BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag"

Transcriptie

1 BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Totstandkoming Introductie op de exploitatiebegroting Exploitatiebegroting Spuiforum eerste drie seizoenen vanaf opening Toelichting op de exploitatiebegroting Slot

3 1. Inleiding Het nieuwe Spuiforum opent naar verwachting in 2018 zijn deuren. Het wordt dan bewoond, gebruikt en bespeeld door vier organisaties: de Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) die verantwoordelijk wordt voor de exploitatie en programmering; het Nederlands Dans Theater (NDT) en het Residentie Orkest (RO) die als 'huisgezelschappen' in het Spuiforum wonen en werken en er ook hun premières, voorstellingen en concerten geven; en ten slotte het Koninklijk Conservatorium (KC), kunstvakopleiding op het gebied van muziek en dans, maar ook activiteitencentrum met studenten en docenten die jaarlijks zo'n 500 publieke presentaties geven. Cruciaal voor het welslagen van het Spuiforum is dat de vier instellingen niet alleen aandacht hebben voor hun 'primaire product', maar dat zij zich ieder afzonderlijk en in gezamenlijkheid verantwoordelijk voelen voor zowel de inhoud, activiteiten en uitstraling van het Spuiforum als voor de exploitatie. Tegelijkertijd is het van belang dat er over die verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en plichten eenduidige afspraken worden gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de vier instellingen biedt daarvoor het kader. Een van de uitgangspunten uit die samenwerkingsovereenkomst is dat DMC verantwoordelijk wordt voor de exploitatie en (eigen) programmering van het Spuiforum, zoals de stichting dat ook is voor het huidige complex van de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. DMC gaat het Spuiforum huren van de Gemeente Den Haag, de drie andere instellingen treden op als onderhuurders van DMC. Het voorliggende Bedrijfsplan Spuiforum is dus het beoogde bedrijfsplan van DMC vanaf de ingebruikneming van het Spuiforum. Omdat DMC niet alleen verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het Spuiforum, maar ook voor de culturele en zakelijke programmering en verhuur zijn beide elementen in dit bedrijfsplan betrokken. Daarmee is de opzet anders in de zin van vollediger dan die van het tot nu toe gehanteerde bedrijfsplan, waarin alleen de exploitatie van het Spuiforum zelf aan de orde kwam. De nu gehanteerde opzet is vergelijkbaar met de bedrijfsplannen en begrotingen van andere (grote) culturele gebouwen die zowel een culturele als een zakelijkcommerciële opdracht hebben, zoals Concert- en Congresgebouw De Doelen in Rotterdam, Orpheus in Apeldoorn of het Muziekpaleis Tivoli-Vredenburg in Utrecht. 2. Totstandkoming Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen DMC en de Gemeente Den Haag. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van het 'Aangepaste Bedrijfsplan Spuiforum' uit augustus 2012 (Paul Overakker). Belangrijk vertrekpunt vormde daarnaast de huidige praktijk en de (meerjaren)begroting van DMC: het Spuiforum wordt immers enerzijds groter en anders van karakter dan het huidige complex, maar tegelijkertijd is er opnieuw sprake van twee zalen en zal het aantal voorstellingen en concerten van DMC, NDT en RO in het Spuiforum weliswaar toenemen, maar zeker in de eerste jaren in beperkte mate. De belangrijkste verschillen tussen de exploitatie van het huidige complex en die van het Spuiforum liggen dan ook in de komst van het KC, in een verbreding van de programmering en het publieksbereik, maar zeker ook in een door de gemeenteraad gewenste substantiële toename van activiteiten op het gebied van zakelijke verhuur, commercieel-culturele evenementen en horeca. Zakelijke en commerciële activiteiten moeten er immers voor zorgen dat het exploitatietekort van negen ton over een periode van maximaal tien jaar wordt weggewerkt. 3

4 Om aan die voorwaarde te voldoen is op twee fronten actie ondernomen. Wij hebben kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek laten verrichten naar de potentiële aantrekkelijkheid van het Spuiforum als locatie voor congressen, andere zakelijke verhuur en commercieel-culturele evenementen alsmede naar de mogelijkheden van horeca. Uit die onderzoeken (Berenschot, SKONK 1 en 2 en HTC; onderzoeksrapporten ter inzage) werd duidelijk dat het Spuiforum in zakelijk en commercieel opzicht veel potentie heeft, maar dat (het ontwerp van) het gebouw dan wel expliciet geschikt gemaakt moet worden voor (ook) zakelijk gebruik. Daarbij gaat het onder meer om een grote mate van flexibiliteit in de planning (de markt gaat er van uit dat een congreslocatie gemiddeld op vier van de vijf datum verzoeken positief moet kunnen reageren); en om beschikbaarheid van zalen met een capaciteit van 500 tot en meer deelnemers in combinatie met voldoende ruimtes voor deelbijeenkomsten. Op basis van die adviezen hebben wij in de fase van totstandkoming van het Voorlopig Ontwerp van het Spuiforum een aantal wijzigingen aangebracht in het Programma van Eisen. Zo heeft de al in het schetsontwerp opgenomen inzingruimte tevens de functie van orkestrepetitieruimte gekregen, waarheen RO of KC kunnen uitwijken wanneer zakelijke verhuur van de Concertzaal of Ensemblezaal mogelijk is. Door compartimentering van foyers en overige ruimtes kan binnen het bestaande volume een voldoende aantal uitbreekruimtes worden gerealiseerd. De publiekscapaciteit van de drie zalen is verhoogd, onder meer met het oog op de congresfunctie, maar ook om aantrekkelijker te zijn voor commercieel-culturele evenementen (popconcerten, festivals e.d.). Het nu voorliggende VO biedt dan ook goede faciliteiten voor zakelijk en commercieel gebruik, zonder dat daarmee schade is toegebracht aan de culturele functie. 3. Introductie op de exploitatiebegroting Belangrijkste onderdeel van dit bedrijfsplan is de exploitatiebegroting. Mede op basis van externe adviezen is gekozen voor een begroting die betrekking heeft op de eerste drie jaar vanaf de opening van het Spuiforum. De ervaring leert dat die drie jaar nodig zijn om een positie op te bouwen, op basis waarvan in de volgende jaren groei kan worden gerealiseerd. De in de exploitatiebegroting opgenomen inkomsten uit zakelijke verhuur, evenementen en horeca zijn gebaseerd op de uitgevoerde marktonderzoeken. De ramingen vormen een realistische inschatting van de te verwachten opbrengsten en zijn bescheidener dan de (geraamde) resultaten van bijvoorbeeld De Doelen en Tivoli-Vredenburg. Binnen de bandbreedtes van mogelijke opbrengsten is uitgegaan van een gemiddeld te verwachten resultaat. Zo is geen rekening gehouden met inkomsten uit meerdaagse congressen, terwijl uit de adviezen blijkt dat het binnenhalen van een aantal meerdaagse congressen per jaar mogelijk moet zijn, waarbij per meerdaags congres een opbrengst van euro haalbaar is. Ondanks deze op realistische prognoses gestoelde aanpak kan er in de eerste drie exploitatiejaren al een bijdrage van jaarlijks euro worden geleverd aan het exploitatietekort van negen ton. Deze bijdrage wordt gerealiseerd door de door NDT en RO te betalen huur- en servicekosten op het niveau te brengen, dat wordt gerechtvaardigd door de nieuwe staat van het gebouw en de ten opzichte van de bestaande situatie te leveren extra vierkante meters en voorzieningen. Vanaf jaar vier wordt uitgegaan van bescheiden groeipercentages van de publieksinkomsten (jaarlijks 2 procent) en van de inkomsten uit zakelijke verhuur (jaarlijks 3 procent). De ervaring leert dat veel 4

5 nieuwe theaters structureel meer publiek trekken dan in de situatie voor nieuwbouw. De basis voor groei van de zakelijke/commerciële markt moet worden gelegd door in de eerste drie jaar op hoog niveau te acteren. Op basis daarvan kunnen de bijzondere kwaliteiten en uitstraling van het gebouw in combinatie met de ligging en bereikbaarheid het Spuiforum tot een heel aantrekkelijke locatie maken voor de zakelijke markt. Uitgaande van de gehanteerde jaarlijkse groeicijfers van respectievelijk 2 en 3 procent gedurende een periode van zes tot zeven achtereenvolgende jaren zal het tekort van negen ton binnen tien jaar zijn weggewerkt. 5

6 4. Exploitatiebegroting Spuiforum eerste drie seizoenen vanaf opening (alle bedragen per jaar en in euro s, exclusief BTW) Culturele programmering DMC Kosten programmering DMC Publieksinkomsten programmering DMC Afdracht ten behoeve van zaalkosten Fondsen tbv programmering Kosten marketing Resultaat culturele programmering Zakelijke verhuur en horeca Resultaat voorstellingshoreca Opbrengsten commercieel-culturele verhuur (pop, festivals, evenementen etc.) Opbrengsten zakelijke verhuur Opbrengsten catering Kosten afschrijving en acquisitie Resultaat zakelijke verhuur en horeca Verhuur en service tbv NDT/RO/KC Opbrengst verhuur plus service NDT/RO Opbrengst gebruik zalen DMC Opbrengst verhuur KC pm Opbrengst servicecontract KC Kosten zaalhuur extern tbv KC Resultaat verhuur/service NDT/RO/KC Huur en huisvesting Huur aan Gemeente Den Haag Doorbetaalde huur KC pm Overige huisvestingslasten (incl energie en schoonmaak tbv KC) Overige kosten servicecontract KC Totaal kosten gebouw Personeel en organisatie DMC Personeelskosten Kantoor- en organisatiekosten Sponsoring gebouw/organisatie Totaal kosten personeel en organisatie Onvoorzien Resultaat exclusief subsidie Kunstenplansubsidie DMC Bijdrage aan tekort bij aanvang exploitatie

7 Vanaf vierde jaar na opening: Jaarlijkse groei publiek 2% Jaarlijkse groei resultaat vrst horeca 2% Jaarlijkse groei culturele en zakelijke verhuur 3% Totaal jaarlijkse groei vanaf jaar vier euro, over een periode van zeven jaar euro. Daarmee wordt het tekort van euro binnen tien jaar weggewerkt. 5. Toelichting op de exploitatiebegroting Culturele programmering DMC De kosten van de eigen programmering van DMC (dus exclusief die van NDT, RO en KC) zijn gebaseerd op een aantal van 200 voorstellingen en concerten met een gemiddelde kostprijs van euro en bedragen daarmee 2,8 miljoen euro. Met die 200 voorstellingen worden bezoekers getrokken, wat leidt tot een netto recette opbrengst van 2,4 miljoen euro. Uit de recettes wordt een afdracht van euro (2 euro per bezoeker) gedaan voor zaalkosten. (NB deze bedragen zijn hoger dan in de meerjarenbegroting van DMC, omdat in die begroting kosten en baten deels gesaldeerd worden. Het verschil tussen kosten en baten programmering is wel vergelijkbaar). Met dit programmeringsbudget is DMC in staat een brede programmering te realiseren, in het verlengde van de huidige programmering van de Dr Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater en de Nieuwe Kerk en met inbegrip van de bestaande doelgroepgerichte en cultureel diverse programmering. Voor een (exclusieve) internationale programmering biedt het budget slechts in zeer beperkte mate ruimte. Voor activiteiten in het atrium zoals lunchconcerten, openbare repetities, workshops en dergelijke, is geen budget opgenomen. Uitgangspunt is dat de huisgezelschappen en het KC deze om niet dan wel uit eigen middelen realiseren. Naast de kunstenplan subsidie van de Gemeente Den Haag ontvangt DMC van diverse publieke en private fondsen projectsubsidies voor festivals en bijzondere activiteiten.het opgenomen bedrag van euro is conform de in 2012 gerealiseerde opbrengst. Het bedrag voor kosten marketing is gebaseerd op het huidige marketingbudget van DMC plus 5 procent. Die (bescheiden) verhoging is nodig om het Spuiforum de eerste jaren goed in de markt te zetten. Zakelijke verhuur en horeca Met voorstellingshoreca worden de consumpties bedoeld van bezoekers van voorstellingen en concerten (pauzedrankjes etc.). Het geraamde resultaat van euro is gebaseerd op marktonderzoek (horeca-advies HTC). Opbrengsten vanuit 'daghoreca' zijn in deze begroting buiten beschouwing gelaten, aangezien dergelijke voorzieningen ook die in het atrium - onderdeel uitmaken van de 'commerciële plint' die geëxploiteerd wordt door de gemeente. 7

8 De post opbrengsten commercieel-culturele verhuur heeft betrekking op grote evenementen, festivals en popconcerten die op huurbasis in het Spuiforum worden georganiseerd. De geraamde opbrengst is conform extern advies (SKONK). De post opbrengsten zakelijke verhuur is gebaseerd op een te verwachten aantal dagcongressen, aandeelhoudersvergaderingen, bijeenkomsten van politieke partijen, ministeries e.d. De geraamde opbrengst is conform extern advies (SKONK). Mogelijke opbrengsten uit meerdaagse congressen zijn buiten beschouwing gelaten. Catering van zakelijke evenementen, VIP ontvangsten en dergelijke zal worden uitbesteed, tegen ontvangst van een percentage van de omzet. De geraamde opbrengst van euro is gebaseerd op extern advies (SKONK) in combinatie met eigen ervaringsgegevens van DMC. Om de geraamde omvang van zakelijke verhuur te realiseren dient een aantal investeringen te worden gedaan en is actieve acquisitie een voorwaarde. De kosten van het verkoopteam (3 fte), werving en afschrijving op investeringen worden geraamd op euro (advies SKONK). Verhuur en service ten behoeve van NDT, RO en KC De post opbrengst verhuur plus service NDT en RO heeft betrekking op de bedragen die de huisgezelschappen betalen voor huur en service betreffende kantoren, werkruimte en zalen ten behoeve van repetities en voorstellingen. Het gaat hier nadrukkelijk om verhuur plus, waarbij DMC ook een aantal andere diensten verleent zoals schoonmaak, bewaking en toezicht, verwarming en verlichting, EHBO, restaurantvoorziening e.d. Het bedrag van 2,4 miljoen euro is gebaseerd op de huidige opbrengst (2,1 miljoen in 2012), vermeerderd met een extra bijdrage van euro per jaar. DMC draagt in de vorm van een bijdrage van euro (2 euro per bezoeker bij een verwacht aantal van bezoekers) bij aan de zaalkosten cq de kosten van exploitatie. Het Koninklijk Conservatorium betaalt huur op basis van de kapitaallasten van het ten behoeve van het KC gebouwde deel van het Spuiforum. KC betaalt deze huur aan DMC, die het bedrag vervolgens door betaalt aan de Gemeente Den Haag. Omdat het vanuit het perspectief van DMC gaat over een budgettair neutraal proces, is hier en verderop bij de post Doorbetaalde huur KC een pm ingevuld. Het KC betaalt aan DMC jaarlijks 1 miljoen euro ten behoeve van de kosten van energie, schoonmaak en gebruikersonderhoud.. Omdat het KC ten opzichte van de aanvankelijke plannen een theaterzaal heeft 'ingeleverd' zal men regelmatig gebruik moeten maken van andere zalen, bijvoorbeeld het Filmhuis, Theater aan het Spui en de Nieuwe Kerk. Met deze zalen bestaat in principe overeenstemming over beschikbaarheid op huurbasis. Overeengekomen is dat de kosten van deze incidenteel vervangende huisvesting voor rekening komen van DMC. Om die reden is euro opgenomen. Huur en verhuur Het door DMC jaarlijks aan de gemeente te betalen huurbedrag bedraagt ruim 1 miljoen euro. De overige huisvestingslasten (1,75 miljoen euro) hebben betrekking op energie, schoonmaak en gebruikersonderhoud en zijn in 2012 door BBN berekend. 8

9 Van het bedrag dat KC aan DMC betaalt voor servicekosten is euro bestemd voor energie en schoonmaak, waarvan de kosten zijn begrepen in het hiervoor genoemde bedrag van 1,75 miljoen. De overige kosten ( euro) hebben betrekking op andere door DMC aan KC te leveren diensten, waaronder regulier onderhoud. Personeel en organisatie DMC De vaste personeelskosten DMC zijn in vergelijking met de begroting 2013 met ongeveer 10 procent (van 2,1 naar 1,9 miljoen euro) gereduceerd. Enerzijds is er uitbreiding nodig van de formatie techniek/facilitair in verband met de toegenomen omvang van het gebouw (2fte is euro), anderzijds kan bespaard worden op de kosten van vast personeel voor de (publieks)horeca en de zakelijke verhuur, omdat de personele kosten daarvan als lasten zijn meegenomen in de resultaten zakelijke verhuur en horeca (opbrengst euro). De kantoor- en organisatiekosten zijn begroot in lijn met de huidige budgetten. De post Sponsoring gebouw/organisatie is voorzichtig begroot. Er ligt nog een forse opdracht waar het gaat om sponsoring van de nieuwbouw en ook de huisgezelschappen zijn actief op de sponsormarkt Kunstenplansubsidie DMC Het bedrag van 2,2 miljoen kunstenplan subsidie DMC is conform de beschikking voor de kunstenplanperiode die DMC van de Gemeente Den Haag ontvangt. Opening van het Spuiforum vindt plaats in de volgende kunstenplanperiode. Er is nu van uitgegaan dat de gemeentelijke subsidie in ieder geval op hetzelfde niveau zal blijven. Resultaat en bijdrage aan tekort van negen ton Vanuit de reguliere exploitatie kan in de eerste drie jaar vanaf opening een (structurele) jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort worden geleverd van euro. Vanaf het vierde seizoen wordt gerekend met extra opbrengsten uit recettes, horeca, zakelijke verhuur/evenementen en sponsoring van jaarlijks euro. Daarmee wordt het tekort van negen ton in een periode van maximaal tien jaar weggewerkt. Mocht in enig jaar een hoger resultaat dan euro worden gerealiseerd, dan wordt uit de meeropbrengst een buffer gevormd waarmee eventuele minder opbrengsten in volgende jaren kunnen worden gecompenseerd. Uiteindelijk zal het resultaat uit zakelijke verhuur en horeca na tien jaar uit moeten komen op een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro. Ter vergelijking: het in 2014 te openen Muziekpaleis Tivoli-Vredenburg in Utrecht verwacht een jaarlijks resultaat uit horeca en zakelijke verhuur van in totaal ruim 3 miljoen euro. 6. Slot Het Spuiforum biedt goede mogelijkheden voor zowel een culturele als een zakelijk-commerciële programmering. Mede dankzij de gemaakte aanpassingen in PvE en VO zijn de zakelijke gebruiksmogelijkheden verder verbeterd. Vanuit het perspectief van DMC is het ongunstig dat de daghoreca in het atrium wordt gerekend tot de commerciële plint en dus geen onderdeel kan 9

10 uitmaken van de DMC exploitatie. Het reduceren van het tekort met euro in de eerste jaren, oplopend tot negen ton in jaar tien, is desondanks een realistische optie. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat DMC bij een gelijkblijvend subsidiebudget niet alleen (het grootste deel van) het exploitatietekort van negen ton moet inlopen, maar bovendien voor het Spuiforum ruim 1 miljoen euro huur per jaar gaat betalen tegenover euro huur voor de huidige accommodatie. Feitelijk moet er dus door DMC1,75 miljoen extra worden opgebracht; dat is bijna het bedrag dat de organisatie aan gemeentelijke subsidie ontvangt. Als de verwachte extra inkomsten uit recettes, zakelijke verhuur en horeca er komen en DMC gaat er van uit dat die haalbaar zijn, dan kunnen daarmee de extra kosten worden betaald en kan de culturele programmering op het huidige niveau blijven. Verder strekkende culturele ambities (bijvoorbeeld internationale programmering) kunnen worden meegewogen in de volgende kunstenplanperiode. Henk Scholten Directeur Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Juni

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag s-gravenhage, april 2012 1. Profiel theatercomplex De Dr Anton Philipszaal en het Lucent

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Max Jeleniewski Projectdirecteur DMC Den Haag, 16 februari 2011 Internationaal Cultuurforum Spui Fotoalbum door soverhl Structuurvisie Visie op de stad Internationale

Nadere informatie

EXPLOITATIE ONDERWIJS- EN CULTUURCENTRUM DEN HAAG. Onderzoeksopzet. 19 december RIS

EXPLOITATIE ONDERWIJS- EN CULTUURCENTRUM DEN HAAG. Onderzoeksopzet. 19 december RIS Onderzoeksopzet 19 december 2017 - RIS 298781 1 AANLEIDING, PROBLEEMSCHETS In november 2014 heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten tot de ontwikkeling van een nieuw te bouwen Onderwijs- en Cultuurcentrum

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Verdieping bezetting en bezoek Spuiforum Den Haag

Verdieping bezetting en bezoek Spuiforum Den Haag Verdieping bezetting en bezoek Spuiforum Den Haag 24 januari 2013 Overakker BV Organisatieadvies en procesmanagement P. Overakker J. Vriezen 1 1. Inleiding 1.1 aanleiding Mede op basis van het deze zomer

Nadere informatie

Dans en Muziekcentrum Den Haag. twee leden raad van toezicht (onbezoldigd)

Dans en Muziekcentrum Den Haag. twee leden raad van toezicht (onbezoldigd) Dans en Muziekcentrum Den Haag twee leden raad van toezicht (onbezoldigd) Profiel met betrekking tot de posities leden raad van toezicht bij Dans en Muziekcentrum te Den Haag Organisatie: Per 1 januari

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011)

Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011) Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011) Voorliggende notitie is een aanvulling op de door Decisio uitgevoerde MKBA Cultuurforum Spui (10 juni 2010). In deze aanvulling worden drie

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

1 van 8 15:02. 1 van 8. Opmerkingen 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma. Exploitatiebegroting Theater Harderwijk EXPLOITATIEBEGROTING NA VERBOUW

1 van 8 15:02. 1 van 8. Opmerkingen 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma. Exploitatiebegroting Theater Harderwijk EXPLOITATIEBEGROTING NA VERBOUW 1 van 8 1 van 8 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma 80 80 80 80 8010 1.1 Grote zaal 1.1.1 aantal voorstellingen 60 60 60 60 Totaal aantal voorstellingen, grote zaal 1.1.2 capaciteit 28.800,00 28.800,00 28.800,00

Nadere informatie

Gemeente Hilversum. 17 september 2010. Rapportage. Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin

Gemeente Hilversum. 17 september 2010. Rapportage. Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin Gemeente Hilversum 17 september 2010 Rapportage Toets van de exploitatie van poppodium De Vorstin 1 Toetsen van de exploitatie poppodium De Vorstin Conceptrapportage 15 oktober 2010 Studie in opdracht

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

5 november 2014. Onderzoek: Vernieuwing Spuigebied

5 november 2014. Onderzoek: Vernieuwing Spuigebied 5 november 2014 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Regionale peilingen worden gehouden onder het EenVandaag Opiniepanel. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr.

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: Gastprogrammering Dr Anton Philipszaal Lucent Danstheater Statutaire naam: Stichting Gastprogrammering Statutaire doelstelling: emeen

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Vergelijking maatschappelijke kosten en baten Spuiforum en Renovatievariant Dooievaar

Vergelijking maatschappelijke kosten en baten Spuiforum en Renovatievariant Dooievaar Vergelijking maatschappelijke kosten en baten Spuiforum en Renovatievariant Dooievaar OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Gemeente Den Haag OPGESTELD DOOR: Adres: Valkenburgerstraat 212 1011 ND Amsterdam Telefoon:

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

Voorlopige Exploitatiebegroting Stichting Podia Harderwijk Betreft locatie Theater Harderwijk

Voorlopige Exploitatiebegroting Stichting Podia Harderwijk Betreft locatie Theater Harderwijk 1 van 7 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma 80 80 80 80 8010 1.1 Grote zaal 1.1.1 aantal voorstellingen 60 60 60 60 Totaal aantal voorstellingen, grote zaal 1.1.2 capaciteit 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur De ingevulde formulieren dienen volledig ingevuld teruggezonden te worden aan: Gemeente Venlo, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus

Nadere informatie

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn.

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn. 1. Inleiding In deze bijlage vindt u de vertaling van de ambities uit het Beleids- en bedrijfsplan Theater t Speelhuis voor de seizoenen 2008 2011 naar financiële gegevens. Er is gekozen voor een stapsgewijze

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE

JAARREKENING 2013. Museum Rotterdam jaarrekening 2013 VERKORTE VERKORTE JAARREKENING 2013 Blz. 2 Inleiding en balans per 31 december 2013 Blz. 3 Staat van Baten en Lasten en toelichting Balans Blz. 5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 6 Toelichting

Nadere informatie

Update MKBA Spuiforum Den Haag

Update MKBA Spuiforum Den Haag Update MKBA Spuiforum Den Haag OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Gemeente Den Haag OPGESTELD DOOR: Adres: Valkenburgerstraat 212 1011 ND Amsterdam Telefoon: 020 67 00 562 Fax: 020 47 01 180 E-mail: info@decisio.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

3e NOTA VAN INLICHTINGEN

3e NOTA VAN INLICHTINGEN 3e NOTA VAN INLICHTINGEN Nota van inlichtingen: Aanbestedende dienst: behorende bij de offerteaanvraag Beheer en exploitatie Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel" met kenmerk SIW-STE-CNN-2014-2990

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde

AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde 2016 LET OP: Subsidieaanvragen ALLEEN middels dit aanvraagformulier (+ bijlage) Aanvraagformulier controleren / aanpassen / aanvullen en terugsturen

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Afdeling besruu rsrcchtspraak Pagina I van 1. Uw kenmerk. Onderwerp

Afdeling besruu rsrcchtspraak Pagina I van 1. Uw kenmerk. Onderwerp Raad vanstate Afdeling besruu rsrcchtspraak Pagina I van 1 16.0040060 Raad van de gemeente Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN Datum 25 augustus 201 6 Om nummer 201 60541 7/1 /R1 Uw kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op de Cauberg ligt

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Vergelijking TivoliVredenburg en Spuikwartier/OCC op basis van het rapport Een paleis voor de muziek van de Rekenkamer Utrecht d.d.

Vergelijking TivoliVredenburg en Spuikwartier/OCC op basis van het rapport Een paleis voor de muziek van de Rekenkamer Utrecht d.d. TivoliVredenburg 1 Bouwkrediet In 2004 bij instemming raad met start voorbereiding ontwerp, 90,6 mln. In 2008 vrijgave bouwkrediet, 98,6 mln. In 2009 aannemer kwam met prijsopgave van 33,9 mln. meer dan

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Meerjarenraming

Meerjarenraming Meerjarenraming 2017-2020 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Meerjarenraming Nevobo 2017 2020... 3 2. Reguliere Business Nevobo 2017 2020... 5 3. Opbrengsten Reguliere Business

Nadere informatie

kredietaanvraag Spuiforum Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING

kredietaanvraag Spuiforum Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING In november 2012 heeft uw raad ingestemd met de realisatie van het Spuiforum. Dat besluit kunnen we nu financieel bekrachtigen. De voorstellen

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009

Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Appels en Peren Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009 Programma 1. Benchmark, wat mot je ermee? 2. Appels met peren vergelijken 3. Uitkomsten TAS analyse 4. Verdieping naar..horeca 5.

Nadere informatie

Projectnota UNA-gelden

Projectnota UNA-gelden Projectnota UNA-gelden Project: Volksuniversiteit/Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum Projectplan: Stichting Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum Totale projectkosten: 400.000,-- Maximale bijdrage UNA-gelden:

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 52.824 60.836 52.824 60.836 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Economische impact Bèta College & Delta Academy

Economische impact Bèta College & Delta Academy Economische impact Bèta College & Delta Academy Onderzoek naar de jaarlijkse economische impact van de komst van het Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie drs. Sven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Revitalisering De Flint

RAADSVOORSTEL. TITEL Revitalisering De Flint RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4537467 Aan : Gemeenteraad Datum : 12 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Balans per 31 december 2011 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 60.836 40.297 60.836 40.297 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting.

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting. THT BANQUETINGMAP Welkom bij THT, de Tolhuistuin, hier wachtten vroeger de passagiers op de boot, om over te steken naar het centrum. In de jaren 70 bouwde Shell er zijn complex, met in de tuin een paviljoen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

Sluitende exploitatie van De Kampanje op Willemsoord.

Sluitende exploitatie van De Kampanje op Willemsoord. Sluitende exploitatie van De Kampanje op Willemsoord. In 2007 heeft de schouwburg besloten mee te werken aan een studie naar de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord. Voorwaarden daarbij waren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven

Voorstel/alternatieven Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax 0113 377 300 Raadsvergadering d.d. 8-10-2015 Aan de Raad No. 6. Wissenkerke, 29-9-2015 Onderwerp: Wensen en/of bedenkingen

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie