Standard Operating Procedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standard Operating Procedure"

Transcriptie

1 Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : Revisiedatum : Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Pagina 1 van 6

2 1. Doel Het beschrijven van de procedure en voorbereidingen die vooraf gaan aan een monitor bezoek op de onderzoekslocatie. Een monitor bezoek gebeurt in opdracht van de sponsor. Het doel van monitoren van klinisch onderzoek is om te controleren of: de rechten en het welzijn van de proefpersonen worden beschermd; de gegevens die uit het onderzoek worden gerapporteerd juist en volledig verifieerbaar zijn in de brondocumenten; de uitvoering van het onderzoek in overeenstemming is met het op dat moment goedgekeurde protocol, met GCP en met de relevante wettelijke vereisten. 2. Afkortingen, definities en termen CRF CCMO FU brief GCP METC PI SOP Case Report Form Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Follow Up brief Good Clinical Practice Medisch Ethische Toetsingscommissie Principal Investigator Standard Operating Procedure Case Report Form: Een gedrukt, optisch of elektronisch document dat ontworpen is om alle volgens het protocol vereiste informatie die per proefpersoon aan de sponsor moet worden gerapporteerd in vast te leggen. CCMO: De CCMO is het overkoepelende orgaan van alle Medisch Ethische Toetsingscommissies in Nederland en de bevoegde instantie (competent authority) voor geneesmiddelenonderzoek. De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de medische wetenschap. Tevens fungeren zij als centraal toetsende commissie in specifieke gevallen. Follow Up brief: Dit is een brief waarin de monitor zijn bevindingen ten aanzien van zijn laatste monitor bezoek vermeldt. GCP: Een standaard voor het ontwerpen, opzetten, uitvoeren, monitoren, auditen, vastleggen, analyseren en rapporteren van klinisch onderzoek, die zeker stelt dat de gegevens en de gerapporteerde resultaten betrouwbaar en nauwkeurig zijn en dat de rechten, integriteit en vertrouwelijkheid van proefpersonen beschermd worden. METC: Een zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan (instellings-, regionale, nationale of supranationale beoordelingsraad of commissie), bestaande uit medici, wetenschappers en niet-medici/wetenschappers, dat de verantwoordelijkheid heeft er voor te zorgen dat de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek worden zeker gesteld. Deze bescherming moet openbaar worden gewaarborgd door onder andere het beoordelen van en een positief oordeel geven over het onderzoeksprotocol, de geschiktheid van de onderzoekers, de faciliteiten en de methoden en het materiaal dat zal worden gebruikt om het informed consent van de proefpersonen te verkrijgen en te documenteren. Monitoring / Monitoren: Het bewaken van de voortgang van een klinisch onderzoek, en van de uitvoering, het vastleggen van de gegevens en de rapportage hiervan conform het protocol, de Standard Operating Procedure (SOP's), Good Clinical Practice (GCP), en de relevante wettelijke vereisten. Versiedatum Pagina 2 van 6

3 Monitoring Report / Monitor-rapport: Een schriftelijk verslag van de monitor aan de sponsor na elk bezoek aan de onderzoekslocatie, en/of een andere vorm van communicatie in verband met het onderzoek conform de SOP's van de sponsor. Onderzoekslocatie: De locatie(s) waar onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Principal Investigator (PI; hoofdonderzoeker): De persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een klinisch onderzoek op één onderzoekslocatie. De onderzoeker die landelijk verantwoordelijk is voor de studie wordt de CCI (country co-ordinating investigator) genoemd. Als een klinisch onderzoek op één onderzoekslocatie door één team van personen wordt uitgevoerd dan is de hoofdonderzoeker de verantwoordelijke teamleider en zijn de overige onderzoekers sub-investigators. Protocol: Een document waarin doelstelling(en), opzet, methodologie, statistische overwegingen en organisatie van een onderzoek staan beschreven. Het protocol beschrijft doorgaans ook de achtergrond van en de verantwoording voor het onderzoeksproject, maar deze kunnen ook in de andere documenten, waarnaar in het protocol wordt verwezen, zijn opgenomen. In het ICH GCP richtsnoer verwijst de term protocol zowel naar protocol als naar protocolamendementen. Sponsor/verrichter: Een persoon, bedrijf, instelling of organisatie die de verantwoordelijkheid neemt voor het initiëren, organiseren en/of financieren van een klinisch onderzoek. In de WMO spreekt men van verrichter als zijnde diegene die opdracht heeft gegeven voor de organisatie en/of uitvoering van een klinisch onderzoek. Standard Operating Procedure (SOP): Dit zijn gedetailleerde schriftelijke instructies om uniformiteit te bereiken in de uitvoering van een bepaalde taak. 3. Verantwoordelijkheden Hieronder worden de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen met betrekking tot deze STZ SOP U9 'Monitoren' benoemd. Monitor is eindverantwoordelijk voor: de correcte uitvoering en documentatie van het onderzoek, overeenkomstig de eisen van de sponsor, en zoals beschreven staat in Richtsnoer voor Good Clinical Practice", ; het identificeren van eventuele problemen en het aanreiken van mogelijke oplossingen; de indiening van een schriftelijk verslag bij de sponsor na ieder bezoek aan de onderzoekslocatie of na ieder ander contact betreffende het onderzoek; trainingen op de onderzoekslocatie; de onderzoekslocatie voorzien van materialen. Principal Investigator is eindverantwoordelijk voor: de nauwkeurigheid, volledigheid en leesbaarheid van de gegevens in de CRF's en in alle vereiste rapporten; het geven van directe inzage in alle aan het onderzoek gerelateerde documenten op verzoek van de auditor, monitor, METC of andere bevoegde autoriteit; beschikbaarheid om eventuele vragen van de monitor te beantwoorden of bevindingen toe te lichten; het faciliteren van training voor medewerkers en naleving van deze procedure; Investigator Site File; beantwoorden van vragen (queries); alle medische beslissingen; werken volgens protocol. Versiedatum Pagina 3 van 6

4 Researchverpleegkundige is verantwoordelijk voor: (Indien functie beschikbaar binnen specialisme, zo niet dan is PI verantwoordelijk voor onderstaande) het organiseren en afhandelen van de monitor visite; het ontvangen en begeleiden van de monitor; de beschikbaarheid van alle relevante brondocumenten en CRF s tijdens het bezoek van de monitor; het informeren van de monitor m.b.t. de afspraken en regels rond de monitor visite; het tijdens de monitor visite op afroep beschikbaar zijn; beantwoorden van vragen (queries). Sponsor / verrichter is eindverantwoordelijk voor: adequaat monitoren van het onderzoek; aanstelling van monitors; het bepalen van de mate, aard en frequentie van het monitoren. (Dit wordt gebaseerd op overwegingen zoals het doel, de reden, de opzet, de complexiteit, de blindering en de omvang van het onderzoek). 4. Stroomdiagram 5.1 Plannen van monitor bezoek op initiatief sponsor 5.2 Voorbereiding monitor bezoek 5.3 Monitor bezoek 5.4 Bespreek monitor bevindingen 5. Werkwijze 5.1. De monitor neemt op initiatief van de sponsor contact op met de PI of functionaris welke binnen de delegation of duties is afgesproken (b.v. datamanager/ researchverpleegkundige /apotheker /laborant) om een monitor visite te plannen. De monitor geeft aan wat de reden van de visite is, hoeveel tijd er nodig zal zijn en welke gegevens beschikbaar moeten zijn. De monitor bevestigt datum en tijd aan alle betrokkenen. N.B. zorg dat PI beschikbaar is op de afgesproken tijd voor het beantwoorden van vragen e.d. en het tekenen van documenten PI of gedelegeerde functionaris (b.v. researchverpleegkundige) regelt een rustige ruimte voor de visite en zorgt dat alle benodigde (bron)documenten aanwezig zijn PI is beschikbaar op de afgesproken tijd voor het beantwoorden van vragen e.d. en het tekenen van documenten. Versiedatum Pagina 4 van 6

5 5.4. Monitor visite log wordt getekend. Eventueel wordt er een werklijstje gemaakt van punten die aangepast/verbeterd moeten worden. Aan het eind van de visite worden de bevindingen besproken met de direct betrokkenen en worden eventuele correcties in CRF e.d. doorgevoerd, gedateerd en geparafeerd. Indien van toepassing moet ook PI het CRF e.d. paraferen. Na afloop van de visite wordt een nieuwe monitorvisite gepland met de monitor. Dit proces herhaald zich tot het einde van de studie wanneer er een laatste monitorvisite gepland wordt. Als afsluiting zal een close out visite plaatsvinden Na elke monitor visite is de monitor verplicht om hier een FU brief over te maken met daarin zijn bevindingen naar aanleiding van zijn visite en eventueel het verzoek om nog lopende zaken op te lossen. 6. Archivering De volgende documenten dienen gearchiveerd te worden in de Investigator site file (zie STZ SOP VL4 Investigator Site File ): Monitor Visite Log: lijst waarop wordt bijgehouden wanneer de monitor van een studie aanwezig is geweest in het onderzoekscentrum. 7. Referenties Richtsnoer voor Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95), officiële Nederlandse vertaling Website van CCMO (www.ccmo.nl) STZ SOP VL4: Investigator Site File 8. Literatuur Richtsnoer voor Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95), officiële Nederlandse vertaling Website van CCMO (www.ccmo.nl) 9. Bijlage(n) n.v.t. 10. MGG specifiek Bij geneesmiddel onderzoek is monitoring verplicht gesteld. De NFU stelt dat al het WMO plichtig onderzoek gemonitord dient te worden. Het model van de NFU geeft aan dat de intensiteit van kwaliteitsbewaking en bevordering, waaronder het mogelijk te werken. Neemt de kans op schade voor de proefpersoon toe (of de ernst van de schade) dan mag hij/zij verwachten dat de onderzoeker meer maatregelen neemt om de risico s te monitoren. Wie is verantwoordelijk voor monitoring? Bij industry initiated onderzoek is het bedrijf de verrichter en daarmee de verantwoordelijke voor het instellen van monitoring en de aanstelling van monitors. Bij investigator initiated onderzoek, is de coördinerend PI namens de instelling de verrichter, en indirect verantwoordelijk voor het instellen van monitoring en de aanstelling van monitors. Versiedatum Pagina 5 van 6

6 Bij onderzoek geïnitieerd vanuit de academie dient het academisch centrum voor monitoring te zorgen. Vaak zijn er speciale research of trial-bureaus met opgeleide monitors beschikbaar binnen het academisch centrum. Bij eigen geïnitieerd onderzoek is de MGG onderzoeker de coördinerend PI en dus verantwoordelijk voor de monitoring. In MGG kan gebruik gemaakt worden van een interne pool met monitors. De MGG onderzoeker dient hiervoor contact op te nemen met BW. Uiteindelijk is de directie van deze instelling verantwoordelijk. De verrichter is tevens verantwoordelijk voor het bepalen van de mate, aard en frequentie van het monitoren (dit wordt gebaseerd op overwegingen zoals het doel, de reden, de opzet, de complexiteit, de blindering en de omvang van het onderzoek). Opstellen monitor plan De verrichter (sponsor of PI) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risico analyse en het opstellen van een passend monitorplan (zie NFU richtlijn voor een voorbeeld) en visiteschema. Versiedatum Pagina 6 van 6

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Maart 2011

INFORMATIEBLAD. Maart 2011 INFORMATIEBLAD AANMELDING TRIALBUREAU/DATACENTRUM Maart 2011 Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Nadere informatie

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Januari 2015 1 Introduction Herman Pieterse 37 yr experience in clinical research with drugs

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein. Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein

CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein. Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Doel van dit document... 3 1.1 Doel... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Opgesteld door de FEDERA in samenwerking met: NPCF en VSOP BBMRI-NL versie 12def in platte tekst INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie