Update MKBA Spuiforum Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update MKBA Spuiforum Den Haag"

Transcriptie

1 Update MKBA Spuiforum Den Haag OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Gemeente Den Haag OPGESTELD DOOR: Adres: Valkenburgerstraat ND Amsterdam Telefoon: Fax: Website:

2 TITEL RAPPORT: Update MKBA Spuiforum Den Haag STATUS RAPPORT: Eindrapport DATUM: 5 september 2012 OPDRACHTGEVER: Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Carsten Hof PROJECTTEAM DECISIO: Kees van Ommeren Gerwin van der Meulen en John Pertijs

3 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond De basis MKBA (2010) samengevat De 1 e aanvulling (2011) Update MKBA Spuiforum Doel, methodiek en eindresultaat Leeswijzer Kosten en uitgangspunten update MKBA Spuiforum 4 3 Resultaat Interpretatie Kosten Directe baten Variaties in bezoekersaantallen planalternatief Indirecte effecten Overige indirecte effecten... 8 Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport i

4 1 Inleiding Dit rapport is een aanvulling op de door Decisio uitgevoerde MKBA Cultuurforum Spui (10 juni 2010) en de 1 e aanvulling Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (januari 2011). 1.1 Achtergrond De basis MKBA (2010) samengevat In de eerste helft van 2010 heeft Decisio in opdracht van de gemeente Den Haag een maatschappelijk kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van het Internationaal Cultuurforum Spui. Deze gebiedsontwikkelingsvisie is een ruimtelijke vertaling van een breed gedragen ambitie om het Spui te herontwikkelen tot het culturele hart van Den Haag met nationale en internationale uitstraling. De uitgevoerde MKBA draagt bij aan de uitwerking van verschillende planonderdelen en onderbouwing van de definitieve besluitvorming van dit project. In de analyse stonden twee alternatieven centraal: Planalternatief: het Internationaal Dans- en Muziekcentrum op locatie Spui is het nieuwe culturele hart. Hierin zijn het Residentie Orkest (RO), Nederlands Dans Theater (NDT), Gastprogrammering (GP) en óók het Koninklijk Conservatorium gehuisvest. Jaarlijks trekt deze locatie (waarvan aan het KC) bezoekers. Realistisch nulalternatief: het Koninklijk Conservatorium (KC) blijft op de huidige locatie gevestigd. De belangrijkste knelpunten die de instellingen nu ervaren worden grotendeels opgelost door beperkte uitbreiding van de bestaande accommodatie en een upgrading van een aantal zalen en bijhorende voorzieningen zoals onder meer foyerruimte. De bezoekersaantallen blijven op het huidige niveau van per jaar. Absoluut nulalternatief: Beide bovenstaande alternatieven zijn afgezet tegen een denkbeeldig scenario waarin in het geheel niet wordt geïnvesteerd 1. Resultaten: Afgezet tegen het absoluut nulalternatief heeft het realistisch nulalternatief een Netto Contante Waarde-saldo (NCW-saldo) van - 66 mln (kosten 102 mln, baten 36 mln) en het projectalternatief een NCW-saldo van +2 mln (kosten 228, baten 230 mln) 2. Daarnaast scoort het planalternatief kwalitatief beter op het vergroten van de kans dat Den Haag de culturele hoofdstad van Europa wordt in 2018 en de verbetering van de vestigingsplaatspositie van Den Haag voor met name internationale bedrijven en instellingen De 1 e aanvulling (2011) Onder druk van financiële en politieke ontwikkelingen besloot het nieuwe College begin 2011 om drie aanvullende scenario s door te rekenen: 1 Dit niets doen-scenario is niet realistisch omdat de instellingen dan niet meer goed kunnen functioneren en het cultuuraanbod in Den Haag in een neerwaartse spiraal terecht komt. Ook de bezoekersaantallen nemen ieder jaar verder af. 2 Hierbij moet aangetekend worden dat daarbij rekening is gehouden met alle kwantificeerbare effecten. Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 1

5 Scenario 1: Dit scenario omvat een iets kleiner en minder luxe uitgevoerd Dans- en Muziekcentrum dan het oorspronkelijke plan (inclusief een niet integraal aangepakte openbare ruimte) rondom het centrum). Het resulterende NCW-saldo is +8 mln als gevolg van 41 mln aan lagere kosten en 35 mln minder inkomsten aan baten als gevolg van een daling van het aantal bezoekers met per jaar. Scenario 2: In dit scenario wordt het programma van eisen samenhangend ondergebracht op het Spuiplein en Wijnhaven 2. Het gevolg is dat de functies verder uit elkaar liggen en de architectonische uitstraling van het planalternatief ontbreekt. Het resulterende negatieve NCW-saldo is -17 mln ten opzichte van het absoluut nulalternatief op basis van jaarlijkse bezoekers. Scenario 3: Dit is een variant waarbij de noodzakelijke investeringen worden gepleegd aan de huidige culturele instellingen om de functionering te behouden, maar zonder dat de terugloop in bezoekersaantallen wordt gestopt (-19% in 8 jaar). Het resulterende NCW-saldo van -21 mln ten opzichte van het absoluut nulalternatief op basis van bezoekers per jaar is het slechtst scorende scenario. 1.2 Update MKBA Spuiforum Op 31 maart 2011 is door de gemeenteraad van Den Haag besloten om een investeringsvoorstel voor een nieuw Spuiforum op te stellen. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke planvoorstel zijn: o Het vervallen van de kleine theaterzaal (- 350 zitplaatsen); o De bibliotheek wordt grotendeels geschrapt; o Kantooroppervlakte en vergaderruimte wordt verkleind; o Er komen meer commerciële functies (840 m² aan detailhandel en horeca in plaats van 398m²); o Vergroting publieksruimten; o Kwartslag draaiing van het forum; o De herinrichting van de openbare ruimte kent een hoogwaardige afwerking maar geen bijzondere elementen; o Het begrote aantal bezoekers bedraagt ( in oorspronkelijk planalternatief). Dit plan moet op efficiëntere wijze de beoogde allure en overige doelstellingen van de gemeente Den Haag op cultureel gebied verwezenlijken. De investeringskosten bedragen 170 mln (prijspeil ). Ter vergelijking: De investeringskosten van het oorspronkelijke realistisch nulalternatief bedragen 107 mln (prijspeil 2017). 3 Voor deze update zijn in opdracht van de gemeente Den Haag alle bedragen uitgedrukt in het prijspeil Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 2

6 1.2.1 Doel, methodiek en eindresultaat Het doel van deze update is om het nieuwe investeringsvoorstel 2012 door te rekenen zoals de alternatieven in de eerder uitgevoerde MKBA (en de eerste update van de MKBA). Het resultaat is een identiek totaaloverzicht zoals gepresenteerd in het eindrapport MKBA Internationaal Cultuurforum Spui (dd 10 juni 2010). Qua methodiek sluiten we zoveel mogelijk aan bij de methode en uitgangspunten die bij de oorspronkelijke MKBA zijn gebruikt. Dit houdt in dat de analyse gebaseerd is op gegevens voor kosten en bezoekersaantallen die door de gemeente Den Haag zijn aangeleverd. Disclaimer: Decisio heeft geen eigen marktonderzoek uitgevoerd en ook geen toets uitgevoerd op de noodzakelijke uitgangspunten ten aanzien van de kosten van de investeringen en de bezoekersaantallen. 1.3 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk lichten we de belangrijkste uitgangspunten en (investerings)kosten toe. Hoofdstuk 3 licht de resultaten toe van de update aan de hand van een NCW-tabel. Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 3

7 2 Kosten en uitgangspunten update MKBA Spuiforum Qua opzet sluit deze update MKBA Spuiforum aan bij de oorspronkelijke MKBA. Dit betekent dat dezelfde effecten worden gekwantificeerd. Wel zijn er enkele verschillen in instellingen en definities. De belangrijkste verschillen zijn: Het verschil in prijspeilniveau: In deze update worden alle kosten en baten gerekend naar het prijspeil in Daarnaast wordt er gecorrigeerd voor de BTW-verhoging die dit jaar plaatsvindt. Het startjaar van de investeringen lag in 2014 en verschuift nu naar 2015 (net als het NCW-jaar) Tabel 2.1 Overzicht kosten en uitgangspunten Kosten Planalternatief Spuiforum 2012 Realistisch nulalternatief Stichtingskosten (mln ) 170,2 107,1 Inrichtingskosten culturele instellingen (mln ) 4,2 1,1 Kosten tijdelijke huisvesting (mln ) 5,0 5,0 Kosten beheer openbare ruimte (mln p.j.) 0,3 p.j. 0,3 p.j. Kosten grondexploitatie (mln ) 2 6,3 Exploitatiekosten (mln p.j.) 5,8 p.j. 5,0 p.j. Uitgangspunten Startjaar investering Duur bouwinvestering in jaren 3 3 Discontovoet 5,5% 5,5% NCW-jaar Tijdshorizon Prijspeil Bron: Gemeente Den Haag De kosten van de inrichting van openbare ruimte bedragen voor het nieuwe planalternatief De eerste baten treden op in De discontovoet kan worden gezien als een soort rentevoet, het renteniveau waartegen de investeerder kan lenen verhoogd met een risico-opslag. Alle effecten worden doorgerekend tot en met het jaar 2050 en worden contact gemaakt naar het basisjaar Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 4

8 3 Resultaat In tabel 3.1 zijn de resultaten van de Update MKBA Spuiforum opgenomen. Hierbij merken we op dat de in deze tabel gepresenteerde bedragen afwijken van die van tabel 2.1 omdat hier sprake is van netto contante waarden. De scores van het nieuwe planalternatief en het realistisch nulalternatief zijn afgezet tegen het absoluut nulalternatief (in de derde kolom). Tabel 3.1 Netto Contante Waarden Spuiforum Den Haag in miljoenen euro s Planalternatief Spuiforum 2012 Realistisch nulalternatief Absoluut nulalternatief Kosten Stichtingskosten Inrichtingskosten culturele instellingen Kosten tijdelijke huisvesting Ontwikkelingskosten Kosten openbare ruimte Exploitatielasten Totaal NCW kosten t.o.v. absoluut nul Directe baten Welvaartswinst (bestedingen) Totaal NCW directe baten t.o.v. absoluut nul Indirecte effecten Waarde-effect vastgoed Woningen Winkels en kantoren Herontwikkeling Beatrixkwartier Totaal NCW indirecte effecten t.o.v. realistisch nul Overige indirecte en externe effecten Vergroten kans 'Culturele Hoofdstad 2018' Verbetering positie DH vestigingsplaats bedr. en inst Behoud culturele topinstellingen / impact op woon- en leefklimaat Totaal NCW-saldo (mln ) -10 +PM -80 +PM -23 -PM Totaal NCW-saldo (mln ) t.o.v. absoluut nulalternatief +13 +PM -57 +PM 0 Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 5

9 3.1.1 Interpretatie Het saldo van de gekwantificeerde maatschappelijke baten en kosten is voor het planalternatief Spuiforum 70 mln (in NCW) gunstiger dan voor het realistisch nulalternatief en 13 mln gunstiger dan het absolute nulalternatief. Naast de gekwantificeerde effecten zijn ook de niet gekwantificeerde effecten van belang. Het is bekend dat het cultuuraanbod een positieve invloed heeft op het leefen woonklimaat van een stad en voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, dit effect is in de analyse niet gekwantificeerd. Het absolute nulalternatief lijkt (als alleen naar de cijfers wordt gekeken) beter te scoren dan het realistische nulalternatief, maar in dit scenario is het goed mogelijk dat, als gevolg van de afnemende bezoekersaantallen (enkele van) de culturele topinstellingen Den Haag op termijn verlaten wat grote negatieve gevolgen kan hebben voor het Haagse woon-, leef- en vestigingsklimaat Kosten Het planalternatief Spuiforum heeft hogere kosten dan het realistisch nulalternatief. De NCW van de kosten van het planalternatief Spuiforum is 72 mln hoger dan het realistisch nulalternatief. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de hogere stichtingskosten van het Spuiforum (zie tabel 2.1) Directe baten Het effect op de welvaartswinst bestaat uit de bestedingen van het aantal extra bezoekers ten opzichte van de bestedingen in het absoluut nulalternatief. Het planalternatief Spuiforum trekt in totaal bezoekers ten opzichte van bezoekers in het realistisch nulalternatief en het absoluut nulalternatief 4. Het verschil tussen het absoluut nulalternatief en het realistisch nulalternatief is dat door de investeringen in het realistisch nulalternatief het bezoekersaantal van gehandhaafd blijft in de loop der tijd. De bezoekers aan het KC zijn apart gedefinieerd omdat hiervoor een andere gemiddelde besteding is aangehouden in de MKBA dan voor de overige bezoekers. Voor de bezoekers aan het KC is uitgegaan van een gemiddelde besteding van 6 per bezoeker, voor de overige bezoekers bedraagt de gemiddelde besteding 44 per bezoeker Variaties in bezoekersaantallen planalternatief Voor een break-even scenario waarbij de maatschappelijke kosten van het planalternatief Spuiforum 2012 gelijk zijn aan de (kwantificeerbare) baten zijn circa bezoekers per jaar vereist 6. In 4 In het absoluut nulalternatief bedraagt het aantal bezoekers in Dit als gevolg van de jaarlijkse daling van het verwachte aantal bezoekers. 5 Hierbij is rekening gehouden met wat deze mensen in het absoluut nulalternatief zouden doen. Prijspeil is Hierbij gaat het met nadruk niet zoals in de MKBA Internationaal Cultuurforum Spui (2010) om het minimum aantal bezoekers waarbij het planalternatief nog steeds beter scoort dan het realistisch nulalternatief. Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 6

10 een scenario met bezoekers bedraagt het NCW-saldo van het planalternatief Spuiforum 13 mln en bij bezoekers 49 mln Indirecte effecten Waarde-effect vastgoed De ontwikkeling van het Spuiforum zorgen voor een stijging van de vastgoedwaarde. ABF Valuation heeft in 2010 onderzocht wat het effect van culturele voorzieningen binnen grootstedelijke agglomeraties in Nederland is op de waarde van woningen en vastgoed. Voor de MKBA Internationaal Cultuurforum Spui heeft ABF (2010) berekend wat het waarde-effect van de ontwikkeling van het cultuurforum op de vastgoedwaarde in Den Haag. Aangezien dit effect onder meer samenhangt met de verwachte bezoekersaantallen zijn de uitkomsten van dit onderzoek lineair teruggeschaald naar de bezoekersaantallen voor het planalternatief Spuiforum Dit resulteert in een NCW van 168 mln aan welvaartsbaten door bestedingen. Het realistisch nulalternatief heeft 102 mln aan bestedingen. Waarde-effect vastgoed in het absoluut nulalternatief Door de daling van het bezoekersaantal zal in de loop der tijd zal een negatief waarde-effect op het omliggende vastgoed optreden. ABF heeft geconstateerd dat een toename van het bezoekersaantal met (van naar ) leidt tot een waarde-effect op vastgoed van +65 miljoen euro. Een verdere toename met bezoekers tot leidt tot een extra waarde-effect van 31 miljoen euro. Dit laat zien dat er boven een bepaald niveau sprake is van een afnemend effect van een extra bezoeker op de vastgoedwaarde. Hoewel ABF dit niet heeft onderzocht, is er naar alle waarschijnlijkheid ook sprake van een negatief effect op de vastgoedwaarde bij een afname van de bezoekersaantallen. Als we er van uitgaan dat de door ABF gevonden relatie tussen een toename van de bezoekersaantallen even sterk is als bij een afname van de bezoekersaantallen, zou in het absolute nulalternatief, waar de bezoekersaantallen met 4% per jaar teruglopen, de waardedaling van het vastgoed na 10 jaar 25 miljoen NCW bedragen (bij een bezoekersaantal van ca ). Daarna gaat deze waardedaling in deze redenering nog door bij verder teruglopende bezoekersaantallen. In deze tabel is voorzichtigheidshalve het bedrag van de waardedaling na 10 jaar als voorzichtige schatting opgenomen 7. Beatrixkwartier In het planalternatief Spuiforum 2012 verplaatst het KC zich van de huidige locatie (Beatrixkwartier) naar de locatie Spui. Deze locatie wordt gezien als toekomstige locatie voor kantoor- en woningontwikkeling. De hiermee gepaard gaande welvaartswinst als gevolg van intensiever ruimtegebruik en de grondexploitatie bedraagt 5,4 mln. In het realistisch nulalternatief is er geen sprake van verplaatsing. 7 Overigens is dit negatieve effect in eerder uitgevoerde analyses niet gekwantificeerd. Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 7

11 3.1.6 Overige indirecte effecten De overige indirecte effecten van het planalternatief Spuiforum 2012 zijn net als bij het planalternatief MKBA Internationaal Cultuurforum Spui uit 2010 positief. Dit betekent dat nog steeds een positief effect bestaat op de kansen voor Den Haag om te worden verkozen tot Culturele Hoofdstad, er een positief effect is op de positie van Den Haag als vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen, en dat er een positief effect bestaat op het behoud van culturele instellingen. Dit alles is een belangrijk onderdeel voor het woon- en leefklimaat in Den Haag. Update MKBA Spuiforum Den Haag Eindrapport 8

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum

Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Besluitvorming Dans- en Muziekcentrum Max Jeleniewski Projectdirecteur DMC Den Haag, 16 februari 2011 Internationaal Cultuurforum Spui Fotoalbum door soverhl Structuurvisie Visie op de stad Internationale

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Wijzigingen bij 2,4 miljoen passagiers Opdrachtgever: Vliegwiel Twente Maatschappij ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 september 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

"! " # $ % & ' ( ) % * ' ( $ +, -! *

!  # $ % & ' ( ) % * ' ( $ +, -! * ! "!"#$ %&' () %*' ($ +,-!* Maatschappelijke kosten baten analyses Jeroen Frissen Maatschappelijk rendement in het nieuws De maatschappelijke nutsfunctie van schiphol als mainport van Nederland wordt de

Nadere informatie

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN Datum: 28januari 2015 Onze ref. NL221-30019 Deze rapportage geeft de resultaten weer van de actualisatie van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) daken en gevelpanelen,

Nadere informatie

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case 3 3.1 Het Business concept 3 3.2 Opbrengsten,

Nadere informatie

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Sigrid Schenk Irene Pohl Rotterdam, januari 2014 Aanleiding voor verdieping NWW / Botlek Page 2 BRON: HBR Het Botlekgebied / Pernis vormt het

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Strategische Analyse van Vastgoed Objecten

Strategische Analyse van Vastgoed Objecten Strategische Analyse van Vastgoed Objecten Hold-Sell-Invest-Analyse 1 HOLD Desinvesteren 2 SELL 3 INVEST Desinvesteren 4 INVEST & SELL De strategische matrix TRADEMARK Vastgoed / TRADE-MAKELAARS drs. Ernst

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake ontwikkelingen rond het Spuiplein: een nieuw dans- en muziekcentrum en een stedenbouwkundige visie. 0. Inleiding.

Voorstel van het college inzake ontwikkelingen rond het Spuiplein: een nieuw dans- en muziekcentrum en een stedenbouwkundige visie. 0. Inleiding. rv 96 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2009.381 RIS 164033_090630 Gemeente Den Haag RIS164033_01-JUL-2009 Voorstel van het college inzake ontwikkelingen rond het Spuiplein: een nieuw dans- en muziekcentrum

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA)

Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) Een introductie Inhoud Deel 1 - Theorie Wat is een MKBA? Hoe stel ik een MKBA op? Voor- en nadelen Deel 2 - Praktijk Praktijkvoorbeeld: bedrijventerrein t Heen

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

5 november 2014. Onderzoek: Vernieuwing Spuigebied

5 november 2014. Onderzoek: Vernieuwing Spuigebied 5 november 2014 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Regionale peilingen worden gehouden onder het EenVandaag Opiniepanel. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden Whitepaper De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden bbn adviseurs 2014 bbn adviseurs www.bbn.nl info@bbn.nl Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 gaat de wet Markt

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Second opinion Renovatievariant Spuiforum Op 18 juli 2013 heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met de verstrekking van een investeringskrediet voor de realisatie van de gezamenlijke

Nadere informatie

Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016

Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 Resultaat na MKBA 11 december 2012 Inhoud presentatie Inleiding en aanleiding MKBA proces door Boer en Croon Resultaat MKBA: nieuwe MIP boekwerk Besluit MIP Vervolg:

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

rendement van cultureel erfgoed

rendement van cultureel erfgoed 29 januari 2013: Het effect van investeringsprojecten op het maatschappelijk rendement van cultureel erfgoed Floris Lazrak VU University RIGO Research en Advies Floris.Lazrak@rigo.nl Inleiding De bescherming

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141033292 Portefeuille: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Programma: 2.3 Leefbare stad Programma onderdeel: 2.3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Instrument: De maatschappelijke kostenbaten analyse van een warmteuitwisselingsproject. 1. Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Instrument: De maatschappelijke kostenbaten analyse van een warmteuitwisselingsproject. 1. Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse? Instrument: De maatschappelijke kostenbaten analyse van een warmteuitwisselingsproject 1. WAT IS EEN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE?...1 2. DE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN VAN EEN WARMTE-UITWISSELINGSPROJECT...2

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit Beleidsinstrument Mal Groepsrisico Kennistafel buisleidingen, 1 juni 2010 Wim Brinker, Leo

Nadere informatie

Themakatern duurzaamheid

Themakatern duurzaamheid ziekteverzuim cijfer totaal investering totaal energie totaal onderhoud ziekteverzuim docenten (klasse B1) (klasse B2) (klasse B2' ) vloerverwarming + 6% 5% 5% 5% 4% -- - +/- + ++ 6,5 8 Themakatern duurzaamheid

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Waardering vastgoed woningstichting Icarus

Waardering vastgoed woningstichting Icarus woningstichting Icarus Dit is een voorbeeld; één wijze van benadering van vastgoedwaardering. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Waardering van onroerende zaken 3 3 AEDEX/IPD vastgoedindex 4 4 Investeringsseclectie

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Business Case publieke eid-middelen

Business Case publieke eid-middelen Business Case publieke eid-middelen Door: Walter Hulsker, Frank van Zutphen, Jenny Verheyen (Ecorys) Versie: definitief Inleiding Voor een digitale overheid is het belangrijk dat er een systeem is voor

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten en ba- ten gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein & Noordkade

Maatschappelijke kosten en ba- ten gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein & Noordkade RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Maatschappelijke kosten en ba- ten gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein & Noordkade Inzicht in de effecten, risico's en beheermaatregelen

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe Om op te bouwen! Een financiële analyse van de werkelijke kosten voor een nieuw te bouwen gemeentehuis in vergelijking met renovatie van de bestaande panden. April 2012, fractie CDA Overbetuwe 1 Inleiding

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013 Toelichting Grondexploitatie 2013 Waalsprong 16 april 2013 Inhoud Uitgangspunten GREX 2013 Verschillenanalyse t.o.v. GREX 2012 Risicoanalyse 2 GRONDEXPLOITATIE 2013 3 Herijking grondprijzen Grondprijzen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark

MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark Concept eindrapport OPGESTELD OP VERZOEK VAN: DATUM 17 april 2011 OPGESTELD DOOR: Decisio, Witteveen + Bos, Sport 2B VOOR INFORMATIE: Decisio BV Adres: Valkenburgerstraat

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

MKBA verlenging kwalificatieplicht

MKBA verlenging kwalificatieplicht MKBA verlenging kwalificatieplicht Rapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Rotterdam,16 januari 2013 MKBA verlenging kwalificatieplicht Rapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Auteurs: Frank van Zutphen

Nadere informatie

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus. Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus. Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a Coalitieakkoord Het gemeentehuis wordt duurzamer, energiezuiniger

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen Ernst Bos en Theo Vogelzang (LEI) Opgave LEI: Beoordeel peilstrategieën Groene Hart op basis van Maatschappelijke Kosten en Baten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

SCHAATSEN: een Leidse sport...

SCHAATSEN: een Leidse sport... SCHAATSEN: een Leidse sport... Eindrapport Werkgroep Schaatsen Leiden, december 2007...en een markt voor een nieuwe ijsbaan 1 VOORWOORD In Leiden wordt geschaatst. Velen doen dat, en dat levert zowel sportief

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting Nr.: 12Tl011. Kerkrade, 21 maart 2012 Onderwerp: Beëindiging van de grondexploitatie centrumplan en het voteren van een voorbereidingskrediet. Behorend bij ontwerpbesluit nr: 12Rb013.

Nadere informatie

MKBA Sportcampus Rotterdam: actualisatie

MKBA Sportcampus Rotterdam: actualisatie MKBA Sportcampus Rotterdam: actualisatie Eindrapport OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Gemeente Rotterdam OPGESTELD DOOR: Adres: Valkenburgerstraat 212 1011 ND Amsterdam Telefoon: 020 67 00 562 Fax: 020 47 01

Nadere informatie

Het beheer en de exploitatieorganisatie van de vijf buitensportparken in de gemeente De Ronde Venen moet worden geharmoniseerd en geactualiseerd.

Het beheer en de exploitatieorganisatie van de vijf buitensportparken in de gemeente De Ronde Venen moet worden geharmoniseerd en geactualiseerd. Uitwerking nieuw tariefstelsel gemeente De Ronde Venen 9 december 2014 1. Aanleiding Het beheer en de exploitatieorganisatie van de vijf buitensportparken in de gemeente De Ronde Venen moet worden geharmoniseerd

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Overzicht MKBA s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land - - LPBL: Veroni Larsen -

Overzicht MKBA s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land - - LPBL: Veroni Larsen - Overzicht MKBA s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land - - LPBL: Veroni Larsen - Agenda 1. Wat is een MKBA? 2. De opgave in het sociaal domein 3. Interventie & (beoogde) effecten 4. Overzicht verschillende

Nadere informatie

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer, uw brief ons kenmerk behandeld door Stefan van Bogget doorkiesnr. (040) 289 37 60 Geldrop 26 september 2007 onderwerp Verslag informatieavond integrale visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport CPB Notitie Nummer : 2009/7 Datum : 3 maart 2009 Aan : Projectgroep KGT2008 Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport 1 Inleiding In het kader van het verkennende

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer MKBA RRAAM Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer Deze uitgave toont de resultaten van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor het Rijk-regioprogramma

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging

Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging De MKBA is meer dan alleen maar een instrument om subsidie op te halen Dag van de lightrail, 28 Januari 2015 Barry Ubbels www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Ruimtelijk financiële tool. Toelichting opbouw

Ruimtelijk financiële tool. Toelichting opbouw Ruimtelijk financiële tool Toelichting opbouw Overzicht presentatie I. Aanleiding II. Algemene info bij tool III. Toelichting bij gebruik tool I. Aanleiding I. Aanleiding Inrichtingsplannen met lagere

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang

Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang 20 juni 2013 Programma kennismaking rekenen aan samenwerking met Marc van Leent pauze tekenen aan samenwerking met Rob Janssen Bouwmeester Concepten Netwerk

Nadere informatie

4".&/7"55*/( Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit

4.&/755*/( Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit 4".&/7"55*/( Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit Business case en maatschappe lijke kosten-batenanalyse Samenvatting Waarom deze studie? De vraag naar decentraal duurzaam opgewekte elektriciteit

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Werkwijze... 3

Nadere informatie

Het topje van de ijsberg. Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse

Het topje van de ijsberg. Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse Het topje van de ijsberg Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse datum 24 november 2009 versie definitief Auteur(s) P. van der Wekken Integraal Inwonersbeleid en Processen,

Nadere informatie

MKBA wind- en zonneenergie

MKBA wind- en zonneenergie MKBA wind- en zonneenergie Stadskanaal Concept Documenttitel: Status: Concept Datum: 25 maart 2015 Project naam: Project nummer: BD7594-100-100 Klant: Gemeente Stadskanaal Klant contact: De heer R. Martowirono

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Een gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende mismatches ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van

Nadere informatie

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015 Begroting 2016 en bijgestelde begroting 2015 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: de begroting 2016 en de bijgestelde begroting 2015. Om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST DATUM VERGADERING 30 JUPJ 2005 AGENDAPUNTNUMMER 12 BIJLAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 31 17161 2005 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR B0500310 BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

Nadere informatie

MKBA gewogen: voor- en nadelen. CE Delft, Martijn Blom Milieutafel, Den Haag12 november 2013

MKBA gewogen: voor- en nadelen. CE Delft, Martijn Blom Milieutafel, Den Haag12 november 2013 MKBA gewogen: voor- en nadelen CE Delft, Martijn Blom Milieutafel, Den Haag12 november 2013 CE Delft Onafhankelijk, non-profit research & consultancy Secties: Verkeer Ketens- en Milieu-analyse Energie

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York

Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York welkom Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York programma 19.00 Welkom door atelierleider Bart Buijs 19.15 Stand van zaken, visie en uitgangspunten Tamara Ekamper 19.35

Nadere informatie

Optimalisering belevingswaarde begraafplaatsen

Optimalisering belevingswaarde begraafplaatsen begraafplaatsen LOB Bedrijvendag 2014 Gerhard Guliker Senior projectleider KYBYS Introductie Werkvelden KYBYS Natuur & Water Stedelijk Gebied Sport Project- en contractmanagement Begraafplaatsen Funerair

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm-2013.214 - DSO2013.1301 RIS265110 070-7525106. 25 september 2013. Vergelijking Spuiforum en Renovatievariant

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm-2013.214 - DSO2013.1301 RIS265110 070-7525106. 25 september 2013. Vergelijking Spuiforum en Renovatievariant Gemeente Den Haag de gemeenteraad rm-2013.214 - DSO2013.1301 RIS265110 070-7525106 2 25 september 2013 Vergelijking Spuiforum en Renovatievariant Geachte voorzitter, 1. Inleiding Op 18 juli 2013 heeft

Nadere informatie