1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 1994 N 72 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter, mevrouw H. Blom-Postma (D66), de heer B.J. van Bochove (CDA), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), wethouders; de dames R.H.A. Beumer-van Haeften (VVD), J.S. Binnerts-de Jonge (VVD), de heren R.C. Bogert (VVD), R. Bootsma (PvdA), G.F. Bus (CD), mevrouw A. Dil (PvdA), de heer D.P. van Dissel (SP), mevrouw H.S.E. Greuter-Hemmelder (Gr.Links), de heren W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), J.A. Klein Swormink (CDA), E.P.J.M. Klomp (SP), J. Lodders (VVD), J.P. Mattie (VVD), mevrouw C.A. Mehrengs (SP), de heren F.J.M. Noeken (CD), R. van der Sloot (NWP), K.B.P. Slump (GPV/RPF), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren T. Stroobach (D66), H.J. Surink (D66), P.G.M. van de Ven (Gr.Links), M.G. Verlaan (Gr.Links), mevrouw L. van Wingerden-Visser (D66) en de heer T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), wethouder; de heer W. Herrebrugh (PvdA), mevrouw B.H. Holter (D66), de heren H. Kiviet (D66) en R. Spriensma (CDA), leden van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Holter en de heren Bruinewoud, Herrebrugh, Kiviet en Spriensma. De Socialistische Partij heeft een verzoek ingediend om een discussie over huurverhoging op de agenda te plaatsen. Daar is agendapunt 6. voor gereserveerd. 2.Notulen van de op 7 april, 12 april en 21 april 1994 gehouden openbare vergaderingen De notulen van de vergaderingen van 7 april, 12 april en 21 april worden conform ontwerp vastgesteld.

2 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 wil graag, dat in de commissie het standpunt van het college bekend gemaakt wordt. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Wij willen dit ingekomen stuk graag in de commissie behandelen. De voorzitter: Wij zullen daaraan tegemoet komen. - 2Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 3In handen gesteld van burgemeester en wethouders om bij de behandeling van een voorstel te betrekken. De commissie voor onderwijs, cultuur en welzijn wordt geïnformeerd. - 4Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 5In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 6Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor onderwijs, cultuur en welzijn wordt geïnformeerd. - 7De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. De heer Van Buschbach kaart twee zaken aan. Het tweede aspect, het zogenaamde inplaatsingsbeleid, zou ik graag in de commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie aan de orde gesteld willen zien. De voorzitter: Dat zal geschieden. - 8De heer Stroobach: Mijnheer de voorzitter. Wat betreft de onderliggende problematiek, die in deze brief wordt verwoord, zouden wij graag eens in de commissie met u van gedachten willen wisselen. De voorzitter: Dit komt op de agenda in de commissie voor financiën, grondzaken en sociale zaken. - 9In handen gesteld van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften voor het uitbrengen van een advies. - 10De stukken worden besproken in de commissie voor financiën, grondzaken en sociale zaken. - 11Voor kennisgeving aangenomen. - 12Voor kennisgeving aangenomen. - 13Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor algemene zaken. - 14Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 15De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. Gelet op de intensieve contact, dat al aanwezig is, lijkt het ons heel zinnig om in ieder geval de commissie te horen ten aanzien van deze problematiek. De heer Van Bochove: Wij zullen de commissie horen. Dat staat ook al in het voorstel. De heer Bogert: Wij willen die andere opmerking er graag aan toegevoegd zien: "Het intensieve contact, dat momenteel bestaat". De voorzitter: U wou ons besluit voor ons motiveren? Dank voor uw hulp. Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor stadsbeheer, volkshuisvesting, personeel en organisatie zal worden gehoord. - 16Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 17In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel. - 18In handen gesteld van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van een raadsvoorstel.

3 4.Mededelingen (stuk nr ) De mededelingen worden zonder beraadslaging voor kennisgeving aangenomen. 5.Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand (stuk nr ) De voorzitter: Als niemand het woord wil voeren, gaan wij nu over tot de schriftelijke stemming. Ik verzoek mevrouw Mehrengs en de heer Homan, tezamen met de secretaris, de stemmen te tellen. De heer Homan: Mijnheer de voorzitter. Er zijn 28 stemmen uitgebracht, waarvan 28 stemmen conform het voorstel. De voorzitter: De kandidaat-gestelde, mevrouw Jonkman, is hiermede benoemd. 6.Voorstel van de fractie van de Socialistische Partij tot het aannemen van een motie inzake huurverhoging De voorzitter: Voordat ik de raad het woord geef, wil ik een opmerking vooraf maken. Ik stel vast dat dit punt besproken kan worden, omdat drie raadsleden het hebben ingediend. Het reglement zegt dat dit voldoende is om een onderwerp te bespreken. Als er hier een onderwerp besproken wordt, hoeft er niet meteen een motie op tafel te liggen. Is dat wel zo, dan zijn er een paar veronderstellingen mogelijk. Of de indieners zijn zo volstrekt overtuigd van hun eigen gelijk en de details daarvan, dat zij maar meteen een motie op tafel leggen. Dan is een discussie overbodig. Ik zou het willen noemen dat men dan aan overspannen verwachtingen lijdt van eigen overtuiging. Het kan ook zo zijn dat er helemaal geen bedoeling is om een discussie uit te lokken; dat men alleen maar via deze raad het volk kond wil doen van zijn opinies. Dan lijdt men aan zendelingen-ziekte. Het kan ook zijn dat het in eigen kring zo moeilijk is om een standpunt te formuleren, dat men dat maar liever vooraf en in detail goed regelt. Dan is er sprake van een wigwam-complex. Geen van drieën zijn voor een goede democratische discussie bevorderlijk. Ik zou dan ook willen aandringen om in het vervolg, als men een onderwerp aan de orde stelt, dat eerst te presenteren, daarover een discussie te voeren en dan te bekijken of men behoefte heeft aan een motie. Dat is een kwestie van respect tegenover de anderen, met wie men discussieert. Alle begin is echter moeilijk. Ik stel nu de motie aan de orde. De heer Klomp: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben deze motie ingediend, ondanks uw commentaren daarop. De voorzitter: U dient de motie niet in ondanks mijn commentaren. U heeft hem eerder ingediend en lokt daardoor mijn commentaar uit. De heer Klomp: De huurverhoging gaat op 1 juli a.s. in. Als wij een discussie moeten gaan voeren, duurt deze misschien wel maanden. De discussie over de huurverhoging loopt al jaren. Wij vragen nu gewoon aan de raad een uitspraak te doen over deze motie. Ik vind dat de motie zo ligt, dat het helemaal niet zo moeilijk is om een uitspraak te doen. De hypotheek-aftrek kost de Staat de laatste jaren twaalf miljard gulden. Aan huursubsidie wordt maar 1,9 miljard gulden uitgegeven. Dat is een soort verraad. De heer Lubbers heeft vorig jaar gezegd dat een koopkracht van nul genoeg is. Dat geldt volgens ons ook voor de huurverhoging. De regering gaat tot en met 1997 minimaal 310 miljoen gulden bezuinigen op de huursubsidie. Dat noemen wij dan puur diefstal. Uitkeringen en lage inkomens blijven gelijk. Modaal en daar boven stijgen alleen maar. Belastingen en heffingen blijven stijgen. De mensen kunnen dit niet meer betalen. Als het zo doorgaat, kan ik alleen nog maar de mensen oproepen om kartonnen dozen aan te schaffen om straks nog een beetje een dak boven het hoofd te hebben. Ons doel is dat iedereen het recht krijgt of behoudt op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd met een betaalbare huur. Lelystad kent geen goedkope huurwoningen, alleen minder dure woningen. En de loonlasten blijven stijgen. De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. Al jaren is het zo dat de huren stijgen en veel meer stijgen dan de kosten van levensonderhoud. In die zin is verontrusting op zijn plaats, ook in de Lelystadse situatie waarin feitelijk niet

4 echt goedkope huurwoningen voorkomen. Door het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetteringsvraagstukken) is uitgerekend dat het minimum-inkomen in Lelystad tekort schiet om alle zaken die voor een 'normaal' leven noodzakelijk zijn, te kunnen betalen, als men de huren moet betalen zoals die in Lelystad gelden. Kortom, alle reden om met verontrusting te kijken naar de ontwikkeling van de huren. Het gaat ons echter wat ver om te zeggen dat de huren helemaal niet mogen stijgen. Ons gaat het er om dat voor mensen met lage inkomens het aandeel dat zij aan het wonen uitgeven, niet moet stijgen. Dat is voor ons het belangrijkste. In zijn algemeenheid kunnen wij ons niet achter de kreet "Nul is genoeg" stellen, hoewel wij het als partij niet erg vinden als dat een keer zou gebeuren. Dat is een ander verhaal. Dat is niet iets waar wij een motie voor zullen ondersteunen. Het is ook geen beleidsoptie, die wij als prioriteit nastreven. Ons gaat het er om dat het huuraandeel van het inkomen voor mensen met lage inkomens niet mag stijgen. Als de motie op die manier geformuleerd zou zijn, dan waren wij een stuk verder. Het gaat in deze kwestie niet alleen om de hoogte van de huren. Het gaat ook om het aantal woningen, die voor mensen met lage inkomens in Lelystad beschikbaar is. De plaatjes die bij de bruteringsoperatie getekend werden, duiden er op dat het aantal woningen die in Lelystad bereikbaar zijn voor mensen met lage inkomens, afneemt. Dat is een andere ontwikkeling, die wij ook verontrustend vinden. Op dit moment kan nog niet eens de eigen Lelystadse behoefte aan goedkope huurwoningen worden gedekt. De wachttijden nemen toe. Daar spreekt de motie zich niet over uit, maar ik wil daar graag in de commissie een keer op terug komen. In de motie staan verschillende overwegingen. Papier is geduldig. Waar het om gaat, is wat de motie vraagt: De verontrusting uitspreken over de gevolgen van het huidige regeringsbeleid. Daar hebben wij op zich geen moeite mee. Dat doet Groen Links wel vaker. Wij scharen ons echter niet achter de optie "Nul is genoeg". De verontrusting is iets wat wij al veel vaker naar voren hebben gebracht en wat ook in verschillende brieven van het college aan de minister aan de orde is gesteld. Ik denk dat zo'n motie aan het beleid niets zou toevoegen. Als het er om gaat de verhuurders op te roepen tot nul procent huurverhoging, dan zeggen wij: Liever niet. De verhuurders in Lelystad hebben problemen genoeg en als zij geconfronteerd zouden worden met de lasten van nul-procent huurverhoging, zou dit op termijn kunnen betekenen dat de gemeente weer allerlei moeilijke operaties moet aangaan om die verhuurders in Lelystad het hoofd boven water te laten houden. Dat doen wij liever niet, want anders worden wij wel gelijk daar mede voor verantwoordelijk gehouden. Met dat stuk kunnen wij dan ook niet akkoord gaan. Een motie over dit onderwerp willen wij best steunen, maar niet m et deze formulering. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. De zorg die in deze motie naar voren komt, is niet nieuw. Die zorg wordt al jarenlang in de gemeente uitgesproken. De feiten die hier worden genoemd, zijn bekend. Wij weten dat er regelmatig overleg is tussen de gemeenten en het Rijk, ook over deze zaken. Deze zaken gelden niet alleen voor Lelystad, maar ook voor alle andere groeikernen. Het zou misschien wel aanbeveling verdienen, als het college bij de kabinetsformateurs deze zaken onder de aandacht brengt. Een in deze formulering en met deze strekking gestelde motie is in mijn ogen contra-produktief in het overleg tussen de gemeenten en het Rijk. Daarom willen wij het advies van de SP opvolgen, namelijk: Stem tegen. De heer Homan: Mijnheer de voorzitter. Lage woonlasten voor mensen met lage inkomens zijn van groot belang. Die sociale bewogenheid is ons bij de Partij van de Arbeid niet vreemd. Het bestand van huurwoningen is in Lelystad eenzijdig van samenstelling: Veel woningen zijn niet goedkoop, maar wel van goede kwaliteit en in een goede woonomgeving. Ondanks de individuele huursubsidie worden de woonlasten voor de Lelystadse huurders steeds hoger. De grens van f 275,-- huursubsidie dwingt de gemeente - en naar de mening van de Partij van de Arbeid optimaal - tot inspanning om de juiste categorie huurders in de goedkoopste woningen te krijgen. De Partij van de Arbeid is voor de benutting van nieuwbouw-mogelijkheden voor die doelgroep, waardoor de woonlasten zo laag mogelijk kunnen zijn. De SP stelt dat het een grote steun voor de huurders in Lelystad zou betekenen, als de gemeenteraad zich achter de eisen van het comité "Nul Is Meer Dan Genoeg" zou opstellen. Wij van de Partij van de Arbeid willen van de SP graag weten wat er concreet aan grote steun te verwachten is voor de huurders. Wat zijn de effecten die hier voor de Woningbouwverenigingen uit voort vloeien? Wij willen graag antwoord op die vragen. Wij zijn ook nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder. De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 ondersteunt op zich zeker het gedachtengoed om de huren te beperken. Wij kunnen er alleen niet om heen, dat het geen lokaal beleid zou kunnen zijn, gelet op alle gevolgen. Wij moeten eigenlijk meer inzicht hebben in waar over gepraat wordt. Inderdaad gaat de huursubsidie

5 omlaag. De huren worden duurder. Wij kunnen het dagelijks in de krant lezen. Daarom is het denk ik van belang om te onderzoeken, welk percentage men hier in Lelystad betaalt aan huur. Op ordelijke wijze zoals in dit land gebruikelijk is, kan er tezamen met de Tweede Kamer-fracties naar gekeken worden, om daarna de Minister van Volkshuisvesting onze resultaten kenbaar te maken. Op die manier denk ik dat er werkelijk wat kan worden bereikt. Deze motie zie ik - en mijn fractie met mij - als een goed bedoelde actie van de SP. Maar voor de burgers kan men spreken van het kweken van valse hoop. D66 staat wat dat betreft voor duidelijkheid, maar ook voor realiteit. De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben op zich begrip voor de idee van de SP. Wij kijken echter naar de letter van de motie. Gelet op de activiteiten ook van dit college, zijn wij er van overtuigd dat de rijksoverheid al geïnformeerd is. De opmerking van GroenLinks over de verhuurders kunnen wij onderschrijven. Wij achten de motie van de SP dan ook overbodig en zullen hem niet ondersteunen. In de eigen terminologie van de SP: Wij zijn tegen. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. De zorg ten aanzien van de ontwikkeling van de huren wordt ook door de CDA-fractie gedeeld. Alleen de wijze waarop in deze motie die zorg wordt verwoord, is naar de mening van de CDA-fractie te absoluut en zeker ook aanvechtbaar. Aanneming van die motie betekent dat impliciet wordt uitgesproken, dat het rijksbeleid de afbraak van de sociale volkshuisvesting tot doel heeft. Dat is naar onze mening onjuist. Het rijksbeleid is er juist op gericht de sociale volkshuisvesting nationaal gezien overeind te houden. Het probleem voor Lelystad is, hoe gek het ook klinkt, het hebben van een kwalitatief goede en jonge woningvoorraad en daardoor vrijwel geen woningen met lage huren. Met de tweede uitspraak die wordt gevraagd, begeven wij ons op het beleidsterrein van de woningbouwverenigingen. De hoogte van de huren is de beleidsverantwoordelijkheid van de woningbouwverenigingen en is vooral ook een bedrijfseconomische afweging. Oproepen tot nul procent huurstijging kan vervelende consequenties hebben, zowel voor de gemeente als voor de burgers. Mijnheer Verlaan heeft er zojuist ook al op gewezen. Samenvattend, de CDA-fractie deelt de zorg, maar niet de wijze waarop deze verwoord is en heeft op dit moment geen behoefte aan deze motie. De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. Bij de motie van de Socialistische Partij over de huurverhoging "Nul is Meer Dan Genoeg" zou ik de volgende kanttekeningen willen plaatsen. Wij kunnen ons wel vinden in het uitspreken van onze verontrusting over het huidige regeringsbeleid inzake de beëindiging van de sociale woningbouw. Wij staan welwillend tegenover de wens dat er geen zware lastenverhoging meer moet komen. Er zijn echter nog veel meer onderwerpen waar wij onze verontrusting over uit willen spreken en die wellicht ernstiger zijn. Ik denk hierbij aan volksgezondheid, aan criminaliteit, aan het ouderenbeleid. Waar het ons om gaat, is op een creatieve manier aan een totaal-oplossing te werken. Want stel dat wij de verhuurders oproepen de huurverhoging niet door te voeren, dan brengt dat ongetwijfeld een andere ketting-reactie teweeg, waardoor de financiële gaten, die daar uit voortvloeien, ergens anders gedicht moeten worden. Het probleem wordt niet opgelost. Het komt hooguit bij een ander op zijn bord te liggen. De Natuurwetpartij zou de regering willen oproepen er voor te zorgen dat de mensen die werkelijk niet meer de middelen op kunnen brengen om bijvoorbeeld de huur te betalen, structureel te helpen om zich daarmee beter te kunnen voorzien. Om deze mensen een kans te bieden bijvoorbeeld hun creativiteit en intelligentie te ontplooien, waardoor zij meer kunnen gaan verdienen en daardoor financieel hun zaken op orde kunnen brengen. Bijvoorbeeld, als zij in een uitkeringssituatie zitten, zullen zij beter in staat zijn om met de hun ter beschikking staande middelen om te gaan. Hiermee wordt bereikt dat aan de mensen die in werkelijke nood verkeren, aandacht wordt geschonken en niet aan de woningbouw-corporaties oproepen worden gedaan, die alleen maar tot grotere problemen kunnen leiden, en waardoor de oproepen weinig waarde of geen invloed zullen hebben. Wij vinden dat in deze motie geen echte oplossing wordt geboden en wij zijn daarom niet van zins om hem te steunen. W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Al redelijk vaak is de ontwikkeling van de huren onderwerp van gesprek geweest, in de commissie en ook in deze raad. In Lelystad worden wij geconfronteerd met een goede kwaliteit woningen, waar tegenover ook een bepaalde prijs staat. De prijs/kwaliteitsverhouding is op zich zoals

6 die zou moeten zijn. Het probleem doet zich in Lelystad daarbij voor, dat wij zoals in alle groeikernen een vrij jong woningbestand hebben, waardoor een goedkope categorie woningen hier ontbreekt. In oude steden bestaat bijvoorbeeld wel een categorie goedkope woningen, waar dan wel een bepaalde kwaliteit tegenover staat. Over deze aspecten hebben wij diverse malen gesproken en dat heeft er toe geleid, dat wij actie hebben ondernomen - en er nog op allerlei manieren mee bezig zijn - om te bewerkstelligen dat de overheid voor groeikernen toch nog eens indringend kijkt of de ontwikkeling van de huursystematiek, zoals die nu aan de orde is, voortgang zou moeten vinden. Op zich is dat een lastig probleem voor de overheid, die dit in het licht van macro-economische afwegingen moet bekijken. Ik bedoel dit alleen met betrekking tot volkshuisvesting. Wij zijn met partijen voortdurend in overleg om te bezien of op dat punt iets verdiend kan worden. In Lelystad hebben wij een bepaalde categorie woningen, die bereikbaar zijn voor de zogenaamde doelgroepen van beleid. Door de ontwikkeling van de fiatteringsgrens, enz., zal het aantal bereikbare woningen met ingang van 1 juli aanstaande overigens nog weer groeien. Wij hebben in de commissie al verschillende keren over die systematiek gesproken. Ik zal dat nu niet uitleggen. Wellicht kunnen wij daar in de commissie nog eens op terug komen. Er zitten in de commissie nu een aantal nieuwe leden. Het huisvestingsbeleid van dit kabinet - ik zeg het voor alle duidelijkheid zonder waarde-oordeel - is, dat schrijft dit kabinet, om de doelgroepen van beleid te blijven huisvesten en het instrumentarium van de individuele huursubsidie in stand te houden, ook voor die groepen. Dat kan alleen, zegt men, door bepaalde maatregelen te treffen, die de groei daarvan beheersen. Door dat te doen kan men echter gedurende een langere periode ook de doelgroepen van beleid van individuele huursubsidie blijven voorzien. De gemeente heeft geen formele positie om op de onderhavige problematiek, zoals die door de Socialistische Partij is voorgelegd, in te spelen. Ik ga niet in op alle overwegingen in de motie van de SP. Inzake de eerste uitspraak, die in de motie van de SP gevraagd wordt: Ik heb zojuist al aangegeven wat het regeringsbeleid volgens de verklaring van de regering is. Wij hebben daar verder geen formele positie in en ik denk ook niet dat wij ons op dat terrein zouden moeten uitspreken. Het tweede aspect van de motie betreft de positie van de corporaties. Misschien kan ik het nog eens weergeven met een willekeurig voorbeeld, wat wij heden hebben nagerekend. Door de huren op 1 juli niet te verhogen, derft men dit jaar minder inkomsten van ongeveer 50 miljoen gulden. Dit moet wel in dertig jaar worden doorgerekend, want deze slag haalt men nooit meer in. Het moet daarom netto contant gemaakt worden op ruim honderd miljoen gulden. Dit betekent dat de financiële positie van corporaties, zoals wij die in Lelystad kennen, ernstig in het geding zou komen en daarbij de positie van het Centraal Fonds. Als de gemeente zou oproepen om deze actie te ondernemen, kan de gemeente door de financiële toezichthouders ook aansprakelijk gesteld worden voor het deficit. Wij kennen de systematiek, want daar hebben wij in de afgelopen periode mee te maken gehad. Als aan deze oproep gehoor zou worden gegeven, komt de gemeente voor een grote strop te staan. Ik hecht er aan om te zeggen dat het niet de totale strop is, die hiermee zou ontstaan. Om die reden moet ik de raad ernstig ontraden om deze motie aan te nemen. In tweede termijn De heer Homan: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben aan de SP een aantal vragen gesteld, waarop wij nog geen antwoord hebben gehad. Misschien kunt u hen in staat stellen om nog antwoord te geven. De voorzitter: Dat heb ik al gedaan. U kunt het college wel in gebreke stellen inzake beantwoording, maar andere partijen niet. De heer Homan: Mag ik dan nog even namens de Partij van de Arbeid zeggen wat wij van de motie vinden? Wij zijn het eens met het betoog van de wethouder. De Partij van de Arbeid vindt het beheersen van de woonlasten en het totale Volkshuisvestingbeleid een punt van grote aandacht en zorg voor politiek Den Haag. De achterliggende gedachte van de motie leek ons zorg voor de woonlasten, maar bij nader inzien hebben wij daar vraagtekens bij. De eenzijdige benadering vinden wij ongenuanceerd. Het mogelijke oogmerk zou wel eens kiezers-retoriek kunnen zijn. Op termijn is de huurder de dupe. Dat lijkt ons volksverlakkerij.

7 Een optimaal gebruik van het instrument huursubsidie in Lelystad en het vragen om aandacht van het Rijk voor Lelystad, zoals het nu gebeurt, lijkt ons beter en voldoende. Wij zijn tegen deze motie. De voorzitter: Dan breng ik de motie in stemming. Tegen de motie stemmen de fracties van D66, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, CD, Natuurwetpartij en GPV/RPF. Voor de motie stemt de fractie van SP. De motie is verworpen. 7.Wijziging bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling gemeentesecretarissen provincie Flevoland (stuk nr ) 8.Aankoop van diverse materialen voor de brandweer (stuk nr ) 9.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van Oostervaart (stuk nr ) 10.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Lelystad, gedeelte Oostelijk Flevoland" ten behoeve van een reconstructie van de Larserweg en de kruispunten Rietweg, Vogelweg en Zeebiesweg. (stuk nr ) De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Met het oog op een reconstructie van de kruispunten Rietweg, Vogelweg en Zeebiesweg, met de Larserweg, ligt hier nu voor ons het raadsvoorstel om een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Lelystad, gedeelte Oostelijk Flevoland" in voorbereiding te verklaren. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid vinden wij dat een goede zaak en gaan wij dan ook akkoord. Wel willen wij hierbij twee kanttekeningen plaatsen. In de achterliggende stukken staat, dat men bij uitvoering van het werk verkeerslichten wil plaatsen. Is een rotonde niet beter? Ik verwacht dat het kosten- en energie-besparend is. Vervolgens wil ik namens GroenLinks zeggen, dat wij tegen een baan-verdubbeling van de Larserweg zijn. Overal wordt gesproken over terugdringen van de automobiliteit. De praktijk is echter nog steeds anders, ook hier weer. Wij zien de noodzaak van een baan-verdubbeling echt niet in. Op dit moment is het een drukke weg, maar echte files komen er niet voor. Als wij ons aan de maximum-snelheid houden, is er geen enkel probleem. Het is verkeerd om toe te geven aan sommige automobilisten met een racers-rijstijl. Laten wij eindelijk eens de daad bij het woord voegen: Genoeg is genoeg. Wethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Als mijnheer Van de Ven de stukken voor de commissie had gelezen, dan had hij kunnen zien dat het verkeerstechnisch verhaal bij de provincie en bij Rijkswaterstaat thuis hoort en dat wij daar geen zeggenschap over hebben. Ik neem zijn opmerking voor kennisgeving aan, in de hoop dat zij de notulen van deze raad lezen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en

8 11.In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een aantal gebieden (stuk nr ) 12.Verlenen van vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening voor het bouwen van twee halfvrijstaande dakterraswoningen op Jol en Jol (stuk nr ) 13.FIETS '94 (stuk nr ) 14.Uitname van gronden uit het grondbedrijf (complex havendiep-noord 2.4.1) (stuk nr ) 15.Verkoop van grond aan de heer O. Pauw (stuk nr ) 16.Verkoop van grond voor woningbouwprojecten in Lelystad-Haven (stuk nr ) 17.Vaststelling grondprijzen 1994 voor woningbouwprojecten in Waterwijk-West (Rivierenbuurt. Merenbuurt en Slotenbuurt) (stuk nr ) 18.Verwerving grond ten behoeve van het bedrijventerrein Larserpoort: (gedeelte) erfpachtrecht van de Barenza Hoeve BV en blote eigendom van de Staat der Nederlanden (stuk nr ) 19.Vervaardiging grootschalige basiskaart Lelystad (stuk nr )

9 20.Vaststelling van de Huisvestingsverordening 1994 (stuk nr ) De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 is van mening dat de nieuwe verordening inzake de verdeling van woonruimte een goede bijstelling is ten opzichte van de verordening van De toch al beperkte voorraad goedkope huurwoningen blijft door de gebiedsbeperking, namelijk de provincie Flevoland, meer voor eigen gebied en bewoners behouden. Zeker ook omdat het college, naar ik vernomen heb, er naar streeft om de verhouding huur/koop beleidsmatig om te buigen van 70/30 % naar 60/40 %. Een ander voorbeeld van een positieve bijstelling is het verhogen van het aantal punten bij medische dan wel sociale indicaties. Ik zou nog meer punten op kunnen noemen, maar wil mij hiertoe beperken. De D66-fractie stemt met dit voorstel in. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 21.Uitname grond en overdracht om niet van de school en gymnastieklokaal "De Anger" (stuk nr ) 22.Uitname grond en overdracht om niet van de dokter Herman Bekiusschool (stuk nr ) 23.Vervanging en uitbreiding van meubilair van de katholieke basisschool "Laetare", Leekerhoek 16 te Lelystad (stuk nr ) 24.Bouwkundig onderhoud beton- en schilderwerk CKV "De Kubus" (stuk nr ) 25.Vervangen van de dakbedekking op CKV "De Kubus" (stuk nr ) 26.Renovatie handbalveld sportpark Schouw (stuk nr ) 27.Wijzigingen begroting 1994 (stuk nr )

10 Hierna sluit de voorzitter de vergadering om uur. Vastgesteld op 16 juni 1994 De secretaris.de raad van gemeente Lelystad.

11 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 26 mei 1994 in het Stadhuis van Lelystad. Mevrouw M. Hudepol: Geachte dames en heren van de gemeenteraad van Lelystad. Op 1 januari 1990 is de Ankerplaats geprivatiseerd. In goed overleg met het personeel en de vakorganisaties is een overeenkomst gesloten, waarbij het ambtelijk personeel door middel van een overeenkomst van tewerkstelling in ambtelijke dienst kon blijven, met behoud van de rechtspositie. Tot dat moment kon de Ankerplaats met een normale financiering zonder verliezen draaien. Al vrij spoedig na de privatisering deden zich de eerste problemen voor. De ondernemingsraad kon niet meer tot goed overleg met de directie komen en sluipend werden reorganisaties doorgevoerd, die alleen maar tot kostenverhoging hebben geleid. Daarnaast hebben bestuur en directie zich bezondigd aan onverantwoorde investeringen, waarvoor geen dekking aanwezig was. Kortom, de eerste tekenen van wanbestuur en mismanagement konden door alle betrokkenen al spoedig worden waargenomen. Ondanks indringende signalen, ondanks het feit dat de directie de rekeningen aan de gemeente niet meer voldeed, is er van de zijde van de gemeente geen waarneembare actie ondernomen. Zelfs steun aan het personeel, dat een normale uitvoering van de rechtspositie verlangde, bleef achterwege. Ook de provincie heeft al die tijd de zaken op haar beloop gelaten, terwijl zij juist de overheid was, die het wettelijke toezicht moest houden. Het is op aandringen van de ondernemingsraad geweest, dat ter elfder ure een ingreep is gepleegd. Bestuur en directie werden aan de kant gezet en een interim-directeur kon proberen het huis weer uit de financiële knoop te halen. Inmiddels is duidelijk dat dit veel en veel te laat was. Torenhoge schulden en grote tekorten zijn aan het daglicht getreden. Ieder personeelslid is er zich van bewust, dat een ingreep onvermijdelijk is. Ieder personeelslid weet dat dit niet zonder pijnlijke gevolgen kan blijven. Vakorganisaties en directie hebben reeds in januari overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor de CAO-ers. Pas ter elfder ure komt een sociaal plan voor het grootste deel van het personeel aan de orde. In eerste aanzet was het sociaal plan niets anders dan een weergave van wat wettelijk verplicht is. Hedenmiddag zijn door de vakorganisaties in het georganiseerd overleg nadere voorstellen gedaan. Tot nog toe voelen wij ons aan de dijk gezet. Het stemt ons bitter, dat falend toezicht, ook van de kant van de gemeente, op deze laconieke manier wordt afgewenteld op personeel in dienst van de gemeente Lelystad. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van 150 verzorgingsbehoeftige ouderen en evenzoveel andere ouderen, die van de diensten van ons huis gebruik maken. Dat beperkt ons in onze mogelijkheden om actie te voeren. Nimmer mogen de ouderen last en hinder ondervinden. Het is daarom dat wij ons nu tot uw raad richten om te bepleiten dat voor de afvloeiing en achteruitgang van inkomen van de betrokken ambtenaren goede maatregelen worden getroffen, op basis van de hedenmiddag gedane voorstellen. De voorzitter: Wij hebben naar uw interventie geluisterd, mevrouw Hudepol, die u kennelijk namens een groot aantal mensen heeft gedaan. Ik wijs er wel op, u zegt het zelf, dat vanmiddag nog voorstellen zijn gedaan en dat onderhandelingen daarover aan de gang zijn. In een situatie die inderdaad financieel moeilijk is en juridisch ook heel gecompliceerd. Die onderhandelingen zijn in volle gang. Juridische procedures kunnen volgen. Het heeft naar mijn mening nu geen enkele zin om juist op dit moment met onvolledige informatie en lopende die procedures en onderhandelingen een discussie aan te gaan. Wel staat vast dat de zaak de volledige en intensieve aandacht heeft en dat binnen heel korte tijd besluiten zullen hebben te vallen. Ik wil de gemeenteraad voorstellen om op dit moment op de zaak niet in te gaan en kennis te nemen van de interventie. Aldus hebben wij gedaan. Aangezien geen der overige aanwezigen het woord wenst te voeren, sluit de voorzitter de vergadering om uur.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw

Nadere informatie

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter

Nadere informatie

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Adviescommissie bezwaar en beroep bij Provinciale Staten Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediend door de heer A.J.J. van Dam namens Stichting

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 4 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 1995 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven over de CAO voor de banenpoolwerknemers

gemeente Eindhoven over de CAO voor de banenpoolwerknemers gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer xy Inboeknummer Beslisdatum B8cW so januari r998 Dossiernummer Raadsbijlage Voorstel inzake het initiatiefvoorstel met motie van de fractie

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie)

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie) Tweede Kamer, 30e vergadering, donderdag 27 november 2014 Stemmingen o o o Stemmingen moties Veiligheid en Justitie Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie Stemmingen Begroting Veiligheid en

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Uit de toelichting op het aangenomen amendement blijkt dat met woonkosten, naast huur, ook gedoeld wordt op kosten eigen woning.

Uit de toelichting op het aangenomen amendement blijkt dat met woonkosten, naast huur, ook gedoeld wordt op kosten eigen woning. Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met woonkosten (art. 475d lid 5 onder b Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 1996 1 Van 1 januari 1996 tot 29 juni 1996 6 Van

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09,0479, d.d. 12 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Rademaker (SP) d.d. 30 maart 2009 met betrekking tot leegstand Opaalstraat

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 55 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 051 Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 79 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen?

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen? Statenfractie Lokaal Brabant De heer J.H.W.F. Heijman Statenfractie CDA De heer M.N.R.C. Deryckere Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie