1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1996 N 36. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad."

Transcriptie

1 1996 N 36 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 mei 1996 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud loco-burgemeester/voorzitter (VVD), mevrouw H. Blom-Postma (D66), de heer B.J. van Bochove (CDA), mevrouw G.M.C. Jonkman-Jansen (PvdA), wethouders; de heren J. Bierma (VVD), R.C. Bogert (VVD), R. Bootsma (PvdA), G.F. Bus (BPN), de dames A. Dil (PvdA), H.S.E. Greuter-Hemmelder (Gr.Links), de heren W. Herrebrugh (PvdA), W. Hijmissen (CDA), mevrouw B.H. Holter (D66), de heren C.J.J. Homan (PvdA), H. Kiviet (D66), J.A. Klein Swormink (CDA), E.P.J.M. Klomp (SP), J.D. Lokhorst (VVD), J. Lodders (VVD), J.P. Mattie (VVD), mevrouw C.A. Mehrengs (SP), de heren F.J.M. Noeken (BPN), R. van der Sloot (NWP), K.B.P. Slump (GPV/RPF), mevrouw M.A.S. van Sprang-Kamstra (D66), de heren R. Spriensma (CDA), T. Stroobach (D66), H.J. Surink (D66), P.G.M. van de Ven (Gr.Links), M.G. Verlaan (Gr.Links), mevrouw L. van Wingerden-Visser (D66) en de heer T.J. van der Zwan (PvdA), leden van de raad; alsmede de heer H.J. Bolding, secretaris; Afwezig zijn:de heren J.P.A Gruijters, burgemeester en D.P. van Dissel (vd), lid van de raad. 1.Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Gruijters. De heer Van Dissel heeft ons al geruime tijd geleden laten weten dat hij nog niet zo ver was om deze vergaderingen bij te kunnen wonen. 2.Notulen van de op 11 april 1996 gehouden openbare vergadering De notulen worden conform ontwerp vastgesteld. 3.Ingekomen stukken (stuk nr ) - 1Voor kennisgeving aangenomen. - 2Voor kennisgeving aangenomen. - 3Voor kennisgeving aangenomen. - 4Voor kennisgeving aangenomen.

2 - 5De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Wij vinden de brief zo belangrijk, zeker op het moment van het invoeren van betaald parkeren, dat wij voorstellen de commissie te horen. Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken. - 6Voor kennisgeving aangenomen. - 7Voor kennisgeving aangenomen. - 8De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. Mede naar aanleiding van een zaak in de laatste vergadering van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften verzoek ik u dit probleem zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de beantwoording, te behandelen in de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken. Mevrouw Holter: Mijnheer de voorzitter. Ik zou dit ingekomen stuk graag in de commissie voor financiën, grondzaken en sociale zaken behandeld willen zien. W ethouder Jonkman: Mijnheer de voorzitter. Het lijkt me dat één commissie voldoende zou moeten zijn. Mevrouw Holter: Gezien de punten die er in genoemd worden, denk ik dat het niet bij "parkeren" behoort. De brief wordt behandeld in de commissie voor financiën, grondzaken en sociale zaken. - 9De heer Bootsma: Mijnheer de voorzitter. De behandeling van deze brief willen wij graag eerst in de commissie voor ruimtelijke ordening en economische zaken. De voorzitter: Ik denk dat het vooral een problematiek van openbare orde betreft. De commissie voor algemene zaken lijkt mij dan meer voor de hand liggend. De heer Bootsma: Mijn collega Herrebrugh zal het graag van mij overnemen. De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. De heer De Ruijter heeft al vaker brieven gericht aan de gemeente. De opmerking dat betrokkene zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor het einde van deze maand schriftelijk zal worden geantwoord, vind ik eigenlijk overbodig. Ik vind dat ik er van uit mag gaan dat elke briefschrijver correct wordt beantwoord. Ten aanzien van deze persoon en gezien ook zijn functie heb ik vaker in deze raad gevraagd om toch eens in brede zin een adequate organisatie op te zetten, opdat mensen correct worden beantwoord. De gemeente is met name voor de burgers een dienstverlenend bedrijf. De voorzitter: Ik denk dat u in algemene zin gelijk heeft, maar ik wil die discussie hier niet verder behandelen. Het ingekomen stuk wordt behandeld in de commissie voor algemene zaken. De heer Bogert: Akkoord. Inhoudelijk laat ik het graag aan het college over. Procedureel zou ik graag uw aandacht willen vragen voor aanscherping van het beantwoorden van binnengekomen brieven. De voorzitter: Wij gaan de zaak bespreken in de commissie voor algemene zaken. - 10De heer Klomp: Mijnheer de voorzitter. Wij gaan akkoord met uw voorstel. Wij willen vragen om het rapport alsnog in de leeszaal ter inzage te leggen. De voorzitter: U mag er van uit gaan, dat de raad kennis genomen heeft van het rapport. De heer Klomp: Ik heb het rapport nog niet in de leeszaal zien liggen. De voorzitter: Het wordt er neergelegd.

3 Voor kennisgeving aangenomen. - 11Ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. - 12Voor kennisgeving aangenomen. 4.Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 5.In voorbereiding verklaren van een (nieuw) bestemmingsplan voor een aantal gebieden (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6.Onttrekking aan het openbaar verkeer van diverse (privé) parkeerterreinen in stadscentrum en Lelycentre in verband met invoering betaald parkeren; afronding procedure Wegenwet (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7.Vaststelling van grondprijzen voor locaties aan de Voorstraat en in de Merenbuurt (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8.Verkoop van grond aan Physical Lelystad BV (stuk nr ) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9.Vaststelling verdeelbesluit woninggebonden subsidies 1996 (stuk nr ) De heer Verlaan: Mijnheer de voorzitter. In de nota "Volkshuisvesting - Gekooide Dynamiek" is als beleidsuitgangspunt vastgelegd om vooral nieuwbouw te bevorderen middels het subsidie-instrument, en dan vooral nieuwbouw in het kwaliteitssegment van de woningmarkt. Dit verdeelbesluit is daar op zich een logisch uitvloeisel van. Toch kan gezegd worden dat in Lelystad de problematiek groeit. De wachtlijst voor met name goedkope huurwoningen groeit. Het aantal beschikbare woningen in deze categorie daalt. Kleine huurwoningen voor starters en één- en tweepersoonshuis houdens komen steeds minder beschikbaar en de wachtlijst groeit nog harder. Ook bij woningen speciaal geschikt voor ouderen is de situatie nijpend. Wat ons betreft moet het dan ook volgend jaar anders met de verdeling van de subsidie. Wat ons betreft wordt er komend jaar gewerkt aan herijking van de nota "Volkshuisvesting - Gekooide Dynamiek". Wij moeten maar eens kijken hoe groot die kooi nu echt is. Wethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Wij zullen als het gaat om het totale woningbouwprogramma in de komende periode - dat vloeit mede voort uit de discussie die in het licht van het ontwikkelingsberaad gevoerd gaat worden - kijken hoe wij met het totale beleid in Lelystad op dat terrein hebben om te gaan. Ik ga er van uit dat een groot aantal van de elementen die de heer Verlaan heeft genoemd, ook in die discussie een rol zullen spelen. De voorzitter: Ik neem aan dat u wel instemt met het voorstel?

4 De heer Verlaan: Dat is correct. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10.Beschikbaarstelling financiële bijdrage voor vervanging van voorzieningen in de jachthaven "De Gnutten". alsmede eigendomsoverdracht van de voorzieningen in de jachthaven "De Gnutten". en het verlenen van een recht van erfpacht aan de Watersportvereniging "Het Bovenwater" (stuk nr ) De heer Bierma: Mijnheer de voorzitter. Wij gaan vanavond een beslissing nemen over de privatisering van jachthaven "De Gnutten" aan het Bovenwater. Sinds de overdracht van de jachthaven aan de gemeente door de Rijksdienst in 1988 was het duidelijk dat op termijn iets zou moeten gebeuren. De onderhoudstoestand liet vooral de laatste jaren te wensen over. Er is in afwachting van het definitieve plan minimaal onderhoud gepleegd. De kwaliteit van het water is door de algengroei jarenlang onderwerp van gesprek geweest. Door mijn fractie is in het verleden meerdere malen gevraagd naar een ontwikkelingsplan. Dit is ook toegezegd. Is deze privatisering hiertoe een aanzet of is met het onderbrengen van scoutinggroep De Bramzijgers en de Kanovereniging op locatie bij de haven het plaatje c.q. het ontwikkelingsplan rond? Dat het bedrag van f dat gereserveerd is in de begroting van 1996 helemaal zou worden gebruikt voor de watersportvereniging was ons in eerste instantie niet duidelijk. Hier is een groot compliment voor de vereniging op zijn plaats. Door hun onderhandeling met de gemeente en door het aanboren van andere geldbronnen (subsidies) is in onze ogen een prima resultaat bereikt. Het onderhoud van het Bovenwater blijft bij de gemeente. Hoe staat het met het maai-regime? Moet er vaker worden gemaaid. nu de vereniging een hoofd-steunpuntfunctie krijgt? Mijn fractie heeft in de commissievergadering een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de bijliggende begroting. en dan vooral op langere termijn gezien. Het resultaat was met aflossing f negatief. met een afschrijvingsbedrag van f Geen liquiditeitsproblemen dus. Echter. het uitgangspunt van de VVD-fractie is dat wanneer een accommodatie geprivatiseerd wordt naar een vereniging toe. er een garantie moet zijn op continuïteit. De afschrijvingen moeten kunnen worden opgebracht om te zijner tijd vervangingsinvesteringen te kunnen betalen. Dit was in de eerste begroting niet het geval. De nieuwe begroting die nu door de vereniging is ingediend. laat een heel ander beeld zien. Er is nu voor wat betreft de steigers een afschrijving van 50 jaar in plaats van 25 jaar. Dat is in onze ogen niet juist. Er zijn hele hoge verwachtingen van de steunpuntfunctie voor wat betreft de extra inkomsten: f Het komt bij ons wat ongeloofwaardig over. Wij zouden hier graag de mening van het college over vernemen. Mevrouw Van Sprang: Mijnheer de voorzitter. De fractie van D66 is juist heel erg ingenomen met de voorliggende plannen. Het Bovenwater is een heel mooi en interessant gebied met unieke watersportmogelijkheden. Het zou echt een sieraad voor onze stad kunnen zijn. maar is dat de afgelopen jaren niet bepaald geweest vanwege de slechte staat van onderhoud van de jachthaven. Er is daar de laatste jaren hard aan getrokken. niet in de laatste plaats door de watersportvereniging zelf. Er ligt nu een plan voor waarin - vanwege een grote mate van inzet van zelfwerkzaamheid en dankzij het feit dat ook de vereniging er in geslaagd is om een aantal externe subsidies aan te trekken - een project gerealiseerd kan worden waarin tot ons genoegen ook de overige gebruikers van de jachthaven zoals de scoutinggroep. definitief een plaats zullen kunnen krijgen. Wij zijn van mening dat Lelystad er een mooie watersportvoorziening bij krijgt. Gezien onze eigen plannen als stad met dit hele gebied is dit een hele goede zaak. Wij stemmen daarom in met de overdracht van de jachthaven "De Gnutten" aan watersportvereniging Het Bovenwater. conform de voorgestelde plannen. De heer Klein Swormink Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie stemt in met de plannen die ons door het college zijn voorgelegd ten aanzien van overdracht en privatisering van "De Gnutten". Er zijn in ieder geval twee redenen voor: de eerste is de huidige staat van onderhoud van dit complex; de tweede is dat het is opgenomen in de begroting en daardoor zijn op zijn minst verwachtingen gewekt bij de betrokken vereniging. Het kost een heleboel geld. maar er kan ook een heel fraai complex ontstaan. Ik denk dat het een verantwoordelijkheid van de vereniging is om daar iets moois van te maken. Wij verwachten dat zij in staat zullen zijn om daar een landelijke uitstraling aan te geven.

5 Onze fractie zal met belangstelling volgen hoe deze manier van werken zich ontwikkelt. Door op dit moment te privatiseren en over te dragen wordt het uitvoeringstraject bij de vereniging gelegd. Het komt daardoor niet bij de gemeente terecht. Van gemeentezijde hoeven daar geen bijzondere kosten voor gemaakt te worden. Wij zullen dat met de nodige aandacht volgen. Mogelijk biedt dat voor andere projecten ook perspectief. Wij gaan er wel van uit dat de privatisering in feite het einde van de financiële verplichtingen voor de gemeente betekent. Het verdient daarom aanbeveling om de winst die geprognotiseerd wordt in de begroting, in een fonds onder te brengen voor vervangingsinvesteringen, zodat men op termijn niet in financiële problemen zal geraken. De heer Bus: Mijnheer de voorzitter. Privatisering heeft allerlei pluspunten, maar daar staat tegenover dat de woningen die te zijner tijd worden gebouwd, ook dezelfde geneugten hebben van de kosten die worden gemaakt door de vereniging. In hoeverre worden mensen daarmee belast die een steiger krijgen bij de woning? De heer Van der Zwan: Mijnheer de voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid kan instemmen met het voorgestelde besluit om de voorziening in de jachthaven "De Gnutten" over te dragen aan watersportvereniging Het Bovenwater. Zoals al eerder door anderen is gezegd, gaat die overdracht gepaard met een grote financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud en vernieuwing van de haveninrichting. Steigers moeten worden vernieuwd. De haven moet worden uitgediept. Het terrein moet worden opgehoogd. Het moet worden aangepast met het oog op de nieuwe milieuwetgeving. Het zijn allemaal kostbare werkzaamheden, maar alleen op die manier is het mogelijk om de jachthaven in een goede staat en zonder achterstallig onderhoud op een fatsoenlijke manier aan de watersportvereniging over te dragen. Als de bestaande huurrelatie zou worden gehandhaafd, zou het de gemeente ook een heleboel geld hebben gekost om de huurder op den duur tevreden te stellen. Ik denk dat het bedrag dat nu wordt gevraagd daar wel tegen op weegt. Nu is het namelijk zo dat de watersportvereniging een deel van die werkzaamheden zelf voorbereidt en uitvoert, zelf de opdrachtgever is en dat levert toch een aanzienlijke besparing op. Daarnaast heeft de watersportvereniging nog zo'n f ,-- aan externe fondsen gegenereerd en daardoor kan de club-accommodatie op een peil worden gebracht dat het een rol kan spelen in de jeugdopleiding van de watersportbond. Dat is een belangrijk gegeven. Daarnaast kunnen er nationale wedstrijden worden georganiseerd. Wij denken dat dit een belangrijke uitstraling zal hebben voor de stad en het een goede promotie voor Lelystad zal zijn. Wij stemmen dan ook in met dit voorstel. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Ik stem van harte in met het voorliggende voorstel. Het feit dat er op deze wijze kan worden geprivatiseerd, spaart uiteindelijk de gemeente een hoop geld uit. De gemeente zou zelf nooit voor dit bedrag deze renovaties klaar kunnen krijgen. Dankzij een heleboel zelfwerkzaamheid van de vereniging lukt dat wel. Er zijn ook externe subsidies gegenereerd. Ik denk dat de plannen naar de toekomst toe veelbelovend zijn. Ik hoop dat de hooggespannen verwachtingen ook uitkomen. Wethouder Blom Er is terecht geconstateerd dat bij de eigen berekeningen die wij hebben gemaakt ten behoeve van het investeringsprogramma, bij de begroting 1996 uitgegaan is van f ,-- voor de havenfaciliteiten en f ,-- voor het clubgebouw. Als wij kijken naar wat er nu voorligt, dan is de haveninrichting voor dat bedrag haalbaar gebleken, mits de vereniging in zelfwerkzaamheid het één en ander daartoe doet, de voorbereidingen treft en controle houdt op de uitvoering. De vereniging is bereid en ook in staat om dat op zich te nemen. De afwerking daarvan is goed geregeld in het convenant dat hier achter is neergelegd. Voor het clubgebouw hadden wij f ,-- geraamd, een sober clubgebouw dat niet veel extra mogelijkheden zou bieden. De vereniging heeft kans gezien om zelf veel geld bij elkaar te sprokkelen. De heer Van der Zwan sprak over f ,--. Er lopen nog onderhandelingen met de provincie om dit bedrag nog te vergroten. Met deze extra subsidies kan er een riant gebouw worden neergezet, waardoor veel extra activiteiten kunnen worden ondernomen, niet alleen in het kader van het regio-steunpunt, zoals dat oorspronkelijk was bedoeld, maar ook in het kader van de hoofdsteunpuntfunctie, die ook definitief is toegezegd door het KNWV. Dit betekent dat hier een enorme uitbreidingsmogelijkheid ligt voor de vereniging, die dat overigens heel terughoudend heeft opgenomen in de begroting. De eerste begroting die wij hebben gezien, was gebaseerd op de cijfers van Terecht wordt geconstateerd dat daar nog niet zoveel ruimte voor afschrijving in zat. De begroting die nu voorligt is gebaseerd op de rekening 1995 en geeft een concreet beeld van de financiële positie van de vereniging. Daaruit

6 blijkt dat zelfs met een matige groei in de komende jaren er niet alleen voldoende ruimte is voor afschrijving, maar er ook een batig saldo ontstaat. O f het batig saldo vervolgens in een fonds komt of anderszins ten behoeve van de vereniging wordt aangewend - als een vereniging op deze manier omgaat met de penningen dan denk ik dat het zeker verstandig aangewend zal worden. Zij hebben vanavond de suggestie van de heer Klein Swormink in ieder geval meegenomen. Groei is dus van hieruit mogelijk. Het betekent ook dat de vereniging in staat is om landelijke evenementen te organiseren. Er komen hier landelijke opleidingskampen. Dit betekent een enorme impuls voor de uitstraling van deze stad en dat streven wij met ons allen toch ook na in het ontwikkelingsberaad. Ik denk dat daarom dit voorstel zeker alle lof verdient zoals deze hier is uitgesproken, met name in de richting van de vereniging die het voor elkaar heeft weten te krijgen. Wat betreft het onderhoud, mijnheer Bierma, kan ik mij niet voorstellen dat er meer gemaaid moet worden omdat er meer gevaren wordt. Dat lijkt me strijdig met wat ik weet van plantengroei. Er is nadrukkelijk overleg geweest met de vereniging en het Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond over de zeilbanen die op dit moment in Het Bovenwater uitgezet zijn. Het is geen enkel probleem om die op dezelfde manier te blijven onderhouden. Er is geen extra ruimte nodig. In de richting van de heer Bus: De woningen die wij plannen aan Het Bovenwater staan precies aan de overkant, dus die hebben het uitzicht op de activiteiten, maar hebben geen hinder van steigers. In het investeringsprogramma, zoals wij dat bij de begroting 1996 hebben vastgesteld, zijn de twee posten ook als zodanig benoemd: clubgebouw watersportvereniging Het Bovenwater en steigers ten behoeve van de watersportvereniging in de jachthaven "De Gnutten". Als zodanig kan het dus eigenlijk geen verrassing zijn dat het op deze manier nu ook wordt besteed. Wij hebben er alleen een belangrijke plus bij door de extra activiteiten van de vereniging. Bovendien hebben wij nu de gelegenheid om ten langen leste voor de scoutingvereniging De Bramzijgers ook een plek vrij te krijgen. Er is hen al toegezegd dat zij die per 1 oktober aanstaande kunnen gaan benutten. Een definitief voorstel daarover kunt u binnenkort tegemoet zien. Door de indeling van dit gebied is er bovendien nog ruimte voor de kanovereniging. Een concentratie van verenigingen op dat punt dus, ter versterking van de watersportfunctie van Het Bovenwater. Dit alles bij elkaar optelllend denk ik dat dit een uitstekende ontwikkeling is voor dit gebied en zou ik de VVD willen vragen het voorbehoud in te trekken. De heer Bierma: Ik heb nog geen antwoord gehad op de vraag over het ontwikkelingsplan. Er is indertijd een ontwikkelingsplan toegezegd. Mijn vraag is of dit voorstel er een onderdeel van is, of dat dit het ontwikkelingsplan is omdat het nu is ingevuld. W ethouder Blom Ik neem aan dat u het ontwikkelingsplan voor het gebied Het Bovenwater bedoelt, met name gericht op onderhoud en beheer daarvan. Het onderhoud van Het Bovenwater is als zodanig vorig jaar aangepast en daar is een nieuw regime voor vastgesteld. In die zin past het dus in het ontwikkelingsplan. In tweede termijn De heer Bierma: Mijnheer de voorzitter. Wij houden toch onze twijfels over de nieuwe begroting. Wij gaan er van uit dat wanneer er een plan wordt voorgelegd, vooral een plan waar nog al veel geld mee gemoeid is, dat daar een gedegen begroting bij zit. Het is ten slotte gemeenschapsgeld waar het over gaat. Dan gaat het niet aan dat wanneer er kritiek op zo'n begroting is, er binnen een paar weken een nieuwe begroting wordt gemaakt. De vereniging was hier toch al geruime tijd mee bezig. Nogmaals, dat komt bij ons ongeloofwaardig over. Wij kunnen dan ook niet instemmen met dit plan. W ethouder Blom Mijnheer de voorzitter. Het spijt mij dat die constatering hier ligt. Het overleg met de watersportvereniging is geruime tijd gaande geweest. Zij hebben ons de meest actuele gegevens gegeven. Die hebben wij ook bij de eerste commissievergadering gepresenteerd. Het is op zich niet zo verwonderlijk dat als er een voorstel wordt voorbereid in april, de rekening over 1995 nog niet is afgerond. Het is te prijzen dat de watersportvereniging in het overleg toezegt dat zij ons zo snel mogelijk de cijfers over en daarna verwerkt in een meerjarenbegroting - zou aanbieden. Dat hebben zij gedaan en er is hard aan getrokken om dat nog vóór

7 deze raadsvergadering te doen. Ik denk niet dat de suggestie mag blijven bestaan dat er in één keer een nieuwe begroting uit de hoed getoverd is die geen enkele realiteitszin zou hebben. Daar maak ik bezwaar tegen. De heer Bierma: In die begroting stond wel een afschrijving van f ,--, dus was er rekening gehouden met de investeringen. De voorzitter: Ik heb er respect voor dat u interrumpeert. Dat maakt de zaak ook levendiger. Maar het moeten korte interrupties zijn. De heer Bus: Mijnheer de voorzitter. Ik heb net tegen mevrouw Blom willen zeggen dat de mensen die daar komen wonen, met die steigers er bij een extra luxe krijgen. Zij profiteren van de kosten die de vereniging maakt. Wethouder Blom Ik heb het anders begrepen. Mensen die nu nieuw komen wonen in de woningen die rond Het Bovenwater worden gerealiseerd, kunnen in ieder geval gebruik maken van de nieuwe faciliteiten van de watersportvereniging. Daar zijn wij het over eens. De heer Van de Ven: Ook daar betaald parkeren invoeren voor boten! Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat de VVD-fractie geacht wordt tegen het voorstel te hebben gestemd. 11.Wijzigingen begroting 1996 (stuk nr ) De heer Hijmissen: Mijnheer de voorzitter. Tijdens de commissievergadering van 21 april is ten aanzien van begrotingswijziging nr. 27 extra informatie toegezegd. Die heeft ook ter inzage gelegen. Dank daarvoor. Het betreft hier het aanschaffen van parkeerkaarten voor medewerkers die hun auto in het belang van de gemeente gebruiken en het betreft het op declaratie-basis vergoeden van parkeerkaartjes van die medewerkers die incidenteel hun auto voor de gemeente gebruiken. Ten aanzien van het eerste, het aanschaffen van parkeerkaarten voor de medewerkers die heel regelmatig hun auto voor de gemeente gebruiken, is de CDA-fractie akkoord. Echter, het op declaratie-basis vergoeden van parkeerkaartjes aan medewerkers die hun privé-auto incidenteel voor de dienst gebruiken, is naar de mening van de CDA-fractie overbodig. Betrokken personeelsleden ontvangen voor de gereden kilometers het forfaitaire bedrag van momenteel f. 0,60 per kilometer. In deze forfaitaire vergoeding wordt geacht te zijn begrepen een vergoeding voor parkeren en tol. Op het moment dat er dan toch parkeerkaartjes worden vergoed, wordt dat aangemerkt als loon waarover ook premie en belasting moet worden geheven. In de ogen van de CDA-fractie is dat dan ook een dubbele vergoeding. Waarom heeft u er voor gekozen om naast de kilometervergoeding ook de parkeerkaartjes te kunnen laten declareren en waarom worden er voor die groep twee regimes ingevoerd, enerzijds een groep waarvoor de werkgever de lasten en premie draagt en anderzijds de groep waarvoor de werknemer zelf de lasten draagt? De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Wij ondersteunen de vraagstelling van het CDA. Wij vragen ons daarnaast ook nog af of deze post eigenlijk wel als onvoorzien mag worden beschouwd, mede omdat één en ander reeds in de berekeningen in de kerntakendiscussie in 1995 heeft plaatsgevonden. Toen waren de nettoinkomsten berekend en ik had verwacht dat men deze zaken die hieruit voortvloeien, had kunnen meenemen. Het is volgens de fractie van D66 ook zo dat bij vergunninghouders de fiscus de kosten voor een vergunning niet belast. Dit onderschrijft alleen nog maar dat de wel belaste extra vergoeding boven de f. 0,60 voor parkeerkaartjes als zodanig naar onze mening niet aan de orde is. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Deze zaak is in de commissie ook al aan de orde geweest en ik wil bij deze het betoog van de heer Hijmissen ondersteunen. De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. Idem dito. Het klinkt erg plausibel. Ik ben benieuwd naar de beantwoording van de wethouder, maar als die zodanig is dat het hier alleen op de situatie duidt bij incidentele

8 situaties op declaratie-basis met een forfaitaire maatregel, dan denken wij dat het voorstel van het CDA in deze een goed voorstel zou zijn om door het college opnieuw te worden bezien. De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Ten eerste willen wij ons aansluiten bij de opmerkingen van het CDA. Op de tweede plaats wil ik het nog even hebben over nummer 29. met betrekking tot de MER-procedure voor de Luchthaven Lelystad. In de commissie heb ik een voorbehoud gemaakt en de dag daarop heb ik aan de secretaris doorgegeven dat wij niet akkoord konden gaan. In het voorstel staat dat de voltallige commissies wel akkoord gingen. Helaas moet ik op dit moment toch weer zeggen dat wij niet akkoord gaan. Bij de verkoop van de Luchthaven Lelystad aan Schiphol is door de raad besloten geen uitgaven meer te doen ten behoeve van de luchthaven. Wij gaan dus niet akkoord met begrotingswijziging nr. 29. W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Met betrekking tot het parkeren het volgende. Het voorliggende voorstel bestaat feitelijk uit een drietal onderdelen, al blijkt uit de vraagstelling dat het laatste niet geheel duidelijk is. Er is in het verleden in overleg met de organisatie een lijst vastgelegd van medewerkers die ten behoeve van het werk gebruik maken van een privé-auto. Daar had de werkgever ook belang bij. Deze mensen zetten hun privé-auto in en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding. Dat is de normale vergoeding van f. 060 per kilometer zoals door de heer Hijmissen genoemd. Wij hebben die lijst als uitgangspunt genomen voor het aanschaffen van een aantal parkeerkaarten. Daarbij hebben wij een tweetal criteria aangelegd. Het eerste criterium is dat er medewerkers zijn die frequent, minimaal meerdere keren per dag, tussen het stadhuis en hun werkplek heen en weer reizen. Wij hebben uiteindelijk gekozen om voor die mensen een parkeerkaart aan te schaffen. Tegelijkertijd is er een categorie mensen die ook op de lijst staan en hun privé-auto inzetten voor dagelijkse activiteiten, die wellicht maar één keer per dag hier komen. Feitelijk zijn zij niet anders dan de eerstgenoemde groep, maar praktisch zijn zij er veel minder vaak en om die reden is er voor gekozen om deze mensen een vergoeding te geven na het inleveren van bonnetjes. Dit noemen wij "bruteren". Zij hoeven voor het parkeren dus feitelijk niet te betalen. Dan rest er nog een forfaitair deel, waar de heer Hijmissen op wees. Dat zijn mensen die normaal gesproken hier niet met hun auto komen of voor wie het voor het werk ook niet nodig is, maar die ten behoeve van hun werk naar een andere plek gaan en die hier dan even parkeren. Voor deze categorie is de mogelijkheid gecreëerd om een bon te declareren. Maar dat gebeurt forfaitair en dat betekent dat zij een bruto-bedrag declareren, namelijk datgene wat op hun bonnetje staat, en dat dit gewoon als inkomen wordt gerekend en belast wordt. De belasting wordt niet door de gemeente vergoed, in tegenstelling tot categorie 2, en is dus voor hun eigen rekening. Die categorie zal dus vanuit die achtergrond vermoedelijk uiterst klein zijn. Wij hebben de inschatting dat het maar een heel beperkt deel is dat daarvan gebruik zal maken. Hiermee heb ik aangegeven welke drie categorieën wij in deze hebben gehanteerd. Er is nog de vraag gesteld of de post als onvoorzien moet worden beschouwd. Het antwoord daarop luidt "ja". Dat kan ook niet anders, want op het moment dat u besloot tot het invoeren van betaald parkeren was de begroting al helemaal rond. Bovendien is het zo dat als het gaat om het hele traject rondom het betaald parkeren, dan gaat het uit de aard der zaak om het invoeringstraject en alle elementen daarbij. De gemeente als organisatie moet gewoon worden gezien als klant en net als alle anderen wordt deze geconfronteerd met het feit dat er betaald parkeren is ingevoerd. Bij een vastgestelde begroting zal dit incidenteel moeten worden opgelost. Vanaf de begroting 1997 zal dat dus in de begroting zijn opgenomen. De voorzitter: Het is inderdaad juist dat GroenLinks ten aanzien van begrotingswijziging nr. 29. een voorbehoud heeft gemaakt. Als zodanig had het ook in het pre-advies moeten staan. In het commissieverslag staat het overigens correct. De achtergrond van deze zaak is dat om de plannen in samenhang met de business-airport tot uitvoering te kunnen brengen, er een MER-procedure moet worden afgewerkt. Dat is op zich een nieuw feit; toen was het niet bekend. Die MER-procedure wordt door Rijkswaterstaat gedraaid. Daar zijn een aantal belanghebbenden bij, waarbij zeker de gemeente, die er belang bij hebben dat het op een snelle manier tot stand komt. Als het volledige bedrag, f ,--, door Rijkswaterstaat gedragen moet worden, dan kan daar pas in een later stadium mee worden gestart vanwege begrotingsproblematiek. Dan lopen wij een grote kans om de Europese subsidie mis te lopen, die in het vooruitzicht is gesteld voor de ontwikkeling tot business-airport. Om die reden is met een aantal participanten - provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en de luchthaven - besloten om

9 de kosten voor het eerste jaar te delen, zodat wij ook heel snel kunnen beginnen. Voor de gemeente is daar eenmalig f ,-- mee gemoeid. Om die reden doen wij u dit voorstel. In tweede termijn De heer Hiimissen: Mijnheer de voorzitter. Bedankt voor de uitleg. Ik begrijp er uit, als ik uw woorden probeer samen te vatten, dat u onderscheid maakt in drie categorieën: Categorie 1. en 2. omvatten medewerkers die tot dezelfde groep behoren, waarvan de eersten frequenter moeten parkeren bij het stadhuis dan de tweede en dat u om wille van afspraken die in het verleden met die medewerkers zijn gemaakt, voor de ene categorie een parkeerkaart en voor de andere categorie declaratie van de kaartjes voorstelt. U heeft daarbij de financiële afweging gemaakt wat voor de gemeente het goedkoopste is. Dat lijken mij redelijke argumenten waar wij mee in kunnen stemmen. Dat heb ik ten aanzien van de eerste groep overigens al gedaan. Dan blijft er de derde categorie over, die voor het maken van de dienstreis de privé-auto gebruikt en daar een forfaitaire vergoeding van f. 0,60 per kilometer voor ontvangt. In de forfaitaire vergoeding wordt geacht te zijn begrepen geld voor parkeren en tol. De CDA-fractie is van mening dat die parkeerkaartjes dan ook niet voor extra declaratie in aanmerking dienen te komen. Wij kunnen samenvattend instemmen met de begrotingswijziging voor wat betreft de eerste twee onderdelen, maar ten aanzien van het derde onderdeel zijn wij niet akkoord. De heer Van de Ven: Mijnheer de voorzitter. Voor wat begrotingswijziging nr. 27. betreft sluit ik mij aan bij het CDA. En wat begrotingswijziging nr. 29. betreft blijven wij tegen. De heer Surink: Mijnheer de voorzitter. Op zichzelf zijn wij tevreden met het antwoord van de wethouder. Wij zullen ook als zodanig de opbrengst uit het gefiscaliseerd parkeren voor de gemeente in de gaten houden. Ten aanzien van de 27e begrotingswijziging is mijn fractie van mening dat met de begrotingswijziging kan worden ingestemd met dien verstande dat de ambtenaar die incidenteel met zijn privé-voertuig op dienstreis moet, zijn parkeergeld uit de vergoeding van f. 0,60 per kilometer dient te betalen. In die zin stemmen wij in met het idee van het CDA. De heer Bogert: Mijnheer de voorzitter. De uitleg van de wethouder was heel helder. De VVD-fractie wil ook heel nauwkeurig omgaan met het voornemen, dat indertijd is aangegaan ten aanzien van parkeerbeheer en beleid en acht het in dat kader heel juist om categorie 3, zoals door de wethouder is aangegeven, niet tot de declarabele categorieën te laten behoren. Mevrouw Dü: Mijnheer de voorzitter. De Partij van de Arbeid sluit zich aan bij de argumentatie van de heer Hijmissen. De heer Slump: Mijnheer de voorzitter. Hetzelfde geldt ook voor mijn fractie. De heer Bus: Mijnheer de voorzitter. Het CDA is ons voorbeeld. Wij passen ons volledig aan bij hetgeen zojuist is gesteld. W ethouder Van Bochove: Mijnheer de voorzitter. Het college zal in de volgende vergadering van de raad met een andere begrotingswijziging komen. De voorzitter: Daarmee is begrotingswijziging nr. 27. van de agenda afgevoerd; die komt een andere keer terug. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden conform het voorstel van burgemeester en wethouders de begrotingswijzigingen nrs. 24, 26, 28 en 30 aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders begrotingswijziging nr. 29 aangenomen, met de aantekening dat de fractie van GroenLinks geacht wordt tegen het voorstel te hebben gestemd. De voorzitter sluit de vergadering om uur.

10 Vastgesteld op 13 juni 1996 De secretaris,de raad van gemeente Lelystad,

11 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aanhangsel notulen openbare vergadering gemeenteraad Verslag van het gesprek met personen op de publieke tribune na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 9 mei 1996 in het Stadhuis van Lelystad. Aangezien geen der aanwezigen op de publieke tribune het woord wenst te voeren sluit de voorzitter de bijeenkomst om uur.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 10. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 0 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 februari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 januari 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), voorzitter, mevrouw

Nadere informatie

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 90. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1997 N 90 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 3 juli 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 januari 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de dames

Nadere informatie

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 72. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1994 N 72 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 26 mei 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening

2000 N 24. Afwezig zijn:de heren A. Kok (RPF/GPV/SGP) en W. Hijmissen (CDA), leden van de raad. LOpening 2000 N 24 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 10 februari 2000 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245]

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245] Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: 1 Onderwerp Werkkostenregeling: Vaststellen aangewezen werkkosten 2013 voor raadsleden, collegeleden en medewerkers raadsgriffie. Voorgesteld besluit 1. Invoering van

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 6 juni 2016 Besluitenlijst van week 23. Gemeente Harlingen

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 6 juni 2016 Besluitenlijst van week 23. Gemeente Harlingen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen van de B&W vergadering van 6 juni 2016 Besluitenlijst van week 23 Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen

Nadere informatie

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1997 N 179. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 79 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 december 1997 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter, de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

1996 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op woensdag 10 januari 1996 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

1996 N 1. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op woensdag 10 januari 1996 te uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op woensdag 10 januari 1996 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud locoburgemeester/voorzitter

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 1995 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 9 februari 1995 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 14. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 4 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 17 maart 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 112. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 12 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 13 oktober 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle A01.OOT Cofinanciering waterschap uitvoering waterplan Waalwijk-Zuid B01 Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle In door de gemeenteraad vastgestelde waterplan is een maatregel opgenomen

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 12-07-2005 Onderwerp: Privatisering van het deel van de jachthaven Oldemarkt dat gebruikt wordt door de "watersportvereninging jachthaven

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009

Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009 Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009 Notitie dekking exploitatie Sociaal Cultureel Centrum Samenvatting Het exploitatiebudget voor

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: -Concept Onderwerp: Programmabegroting 2007 BWS Uitvoeringsorgaan NW Overijssel. Conceptbesluit: Het college neemt kennis van: - De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W-Aanbiedingsformulier nr. 09.1060 d.d. 6 oktober 2009 Onderwerp Wijze van afdoen motie 2 Subsidie IJshal (RV 06.0021), Ingediend door F. van As (CU) BESLUITEN 1 In te stemmen met de bijgevoegde concept

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

1999 N Opening

1999 N Opening 1999 N 101 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juli 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

1995 N 109. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 september 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad.

1995 N 109. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 september 1995 te uur in het Stadhuis te Lelystad. 09 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 september 1995 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer K.H. Bruinewoud (VVD), loco-burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER:

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2017037682 COMMISSIE Burgers op 27 november 2017 Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC

Nadere informatie

Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting van het voorstel:

Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting van het voorstel: Routingformulier Voor hulp bij het schrijven van het voorstel, ga hier naar de toelichting per onderdeel: http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/templates/toeli chting%20inhoud%20bw%20voorstellen.docx Nummer:

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer : AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 15.01.11. Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Fiets- wandelpad op het landgoed Beekvliet Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voor raadsvergadering d.d.: 31-03-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

1) NRC Handelsblad, 2 augustus ) Aanhangsel-Handelingen nr. 102, vergaderjaar

1) NRC Handelsblad, 2 augustus ) Aanhangsel-Handelingen nr. 102, vergaderjaar 05067340 Vragen van de leden Irrgang en Kant (beiden SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken over het privé-gebruik van een dienstauto. (Ingezonden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie