormink. 2.Notulen van de op 9 april 1992 gehouden openbare vergadering De voorzitter: Wat de notulen van 9 april betreft is het verzoek binnen gekomen om een correctie aan te brengen op bladzijde N 59. Daar intervenieert op eenderde van de pagina de voorzitter met "Ik wil het beperken tot de vraag enz." en dan moet volgen mevrouw Blom: "De afspraak is gemaakt dat dit onderwerp in de aprilvergadering van de commissie zal worden behandeld". En vervolgens mevrouw Ovinge: "Die afspraak is inderdaad gemaakt". Dan zijn volgens de beide dames de notulen compleet. Met deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 3.Ingekomen stukken (stuk nr )

2 - 1 Voor kennisgeving aangenomen. - 2In handen gesteld van het college ter afdoening. - 3Voor kennisgeving aangenomen. - 4Voor kennisgeving aangenomen. - 5In handen gesteld van het college ter afdoening. - 6In handen gesteld van genoemde commissie. - 7Mevrouw Binnerts: Mijnheer de voorzitter. Er is een brief van mevrouw Touber die klaagt over geluidsoverlast door crossactiviteiten op de Houtribhoogte. U stelt voor om de commissie te informeren over de afhandeling. Ik zou graag de brief behandeld willen zien in de commissie waar hij thuishoort en dat zou best algemene zaken kunnen zijn. Ik zou graag als voorbehandeling eerdere correspondentie met de gemeente over die geluidsoverlast ter inzage willen hebben en een overzicht van maatregelen die misschien eerder al getroffen zijn om die geluidsoverlast te voorkomen. De voorzitter: Behandeling vindt plaats in de commissie voor openbare werken en u wordt geïnformeerd. Wethouder Van der Mark: Het heeft onze volle aandacht in die zin dat we maatregelen voorbereiden om daar daadwerkelijk wat aan te doen. Er zijn een aantal participanten bij betrokken. Het kan prima aan de orde komen in de genoemde commissie. Mevrouw Binnerts: Mijnheer de voorzitter. Het gaat er mij om dat mevrouw Touber schrijft dat er al een reeks van jaren klachten zijn geweest en daarover ook met onder andere de gemeente is gecorrespondeerd. Die correspondentie zou ik graag zien met de antwoorden daarbij. W ethouder Van der Mark: Dat is ons niet bekend. Als dat er is bereikt die u. - 8In handen gesteld van het college ter afdoening. - 9 In handen gesteld van het college ter afdoening In handen gesteld van het college ter afdoening. - 11Voor kennisgeving aangenomen. - 12Voor kennisgeving aangenomen. - 13In handen gesteld van het college voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 14In handen gesteld van het college ter afdoening. - 15Voor kennisgeving aangenomen. - 16Voor kennisgeving aangenomen. - 17In handen gesteld van het college voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 18In handen gesteld van het college voor het uitbrengen van een raadsvoorstel In handen gesteld van het college voor het uitbrengen van een raadsvoorstel In handen gesteld van het college voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. 4.Mededelingen (stuk 46796) De mededelingen worden zonder beraadslaging voor kennisgeving aangenomen. 4a.Mondelinge vragen naar aanleiding van het artikel in het stadsbulletin over de zwembadkwestie door de fractie Groen Links De voorzitter: De heer Verlaan heeft verzocht mondeling vragen te mogen stellen. Die vragen zijn op papier ingediend. Die heeft een ieder. Ik geef hem dispensatie van voorlezing daarvan. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Bedankt voor de mogelijkheid tot dispensatie. Ik stel het op prijs er geen gebruik van te maken. Ik wil graag de vragen voorlezen. 1.In uw antwoord op de stelling "het nieuwe zwembad aan de kust is te ver weg" bedient u zich van vage omschrijvingen als "voor een deel van de bewoners zal het verder weg zijn" en "voor anderen maakt het niet uit of komt het dichter bij".

3 Wij vragen u om een schatting van: a.het percentage inwoners voor wie het nieuwe zwembad verder weg zal zijn dan het voor deze mensen dichtstbijzijnde huidige overdekte zwembad. b.het percentage inwoners voor wie het nieuwe zwembad dichter bij zal zijn dan het voor deze mensen dichtstbijzijnde huidige overdekte zwembad. c.het percentage inwoners voor wie de oude of de nieuwe situatie niets uit maakt. 2.In het antwoord op de tweede vraag over het gebruik van de auto spreekt u van een veilige fietsverbinding. a.wat bedoelt u concreet met een veilige fietsverbinding? b.kunt u elders in Lelystad voorbeelden noemen van deze zogenaamde veilige fietsverbindingen? 3.Uw antwoord op de vraag of het gebruik van de auto wordt bevorderd beantwoordt u niet rechtstreeks. Wel stelt u dat het vast staat dat "desondanks vele bezoekers van het nieuwe bad met de auto zullen komen". a.kunnen wij daaruit concluderen dat het antwoord op de vraag "het gebruik van de auto wordt bevorderd, mede omdat er geen openbaar vervoer naar het nieuwe bad is" met "ja" dient te worden beantwoord? b.hoe heeft u bij de beoordeling van de plannen rekening gehouden met het door u geformuleerde beleidsuitgangspunt dat fietsverkeer en openbaar vervoer moet worden bevorderd? 4.Eveneens in de tweede vraag stelt u: "Het gemeentebestuur zorgt dat de bezoeker wat te kiezen heeft: openbaar vervoer, (brom)fiets of auto". Deze zin impliceert dat u een busverbinding garandeert, anders valt er namelijk niet te kiezen tussen openbaar vervoer en andere middelen van vervoer. a.wilt u deze garantie hard maken en wat is de frequentie van de buslijn? b.kan deze buslijn gerealiseerd worden zonder dat andere lijnen specifiek hierdoor worden aangetast. c.acht u realisering van het zwembad in de kuststrook noord mede afhankelijk van de realisering van de busverbinding? 5.Uw beantwoording van de vraag "zwemmen wordt bij de realisering van de nieuwe plannen te duur, zeker voor mensen op of rond het minimum" begint u met te verwijzen naar het zogenaamde doelgroepzwemmen. а.horen mensen op of rond het minimum tot de doelgroepen, hetgeen gesuggereerd wordt door uw wijze van formuleren. б.in uw antwoord op dezelfde vraag (over of zwemmen te duur wordt voor de minima) stelt u "de entreeprijs van ƒ 4,50 nu voor recreatiezwemmen mag niet zonder meer worden vergeleken met de entreeprijs van het nieuwe recreatiebad die twee tot drie gulden hoger uitkomt. Als mensen deze entreeprijzen tegen elkaar willen afwegen dan mag deze afweging naar de mening van het college niet doorslaggevend zijn bij het beoordelen van de plannen". U stelt ook dat het doelgroepzwemmen niet duurder wordt. a.op welke wijze hebt u bij de beoordeling van de plannen voor wat betreft het recreatiezwemmen rekening gehouden met de positie van mensen op of rond het minimum? b.moet over het tarief voor het gerenoveerde sportcentrum BTW betaald worden? Zo ja, wordt het tarief dan niet hoger dan ƒ 4,50? 7.In uw antwoord op de vraag of er voor eenvoudig baantjeszwemmen straks geen plaats is in Lelystad zegt u dat het mogelijk blijft voor "vroege vogels" en lunchzwemmers" om 's ochtends vroeg en tussen de middag hun baantje te trekken. a.blijft dit in dezelfde mate - gedurende dezelfde tijden en dagen - mogelijk als nu in de twee zwembaden? 8.Aan het einde van het artikel maakt u duidelijk dat het nog niet zeker is dat de plannen doorgaan. U eindigt het artikel met de zin: "De keus is of de benodigde onderhoudsinvesteringen aan de bestaande baden plegen met als gevolg aanzienlijk hogere toegangsprijzen voor niet optimale zwemvoorzieningen of een alternatieve oplossing zoeken". a.is het college van mening dat er voldoende alternatieven onderzocht zijn om de keuze voor kuststrook noord nu al verantwoord te kunnen maken? 9.In de zwembadplannen wordt uitgegaan van een investering van ongeveer 17,5 miljoen, waarvan 9,3 miljoen voor het kuststrook noord zwemparadijs. In theorie kan dit zwemparadijs naast de Schoener gezet worden of er eventueel aan vastgebouwd worden. De Schoener zelf heeft voor onderhoud en uitbreiding met een revalidatiebassin ruim 2,5 miljoen (afhankelijk van de berekeningsmethodiek) aan investering nodig. Voor onderhoud plus uitbreiding samen zou er dus een investering van ongeveer 12 miljoen (9,3 + 2,5 = 11,8) nodig zijn om een Schoener-zwemparadijs te realiseren. Dit is 5,5 miljoen goedkoper dan het huidige plan. Jaarlijks zou dit zwemparadijs in de stad zelf ongeveer 0,6 miljoen minder kosten dan het huidige plan. Een bijdrage van 0,35 miljoen van het bungalowpark valt weg, maar uiteindelijk zouden we goedkoper uitkomen. a.zijn de feitelijke gegevens in deze redenering juist? b.waarom laat het college alternatieven liggen die wellicht of goedkoper zijn of minder risico voor de gemeente betekenen of lagere entreeprijzen tot gevolg hebben? Vindt u het verantwoord dat u dit laat liggen?

4 c.bent u met ons van mening dat er pas echt duidelijkheid is over alle consequenties van de kuststrook noord keuze als alle kansrijke en financieel haalbare alternatieven onderzocht zijn. d.is het college van mening dat alleen een keuze voor een kuststrook noord zwembad kwaliteitsverbetering van de zwemvoorzieningen mogelijk (financieel haalbaar) maakt? 10.Dan de laatste vraag: "Luistert de politiek wel naar de wensen van de kiezers?" U antwoordt dat de bewoners pas kunnen inspreken op de plannen als het huidige plan gedetailleerd op papier staat. Op dit moment leven er onder bevolking veel bezwaren tegen de plannen. Deze betreffen niet de gedetailleerde uitwerking van het plan, maar de hoofdlijnen van het plan. a.waarom kunnen de kiezers niet nu al hun mening geven zodat indien de argumenten van de kiezers daar aanleiding toe geven - een alternatief plan uitgewerkt kan worden. W ethouder Bruinewoud: Mijnheer de voorzitter. Namens het college kan ik ten aanzien van vraag 1 antwoorden: Hierover zal u nog nader worden geïnformeerd. Het is niet mogelijk u hiervan nu een betrouwbare schatting te geven. Voor vraag 2a luidt het antwoord: Onder een veilige fietsverbinding wordt in dit verband verstaan: -een kruisingvrije verbinding; -de fietsroute is zoveel mogelijk gestrekt (in een rechte lijn en overzichtelijk); -de fietsroute wordt voorzien van goede openbare verlichting; -de fietsroute zal niet in de beplanting worden weggewerkt (ook hier is overzichtelijkheid geboden). Ten aanzien van vraag 2b luidt het antwoord: Nee, iedere situatie is uniek. U weet echter dat op basis van een onderzoek naar "veilige" fietspaden een plan ontwikkeld is om op grond van het gestelde onder 2a de huidige fietspaden in Lelystad aan te passen. Ten aanzien van vraag 3 a luidt het antwoord: Nee, want het college heeft de inspanningsverplichting op zich genomen om een goede openbaar vervoer verbinding te realiseren. Ten aanzien van vraag 3b: Ja, want in de plannen is zowel voor de fietsers als voor het openbaar vervoer rekening gehouden met een goede ontsluiting. Ten aanzien van vraag 4a geldt hetzelfde antwoord als gegeven onder vraag 3a. Vraag 4b: Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Vraag 4c: Nee, maar het college hecht wel grote waarde aan een goede openbaar vervoer voorziening. Onder vraag 5 luidt het antwoord: Nee. Ten aanzien van vraag 6a kan ik namens het college antwoorden dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat mensen, waaronder ook minima, bereid zijn om voor een goed produkt een dergelijke prijs te betalen. Elders in den lande waar dergelijke voorzieningen zijn gerealiseerd wordt dit ook aangetoond. Ten aanzien van vraag 6b: In de plannen wordt hiervan uitgegaan (zie blz. 50 van het rapport en blz. 2 van de notitie van 3 maart 1992). In de plannen wordt uitgegaan van een gemiddeld tarief van ƒ 4,-- (exclusief BTW). Over de toegangsprijzen van zwembaden wordt 6% BTW geheven. Dit wordt dan ƒ 4,24. Ten aanzien van de vragen onder 7 en 8 luidt het antwoord: Ja. Ten aanzien van de vraag onder 9a luidt het antwoord: Nee. Zowel cijfermatig als qua redenering niet, want de kosten van onderhoud en uitbreiding zwembad Schoener met een revalidatiebassin is geen 2,5 miljoen maar 3,2 miljoen, waardoor de investering 12,5 miljoen wordt. Qua redenering niet omdat Groen Links alleen uitgaat van de te plegen investering en die zou inderdaad minder hoog zijn, maar belangrijker is om te kijken naar de exploitatieuitkomsten. Indien hiermee rekening wordt gehouden wordt het totaal tekort op de zwembaden in de opzet van Groen Links, 1,7 miljoen (excl. Houtrib). In de huidige plannen van het college is dit tekort 1,5 miljoen. Vraag 9c: Alle belangen afwegende (economische, financiële e.d.) is het college tot deze keuze gekomen. Onder vraag 9c kan ik zeggen dat het college van mening is dat deze duidelijkheid er thans is. Vraag 9d: Een vergelijkbare verbetering van het voorzieningenniveau is zonder de mogelijkheid van kuststrook noord te benutten, niet haalbaar. Ten aanzien van vraag 10 kan ik namens het college antwoorden: Het is niet zinvol nu reeds tot inspraak te komen, aangezien nog geen volledige zekerheid bestaat over de realisatie van de plannen ten aanzien van kuststrook noord. Zodra deze ontstaat zal er een aantal voorlichtingsavonden voor de bevolking worden georganiseerd. Gemaakte opmerkingen kunnen dan wellicht meegenomen worden in de gedetailleerde uitwerking van de plannen. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Voor vraag 1 moet onderzoek gedaan worden. Dat vind ik jammer. Mijn eerste schatting kwam uit dat voor ongeveer 1% van de bevolking van Lelystad het nieuwe zwembad dichterbij

5 is, voor 4% maakt het ongeveer niets uit en voor 95% is het verder weg. Volgens mij zit ik er niet ver naast. Die verhouding zal wel ongeveer kloppen. Wat betreft de vraag of het openbaar vervoer en het fietsverkeer bevorderd moet worden stelt u dat u met dit beleid het openbaar en fietsverkeer bevorderd. De situering van het zwembad stelt u niet ter discussie. Met andere woorden bij de situering van het zwembad wordt geen rekening gehouden met de uitgangspunten van openbaar vervoer en fietsverkeer, maar alleen met kuststrook noord. Want anders had het dichterbij gesitueerd moeten worden. Wat betreft vraag 4b of een buslijn gerealiseerd kan worden zonder dat andere lijnen aangetast worden zegt u dat nader onderzoek nodig is. Wij wachten dat onderzoek af. Wij zijn er bevreesd voor dat dit inderdaad het geval zal zijn. Dat kunnen wij ook niet zo snel boven tafel krijgen, daar is meer voor nodig. Wat betreft de BTW die betaald moet worden (vraag 6b) over het gerenoveerde sportcentrum gaat u uit van 6%. Ik dacht dat uitgegaan moest worden van het hoge BTW-tarief: 18,5%. Ik geef toe dat ik niet een specialist ben met betrekking tot BTW. Ik laat mij in deze graag adviseren over wat het te hanteren BTW -tarief is. U bent van mening (vraag 8a) dat er voldoende alternatieven zijn onderzocht, ik ben van mening dat dat absoluut niet het geval is. U hebt uw antwoord niet onderbouwd, want de alternatieven die met name door ons naar voren zijn gebracht zijn niet onderzocht onder het argument dat er geen meerderheid zou zijn om dit te onderzoeken. De alternatieven zijn er dus wel, er is alleen geen bereidheid om ze te onderzoeken. Wat betreft vraag 9a stelt u dat de gegevens onjuist zijn. Over die 2,5 miljoen valt te discussiëren maar sec is dat investeringsbedrag van 3,2 miljoen correct. Alleen wordt die 3,2 miljoen niet in een jaar geïnvesteerd. Als dat teruggerekend wordt naar een investering bij de bouw van een nieuw zwembad dan is het volgens financiële specialisten geen 3,2 miljoen meer maar veel lager en daar komt dat bedrag van 2,5 miljoen vandaan. Dat zal, zoals ik al gezegd heb, afhankelijk zijn van de gevolgde berekeningsmethodiek. U stelt ook dat de alternatieven volgens deze cijfers duurder zouden zijn dan uw eigen plannen. U weet dan meer dan ik, want ik heb dat tot nu toe niet kunnen beredeneren. De combinatie van functies die mogelijk is bij de Schoener zou een aardige besparing kunnen opleveren. Dan moeten deze functies wel niet naast elkaar gebouwd worden maar tot een gebouw gemaakt worden. Bij vraag 9d - dat is belangrijk om te constateren - acht u het niet haalbaar om kwaliteitsverbetering van zwemmen in Lelystad te realiseren op een andere plek dan in kuststrook noord. Die bewering - evenals bij vraag 9a - is in mijn ogen volstrekt onjuist. Ik wil graag dat die bewering nader en uitgebreider bewezen wordt. Ik was niet overtuigd van het simpele antwoord: nee niet haalbaar. U zegt bij vraag 10 dat kiezers recht hebben op inspraak. Natuurlijk is dat zo. Maar als er al zoveel commotie is omtrent de zwembaden vind ik het niet meer dan logisch dat er in een vroeg stadium geluisterd wordt naar de reacties van de bevolking om daarop te kunnen anticiperen en niet gewoon doen alsof er niets aan de hand is en doorgaan met het uitwerken van het door het college gekozen plannen. W ethouder Bruinewoud: Mijnheer de voorzitter. Ik heb geen nieuwe vragen gehoord. Ik heb daarom weinig op te merken behalve dan te constateren dat op onderdelen van vragen de antwoorden niet geloofd worden of dat er een blijvend verschil van mening is ontstaan, wat er overigens al was. Met de beantwoording van tweeënhalf uur commissie, twee artikelen in het stadsbulletin en een beantwoording van deze vragen denk ik dat de heer Verlaan ruimschoots aan zijn trekken is gekomen. De heer Verlaan: Mijn bezwaar is dat u de antwoorden niet heeft onderbouwd. 5.Onderzoek geloofsbrief P.G.M. van de Ven (stuk nr ) De voorzitter: Daartoe is een commissie nodig. Ik benoem daarin mevrouw Beumer-van Haeften en de heren Kiviet en Spriensma. Het is de bedoeling dat de commissie zich even terugtrekt. Mevrouw Beumer: Mijnheer de voorzitter. De commissie heeft de stukken onderzocht en de commissie adviseert de raad de heer Van de Ven toe te laten tot deze raad. De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, tot toelating. 6.Benoeming gemeentesecretaris (stuk nr )

6 De voorzitter: Ik verzoek de dames Van Wingerden en Binnerts, samen met de secretaris het stembureau te willen vormen, zowel voor dit agendapunt, als voor agendapunt 7. Mevrouw Binnerts: Mijnheer de voorzitter. Er zijn 28 stemmen uitgebracht op de heer mr. H.J. Bolding. De voorzitter: Mijn gelukswensen in de richting van de heer Bolding. Hij zal naar het zich laat aanzien een deel van zijn ambtstermijn samen met mij moeten vervullen dus ook mijn medeleven gaat naar hem uit. De heer Hietland: Mijnheer de voorzitter. Ofschoon de benoeming van de heer Bolding 1 november aanstaande ingaat en wij 29 oktober aanstaande allereerst afscheid gaan nemen van onze huidige gemeentesecretaris de heer Lindhout wil ik toch graag namens de raad de heer Bolding hartelijk gelukwensen met zijn benoeming als gemeentesecretaris. De heer Bolding heeft zich al gedurende vele jaren ingezet voor de gemeente Lelystad en dat heeft vertrouwen gegeven. Als raadsleden rekenen wij erop dat er een goede samenwerking zal ontstaan met de raad, met het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat om samen verder te werken aan de ontwikkeling van Lelystad. Wij zien dit positief tegemoet en wensen hem dan ook veel sterkte toe in zijn nieuwe functie. De voorzitter: In de raadsvergadering van oktober zal de heer Bolding worden beëdigd. 7.Voordracht voorzitter adviescommissie beoordeling politieoptreden (stuk nr ) Mevrouw Binnerts: Er zijn 28 stemmen uitgebracht op de heer mr. J.P. Tuin te Kampen. De voorzitter: De heer Tuin is in deze functie benoemd. We zijn dankbaar voor zijn bereidheid om de functie te aanvaarden. 8.Brief van de fractievoorzitters d.d. 11 maart 1992 inzake versterking positie gemeenteraad (stuk nr ) De heer Huisman: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik u melden dat ik vanavond spreek namens alle fracties in deze raad. Eind 1991, begin 1992 hebben de fractievoorzitters zich in werkgroepverband samen met de zojuist per 1 november benoemde gemeentesecretaris de heer Bolding gebogen over de vraag op welke wijze de positie van de gemeenteraad kan worden versterkt opdat de taak als hoogste bestuursorgaan van de gemeente beter dan tot nu toe uit de verf kan komen. Na rijp beraad is besloten het nu voorliggende stuk te presenteren. De voorstellen die worden gedaan zijn er mede op gericht de kwaliteit van het bestuur te verbeteren, de herkenbaarheid voor burgers en instellingen te vergroten en door middel van een aangepaste werkwijze rond met name de beleidsvoorbereiding in de commissie van advies en bijstand meer ruimte te bieden voor eenieder om de raad te volgen en waar mogelijk beïnvloeding te doen plaatsvinden. Buiten de commissies en de raad zal iedere fractie op hun eigen wijze inhoud eraan geven. De fractievoorzitters hebben zich voor wat betreft het werken in commis sies en raad gevonden in de voorstellen die in de notitie staan verwoord. De voorstellen stroken met het werkprogramma van het college. Ze geven inhoud aan de voornemens die op het punt van de versterking van de positie van de gemeenteraad en het beter betrekken van burgers bij het bestuur staan verwoord. Het is dan ook in geen geval een exclusieve taak of zaak van fractievoorzitters om op deze terreinen ideeën te ontwikkelen. Ook de wethouders en de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, ook in zijn hoedanigheid als voorzitter van deze raad, dienen belang te stellen in de wijze waarop de positie van de gemeenteraad in het spel der krachten tot uitdrukking zal komen. Een herbezinning gaat ons dus allen aan. Fractievoorzitters en hun fracties leveren door middel van deze notitie dus geen decreten af, maar geven aan hoe in eerste aanleg naar hun mening de zaken beter geregeld zouden kunnen worden. Het college heeft, mede namens u voorzitter, medegedeeld te zullen streven naar loyale uitvoering van deze voorstellen. Wij achten dat een stap in de goede richting. Om de versterking van de positie van de raad te doen slagen, mede gelet op het feit dat de voorstellen nogal in elkaar grijpen en de nodige samenhang vertonen, achten de fracties het noodzakelijk dat het college aan haar streven naar loyale uitvoering meer inhoud geeft. In dit verband hebben de fractievoorzitters afgesproken, naar aanleiding van de voorstellen die het functioneren van collegeleden, commissies en het ambtelijk apparaat

7 aangaat, van het college te verlangen dat een invoeringsnota wordt samengesteld die uiterlijk in september van dit jaar met de raad wordt besproken. De voorzitter: Ik meen dat de interventie van de heer Huisman het karakter heeft van een mededeling, waarop het antwoord kort kan zijn. Indien men een nota verlangt, kan dat, indien men bereid is om te aanvaarden dat een zeer kort stuk nota kan heten. De heer Huisman: Mijnheer de voorzitter. Met dat laatste wil ik niet op voorhand instemmen. Ik denk dat de nota best in goed overleg kan worden samengesteld, juist op een wijze zoals in de notitie is aangegeven. We kunnen de ingrediënten en de uitgangspunten best met elkaar bespreken, als dat kort kan zijn dan is dat prima, moet het een iets langere nota worden dan is dat ook goed. De voorzitter: Ik voel mij wel in staat om de nota bij wijze van antwoord kort te dicteren. De heer Huisman: Daar bestaat geen behoefte aan, voorzitter. De voorzitter: Hij zou uit drie hele korte punten kunnen bestaan, namelijk een korte reactie en een bevestiging van drie relevante punten uit de nota. U hebt er geen behoefte aan, dan zie ik er verder vanaf. In dit verband kan een interventie met betrekking tot mondelinge vragen, die ik aan dit punt wilde vastknopen, hieruit bestaan dat wanneer ter bevestiging van het primaat van de raad (zo heb ik de nota begrepen) de raad van het college terecht - het college heeft dat toegezegd - een loyale uitvoering mag verwachten van de drie bescheiden punten in de nota vervat, dat dan het college en met name ook de voorzitter (die u apart opvoert) van de raad een loyale toepassing van zijn bevoegdheden mag verwachten. Dan zou ik willen aantekenen dat wat vanavond plaatsvond en misschien diende - althans in de fantasie van sommigen - ter verlevendiging van de discussies in deze raad naar mijn oordeel een deloyale toepassing is van het betrokken artikel in het reglement en bepaald geen verlevendiging van de raad. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Met verlevendiging hadden mijn vragen niets te maken. De voorzitter: Dat mijnheer Verlaan was ons duidelijk. De heer Huisman: Als het om de invoeringsnota gaat heb ik duidelijk aangegeven dat het gaat om het functioneren van het college, de commissies en het ambtelijk apparaat en wat vanavond is gebeurd was een bestaand recht en dat mag u gerust uitsluiten bij de invoeringsnota. De voorzitter: We zijn het daar dan in ieder geval over eens. Ik zeg u de nota toe die ik heden ook had kunnen produceren. Hiermee wordt de beraadslaging gesloten. 9.Vaststelling nieuwe Uitkerings- en pensioenverordening wethouders gemeente Lelystad (stuk nr ) 10.Instelling samenlevingsregister (stuk nr ) De heer Hietland: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft in de commissie algemene zaken al aangegeven dat zij met dit pre-advies niet kan instemmen. De argumenten hierbij zijn: het familierecht dient niet op lokaal niveau geregeld te worden. Dit is bij uitstek landelijk beleid. Landelijk wordt er ook aan gewerkt. Het rapport van de commissie is inmiddels aangeboden aan de minister. Hieruit blijkt wel dat er nogal wat haken en ogen aan zitten om de diverse samenlevingsvormen te regelen. Dit samenlevingsregister heeft een symboolfunctie. Het heeft geen juridische basis. Wanneer mensen hiervan gebruik maken dienen zij te zijner tijd terug te komen om hun samenleving wel goed te regelen. Dit is moeilijk uit te leggen aan de burgers. Verder staat in het pre-advies dat op deze wijze duidelijk gemaakt kan worden dat het gemeentelijk beleid voor wat betreft de registratie van samenlevingsvormen erp gericht is om geen onderscheid te maken tussen verschillende samenlevingsvormen. Hiermee kan de CDA-fractie niet uit de voeten. De CDA-fractie sluit zich dan liever aan bij het advies van de

8 commissie Kortman. Zij stelt voor om naast het huwelijk een zogenaamde zware registratie en een lichte registratie in te voeren. Onderscheid zien wij ook tussen de verschillende samenlevingsvormen, met name ten aanzien van de ouderlijke macht over kinderen, adoptie en de regeling van de geslachtsnaam. De CDA-fractie kan niet instemmen met dit voorstel. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ook wij hebben in de commissie algemene zaken aangegeven niet in te kunnen stemmen met dit voorstel. Dat hebben wij ook al gedaan toen de motie van de PvdA aan de orde kwam. Wij hebben daar behalve praktische bezwaren (een regeling zonder wettelijke basis en geen werking naar derden) ook nog principiële bezwaren tegen. Wij zien het huwelijk als een goddelijke instelling die de overheid heeft te erkennen en die een ander karakter heeft dan alle andere samenlevingsvormen. Wij zien het huwelijk als een onverbreekbare levensband tussen een man en een vrouw. De overheid zal dat moeten blijven waarderen zoals zij dat op dit moment doet. Deze vorm van registratie lijkt een soort pseudo huwelijk te worden. Dit blijkt ook uit het feit dat in de tariefstelling een grote overeenkomst is met een trouwerij hier in Lelystad (agendapunt 25 legesverordening). Bovendien heb ik in het achterliggende stuk gelezen dat er ook trouwambtenaren bij betrokken kunnen worden. Wij zouden liever zien dat de gemeente - de CDA-fractie gaf dat ook al aan - het regeringsstandpunt over de commissie Kortman afwacht. De minister heeft toegezegd voor de zomervakantie met een standpunt van de regering te komen. Het lijkt ons beter om de wettelijke regels af te wachten. Als we nu tijdelijk een register gaan invoeren dat over een paar jaar veranderd moet worden omdat de wetgeving anders is, zijn we op een heilloze weg bezig. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat de aanwezige leden van de CDA-fractie en de heer Slump (GPV/RPF), geacht worden tegen dit voorstel te hebben gestemd. 11.Terreinafwerking Griend (stuk nr ) 12.Vaststelling van de nota omslagwerken, alsmede vaststelling van de omslagkosten voor 1992 en volgende jaren (stuk nr ) 13.Onttrekking aan openbaar verkeer (fiets)paden sportpark Doggersbank (stuk nr ) 14.Wijziging voorrang op rotondes; 2e fase groot onderhoud Larserdreef (stuk nr ) De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn voorstander van het wijzigen van de voorrang op de rotondes. Wij hebben ook geen bezwaar tegen het groot onderhoud op de Larserdreef. Wat wel opvalt is dat in het preadvies staat dat er een uitgewerkt plan aan ons voorgelegd wordt, terwijl in de commis sievergadering is afgesproken dat er nog op dit plan gestudeerd zou worden, namelijk op dat stuk over de beide rotondes. Ik citeer het verslag van de commissie: "De voorzitter zegt voor de eerstvolgende commissie een notitie toe waarin de verkeerstechnische alsmede de financiële voor- en nadelen zullen zijn aangegeven voor het terugbrengen naar een rijstrook van het tussen de twee rotondes gelegen gedeelte van de Larserdreef". Dit heb ik niet in de achterliggende stukken voor deze raadsvergadering kunnen terugvinden. Het lijkt me daarom niet juist om hier te stellen dat hier een uitgewerkt plan ligt. Desalniettemin willen wel wij instemmen met de kredietaanvraag want als er een alternatief plan komt wat doorgang moet vinden, zal dat ook geld kosten.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie