2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening"

Transcriptie

1 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter; de heren B.J. van Bochove (CDA), R. Bootsma (PvdA), W. Luten (VVD), J.P. Mattie (VVD), T.J. van der Zwan (PvdA), wethouders; de heer R.C. Bogert (VVD), mevrouw M. Boshuizen (D66), de heer S.G.J. van Erk (VVD), mevrouw A. Hartman-Moes (CDA), de heren C.J.J. Homan (PvdA), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heer W. de Jager (PvdA), de dames A. de Jong (VVD), G.J. de Jong (PvdA), T.R. Kinilitan (Gr.Links), de heren A.G. Klaver (PvdA), S.J. Kok (Gr.Links), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren L. Kuijpers (PvdA), J. Lodders (VVD), E.H.G. Marseille (VVD), B. Poppens (VVD), A.M. René (AOV/Unie 55+), R. van der Sloot (NWP), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren R. Spriensma (CDA), H.J. Surink (D66), J.H. Terbach (PvdA), J. Terpstra (Gr.Links) en mevrouw J.F. Weijerman-Hiddes (AOV/Unie 55+), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Hijmissen en A. Kok.

2 2.Installatie van het raadslid de heer J.H. Terbach De voorzitter: Wij gaan over tot de installatie van de heer Terbach als lid van de raad van gemeente Lelystad, nadat de raad op 25 januari 2000 besloten heeft om hem toe te laten. Ik ga over tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. De heer Terbach: Dat verklaar en beloof ik. De voorzitter: Ik wil u van harte gelukwensen en ik wil u verzoeken om uw plaats in te nemen. Uit de paar korte gesprekken die wij gevoerd hebben, heb ik begrepen dat u met overtuiging tot de raad bent toegetreden. U gaat een boeiende tijd tegemoet. Een voorstel voor een nieuw reglement van orde zal u binnenkort bereiken. Als de raad dit voorstel aanneemt, zal dit de raad aanmerkelijk meer vrijheden geven om met ons in debat te gaan. De commissie Elzinga heeft een aantal interessante opmerkingen gemaakt over het dualisme en over versterking van de positie van de raad. De commissie is zelfs van mening dat er een vernieuwingsimpuls nodig zou zijn in het lokaal politieke stelsel. Ik hoop dat u in dat spel uw rol heel spoedig met verve zult spelen. Ik stel mij veel voor van de samenwerking tussen u en het college en ik wens u alle succes. 3.Notulen van de op 13 januari 2000 gehouden openbare vergadering De notulen worden conform ontwerp vastgesteld. 4.Ingekomen stukken (stuk nr. 2017) - 1De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Misschien is het verstandig om de informatie over de afhandeling in de commissie aan de orde te stellen. Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor financiën, verkeer en vervoer, enz. (commissie 3) wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3Voor kennisgeving aangenomen. - 4In handen gesteld van de commissie bezwaar en beroep voor het uitbrengen van een advies. - 5In handen gesteld van de commissie bezwaar en beroep voor het uitbrengen van een advies. - 6Voor kennisgeving aangenomen. Burgemeester en wethouders informeren de initiatiefnemers (Stichting Samen Bouwen) over het betreffende besluit. - 7Voor kennisgeving aangenomen. - 8Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor algemene zaken wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening. - 9Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. 5.Benoeming wethouder

3 De heer De Jager: Mijnheer de voorzitter. Met het vertrek van mevrouw Jonkman naar het Groningse Scheemda is een einde gekomen aan de periode Jonkman. Wat ons betreft ligt de periode Bootsma in het verschiet en ik wil de heer Bootsma voordragen als onze nieuwe wethouder. De voorzitter: De heer Bootsma is kandidaat gesteld. Zijn er nog andere kandidaten? Dat is niet het geval. Dan zullen wij schriftelijk stemmen over de benoeming van de wethouder. Ik wil vragen of mevrouw van Sprang en de heer S.J. Kok plaats willen nemen in de commissie voor stemopneming. Aldus is geschied. Ik schors de vergadering. De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben vastgesteld dat er 31 leden van de raad aanwezig zijn. Er zijn ook 31 stemmen uitgebracht, waarvan 28 stemmen voor de heer R. Bootsma en 3 stemmen blanco. De voorzitter: Daarmee is de heer R. Bootsma tot wethouder benoemd, waarbij ik overigens nog moet vragen of de heer Bootsma zijn benoeming tot wethouder aanneemt. Wethouder Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Bij deze uitslag graag zelfs. De voorzitter: Dan mag ik u uitnodigen om achter de collegetafel plaats te nemen. Ik spreek de wens uit dat u in het college snel uw plaats weet te vinden en dat u zich spoedig thuis zult voelen in de goede en open sfeer van onze vergaderingen. U heeft een onvervalste Amsterdamse achtergrond; tegelijkertijd bent u vol betrokkenheid met onze stad. Als vervolg op het fractievoorzitterschap bent u bereid om uw betrokkenheid en uw energie in het wethouderschap te leggen. Ik stel dat bijzonder op prijs. Ik wil bij deze gelegenheid een stukje voorlezen van wethouder Wibaut uit Amsterdam, die leefde van 1859 tot Ook al is het een wat ouderwetse formulering, kan ik me toch voorstellen dat u zich goed zult kunnen vinden in dit citaat. Beschouwt u het maar als het motto voor de hopelijk lange jaren dat u wethouder zult zijn. "Want wij zien in vele landen en steden vandaag wordende wat morgen zal zijn. Wij zien wordende de machtsontwikkeling der werkers. Wij zien wordende de scholing der werkers. Machtsontwikkeling is in de zin van zich streng rekenschap te geven van de plichten bij de aanwending der macht in het oog op haar duurzaam gevolg. Wij zien de wordende opvatting dat de bevordering van welvaart moet liggen in het aanwenden der bestuursmacht om collectieve voorzieningen in erkende behoeften te stellen." In gewoon Nederlands kunnen wij het citaat samenvatten met het woord "dienen". Dat wens ik u toe. Ik wens u alle succes. 6.Voorstel tot aanwijzing van loco-secretarissen (stuk nr. 2006) 7.Voorstel tot deelname in de stichting Stadshart Lelystad (stuk nr ) Mevrouw G.J. de Jong: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie vindt het belangrijk dat de gemeente haar functie in het stadshart als beheerder van de openbare ruimte actief gaat invullen en deel gaat nemen in de op te richten stichting. Wij hopen dat de aan te stellen centrummanager een verbindende schakel wordt tussen de ondernemers onderling en dat de centrummanager in samenwerking met de winkeliers

4 projecten op gaat zetten die een stimulans zijn voor burgers om te gaan winkelen in hun eigen stadshart. Wij hopen dat de centrummanager het ondernemerschap op een hoger niveau zal brengen. Uit gesprekken heb ik begrepen dat meer dan de helft van de winkeliers zich positief in wil zetten en heeft zitten wachten op deze kans op optimalisering van het stadshart. Ik hoop nog voor de donkere dagen van Kerst van de uitstraling van deze positieve inzet te genieten. Ik denk dan ook dat het met de kerstverlichting wel goed zal komen. De heer Lodders: Mijnheer de voorzitter. Met het besluit om deel te nemen aan de stichting Stadshart wordt een start gemaakt met het centrummanagement. De VVD-fractie hecht grote waarde aan een goed functionerend centrummanagement. Door deelname aan deze stichting en door het nemen van initiatieven, zoals die de laatste tijd door de gemeente zijn genomen, wordt dit nog eens onderstreept. Het is jammer dat het wat lang geduurd heeft voordat alle partijen op één lijn zaten, maar uiteindelijk hebben toch alle partijen hun verantwoordelijkheid bij de centrumplannen en zullen zij bij het centrummanagement betrokken moeten zijn. Wij zijn blij dat wij nu van start kunnen gaan en wij hopen dat er binnen enkele jaren een goed, zelfstandig functionerend centrummanagement zal zijn. Uiteraard worden wij graag op de hoogte gehouden van het verdere verloop. De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt het voorstel tot deelname in de stichting Stadshart Lelystad. Het is voor D66 een lang gekoesterde wens. Immers bij diverse ontwikkelingen, zoals het Factory Outlet Village waarvan wij nog steeds veronderstellen dat het doorgang zal vinden, is reeds aangedrongen op een goede aanpak van het bestaande winkelcentrum, ons stadshart. Centrummanagement is hierbij naar onze mening onontbeerlijk. Een enkel zorgpunt rest ons slechts. De financiering is voor een bepaalde tijd en omdat deze afhankelijk van de ondernemers wordt gesteld, is het wellicht aan te bevelen om nu al een tijdsspanne af te spreken, zodanig dat er een geleidelijke afbouwregeling komt en dat de ondernemers hun eigen bijdragen kunnen gaan regelen. In de doelstellingen van de stichting wordt er nadrukkelijk gesproken over zaken als imago en branchering. D66 mist in de doelstelling de communicatie met de ondernemers in het stadshart. Houdt u deze niet onbelangrijke taak aan de gemeente of aan het bestuur? Wij willen hier graag een reactie op. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. Zoals ook uit de bijdragen van de diverse fracties blijkt, is dit een ultieme poging om samen met de ondernemers het stadscentrum attractiever, gezelliger en meer levendig te maken. Wij weten dat wij in fysieke zin van alles kunnen verbeteren, maar als de ondernemers mentaal niet over de drempel van hun winkel stappen, zullen al die inspanningen geen optimaal resultaat opleveren. Wij gaan er van uit dat dit optimale resultaat verwezenlijkt zal gaan worden nu wij met vier partijen in de stichting Stadshart zitting nemen. Wellicht zal dit in de kerstverlichting straks zichtbaar zijn. D66 had een vraag over de communicatie met ondernemers in het stadshart. De stichting is voor de gemeente een aanspreekpunt voor wat betreft deze communicatie. Via de stichting en via de centrummanager zal de communicatie naar ondernemers toe verder gestalte krijgen. Inzake de gemeentelijke bijdrage is een financieringsovereenkomst gesloten. Ik denk dat het verstandig is om nu aan de gang te gaan en straks de resultaten te beoordelen. Te zijner tijd zal er geëvalueerd worden en wij zullen er dan met u in de commissie en in de raad over spreken. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 8.Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor de eerste fase van het gebied Groot-Zuiderveld (stuk nr. 2016)

5 9.Voorstel tot aanpassing van de tarieven voor aansluiting op de riolering (stuk nr. 2004) 10.Voorstel tot verkoop van de blote eigendom van het erfpachtperceel Nikkelstraat te Lelystad aan Socar Holding BV (stuk nr. 2005) Zonder beraadsla gingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 1LVoorstel tot vaststelling van grondprijzen voor het jaar 2000 voor de bestemming bedrijfsterreinen (stuk nr. 2007) 12.Voorstel tot verkoop van grond aan Rijksgebouwendienst Directie Oost (stuk nr. 2012) 13.Voorstel tot verkoop van grond aan Heijmans Vastgoed Realisatie BV (stuk nr. 2013) 14.Voorstel tot het beschikbaarstellen van kredieten voor de uitvoering van, voor de jaren 2000 en 2001, geplande onderwijshuisvestingsvoorzieningen in Lelystad (stuk nr. 2014) De heer De Jager: Mijnheer de voorzitter. In het VNG-magazine van 4 februari 2000 las ik dat de decentralisatie van de onderwijshuisvesting grote waardering ontmoet in bestuurlijk Nederland. Kamer en kabinet delen breed de opvatting dat de grootscheepse overdracht van gebouwen een hele goede operatie is geweest. Deze veelbesproken overdracht werd aanvankelijk nog gezien als een paarse plaag. Ook in Lelystad is naar het oordeel van de PvdA-fractie deze overheveling uitstekend opgepakt. Het op 11 januari 2000 vastgestelde uitwerkingsplan is hiervan het bewijs. Belangrijk voor de Lelystadse situatie is dat er adequaat moet worden ingespeeld op een bevolkingstoename in de nieuwe wijken en een vergrijzing in de bestaande stad. Daarom is het verstandig dat het plan jaarlijks geactualiseerd wordt vanaf Op korte termijn is de planning betrouwbaar en zijn de plannen bovendien noodzakelijk, zodat wij van harte kunnen instemmen met het krediet voor 2000 en het voorbereidingskrediet voor De heer René: Mijnheer de voorzitter. De commissie is akkoord gegaan met het voorstel voor het Integraal Huisvestingsplan. Wij hebben ons kunnen vinden in het in de commissie gepresenteerde beeld en ook in de procedure die moet leiden tot de uitwerkingsplannen. Het is noodzakelijk om instrumenten te ontwikkelen die voor korte, middellange en lange termijn inzicht geven in vraag en aanbod van onderwijsvoorzieningen in Lelystad. In het ontwikkelingsplan voor het jaar 1999 zijn er al maatregelen getroffen, zoals noodlokalen vanwege de uitbreiding van openbare basisschool De Sluis te Lelystad-

6 Haven. De school bestaat nu uit 8 hoofdlokalen en twee noodlokalen. Tot het jaar 2001 zal er voldoende ruimte moeten zijn, gezien de groei van de wijk. Na dat jaar zal er volgens de statistieken veel meer ruimte nodig zijn. Is er al een plek in de wijk gevonden waar in de toekomst een nieuwe school gebouwd kan worden? Voor alle voorzieningen is in het Integraal Huisvestingsplan ruim f. 58 miljoen opgenomen. Wat betreft de verdere uitwerking van de huisvestingsvoorzieningen stelt u dat de planning op de korte termijn betrouwbaar is. Daar twijfelen wij niet aan. Op de middellange termijn zullen de noodzakelijke voorzieningen definitief worden vastgesteld bij de jaarlijkse actualisatie van het plan. Ook voor de jaren 2005 en de volgende jaren zal een nadere invulling plaats moeten vinden. Wij zien dan ook deze invulling, die uitgewerkt zal worden in een concreet jaarhuisvestingsplan, in de loop van de planperiode tegemoet. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. De PvdA-fractie begon met een goed voorbeeld van decentralisatie. Deze decentralisatie betreft zaken waar mensen heel veel belang aan hechten en wat ook heel dicht bij de burgers staat. Wellicht is het aardig om dit voorbeeld aan de commissie Elzinga voor te leggen, want ook zo kan de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek georganiseerd worden. Met het beschikbaar stellen van kredieten voor de bouw van onderwijsvoorzieningen in 2000 en 2001 is er een heel belangrijk besluit genomen. Zoals de heer René al aangaf, gaan wij een investeringsprogramma beginnen dat wel op kan lopen tot zo'n f. 58 miljoen, voor zover wij het nu kunnen overzien. Lelystad zal die miljoenen steken in kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. Het is belangrijk te constateren dat wij ook op dit gebied een hele aantrekkelijke stad zijn en worden om in te wonen en in te leven. Immers, voor jonge gezinnen is het uiterst belangrijk dat er een goede en goed gehuisveste basisschool in de nabije omgeving aanwezig is. Met het Integraal Huisvestingsplan leggen de gemeente en de schoolbesturen, die hier nadrukkelijk een rol in hebben gespeeld, hun ambities op tafel. Vanavond nemen wij de eerste stap en laten wij zien dat die ambities ook door ons waargemaakt gaan worden. Heel specifiek vroeg de fractie van AOV/Unie 55+ naar de situatie in Lelystad-Haven. Hij noemde daarbij de basisschool De Sluis. Het is inderdaad zo dat er al twee noodlokalen bij zijn gebouwd, maar in 2001 worden er zes permanente lokalen gebouwd in die wijk, weliswaar niet bij de school maar op een andere plek die wij nog precies moeten gaan uitzoeken. Met die permanente lokalen denken wij de behoefte aan onderwijsvoorzieningen daar voorshands volledig te vervullen. Tot slot wil ik de ambtelijke medewerkers bedanken en complimenteren, die de afgelopen maanden enorm veel werk hebben verricht voor dit Integraal Huisvestingsplan, zoals het ook door de fracties in de commissie is verwoord. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester 15.Voorstel inzake wijzigingen begroting 2000 (stuk nr. 2009) De voorzitter sluit de vergadering om uur.

7 Vastgesteld op 9 maart 2000 De raad van gemeente Lelystad, De voorzitter, De secretaris,

8 Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 10 februari 2000 in het Stadhuis van Lelystad. De heer Jonkman: Mijnheer de voorzitter, geachte raad. Graag wil ik mede namens mijn vrouw de heer Bootsma feliciteren met zijn wethouderschap, de heer Terbach met zijn raadslidmaatschap en de heer De Jager als nieuwe fractievoorzitter. Wij wensen hen toe dat zij in deze raad een hele goede samenwerking zullen hebben. Ik wil iedereen bedanken voor de fantastische weken die wij gehad hebben, met name de afscheidsreceptie met de cadeaus en de kippen, die een goed onderkomen hebben gevonden. Ook denk ik hierbij aan de installatie in Scheemda, met een bus vol bezoekers uit Lelystad. Wij hebben het heel plezierig gevonden. De voorzitter sluit de bijeenkomst om uur.

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren,

Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren, Toespraak van commissaris van de Koning René Paas bij de beëdiging en installatie van Frank de Vries als waarnemend burgemeester in Ten Boer op woensdag 4 oktober 2017 Voorzitter, leden van de raad, genodigden,

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het Dagelijks Bestuur, geachte aanwezigen,

Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het Dagelijks Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging van Stefan Kuks als watergraaf van het waterschap Vechtstromen op 20 augustus 2014. Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

1999 N 83. 1.Opening. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering. De notulen worden conform ontwerp vastgesteld.

1999 N 83. 1.Opening. 2.Notulen van de op 20 mei 1999 gehouden openbare vergadering. De notulen worden conform ontwerp vastgesteld. 1999 N 83 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 17 juni 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames

Nadere informatie

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998

1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998 1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998 1998 N 124 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 oktober 1998 te 16.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

2001 N 171. mevrouw G.J. de Jong (PvdA) en de heer J. Terpstra (Gr.Links), leden

2001 N 171. mevrouw G.J. de Jong (PvdA) en de heer J. Terpstra (Gr.Links), leden 2001 N 171 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 6 september 2001 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Geachte heer De Koning, mevrouw De Koning-Ensinck op Kemna en familie, leden van de gemeenteraad en college, dames en heren,

Geachte heer De Koning, mevrouw De Koning-Ensinck op Kemna en familie, leden van de gemeenteraad en college, dames en heren, Toespraak door de Commissaris van de Koningin in Limburg bij gelegenheid van de beëdiging van de heer De Koning tot burgemeester van de gemeente Gennep op 2 juni 2012 Geachte heer De Koning, mevrouw De

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

Mede aanwezig: de heren A. van Leeuwen, J.Tegelaar en A. Vogel, portefeuillehouders;

Mede aanwezig: de heren A. van Leeuwen, J.Tegelaar en A. Vogel, portefeuillehouders; Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op dinsdag 14 april 1998 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op dinsdag 14 april 1998 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1998 N 50 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op dinsdag 14 april 1998 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 25 Dhr. G. Beukema, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier Aanwezig: Fractie 2014: : mw. S.A. Buiter-Dallinga, dhr. N. Boersma

Nadere informatie

2000 N 266. Afwezig zijn:mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren R. van der Sloot (NWP) en R. Spriensma (CDA), lid van de raad.

2000 N 266. Afwezig zijn:mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren R. van der Sloot (NWP) en R. Spriensma (CDA), lid van de raad. 2000 N 266 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 14 december 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Toespraak bij de aflegging van de ambtseed door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, 2 oktober 2015

Toespraak bij de aflegging van de ambtseed door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, 2 oktober 2015 Toespraak bij de aflegging van de ambtseed door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, 2 oktober 2015 Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad van Enschede, geacht college, burgemeester Van

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

2001 N 12. De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lodders.

2001 N 12. De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Lodders. 2001 N 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 8 februari 2001 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Afwezig is: de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 35 van het Reglement

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.0422., d.d. 19-4-2011 Onderwerp Afdoening motie M100113/35, uitbreiding zaterdagse warenmarkt. Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen

2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen 1998 N 76 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 28 mei 1998 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 79 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Gemeente De Wolden. Agenda Gemeenteraad 1 / 5

Gemeente De Wolden. Agenda Gemeenteraad 1 / 5 Agenda Gemeenteraad Om 19.30 uur begint de Openbare Raadsavond met een presentatie van de bibliotheekplannen door mevrouw De Haas, bibliotheekmanager Drenthe. Aansluitend vindt de Openbare Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Raadhuisdein 1 De districtschef politie Haarlemmermeer;

Raadhuisdein 1 De districtschef politie Haarlemmermeer; De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 2130 AG Hoofddorp De gemeentesecretaris; Bezoekadres: De groepsmanagers; Raadhuisdein 1 De districtschef

Nadere informatie

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1994 N 72 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 225 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 24 april 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie