C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo"

Transcriptie

1 Datum: maandag 6 oktober 2014 Tijd: Locatie: uur uur Gemeentehuis Werkendam Deelnemers : zie deelnemerslijst Afwezig : Adriana de Graaff, Trudy van der Boom, Jeanne van Beers, Wouter Poels en Gerrie Bouman. Agenda Agendapunt 1. Opening en welkom Mw. van Xanten opent het overleg en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen Sovak deelt mede dat de voorgenomen fusie met S&L Zorg niet door gaat. 3. Verslag overlegtafel 16 september 2014 Tekstueel akkoord Inhoudelijk: i.v.m. blz. 7 wordt gevraagd hoe om te gaan met cliënten met een deel behandeling. Het is belangrijk om aan deze cliënten duidelijk te communiceren over het overgangsrecht binnen de Wmo. De behandeling zal apart vanuit de ZVW georganiseerd gaan worden. In Dongemondverband is een brief voor cliënten met AWBZ-begeleiding opgemaakt. Hierin wordt alleen ingegaan op het overgangsrecht vanuit de Wmo. De Riethorst-Stromenland geeft aan dat Breda een brief heeft gestuurd namens de West- Brabantse gemeenten waarin 2 fouten staan. Maar Riethorst-Stromenland vindt geen gehoor bij Breda. 4. Vragen en opmerkingen van zorginstellingen met reactie van gemeenten (bijlage) Aangegeven wordt dat dit punt na agendapunt 5 behandeld zal worden. Want veel van de vragen hebben betrekking op het programma van eisen en de tarieven. Prisma stelde vraag over wisseling personeel. Art 23 van de algemene inkoopvoorwaarden gaat over goedkeuring voor vervanging van personeel. De uitleg hiervan is: zorgaanbieders krijgen vrijheid om vanuit professionaliteit medewerkers in te zetten. Vaak wisseling van medewerkers verlaagt de kwaliteit. Projectleiders gemeenten kijken naar deze bepaling. 5. Bijgestelde Basisovereenkomst met Programma van Eisen (PvE) en bijlage met tarieven De heer Weterings geeft een toelichting op de wezenlijke wijzigingen in de Basisovereenkomst: art 4. De term beëindiging is uit de titel gehaald en lid 3 over de duur is toegevoegd. De duur van de opdracht is gelijk aan de duur van de beschikking of wanneer het resultaat is behaald. Art 6 lid e. Aan gemeenten moet gemeld worden als garanties niet meer nagekomen kunnen worden Art 7 Onderaanneming is toegestaan, hoofdaannemer blijft verantwoordelijk, ook voor de kwaliteit. 1

2 Art 9. Aansprakelijkheid vanuit de basisovereenkomst is beperkter dan in de algemene voorwaarden wordt genoemd. Het bedrag van de dekking wordt in de basisovereenkomst genoemd. Er zijn enkele overwegingen uit de procesovereenkomst toegevoegd aan de basisovereenkomst. Vooral van belang is de langjarige relatie die we aangaan. Ook is toegevoegd dat iedere zorgaanbieder die aan voorwaarden voldoet kan toetreden. Opmerkingen van de zorgaanbieders op de basisovereenkomst: Op blz bij de overwegingen moet 2015 staan i.p.v Bij art 1, de definitie van maatwerkvoorziening staat te verwaarlozen. Deze term graag verbreden naar Wmo-termen. Bij art 2 lid 7, worden de algemene voorwaarden die dienstverlener hanteert uitdrukkelijk van de hand gewezen. Maar de voorwaarden van de zorgaanbieder zijn breder dan de algemene voorwaarden van de gemeente Oosterhout. De leveringsvoorwaarden van dienstverlener hebben ook betrekking op de overeenkomst/relatie met de cliënt. Bijvoorbeeld de verplichting van een hoog/laagbed. Suggestie: Op gelijke punten zijn die van de gemeente leidend? Nog toevoegen 2.8: Voorwaarden die richting cliënt van toepassing zijn, blijven gehanteerd zolang deze niet strijdig zijn met die van de gemeente. De duur in art. 3 van de basisovereenkomst is niet gewijzigd, wel is een overweging over de beoogde duurzame relatie toegevoegd. In art. 6 lid d moet onderneming moet vervangen worden door dienstverlener. De wijziging m.b.t. art 6 lid e is akkoord voor alle aanwezigen. In art 7 komt het woord vrijwilligers in de titel niet terug in tekst. Vrijwilligers wordt geschrapt. In art 7.2 wordt het woord optimale verwijderd. In art 8.1 wordt het woord vrijwilligers in de verwijzing naar art 7 verwijderd. De algemene inkoopvoorwaarden zullen als bijlage 4 weer genoemd worden. Bijlage 1: de uitsluitingsgronden worden ook genoemd in de uniforme eigen verklaring. Er wordt een verwijzing naar aanbestedingswet toegevoegd. Bijlage 2: in het programma van eisen zijn een aantal zaken gewijzigd. Deze zijn genoemd in de memo die als bijlage bij de vergaderstukken is toegevoegd. Deze onderwerpen zijn ook tijdens de vorige FOT besproken. Het stuk m.b.t. acceptatieplicht is aangepast naar de huidige gang van zaken in de AWBZ. Het stuk m.b.t. calamiteiten is aangepast naar de huidige gang van zaken in de IGZ. Het periodieke overleg tussen dienstverleners en gemeenten is in detail anders beschreven De tarieven worden later besproken. Vervoer wordt voor een deel apart bekostigd Een 4 wekentermijn is ter bespreking bij agendapunt 5. Opmerkingen van de zorgaanbieders op het PvE: In de opdrachtomschrijving is de laatste alinea waarin gestreefd wordt naar uniformiteit in de methode van toegang, verwijderd. Reactie: Uniformiteit wordt zoveel mogelijk nagestreefd maar is niet altijd mogelijk vanwege lokaal beleid of een lokale situatie (bijvoorbeeld toegang wordt per gemeente bepaald). Bij Eisen aan de dienstverlening A lid 1 geeft Prisma aan dat ze niet kan voldoen aan continuïteit van de dienstverlening voor de overgangscliënten vanwege het tarief. De Riethorst Stromenland geeft aan dat ze wat betreft behandeling hieraan ook niet kan voldoen. Maar het gaat hier om continuïteit van de begeleiding. De cliënt kan dit echter anders ervaren, die verwacht dat ook behandeling wordt voortgezet. Bij de regio (RWB) wordt deze overgang naar de WLZ en continuïteit van behandeling aangekaart. 2

3 Surplus geeft aan dat sommige diensten niet gecontinueerd kunnen worden vanwege het tarief. Prisma geeft verder aan dat continuïteit van de vergeten groep met hoge indicaties die in 2016 waarschijnlijk weer naar WLZ overgaat, nader bekeken moet worden. Het betreft voornamelijk de VG-sector. Prisma stuurt relevante info hierover naar de heer Koolstra. Acceptatieplicht (A lid 3 en 4) is herschreven. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. De tekst bij Eisen aan de dienstverlening B, Ondersteuning algemeen, is ingekort. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. Bij Eisen aan de dienstverlening C, Productspecifieke eisen, lid 7 geeft de Riethorst Stromenland aan dat aan bij vervoer door mantelzorger toegevoegd moet worden dat de mantelzorger het vervoer ook kan organiseren. Zorgboeren Zuid geeft aan bij Eisen aan de dienstverlening C, Productspecifieke eisen, lid 6 dat levering aan aangrenzende gemeenten nader omschreven moet worden. Daarbij moet aangegeven dat ook cliënten verder kunnen reizen. Gemeenten zouden dit vrij moeten laten aan aanbieder en cliënt. Prisma geeft aan dat veel (overgangs)cliënten verder reizen dan naar de aangrenzende gemeente. Dit is meestal noodzakelijk vanwege de passende voorziening die verder weg is gelegen. Gemeenten willen met die formulering voorkomen dat een cliënt een aanbieder ver weg zal kiezen en dat de aanbieder de vervoerskosten daarvoor moet betalen. Aanbieder moet in die gevallen aan kunnen geven dat de cliënt zelf het vervoer moet regelen. Als een cliënt het vervoer zelf regelt/betaalt, is ver reizen geen probleem voor de aanbieders. Rivas geeft aan dat er ook gewerkt kan worden met een maximum aan kosten/kilometers. In de uitgangspunten die gemeenten en betrokkenen hebben opgesteld is het streven naar een inclusieve samenleving vastgelegd, met ondersteuning zo dichtbij mogelijk. Maar cliënten hebben keuzevrijheid en kunnen kiezen voor een voorziening ver weg. Suggestie: in overleg kan worden afgeweken, bijzondere omstandigheden weglaten. Bij lid 9 geeft Sovak aan dat er niet op iedere locatie een BHV-er aanwezig is. In de AWBZ is dit verplicht. Aanwezigheid BHV wordt geregeld in arbeidsomstandhedenwet en kan hier weggelaten worden. Ook is dit geregeld in kwaliteitscertificaten. Bij lid 10 wordt opgemerkt dat supervisie direct of indirect ook in kwaliteitsnormen van aanbieder wordt vastgelegd. Er moet wel toezicht zijn zodat gebeurt wat er moet gebeuren. Prisma geeft aan dat de professional een inschatting maakt hoe het toezicht georganiseerd moet worden. Lid 10 geeft aan dat de zorgaanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk blijft ook wanneer een stagiair of vrijwilliger wordt ingezet. Het woord supervisie wordt daarom vervangen door verantwoordelijkheid. Surplus geeft aan dat bij V&V een professional aanwezig moet zijn, dit is conform hun kwaliteitseisen. Bij lid 5 staat verplichte aanwezigheid van professional bij groepsgewijze dagbesteding. Dit blijft staan. Opmerkingen van zorgaanbieders bij D Randvoorwaardelijke eisen: In Jeugdwet staat dat VOG max 3 maanden oud mag zijn bij indienstreding. Iedere 3 jaar alle medewerkers een VOG laten halen is volgens de zorgaanbieders te duur. Iedere gemeente heeft hier andere bepalingen over. Projectleiders komen hierop terug. Bij D9 kwaliteit wordt een deugdelijke administratie genoemd, maar dit is ook opgenomen in de kwaliteitskeurmerken. Het melden van calamiteiten en geweldsincidenten, lid 10, is niet aangepast. Definitie calamiteiten is wel toegevoegd. Deze zal iets breder, vanuit perspectief van zorgaanbieder, worden beschreven door de projectleiders. Daarom kan in de tekst ieder geweldsincident en relevant verwijderd worden. Gemeenten moeten weten dat een cliënt gewelddadig is 3

4 geweest. Dit wordt aan generalist gemeld, vastgelegd in verslagen. Moet ieder geweldsincident dan conform protocol gemeld worden? Het gaat om de veiligheid van alle betrokkenen. Dit wordt in werkafspraken vastgelegd. Ook projectleiders gaan onderzoeken of de intentie van de wet nog gevolgd wordt. Lid 13, onverwachte invallen, maakt Amarant zenuwachtig. Gemeenten geven aan dat dit echter niet verder reikt dan waar de gemeente over gaat, om malafide praktijken te signaleren. Net als materiele controle van het zorgkantoor. Bij lid 14 wordt voorgesteld voor frequentie en format aan te sluiten bij landelijke maatstaven. In Wmo staat jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, waaraan aanbieders kosteloos mee moeten werken. Dit kunnen gemeenten niet alleen. De vorm is nog niet bekend. SOVAK geeft aan dat medewerking aan onderzoeken kostbaar is i.v.m. de begeleiding van de cliënt bij het invullen van een onderzoek. Bij 2 Samenwerking rondom cliënt lid 1 wordt aangegeven dat wijzigingen in de situatie van de cliënt worden besproken met generalist. In beschikking moet hierover een passage worden opgenomen en ook in verordening. Wijzigingen worden ook besproken met cliënt, behalve als cliënt hierop niet goed kan reageren. In werkafspraken moet rekening gehouden worden met wet op de privacy. Het woord jeugdarts bij lid 3 blijft erin. Bij 3 zijn de doorlooptijden aangepast. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. Bij 4 Communicatie met cliënt gaat het over bereikbaarheid van de receptie die kan doorverbinden met relevante medewerkers Bij 5 wordt gevraagd om informatie op geaggregeerd niveau om algemene ontwikkelingen en tendensen te kunnen signaleren. Bij 5 lid 5 wordt door Zorgcollectief Altena aangegeven dat ZZPers geen accountantsverklaringen hebben. Reactie: De wet geeft aan bij welke omzet een accountantsverklaring nodig is. In verklaring/jaarrekening/kwartaalrapportages moet wel herleidbaar zijn wat er per gemeente is gedaan. Maar dit blijkt ook uit de facturering. Accountantsverklaring geeft betrouwbaarheid van boekhouding aan. Projectleiders kijken naar deze tekst. Bij lid 2 wordt overleg voor het hele Dongemondgebied als voortzetting van de fysieke overlegtafel bedoeld. Onderzocht wordt nog hoe het contractmanagement wordt georganiseerd. In lid 7 wordt regionaal administratief overleg genoemd. Dit wordt in werkafspraken uitgewerkt. SOVAK geeft aan dat administratieve medewerkers van aanbieders samen met gemeenten kunnen bepalen wat en hoe er het best gerapporteerd kan worden. Lid 6 gaat over aanlevering gegevens bij CAK voor overgangscliënten door zorgaanbieders en voor nieuwe cliënten door gemeenten. Hiermee gaan alle aanwezigen akkoord. Tarieven: De heer Koolstra licht toe dat nagerekend is n.a.v. opmerkingen van zorgaanbieders. Voor het overgangsrecht is het tarief voor de categorie licht verhoogd door het gemiddelde aantal uur te verhogen. Dit omdat er bij overgangsrecht weinig mogelijkheden zijn om het zorgaanbod te veranderen. Voor vervoer wordt EUR 5 uur per dag extra vergoed, boven de vervoerskosten die reeds in het tarief zijn verwerkt. Rolstoelvervoer EUR 15 per dag extra. Dit voorstel moet nog geaccordeerd worden door colleges van de gemeenten. Tarieven zijn per maand. Omrekenen naar 4 weken kan indien gewenst. Is door dit nieuwe tarief het probleem bij de zorgaanbieders opgelost? Maaswaarden: weet het niet 4

5 Zorgcollectief Altena: er zijn vooral problemen bij het tarief voor midden en deze blijven bestaan. De heer Koolstra geeft aan dat dit bericht nieuw is en te laat is om in de gewijzigde berekeningen mee te nemen. Zorgcollectief heeft onlangs een interne vergadering belegd en daaruit bleek problemen bij het tarief voor midden. Buro Maks: Het nieuwe tarief komt een stuk tegemoet. Maar of het dekkend is, is nog niet bekend SOVAK: ook hier ligt het probleem bij het middentarief. Prisma: voor overgangscliënten ook bij middentarief een probleem. Cliënten met 9 dagdelen kunnen niet vanuit tarief voor midden in 2015 dezelfde zorg als in 2014 krijgen. Zie Prisma s vraag 14 waarin een daling van 30% wordt aangegeven. Rivas: uurtarief is te laag maar door ander aanbod is dit op te vangen. Voor bestaande cliënten kan dit ook, want met name cliënten in klasse licht. Surplus: op klasse laag is 17% korting toegepast, op midden 10%, vervoerstarief is te laag. Of er probleem is, is aan bestuurders. Amarant: is blij dat gemeenten meer bieden. Amarant gaat morgen narekenen en geeft nog een reactie. Zorgboeren Zuid: het tarief voor het overgangsrecht betekent dat cliënten minder zorg krijgen. Maar de zorgbehoefte blijft even groot. Er is een probleem bij midden. Riethorst Stromenland: geen problemen met de tarieven. Logeren, los als 3 eenheden is niet haalbaar. Maar als onderdeel van meerdere vormen van ondersteuning kan cliënt ook in midden of zwaar uitkomen. Vervoer is een probleem. GGZ Breburg: uurtarief is voor GGZ te laag, maar Breburg heeft vooral overgangscliënten in licht en daarvoor is het tarief toereikend, mits deze niet hele indicatie claimen. Toelichting door de heer Hellendoorn: het rijk bezuinigt. Gemeenten verdelen de beschikbare middelen over klassen, na uitgebreid overleg met zorgaanbieders. Aan aanbieders is het om mensen onder in de klassen en boven in de klassen met elkaar te laten middelen, zodat tarief toereikend is. Surplus geeft aan dat korting op de huidige NZA-uurtarieven hun voorkeur heeft. Toelichting op het extra tarief voor vervoer door de heer Koolstra: de bekostiging voor benodigd vervoer zit in de reeds genoemde tarieven voor licht en midden. Maar er is gekozen om een extra compensatie te bieden, gezien de reacties van de zorgaanbieders. Er is daarbij rekening gehouden met het beschikbare budget. Maaswaarden: vervoer duurder, geboden vergoedingen te laag. Zorgcollectief Altena: vervoer is voor overgangscliënten niet te organiseren voor dit tarief. Buro Maks: heeft geen vervoer. Sovak: is te weinig voor overgangsrecht. Tarief is reeds gekort en daar kan geen vervoer uit betaald worden. Voor nieuwe cliënten zal een rekening gestuurd worden voor vervoer. Prisma: voor overgangscliënten is er probleem. Rivas: heeft geen cliënten voor vervoer. Maar als dat wel zo was dan is het te weinig. Surplus: korting incl. huisvestingscomponent is 30% en dit is teveel. Zonder huisvesting is de korting 20% en dit is ook teveel. Amarant: vervoer moet gebaseerd zijn op reële tarieven zeker als cliënt hier inzage in heeft. EUR 5,- is te weinig. Zorgboeren Zuid: waarom geen km vergoeding? Mag je extra bijdragen vragen voor vervoer? In het overgangsrecht mag dit zeker niet. Zorgkantoor staat apart factureren aan cliënt toe als gekozen wordt voor een verdere locatie. Riethorst: vervoer wordt nagerekend. GGZ Breburg: weinig cliënten met vervoer daarom is dit te lage tarief overzichtelijk. Betaling per maand of per 4 weken? 5

6 Sovak weet niet. Rivas, Maaswaarden, Prisma, Surplus, Amarant, Zorgboeren, GGZ kiezen voor 4 weken. Omdat dit een meerderheid is, wordt het tarief toegerekend van maand naar 4 weken. Toelichting vanuit gemeenten op de tarieven: Nav de reacties tijdens de vorige FOT en de schriftelijke reacties is het tarief voor licht aangepast. Hiermee hebben we het maximale budget bereikt. Verzoek aan de aanbieders om de tarieven over de gehele populatie te bezien, zodat cliënten onder en boven in klassen weer op het gemiddelde uitkomen. Prisma geeft aan dat andere gemeenten betere tarieven hebben: Heusden, Waalwijk. Waarschijnlijk zijn deze tarieven niet vergelijkbaar vanwege andere klasse-indeling en andere leveringsvoorwaarden. 6. Afspraken verder proces Er wordt naar een pragmatische wijze voor ondertekening van overeenkomsten gezocht. Hierover wordt iedereen nog geïnformeerd. Er komt een definitieve overeenkomst binnen circa 2 weken. Aanbieders worden verzocht de gemeenten actief te informeren over het wel of niet tekenen van de overeenkomst. 7. Rondvraag Surplus vraagt of de Dongemond gemeenten gehoor geven aan het verzoek om bevoorschotting. Deze overeenkomsten gaan uit van het facturabel maken van een bedrag. Zodra beschikking afgegeven is kan er ondersteuning geleverd worden de gefactureerd en betaald wordt. Er zijn hier bepalingen over opgesteld vanuit VNG. Omliggende gemeenten doen dit wel. Reactie: De Dongemondgemeenten hebben hier niet voor gekozen. Er wordt wel gekeken naar een goede betaaltermijn. 8. Sluiting 6

C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Datum: dinsdag 8 juli 2014 Tijd: 16.00-19.00 uur Locatie: Activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout

Nadere informatie

Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Datum: dinsdag 12 augustus 2014 Tijd: 16.00-19.00 uur Locatie: Gemeentehuis Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam agendapunt

Nadere informatie

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Overeenkomsten 1. Procesovereenkomst: start bestuurlijke aanbesteding Onderlinge afspraken over relatie en werkwijze 2. Basisovereenkomst: Zakelijk

Nadere informatie

Programma van Eisen behorende bij de Basisovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Dongemond gemeenten

Programma van Eisen behorende bij de Basisovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Dongemond gemeenten 1 Programma van Eisen behorende bij de Basisovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Dongemond gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem) Eerst volgt een beschrijving

Nadere informatie

Verslag Fysieke overlegtafel Wmo Dongemond 23 mei Locatie: Gemeentehuis Werkendam, Raadhuisplein 1, 4251 VZ, Werkendam

Verslag Fysieke overlegtafel Wmo Dongemond 23 mei Locatie: Gemeentehuis Werkendam, Raadhuisplein 1, 4251 VZ, Werkendam Verslag Fysieke overlegtafel Wmo Dongemond 23 mei 2016 Locatie: Gemeentehuis Werkendam, Raadhuisplein 1, 4251 VZ, Werkendam Agendapunt 1. Opening / vaststellen agenda Lex Schoonen opent de vergadering.

Nadere informatie

Inkoop Wmo begeleiding 2018 Eerste inkooptafel 6 juli 2017

Inkoop Wmo begeleiding 2018 Eerste inkooptafel 6 juli 2017 Inkoop Wmo begeleiding 2018 Eerste inkooptafel 6 juli 2017 1. Opening en vaststelling agenda 2. Voorstelrondje 3. Spelregels en mededelingen 4. Vaststelling COB-Overeenkomst Agenda Bespreken ingebrachte

Nadere informatie

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Vragen tot en met 15 augustus 2014 Vraag Paragraaf Vraag Antwoord nr. 1 Deelovereenkomst Individuele 14) Regionaal

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Verslag Overlegtafel 1 e ronde d.d. 30 oktober 2014 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter) Dhr. J. Thomas

Nadere informatie

Informatieve bijeenkomst

Informatieve bijeenkomst Informatieve bijeenkomst 16 oktober 2014 Wmo adviesraden en Clientenraad ISD P&O De Kempen 1 AGENDA 19.30 uur Welkom door projectleider Transities 19.35 uur Inkoop Wmo/Begeleiding 19.50 uur Mogelijkheid

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo tussen. De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem

Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo tussen. De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 tussen De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en 1 De Gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg,

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 16 september 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016. Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015)

Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016. Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015) Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016 Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015) Inkoopopdracht (1) Binnen het beschikbare budget contracteren van (2) Kwalitatief

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Naar nu blijkt heeft Thuishulp Gezellig zich vrijwillig teruggetrokken uit de aanbesteding Beuningen, Mook en Middelaar.

Naar nu blijkt heeft Thuishulp Gezellig zich vrijwillig teruggetrokken uit de aanbesteding Beuningen, Mook en Middelaar. Samengevatte concept verslaglegging Overleg gemeente Beuningen, Mook en Middelaar en aanbieders huishoudelijke hulp donderdag 21 april 2016 09:30-11:25 uur. Deelnemers gesprek: Gemeente Beuningen: - André

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden

Sociale Dienst Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Informatie bijeenkomst transformatie Wmo dagbesteding per 1-1-2018 Zo werkt het. 1. Opening Agenda 1. Opening 9.00 uur 2. Veranderingen in de maatwerkvoorziening dagbesteding

Nadere informatie

Robbe & Partners BESTUURS- EN BELEIDSADVISEURS

Robbe & Partners BESTUURS- EN BELEIDSADVISEURS Aan: Jacky Wolters (gemeente Zwolle en Kampen) Van: Tim Robbe Onderwerp: Prijsstelling en bekostiging Datum: 21 september 2014 1. Inleiding 1.1 De gemeenten Zwolle en Kampen doorlopen momenteel afzonderlijk

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 5 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 5 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 augustus 2014. . VERSLAG EN ACTIELIJST 5 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 augustus 2014. Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij

Nadere informatie

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 workshop Raad op Zaterdag PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 Ronald Bellekom VNG 3 onderwerpen PGB beleid Trekkingsrecht Voorkomen fraude pgb beleid: balanceren tussen verschillende doelstellingen? Keuzevrijheid

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015)

Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015) Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding 2016 Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015) Onderwerpen (1) Update en vervolgproces transformatie dagbesteding (2) Definitief

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

1. Voorstel Declareren

1. Voorstel Declareren Aan Deelnemers Fysieke Overlegtafel - Begeleiding Van ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk Onderwerp len aanpassing deelovereenkomst/ bijlagen/werkafspraken Begeleiding Datum Fysieke overlegtafel 26 september

Nadere informatie

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten 23. Over het PGB en het Trekkingrecht In 20 minuten Twee onderdelen 1. Pgb in de Wmo en Jeugd. 2. Invoeren Trekkingsrecht en SVB Toegang: handreiking Overgangsrecht: handreiking in de maak PGB beleid:

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Tabel Overzicht met vraag en antwoord Nr. Vraag Antwoord 1. Wat is het doel en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten.

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten. Veel stelde vragen en antwoorden over de overheveling naar de Wlz van de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo VNG, 20 februari 2017 Met ingang

Nadere informatie

Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding tussen

Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding tussen Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 tussen De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en 1 De Gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg,

Nadere informatie

Aanwezig : zie presentielijst Afwezig : zie presentielijst

Aanwezig : zie presentielijst Afwezig : zie presentielijst ** Verslag : Fysieke overlegtafel Resultaatsovereenkomst Begeleiding Brabantse Wal Datum : 18 mei 2015 Tijd : 10.30 uur Locatie : gemeentehuis Steenbergen Onderwerp : uitvoering resultaatsovereenkomst

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad voortgang inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad voortgang inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

De heer Teunissen stelt voor het verslag van de vorige fysieke overlegtafel per pagina te bespreken.

De heer Teunissen stelt voor het verslag van de vorige fysieke overlegtafel per pagina te bespreken. Verslag Vierde fysieke overlegtafel Dinsdag 16 september 2014 17.00 19.15 uur Gemeentehuis Houten Aanwezigen: mevrouw Aelemans (Wmo Raad IJsselstein), de heer Baljon (Vitras), mevrouw Bassa (Vereniging

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 1 8 MRT Brief van het college aan de raad. Onderwerp Uitvoeringsbesluit jeugdhulp pgb

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 1 8 MRT Brief van het college aan de raad. Onderwerp Uitvoeringsbesluit jeugdhulp pgb RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp Uitvoeringsbesluit jeugdhulp pgb Van de raad gevraagde actie Kennis nemen van deze informatie VERZONDEN 1 8 MRT 2015. Geachte leden van

Nadere informatie

Verslag 3 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen

Verslag 3 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen Verslag 3 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen Donderdag 29 oktober 2015 van 14.00 tot 16.15 uur Kamer 4/5 Rhenen. Aanwezig: Andre Groenewegen (Lelie

Nadere informatie

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, September 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017

Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017 Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017 In dit verslag zijn opmerkingen, vragen, verzoeken en afspraken opgenomen die tijdens de PowerPoint Presentatie zijn ingebracht. Dia Planning

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Pagina 2 Onder respijtzorg staat dat verblijf + twee dagdelen wordt berekend. Zijn de twee dagdelen per etmaal? Ja, dit is per etmaal.

Pagina 2 Onder respijtzorg staat dat verblijf + twee dagdelen wordt berekend. Zijn de twee dagdelen per etmaal? Ja, dit is per etmaal. Notulen inkooptafel 26 november 1. Opening en welkom Ellen heet iedereen welkom. Er wordt een voorstelronde gemaakt. 2. Vaststellen agenda Er zijn geen toevoegingen. 3. Mededelingen: nieuwe toetreders

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014

Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014 Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014 1. Opening en mededelingen Enkele van de zes gemeenten willen ook beschut werk inkopen via deze bestuurlijke aanbesteding. Dit onderdeel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verslag Overlegtafel Huishoudelijke Hulp

Verslag Overlegtafel Huishoudelijke Hulp Verslag Overlegtafel Huishoudelijke Hulp Locatie: Kerkplein 2, Doorn Datum: woensdag 9 november 2016 Tijdstip: 13.00 14.35 uur Aanwezig: Jan Braam (voorzitter), Hans Nijhof (Wethouder), Kristin Nooijen

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR: (Voorlopige) gunningen Jeugd GGZ en Dyslexiezorg Voorgesteld besluit: 1 Voor de levering van de voorzieningen op het vlak van Jeugd-

Nadere informatie

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Artikel Verordening Wmo 2015 Verordening Wmo 2018 Toelichting art 1 Begripsbepalingen Een aantal begripsbepalingen toegevoegd. Er ontbraken

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder

Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder Ferry Middelink, Senior inkoopadviseur Coördinatie Aanbestedingen / afdeling Bedrijfsvoering Waarom aanbesteden? Begin 2016 zijn de gemeente Purmerend en Beemster

Nadere informatie

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Toetsingskader Wmo-toezicht Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand 1.1 De cliënt krijgt ondersteuning die onvoldoende

Nadere informatie

Ambulant verwijderd Opgelost met het verwijderen van de term ambulant. Verblijfszorg en pleegzorg vallen onder de individuele

Ambulant verwijderd Opgelost met het verwijderen van de term ambulant. Verblijfszorg en pleegzorg vallen onder de individuele Vragen & opmerkingen Reactie werkgroep Gemeente moet in artikel 7, lid 1 onder b in plaats van of niet en staan??? Anders heeft de jeugdige al recht op een individuele voorziening als hij a, b of c aan

Nadere informatie

Inkoop Wmo-begeleiding Inkooptafel 26 oktober 2017

Inkoop Wmo-begeleiding Inkooptafel 26 oktober 2017 Inkoop Wmo-begeleiding 2018 Inkooptafel 26 oktober 2017 Reacties publicaties Pagina, artikel Organisatie Opmerking Antwoord Bijlage 3 ZoNL Hoe worden de beschikking qua uren in 2018 opgebouwd? Indien de

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. tussen. De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem

Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. tussen. De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem Basisovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 tussen De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en De Gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg,

Nadere informatie

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Inleiding In de eerste op 11 juni gehouden ontwikkeltafel (OT) Prijs & Prestatie is in het kader van de voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

De website begint vorm te krijgen. Per mail wordt aangegeven als er nieuwe informatie op geplaatst wordt.

De website  begint vorm te krijgen. Per mail wordt aangegeven als er nieuwe informatie op geplaatst wordt. Plenair overleg WMO 18 februari 15.00 16.30 uur Gemeentehuis Heerhugowaard Raadzaal 01. Opening en mededelingen Marleen Wijnker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen: Mechteld Beentjes

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

VAN CONTRACT TOT CONTROLE. Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost

VAN CONTRACT TOT CONTROLE. Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost VAN CONTRACT TOT CONTROLE Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost PROGRAMMA Voorstellen Inkoop Administratie Verantwoording Uitdagingen WE VERTELLEN WEL, MAAR HOREN OOK HÉÉL GRAAG!! Ons

Nadere informatie

U hoeft ons dus geen facturen te sturen! Een uitzondering hierop zijn de zorgaanbieders HH die ook al in 2015 leverden aan de gemeenten HS en S.

U hoeft ons dus geen facturen te sturen! Een uitzondering hierop zijn de zorgaanbieders HH die ook al in 2015 leverden aan de gemeenten HS en S. Nieuwsbrief Contractering Wmo maatwerkvoorzieningen HSSM - Nummer 3 maart 2016 Betalingen De gemeenten ontvangen veel vragen over de wijze van betalingen en waar facturen naar toegezonden kunnen worden.

Nadere informatie

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces mei/juni 2014 Praktijkdagen Wmo Agenda Deel 1 1. Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces Deel 2 5. Inkoop/opdrachtgeverschap. Presentatie zorgkantoor

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Voor deelnemers aan de 3e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie: zie presentielijst (bijlage bij verslag).

Voor deelnemers aan de 3e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie: zie presentielijst (bijlage bij verslag). VERSLAG 3 e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie 17 februari 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons. Geachte heer Simons,

Pagina 1 van 5. Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons. Geachte heer Simons, Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons Maastricht, 4 juni 2014 betreft kenmerk reactie XONAR op eerste concept basisovereenkomst RvB/31.2014/AP/HM/WvE Geachte

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf 6370 AA LANDGRAAF Landgraaf, Onderwerp Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Hulp bij het huishouden in relatie tot de Landgraafse situatie. Verzonden

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 22 september 2014

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 22 september 2014 VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 22 september 2014 Algemene aanwijzing: Gouda, in 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor toegang en financiering van beschermd wonen

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Versie geactualiseerd op 30 maart 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Notulen Bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 eerste plenaire sessie fysieke overlegtafel

Notulen Bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 eerste plenaire sessie fysieke overlegtafel Notulen Bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 eerste plenaire sessie fysieke overlegtafel dinsdag 26 april 2016 09.30 uur 12.00 uur Vergaderlocatie: gemeentehuis Drimmelen, Raadzaal

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

'""''"'"'!9. * 1 Na aanpas1sing rhet '.memo: 1 ortderzoek eigen. /~ Akkoord Bespreken Kopie. B&W voorstel 1 7 MEI 2016

'''''!9. * 1 Na aanpas1sing rhet '.memo: 1 ortderzoek eigen. /~ Akkoord Bespreken Kopie. B&W voorstel 1 7 MEI 2016 B&W voorstel Nummer Onderwerp Effecten eigen bijdrage Wmo '""''"'"'!9 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer M.R. Agterberg-Timmerman Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538532 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

De eerste stappen zijn gezet Eerste inventarisatie naar de ervaringen met de Wmo-transitie per 1 januari 2016 in het sociaal domein

De eerste stappen zijn gezet Eerste inventarisatie naar de ervaringen met de Wmo-transitie per 1 januari 2016 in het sociaal domein DONGEMONDGEMEENTEN De eerste stappen zijn gezet Eerste inventarisatie naar de ervaringen met de Wmo-transitie per 1 januari 2016 in het sociaal domein Iroy Konings 11-5-2016 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014 B&W-voorstel Onderwerp : Financieel Besluit Wmo, Besluit Jeugdhulp en beleidsregels Wmo B&W-vergadering : 23 december 2014 Registratienummer : BW14.00998 Registratiecode : *BW14.00998* Auteur : André Goudriaan

Nadere informatie