2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening"

Transcriptie

1 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter; de heren B.J. van Bochove (CDA), R. Bootsma (PvdA), W. Luten (VVD), J.P. Mattie (VVD), T.J. van der Zwan (PvdA), wethouders; de heer R.C. Bogert (VVD), mevrouw M. Boshuizen (D66), de heer S.G.J. van Erk (VVD), mevrouw A. Hartman-Moes (CDA), de heren C.J.J. Homan (PvdA), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heer W. de Jager (PvdA), de dames A. de Jong (VVD), G.J. de Jong (PvdA), T.R. Kinilitan (Gr.Links), de heren A.G. Klaver (PvdA), S.J. Kok (Gr.Links), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren L. Kuijpers (PvdA), J. Lodders (VVD), E.H.G. Marseille (VVD), B. Poppens (VVD), A.M. René (AOV/Unie 55+), R. van der Sloot (NWP), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren R. Spriensma (CDA), H.J. Surink (D66), J.H. Terbach (PvdA), J. Terpstra (Gr.Links) en mevrouw J.F. Weijerman-Hiddes (AOV/Unie 55+), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Hijmissen en A. Kok.

2 2.Installatie van het raadslid de heer J.H. Terbach De voorzitter: Wij gaan over tot de installatie van de heer Terbach als lid van de raad van gemeente Lelystad, nadat de raad op 25 januari 2000 besloten heeft om hem toe te laten. Ik ga over tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. De heer Terbach: Dat verklaar en beloof ik. De voorzitter: Ik wil u van harte gelukwensen en ik wil u verzoeken om uw plaats in te nemen. Uit de paar korte gesprekken die wij gevoerd hebben, heb ik begrepen dat u met overtuiging tot de raad bent toegetreden. U gaat een boeiende tijd tegemoet. Een voorstel voor een nieuw reglement van orde zal u binnenkort bereiken. Als de raad dit voorstel aanneemt, zal dit de raad aanmerkelijk meer vrijheden geven om met ons in debat te gaan. De commissie Elzinga heeft een aantal interessante opmerkingen gemaakt over het dualisme en over versterking van de positie van de raad. De commissie is zelfs van mening dat er een vernieuwingsimpuls nodig zou zijn in het lokaal politieke stelsel. Ik hoop dat u in dat spel uw rol heel spoedig met verve zult spelen. Ik stel mij veel voor van de samenwerking tussen u en het college en ik wens u alle succes. 3.Notulen van de op 13 januari 2000 gehouden openbare vergadering De notulen worden conform ontwerp vastgesteld. 4.Ingekomen stukken (stuk nr. 2017) - 1De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Misschien is het verstandig om de informatie over de afhandeling in de commissie aan de orde te stellen. Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor financiën, verkeer en vervoer, enz. (commissie 3) wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3Voor kennisgeving aangenomen. - 4In handen gesteld van de commissie bezwaar en beroep voor het uitbrengen van een advies. - 5In handen gesteld van de commissie bezwaar en beroep voor het uitbrengen van een advies. - 6Voor kennisgeving aangenomen. Burgemeester en wethouders informeren de initiatiefnemers (Stichting Samen Bouwen) over het betreffende besluit. - 7Voor kennisgeving aangenomen. - 8Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor algemene zaken wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 9Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. 5.Benoeming wethouder

3 De heer De Jager: Mijnheer de voorzitter. Met het vertrek van mevrouw Jonkman naar het Groningse Scheemda is een einde gekomen aan de periode Jonkman. Wat ons betreft ligt de periode Bootsma in het verschiet en ik wil de heer Bootsma voordragen als onze nieuwe wethouder. De voorzitter: De heer Bootsma is kandidaat gesteld. Zijn er nog andere kandidaten? Dat is niet het geval. Dan zullen wij schriftelijk stemmen over de benoeming van de wethouder. Ik wil vragen of mevrouw van Sprang en de heer S.J. Kok plaats willen nemen in de commissie voor stemopneming. Aldus is geschied. Ik schors de vergadering. De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben vastgesteld dat er 31 leden van de raad aanwezig zijn. Er zijn ook 31 stemmen uitgebracht, waarvan 28 stemmen voor de heer R. Bootsma en 3 stemmen blanco. De voorzitter: Daarmee is de heer R. Bootsma tot wethouder benoemd, waarbij ik overigens nog moet vragen of de heer Bootsma zijn benoeming tot wethouder aanneemt. Wethouder Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Bij deze uitslag graag zelfs. De voorzitter: Dan mag ik u uitnodigen om achter de collegetafel plaats te nemen. Ik spreek de wens uit dat u in het college snel uw plaats weet te vinden en dat u zich spoedig thuis zult voelen in de goede en open sfeer van onze vergaderingen. U heeft een onvervalste Amsterdamse achtergrond; tegelijkertijd bent u vol betrokkenheid met onze stad. Als vervolg op het fractievoorzitterschap bent u bereid om uw betrokkenheid en uw energie in het wethouderschap te leggen. Ik stel dat bijzonder op prijs. Ik wil bij deze gelegenheid een stukje voorlezen van wethouder Wibaut uit Amsterdam, die leefde van 1859 tot Ook al is het een wat ouderwetse formulering, kan ik me toch voorstellen dat u zich goed zult kunnen vinden in dit citaat. Beschouwt u het maar als het motto voor de hopelijk lange jaren dat u wethouder zult zijn. "Want wij zien in vele landen en steden vandaag wordende wat morgen zal zijn. Wij zien wordende de machtsontwikkeling der werkers. Wij zien wordende de scholing der werkers. Machtsontwikkeling is in de zin van zich streng rekenschap te geven van de plichten bij de aanwending der macht in het oog op haar duurzaam gevolg. Wij zien de wordende opvatting dat de bevordering van welvaart moet liggen in het aanwenden der bestuursmacht om collectieve voorzieningen in erkende behoeften te stellen." In gewoon Nederlands kunnen wij het citaat samenvatten met het woord "dienen". Dat wens ik u toe. Ik wens u alle succes. 6.Voorstel tot aanwijzing van loco-secretarissen (stuk nr. 2006) 7.Voorstel tot deelname in de stichting Stadshart Lelystad (stuk nr ) Mevrouw G.J. de Jong: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie vindt het belangrijk dat de gemeente haar functie in het stadshart als beheerder van de openbare ruimte actief gaat invullen en deel gaat nemen in de op te richten stichting. Wij hopen dat de aan te stellen centrummanager een verbindende schakel wordt tussen de ondernemers onderling en dat de centrummanager in samenwerking met de winkeliers

4 projecten op gaat zetten die een stimulans zijn voor burgers om te gaan winkelen in hun eigen stadshart. Wij hopen dat de centrummanager het ondernemerschap op een hoger niveau zal brengen. Uit gesprekken heb ik begrepen dat meer dan de helft van de winkeliers zich positief in wil zetten en heeft zitten wachten op deze kans op optimalisering van het stadshart. Ik hoop nog voor de donkere dagen van Kerst van de uitstraling van deze positieve inzet te genieten. Ik denk dan ook dat het met de kerstverlichting wel goed zal komen. De heer Lodders: Mijnheer de voorzitter. Met het besluit om deel te nemen aan de stichting Stadshart wordt een start gemaakt met het centrummanagement. De VVD-fractie hecht grote waarde aan een goed functionerend centrummanagement. Door deelname aan deze stichting en door het nemen van initiatieven, zoals die de laatste tijd door de gemeente zijn genomen, wordt dit nog eens onderstreept. Het is jammer dat het wat lang geduurd heeft voordat alle partijen op één lijn zaten, maar uiteindelijk hebben toch alle partijen hun verantwoordelijkheid bij de centrumplannen en zullen zij bij het centrummanagement betrokken moeten zijn. Wij zijn blij dat wij nu van start kunnen gaan en wij hopen dat er binnen enkele jaren een goed, zelfstandig functionerend centrummanagement zal zijn. Uiteraard worden wij graag op de hoogte gehouden van het verdere verloop. De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt het voorstel tot deelname in de stichting Stadshart Lelystad. Het is voor D66 een lang gekoesterde wens. Immers bij diverse ontwikkelingen, zoals het Factory Outlet Village waarvan wij nog steeds veronderstellen dat het doorgang zal vinden, is reeds aangedrongen op een goede aanpak van het bestaande winkelcentrum, ons stadshart. Centrummanagement is hierbij naar onze mening onontbeerlijk. Een enkel zorgpunt rest ons slechts. De financiering is voor een bepaalde tijd en omdat deze afhankelijk van de ondernemers wordt gesteld, is het wellicht aan te bevelen om nu al een tijdsspanne af te spreken, zodanig dat er een geleidelijke afbouwregeling komt en dat de ondernemers hun eigen bijdragen kunnen gaan regelen. In de doelstellingen van de stichting wordt er nadrukkelijk gesproken over zaken als imago en branchering. D66 mist in de doelstelling de communicatie met de ondernemers in het stadshart. Houdt u deze niet onbelangrijke taak aan de gemeente of aan het bestuur? Wij willen hier graag een reactie op. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. Zoals ook uit de bijdragen van de diverse fracties blijkt, is dit een ultieme poging om samen met de ondernemers het stadscentrum attractiever, gezelliger en meer levendig te maken. Wij weten dat wij in fysieke zin van alles kunnen verbeteren, maar als de ondernemers mentaal niet over de drempel van hun winkel stappen, zullen al die inspanningen geen optimaal resultaat opleveren. Wij gaan er van uit dat dit optimale resultaat verwezenlijkt zal gaan worden nu wij met vier partijen in de stichting Stadshart zitting nemen. Wellicht zal dit in de kerstverlichting straks zichtbaar zijn. D66 had een vraag over de communicatie met ondernemers in het stadshart. De stichting is voor de gemeente een aanspreekpunt voor wat betreft deze communicatie. Via de stichting en via de centrummanager zal de communicatie naar ondernemers toe verder gestalte krijgen. Inzake de gemeentelijke bijdrage is een financieringsovereenkomst gesloten. Ik denk dat het verstandig is om nu aan de gang te gaan en straks de resultaten te beoordelen. Te zijner tijd zal er geëvalueerd worden en wij zullen er dan met u in de commissie en in de raad over spreken. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 8.Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor de eerste fase van het gebied Groot-Zuiderveld (stuk nr. 2016)

5 9.Voorstel tot aanpassing van de tarieven voor aansluiting op de riolering (stuk nr. 2004) 10.Voorstel tot verkoop van de blote eigendom van het erfpachtperceel Nikkelstraat te Lelystad aan Socar Holding BV (stuk nr. 2005) Zonder beraadsla gingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 1LVoorstel tot vaststelling van grondprijzen voor het jaar 2000 voor de bestemming bedrijfsterreinen (stuk nr. 2007) 12.Voorstel tot verkoop van grond aan Rijksgebouwendienst Directie Oost (stuk nr. 2012) 13.Voorstel tot verkoop van grond aan Heijmans Vastgoed Realisatie BV (stuk nr. 2013) 14.Voorstel tot het beschikbaarstellen van kredieten voor de uitvoering van, voor de jaren 2000 en 2001, geplande onderwijshuisvestingsvoorzieningen in Lelystad (stuk nr. 2014) De heer De Jager: Mijnheer de voorzitter. In het VNG-magazine van 4 februari 2000 las ik dat de decentralisatie van de onderwijshuisvesting grote waardering ontmoet in bestuurlijk Nederland. Kamer en kabinet delen breed de opvatting dat de grootscheepse overdracht van gebouwen een hele goede operatie is geweest. Deze veelbesproken overdracht werd aanvankelijk nog gezien als een paarse plaag. Ook in Lelystad is naar het oordeel van de PvdA-fractie deze overheveling uitstekend opgepakt. Het op 11 januari 2000 vastgestelde uitwerkingsplan is hiervan het bewijs. Belangrijk voor de Lelystadse situatie is dat er adequaat moet worden ingespeeld op een bevolkingstoename in de nieuwe wijken en een vergrijzing in de bestaande stad. Daarom is het verstandig dat het plan jaarlijks geactualiseerd wordt vanaf Op korte termijn is de planning betrouwbaar en zijn de plannen bovendien noodzakelijk, zodat wij van harte kunnen instemmen met het krediet voor 2000 en het voorbereidingskrediet voor De heer René: Mijnheer de voorzitter. De commissie is akkoord gegaan met het voorstel voor het Integraal Huisvestingsplan. Wij hebben ons kunnen vinden in het in de commissie gepresenteerde beeld en ook in de procedure die moet leiden tot de uitwerkingsplannen. Het is noodzakelijk om instrumenten te ontwikkelen die voor korte, middellange en lange termijn inzicht geven in vraag en aanbod van onderwijsvoorzieningen in Lelystad. In het ontwikkelingsplan voor het jaar 1999 zijn er al maatregelen getroffen, zoals noodlokalen vanwege de uitbreiding van openbare basisschool De Sluis te Lelystad-

6 Haven. De school bestaat nu uit 8 hoofdlokalen en twee noodlokalen. Tot het jaar 2001 zal er voldoende ruimte moeten zijn, gezien de groei van de wijk. Na dat jaar zal er volgens de statistieken veel meer ruimte nodig zijn. Is er al een plek in de wijk gevonden waar in de toekomst een nieuwe school gebouwd kan worden? Voor alle voorzieningen is in het Integraal Huisvestingsplan ruim f. 58 miljoen opgenomen. Wat betreft de verdere uitwerking van de huisvestingsvoorzieningen stelt u dat de planning op de korte termijn betrouwbaar is. Daar twijfelen wij niet aan. Op de middellange termijn zullen de noodzakelijke voorzieningen definitief worden vastgesteld bij de jaarlijkse actualisatie van het plan. Ook voor de jaren 2005 en de volgende jaren zal een nadere invulling plaats moeten vinden. Wij zien dan ook deze invulling, die uitgewerkt zal worden in een concreet jaarhuisvestingsplan, in de loop van de planperiode tegemoet. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. De PvdA-fractie begon met een goed voorbeeld van decentralisatie. Deze decentralisatie betreft zaken waar mensen heel veel belang aan hechten en wat ook heel dicht bij de burgers staat. Wellicht is het aardig om dit voorbeeld aan de commissie Elzinga voor te leggen, want ook zo kan de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek georganiseerd worden. Met het beschikbaar stellen van kredieten voor de bouw van onderwijsvoorzieningen in 2000 en 2001 is er een heel belangrijk besluit genomen. Zoals de heer René al aangaf, gaan wij een investeringsprogramma beginnen dat wel op kan lopen tot zo'n f. 58 miljoen, voor zover wij het nu kunnen overzien. Lelystad zal die miljoenen steken in kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. Het is belangrijk te constateren dat wij ook op dit gebied een hele aantrekkelijke stad zijn en worden om in te wonen en in te leven. Immers, voor jonge gezinnen is het uiterst belangrijk dat er een goede en goed gehuisveste basisschool in de nabije omgeving aanwezig is. Met het Integraal Huisvestingsplan leggen de gemeente en de schoolbesturen, die hier nadrukkelijk een rol in hebben gespeeld, hun ambities op tafel. Vanavond nemen wij de eerste stap en laten wij zien dat die ambities ook door ons waargemaakt gaan worden. Heel specifiek vroeg de fractie van AOV/Unie 55+ naar de situatie in Lelystad-Haven. Hij noemde daarbij de basisschool De Sluis. Het is inderdaad zo dat er al twee noodlokalen bij zijn gebouwd, maar in 2001 worden er zes permanente lokalen gebouwd in die wijk, weliswaar niet bij de school maar op een andere plek die wij nog precies moeten gaan uitzoeken. Met die permanente lokalen denken wij de behoefte aan onderwijsvoorzieningen daar voorshands volledig te vervullen. Tot slot wil ik de ambtelijke medewerkers bedanken en complimenteren, die de afgelopen maanden enorm veel werk hebben verricht voor dit Integraal Huisvestingsplan, zoals het ook door de fracties in de commissie is verwoord. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 15.Voorstel inzake wijzigingen begroting 2000 (stuk nr. 2009) De voorzitter sluit de vergadering om uur.

7 Vastgesteld op 9 maart 2000 De raad van gemeente Lelystad, De voorzitter, De secretaris,

8 Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 10 februari 2000 in het Stadhuis van Lelystad. De heer Jonkman: Mijnheer de voorzitter, geachte raad. Graag wil ik mede namens mijn vrouw de heer Bootsma feliciteren met zijn wethouderschap, de heer Terbach met zijn raadslidmaatschap en de heer De Jager als nieuwe fractievoorzitter. Wij wensen hen toe dat zij in deze raad een hele goede samenwerking zullen hebben. Ik wil iedereen bedanken voor de fantastische weken die wij gehad hebben, met name de afscheidsreceptie met de cadeaus en de kippen, die een goed onderkomen hebben gevonden. Ook denk ik hierbij aan de installatie in Scheemda, met een bus vol bezoekers uit Lelystad. Wij hebben het heel plezierig gevonden. De voorzitter sluit de bijeenkomst om uur.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie