%&& $ "#" "#" Schaal. Aandachtsgebied (,!! - && ( "#"*". ( "#" (

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "%&& $ "#" "#" Schaal. Aandachtsgebied (,!! - && ( "#"*". ( "#" ("

Transcriptie

1

2 %&& %&& $ '! Schaal Aandachtsgebied $ )! *&&& *&&&!!" *&&&# *&&& +!##,!!! - && #" #" &&&& *". '&# $

3 !!! &!+2! / )0 & *"# "#1 3&2 &&+

4 &! #&&

5 4 4& "#%' &# &&". %'.&&" 5!! 6#&* +!+" 78#2+& 9!!!.:!& &0"#+!0+ ;!!"< =&#""." %&

6 $!! 0 %'.!! "# $!! %'. "!. %*&. '#

7 projecten realiseren fa cili taire voorbereiden & infor matiesystemen imple menteren ontwikkelen & o n tw ikkelen producten onderzoeken & p rocestechnolo gieën ontwikke len onderzoeken & aan slui tleidingen aanleggen & vervangen hoo fdleidinge n on twerpen & c onstrueren productie facilite iten ontwerpen & construeren -realisatie & Projectontwikkeling verlenen facilitaire d ien sten inkopen & beheren magazijn in formatiseren & automa tis eren managen financieel/ economische zaken werven & managen personeel uitvoeren marketing- & PR activiteiten on twikkelen van strategisch beleid incl. plannen) Algemeen proces beheren wa terwin - & waterbescherming sgebieden proces Procesondersteunend produ ctiefaciliteiten onderhouden productiefacilitei ten b edienen Productieproces bewaken waterk walitei t onderhouden wa termeters verwisselen & aansluitle idingen onderhouden hoo fdleidingen onderhouden Distributieproces d ienste n klantcontacten onderhouden incasseren beheren debiteuren & factureren, w atergerelateerde erlenen v ve rw erke n meterstand verkrijgen & Verkoopproces "#$% &!!?*& A+".. +!. Manager ICT Beleidsmedewerker ICT Informatiearchitect Projectmanager Coordinator informatiedomein Applicatiemanager RVB Functioneel applicatiebeheer?"#+ Nr. richtlijn Toelichting BD RS Datum 1.2 Processenwordenbeschrevenvolgens destandaardvankam. C Processenwordenonafhankelijkvanelkaar ingericht. C Het uitvoerenvandeurenadministratiezal onafhankelijkvande werkuitvoeringingericht worden. M.a.w. deurenadministratie zal geenbeperkingenoplegenandewijzewaaropde uitvoeringvanhet werkwordt georganiseerd. )!+" # Goedkeuren inhoud architectuur U VU Releasemanagement architectuur VU Changemanagement architectuur U VU U U Opstellen project-start-architectuur U VU U U Bewaken kwaliteit gegevens VU Documenteren bronbestand VU Documenteren gegevensleveringen VU Bewaken kwaliteit datamodel bronbestanden U VU " 4"# >! Nr. rich tlijn Toe lich ting B D R S Da tum 3.1 Een ap lica tiem od ule) ga tno oit ove rinf orm atie dom ein gren zen he en. C Het ism et het og op beh ers ing en flex ibilit eit bela ngri jkd e vers chi len dein for mat iedo me inen zov el mo gelij kva ne lka rte ont kop pele n.d ito mda tze ve rsch ilen in doe lste ling,dy nam iek, vera ntw or deli jke enu itvo erin g.wan ne rap plic atie sov er dom ein gren zen he eng an,on tsta ato nde rlin gea fha nke lijkh eid tus en ded om eine n.b ete ris dea pl icat ies tes chei den en exp licie tde be nod igde geg eve nsu itwi se ling tus en dom ein ent e defi niër en. 3.2 Pak ket enw ord en expl icie tbe ord el dop he tge gev ens aspe ct. C De bot lene ck bij d eim ple me ntat iev anp ak ete nb lijkt telk ens we rde ge gev ensu itw ise ling me tan dere ap plic atie ste zijn.he t isd aro mz er bel ang rijk om bij p ak ets elec ties het geg eve nsas pec tna dru ke lijk me te nem en enh ier exp licie t an dac hte nca pac itei tin tes top en. 3.3 Def unc tion alite itd iea pli cati esb iede na and em ede wer ker sis duid elij k gesc hei den van de geg eve nsd ieh ierb ij o ntst an ofg ebr uikt wo rden. C Ap lica ties zul ene en de l va nde rel evan teg ege ven sin en eige nd uid elijk ge sche ide n)d atab ase be here n,e en de l uit and ere sys tem enh ale nen en de el n ar and ere sys tem en weg sch rijve n.welk eg ege vens pr ecie sw ar beh erd wo rde n wor dtb epa ald do rde a nwij zing van bro nbe sta nde n. 3.4 Fun ctio nalit eite nw orde no psl ech tsé énp lek ger ealis er d. C Dez elfd efu nct iona litei two rdt niet vak er dan én ke r ger ealis er d.r edu nda ntie inf unc tion alite itle idt nam elij kal gau wto ton beh er sba arhe id. Wel kef unc tion alite iten no dig zijn wor dtb epa ald do rhe tpr oce smo del.

8 "#&% Projectmanagement architectuur Project 1 BL 1 Project 2 BL 2 Consolidatie, Borging & Standaarden BU Project 3 BL 3 Project 4 Procesinrichting Architectuur + lopende zaken

9 ' >! A" $ $

10 $ A" )! *&&& *&&&!!" *&&&# *&&&

11 ) *&&&!!" #" " %"*

12 * +, $ & -. / $,$$$&$- $ 4 )! 4 *&&& 4 *&&&!!" 4 *&&&# 4 *&&& 4 +!## 4,!! 4! 4 - && 4 #" 4 #" 4 &&&& 4 *". 4 '&# 4 $ 4 4 4

13 Schaal Aandachtsgebied $ )! *&&& *&&&!!" *&&&# *&&& +!##,!!! - && #" #" &&&& *". '&# $

14

15 *5 6 B C77 77 D9;5B!0C.&&E

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 Gemeente Bred a Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F

Nadere informatie

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen onthullen dat zi j heel mooi was. Het geheugen helpt ons meestal graag om dingen en mensen uit het verleden no g mooier te maken dan zij

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

WILNIS WILNIS TERBREGGE TERBREGGE. waterbeheerders in uitvoeringsprogramma

WILNIS WILNIS TERBREGGE TERBREGGE. waterbeheerders in uitvoeringsprogramma NIEUWSBRIEF 41 oktober 2008 Vijf jaar na WILNIS Vijf jaar geleden bezweken er boezemkaden bij Wilnis en Terbregge. STOWA, de waterkeringbeheerders en de toezichthoudende provincies hebben sinds die tijd

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

Concept. Notitie. De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand. Betreft: Trade Port Noord

Concept. Notitie. De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand. Betreft: Trade Port Noord Concept Notitie De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand Mr F.K. Buijn / Mr S.M.E. Sikkens Datum 26 maart 2010 Onze ref. M8292635/1/74617133/SS Betreft: Trade Port Noord 1 Inleiding: NV/CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien

Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien mr ME.J Bracco Gartner rnr I Dinant, dr PB. Teeboom, mr drs. A.J. Wolters* 1. Inleiding

Nadere informatie

09UIT10810 010-2191635

09UIT10810 010-2191635 gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T010219 11 11 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK

Nadere informatie

Waalfront te Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport

Waalfront te Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport Waalfront te Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport 28 februari 2007 / rapportnummer 1598-88 Gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN uw kenmerk uw brief ons kenmerk G720/07.0000017

Nadere informatie

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Projectplan ESF 2014 2016. Friesland

Projectplan ESF 2014 2016. Friesland Projectplan ESF 2014 2016 Friesland Een samenwerking van: Alle Friese gemeenten Regionale Meld en Coördina efunc e Voor jdig Schoolverlaters (RMC s) Friese PrO/VSO scholen September 2014 Selma Altena Gemeente

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken %HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken van de expertgroep Protocol in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

De leerlingen kunnen een rap maken en uitvoeren met aandacht voor expressie en ritme.

De leerlingen kunnen een rap maken en uitvoeren met aandacht voor expressie en ritme. 66 Moet je doen muziek groep 6 les 6 zingen luisteren spelen vastleggen bewegen Te laat De leerlingen praten over te laat komen op school. Ze leren het lied Te laat. In het lied worn een aantal smoezen

Nadere informatie

Soorten visa. Business visum Een zakelijk visum is een document dat mensen die op zakenreis naar Rusland gaan, moeten hebben.

Soorten visa. Business visum Een zakelijk visum is een document dat mensen die op zakenreis naar Rusland gaan, moeten hebben. Soorten visa Business visum Een zakelijk visum is een document dat mensen die op zakenreis naar Rusland gaan, moeten hebben. Crew visum Een visum voor bijvoorbeeld werknemers in offshoreindustrie of voor

Nadere informatie

Anselmus Colloquium GROTE MOLECULEN, GROTE BELOFTEN. de wereld van de biofarmaca. Samenstellers EMG van Bommel en E-J van Hoogdalem

Anselmus Colloquium GROTE MOLECULEN, GROTE BELOFTEN. de wereld van de biofarmaca. Samenstellers EMG van Bommel en E-J van Hoogdalem Anselmus Colloquium GROTE MOLECULEN, GROTE BELOFTEN de wereld van de biofarmaca Samenstellers EMG van Bommel en E-J van Hoogdalem IN Anselmus is de eerste apotheker in de Nederlanden wiens naam op schrift

Nadere informatie

wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen

wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen 1 wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen 2 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Weteschappen Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen johan heilbron tweede druk redactie:

Nadere informatie

METHODES ZIJN GAMES. De Enterprise Modelling Bottleneck. Methodes en operationalisering daarvan. Door: Stijn Hoppenbrouwers

METHODES ZIJN GAMES. De Enterprise Modelling Bottleneck. Methodes en operationalisering daarvan. Door: Stijn Hoppenbrouwers Door: Stijn Hoppenbrouwers METHODES ZIJN GAMES I n v e lden a l s E nt e r pr i s e E n g i ne e r i n g e n B u s i ne s s P r o c e s s M a n a g ement z i j n m o d e l len (v a a k f o r mele m o d

Nadere informatie

Loondrift en loonflexibiliteit: de grillen van de loonvorm ing bij sociaal overleg

Loondrift en loonflexibiliteit: de grillen van de loonvorm ing bij sociaal overleg Arbeidsmarktbeleid Loondrift en loonflexibiliteit: de grillen van de loonvorm ing bij sociaal overleg Vandekerckhove, S., Verm andere, C. & Van Gyes, G. 2010. Hoe reageren de lonen op werkloosheid: de

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland é é n van de leidende verz ekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverz ekering en. O f het nu g aat om de b edrijfsaansprakelijkheid van internationaal

Nadere informatie

CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT

CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT CAT/ V c. VIDIAM[iD WE 陨 K VAn LMJIF[L J.LAIIIOO UITGEVER THIELT VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL YJERDE REEL VERZAMELD WERK VAN LOD. DOSFEL BIJEENGEBRACHT DOOR ZIJN VROUW ONDER TOEZICHT VAN DR JUL. PERSIJN

Nadere informatie

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Inhoud Inleiding 1 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening 2 2 Concept en plaats van bemiddeling 2 2.1 Wat is bemiddeling? 2 2.2 Wat is de plaats van

Nadere informatie

Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft

Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft Exploratief onderzoek naar de door de inzet van interim-management bereikte duurzame veranderingen in organisaties 8 Alles moet veranderen opdat alles

Nadere informatie