C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo"

Transcriptie

1 Datum: maandag 6 oktober 2014 Tijd: Locatie: uur uur Gemeentehuis Werkendam Deelnemers : zie deelnemerslijst Afwezig : Adriana de Graaff, Trudy van der Boom, Jeanne van Beers, Wouter Poels en Gerrie Bouman. Agenda Agendapunt 1. Opening en welkom Mw. van Xanten opent het overleg en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen Sovak deelt mede dat de voorgenomen fusie met S&L Zorg niet door gaat. 3. Verslag overlegtafel 16 september 2014 Tekstueel akkoord Inhoudelijk: i.v.m. blz. 7 wordt gevraagd hoe om te gaan met cliënten met een deel behandeling. Het is belangrijk om aan deze cliënten duidelijk te communiceren over het overgangsrecht binnen de Wmo. De behandeling zal apart vanuit de ZVW georganiseerd gaan worden. In Dongemondverband is een brief voor cliënten met AWBZ-begeleiding opgemaakt. Hierin wordt alleen ingegaan op het overgangsrecht vanuit de Wmo. De Riethorst-Stromenland geeft aan dat Breda een brief heeft gestuurd namens de West- Brabantse gemeenten waarin 2 fouten staan. Maar Riethorst-Stromenland vindt geen gehoor bij Breda. 4. Vragen en opmerkingen van zorginstellingen met reactie van gemeenten (bijlage) Aangegeven wordt dat dit punt na agendapunt 5 behandeld zal worden. Want veel van de vragen hebben betrekking op het programma van eisen en de tarieven. Prisma stelde vraag over wisseling personeel. Art 23 van de algemene inkoopvoorwaarden gaat over goedkeuring voor vervanging van personeel. De uitleg hiervan is: zorgaanbieders krijgen vrijheid om vanuit professionaliteit medewerkers in te zetten. Vaak wisseling van medewerkers verlaagt de kwaliteit. Projectleiders gemeenten kijken naar deze bepaling. 5. Bijgestelde Basisovereenkomst met Programma van Eisen (PvE) en bijlage met tarieven De heer Weterings geeft een toelichting op de wezenlijke wijzigingen in de Basisovereenkomst: art 4. De term beëindiging is uit de titel gehaald en lid 3 over de duur is toegevoegd. De duur van de opdracht is gelijk aan de duur van de beschikking of wanneer het resultaat is behaald. Art 6 lid e. Aan gemeenten moet gemeld worden als garanties niet meer nagekomen kunnen worden Art 7 Onderaanneming is toegestaan, hoofdaannemer blijft verantwoordelijk, ook voor de kwaliteit. 1

2 Art 9. Aansprakelijkheid vanuit de basisovereenkomst is beperkter dan in de algemene voorwaarden wordt genoemd. Het bedrag van de dekking wordt in de basisovereenkomst genoemd. Er zijn enkele overwegingen uit de procesovereenkomst toegevoegd aan de basisovereenkomst. Vooral van belang is de langjarige relatie die we aangaan. Ook is toegevoegd dat iedere zorgaanbieder die aan voorwaarden voldoet kan toetreden. Opmerkingen van de zorgaanbieders op de basisovereenkomst: Op blz bij de overwegingen moet 2015 staan i.p.v Bij art 1, de definitie van maatwerkvoorziening staat te verwaarlozen. Deze term graag verbreden naar Wmo-termen. Bij art 2 lid 7, worden de algemene voorwaarden die dienstverlener hanteert uitdrukkelijk van de hand gewezen. Maar de voorwaarden van de zorgaanbieder zijn breder dan de algemene voorwaarden van de gemeente Oosterhout. De leveringsvoorwaarden van dienstverlener hebben ook betrekking op de overeenkomst/relatie met de cliënt. Bijvoorbeeld de verplichting van een hoog/laagbed. Suggestie: Op gelijke punten zijn die van de gemeente leidend? Nog toevoegen 2.8: Voorwaarden die richting cliënt van toepassing zijn, blijven gehanteerd zolang deze niet strijdig zijn met die van de gemeente. De duur in art. 3 van de basisovereenkomst is niet gewijzigd, wel is een overweging over de beoogde duurzame relatie toegevoegd. In art. 6 lid d moet onderneming moet vervangen worden door dienstverlener. De wijziging m.b.t. art 6 lid e is akkoord voor alle aanwezigen. In art 7 komt het woord vrijwilligers in de titel niet terug in tekst. Vrijwilligers wordt geschrapt. In art 7.2 wordt het woord optimale verwijderd. In art 8.1 wordt het woord vrijwilligers in de verwijzing naar art 7 verwijderd. De algemene inkoopvoorwaarden zullen als bijlage 4 weer genoemd worden. Bijlage 1: de uitsluitingsgronden worden ook genoemd in de uniforme eigen verklaring. Er wordt een verwijzing naar aanbestedingswet toegevoegd. Bijlage 2: in het programma van eisen zijn een aantal zaken gewijzigd. Deze zijn genoemd in de memo die als bijlage bij de vergaderstukken is toegevoegd. Deze onderwerpen zijn ook tijdens de vorige FOT besproken. Het stuk m.b.t. acceptatieplicht is aangepast naar de huidige gang van zaken in de AWBZ. Het stuk m.b.t. calamiteiten is aangepast naar de huidige gang van zaken in de IGZ. Het periodieke overleg tussen dienstverleners en gemeenten is in detail anders beschreven De tarieven worden later besproken. Vervoer wordt voor een deel apart bekostigd Een 4 wekentermijn is ter bespreking bij agendapunt 5. Opmerkingen van de zorgaanbieders op het PvE: In de opdrachtomschrijving is de laatste alinea waarin gestreefd wordt naar uniformiteit in de methode van toegang, verwijderd. Reactie: Uniformiteit wordt zoveel mogelijk nagestreefd maar is niet altijd mogelijk vanwege lokaal beleid of een lokale situatie (bijvoorbeeld toegang wordt per gemeente bepaald). Bij Eisen aan de dienstverlening A lid 1 geeft Prisma aan dat ze niet kan voldoen aan continuïteit van de dienstverlening voor de overgangscliënten vanwege het tarief. De Riethorst Stromenland geeft aan dat ze wat betreft behandeling hieraan ook niet kan voldoen. Maar het gaat hier om continuïteit van de begeleiding. De cliënt kan dit echter anders ervaren, die verwacht dat ook behandeling wordt voortgezet. Bij de regio (RWB) wordt deze overgang naar de WLZ en continuïteit van behandeling aangekaart. 2

3 Surplus geeft aan dat sommige diensten niet gecontinueerd kunnen worden vanwege het tarief. Prisma geeft verder aan dat continuïteit van de vergeten groep met hoge indicaties die in 2016 waarschijnlijk weer naar WLZ overgaat, nader bekeken moet worden. Het betreft voornamelijk de VG-sector. Prisma stuurt relevante info hierover naar de heer Koolstra. Acceptatieplicht (A lid 3 en 4) is herschreven. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. De tekst bij Eisen aan de dienstverlening B, Ondersteuning algemeen, is ingekort. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. Bij Eisen aan de dienstverlening C, Productspecifieke eisen, lid 7 geeft de Riethorst Stromenland aan dat aan bij vervoer door mantelzorger toegevoegd moet worden dat de mantelzorger het vervoer ook kan organiseren. Zorgboeren Zuid geeft aan bij Eisen aan de dienstverlening C, Productspecifieke eisen, lid 6 dat levering aan aangrenzende gemeenten nader omschreven moet worden. Daarbij moet aangegeven dat ook cliënten verder kunnen reizen. Gemeenten zouden dit vrij moeten laten aan aanbieder en cliënt. Prisma geeft aan dat veel (overgangs)cliënten verder reizen dan naar de aangrenzende gemeente. Dit is meestal noodzakelijk vanwege de passende voorziening die verder weg is gelegen. Gemeenten willen met die formulering voorkomen dat een cliënt een aanbieder ver weg zal kiezen en dat de aanbieder de vervoerskosten daarvoor moet betalen. Aanbieder moet in die gevallen aan kunnen geven dat de cliënt zelf het vervoer moet regelen. Als een cliënt het vervoer zelf regelt/betaalt, is ver reizen geen probleem voor de aanbieders. Rivas geeft aan dat er ook gewerkt kan worden met een maximum aan kosten/kilometers. In de uitgangspunten die gemeenten en betrokkenen hebben opgesteld is het streven naar een inclusieve samenleving vastgelegd, met ondersteuning zo dichtbij mogelijk. Maar cliënten hebben keuzevrijheid en kunnen kiezen voor een voorziening ver weg. Suggestie: in overleg kan worden afgeweken, bijzondere omstandigheden weglaten. Bij lid 9 geeft Sovak aan dat er niet op iedere locatie een BHV-er aanwezig is. In de AWBZ is dit verplicht. Aanwezigheid BHV wordt geregeld in arbeidsomstandhedenwet en kan hier weggelaten worden. Ook is dit geregeld in kwaliteitscertificaten. Bij lid 10 wordt opgemerkt dat supervisie direct of indirect ook in kwaliteitsnormen van aanbieder wordt vastgelegd. Er moet wel toezicht zijn zodat gebeurt wat er moet gebeuren. Prisma geeft aan dat de professional een inschatting maakt hoe het toezicht georganiseerd moet worden. Lid 10 geeft aan dat de zorgaanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk blijft ook wanneer een stagiair of vrijwilliger wordt ingezet. Het woord supervisie wordt daarom vervangen door verantwoordelijkheid. Surplus geeft aan dat bij V&V een professional aanwezig moet zijn, dit is conform hun kwaliteitseisen. Bij lid 5 staat verplichte aanwezigheid van professional bij groepsgewijze dagbesteding. Dit blijft staan. Opmerkingen van zorgaanbieders bij D Randvoorwaardelijke eisen: In Jeugdwet staat dat VOG max 3 maanden oud mag zijn bij indienstreding. Iedere 3 jaar alle medewerkers een VOG laten halen is volgens de zorgaanbieders te duur. Iedere gemeente heeft hier andere bepalingen over. Projectleiders komen hierop terug. Bij D9 kwaliteit wordt een deugdelijke administratie genoemd, maar dit is ook opgenomen in de kwaliteitskeurmerken. Het melden van calamiteiten en geweldsincidenten, lid 10, is niet aangepast. Definitie calamiteiten is wel toegevoegd. Deze zal iets breder, vanuit perspectief van zorgaanbieder, worden beschreven door de projectleiders. Daarom kan in de tekst ieder geweldsincident en relevant verwijderd worden. Gemeenten moeten weten dat een cliënt gewelddadig is 3

4 geweest. Dit wordt aan generalist gemeld, vastgelegd in verslagen. Moet ieder geweldsincident dan conform protocol gemeld worden? Het gaat om de veiligheid van alle betrokkenen. Dit wordt in werkafspraken vastgelegd. Ook projectleiders gaan onderzoeken of de intentie van de wet nog gevolgd wordt. Lid 13, onverwachte invallen, maakt Amarant zenuwachtig. Gemeenten geven aan dat dit echter niet verder reikt dan waar de gemeente over gaat, om malafide praktijken te signaleren. Net als materiele controle van het zorgkantoor. Bij lid 14 wordt voorgesteld voor frequentie en format aan te sluiten bij landelijke maatstaven. In Wmo staat jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, waaraan aanbieders kosteloos mee moeten werken. Dit kunnen gemeenten niet alleen. De vorm is nog niet bekend. SOVAK geeft aan dat medewerking aan onderzoeken kostbaar is i.v.m. de begeleiding van de cliënt bij het invullen van een onderzoek. Bij 2 Samenwerking rondom cliënt lid 1 wordt aangegeven dat wijzigingen in de situatie van de cliënt worden besproken met generalist. In beschikking moet hierover een passage worden opgenomen en ook in verordening. Wijzigingen worden ook besproken met cliënt, behalve als cliënt hierop niet goed kan reageren. In werkafspraken moet rekening gehouden worden met wet op de privacy. Het woord jeugdarts bij lid 3 blijft erin. Bij 3 zijn de doorlooptijden aangepast. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. Bij 4 Communicatie met cliënt gaat het over bereikbaarheid van de receptie die kan doorverbinden met relevante medewerkers Bij 5 wordt gevraagd om informatie op geaggregeerd niveau om algemene ontwikkelingen en tendensen te kunnen signaleren. Bij 5 lid 5 wordt door Zorgcollectief Altena aangegeven dat ZZPers geen accountantsverklaringen hebben. Reactie: De wet geeft aan bij welke omzet een accountantsverklaring nodig is. In verklaring/jaarrekening/kwartaalrapportages moet wel herleidbaar zijn wat er per gemeente is gedaan. Maar dit blijkt ook uit de facturering. Accountantsverklaring geeft betrouwbaarheid van boekhouding aan. Projectleiders kijken naar deze tekst. Bij lid 2 wordt overleg voor het hele Dongemondgebied als voortzetting van de fysieke overlegtafel bedoeld. Onderzocht wordt nog hoe het contractmanagement wordt georganiseerd. In lid 7 wordt regionaal administratief overleg genoemd. Dit wordt in werkafspraken uitgewerkt. SOVAK geeft aan dat administratieve medewerkers van aanbieders samen met gemeenten kunnen bepalen wat en hoe er het best gerapporteerd kan worden. Lid 6 gaat over aanlevering gegevens bij CAK voor overgangscliënten door zorgaanbieders en voor nieuwe cliënten door gemeenten. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. Tarieven: De heer Koolstra licht toe dat nagerekend is n.a.v. opmerkingen van zorgaanbieders. Voor het overgangsrecht is het tarief voor de categorie licht verhoogd door het gemiddelde aantal uur te verhogen. Dit omdat er bij overgangsrecht weinig mogelijkheden zijn om het zorgaanbod te veranderen. Voor vervoer wordt EUR 5 uur per dag extra vergoed, boven de vervoerskosten die reeds in het tarief zijn verwerkt. Rolstoelvervoer EUR 15 per dag extra. Dit voorstel moet nog geaccordeerd worden door colleges van de gemeenten. Tarieven zijn per maand. Omrekenen naar 4 weken kan indien gewenst. Is door dit nieuwe tarief het probleem bij de zorgaanbieders opgelost? Maaswaarden: weet het niet 4

5 Zorgcollectief Altena: er zijn vooral problemen bij het tarief voor midden en deze blijven bestaan. De heer Koolstra geeft aan dat dit bericht nieuw is en te laat is om in de gewijzigde berekeningen mee te nemen. Zorgcollectief heeft onlangs een interne vergadering belegd en daaruit bleek problemen bij het tarief voor midden. Buro Maks: Het nieuwe tarief komt een stuk tegemoet. Maar of het dekkend is, is nog niet bekend SOVAK: ook hier ligt het probleem bij het middentarief. Prisma: voor overgangscliënten ook bij middentarief een probleem. Cliënten met 9 dagdelen kunnen niet vanuit tarief voor midden in 2015 dezelfde zorg als in 2014 krijgen. Zie Prisma s vraag 14 waarin een daling van 30% wordt aangegeven. Rivas: uurtarief is te laag maar door ander aanbod is dit op te vangen. Voor bestaande cliënten kan dit ook, want met name cliënten in klasse licht. Surplus: op klasse laag is 17% korting toegepast, op midden 10%, vervoerstarief is te laag. Of er probleem is, is aan bestuurders. Amarant: is blij dat gemeenten meer bieden. Amarant gaat morgen narekenen en geeft nog een reactie. Zorgboeren Zuid: het tarief voor het overgangsrecht betekent dat cliënten minder zorg krijgen. Maar de zorgbehoefte blijft even groot. Er is een probleem bij midden. Riethorst Stromenland: geen problemen met de tarieven. Logeren, los als 3 eenheden is niet haalbaar. Maar als onderdeel van meerdere vormen van ondersteuning kan cliënt ook in midden of zwaar uitkomen. Vervoer is een probleem. GGZ Breburg: uurtarief is voor GGZ te laag, maar Breburg heeft vooral overgangscliënten in licht en daarvoor is het tarief toereikend, mits deze niet hele indicatie claimen. Toelichting door de heer Hellendoorn: het rijk bezuinigt. Gemeenten verdelen de beschikbare middelen over klassen, na uitgebreid overleg met zorgaanbieders. Aan aanbieders is het om mensen onder in de klassen en boven in de klassen met elkaar te laten middelen, zodat tarief toereikend is. Surplus geeft aan dat korting op de huidige NZA-uurtarieven hun voorkeur heeft. Toelichting op het extra tarief voor vervoer door de heer Koolstra: de bekostiging voor benodigd vervoer zit in de reeds genoemde tarieven voor licht en midden. Maar er is gekozen om een extra compensatie te bieden, gezien de reacties van de zorgaanbieders. Er is daarbij rekening gehouden met het beschikbare budget. Maaswaarden: vervoer duurder, geboden vergoedingen te laag. Zorgcollectief Altena: vervoer is voor overgangscliënten niet te organiseren voor dit tarief. Buro Maks: heeft geen vervoer. Sovak: is te weinig voor overgangsrecht. Tarief is reeds gekort en daar kan geen vervoer uit betaald worden. Voor nieuwe cliënten zal een rekening gestuurd worden voor vervoer. Prisma: voor overgangscliënten is er probleem. Rivas: heeft geen cliënten voor vervoer. Maar als dat wel zo was dan is het te weinig. Surplus: korting incl. huisvestingscomponent is 30% en dit is teveel. Zonder huisvesting is de korting 20% en dit is ook teveel. Amarant: vervoer moet gebaseerd zijn op reële tarieven zeker als cliënt hier inzage in heeft. EUR 5,- is te weinig. Zorgboeren Zuid: waarom geen km vergoeding? Mag je extra bijdragen vragen voor vervoer? In het overgangsrecht mag dit zeker niet. Zorgkantoor staat apart factureren aan cliënt toe als gekozen wordt voor een verdere locatie. Riethorst: vervoer wordt nagerekend. GGZ Breburg: weinig cliënten met vervoer daarom is dit te lage tarief overzichtelijk. Betaling per maand of per 4 weken? 5

6 Sovak weet niet. Rivas, Maaswaarden, Prisma, Surplus, Amarant, Zorgboeren, GGZ kiezen voor 4 weken. Omdat dit een meerderheid is, wordt het tarief toegerekend van maand naar 4 weken. Toelichting vanuit gemeenten op de tarieven: Nav de reacties tijdens de vorige FOT en de schriftelijke reacties is het tarief voor licht aangepast. Hiermee hebben we het maximale budget bereikt. Verzoek aan de aanbieders om de tarieven over de gehele populatie te bezien, zodat cliënten onder en boven in klassen weer op het gemiddelde uitkomen. Prisma geeft aan dat andere gemeenten betere tarieven hebben: Heusden, Waalwijk. Waarschijnlijk zijn deze tarieven niet vergelijkbaar vanwege andere klasse-indeling en andere leveringsvoorwaarden. 6. Afspraken verder proces Er wordt naar een pragmatische wijze voor ondertekening van overeenkomsten gezocht. Hierover wordt iedereen nog geïnformeerd. Er komt een definitieve overeenkomst binnen circa 2 weken. Aanbieders worden verzocht de gemeenten actief te informeren over het wel of niet tekenen van de overeenkomst. 7. Rondvraag Surplus vraagt of de Dongemond gemeenten gehoor geven aan het verzoek om bevoorschotting. Deze overeenkomsten gaan uit van het facturabel maken van een bedrag. Zodra beschikking afgegeven is kan er ondersteuning geleverd worden de gefactureerd en betaald wordt. Er zijn hier bepalingen over opgesteld vanuit VNG. Omliggende gemeenten doen dit wel. Reactie: De Dongemondgemeenten hebben hier niet voor gekozen. Er wordt wel gekeken naar een goede betaaltermijn. 8. Sluiting 6

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Adviezen WMO-raad en Seniorenraad op het WMO Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016

Adviezen WMO-raad en Seniorenraad op het WMO Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016 Adviezen WMO-raad en Seniorenraad op het WMO Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016 Adviezen en vragen 1. Door het krappe tijdpad en de door het College gevolgde procedure is de feitelijke ruimte voor wijziging

Nadere informatie

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Algemeen Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie