2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen"

Transcriptie

1 1998 N 76 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 28 mei 1998 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter; de heer B.J. van Bochove (CDA), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), de heren W. Luten (VVD), J.P. Mattie (VVD), T.J. van der Zwan (PvdA), wethouders; mevrouw H. Blom-Postma (D66), de heren R.C. Bogert (VVD), R. Bootsma (PvdA), S.G.J. van Erk (VVD), mevrouw A. Hartman-Moes (CDA), de heren W. Herrebrugh (PvdA), W. Hijmissen (CDA), C.J.J. Homan (PvdA), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heer W. de Jager (PvdA), de dames A. de Jong (VVD), G.J. de Jong (PvdA), de heren A. Kok (RPf /g PV/SGP), S.J. Kok (Gr.Links), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (Gr.Links), de heren L. Kuijpers (PvdA), J. Lodders (VVD), E.H.G. Marseille (VVD), B. Poppens (VVD), AM. René (AOV/Unie 55+), R. van der Sloot (NWP), mevrouw M.A.S. van Sprang- Kamstra (D66), de heren R. Spriensma (CDA), H.J. Surink (D66), J. Terpstra (Gr.Links), mevrouw J.F. Weijerman-Hiddes (AOV/Unie 55+) en de heer leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig is:mevrouw T.R. Kinilitan (Gr.Links), lid van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Kinilitan. 2.Notulen van de op 9, 14 en 23 april 1998 gehouden openbare vergaderingen De notulen worden conform ontwerp vastgesteld.

2 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor volkshuisvesting, milieu, gezondheidszorg, enz. (commissie 2) wordt geïnformeerd). - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor stadsbeheer, onderwijs, buurthuiswerk, enz. (commissie 4). - 4Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor economische zaken, ruimtelijke ordening en sociale zaken (commissie 1) wordt geïnformeerd. - 5Besloten wordt gebruik te maken van het geboden overleg. Burgemeester en wethouders worden gemachtigd het overleg te voeren. De commissie voor economische zaken, ruimtelijke ordening en sociale zaken (commissie 1) wordt geïnformeerd. - 6Voor kennisgeving aangenomen. - 7Voor kennisgeving aangenomen. - 8Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor economische zaken, ruimtelijke ordening en sociale zaken (commissie 1) wordt geïnformeerd. - 9Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. De commissie voor algemene zaken wordt geïnformeerd. - 10Voor kennisgeving aangenomen. 4.Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 5.Voorstel tot aanwijzing 3e en 4e loco-secretaris (stuk nr ) 6.Voorstel tot vaststelling van de regeling werkervaringsplaatsen in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (stuk nr ) 7.Voorstel tot planschade-advies op verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (stuk nr )

3 8.Voorstel tot in voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een aantal gebieden (stuk nr ) 9.Voorstel tot delegatie van raadsbevoegdheid van artikel 10. lid 3, van de Ontgrondingenwet (stuk nr ) 10.Voorstel tot vaststelling verdeelbesluit woninggebonden subsidies 1998 (stuk nr ) 11.Voorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 1998 (stuk nr ) De voorzitter: Ter aanvulling deel ik u mee, omdat het niet in de stukken stond, dat de commissie voor algemene zaken en de commissie voor financiën, enz. (commissie 3) gehoord zijn. In deze commissies gaven de fracties van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en AOV/Unie 55+ een positief advies over deze voorjaarsnota. De fracties van D66, NWP en RPF/GPV/SGP onthielden zich van stemming en zullen in deze raadsvergadering hun standpunt bepalen. De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. De nu aan de orde zijnde voorjaarsnota 1998 staat vooral in het teken van de start van de uitvoering van het Masterplan. Het geeft duidelijk de vooral financiële richting aan die wij hebben te gaan. Zo wil de PvdA-fractie deze voorjaarsnota dan ook benaderen. Al zo'n twee jaar praten wij over welke kant wij met Lelystad uit willen. In het Masterplan en de Visie zijn de uitkomsten hiervan uiteindelijk neergelegd. Door alle fracties in deze raad is daarbij onderschreven dan onze stad nieuw elan moet gaan uitstralen, dat de gemeente een voorbeeldfunctie zal moeten gaan vervullen en voorwaardenscheppend bezig zal moeten zijn. Hierbij zal ons bestuur durf moeten tonen, in casu risico's moeten nemen. Wij staan nu op het punt om daaraan ook concrete invulling te geven. De aan de orde zijnde voorjaarsnota is hierbij een eerste instrument. Als wij met Lelystad vooruit willen en de door alle fracties gewenste groei willen realiseren, ontkomen wij er niet aan die risico's te gaan nemen. In de gecombineerde vergadering van de commissies voor algemene zaken en financiën van vorige week hebben met name de technische vragen en de genoemde risico's een prominente rol gespeeld. Niet te ontkennen valt dat het voorliggende stuk hiertoe ook wel enigszins uitnodigt. Zonder nu meteen te pleiten voor een behandeling in alle commissies afzonderlijk - en los van het feit dat veel informatie op de afdelingen te verkrijgen is - zou misschien een informatieronde vooraf wenselijk kunnen zijn. Vooralsnog zien wij geen noodzaak om de voorjaarsnota in iedere commissie te behandelen. De rode draad dient naar de mening van de PvdA-fractie bij de beoordeling van deze voorjaarsnota de uitvoering van het Masterplan te zijn. De voorgestane groei vergt grote inspanning van de gemeentelijke organisatie en doet een behoorlijk beroep op de financiële spankracht. De gemeentesecretaris heeft in de eerder genoemde commissievergadering helder aangegeven waarom knelpunten binnen de huidige organisatie eerst dienen te worden weggenomen. Wij hebben hierbij

4 goede nota genomen van de opmerkingen over externe invulling, contracten voor bepaalde tijd, gefaseerde invoering, enz. De vorige wethouder van financiën gaf zo'n half jaar geleden aan dat zij niet uitsloot dat wij zeker in het begin de financiële lasten van de uitvoering van het Masterplan zelf zouden moeten dragen. Eén en ander blijkt nu ook uit deze voorjaarsnota. Dat daarvoor dan extra uit de reserves geput dient te worden, kan niet echt verrassend genoemd worden. Zeker als wij kijken naar de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Verder is duidelijk dat er anderszins beslist geen financiële ruimte is. Het houdt natuurlijk risico's in, doch als wij die risico's niet durven nemen, gebeurt er verder niets. Deze raad heeft de Lelystadse inwoners ook nadrukkelijk voorgehouden, dat onze stad dient te groeien. De voortrekkersrol, de voorbeeldfunctie, het laten zien dat het ons ernst is, is deze burgers dan ook goed uit te leggen. De financiële risico's die wij daarbij bereid zijn te nemen, evenzeer. Het zal er naar onze opvatting eveneens toe leiden dat externen de overtuiging zullen krijgen dat het ons ernst is met het project "Lelystad". Wellicht zal dit bij hen de bereidheid doen toenemen om hierin mede te investeren. Elan, durf, risico's, voorbeeldfunctie en het voorwaarden scheppen zijn een aantal sleutelwoorden die bij de gedachtewisselingen met betrekking tot het Masterplan met regelmaat terug keerden en ook in de toekomst nog terug zullen keren. De slotconclusie bij de beschouwing van de voorjaarsnota 1998 dient, wat de PvdA-fractie betreft, dan ook te zijn "de rug rechten en aan de slag". De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie wil bij de gepresenteerde voorjaarsnota enkele opmerkingen maken, geen details maar wel hoofdlijnen. De presentatie van deze nota is gebaseerd op een mix van gegevens. Enerzijds gedetailleerde gegevens die wij normaal in de kwartaal management-rapportages aantreffen, anderzijds treffen wij grootschalige beleidsvoornemens aan. Deze mix leidt op zich tot enige verwarring, welke in het vervolg voorkomen dient te worden. Ons inziens geldt tevens dat financiële gegevens zo volledig mogelijk moeten worden weergegeven. Voor zover van toepassing, inclusief een risico-paragraaf. De besluitvorming van de raad dient gebaseerd te zijn op volledigheid, zodat goede afwegingen kunnen worden gemaakt. Deze voorjaarsnota zien wij als een aanzet tot de ontwerp-begroting 1999, inclusief een meerjarenraming. Als zodanig nemen wij als raad nu besluiten met consequenties op korte en middellange termijn. Mijn fractie realiseert zich dat op basis van de ontwikkelde Visie en het aangegane Masterplan Versnelde Groei reeds cruciale beleidsbeslissingen zijn genomen. Graag hadden wij vernomen dat door de rijksoverheid, naar aanleiding van het advies van de Lelystad-tafel, eenduidige toezeggingen waren gedaan omtrent de noodzakelijke financiële ondersteuning ten behoeve van de groei van deze stad. Deze groei is opportuun om de stad self-supporting te laten zijn op een voor de inwoners acceptabel leef- en kostenniveau. De VVD onderschrijft het standpunt van het college dat niet gedraald kan worden ten aanzien van de nu te starten project-activiteiten en dat in dit kader beschikbare gelden voor deze activiteiten aangeboord moeten worden. Deze financieringswijze ondersteunen wij niet van harte. Zojuist hebben wij het eerste argument reeds verwoord. Tevens geldt dat de VVD-fractie een adequate algemene reserve relevant acht. Risico's van financiële aard, ook in de toekomst, moeten intern kunnen worden opgevangen. Voorkomen moet worden dat de inwoners ad hoc met lastenverhogingen worden geconfronteerd. Op dit moment is er geen andere mogelijkheid dan de met moeite opgebouwde reserves te benutten. De VVD onderschrijft deze benadering, doch vraagt het college nadrukkelijk elke onttrekking nauwkeurig op zijn merites te beoordelen. Waar mogelijk dient de algemene reserve weer te worden opgebouwd. Naar de mening van de VVD mag in geen geval onder de nul-lijn worden gekomen, niet op korte en niet op lange termijn. De risico's worden dan te groot. De heer A. Kok: Ik begrijp dat de heer Bogert pleit voor maatregelen indien de reserve onder nul dreigt te komen. Wanneer wil u dat doen, naar aanleiding van een jaarrekening of ook al tijdens de begrotingsbehandeling?

5 De heer Bogert: Het lijkt me duidelijk dat wij dit naar aanleiding van begrotingsvoorstellen doen. Ik ga verder met mijn betoog: Tevens dient te worden bewaakt dat tijdelijke bekostigingen ook tijdelijk zijn. Autonome mechanismen in de richting van structurele kosten dienen te worden voorkomen. Deze stellingname geldt dus ook voor de nu voorgestelde personele uitbreidingen. Overigens worden op dit moment ons inziens terecht personele maatregelen getroffen om de primaire beheerstaken van de gemeente veilig te stellen. Hier geldt het verplichtend karakter voor een aantal overheidstaken waar niet aan mag worden ontkomen. Wij gaan niet in op alle voorstellen zoals deze afzonderlijk met structurele danwel incidentele karakters zijn verwoord. Deze voorstellen worden door ons in principe onderschreven. Handhaving van de huidige tarieven zoals van de onroerende zaak belasting en van de afvalstoffenheffing is gelet op de hoogte in vergelijking met andere steden een goed uitgangspunt voor dit jaar. Essentieel op dit moment is de uitvoering van het Masterplan. De tijd is daarvoor rijp. De VVD stemt in met het financieringsvoorstel, maar beschouwt dit als een voor-financiering. Op termijn zullen de revenuen zichtbaar dienen te worden. Om terug te komen op ons eerste punt ten aanzien van de presentatie en de behandeling van de nota, willen wij graag van de wethouder horen hoe hij een toekomstige voorjaarsnota, die wij op zich heel zinvol achten, inhoudelijk en procedureel denkt voor te leggen. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. De D66-fractie is uitermate tevreden met het feit dat dit jaar nu voor het eerst de voorjaarsnota onderwerp van besluitvorming in de raad is. Hiermee krijgt de raad een beleidsinstrument in handen om uitgangspunten te kunnen vaststellen en nog zaken te kunnen meegeven voor de in het najaar vast te stellen begroting van het volgend jaar. Onze fractie heeft altijd gepleit voor een sterk accent op dit sturingsmoment. Graag zouden wij wel nog zien dat de voorjaarsnota, net als de begroting, de Maraps en de rekening, voortaan in alle commissies geagendeerd wordt voorafgaande aan de raadsbehandeling. Gezien de ontwikkeling waar wij als stad nu aan de vooravond van staan, de daadwerkelijke uitvoering van het Masterplan, is juist deze voorjaarsnota uiterst belangrijk. Wij vinden het daarom des te spijtiger dat veel van de vragen die deze nota bij ons opriep, in de commissievergadering niet afdoende beantwoord zijn. Sturen wordt wel erg moeilijk als op vragen naar prioritering of vragen om toelichting op de in de nota genoemde beleidskeuzes niet wordt ingegaan. In algemene zin is duidelijk - de voorgaande sprekers hebben er ook al op gewezen - dat wij met alle kracht moeten inzetten op de ontwikkeling van onze stad en dat wij gezien de toch wel teleurstellende uitkomst van de Lelystad-tafel tot nu toe daarin zelf het voortouw moeten nemen. Dat vraagt om heldere keuzes en een goed inzicht in de financiële mogelijkheden. Wij vinden dat dit heldere beeld niet gegeven wordt. Zo vinden wij het vreemd dat al bekende kosten zoals f. 1,25 miljoen voor de renovatie van het woonwagencentrum niet zijn meegenomen in de berekeningen. En dat er geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de f. 1,7 miljoen overschrijding van de WVG wellicht niet of niet volledig kan worden teruggedrongen. En dat er ook al voor 1998 gerekend wordt op externe dekking voor het Projectbureau. Als wij daar nog de losten van de formatie-uitbreiding, die volgens ons structureel is, bij rekenen, ontstaat naar de mening van de D66-fractie een te optimistisch gekleurd beeld van onze financiële positie. Wij zouden daarom graag van u enige uitleg over de kostenbenadering rond deze onzekerheden tegemoet zien. Daar komt nog bij dat tijdens de commissievergadering het tekort met nog f ,-- werd verhoogd, terwijl in de aangepaste begrotingswijziging de kosten van de personele invulling van Vliegwiel ook nog eens met f ,-- verhoogd worden. Onze vraag is welke dekking u daarvoor gevonden heeft.

6 In de nota wordt voorts gesproken over het inruilen van oud beleid voor nieuw beleid om alle plannen uit te kunnen voeren. Een overzicht daarvan ontbreekt, terwijl wij het dan toch bij uitstek hebben over de bevoegdheid van de raad. Ook de uitgangspunten voor de prioritering in het nieuwe beleid blijven onduidelijk. Met in ons achterhoofd de grote operaties van de afgelopen jaren en de formatie die daardoor fors ingekrompen is, verbaast het ons op zich niet dat er knelpunten in de organisatie zijn ontstaan. De mate waarin deze nu zonder al te veel toelichting worden opgevuld, verbaast ons wel, zeker omdat deze 22 plaatsen volgens de tekst van de nota bedoeld zijn om de organisatie weer op normale sterkte te brengen. Wij vragen ons dan af of al onze eerdere onderzoeken en besluiten onvoldoende grond hebben gehad. Of zijn we nu bezig door te schieten in ons streven de stad er verder bovenop te tillen? Wij denken dat het laatste aan de orde is en maken ons daar zorgen over. Het getuigt niet van goed beleid om nu de organisatie opeens zo ver uit te breiden, wetend dat deze mensen over drie jaar weer overbodig worden. Nog los gezien van de kosten die dat dan weer met zich meebrengt. Afrondend meld ik u dat de D66-fractie de voorstellen om de OZB en de afvalstoffenheffing op het niveau van 1996 te handhaven, alsmede de overige besluiten over tarieven, onderschrijft. Met uitzondering echter van de verhoging van de hondenbelasting. Naar aanleiding van de laatste verhoging hiervan, waar toen al veel bezwaren tegen waren en waar wij afgelopen december nog over spraken, is er op verzoek van de raad een discussie in de commissie toegezegd, waarin over het beleid, over voorzieningen en overlast - hondenbelasting hanteren wij immers als doelbelasting - zou worden gesproken. Deze heeft tot op heden niet plaats gevonden. En om dan nu en passant een structurele verhoging van f. 5,-- per twee jaar door te voeren, gaat ons te ver. Wij zijn daar tegen. In de nota is een aantal toezeggingen gedaan tot nadere uitwerking, die wij dankbaar genoteerd hebben, zoals met betrekking tot de binnenkort te verwachten vertaling van het collegeprogramma, het parkeerbeleid, de WVG, de stichting Perspectief en het fietsen-netwerk in deze stad. In het verlengde daarvan vragen wij u nog hierbij of de opstelling van de plannen van aanpak voor de Visie-uitwerking op schema ligt, zodat wij één en ander zoals gepland nog deze zomer onder ogen kunnen zien. De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. Tijdens de commissievergadering heb ik een voorbehoud gemaakt omdat mijn fractie zich nog wilde buigen over de invulling van de knelpunten, zoals die genoemd zijn in de nota. Wij hebben daar intensief naar gekeken en wij constateren dat, willen wij voortvarend verder gaan met de groei van Lelystad zoals wij in het Masterplan hebben afgesproken, dit in elk geval voor de komende drie jaar toch nodig is. Wij kunnen daarom deze voorjaarsnota positief ondersteunen. Wij hopen dat de tijdelijkheid van deze personele invulling inderdaad tot drie jaar zal blijven beperkt. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. Het collegeprogramma begint met de zinsnede "Lelystad staat aan de vooravond van een uitzonderlijke periode in haar bestaan, uitzonderlijk in het ambitieniveau, een versnelling van de groei die in een periode van tien jaar moet leiden tot inwoners en arbeidsplaatsen". De gepresenteerde voorjaarsnota is gebaseerd op het collegeprogramma en op de Visie op een uitzonderlijke stad als uitwerking van het Masterplan. Deze voorjaarsnota is daardoor ook een uitzonderlijke voorjaarsnota geworden. De nota heeft meer gewicht gekregen doordat het een financiële vertaling geeft van de beleidsvoornemens voor de collegeperiode. Dit wordt nog eens versterkt doordat onderwerpen worden behandeld die in de management-rapportage thuis horen. De CDA-fractie heeft begrip voor deze benadering aan het begin van de collegeperiode, maar verzoekt u volgende jaren een striktere scheiding aan te brengen tussen management-rapportage en voorjaarsnota. De CDA-fractie is het met u eens dat geen genoegen kan worden genomen met een stationair zich ontwikkelend Lelystad. De versnelde groei duldt geen uitstel. Wij hebben immers samen vastgesteld

7 dat versnelde groei noodzakelijk is, noodzakelijk om zo een breder draagvlak te creëren voor voorzieningenniveau en infrastructuur en de lasten voor de burgers naar beneden te krijgen. Het beeld dat door sommigen is opgeroepen, dat Lelystad wil groeien om te groeien en daardoor meer dreigt uit te geven dan verantwoord is, is naar onze mening niet terecht en doet geen recht aan onze intenties. Lelystad moet groeien om de kosten beheersbaar te houden. Het Masterplan Versnelde Groei heeft ook het kabinet overtuigd van de ernst van de Lelystadse situatie. De door het kabinet ingestelde Lelystad-tafel heeft de Lelystadse ontwikkelingsvisie onderstreept en becijferd wat daarvoor door de overheid in moet worden geïnvesteerd. De CDAfractie is ronduit teleurgesteld in de tot nu toe gedane financiële toezeggingen. De besluitvorming over de zogenaamde ICES-gelden kan onze teleurstelling mogelijk verminderen. Wanneer wordt die besluitvorming verwacht? Het is belangrijk dat ook informateurs en onderhandelaars op de hoogte zijn van het rapport van de Lelystad-tafel. De CDA-fractie stemt in met de aanwending van een belangrijk deel van de algemene reserve ten behoeve van het welslagen van het Masterplan. Dit geldt ook voor het inzetten van de ICLgelden, zoals u voorstelt. Er zal nu moeten worden getoond dat het ons ernst is. Marktpartijen krijgen daardoor vertrouwen en zullen gaan participeren. Ook het Rijk en de Provincie zullen ieder hun bijdragen moeten gaan leveren. Als randvoorwaarde is in het Masterplan afgesproken dat de huidige bewoners niet mogen worden benadeeld door de beoogde ontwikkelingen. Wij doen het voor de huidige bewoners. De kwaliteit van de dienstverlening door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie moet worden verbeterd, zo hebben wij vastgesteld. De CDA-fractie ziet met belangstelling de voorstellen over de nieuwe organisatiestructuur tegemoet. De knelpunten in de organisatie, die u signaleert, zijn naar onze mening vooral het gevolg van de omslag van een op beheer gerichte organisatie naar een organisatie gericht op groei. De knelpunten zijn evident en worden met regelmaat door inwoners en ondernemers onder onze aandacht gebracht. Ook met procedures lopen wij regelmatig tegen de knelpunten aan. De CDA-fractie stemt dan ook in met het beschikbaar stellen van budget-ruimte om de knelpunten op te lossen. Wij gaan er van uit dat invulling zo plaatsvindt, dat deze niet leidt tot ongewenste wachtgeld-verplichtingen. Over de WVG en over de communicatie-nota hopen wij binnenkort met elkaar in de commissie te spreken. In de commissie heb ik ook al aangegeven dat de CDA-fractie instemt met de aanwending van de Casema-gelden om daardoor OZB en afvalstoffenheffing en parkeertarieven niet te hoeven verhogen. Wij hebben daar bij het behandelen van de verkoop van de rechten ook al op aangedrongen. De CDA-fractie stemt in met de hoofdlijnen van beleid zoals geschetst in de voorjaarsnota, met de voorstellen voor structureel en incidenteel nieuw beleid en de aanwending van de algemene reserve en de ICL-gelden om de beleidsdoelstellingen te realiseren. De CDA-fractie realiseert zich dat één en ander niet zonder risico is, maar wij zijn ook doordrongen van de noodzaak tot groei en hebben vertrouwen in het welslagen van die voorgenomen versnelde groei. De voorzitter: Ik heb een verzoek ontvangen van een fotograaf die graag foto's van de raad wil nemen in opdracht van het bureau DHV. Ik neem aan dat u daar in een openbare vergadering geen bezwaar tegen heeft. De heer A. Kok: Mijnheer de voorzitter. Geen misverstanden: Mijn fractie is een groot voorstander van een nieuw elan. Wij staan achter het Masterplan Versnelde Groei, de extra communicatie, de oplossing van de knelpunten in de organisatie en de noodzakelijke projectorganisatie. Het is duidelijk dat uitvoering van al deze plannen financiële consequenties heeft. Wij zeggen "ja" tegen risico's en tegen het interen op reserves, maar wat ons betreft wel met inachtneming van minimaal solide randvoorwaarden. In dit verband doet de RPF/GPV/SGP-fractie een dringend beroep op het college

8 om de plannen een zodanige invulling te geven dat de algemene reserve na reserveringen voor het millennium-vraagstuk niet daalt tot onder het niveau van circa f. 5 miljoen. Op deze wijze is er nog enige opvang mogelijk bij onverhoopte tegenvallers, bijvoorbeeld indien de externe dekking van f. 2 miljoen er toch niet komt. Wij behoeven maar naar de in de voorjaarsnota vermelde autonome ontwikkelingen te kijken om te beseffen hoe nodig een minimale reserve is. Zijn wij dan alleen maar boekhouder? Nee, want anders zouden wij niet willen interen op reserves. Zijn er dan niet grote fondsen bij de gemeente? Zeker, maar die zijn bestemd voor toekomstig onderhoud. En er wordt al 20 % oneigenlijk gebruikt. Denk maar aan de riolering. Hebben wij dan niet eerder een reserve van nul of onder nul gehad? Jazeker, maar wij verlangen toch niet terug naar die situatie? Wij moeten die toch voorkomen? Tegen de VVD-fractie wil ik nog het volgende opmerken: Op basis van deze voorjaarsnota bedraagt de algemene reserve in 2001 al minder dan nul. Immers, op de genoemde f. 3,8 miljoen moet nog in mindering worden gebracht de kosten van het millennium-vraagstuk van f. 4 miljoen en een revitalisering van het woonwagencentrum aan de Vaartweg van f. 1,25 miljoen. Bij elkaar komt er dan een tekort van bijna f. 1,5 miljoen. De VVD zou consequent zijn aan haar eigen uitspraken indien zij nu al voor dit tekort dekking zou vragen. Wij doen nogmaals een dringend beroep om meer solide randvoorwaarden in acht te nemen. Zonder deze financiële randvoorwaarden heeft mijn fractie erg veel moeite om met de voorjaarsnota in te stemmen. De heer S.J. Kok: Mijnheer de voorzitter. De rode draad van de voorjaarsnota is terecht het Masterplan Versnelde Groei. Met de uitvoering er van moet een begin worden gemaakt. Financiële bijdragen voor het Masterplan vanuit Den Haag laten grotendeels op zich wachten en dat is teleurstellend, maar wel een gegeven. Dit moet naar onze mening niet tot gevolg hebben dat de uitvoering van het Masterplan wordt uitgesteld. En dus doet de gemeente er verstandig aan hiervoor eigen financiële middelen in te zetten. De voorstellen die daartoe in de voorjaarsnota worden gedaan, zijn het aanspreken van de algemene reserve, het Grondbedrijf een bijdrage te laten leveren en het oneigenlijk gebruiken van 20 % van de jaarlijkse ICL-bijdrage. Deze voorstellen dragen financiële risico's of onzekerheden in zich. Dit geldt voor het aanspreken van een groot deel van de algemene reserve - er is minder ruimte om financiële tegenvallers op te vangen - het geldt ook voor het oneigenlijk gebruiken van 20 % van de jaarlijkse ICL-bijdrage omdat daarover nog moet worden onderhandeld met beheerders van het Gemeentefonds. Daarnaast is de externe dekking van het Projectbureau nog een onzekere factor. GroenLinks is zich bewust van deze risico's en onzekerheden, maar vindt ze in het kader van de uitvoering van het Masterplan te verantwoorden. Het alternatief, namelijk uitstel, is voor ons heel wat minder aanlokkelijk. Voor de uitvoering van het Masterplan is er een groot draagvlak in Lelystad, zowel bij het bestuur als bij de burgers. Maar uitstel kan het draagvlak verminderen en het verkleint de kans op succes bij het halen van de doelstellingen van het Masterplan. Het geld uit de algemene reserve wordt vooral ingezet om knelpunten in de organisatie op te lossen. Op zich vinden wij het legitiem dat er naar wordt gestreefd knelpunten in de organisatie weg te nemen door een weliswaar tijdelijke formatie-uitbreiding. Wij hebben er alleen wat moeite mee dit in verband te brengen met het Masterplan. Als voorbeeld heb ik in de commissie de vijf formatieplaatsen bij afdeling sociale zaken genoemd. Dat die nodig zijn om de Wet boeten en maatregelen uit te voeren, kunnen wij begrijpen. Maar de relatie met het Masterplan is voor ons niet echt duidelijk. In de voorjaarsnota worden op hoofdlijnen de financiële kaders van het beleid vastgesteld en in dat licht bezien vinden wij de voorstellen onder paragraaf 7.2 wat minder geslaagd. Ze zijn erg gedetailleerd; ze horen wat ons betreft thuis bij de behandeling van de begroting. Wij zouden er dan ook op terug willen komen.

9 Over de budgetverschrijding bij de WVG komen wij volgende maand te spreken in de commissie. Wij zullen dan de voorstellen tot beleidswijziging beoordelen, zeker ook rekening houdend met de effecten van het voorgestelde beleid op het niveau van de voorzieningen in het kader van de WVG. Concluderend kan de fractie van GroenLinks, met de genoemde aantekeningen, akkoord gaan met de voorjaarsnota. Wethouder Mattie: Mijnheer de voorzitter. Dit is de tweede keer dat de voorjaarsnota ter discussie staat, eerst in de commissie en nu in de raad. Het is duidelijk dat de eerste vorm waarin deze nota verscheen een wat andere vorm was dan de huidige. Om een aantal redenen in verband met de uitvoering van het Masterplan heeft de nota wat meer inhoud gekregen dan eigenlijk de bedoeling was van de voorjaarsnota. Het college begrijpt derhalve dat er nogal wat vragen zijn gesteld over onderwerpen die misschien wel of niet in andere vakcommissies zouden moeten thuishoren. Wij willen dan ook voorstellen om volgend jaar te bekijken of de voorjaarsnota er volgend jaar weer zo vreemd uitziet ten opzichte van de uitgangspunten en als dat het geval zou zijn, dan zouden wij inderdaad kunnen overwegen om daar in vakcommissies meer aandacht aan te schenken. Vooralsnog staan wij op het standpunt dat het behandelen van de voorjaarsnota in de commissies voor algemene zaken en financiën voldoende zou moeten zijn. Er is al heel veel gesproken over de rode draad en dat is dan voornamelijk de uitvoering van het Masterplan. Het is duidelijk dat het uitblijven van de extra bijdrage van de Lelystad-tafel ons in een situatie brengt waarin wij liever niet terecht hadden gekomen. Maar toen wij in december 1997 hebben beslist met dit plan door te gaan, hadden wij dat eigenlijk al voorzien en hebben wij toen al aangegeven dat als het geld niet tijdig zou komen, wij toch door zouden moeten gaan en niet meer konden terugkomen op onze schreden, juist om ook in de markt neer te zetten dat het ons ernst is met het uitvoeren van dit plan. Gevraagd is om de risico-paragraaf op te nemen in de voorjaarsnota. Dat lijkt me niet correct. Een risico-paragraaf hoort toch eigenlijk thuis in de begroting. De voorjaarsnota is eigenlijk alleen maar bestemd om correcties aan te brengen in het verloop van een aantal zaken en drar hoort de risicoparagraaf naar onze mening niet in thuis. Het zou toch voldoende moeten zijn om dat één keer per jaar in de begroting te behandelen. Er is gesproken over de grootte van de algemene reserves. Er is door een aantal mensen gezegd dat deze absoluut niet onder nul mogen zakken. Ook het bedrag van f. 5 miljoen is genoemd. Daar waar mijnheer A. Kok vraagt om een voorstel voor dekking door anderen, zou ik ook aan hem willen vragen hoe voorkomen moet worden om niet onder zo'n bedrag terecht te komen. Ik mag u er misschien op wijzen dat wij met ons allen die algemene reserves verlagen, op het moment dat wij zeggen dat de OZB niet mag worden verhoogd. Dan wordt in één keer f. 7 miljoen afgeboekt uit de algemene reserves. Wij hebben bedacht om de exploitatie van de begroting per jaar f ,-- beter te maken, waarbij wij een andere afschrijvingsmethodiek gaan invoeren, waardoor wij in één keer f. 5 miljoen aftrekken van de algemene reserves. Dit betekent dat met gezamenlijke toestemming van eenieder de algemene reserves f. 12 miljoen lager worden. Het college is duidelijk niet van plan om onder de nul te zakken met de algemene reserves. In de commissie is al aangegeven dat als dit zich toch zou voordoen, wij op dat moment beslissingen zullen moeten nemen of voorstellen moeten doen, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, om dat te voorkomen. Dat zal u dan weer worden voorgelegd en daar mag u als raad vervolgens weer over beslissen. Ook het college is van mening dat de nullijn niet mag worden doorbroken. Er is gevraagd waarom een aantal zaken niet meegenomen zijn in deze voorjaarsnota, bijvoorbeeld de WVG. U weet net zo goed als ik dat de WVG met organisaties wordt besproken en dat dit agendapunt

10 zelfs van de agenda is afgehaald om daar wat meer ruimte in te krijgen. De raad heeft gevraagd om deze voorjaarsnota op een bepaald moment te presenteren - daar was eind mei voor afgesproken - en dan kunnen daar allerlei zaken niet meer in worden meegenomen. Die zaken zijn gemeld en wij zullen moeten zien hoe het afloopt. Dat zal in de volgende commissievergadering voor sociale zaken aan de orde komen. Er is veel gesproken over de 22 formatieplaatsen. Wij hebben binnen dit huis al een aantal keren behoorlijke reorganisaties gehad. Ik denk dat de uitvoering van het Masterplan en ook de uitvoering van het project Masters, dat tot doel heeft om naar de burgers wat efficiënter en klantvriendelijker op te treden, in ieder geval in het begin wat extra inspanning zal vragen. Derhalve is voorgesteld om die formatie-uitbreiding voor drie jaar vast te stellen. In de begroting zijn daarvoor middelen opgenomen - het ene jaar f. 3,1 miljoen en het andere jaar f. 3,3 miljoen. Er zijn ook kosten meegenomen om kleine afvloeiingsregelingen (als die zich zouden voordoen) te bekostigen. Dus de uitgangspunten zijn wel degelijk om die dienstverbanden voor drie jaar aan te gaan. Alle en moet nog worden uitgezocht welke vorm daarvoor gekozen moet worden. Er is gesproken over de hondenbelasting. Het voorstel omvat een verhoging van gemiddeld f. 2,50 per jaar. Ik moet u zeggen dat dit in feite geen verhoging maar een prijscompensatie is. Het bedrag van de hondenbelasting ligt op dit moment op f. 140,--. Twee procent daarvan is f. 2,80. f. 2,50 is dus nog minder dan de prijscompensatie die u voor andere onderdelen in de begroting wel goedkeurt. U heeft gevraagd of de Visie-plannen op schema liggen. Dat is het geval. Naar de mening van sommigen zou er een scheiding gemaakt moeten worden tussen een aantal disciplines. Wij hadden vroeger drie Maraps. De eerste Marap is dit jaar vervallen en daar is de voorjaarsnota voor in de plaats gekomen. Aangegeven is dat als er bijzondere dingen zich zouden voordoen, dit gemeld zou worden bij de voorjaarsnota. Dat is dan nu ook gebeurd. Het complete verslag over 1997, dat al in februari 1998 aan u is overhandigd, kwam in de plaats van de laatste Marap over het afgelopen jaar. De verhouding zoals die was in de verslaggeving, zal in het komende jaar daarom wat veranderen. De heer A. Kok heeft gezegd dat de algemene reserve niet onder de f. 5 miljoen mag zakken. Maar wat zou u dan niet willen doen, mijnheer Kok? Dat waren in de eerste termijn mijn antwoorden. De voorzitter: Ik wil in het kort iets zeggen over de ICES-procedure en over het Masterplan. U weet dat het kabinet ons een brief heeft gestuurd op 17 maart j.l. inzake een aantal genomen maatregelen. Tegelijkertijd zijn f. 308 miljoen geparkeerd voor nader overleg op twee punten. U kent het grote interdepartementale project om sociale en economische structuur-overstijgende maatregelen te nemen en vervolgens te kijken hoe dit bij de kabinetsformatie wellicht geregeld zou kunnen worden. De stand van zaken op dit moment is de volgende: Wij hebben naar de kabinetsinformateurs en de onderhandelaars brieven gestuurd, waarin wij heel nadrukkelijk hebben uitgesproken wat de problematiek van de stad is en wat de kansen van de stad zijn en waarom wij die f. 308 miljoen nodig hebben naar onze opvatting. Wij zullen daar nader mondeling over spreken met de betreffende fracties. De Lelystad-tafel heeft weliswaar haar werkzaamheden afgerond, maar het secretariaat van de tafel staat nog ten dienste van de ICES-procedure. Het kabinet moet rond de formatie beslissingen nemen over het hele pakket aan ICES-maatregelen voor het gehele land. Daarbij zou de f. 308 miljoen die wij vragen een rol kunnen spelen, zij het dat volgens de ICES-procedure, voordat daarover definitief een besluit wordt genomen, het kabinet adviezen inwint bij de planbureaus. Wij hebben vandaag nog een nadere vraagstelling gekregen van het secretariaat omtrent de invulling van die projecten. Wij hebben dus de taak om morgen al te kijken of wij aanvullend op alle genoemde argumenten toch nog meer argumenten kunnen geven om die f. 308 miljoen veilig te stellen. Dat gaat dan via die procedure naar het kabinet toe. Dan zullen wij opnieuw bilateraal aan de bel trekken en kijken hoever wij komen.

11 Ik wijd maar even in detail uit, zodat u weet dat het nog steeds in het proces is zoals dat in het kabinet is besproken. Het is wat weerbarstig en de resultaten zijn tot dusverre wat minder bevredigend. Dat oordeel wil ik met u delen. Maar op grond van deze procedure hebben wij nog steeds goede verwachtingen. Wij zullen ons inspannen om in de politiek de nodige handen voor dit punt op elkaar te krijgen. Ten aanzien van het Masterplan zei de wethouder al dat alles op schema ligt. Wij hebben afgesproken dat via de projectorganisatie en de sub-colleges de plannen van aanpak per 1 juli van de onderscheiden projecten op tafel zullen liggen. Dat is voor het college het eerste ijk-moment om te bezien op welke manier wij dan verder gaan. Wij zullen dan uiteraard de daartoe geëigende commissies goed informeren. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben de wethouder een vraag gesteld over de extra kosten van f ,-- en de extra f ,-- voor uitbreiding van het projectbureau Vliegwiel. Daar hebben wij nog geen antwoord op gekregen. Wethouder Mattie: Mijnheer de voorzitter. Onder nummer 35. van de begrotingswijzigingen is een gewijzigd bedrag te vinden. Daar stond eerst f ,-- en daar staat nu f ,--. Die f ,-- verschil komen uit twee dingen voort. Ten eerste is er in de commissievergadering medegedeeld dat onder punt 8. (formatieuitbreiding) voor de uitvoering van het Masterplan de kosten van f. 1,3 miljoen naar f. 1,5 miljoen zijn opgehoogd. En er bleek nog niet meegeteld te zijn de advisering door externe deskundigen (punt 2.), ook een bedrag van f ,--. Het bedrag was al wel bekend, maar het was in de begrotingswijziging nog niet meegeteld, vandaar het bedrag van f ,-- op dit moment. In tweede termijn De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Wat betreft de vorm van de behandeling waarvoor deze keer is gekozen: Onze fractie is vooralsnog van opvatting dat bij een volgende behandeling van de voorjaarsnota gekeken moet worden naar eventueel noodzakelijke aanpassingen. Als zou worden overgegaan tot behandeling in alle vakcommissies, dan wordt naar onze opvatting toch te wat te ver doorgeschoten. Mijn suggestie in de eerste termijn was een informatieronde voor de voorjaarsnota - want het komt in de begroting allemaal terug - en vervolgens een gezamenlijke commissievergadering van algemene zaken en financiën. Dit lijkt ons vooralsnog voldoende. Voor wat betreft de algemene reserves: In de eerste termijn heb ik aangegeven dat onze fractie bereid is die risico's te gaan nemen. Wij verbazen ons wat over de boekhoudkundige benadering van de heer A. Kok. Het is kiezen of delen. Wij nemen dat risico en wij gaan aan de gang met het Masterplan, of wij nemen het risico niet en dan lopen wij achteruit. Onze fractie kiest in ieder geval niet voor dit laatste. Wat betreft de organisatie-uitbreiding had ik even het idee dat D66 niet in de commissievergadering aanwezig was geweest, maar mevrouw Blom was er wel zeker. Ik verbaas mij over het standpunt waarin D66 volhardt. Naar onze opvatting heeft de heer Bolding een helder verhaal gehouden over de huidige situatie en hoe wij goede voorwaarden kunnen scheppen binnen de organisatie om te bereiken wat wij willen. Wij willen vanuit een goede positie het Masterplan gaan aanpakken. Het klinkt heel populair om te zeggen dat er voor uitbreiding van personeel geen geld is. Maar als al een paar keer duidelijk verwoord is dat dit noodzakelijk is om geen valse start te maken, dan begrijp ik het tegensputteren van D66 niet.

12 Mevrouw Blom: Dan had u vanavond even moeten luisteren. Ik heb de indruk dat u op een wat goedkope manier afreageert. De heer Bootsma: Het is niet mijn stijl om goedkoop te zijn. Ik vind het een ongepaste opmerking. Wat betreft de Marap het volgende: Ik ben het eigenlijk wel met de heren Hijmissen en Bogert eens dat er een vermenging heeft plaatsgevonden in deze voorjaarsnota. Er zijn een aantal dingen opgenomen die duidelijk in de Marap thuishoren. De heer Mattie heeft aangegeven dat het zo gedaan is om zaken die in korte tijd gewijzigd zijn toch te kunnen vermelden. Ik denk dat daardoor ook in de commissiebehandeling veel detailpunten aan de orde zijn geweest. Ik ondersteun de suggestie van de heer Hijmissen om die zaken uit elkaar te halen, zodat er aan de ene kant een beleidsinstrument is, aan de andere kant een management-rapportage. Wij willen op hoofdlijnen besturen. Maar als ik in dat licht de discussie over de verhoging van de hondenbelasting bezie, dan snap ik het niet meer. De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. De VVD is in haar standpunt heel duidelijk geweest: een positieve instemming maar wel met een kritische ondertoon. Die heb ik van meerdere fracties beluisterd en ik denk dat wij in dat kader toch kunnen spreken van een brede instemming. Ik denk dat wij vanavond echte politieke besluitvorming laten plaatsvinden ten aanzien van de risico's en de gewenste ontwikkelingsrichting van de stad, met aandacht voor de bescherming van de huidige inwoners zoals dit door het CDA is verwoord. Ik vind dat de antwoorden van de wethouder onze vragen in voldoende mate hebben beantwoord. Door de beantwoording van de wethouder heeft ook de heer A. Kok al voldoende aandacht gekregen. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. Ik weet niet of het zin heeft om nog een keer te herhalen dat wij vinden dat de voorjaarsnota in de hele begrotingscyclus een zodanige plaats inneemt, dat dit het moment is waarop wij dingen kunnen meegeven voor de begroting voor het jaar daarna. Wij vinden het nog steeds heel erg zinvol om deze voorjaarsnota in alle commissies te agenderen. Wij danken de wethouder voor de beantwoording. Hij heeft gezegd over de zaken waarvan wij hebben opgemerkt dat zij nog niet waren meegenomen in deze berekeningen, dat het niet was gebeurd omdat nog niet duidelijk was hoe één en ander zou aflopen. Van de WVG wisten wij wel dat er forse tekorten waren, maar inderdaad nog niet op welk bedrag dat precies zal uitkomen. Juist omdat we het nog niet weten, zouden wij de tekorten moeten incalculeren naar onze mening. Betreffende de 22 formatieplaatsen is ons geantwoord dat er enige dekking is voor een afvloeiingsregeling. Daar zijn wij blij mee. Dit was in de commissie nog niet gemeld. Wij willen dan wel vragen om de komende tijd een geregeld overzicht te krijgen over de totale formatie en ook dat de tijdelijkheid van de formatie goed bewaakt wordt en dat wij daarover ook bericht krijgen. Verder is er uitleg gegeven over de f ,-- en de f ,--. Naar ons idee is nu de eerste f ,-- gedekt uit de ICL, maar voor de tweede f ,-- is nog steeds geen dekking aangegeven. Graag daar nog enige verduidelijking over. Over de hondenbelasting is door meerdere fracties in december j.l. gezegd dat er op dit moment geen beleid is, noch rond overlast, noch rond voorzieningen. Als wij onze burgers meer gaan belasten, al is het dan alleen maar de prijscompensatie - voor de andere tarieven hebben wij niet gekozen voor prijscompensatie maar om deze op de nul-lijn te houden - dan vinden wij dat wij ten principale eerst de discussie moeten voeren over het hondenbeleid, zodat wij tegenover de burgers kunnen beargumenteren wat er met dit geld gebeurt. Zolang dat niet gebeurd is - het was toegezegd - stemmen wij op dit moment niet in met deze verhoging. Voor alle duidelijkheid, D66 staat ook nog steeds van harte achter de uitgangspunten van het Masterplan en ook wij willen één en ander zo snel mogelijk realiseren. Maar wij maken ons zorgen over de slordige opzet van de meerjarenraming en de risico's die wij lopen. Niet dat wij risico's lopen. Wij blijven de motieven voor bepaalde keuzes missen en missen dekking voor sommige ophogingen. In

13 het algemeen vinden wij dat de risico's te weinig zijn meegecalculeerd, waardoor een te positief beeld ontstaat. Voor ons is dan toch de conclusie dat wij wel, maar niet van harte en met veel moeite akkoord gaan met deze voorjaarsnota en de voorstellen daarin opgenomen. Wij tekenen daarbij aan - ik neem aan dat het niet mogelijk is om tegen een onderdeel te stemmen - dat wij de verhoging van de hondenbelasting zonder nadere discussie uiterst ongewenst vinden. De voorjaarsnota is hèt moment waarop wij over algemeen beleid praten en nog wat sturing kunnen geven. Wij vinden het eigenlijk jammer dat wij dan alleen het hele pakket wel of niet kunnen accepteren en wij niet op onderdelen kunnen afwijken. De voorzitter: Stemt u in - los van de formele besluitvorming bij de begroting - met het totale pakket aan voorstellen zoals deze nu geformuleerd zijn? Mevrouw Van Sprang: Wij stemmen daarmee in, met de kanttekening inzake de hondenbelasting zoals door mij al geformuleerd. De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. Mevrouw Van Sprang eindigde haar betoog met de opmerking dat men met het hele pakket akkoord heeft te gaan en wij niet op onderdelen een voorbehoud of een tegenstem kunnen laten horen. Ik zou er haar op willen wijzen dat, als wij de voorjaarsnota behandelen, praten over uitgangspunten en hoofdlijnen van beleid, waarop en waarmee de begroting 1999 wordt samengesteld. U weet dat als de begroting wordt behandeld, u alle ruimte heeft - mits u uiteraard meerderheden weet te vinden - om het voorgestelde beleid gewijzigd te krijgen. Daarmee geef ik mede aan hoe wij als CDA-fractie aankijken tegen de behandeling van de voorjaarsnota. Wij zouden dat willen zien zoals steeds bedoeld. Wij hebben er jarenlang voor gepleit om dit instrument te krijgen, als een middel om tezamen met het college te praten over uitgangspunten en hoofdlijnen van beleid. Dat kan wat ons betreft prima in de commissies voor algemene zaken en financiën. Dit neemt niet weg, dat er vanavond een aantal suggesties en opmerkingen zijn gemaakt omtrent de behandeling. Volgens wethouder Mattie hoort een risico-paragraaf niet thuis in de voorjaarsnota, maar in de begroting. Al jarenlang is het de gewoonte dat wij over het verloop van de risico-paragraaf worden geïnformeerd via de Marap. Dat sluit aan bij onze opmerkingen in eerste termijn om een striktere scheiding tussen voorjaarsnota en Marap aan te brengen. Deze suggestie is zojuist door de heer Bootsma onderschreven. Ik zou u daar nogmaals op willen attenderen. Er is nog een opmerking over de hondenbelasting gemaakt. Ik denk dat ik wat dat betreft mevrouw Van Sprang recht moet doen. In de commissie is afgesproken om nog eens nader over het beleid rond de hondenbelasting te spreken. Dat neemt overigens niet weg, dat wij als fractie geen bezwaar hebben tegen een verhoging van de hondenbelasting van minder dan 2 % per jaar. Ik heb een opmerking gehoord van mevrouw Van Sprang over wachtgelden die niet zouden zijn opgenomen in de meerjarenraming. Ik heb u in eerste termijn gevraagd - en zo heb ik de voorjaarsnota ook gelezen - dat er budgetruimte wordt vastgesteld op dit moment en dat u de invulling daarvan steeds via besluiten neemt en wel op een zodanige wijze dat er geen wachtgeldverplichtingen zijn te verwachten. Ik heb daar in eerste termijn op aangedrongen en ik zou dat graag nog een keer bevestigd willen horen. Uit de eerste termijn heeft u al begrepen dat wij instemmen met de voorjaarsnota. De groei is noodzaak. Het is niet ontspeend van risico's, maar wij zullen moeten tonen dat het ons ernst is. Stilstaan is achteruitgang en wij moeten voorwaarts. De heer A. Kok (RPF/GPV/SGP): Mijnheer de voorzitter. Als de heer Bootsma mij een boekhoudkundig beleid verwijt, kan ik dat niet goed begrijpen. De heer Bootsma: Een boekhoudkundige benadering.

14 De heer A. Kok: Een boekhoudkundige benadering zou zijn, als ik zou gaan zitten op de reserves. Ik ga akkoord met een extra financiële inspanning, alleen mijn moeite ligt bij de vraag in hoeverre wij risico nemen. Ik bespeur bij de heer Bootsma en ook bij andere fracties een benadering van "alles of niets". De heer Bootsma: Maar daarbij gaat u toch zitten op de reserves? De heer A. Kok: De reserve is nu ruim f. 21 miljoen. Ik stel voor om een minimale reserve te gaan hanteren van f. 5 miljoen. Ik blijf dan voor een gedeelte op de reserve zitten, maar niet voor het merendeel. Dat is de essentie van mijn betoog. Als er geen risico's genomen worden, gebeurt er niets. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mij gaat het er om verantwoorde risico's te nemen. Ik was blij met de vraag van de heer Mattie waar ik die financiële middelen wil zoeken. Daarmee kan ik aantonen dat ik een grote voorstander ben van heel veel van de plannen die hier voorliggen. Ik kan niet aangeven waar ik precies de middelen vandaan wil halen, maar ik zou me het volgende kunnen voorstellen: Het gaat om een bedrag van f. 5 miljoen voor een periode van vijf jaar en dus om een bedrag van f. 1 miljoen per jaar. Door een bepaalde fasering van de plannen kan naar mijn overtuiging die f. 1 miljoen besparing per jaar worden gehaald. Dan zijn er veel minder risico's en hoeft er geen beleid terug gedraaid te worden. Ik denk dat de stad en haar burgers er wel bij zouden varen. Ik heb nog steeds moeite met de financiële randvoorwaarde van de voorjaarsnota en ik kan helaas daarmee niet instemmen. Mevrouw Weijerman: Mijnheer de voorzitter. Ik zou graag een opmerking maken over de hondenbelasting. Ik heb in de commissie al gezegd dat wij de voorjaarsnota ondersteunen. Maar wij zijn wel tegen de verhoging van de hondenbelasting. Ik wil daarbij opmerken dat het de enige verhoging is met 2 %.

15 Wethouder Mattie: Mijnheer de voorzitter. De suggestie is gedaan om te bekijken of het wellicht mogelijk is om de Marap weer los te koppelen van de voorjaarsnota. In het verleden is dat ook gesuggereerd en omdat er wat tijdgebrek was omdat een aantal zaken nogal snel hebben gelopen, ook bijvoorbeeld het jaarverslag over 1997, hebben wij gezegd dat het in 1998 niet kon lukken, maar wij zullen proberen om het in volgende jaren - als wij er misschien wat meer gewenning in hebben - wel tot stand te brengen. Wij zullen serieus bekijken of wij alsnog een splitsing kunnen aanbrengen tussen de voorjaarsnota en de Marap. Nog steeds blijft overeind staan dat als de inhoud van de voorjaarsnota daar volgend jaar aanleiding toe geeft, wij alsnog zullen bekijken in welke commissies, waar en hoe, dat alles behandeld moet worden. Nog even over de WVG: In de aankondiging van de Marap en ook in deze voorjaarsnota staat dat een tekort wordt geraamd van f. 1,7 miljoen in Dit geeft al enigszins weer dat ook in de volgende jaren daar toch een tekort verwacht kan worden. f. 1,7 miljoen is de schatting die vermeld is. Maar de overige posten waren toch nog zodanig onbekend dat die met een p.m.-post zijn aangegeven. Het is niet anders. Inzake de discussie over de besteding van de opbrengst van de hondenbelasting - wordt het echt aan de doelgroep "honden" besteed? - is in de commissie aangegeven dat wij dat zullen uitzoeken en wij daar op terug zullen komen. Dit laat onverlet dat het weinig te maken heeft met een indexverhoging van de hondenbelasting zelf. Die twee dingen hebben niet veel met elkaar te maken. Er is nog gesproken over f ,-- en f ,--. In feite gaat het om een bedrag van f , - en een bedrag van f ,--, tezamen f ,--. Deze komen allen uit de ICL-gelden. De heer Hijmissen: Ik had gevraagd of u wilde bevestigen dat u het extra personeel zo wilde inzetten dat er geen verplichting tot wachtgelden zal ontstaan. Wethouder Mattie: De intentie is daartoe aanwezig, maar er is ook onderkend dat het niet altijd zal lukken. Daarom is het gemiddelde bedrag per formatieplaats ruim f ,--. Dat is rijkelijk veel, maar het betekent dat er een aantal zaken in opgenomen zijn om daarin, als het nodig is, wat knelpunten weg te werken. Dat zal in een aantal gevallen wel het geval zijn, maar hopelijk voor veel meer gevallen niet. In het aanname-beleid wordt daar voortdurend naar gekeken. In de Marap zal gewag worden gemaakt van het aantal formatieplaatsen, die op enig moment worden ingevuld. De voorzitter: Mag ik concluderen dat de fracties van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en NWP kunnen instemmen met de voorjaarsnota en de daarin opgenomen voorstellen? Dat is het geval. Ik concludeer dat D66 en AOV/Unie 55+ weliswaar instemmen met de nota als totaal, maar een kanttekening maken ten aanzien van de hondenbelasting. Ik constateer dat wij hier vanavond geen voorstellen over doen, maar dat die aan de orde zijn bij de belastingvoorstellen rondom de begroting U kunt dan laten blijken of uw mening ook dan nog geldt. Ik concludeer dat de fractie van RPF/GPV/SGP wil geacht worden tegen de voorjaarsnota te hebben gestemd, waarvan aantekening in de notulen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat de fractie van RPF/GPV/SGP wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 12.Voorstel tot vaststellen van de grondprijs voor bedrijventerrein Middendreef (stuk nr )

16 13.Voorstel tot vaststelling van de exploitatiebegroting en grondprijzen voor het jaar 1998 van het woongebied Lelystad-Haven, gebied (stuk nr ) 14.Voorstel tot vaststelling van de exploitatiebegroting en de grondprijzen voor het jaar 1998 van het woongebied Havendiep-zuid, gebied 3.1. (stuk nr ) 15.Voorstel tot uitgifte in erfpacht van een perceel bij de Kolkweg te Lelystad aan Van Campen Bending Technics BV te Lelystad (stuk nr ) 16.Voorstel tot verwerving grond ten behoeve van het bedrijventerrein Larserpoort van de Barenza Hoeve BV te Lelystad (stuk nr ) 17.Voorstel inzake gemeentelijk rioleringsplan (stuk nr ) De heer De Jager: Mijnheer de voorzitter. Graag wil ik ingaan op twee kernpunten uit het eerste volwaardige gemeentelijke rioleringsplan. Mijn eerste opmerking betreft het kostendekkingsplan. Het bureau Witteveen en Bos heeft voor het kostendekkingsplan een aantal varianten doorgerekend. In het voorstel is gekozen voor variant 3. In dit voorstel bedragen de jaarlijkse lasten tot ongeveer 2002 f. 3,4 miljoen. Gezien het feit dat Lelystad een jong rioleringsbestand heeft, lijkt dit geleidelijke begin gerechtvaardigd. Hierna zal een evaluatie moeten plaatsvinden, wat tevens een mooi moment is om de introductieperiode in te laten gaan, d.w.z. een extra jaarlijkse storting van f ,--. De keuze voor een rentebijschrijving van 7 % boven de inflatie-correctie sluit hierbij naar onze mening goed aan. Mijn tweede opmerking betreft het al dan niet invoeren van rioolrecht. Wanneer men het profijtbeginsel als uitgangspunt hanteert en dus besluit tot herinvoering van het rioolrecht, dan geldt het theoretisch logisch klinkende principe van "de vervuiler betaalt". Dit betekent in de praktijk echter dat er een lastenverschuiving zal plaatsvinden ten koste van de burgers. Dit strookt niet met de sociaaldemocratische opvatting omtrent een evenwichtige lastenverdeling. Evenmin strookt het met het uitgangspunt van het collegeprogramma, namelijk dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten zullen moeten dragen. De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat riolering een basisvoorziening is en dat het voorgestelde rioleringsplan daarom steun verdient, waarbij wij toekomstige ontwikkelingen met heldere blik zullen proberen te volgen. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. De D66-fractie heeft in deze raad geregeld haar zorg uitgesproken over de hypotheek, die onze gemeente op haar schouders torst voor wat de kosten van onderhoud en vervanging van ons rioleringssysteem betreft. Vandaar dat wij reeds vorig jaar gepleit hebben voor een extra storting in het bestaande, duidelijk ontoereikende rioleringsfonds. Want dat deze

17 kosten aanzienlijk zouden zijn - rioleringen zijn immers de duurste infrastructuur die wij kennen - was bekend, maar hoe groot het uiteindelijke bedrag zou zijn, wisten wij niet. Onze fractie is dan ook erg tevreden dat er nu eindelijk een rioleringsplan voorligt, waarin meer duidelijkheid wordt geschapen, zodat wij vanaf heden de noodzakelijke reserveringen kunnen gaan plannen. Toch blijft er een aantal onzekerheden bestaan. In principe moet het systeem gemiddeld 50 jaar meegaan, maar garanties daarvoor bestaan niet en de reacties van onze inklinkende bodem zijn niet geheel te voorspellen. Het is niet ondenkbaar, dat de gemeente toch al eerder dan in 2017 voor grote kosten komt te staan. Vandaar ook dat u terecht een evaluatiemoment heeft ingebouwd. U stelt voor dit over 5 jaar, het wettelijk voorgeschreven moment, te doen. De D66-fractie zou dit graag een jaar eerder doen, zodat deze gemeenteraad, die nu zulke majeure financiële beslissingen voor de generatie na haar neemt, zelf nog tot eventuele wijzigingen en bijstellingen kan besluiten. Wij pleiten dus voor een evaluatie in het begin van Zoals de stukken ook aangeven, zijn er diverse mogelijkheden om de uitgaven te bekostigen. Met het voorstel van het college voor variant 3 stemmen wij, gezien de huidige financiële positie van de gemeente, in. Met dien verstande dat wij het belang wensen te benadrukken van een zo snel mogelijke vulling van het fonds, wanneer de middelen dit zouden toelaten. Zoals bekend is D66 voorstandster van doelbelastingen en wij hebben in het kader van "de vervuiler betaalt" ook altijd gepleit voor herinvoering van het rioolrecht. Tot ons genoegen hebben wij geconstateerd dat ook het college in principe voor herinvoering van het rioolrecht op dit moment is, doch op pragmatische gronden daarvan afziet. Immers, de bestaande regelgeving rond de OZB en de heffing van rioolrechten hebben negatieve gevolgen voor de hoogte van de lokale lasten van onze inwoners. Dit neveneffect wordt ook door onze fractie niet nagestreefd. Ook wij willen de lasten voor de burgers niet verder verzwaren. De D66- fractie gaat er derhalve met enige moeite mee akkoord om thans af te zien van de herinvoering van het rioolrecht. Nu is het zo dat er in sommige andere gemeenten reeds pogingen gedaan zijn om de bedoelde negatieve effecten te ontlopen door wel tariefdifferentiatie in de rioolrechten in te voeren. Er gaat hierover dus jurisprudentie ontstaan. De wethouder heeft ons in de commissievergadering toegezegd deze stukken, zodra deze beschikbaar zijn, ter inzage te leggen. Wij gaan er van uit dat indien de ervaring elders leert dat negatieve gevolgen voor de lasten van particulieren te voorkomen zijn en de vervuiler dus echt betaalt, het college alsnog de herinvoering van rioolrechten zal overwegen. Water en de waterhuishouding worden steeds belangrijker. Er komt ook hier en daar samenwerking tot stand tussen waterbedrijven en met name gemeenten en waterschappen. Dit moet veel efficiency met zich mee gaan brengen. Wij verzoeken u daarom de komende tijd aandacht te besteden aan deze vorm van samenwerking, opdat nagegaan kan worden of er ook in Flevoland op dit gebied resultaten te boeken zijn. De heer Spriensma: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie is content met het gepresenteerde gemeentelijke rioleringsplan. Uit de ter inzage gelegde stukken blijkt dat de kwaliteit van de riolering over het algemeen goed te noemen is. Dat verbaast mij op zichzelf niet. Tevens wordt de komende jaren het rioolbeheer door middel van onderzoek en inventarisatie verder gerationaliseerd. De CDAfractie vindt het dan ook alleszins verantwoord nu nog geen extra financiële reservering te plegen, zoals u heeft voorgesteld. De besluitvorming daarover wordt uitgesteld tot de eerstvolgende verplichte evaluatie in het jaar Ook wordt nog een afweging gegeven met betrekking tot het wel of niet invoeren van het rioolrecht. Wij hebben daar zowel in de commissie als in deze raad diverse malen over gesproken. U heeft het duidelijk nog eens op een rijtje gezet en de CDA-fractie is van mening dat er geen invoering van het rioolrecht plaats moet vinden, omdat een lastenverzwaring voor de burgers voor ons ontoelaatbaar is. Wij gaan akkoord met het voorstel.

18 De heer Van der Sloot: Mijnheer de voorzitter. Ook mijn fractie is bijzonder content met deze nota en wij zijn er ook voorstander van om nu nog geen rioolrecht in te voeren. Wij zijn van mening dat het bekeken moet worden bij de eerstvolgende evaluatie. De heer Van Erk: Mijnheer de voorzitter. Het in de toekomst goed functioneren van het rioleringssysteem gaat ook de VVD ter harte. De VVD-fractie is daarom verheugd dat nu het eerste gemeentelijke rioleringsplan is verschenen. Inhoudelijk vinden wij het een gedegen plan. De VVD stemt dan ook in met uw voorstel het gemeentelijk rioleringsplan vast te stellen. De VVD meent dat het verstandig is reeds nu te reserveren voor het vervangen van de riolering, omdat daar in de toekomst grote bedragen mee gemoeid zullen zijn. Wat betreft de financiering maken wij uit de redactie van uw voorstel op dat u bedoelt voor te stellen de wijze van financiering zo te regelen dat u kiest voor variant 3. Naast de verhoging van de storting in het rioleringsfonds van f ,-- vanaf 1999, waartoe reeds bij de voorjaarsnota in 1997 werd besloten, worden er gedurende de eerste periode tot de verplichte evaluatie van het rioleringsplan in 2002 echter nog geen extra stortingen in het fonds gedaan. Snellere vulling van het fonds lijkt de VVD ongewenst, omdat de noodzaak daartoe nog onvoldoende duidelijk is en beschikbare financiële middelen thans primair moeten worden ingezet op ontwikkelingen voor versnelde groei van Lelystad. Als wij uw voorstel zo mogen interpreteren, kunnen wij eveneens met uw voorstel voor de financieringswijze instemmen. De VVD is van mening dat de invoering van een afzonderlijk rioolrecht op dit moment te grote nadelige gevolgen voor de lastendruk voor de burgers heeft. Daarom zijn wij van mening dat voorlopig tot de eerstvolgende evaluatie met uw zienswijze om de raad geen voorstel voor te leggen tot invoering van een afzonderlijk rioolrecht moet worden ingestemd. Wethouder Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. Wat valt er nog te zeggen bij zoveel lovende woorden over het gemeentelijke rioleringsplan en de dekking die wij daarvoor voorstellen? De opmerking van D66 inzake samenwerking op het gebied van waterbeheer komt goed uit en het heeft de aandacht van het college. Wij hebben juist nu een nota voorliggen die daarover gaat. Dus wat dat betreft kunt u gerust zijn. Het gemeentelijke rioleringsplan behelst twee onderdelen. Het ene onderdeel is de technische inventarisatie van ons rioleringsstelsel en een prognose over hoe die technische staat er over een periode van zo'n 35 jaar uit zal zien. Ik ben het eens met de heer Spriensma dat ons rioleringsstelsel van een redelijk goede kwaliteit is. Wat dat betreft geen misverstand. De eerstvolgende grote investeringen zullen naar verwachting niet voor het jaar 2017 hoeven plaats te vinden. Wel zijn er een aantal knelpunten en moet er nog nader onderzoek worden gedaan. Ik kan u toezeggen dat ik op vrij korte termijn in de commissie dienaangaande een actieplan zal presenteren, waarin precies zal worden aangegeven wanneer er acties zullen worden ondernomen en door wie het zal worden gedaan. Daarnaast zijn er een aantal opmerkingen gemaakt over de financiering. De variant die het college gekozen heeft, leidt er toe dat aan de ene kant toch aanzienlijke bedragen worden gereserveerd voor het rioleringsfonds. Vanaf 1999 zelfs f. 3,4 miljoen per jaar. Maar aan de andere kant leidt dit niet tot lastenverzwaring voor de huidige inwoners. Het college denkt op deze manier een goede balans te hebben gevonden tussen de belangen van den huidige inwoners en de toekomstige belangen. Ik begrijp dat de raad het daarmee eens is. Inzake het rioolrecht: Het algemene principe "de vervuiler betaalt" zou in dit specifieke geval tot ongewenste effecten leiden. Daarom zullen wij ook niet de invoering van het rioolrecht aan u voorstellen. De fractie van D66 is het daar ook mee eens. Dat is prettig. D66 maakt verder nog opmerkingen over zaken die wellicht in de toekomst kunnen gaan spelen. Die zijn nu niet aan de orde.

19 Wij nemen nu beslissingen op basis van de omstandigheden die wij nu kennen. Ik heb inderdaad toegezegd dat wij de omstandigheden scherp zullen volgen en als daar aanleiding toe is, dan zullen wij daar zeker op ingaan, maar niet eerder dan het jaar 2002, wanneer de wettelijke evaluatie moet worden gehouden. Ik zie geen aanleiding en ik denk ook de meerderheid van de raad niet, om dat evaluatiemoment te vervroegen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 18.Voorstel tot wijziging van de "Verordening leerlingenvervoer gemeente Lelystad 1997" (stuk nr ) 19.Voorstel tot wijziging Bezoldigingsverordening 1995 (stuk nr ) 20.Voorstel tot wijzigingen begroting 1998 (stuk nr ) De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 18 juni De raad van gemeente Lelystad, De voorzitter, De secretaris,

20 1 Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 28 mei 1998 in het Stadhuis van Lelystad. Mevrouw H. Meerbeek (namens bewonerscommissie Schans/Stelling): Op 1 april 1998 hebben wij een brief gestuurd naar de burgemeester met klachten. Toevallig hebben wij vandaag een ontvangstbevestiging gehad. Nu kwam mij via via ter ore dat de klachten die wij in de brief verwoord hebben, opgelost zouden zijn. Mijn vraag is hoe en door wie? Wij, de bewonerscommissie, weten het in ieder geval niet. Wij praten wel met de gemeente, de wijkagent en Centrada, maar een oplossing is er zeker nog niet. Was dat maar waar! Deze ellende bestaat al jaren. Er is een kopie beschikbaar uit Het is een tijdje wat rustiger geweest, maar sinds vorig jaar zomer is de rottigheid erger dan ooit. Er wonen nogal wat oudere mensen in de flats. Zij durven 's avonds niet meer naar buiten. Bezoek ontvangen durven zij ook niet of nauwelijks. En in de weekenden is het helemaal mis. Bezoekers voelen zich bedreigd door de groepen jongeren die zich bij de ingangen van de flats ophouden. Elk weekend liggen de ingangen van de flats vol met pis, kots, glas, etenswaren en noem maar op. Er wordt gedeald. Er liggen condooms op straat. Er is vooral geluidsoverlast in de Stelling-flats. De afdeling milieu, politie, enz. zijn hiervan op de hoogte. Ik heb een zwartboek bij me met foto's van de laatste maand, dan kunt u zelf oordelen. Het is vreselijk. De problemen zijn te groot om in de doofpot te stoppen. Het is zeker niet onze bedoeling om de horeca weg te pesten. Wat er nu gebeurt in de weekenden, daar zal de overige horeca ook niet blij mee zijn. Zij zullen daar zeker nadeel van hebben. Er is één zaak op het pleintje die de boel voor ons verziekt. Enkele jaren geleden is dat ook gebeurd. Die zaak werd gesloten en de rust was teruggekeerd. En nu zitten wij weer met een hoop ellende, misschien nog wel erger dan de vorige keer. De horeca mag van mij blijven, maar dan wel in aangepaste vorm. De bewoners van de flats willen ook graag blijven, maar dan wel in een buurt waar men op elk tijdstip van de dag en de nacht naar buiten kan gaan zonder te struikelen over de viezigheid en zonder angst. In de weekenden lijkt het bij ons meer op een getto dan op een flat waar ook mensen wonen. Laten wij er alstublieft samen voor zorgen dat er weer op korte termijn een leefbaar horecapleintje komt en een prettige woonomgeving. De voorzitter: Toevallig is er deze raadsvergadering een ingekomen stuk aan de orde geweest betreffende dezelfde problematiek. Voor zover wij weten is in het overleg tussen de gemeente, Centrada en de bewonerscommissie tot een oplossing gekomen inzake de entree van de flats. Ik neem aan dat dit een stukje verlichting van de problematiek geeft. Er is, voor zover ik ben geïnformeerd door de politie, met name door de wijkagent getracht om in goed overleg te kijken of wij tot een inspanning zouden kunnen komen waar alle partijen wat aan hebben, zodat iedereen daar tot tevredenheid kan wonen danwel een zaak kan uitoefenen. De rapportage die ik van de politie kreeg, gaf aan dat het een bevredigende kant op ging. Ik moet nu uit uw opmerkingen afleiden dat het wellicht nog wat minder aan de orde is dan wij dachten. Dit betekent twee dingen, die ik u wil toezeggen. Wij zullen nog eens nadrukkelijk vanuit het college kijken, zowel vanuit het aspect openbare veiligheid als vanuit openbare orde, of wij tot een verbetering van het probleem kunnen komen. Ik ben ook graag bereid om te regelen dat op korte termijn een delegatie van het college met u gaat spreken, met andere betrokkenen er ook bij, zoals o.a. de wijkagent.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Begroting 2015 en verder

Begroting 2015 en verder Begroting 2015 en verder Reëel, structureel, sluitende begroting Dat is wat het Besluit Begroting, Verantwoording vereist. Zo kunnen de Nieuwegeiners zien wat de gemeentelijke taken gaan kosten en zo kan

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998

1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998 1e deel van raadsvergadering 8 oktober 1998 1998 N 124 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 oktober 1998 te 16.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 1 VALKENBURG AAN DE GEUL Begroting 2015 en meerjarenraming 20162018 Een analyse 11 november 2014 2 D66 heeft in de vergadering van de raadscommissie EFTR (29 oktober 2014) aangegeven tevreden te zijn over

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie