INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16"

Transcriptie

1 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr. J.J. de Nooy Belastingadviseur Loonheffingen, IJ-LAND Belastingadvies te Amsterdam F.E. Dekker Belastingadviseur, Loyens & Loeff Advocaten, belastingadviseurs en notarissen, kantoor Rotterdam Drs. J.M. de Vreede Senior adviseur, Ernst & Young Belastingadviseurs, kantoor Den Haag ABONNEMENTEN: Euroforum Uitgeverij Postbus AC Eindhoven Tel: , Fax: Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, indien zij niet 2 maanden voor het verstrijken van de abonnementstermijn schriftelijk zijn opgezegd. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van Beloning & Belasting, aanvaardt de uitgever noch de redactie enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Verveelvoudigen en openbaarmaking van Beloning & Belasting is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. INHOUD: ACTUEEL KORT-OMMETJES Tweede Kamer wil bonussen banken en verzekeraars belasten in de loonheffingen tegen tarief van 100%... 2 HAAGS ALLERLEI Anrwoorden op Kamervragen over aanvraag DigiD door niet-inwoners Wet sociale verzekeringen continentaal plat treedt per 2012 in werking In de toekomst moeten vakantiedagen worden opgenomen binnen anderhalf jaar RECHTERLIJKE BESLISSINGEN Toeslag op loon behoort tot WVA-loon Autokostenforfait van toepassing door onbetrouwbare rittenadministraties Pensioenuitkeringen aan inwoner Thailand deels in Nederland belast Arbeidsrelatie bondscoach ontbeert gezagsverhouding. 8 Correctie in verband met verwerpen rittenregistratie.. 10 AANGESPROKEN Recente jurisprudentie en ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheids bepalingen uit de Invorderingswet SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR? VRAGEN Studieschuld overnemen of vergoeden? Stamrechtvrijstelling en 30%-vergoedingsregeling Aftrek bijdrage privégebruik en geen bijtelling Korting op brandstof Vrijwilligersvergoeding - moment van betalen ISSN: Nr. 7/zevenentwintigste jaargang 31 maart 2011

2 Pa gi na 2 31 maart 2011 ACTU EEL KORT-OM ME TJES 1. TWEEDE KAMER WIL BONUSSEN BANKEN EN VERZEKERAARS BELASTEN IN DE LOONHEFFINGEN TEGEN TARIEF VAN 100% (Bron: Twee de Ka mer 16 maart , nr. 30) Op 22 maart 2011 heeft De Twee de Ka mer een mo tie aang eno men, waar in de re ge - ring wordt ver zocht alle fi nan ci ële bo nus sen die van af 2008 bij ABN AMRO, ASR Ver - ze ke ring en, ING, SNS Re aal en AEGON zijn uit ge keerd, een ma lig te gen een ta rief van 100% te be las ten in de loon hef fing en of de af trek van het to ta le bo nus be drag in de ven noot schaps bel as ting te wei ge ren. Vol gens de mo tie heeft de bo nus cul tuur bij fi nan - ci ële in stel ling en in be lang rij ke mate bij ge dra gen aan het ont staan van de kre diet cri sis en wor den bij bank en en ver ze ke raars de son danks nog steeds in rui me mate bo nus sen uit ge keerd, zelfs bij fi nan ci ële in stel ling en die met be las ting geld door de staat over eind ge hou den moes ten wor den. Bank en en ver ze ke raars heb ben voor wat be treft hun bo - nus cul tuur vol gens de motie van Tweede Kamerlid Van Vliet (PVV) blijkbaar te weinig dempende prikkels ontvangen. HAAGS AL LER LEI 1. ANTWOORDEN OP KAMERVRAGEN OVER AANVRAAG DI GID DOOR NIET-INWONERS (Bron: Twee de Ka mer 15 fe bru a ri 2011, Aan hang sel nr. 1439) De Ka mer le den De zentjé Hamming-Bluemink, Van der Burg (bei den VVD) en Omtzigt (CDA) heb ben op 26 ja nu a ri 2011 vra gen aan mi nis ter Don ner van Bin nen land se Za - ken en Ko nink rijks re la ties ge steld over pro ble men die be staan bij de aan vraag van een DigiD door niet-in wo ners. De minis ter heeft hier op 15 fe bru a ri jl. schrif te lijk op ge re a - geerd. De mi nis ter be ves tig de dat hij be kend is met de pro ble men die thans be staan voor niet- in wo ners bij het aan vra gen van een DigiD. Op dit mo ment kan de DigiD in prin ci pe wel wor den ge bruikt in het bui ten land, maar deze kan nog niet wor den aang evraagd van uit het bui ten land. Hij be grijpt de wens van niet-ing eze te nen om ook over een DigiD te kun nen be schik ken en wil hier graag aan te ge moet ko men. Steeds meer over heids - dien sten slui ten im mers aan op DigiD en meer dan acht mil joen Ne der lan ders heb ben al een DigiD. Hier mee is DigiD vol gens de mi nis ter dé toe gangs poort tot de dienst ver le - ning van de Ne der land se over heid ge wor den. Het suc ces van DigiD hangt vol gens de minis ter sa men met zijn be trouw baar heid, en die moet daar om te al len tij de ge waar borgd blij ven. Het be trouw baar heids ni veau van de DigiD, dat wordt ge waar borgd door het hui di ge uit gif te pro ces waar bij ge bruikge - maakt wordt van het GBA-adres, is op dit mo ment niet te re a li se ren voor niet-ing eze te - nen. Van de mees te van hen be schikt de Ne der land se over heid na me lijk niet over be - trouw ba re adres ge ge vens. Voor klan ten van de SVB die in het bui ten land wo nen zijn wel be trouw ba re adres ge ge vens be kend. Voor deze groep van men sen is het sinds na jaar 2008 mo ge lijk om een DigiD aan te vra gen via de SVB. Uit gif te van DigiD per post of di gi taal aan Ne der lan ders woon ach tig in het bui ten land zou te kwets baar zijn en de be trouw baar heid van DigiD in ge vaar kun nen breng en.

3 31 maart 2011 Pa gi na 3 Om de adres sen pro ble ma tiek op te los sen wordt ge ke ken naar de mo ge lijk heid om DigiD via een ba lie uit te rei ken. Voor de Schip hol ba lie la gen al ver ge vor der de plan nen om deze te re a li se ren in sa men wer king met het Minis te rie van Bui ten land se Za ken en de ge meen te Haar lem mer meer. He laas heeft Haar lem mer meer vo rig jaar be slo ten niet verd er te gaan met dit pro ject. De minis ter is in mid dels in over leg met ver schil len de par tij en om te be zien of ba lie-uit gif te van DigiD bij een ba lie op Schip hol, op pos ten in het bui ten land, en in een aan tal grens ge meen ten ge re a li seerd kan wor den en ver wacht dat de eer ste ba lie-uit gif te be gin 2012 in proef vorm zal kun nen plaats vin den. Tot slot geeft de minis ter ook aan dat on langs de in for ma tie op de web si te - over heid.nl is aang epast: toe kom sti ge emi gran ten wor den er nu op ge we zen dat zij niet moe ten ver ge ten vóór ver trek een DigiD aan te vra gen. Opmerking B&B De term DigiD is een af kor ting van Di gi ta le Iden ti teit. Van af 2006 is DigiD ver plicht voor ie der een die elek tro nisch be las ting aang if te doet. Sinds dien zijn er steeds meer over heids dien sten ge ko men waar bij ge bruik wordt ge maakt van DigiD, on der an de re de web si te pen si oen over zicht.nl. Het niet kun nen aan vra gen van een DigiD door per so nen die niet in Ne der land wo nen, heeft ook tot ge volg dat zij geen toe gang kun nen krij gen tot deze web si te, ter wijl het voor deze groep men sen, die vaak tij de lijk in Ne der land heb ben ge woond en/of ge werkt, juist in te res sant is om te we ten wat zij in Ne der land aan pen si oen heb ben op ge bouwd. In zijn brief aan de Ka mer be steedt de mi nis ter ook aan dacht aan de nieu we Ba sis re - gis tra tie Per so nen (BRP). Het con cept-wets voor stel BRP is het af ge lo pen jaar af ge rond en ter con sul ta tie aan de be trok ken or ga ni sa ties aang ebo den. Het wets voor stel be oogt de hui di ge Wet ge meen te lij ke ba si sad mi ni stra tie per soons ge ge vens (Wet GBA) te ver - vang en en zal on der meer ook een re ge ling gaan be vat ten voor de re gis tra tie van niet- ing eze te nen (RNI). De minis ter geeft aan dat het wets voor stel rond de zo mer van 2011 naar de Ka mer zal wor den ge stuurd. 2. WET SOCIALE VERZEKERINGEN CONTINENTAAL PLAT TREEDT PER 2012 IN WER KING (Bron: Ko nink lijk Bes luit 11 maart 2011, nr ) Op 13 ja nu a ri 2011 werd de Wet so ci a le ver ze ke ring en con ti nen taal plat in het Staats - blad ge plaatst. De wet treedt op 1 ja nu a ri 2012 in wer king. Met ing ang van die da tum krij gen werk ne mers die werk zaam zijn op het Ne der land se deel van het con ti nen taal plat, veel al in de olie- en gas wi nnings in dus trie, zo veel mo ge lijk de zelf de so ci a le ze ker - heids be scher ming als werk ne mers die op Ne der lands grond ge bied wer ken. Nu re gelt de Wet ar beid mijn bouw Noord zee dit deels (al leen bij ziek te en ar beids ong eschikt - heid). 3. IN DE TOEKOMST MOETEN VAKANTIEDAGEN WORDEN OPGENOMEN BINNEN ANDERHALF JAAR (Bron: fin.nl) De wet ge ving ten aan zien van va kan tie da gen wordt op enk ele pun ten aang epast. Werk nemers die nen hun wet te lij ke va kan tie da gen bin nen an der half jaar op te ne men. Nu geldt hier voor nog een ter mijn van vijf jaar. Deze wij zi ging is no dig om dat het uit - stel len van va kan tie na de len kan heb ben voor de ge zond heid en vei lig heid van werk - ne mers. De ter mijn van an der half jaar geldt niet voor werk ne mers die re de lij ker wijs niet in staat zijn ge weest om tij dig va kan tie op te ne men.

4 Pa gi na 4 31 maart 2011 Werk ge vers en werk ne mers kun nen in on der ling over leg be slui ten de ter mijn te ver - leng en. Ver der krij gen lang du rig ar beids ong eschik te werk ne mers in de toe komst recht op vol le di ge op bouw van va kan tie da gen. Het wets voor stel is goed ge keurd door de Twee de Ka mer en ligt mo men teel ter goed - keu ring bij de Eer ste Ka mer. RECH TER LIJ KE BE SLIS SING EN 1. TOE SLAG OP LOON BE HOORT TOT WVA-LOON (Bron: Hof s-her to gen bosch, 17 de cem ber 2010, num mer 09/0035) Een uit zend bu reau, dat zich richt op het uit le nen van per so neel in voor na me lijk de land- en tuin bouw sec tor, is aang eslo ten bij de Ne der land se Bond van Be mid de lings- en Uit zen don der ne ming en (NBBU). Het uit zend bu reau past de NBBU-cao (Hier na: cao) toe op het loon dat zij aan haar werk ne mers uit be taald. Op grond van de cao wor den voor de vol gen de toe sla gen op het pe ri o die ke loon re ser ve ring en ge daan: Va kan tie geld 8,00% Va kan tie da gen 10,48% Kort ver zuim 0,60% Feest da gen 3,50% Wacht da gen 1,16% To taal 23,74% De re ser ve ring en wor den uit be taald, zo dra de be tref fen de ge beur te nis aan de orde is. De mees te werk ne mers van het uit zend bu reau heb ben een ar beids over eenk omst zon - der over eeng eko men vas te ar beids duur. Deze werk ne mers wor den als uit zend kracht fase 1 en 2 aang emerkt en be schik ken over een oproep ar beids over eenk omst. In ar ti kel 6 van deze oproep ar beids over eenk omst is het vol gen de be paald: Uur be lo ning Voor werk ver richt na en krach tens oproep, heeft oproep kracht recht op een bru to loon van [ ] per uur, welk be drag ver hoogd wordt met de vol gen de pro cen tu e le toe sla - gen op het bru to loon (2002): een ver goe ding voor va kan tie geld, ge lijk aan 8,00%; een ver goe ding voor niet op ge no men va kan tie da gen, ge lijk aan 10,48%; een ver goe ding voor kort ver zuim, ge lijk aan 0,60%; een ver goe ding voor ver lof i.v.m. feest da gen, ge lijk aan 3,50%; een ver goe ding ter zake van één wacht dag bij ziek te ge lijk aan 1,16%. De oproep kracht heeft geen recht op een be lo ning van het uit zend bu reau als hij ge du - ren de fase 1 en 2 niet op oproep ba sis werk zaam is. Het uit zend bu reau past de Wet ver min de ring af dracht lage lo nen (WVA) toe op het loon dat zij aan haar werk ne mers uit be taalt. Tij dens een boe ke non der zoek, dat in fe - bru a ri 2003 is ge hou den, is vast ge steld dat het uit zend bu reau de toe sla gen di rect per ge werkt uur met het tijd va kloon aan de oproep krach ten fase 1 en fase 2 uit be taalt. Vol - gens de be las ting in spec teur heeft het uit zend bu reau over het tijd vak 1 ja nu a ri 2001 tot en met 31 de cem ber 2002 om een te hoge af dracht ver min de ring lage lo nen ver zocht, om dat de af dracht is be re kend over het uur loon, ex clu sief de toe sla gen. De be las ting in - spec teur heeft een na hef fings aan slag loon bel as ting/pre mie volks ver ze ke ring en, in clu - sief een ver grijp boe te van 25%, op ge legd aan het uit zend bu reau. Aang ezien in de cao niet was voor zien in de toe sla gen op het loon, vorm de deze toe - sla gen voor de be tref fen de werk ne mers een wij zi ging van het ar beids voor waar den pak - ket.

5 31 maart 2011 Pa gi na 5 Voor af gaand aan deze wij zi ging heeft het uit zend bu reau con tact op ge no men met de be las ting in spec teur. De vraag aan de in spec teur was hoe de af dracht ver min de ring lage lo nen moet wor den be re kend als de va kan tie da gen niet wor den uit be taald zo dra er een vrije dag wordt op ge no men maar als een toe slag op het re gu lie re loon aan de werk ne mer wordt uit be taald. De be las ting in spec teur heeft in een no ti tie vast ge legd dat hij het uit zend bu reau heeft la ten we ten dat hij het ant woord niet wist maar dat het hem wel juist leek dat de va kan tie da gen in de tel ler van de breuk wer den op ge no men om de hoog te van het toets loon te be pa len. In de no ti tie is te vens vast ge legd dat de in - spec teur heeft ver we zen naar Info bul le tin 1999/190. Vier maan den na dit ge sprek, en na dat de wij zi ging van het ar beids voor waar den pak ket heeft plaats ge von den, heeft het uit zend bu reau met de ver vang er van de eer ste be las - ting in spec teur ge beld met de vraag of de per loon tijd vak uit be taal de va kan tie da gen en feest da gen mag wor den mee ge no men in de tel ler van de breuk. Vol gens het uit zend - bu reau heeft de in spec teur be ves ti gend ge ant woord en te vens ge zegd dat dit niet schrif te lijk vast ge legd hoeft te wor den, om dat het uit de wet volgt. De in spec teur ont - kent de vraag als zo da nig te heb ben be ant woord. Ter zit ting voegt hij nog toe dat hij een der ge lij ke vraag nooit zo zou be ant woor den, om dat dit in strijd is met zijn werk wij - ze. Hij laat een vraag al tijd schrif te lijk op pa pier zet ten en geeft schrif te lijk ant woord. In ge schil is of het uit zend bu reau de WVA cor rect heeft toe ge past, en zo nee, of de in - spec teur heeft ge han deld in strijd met het ver trou wens be gin sel. Op ba sis van ar ti kel 6 van de WVA moet het toets loon voor werk ne mers zon der vast over eeng eko men ar beids duur naar even re dig heid wor den ver min derd. De af dracht ver - min de ring wordt be re kend over het aan tal uren waar over het uit zend bu reau loon is ver - schul digd aan de uit zend kracht. In ar ti kel 6 van de oproep ar beids over eenk omst is be paald dat de toe sla gen voor va - kan tie da gen, kort ver zuim en feest da gen tot het uur loon be ho ren. Voor de uit be ta ling van de toe sla gen is het vol doen de dat de uit zend kracht de over eeng eko men uren fei - te lijk heeft ge werkt. Vol gens het hof kan niet wor den ge zegd dat de toe sla gen ver band hou den met uit be ta ling van ge re ser veer de uren, op het mo ment dat de be tref fen de ge - beur te nis zich voord oet. Het feit dat de toe sla gen in de plaats ko men van de re gu lie re uur be lo ning leidt niet tot een an der oor deel. Het hof is het in dit op zicht eens met het stand punt van de in spec teur dat de uren die be trek king had den op de in de vorm van toe sla gen per ge werkt uur ver rich te be ta ling en niet moe ten wor den mee ge no men in de tel ler van de breuk om de even re di ge ver min de ring van het toets loon te be pa len. Met be trek king tot het be roep van het uit zend bu reau op het ver trou wens be gin sel oor - deelt het hof als volgt. Het hof heeft geen re de nen om te twij fe len aan het ant woord van de in spec teur tij dens het eer ste te le foong esprek, zo als is vast ge legd in zijn no ti tie. Alleen al de me de de ling dat hij het ant woord schul dig moest blij ven, staat aan een be - roep op het ver trou wens be gin sel in de weg, al dus het hof. Ook in het twee de te le - foong esprek is vol gens het hof geen ver trou wen op ge wekt. De in spec teur mocht de vraag van het uit zend bu reau zo op vat ten dat er ge ïnformeerd werd naar de fis ca le ge - vol gen. Tot slot is het hof van me ning dat het uit zend bu reau de vraag schrif te lijk had kun nen voor leg gen. Het ri si co van een mo ge lij ke com mu ni ca tie stoor nis is voor het uit - zend bu reau nu zij geen ge bruik heeft ge maakt van deze mo ge lijk heid. Het hof houdt de na hef fings aan slag en de ver grijp boe te in stand. Opmerking B&B De af dracht ver min de ring lage lo nen is met ing ang van 1 ja nu a ri 2006 af ge schaft. In 2009 be staan nog de af dracht ver min de ring en Onder wijs, Speur- en Ontwik ke lings werk en Zee vaart. De uit spraak van het hof kan nog wel be te ke nis heb ben bij dis cus sies over de ja ren voor 2006, bij voor beeld bij een even tu e le loon bel as ting con tro le.

6 Pa gi na 6 31 maart AUTOKOSTENFORFAIT VAN TOEPASSING DOOR ONBETROUWBA - RE RITTENADMINISTRATIES (Bron: Recht bank Haar lem, 18 fe bru a ri 2011, num mer AWB 10/1081 en 10/1083) Be lang heb ben de is di rec teur en 100%-aan deel hou der van ven noot schap A. Deze ven - noot schap houdt een be lang van 33,3% in ven noot schap B. Ven noot schap A heeft aan be lang heb ben de een auto ter be schik king ge steld met een ca ta lo gus waar de van voor de pe ri o de 1 ja nu a ri 2004 tot en met 14 april 2005 en ach ter een vol gens van 15 april 2005 tot en met 31 de cem ber 2005 een auto met een ca ta lo gus waar de van Daar naast heeft ven noot schap A sinds 1 ja nu a ri 2004 een der de auto aan be lang heb ben de ter be schik king ge steld met een ca ta lo gus waar de van Be lang heb ben de heeft voor de eer ste twee auto s een rit te nad mi ni stra tie bij ge hou den voor de ja ren 2004 en Voor de der de auto is een rit te nad mi ni stra tie bij ge hou den ge du ren de een deel van De rit te nad mi ni stra ties zijn bij ge werkt door be lang heb - ben de zelf, de chauf feur van be lang heb ben de en de se cre ta res se van be lang heb ben - de. De oor spronk elij ke rit te nad mi ni stra ties wer den op een la ter tijd stip ver werkt in een spreadsheet. Be lang heb ben de heeft in zijn aang if ten ink om sten bel as ting 2004 en 2005 geen bij tel - ling van we ge privége bruik van de auto s in aan mer king ge no men. De be las ting in spec - teur heeft het be last baar ink omen van be lang heb ben de voor de ja ren 2004 en 2005 ver hoogd met een bij tel ling voor het privége bruik van de auto s. Be lang heb ben de heeft be zwaar ge maakt te gen de op ge leg de aan sla gen ink om sten bel as ting/pre mie volks ver - ze ke ring en 2004 en 2005, waar in de loon cor rec tie is op ge no men. In ge schil is of de ver ho ging van het be last baar ink omen te recht is, meer in bij zon der of be lang heb ben de heeft doen blij ken dat de auto s in 2004 en 2005 op niet meer dan 500 ki lo me ter op jaar ba sis voor privédoe lein den zijn ge bruikt. Tot slot is in ge schil of de der de auto van af au gus tus 2004 door ven noot schap A ter be schik king is ge steld aan be lang heb ben de. Be lang heb ben de stelt dat hij door mid del van het over leg gen van de rit ten re gis tra ties, de spre ads heets en de toe lich ting over tui gend heeft aang etoond dat hij de auto s in 2004 en 2005 op min der dan 500 ki lo me ter voor privédoe lein den heeft ge bruikt. Ten aan zien van de der de auto is het stand punt van be lang heb ben de dat de auto van af 1 au gus tus 2004 niet meer aan hem ter be schik king is ge steld, om dat de auto van af die da tum in privé-ei gen dom is over ge gaan. De be las ting in spec teur is van me ning dat de rit ten re gis tra ties on vol ko men he den be vat - ten en daard oor niet be trouw baar zijn. Daar naast stelt de in spec teur dat be lang heb ben - de niet heeft doen blij ken dat hij de auto s in bei de ja ren op min der dan 500 ki lo me ter op jaar ba sis privé heeft ge re den. Te vens heeft hij niet aan ne me lijk ge maakt dat de der - de auto per 1 au gus tus 2004 in privébe zit is ge ko men. De recht bank oor deelt dat op ba sis van ar ti kel van de Wet ink om sten bel as ting 2001 de ge ne aan wie een auto ter be schik king wordt ge steld over tui gend de 500 of min der privéki lo me ters moet kun nen aan to nen. In ar ti kel 22 van de Uit voe rings re ge ling ink om sten bel as ting 2001 zijn de ge ge vens om schre ven die in een rit ten re gis tra tie moe - ten wor den op ge no men. De recht bank vindt dat een rit ten re gis tra tie niet met een ver - wor pen hoeft te wor den als niet aan alle voor waar den van dit ar ti kel wordt vol daan, maar dat be lang heb ben de in com bi na tie met an de re be wijs mid de len een slui ten de ad - mi ni stra tie moet kun nen aan le ve ren. Tij dens de zit ting is vast ko men te staan dat be - lang heb ben de de on vol ko men he den in de rit ten re gis tra ties die door de in spec teur zijn ge con sta teerd niet wor den be stre den. Be lang heb ben de heeft wel la ten we ten dat hij het niet eens is met de stel ling van de in spec teur dat som mi ge za ke lijk rit ten ook privé - re den zou den kun nen zijn en dat de rit ten re gis tra ties voor een deel pot lood aan te ke - ning en be vat ten.

7 31 maart 2011 Pa gi na 7 De on vol ko men he den in de rit ten re gis tra ties zien vol gens de in spec teur op het feit dat er wel is waar rit ten re gis tra ties wer den bij ge hou den, maar dat deze ach ter af aan de hand van belanghebbende s agen da door zijn se cre ta res se wer den ver be terd en ver - werkt in de spre ads heets. De ver be te ring en za gen op het toe voe gen van ont bre ken de rit ten, het wij zi gen van de reeds ge no teer de rit ten en het wij zi gen van de ki lo me ter - stan den aan de hand van een rou te plan ner. Vol gens de in spec teur ko men de ki lo me - ter stan den vol gens de (ver be ter de) rit te nad mi ni stra ties re gel ma tig niet over een met de ki lo me ter stan den in de spre ads heets. Hier uit blijkt vol gen de de recht bank al dat be - lang heb ben de niet ie de re rit nauw keu rig heeft ge no teerd. Daar naast zijn adres sen, ge - re den rou tes en af wij ken de rou tes niet op ge no men. Met be trek king tot de rit te nad mi ni - stra tie van de der de auto is ge con sta teerd dat de ge ge vens van de rit ten re gis tra tie en het spre ads heet niet over eenk omen. Te vens zijn rit ten uit de ene re gis tra tie ver wij derd en op ge no men in de an de re rit ten re gis tra tie, waar bij de ki lo me ter stan den van bei de rit - ten re gis tra ties ach ter af zijn aang epast. De recht bank oor deelt dat de rit ten re gis tra ties zelfs in com bi na tie met de spre ads heets on vol doen de be trouw baar zijn. Tot slot is de recht bank van me ning dat be lang heb ben de niet aan ne me lijk heeft ge maakt dat de der - de auto van af 1 au gus tus 2004 niet meer aan hem ter be schik king was ge steld maar dat de auto daa dwer ke lijk aan hem in privé is over ge dra gen. Het feit dat be lang heb - ben de van af deze da tum geen rit ten re gis tra tie meer bij hield en de over na me heeft be - spro ken met zijn ac coun tant is onvoldoende bewijs. De recht bank oor deelt dat de rit ten re gis tra ties, zelfs in com bi na tie met de spread - sheets voor alle drie de auto s, on vol doen de be trouw baar zijn en dat be lang heb ben de ten aan zien van de der de auto de overd racht naar privé niet aan ne me lijk heeft kun nen ma ken. De in spec teur heeft het be last baar ink omen te recht ver hoogd met het au to kos - ten for fait voor alle auto s. Opmerking B&B Met ing ang van 1 ja nu a ri 2006 moet het voord eel van het privége bruik van een auto van de zaak in de sa la ri sad mi ni stra tie in aan mer king wor den ge no men. De werk ge ver mag de bij tel ling voor privége bruik ach ter we ge la ten als de werk ne mer over tui gend be - wijs aan le vert dat hij op min der dan 500 ki lo me ter per ka len der jaar de auto privé ge - bruikt. Als be wijs geldt bij voor beeld een slui ten de ki lo me te rad mi ni stra tie of een ver kla - ring geen privége bruik auto. Als de werk ne mer be schikt over een der ge lij ke ver kla ring, dan moet hij nog steeds, op ver zoek van de be las ting dienst, over tui gend be wijs kun - nen aan le ve ren dat het privége bruik in enig ka len der jaar be ne den de 500 ki lo me ter is ge ble ven. Het bij hou den van een be trouw ba re rit te nad mi ni stra tie, waar van in de hier - voor be schre ven pro ce du re geen spra ke was, is der hal ve nog steeds van be lang. 3. PENSIOENUITKERINGEN AAN INWONER THAILAND DEELS IN NEDERLAND BELAST (Bron: Recht bank Bre da, 18 fe bru a ri 2011, nr. 2009/03212) Be lang heb ben de X is in 2000 van Ne der land naar Thai land ver huisd en wordt sinds - dien als in wo ner van Thai land aang emerkt. In de pe ri o de is X werk zaam ge weest bij een Rijk su ni ver si teit in Ne der land. In 1992 is de Rijk su ni ver si teit, op ba sis van Wet op het ho ger be roeps on der wijs en we ten schap pe lijk on der zoek (hier na: WHW), ge pri va ti seerd. In 1997 is ver vol gens de re ge ling voor toe ken ning van een pen - si oen voor werk ne mers van de Rijk su ni ver si teit in 1997 ing evoerd. Eén van de voor - waar den om voor deze re ge ling in aan mer king te ko men is een dienst ver band van mi - ni maal tien jaar. X ont vangt van af 2002 een pen si oen uit ke ring hier uit. In 2006 heeft X een pen si oen uit ke ring van in to taal ont vang en, wel ke be drag hij in zijn aang if - te ink om sten bel as ting voor dat jaar in zijn ge heel niet heeft op ge no men. De in spec teur heeft dit ge cor ri geerd om dat hij van me ning is dat, op ba sis van het be las ting ver drag tus sen Ne der land en Thai land (hier na: be las ting ver drag), het hef fings recht over het pen si oen vol le dig toe komt aan Ne der land.

8 Pa gi na 8 31 maart 2011 X heeft vervolgens bezwaar aangetekend tegen de aanslag inkomstenbelasting 2006 en is, na afwijzing van het bezwaar, in beroep gegaan. Voor de recht bank is in ge schil of het hef fings recht over de pen si oen uit ke ring op grond van ar ti kel 19 van het be las ting ver drag in der daad aan Ne der land is toe ge we zen. Op ba sis van ar ti kel 7.2, twee de lid on derd eel b Wet Inkom sten bel as ting 2001, be hoort het be last baar loon ter zake van het in Ne der land ver rich ten of heb ben ver richt van ar beid door een bui ten land se be las ting plicht i ge (niet-in wo ner) tot het ink omen uit werk en wo - ning. X is ech ter van me ning dat het hef fings recht over de pen si oen uit ke ring en op ba - sis van ar ti kel 18 van het be las ting ver drag (voor pen si oe nen en lijf ren ten) aan Thai land is toe ge we zen ter wijl de in spec teur juist van me ning is dat de uit ke ring en op ba sis van ar ti kel 19 (voor over heids func ties) in Ne der land mo gen wor den belast. Vol gens de recht bank staat vast dat de Rijk su ni ver si teit in 1992 is ge pri va ti seerd. Op grond van de WHW kwa li fi ceert de uni ver si teit ook na pri va ti se ring ech ter nog al tijd als een pu blie krech te lij ke in stel ling en geldt de dienst be trek king niet als een pri vaat rech te - lij ke dienst be trek king. De recht bank geeft ech ter aan dat de son danks door de pri va ti se - ring wel een ein de komt aan het be wij zen van dien sten in de uit oe fe ning van over - heids func ties, het geen een ver eis te is voor ar ti kel 19. Het pen si oen is ech ter ook niet vol le dig in pri vaat rech te lij ke dienst be trek king op ge bouwd, zo als X stelt. Het feit dat de pen si oen re ge ling tot stand is ge ko men in 1997 be te kent naar de me ning van de recht - bank niet dat deze niet ge deel te lijk be trek king heeft op de dienst ja ren van X van vóór 1992 in over heids dienst. De pen si oen uit ke ring ziet dan ook deels op de ja ren 1968 tot en met 1992, aang ezien niet aan ne me lijk is dat X ge du ren de die pe ri o de geen pen si - oen zou heb ben opgebouwd. Vol gens de recht bank be te kent dit dat X van 1968 tot en met 1992 pen si oen heeft op - ge bouwd in over heids dienst, het geen tot ge volg heeft dat Ne der land op grond van ar ti - kel 19 van het be las ting ver drag 24/34e deel van de pen si oen uit ke ring mag be las ten (waar bij wordt ver we zen naar BNB 1995/117 en BNB 2009/199). Het hef fings recht voor het ove ri ge 10/34e deel is op grond van ar ti kel 18 van het be las ting ver drag toe ge we - zen aan Thai land. Als ge volg hier van dient over 10/34e deel van (of te wel 7.567) be las ting hef fing in Ne der land ach ter we ge te blij ven. De recht bank con clu deert tot ge grond ver kla ring van het be roep en ver min de ring van de aan slag. Opmerking B&B Arti kel 19 van het be las ting ver drag tus sen Ne der land en Thai land is ge ba seerd op het OESO-mo del ver drag uit 1963 en be paalt dat be lo ning en (daar on der be gre pen pen si oe - nen) be taald door cen tra le, pro vin ci a le of lo ka le over he den in de uit oe fe ning van een over heids func tie door de over heids staat mo gen wor den be last. Ondanks dat de uni ver - si teit nog steeds kwa li fi ceert als pu blie krech te lij ke in stel ling, is er sinds de pri va ti se ring geen spra ke meer van het ver rich ten van werk zaam he den in een over heids func tie. Het is vas te recht spraak (die door de recht bank ook wordt aang ehaald) dat in ge val van een na ti o na li sa tie of pri va ti se ring, ar ti kel 19, of een ver ge lijk baar ar ti kel dat ziet op over heids func ties, in prin ci pe slechts deels toe pas sing zal vin den. Het pen si oen fonds hoeft slechts over een ge deel te van de uit ke ring loon bel as ting in te hou den en af te dra gen. 4. ARBEIDSRELATIE BONDSCOACH ONTBEERT GEZAGS- VERHOUDING (Bron: Recht bank Bre da, 18 fe bru a ri 2011, nr. AWB 10/1784) Be lang heb ben de is ge rui me tijd ac tief als coach en trai ner en heeft in 2008 voor het jaar 2010 een ver zoek Ver kla ring ar beids re la tie (VAR) ter zake van sport(bonds)coachen trai ner werk zaam he den. Op het aan vraag for mu lier heeft hij aang ege ven de ink om - sten uit de werk zaam he den te zien als ink om sten die hij als di rec teur-groot aan deel hou - der (dga) ver richt en die voor re ke ning en risico van zijn B.V. die nen te komen.

9 31 maart 2011 Pa gi na 9 In 2009 is de B.V. van be lang heb ben de een over eenk omst aang egaan met de sport - bond. In de pa ra graaf Overwegende dat van de over eenk omst ver kla ren be lang heb ben de en de sport bond on der meer er voor te kie zen de werk zaam he den uit te voe ren bin nen het ka der van een over eenk omst van op dracht. Een na de re uit wer king hier van wordt op ge no men in ar ti kel 1 van de over eenk omst waar de aard en in houd van de op dracht is om schre ven. Be na drukt wordt dat er tus sen be lang heb ben de en de sport bond geen spra ke is van een ge zags ver hou ding. Ver der is bij de over eenk omst een bij la ge op ge no men met een zeer ge de tail leer de om - schrij ving van de ta ken en ve rant woor de lijk he den van be lang heb ben de met be trek king tot de op dracht. De vraag is nu of be lang heb ben de ter zake van de sport(bonds)coach- en trai ner werk - zaam he den in aan mer king komt voor een VAR di rec teur-groot aan deel hou der (VARdga). Meer in het bij zon der is daar bij de vraag of spra ke is van een ge zags ver hou ding tus sen be lang heb ben de en de sport bond. Over het feit dat de werk zaam he den voor de sport bond per soon lijk door be lang heb - ben de moet wor den ver richt en dat de sport bond ver plicht is hem voor zijn werk zaam - he den loon te be ta len, be staat geen dis cus sie. Naast het geen in de pa ra graaf Over we gen de dat van de over eenk omst is ver meld (par tij en wil len de werk zaam he den uit voe ren bin nen het ka der van een over eenk omst van op dracht) is in de over eenk omst on der meer ver meld dat be lang heb ben de aan wij - zing en van de ge ne die door de sport bond is aang esteld als op dracht ge ver in acht moet ne men en dat bij het niet-na ko men van de ver plich ting van de over eenk omst, de sport bond ge rech tigd is de over eenk omst te ont bin den. Uit de pro ces stuk ken en de be han de ling van de zaak op de rechts zit ting blijkt vol gens de recht bank dat de over eenk omst ziet op bonds coach werk zaam he den voor de Ne der - land se sport ploeg voor de pe ri o de van 1 ja nu a ri 2009 tot en met 31 de cem ber 2012, met als doel het win nen van zo veel mo ge lijk prij zen op (in ter)na ti o na le (lan den)wed - strij den. Be lang heb ben de stelt daar bij dat al zou er spra ke zijn van on te vre den heid over zijn func ti o ne ren de over eenk omst niet zal wor den ont bon den zo lang de doel stel - ling van de sport bond wordt ge re a li seerd. Alles af we gend oor deelt de recht bank dat er geen spra ke is van een ge zags ver hou - ding tus sen be lang heb ben de en de sport bond. We lis waar heeft de sport bond de mo - ge lijk heid om enig ge zag op be lang heb ben de uit te oe fe nen maar dat ge zag ziet uit - slui tend op het ver we zen lij ken van het doel van de sport bond, dat wil zeg gen het zo - veel mo ge lijk prij zen op (in ter)na ti o na le (lan den)wed strij den win nen. Het ge zag ziet niet op de wij ze waar op be lang heb ben de de werk zaam he den uit voert. Dat in de overeen - komst een uit voe ri ge op som ming is op ge no men van de al ge me ne ta ken en ve rant - woor de lijk he den doet daar vol gens de recht bank niet aan af. De doel stel ling om zo veel mo ge lijk prij zen te win nen is zeer vaag en vrij blij vend al dus de recht bank. Om voor de sport bond toch de mo ge lijk heid te bie den om aan de hand van eni ge ob jec tief con tro leer ba re en meet ba re ge ge vens te kun nen be pa len of aan de doel stel ling wordt vol daan, of de maxi ma le kans wordt ver we zen lijkt om die doe len te be rei ken, zijn de aan vul len de ei sen en voor waar den ge steld. Deze voor waar den zijn vol gens de recht bank ech ter geen aan wij zing en hoe be lang heb ben de de werk zaam he - den moet ver rich ten. Deze voor waar den wor den daar om ook niet ge zien als ge zag in de zin van een ar beids re la tie. Be lang heb ben de wordt in het ge lijk ge steld.

10 Pa gi na maart 2011 Opmer king B&B In de on der ha vi ge zaak had de bel as ting dienst aan be lang heb ben de ten on rech te een VAR-loon ver strekt. Omdat de aan wij zing en door de sport bond niet zijn ge richt op het ver rich ten van ar beid maar op het re sul taat van ar beid, na me lijk het ver we zen lij ken van het doel om zo veel mo ge lijk wed strij den te win nen, had er een VAR-dga moe ten wor - den af ge ge ven. 5. CORRECTIE IN VERBAND MET VERWERPEN RITTENREGISTRATIE (Bron: Recht bank Haar lem, 18 fe bru a ri 2011, nrs. AWB 10/1081 en 10/1083) Be lang heb ben de is di rec teur van zijn ei gen ven noot schap. Deze ven noot schap heeft hem van 1 ja nu a ri 2004 tot en met 14 april 2005 auto 1 ter be schik king ge steld, van 15 april 2005 tot en met 31 de cem ber 2005 auto 2 en van af 1 ja nu a ri 2004 auto 3 ter be schik king ge steld. Ter zake van het ge bruik van de auto s zijn rit ten re gis tra ties bij ge hou den. Voor auto s 1 en 2 zijn de re gis tra ties bij ge hou den ge du ren de de ja ren 2004 en 2005 en voor auto 3 is een rit ten re gis tra tie bij ge hou den ge du ren de een deel van Zo wel be lang heb ben de, de chauf feurs van be lang heb ben de als de se cre ta res se van be lang heb ben de heb ben ge ge vens in de rit ten re gis tra ties ge no teerd. De oor spronk elij - ke rit ten re gis tra ties wer den op een la ter tijd stip verwerkt in een spreadsheet. De bel as ting dienst stelt dat de rit ten re gis tra ties we gens een aan tal ge con sta teer de ge - bre ken niet be trouw baar zijn en daar om ver wor pen die nen te wor den. Ver der stelt zij dat be lang heb ben de niet heeft be we zen dat hij met de auto s min der dan 500 ki lo me ter per jaar privé heeft ge re den. De aang if ten IB/PVV 2004 en 2005 van be lang heb ben de, waar in hij geen voord eel in ver band met het ge bruik van de auto s had op ge no men, zijn daar om ge cor ri geerd in verband met het privé-gebruik van deze auto s. Be lang heb ben de is het hier niet mee eens. Hij is van me ning dat, on der ver wij zing naar de rit ten re gis tra ties de spre ads heets en de daar op ge ge ven toe lich ting, hij over tui gend heeft aang etoond in 2004 en 2005 min der dan 500 km op jaar ba sis privé te hebben gereden. De recht bank me mo reert dat een rit ten re gis tra tie op ba sis van de wet te lij ke be pa ling en ten min ste de vol gen de ge ge vens moet bevatten: a. merk, type en ken te ken van de auto; b. pe ri o de van ter be schik king stel ling van de auto; c. per rit: 1. da tum; 2. be gin stand en eind stand van de ki lo me ter tel ler; 3. be gin adres en eind adres; 4. de ge re den rou te in dien deze af wijkt van de meest ge brui ke lij ke; 5. het ka rak ter van de rit. Een rit ten re gis tra tie dient vol gens de recht bank ove ri gens niet bij voor baat te wor den ver wor pen in dien de rit ten re gis tra tie niet aan alle ver eis ten vol doet, maar een ad mi ni - stra tie in com bi na tie met an de re be wijs mid de len moet wel ten min ste zo da nig slui tend zijn dat daar uit een dui dig kan wor den af ge leid hoe veel ki lo me ters er met de auto za ke - lijk en privé is gereden. In de on der ha vi ge zaak is vast ko men te staan dat de rit ten re gis tra ties door be lang heb - ben de en zijn chauf feurs wel is waar wer den bij ge hou den, maar la ter aan de hand van de agen da van be lang heb ben de door zijn se cre ta res se wer den ver be terd en wer den ver werkt in spre ads heets.

11 31 maart 2011 Pa gi na 11 De ver be te ring en be ston den met name uit toe voe ging en van ont bre ken de rit ten, wij zi - ging van in de rit ten re gis tra tie ge no teer de rit ten en wij zi ging van ki lo me ter stan den aan de hand van een rou te plan ner. De wij zi ging en van de ki lo me ter stan den von den niet uit slui tend plaats op de da gen waar op de rit ten wer den aang evuld of ver be terd, maar veel al ook op enk ele da gen daar op vol gend. Ondanks al deze aan vul ling en en wij zi - ging en ko men de ki lo me ter stan den vol gens de (ver be ter de) rit ten re gis tra ties re gel ma tig niet over een met de ki lo me ter stan den vol gens de spre ads heets. Hier uit blijkt dat niet ie de re rit nauw keu rig werd ge no teerd en ook de ki lo me ter stan den niet al tijd na ie de re rit wer den overgenomen. Voorts zijn bezoekadressen (indien beschikbaar), gereden rou tes en afwijkende routes dan de meest gebruikelijke niet genoteerd. De recht bank oor deelt dat de rit ten re gis tra ties geen be trouw ba re weer ga ve ge ven van de wer ke lijk ge re den (privé)ki lo me ters en daar om moe ten wor den ver wor pen. Be lang - heb ben de heeft daar mee niet vol daan aan de op hem rus ten de be wijs last, na me lijk het doen blij ken dat er met de ter be schik king ge stel de auto s op jaar ba sis niet meer dan 500 ki lo me ter privé is ge re den. De rit ten re gis tra ties zijn zelfs in com bi na tie met de spreadsheets onvoldoende betrouwbaar. De bel as ting dienst heeft vol gens de recht bank daar om te recht de aang if ten ink om sten - bel as ting van be lang heb ben de gecorrigeerd. Opmerking B&B We lis waar speelt deze zaak in de ink om sten bel as ting sfeer maar de strek king er van is ook nu de auto van de zaak voor werk ne mers via de loon hef fing en wordt af ge wik keld nog al tijd ac tu eel. Er drukt een (zwa re) be wijs last op de ge ne die de auto ter be schik - king heeft dat deze auto niet of nau we lijks voor privédoe lein den is ge bruikt. Indien het be wijs niet kan wor den ge le verd zal over het be las te for fai tai re privévoord eel wor den na ge he ven. Wan neer de werk ne mer een Ver kla ring geen privége bruik heeft, zal deze na hef fing in prin ci pe aan hem wor den op ge legd. Bij werk ne mers zon der een Ver kla ring geen privége bruik zal de na hef fings aan slag aan de werk ge ver als in hou dings plicht i ge wor den op ge legd. Hoe wel er een vrije be wijs leer geldt ten aan zien het voor ko men van een bij tel ling voor privége bruik van de auto van de zaak, zal een (slui ten de) rit te nad mi ni stra tie veel al de meest prak ti sche wij ze zijn dit be wijs te le ve ren. Echter, met name bij het aan de werk - ne mer ter be schik king stel len van een bes te lau to wekt de rit te nad mi ni stra tie in de prak - tijk nog al wat weer stand op. Op Ka mer vra gen van het Twee de Ka mer lid Neppérus heeft de staats se cre ta ris van Fi - nanciën in zijn brief van 1 maart 2011 (ken merk: DB/2011/074 U) aang ege ven voor ne - mens te zijn om de rit ten re gis tra tie bij ter be schik king ge stel de bestelauto s af te schaf - fen.

12 Pa gi na maart 2011 AANG ESPRO KEN RECENTE JURISPRUDENTIE EN ONTWIKKELINGEN MET BETREK - KING TOT AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALINGEN UIT DE INVORDE - RINGSWET 1990 Door J.H.P.M. Raaijma kers, ver bon den aan KPMG Me ij burg & Co., kan toor s-gra ven ha ge Omke ring be wijs last; de stand van za ken In de Alge me ne wet in za ke rijks bel as ting en is be paald dat in dien een be las ting plicht i ge niet de ver eis te aang if te doet of niet (vol le dig) vol daan wordt aan de in lich ting en ver - plich ting en zo als op ge no men in ar ti kel 47, 47a, en 49 AWR en/of niet vol doet aan de ad mi ni stra tie ver plich ting en (ar ti kel 52 en 53 AWR) de be wijs last wordt toe be deeld aan de in hou dings plicht i ge en bo ven dien dat die be wijs last wordt ver zwaard. Dit wordt veel - al de omkering van de bewijslast ge noemd. De in spec teur zal de ver schul dig de be las - ting dan veel al op ba sis van een schat ting vast stel len. Wel is uit de recht spraak dui de - lijk ge wor den dat die schat ting wel re de lijk moet zijn; het is dus geen vrij brief om de ver schul dig de be las ting naar een wil le keu rig en ab surd hoog be drag vast te stel len. Ver vol gens is het dan aan de be las ting plicht i ge om aan te to nen dat en in hoe ver re de be las ting tot een te hoog be drag is vast ge steld. Van be lang is dat in de Invor de rings wet 1990 is be paald de omkering van de be wijs - last niet toe pas sing is in dien het niet aan de aan spra ke lijk ge stel de is te wij ten dat bij de be las ting schuld i ge de be wijs last is omgekeerd van we ge het niet na le ven van ad mi - ni stra tie ve ver plich ting en of niet na ko men van de in lich ting en ver plich ting en (zie ar ti kel 49, lid 5 Invor de rings wet 1990). Uit de wets ge schie de nis komt dui de lijk naar vo ren dat de wet ge ver van oor deel is dat een aan spra ke lijk ge stel de niet op ge za deld mag wor den met de ge vol gen van de om ke ring van de be wijs last om dat de be las ting schuld i ge niet aan zijn ver plich ting en uit de AWR heeft vol daan. Alleen in de ge val len dat de ontvan - ger aan ne me lijk maakt dat het (mede) aan de aan spra ke lijk ge stel de is te wij ten dat de be las ting schuld i ge niet aan zijn ver plich ting en uit de AWR heeft vol daan, mag de om - ke ring van de be wijs last rich ting aan spra ke lijk ge stel de wor den toegepast. De be pa ling dat de om ke ring van de be wijs last in be gin sel niet geldt te gen over een aan spra ke lijk ge stel de geldt voor alle fis ca le aan spra ke lijk heids be pa ling en. Ge let op het feit ech ter dat de in le ners-, ke ten- en be stuur ders aan spra ke lijk heid het meest wor den toe ge past, ligt het voor de hand dat in een van die vele pro ce du res dit ge schilpunt een keer klip en klaar is uit ge pro ce deerd. Echter, dit is, voor zo ver mij be kend, nog niet in de zeer spaar za me recht spraak (die hier na wordt be spro ken) aan de orde ge weest. Ik ben daar bij van me ning dat er wel een on der scheid is of kan zijn tus sen be schik - king en aan spra ke lijk stel ling op ba sis van de re gels voor be stuur ders aan spra ke lijk heid en die op ba sis van de in le ners- of ke ten aan spra ke lijk heid. Immers, ing eval een be - stuur der op grond van de re gels voor de be stuur ders aan spra ke lijk heid aan spra ke lijk wordt ge steld voor de door de ven noot schap niet be taal de be las ting schul den waar van hij be stuur der is of was, kan wor den ge steld dat het aan de be stuur der is te wij ten dat de ven noot schap de ver eis te aang if ten niet heeft ge daan of niet de ge vraag de in for ma - tie en ge ge vens heeft ver strekt. Zie in deze zin Hof Arnhem 13 sep tem ber Ook Recht bank Arnhem (18 mei 2010) oor deelt dat de om ke ring van de be wijs last mag wor den toe ge past te gen over de be stuur der nu deze straf rech te lijk is ver oor deeld voor on der meer het op zet te lijk niet doen van aang if ten loon bel as ting en om zet bel as ting. Hierd oor is het aan de be stuur der te wij ten dat de ven noot schap op zet te lijk geen of geen juis te aang if ten heeft ge daan. In min of meer ge lij ke zin heeft Recht bank Arnhem (17 fe bru a ri 2011) we der om ge oor deeld dat het aan de be stuur der was te wij ten dat de ven noot schap niet de ver eis ten aang if ten heeft ge daan.

13 31 maart 2011 Pa gi na 13 Omdat de belastingaanslagen niet waren gebaseerd op een redelijke schatting heeft de rechtbank de belastingaanslagen in goede justitie vastgesteld. In in le ners- en ke ten aan spra ke lijk heids za ken wor den na hef fings aan sla gen, die zijn op - ge legd aan de uit le ner/on der aan ne mer met toe pas sing van de om ke ring van de be wijs - last, in de prak tijk zon der meer als uit gangs punt ge no men voor de be re ke ning van de vast stel ling van de aan spra ke lijk stel ling. Er wordt geen re ke ning ge hou den met het feit dat de toe ge pas te om ke ring van de be wijs last niet geldt ten aan zien van de aan spra - ke lijk ge stel de on der ne ming. Ook wordt in ge heel geen on der zoek ge daan of het wel aan de aan spra ke lijk ge stel de is te wij ten of mede is te wij ten dat de uit le ner/on der aan - ne mer niet aan zijn in lich ting en- of ad mi ni stra tie plicht heeft vol daan. Het is in mijn op - tiek ove ri gens na ge noeg on mo ge lijk voor de fis cus om aan ne me lijk te ma ken dat het niet doen van de ver eis te aang if te of het niet vol doen aan de in for ma tie- en ad mi ni stra - tie ver plich ting en door de be las ting schuld i ge te wij ten is aan de in le ner of aan ne mer. Dit be te kent mijns in ziens dat in die si tu a ties de fis cus geen ge bruik kan ma ken van de om ke ring van de be wijs last ten aan zien van de in le ners en aan ne mers. Dus het is zin - vol om hier in be zwaar/be roep een ex pli ciet be roep op te doen. In zijn ar rest 19 de cem ber 2008 heeft de Hoge Raad om trent de om ke ring van de be - wijs last het vol gen de ge oor deeld: Be lang heb ben de heeft voor het Hof aang evoerd dat de Ontvang er de juist heid van de hoog te van de aan A op ge leg de na hef fings aan sla gen niet heeft aang etoond en dat be lang heb ben de voor die na hef fings aan sla gen daar om niet aan spra ke lijk kan wor - den ge hou den. Be lang heb ben de heeft daar bij aang ege ven dat, zo de be wijs last ten aan zien van A al zou kun nen wor den om ge keerd, dit in de on der ha vi ge pro ce du re niet heeft te gel den voor be lang heb ben de. De Ontvang er heeft in zijn ver weer schrift daar te - gen aang evoerd dat de Inspec teur in zijn uit spraak op het be zwaar schrift van A te gen de na hef fings aan slag van 5 de cem ber 2000 deze (deels) heeft ge hand haafd met toe - pas sing van ar ti kel 25, lid 6 AWR, maar dat op deze be pa ling bij de uit spraak op het be zwaar schrift van be lang heb ben de te gen de on der ha vi ge be schik king geen be roep is ge daan. De Ontvang er heeft voorts ge steld dat de Inspec teur de on der ha vi ge na hef - fings aan sla gen goed ge mo ti veerd aan de hand van de aan we zi ge ge ge vens heeft vast ge steld en dat het be drag waar voor be lang heb ben de aan spra ke lijk wordt ge hou - den is be re kend aan de hand van ver za mel de ge ge vens, waar on der ge ge vens die door be lang heb ben de zijn ver strekt. Het Hof heeft dit ge schil punt tus sen par tij en om - schre ven als: Is bij de be re ke ning van voor mel de na hef fings aan sla gen om ke ring van de be wijs last" (ar ti kel 25, lid 6, van de Alge me ne wet in za ke rijks bel as ting en) toe ge - past en zo ja, is dat ten on rech te?" Het Hof heeft dien aang aan de ge oor deeld dat de Inspec teur de door A in de pe ri - o de 1 ja nu a ri 1998 tot en met 31 mei 2002 be haal de om zet heeft be re kend mede aan de hand van ge ge vens, ver meld op bank af schrif ten van de bank re la tie van A en dat het geen re den heeft te twij fe len aan de stel ling van de Ontvang er dat de Inspec teur bij de be re ke ning van de on der ha vi ge na hef fings aan sla gen ar ti kel 25, lid 6 AWR niet heeft toe ge past. Het Hof heeft voorts ge oor deeld dat aan voor mel de na hef fings aan sla - gen goed ge fun deer de be re ke ning en ten grond slag lig gen en dat be lang heb ben de te - gen over de be twis ting daar van door de Ontvang er niet aan ne me lijk heeft ge maakt dat daar bij is uit ge gaan van een te hoog (ge mid deld) uur loon en/of van een te hoog (ge - mid deld) loon bel as ting ta rief. Te gen deze oor de len rich ten zich de mid de len VIII, IX en X Deze mid de len kun nen niet tot cas sa tie lei den. Uit de uit spraak van het Hof blijkt dat het Hof de hoog te van de loon bel as ting schuld van A en de daar in be gre pen loon - bel as ting ter zake van door be lang heb ben de van A ing eleen de werk ne mers vol gens de ge wo ne re gels voor de verd eling van de be wijs last heeft be oor deeld. De oor de len ge - ven al dus geen blijk van een on juis te rechts op vat ting en kun nen, als ver we ven met waar de ring en van fei te lij ke aard, voor het ove ri ge in cas sa tie niet op juist heid wor den ge toetst. Zij zijn ook niet on be grij pe lijk of on vol doen de ge mo ti veerd.

14 Pa gi na maart 2011 In de aan het ar rest voor af gaan de con clu sie van ad vo caat-gene raal Van Bal le gooi jen wordt he laas op het punt van de om ke ring van de be wijs last niet ingegaan. Recht bank s-gra ven ha ge (19 mei 2010) heeft on der meer de vraag Kan de bij de vast stel ling van de na hef fings aan sla gen toe ge pas te om ke ring van de be wijs last aan ei - se res wor den te geng ewor pen? Deze vraag heeft de recht bank als volgt beantwoord: Ei se res neemt het stand punt in dat de om ke ring van de be wijs last, die bij het opleg gen van de na hef fings aan sla gen is toe ge past, niet aan haar kan wor den te geng e - wor pen, zo dat het op de weg van ver weer der ligt om de juist heid van de na hef fings - aan sla gen aan ne me lijk te ma ken. Ver weer der is hier naar de me ning van ei se res niet in ge slaagd De recht bank is met ei se res van oor deel dat de bij het opleg gen van de na hef - fings aan sla gen toe ge pas te om ke ring en ver zwa ring van de be wijs last haar niet kan wor den te geng ewor pen. De recht bank zal daar in het na vol gen de dan ook niet van uit gaan. Dit heeft ove ri gens niet tot ge volg dat op ei se res geen enk ele be wijs last meer zou rus ten. De recht bank zal in het na vol gen de uit gaan van een be wijs last ver de ling die in het on der ha vi ge ge val als re de lijk kan gel den. Bij een re de lij ke verd eling van de be - wijs last dient te wor den ge let op het doel en de strek king van de wet te lij ke re ge ling van de in le ners- en ke ten aan spra ke lijk heid. Daar bij dient re ke ning te wor den ge hou den met ener zijds de mo ge lijk he den die op dracht ge vers en in le ners van de ven noot schap heb - ben om het ri si co van een aan spra ke lijk stel ling te be per ken, en an der zijds de kans dat ver weer der in een on mo ge lij ke be wijs po si tie komt te ver ke ren (vgl. HR 17 sep tem ber 1999, nr. C98/040, LJN: ZC2975, NJ 2000, 50). Kor tom: de op ge wor pen vraag wordt door de recht bank niet echt be ant woord. Immers, hoe en op wel ke wij ze re ke ning ge hou den zou moe ten wor den met de mo ge lijk he den die in le ners heb ben om het ri si co van aan spra ke lijk heid te be per ken wordt niet ver - meld. Ove ri gens ben ik van oor deel dat wel ke mo ge lijk he den een in le ner heeft om zijn aan spra ke lijk heids ri si co in te per ken vol strekt ir re le vant is voor de vraag of en, zo ja, op wel ke wij ze de ont vang er de be las ting aan slag wel ke met toe pas sing van de om ke - ring van de be wijs last is vast ge steld en waar voor de in le ner aan spra ke lijk is ge steld, heeft on der bouwd rich ting aan spra ke lijk ge stel de. De wets ge schie de nis is wat dat betreft hel der. Bo ven dien ziet het ar rest waar naar de recht bank ver wijst op een ge heel an de re si tu a tie, na me lijk op de vraag waar wel ke werk ne mer van de uit le ner heeft gewerkt. Dat ar rest ging dus in het ge heel niet over de aan de be las ting schuld i ge opgelegde na hef fings aan slag, maar over de verd eling van de be las ting aan slag over de ver schil len de con tract spart ners. Te gen de uit spraak van de recht bank is ho ger be roep aan g ete kend. Zo wel Recht bank Bre da in de zaak van 19 no vem ber 2010 (zie hier voor) als Hof s-her to gen bosch (16 sep tem ber 2010) heb ben dui de lijk over wo gen dat op de ontvan - ger de stel plicht en de be wijs last rus ten dat de aan de be schik king aan spra ke lijk stel ling ten grond slag lig gen de be las ting aan sla gen te recht en tot de juis te be dra gen zijn op ge - legd. Hof s-her to gen bosch heeft in haar hier voor ge noem de uit spraak met be trek king tot de om ke ring van de be wijs last ge oor deeld: De stel ling en van de Ontvang er, on der meer op pa gi na 19 van zijn brief aan het Hof van 10 au gus tus 2009, dat B niet over een deug de lij ke ure nad mi ni stra tie be schikt, waar aan de Ontvang er ken ne lijk, on der meer op pa gi na 2 van vo ren ver mel de brief, de con clu sie ver bindt dat B niet heeft vol daan aan het be paal de in ar ti kel 52 van de Alge - me ne wet in za ke rijks bel as ting en, en het feit dat bij B ne ga tie ve kas sen zijn ge con sta - teerd ba ten hem, ge let op het be paal de in ar ti kel 49, lid 4, aan hef, on derd eel b van de Invor de rings wet 1990, niet, nu de Ontvang er niet heeft ge steld, noch ge ble ken is, dat het aan be lang heb ben de te wij ten zou zijn dat B niet aan haar administratieverplichtin - gen of an de re in dat ar ti ke lon der deel be doel de ver plich ting en zou heb ben vol daan Uit het vo ren staan de volgt, dat de Ontvang er niet heeft vol daan aan de op hem

15 31 maart 2011 Pa gi na 15 rus ten de be wijs last aan ne me lijk te ma ken dat de aan de be schik king aan spra ke lijk stel - ling ten grond slag lig gen de na hef fings aan sla gen tot het juis te be drag zijn vast ge steld. Nu de Ontvang er niet sub si di air heeft ge steld van welk la ger be drag van de na hef - fings aan sla gen zou moe ten wor den uit ge gaan in deze pro ce du re, in dien zijn on der 2.11 ver mel de uit gangs pun ten - wel ke door be lang heb ben de van den be gin ne zijn be - stre den - on juist zou den wor den be von den, heeft hij voorts niet vol daan aan zijn stel - plicht Uit al het vo ren over wo ge ne volgt, dat de grond slag aan de be schik king ont valt, zo dat vraag II geen be ant woor ding meer be hoeft. Uit de hier voor - kort - weer ge ge ven ju ris pru den tie kan naar mijn me ning het vol gen de wor den afgeleid: (I) Met be trek king tot aan spra ke lijk stel ling en van be stuur ders is het naar mijn me ning voor de ont vang er re la tief mak ke lijk zijn om aan ne me lijk te ma ken dat het niet vol - daan aan de in lich ting en ver plich ting en of het niet in die nen van de ver eis te aang if - ten door de rechts per soon (mede) te wij ten is aan de be stuur der. Immers, de be - stuur der geeft lei ding aan de rechts per soon. Mo ge lijk dat dit min der een vou dig voor de ont vang er is ing eval aan de be stuur der geen boe te is op ge legd als me de - ple ger of als de ge ne die tot het feit op dracht heeft ge ge ven dan wel als de ge ne die fei te lij ke lei ding heeft ge ge ven aan de ver bo den ge dra ging (zie ar ti kel 5:1 Awb). In mijn op tiek geldt dit voor alle schuld aan spra ke lijk heids be pa ling en. (II) Ten aan zien van ri si co aan spra ke lijk heids be pa ling en zo als de in le ners- en ke ten - aan spra ke lijk heid is dat ge heel an ders. Daar is het in mijn op tiek na ge noeg on mo - ge lijk voor de ont vang er om aan ne me lijk te ma ken dat het niet vol daan aan de in - for ma tie- en/of aang if te ver plich ting en door de uit le ner/on der aan ne mer (mede) aan de in le ner of aan ne mer is te wij ten. Dat be te kent dat de toe ge pas te om ke ring van de be wijs last niet geldt. Dat houdt naar mijn me ning in dat de fis cus aan ne me lijk moe ten ma ken welk deel, is toe te re ke nen aan de des be tref fen de in le ner of aan - ne mer en hoe dit deel is be re kend. Dat houdt in dat de ont vang er on der meer zal moe ten be wij zen (1) dat de per so nen die werk zaam he den bij de aan spra ke lijk ge - stel de heb ben ver richt werk ne mers zijn van de be las ting schuld i ge, (2) dat als het werk ne mers zijn van de be las ting schuld i ge dat dan voor die werk ne mers niet alle be las ting en pre mies zijn be taald en (3) dat er spra ke is van een net to loon over - eenk omst. De recht spraak met be trek king tot de ge vol gen van het niet van toe pas sing zijn van de om ke ring van de be wijs last rich ting aan spra ke lijk ge stel de staat nog in zijn kin der schoe - nen. Dat is toch op mer ke lijk te noe men, om dat deze be pa ling al bij de in voe ring van de Invor de rings wet 1990 is op ge no men. Het zal wach ten zijn op een dui de lijk oor deel van de Hoge Raad in een cleane zaak. Het is een ge mis te kans dat in de hier voor ge noem de zaak van de Hoge Raad van 19 de cem ber 2008 door de A-G niet op die kwes tie is ing egaan. Het zal naar ver wach ting nog wel eni ge tijd du ren voord at de ge - wen ste dui de lijk heid er komt.

16 Pa gi na maart 2011 SPE CI AL HOE GAAT HET ANNO 2011 MET DE VAR? Inleiding Eind sep tem ber 2010 heeft de SER een ad vies rap port 1 uit ge bracht over ZZP ers. In dit ad vies rap port gaat de SER in op de so ci aal-eco no mi sche po si tie van zelf stand i gen zon der per so neel (zzp). In het ad vies wordt op veel as pec ten ing ezoomd: Fis ca li teit: Het ad vies be schrijft de fis ca le fa ci li tei ten voor on der ne mers en on der - scheidt daar bij on der ne mers fa ci li tei ten (ink omens on der steu ning) en on der ne mings fa - ci li tei ten (m.b.t. ac ti vi tei ten on der ne ming). De SER dringt aan op na der on der zoek naar de mo ge lijk he den om voor de zelf stand i gen af trek over te stap pen op een an der cri te ri um dan het uren cri te ri um. Scholing: Zelf stand i gen, blijkt uit on der zoek, vol gen door gaans min der scho ling dan werk ne mers. De SER vindt dat zzp ers moe ten kun nen deel ne men aan sec to ra le oplei dings ac ti vi tei ten, voor zo ver er geen ge schik te al ter na tie ve oplei dings mo ge lijk - he den voor han den zijn. Hij be pleit bij de in stru men te ring van een le ven lang le ren voor werkenden ex pli ciet re ke ning te hou den met de po si tie en be hoef ten van zzp ers. Arbeidsomstandigheden: De SER is ten prin ci pa le van oor deel dat de ar beids om - stan dig he den, het be scher mings ni veau en de vei lig heid op de werk plek voor al len die daar ar beid ver rich ten ge lijk moe ten zijn. In een apart ad vies zal hij ing aan op de vraag of er aan lei ding is de wer kings sfeer van de ar bo re gel ge ving op on derd elen uit te brei den naar zelf stand i gen. Bij stand zelf stand i gen (Bbz): De SER doet, op grond van prak tij ker va ring en, di ver - se voor stel len om het Bbz toe gank elij ker te ma ken voor zelf stand i gen. Ook be pleit hij meer re gi o na le sa men wer king tus sen ge meen ten om de dienst ver le ning aan zelf - stand i gen te ver be te ren. Arbeidsongeschiktheid: De helft van de zelf stand i gen heeft hier geen ver ze ke ring te gen. De SER in ven ta ri seert het bre de pak ket aan ar beids ong eschikt heids ver ze ke - ring en en voor zie ning en met hun uit een lo pen de dek king en pre mies (AOV, WIA, IOAZ, Bbz, WWB). De SER doet voor stel len die er toe moe ten lei den dat ook moei - lijk ver ze ker ba re (star ten de) zelf stand i gen zich kun nen ver ze ke ren te gen het ri si co van ar beids ong eschikt heid, in een mix van pri va te en col lec tie ve voor zie ning en. Pensioenen, oudedagsvoorzieningen en AOW: De SER vindt dat zzp ers zelf ve r - ant woor de lijk zijn voor hun pen si oe nop bouw, maar con sta teert te ge lij ker tijd dat hun pen si oe nop bouw vaak on vol doen de is. De SER doet voor stel len om dit te ver be te - ren, met name t.a.v.: ge lij ke fis ca le pen si oen ruim te voor werk ne mers en on der ne - mers, ver gro ting van het pen si oen be wust zijn, be ter be nut ten van de der de pij ler en van be staan de mo ge lijk he den in de twee de pij ler. Ver der be pleit hij on der zoek naar de mo ge lijk heid van vrij wil li ge aan slui ting van zzp ers bij een be drijfs tak pen si oen - fonds. Mededinging en tarieven: De Me de ding ings wet legt zzp ers be per king en op ten aan zien van het ma ken van af spra ken over ta rie ven. De SER wijst op de mo ge lijk - he den van de bagatelvrijstelling in de wet. Waar de in zet van zzp ers dreigt te lei - den tot on der bie ding, kun nen cao-par tij en be zien of er mo ge lijk he den zijn om bin nen de wet te lij ke ka ders af spra ken te ma ken om on ei gen lij ke con cur ren tie te voor ko men. In zijn sa men vat ting con clu deert de SER als volgt. Het ge heel over zien de gaat de SER in op de vraag of het hui di ge stel sel van ar beidsver hou ding en, fis ca li teit en so ci a le ze ker heid mo ge lijk her zie ning be hoeft met het oog op het waar bor gen van de toe komst bes ten dig heid er van.

17 31 maart 2011 Pa gi na 17 Hij con clu deert dat de op komst van de zzp er vraagt om aan pas sing op ver schil len de be leid ster rei nen, zo wel in de wet te lij ke als in de bo ven wet te lij ke sfeer. Daar naast vindt hij het van groot be lang dat de zzp er zich meer be wust wordt van arbeidsrisico s die hij loopt en van de mo ge lijk he den om deze af te dek ken. Naar het oor deel van de raad be staat er voor als nog geen aanleiding voor meer fundamentele stelselwijzigingen. Wat de Stich ting ZZP Ne der land van dit rap port vond, staat op ge te kend in een nieuws - be richt van 29 sep tem ber 2010 ( der land.nl). ZZP Ne der land: SER ad vies rap port te leur stel lend. Het SER ad vies rap port dat van - daag aan de pers wordt ge pre sen teerd be vat wei nig tot geen nieuws voor ZZP ers. Vol gens de So ci aal Eco no mi sche Raad, die een jaar lang ver ga der de over een ad vies dat mi nis ter Don ner had ge vraagd, kan vrij wel al les bij het oude blij ven. ZZP Ne der - land, be lang en be har ti ger van zelf stand i gen, vindt de uit komst van het rap port rond uit ma ger en grijs. Jo han Mar rink, di rec teur van ZZP Ne der land, is niet ver baasd maar wel te leur ge steld. Mar rink: De SER is tra di ti o neel ver te gen woor digd door al leen maar werk ge vers en werk ne mers. Dat zo wel FNV als VNO/NCW een plaats ver vang end lid uit een ZZP or - ga ni sa tie heb ben aang esteld heeft niet tot een zicht baar re sul taat ge leid, dat is jam - mer. Ook een com mis sie van ZZP Ne der land heeft meer de re ma len een aan tal ver be - ter pun ten voor ZZP ers mo gen toe lich ten in de SER, maar vindt wei nig tot niets van deze aan be ve ling en te rug. Blijk baar be staat de we reld van de SER nog steeds uit de tra di ti o ne le bol wer ken van werk ge vers en werk ne mers. We vin den het wel een plus - punt dat ZZP ers als on der ne mer wor den aang emerkt in het rap port, er komt aan dacht voor de ZZP er in po si tie ve zin. Als je het hele rap port leest dan zie je tus sen de re gels door dat in het rap port veel za ken staan waar nog eens naar ge ke ken moet wor den en waar mo ge lijk he den voor zou den moe ten zijn. Dat wordt dus lange ter mijn, het rap - port gaat ons niet ver ge noeg. VAR af schaf fen Naar de me ning van ZZP Ne der land zou bij voor beeld de VAR Ver kla ring kun nen wor - den af ge schaft. Mar rink: De VAR Ver kla ring is een bron van el len de voor zelf stand i - gen. Daar is veel on be grip over bij zo wel op dracht ge vers als zelf stand i gen. Dat heb - ben we ook bij de SER aang ekaart en een oplos sing aang edra gen. Tot onze ver ba zing wordt in het ad vies ge spro ken over een streng ere con tro le van de VAR. Een mooie te - gen stel ling Ook een an der be richt (13 ja nu a ri 2011) op deze site in tri geert. Plan ZZP Ne der land voor las ten ver lich ting lijkt haal baar Afschaf fen VAR voor ZZP ers maakt goe de kans Stichting ZZP Ne der land heeft ver re gaan de voor stel len ge daan met be trek king tot re - gel ge ving voor Zelf stand i gen Zon der Per so neel (ZZP). Deze voor stel len hou den on der meer in dat de VAR (Ver kla ring Arbeids re la tie) kan wor den af ge schaft, het uren cri te ri - um van de Bel as ting dienst kan ver val len en de zelf stand i gen af trek die hier aan ge kop - peld is kan wor den verd is con teerd in de MKB winst vrij stel ling. Het door voe ren van deze maat re ge len be te kent een enor me las ten ver lich ting voor over heid, zelf stand i gen en op dracht ge vers van zelf stand i gen. Daar naast is een bij slui ter in ont wik ke ling om star ten de on der ne mers te wij zen op het ri si co dat men loopt als zelf stan dig on der ne - mer. Het plan van ZZP Ne der land is in bre de kring be spro ken met enk ele mi nis te ries, Bel as ting dienst en enk ele ZZP or ga ni sa ties die ui terst po si tief re a geer den op het plan. Het plan past uit ste kend bin nen de voor ge no men re gel ver min de ring van Po li tiek Den Haag die nu aan zet is. De Twee de Ka mer frac tie van de VVD schaart zich ach ter het plan en Ka mer lid Erik Ziengs heeft aang ekon digd vra gen te stel len aan Mi nis ter Ver ha ge op 10 fe bru a ri. Financiële bijsluiter Stichting ZZP Ne der land is van me ning dat star ten de on der ne mers die nen te wor den ge we zen op de ge va ren van on der ne men.

18 Pa gi na maart 2011 Daar toe wordt een bij slui ter ont wik keld waar in men voor de in schrij ving een hel de re en be grij pe lij ke uit leg krijgt over de risico s die on der ne men met zich mee brengt en de bij - slui ter on der te kent. In deze bij slui ter zal de star ten de on der ne mer dui de lijk ge maakt wor den dat on der ne men voor ei gen re ke ning en ri si co is, wel ke fi nan ci ële ge va ren be - staan, ve rant woor de lijk he den er zijn en wat de ge vol gen van ong eval len en ziek te zijn. Afschaf fen VAR werkt kos ten be spa rend Zo als be kend zorgt de VAR-Ver kla ring bij alle par tij en tot on dui de lijk heid en over last. De bel as ting dienst heeft gro te moei te met het be oor de len en ver strek ken van de ver kla ring en die jaar lijks wor den aang evraagd. Daar naast is er vrij wel geen ca pa ci teit be schik baar om een con tro le uit te oe fe nen op de cor rect heid van de VAR. De voor ge stel de maat re ge len dra gen bij tot de ge wen ste be spa ring en bij de Bel as ting - dienst. Daar naast leeft er ook bij op dracht ge vers een in ten se angst om zzp ers in te hu ren om dat men de VAR af gif te niet be grijpt waard oor zelf stand i gen moei lij ker aan op drach ten kun nen ko men zon der de be mid de ling van (te) dure de tache ring bu reaus. In de zorg sec tor waar een schrij nend te kort is aan vak men sen is de af gif te van een VAR he le maal pro ble ma tisch. Eenvoudige oplossing zzp Ne der land Als ie mand zelf stan dig wil wor den dient hij of zij zich per soon lijk in te schrij ven bij de Ka mer van Koop han del en de Bel as ting dienst. Van af dat mo ment is men on der ne mer ge wor den en zelf ve rant woor de lijk voor af dracht van btw en ink om sten bel as ting en ver - liest men ie der recht op een uit ke ring. Zo sim pel zou on der ne men moe ten zijn zo lang men vrij wil lig kiest voor het on der ne men voor ei gen re ke ning en ri si co. Daar bij die nen op drach ten te wor den vast ge legd met een op dracht over eenk omst waar uit blijkt dat er spra ke is van een zelf stand i ge op dracht en geen loon dienst ver band. Kor tom: het wordt voor Be lo ning & Bel as ting weer eens tijd om naar de po si tie van de zzp er en in het bij zon der naar de Ver kla ring Arbeids re la tie (hier na: VAR) te kijken. Alge meen Het hier voor reeds aang ehaal de ad vies rap port van de Ser geeft aan dat de ar beids - markt in be we ging is. Zo neemt al ja ren het aan tal on der ne mers in Ne der land toe. Een deel van de star ten de on der ne mers blijkt bin nen een aan tal jaar door te groei en naar werk ge ver schap. Het me ren deel blijft zelf stand i ge zon der per so neel (zzp er) en voor ziet op die ma nier in zijn le vens on der houd en draagt - steeds va ker in on der linge net wer - ken met an de re zzp ers - bij aan de flexi bi li teit van de ar beids markt en eco no mi sche groei. Deze ont wik ke ling brengt met zich mee dat een groei en de groep wer ken den ar beid aan biedt in een an de re ar beids re la tie dan de dienst be trek king. Daar bij lo pen zij ver ge - lijk ba re arbeidsrisico s als werk ne mers. Dit roept vra gen op over mo ge lij ke con se quen - ties voor de wij ze waar op de so ci a le be scher ming te gen arbeidsrisico s voor deze groep wer ken den moet wor den ge or ga ni seerd en wel ke ar rang emen ten pas send zijn om de zzp er bij de uit oe fe ning van zijn be drijf te on der steu nen. Zzp ers wor den vaak ge roemd om hun bij dra ge aan een flexi be le ar beids markt. De zzp er cre ëert niet al leen meer flexi bi li teit voor zich zelf, maar ook voor de ondernemin - gen die hen in scha ke len. Door de op komst van zzp ers heb ben be drij ven een ex tra mo ge lijk heid om ar beid in te scha ke len, naast het aan ne men van werk ne mers en bij - voor beeld het in zet ten van uit zend krach ten. Bij de keu ze tus sen ver schil len de mo ge lijk - he den om ar beid in te scha ke len en de af we ging van de kos ten en ba ten, spe len ver - schil len de fac to ren een rol, zo als de af we ging tus sen trans ac tie kos ten ener zijds en flexibiliteit anderzijds. VAR De VAR ken nen we al se dert Echter door de Wet uit brei ding rechts ge vol gen VAR 2 is bij een over ge leg de VAR-wuo en VAR-dga de rechts on ze ker heid ten aan zien van de loon hef fing en pre mies werk ne mers ver ze ke ring en pas echt op ge he ven.

19 31 maart 2011 Pa gi na 19 In het Hand boek Loon hef fing en 2011 wordt u ten aan zien van de VAR als volgt ge ad - vi seerd. Een werk ge ver die twij felt of er in een be paal de si tu a tie spra ke is van een dienst be - trek king, die kan zijn op dracht ne mer vra gen om een VAR overleggen. Een op dracht ge ver hoeft dan geen loon hef fing en in te hou den en te be ta len als de op - dracht ne mer een van de vol gen de ver kla ring en heeft: VAR winst uit on der ne ming (VAR wuo). VAR ink om sten uit werk zaam he den voor re ke ning en ri si co van een ven noot schap (VAR dga). Hier bij gel den de vol gen de voor waar den: De werk zaam he den ko men over een met de werk zaam he den die in de ver kla ring staan. De op dracht ne mer voert de werk zaam he den uit bin nen. De gel dig heids duur van de ver kla ring. De werk ge ver stelt als op dracht ge ver de iden ti teit van de op dracht ne mer vast. De werk ge ver be waart ko pie ën van de VAR en van een gel dig iden ti teits be wijs bij zijn ad mi ni stra tie. Is aan deze voor waar den vol daan, dan hoeft de op dracht ge ver niet te be oor de len of de op dracht ne mer bij hem in dienst be trek king is. De op dracht - ge ver heeft zo meer rechts ze ker heid. De op dracht ne mer is dan niet ver ze kerd voor de werk ne mers ver ze ke ring en en de op dracht ge ver houdt geen bij dra ge Zvw in. Voor de ink om sten bel as ting en de bij dra ge Zvw krijgt de op dracht ne mer zelf een aan slag. In som mi ge ge val len hoeft de op dracht ne mer voor het vol gen de ka len der jaar niet zelf een VAR aan te vra gen. Hij krijgt dan au to ma tisch een VAR als hij vol doet aan de vol - gen de voorwaarden: Er is de af ge lo pen drie jaar een VAR aang evraagd. Er is tel kens een VAR voor het zelf de soort werk aang evraagd. Het werk is on der ver ge lijk ba re om stan dig he den uit ge voerd. Er is tel kens een zelf de VAR af ge ge ven. De VAR s zijn in de tus sen tijd niet her zien. Twij felt een op dracht ge ver aan de echt heid van de VAR, dan kan hij bel len met het Lan de lijk Co ördinatiepunt VAR (088) Heeft de op dracht ne mer een VAR re sul taat uit ove ri ge werk zaam he den (VAR-row) of een VAR loon uit dienst be trek king (VAR-loon), dan moet hij zelf be oor de len of er loon - hef fing en moe ten wor den ing ehou den en betaald. Vrij wa ren de wer king De VAR-wuo en de VAR-dga heb ben vrij wa ren de wer king voor de op dracht ge ver, be - hou dens in de si tu a tie dat er spra ke is van kwa der trouw. Opdracht ge vers hoe ven met een der ge lij ke over ge leg de VAR, dus zelf de ar beids re la tie niet meer te toet sen. De in - druk be staat dat er op dracht ge vers zijn die er op stu ren om uit slui tend nog met op - dracht ne mers in zee te gaan die een vrij wa ren de VAR kun nen over leg gen. Het blijkt in de prak tijk niet zo moei lijk te zijn om een ge wen ste VAR te krij gen. Ze ker voor ie mand die enig zicht heeft op sleutelvragen die het ver schil zul len uit ma ken tus sen het oor - deel: dienst be trek king of zelf stan dig heid. Gek sche rend wordt ge zegd: enter, en ter en je bent er. De idee be staat dat er werk ge vers zijn, die werk ne mers op straat zet ten om deze ver vol gens met een (vrij wa ren de) VAR weer bin nen te ha len om ze het zelf de werk te la ten doen als eer der in loon dienst. Werk je daaraan niet mee, dan gaat het werk naar een ander die dat wel doet. Uit een EIM-on der zoek 3 blijkt dat 95 pro cent van de on der vraag den uit ei gen vrije keus zelf stan dig on der ne mer is ge wor den. 9% geeft aan dat het zzp-schap door de werk ge - ver ter spra ke is ge bracht en dat deze de be trok ke ne op het spoor heeft ge zet, ter wijl 3% aang eeft door de werk ge ver voor de keus ge steld te zijn zzp er te wor den of in loon dienst te blij ven. For me le dwang lijkt bij 2% de re den van het zzp-schap.

20 Pa gi na maart 2011 Er zijn kant te ke ning en ge plaatst bij de uit kom sten van het on der zoek en de ge han teer - de de fi ni tie van de zzp er. Onder ver wij zing naar de ont wik ke ling en in de thuis zorg, de post sec tor, de koe riers dien sten of het ver voer wordt aang evoerd dat deze ontwikkelin - gen la ten zien dat het ge dwong en zzp-schap geen mar gi naal ver schijn sel is. Het is uit druk ke lijk niet de be doe ling dat per so nen die hun ar beid slechts in schijn als zelf stand i ge ver rich ten door de Wet uit brei ding rechts ge vol gen VAR, wor den uit ge slo - ten van het werk ne mer schap. Daar mee zou im mers een vorm van op ting out wor den ge ïntroduceerd die op ter mijn het draag vlak voor de so ci a le ze ker heid zou kun nen uit - hol len. De re ge ling mag even eens niet ten kos te gaan van de po si tie van op dracht ne - mers die wor den be schermd door de re ge ling van de fic tie ve dienst be trek king. Dit be - treft on der meer thuis wer kers, deel vis sers, mu si ci en ar ties ten en an de re ca te go rie ën die vol doen aan wet te lij ke voor waar den met be trek king tot duur of om vang van de ar - beid en/of de hoog te van de be lo ning. Hoe wel het dus uit druk ke lijk niet de be doe ling is om een schijn zelf stand i ge de rech ten en ver plich ting en van het werk ne mer schap te ont hou den, is niet dui de lijk hoe je in prak tijk hier mee om gaat. Er lijkt een span nings veld te ont staan. De op dracht ne mer wordt fei te lijk on der druk ge zet om een vrij wa ren de VAR aan te vra gen, om dat hij an ders het werk niet mag doen. Als de op dracht ne mer de be wus te VAR krijgt, dan wordt er te zij nen aan zien geen loon hef fing en en pre mies ing ehou den en hij ont vangt geen bij dra ge in de zorg ver ze ke rings wet. De op dracht ne - mer re kent in de ink om sten bel as ting af en moet zelf zorg dra gen voor ink omens ver - vang en de re ge ling en voor bij voor beeld ziek te. Voor een zelf stand i ge die deze risico s als ondernemersrisico s heeft ing ecal cu leerd en daar op zijn ta rief struc tuur heeft ge ba - seerd, is dat ac cep ta bel. Maar is dat ook ac cep ta bel in de si tu a tie dat de zelfstandige geen enk ele in vloed op de ta rief stel ling en voor waar den waar on der ge werkt wordt heeft en fei te lijk door het ar beids recht en so ci a leze ker heids recht be schermd moet worden? Het is moei lijk om schijn zelf stan dig heid te be strij den. Bij de VAR-aan vraag geeft de op - dracht ne mer de ver wach ting aan voor de ko men de tijd, dus voor af. Een aan vra ger kan de stel li ge ver wach ting heb ben om voor di ver se op dracht ge vers aan de slag te gaan, eco no mi sche van nie mand af hank elijk te wor den, te gaan in ves te ren etc. Het is bij het af gif te pro ces moei lijk om in te grij pen, be hou dens als uit aan we zi ge in for ma tie blijkt dat de ge vraag de VAR niet kan wor den af ge ge ven. Hoe con tro leer je (mo ge lijk re ële) ver - wach ting en? Bij af gif te van een ong ewen ste VAR staat de aan vra ger rechts mid de len open. Zo kan bij voor beeld een ong ewenst VAR-loon wor den be stre den 4. Na om me - komst van het ka len der jaar zal ui tein de lijk pas de ba lans kun nen wor den op ge maakt. Ui tein de lijk kan dan bij voor beeld blij ken dat de op dracht ne mer voor de ink om sten bel as - ting geen on der ne mer is met alle ge vol gen van dien, zo als het ont hou den van on der ne - mers fa ci li tei ten. In een der ge lijk ge val zal de aan slag re ge ling er mo ge lijk voor zor gen dat ko men de VAR-aan vra gen niet au to ma tisch tot af gif te van een VAR-wuo leid den. Dit lijkt ech ter meer de the o rie. Veel al is de aan slag re ge ling be zig met het ver le den en door het au to ma tisch jaar lijks ver le nen van de VAR heeft deze toets of bor ging meer het ka rak ter van dwei len met de kraan open. Daar naast is niet be kend hoe veel pro cent van de aang if ten waar in VAR-pro ble ma tiek zit, daa dwer ke lijk 1-op-1 wor den be ke ken. De span ning tus sen het vrije on der ne mer schap met wei nig over heids be moei e nis en de wens om de zwak ke re (werk ne mer) op so ci aal, ar beids rech te lijk en fis caal ge bied te be scher men wordt door ve len die in de uit voe rings prak tijk werk zaam zijn, ge voeld. Ook kan de be las ting dienst bij zijn con tro les bij een op dracht ge ver stui ten op op dracht - ne mers die fei te lijk in dienst be trek king bij de op dracht ge ver werk zaam zijn. Met een vrij wa ren de VAR en de juis te ad mi ni stra tie ve ver wer king en een op dracht ge ver die te goe der trouw is leidt deze con sta te ring niet tot het opleg gen van een na hef fings aan slag of tot een cor rec tie ver plich ting. De vast stel ling heeft ech ter wel ge vol gen voor de op - dracht ne mer, zo zal bij voor beeld een aan vraag voor een vol gen de VAR niet au to ma - tisch lei den tot de af gif te van de ge wen ste VAR. Echter tot de VAR is her zien blijft de af ge ge ven VAR gel den. Naar aan lei ding van de con tro le weet de op dracht ge ver het stand punt van de in spec teur ten aan zien van een of be paal de ar beids ver hou ding en bin nen zijn on der ne ming. Is hij te kwa der trouw als hij voor die werk zaam he den we der - om met een VAR-hou der in zee gaat? Hij is op de hoog te van de kwa li fi ca tie van de in - spec teur, maar daar kan hij het mee on eens zijn. Ook een in spec teur is niet al we tend.

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Snelle ramingen van de tewerkstelling (RSZ) voor het eerste kwartaal 2012 Document gepubliceerd onder de bescherming van het College van administrateurs-generaal van

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.115 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B.

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. van 05/08/1991) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Verzekeringsnemer: NAAR

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 05, 74, 54-63 Overzicht 54 TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID K. Mintiens 1, H. Laevens 1,

Nadere informatie

Dett lil le bi bli o thek bind 3

Dett lil le bi bli o thek bind 3 Ton Steen bak kers Dett lil le bi bli o thek bind 3 Kerstwens, ver stuurd door Postens Frimerketjeneste, aan haar klan ten. Van 1987 tot 1997 wer den kaar ten vertuurd, die voor zien wa ren van de kerst

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Det lil le bi bli o thek bind 1

Det lil le bi bli o thek bind 1 Ton Steen bak ker Det lil le bi bli o thek bind 1 Onder deze titel is het eer ste deel ver sche nen van een nieu we se rie boe ken die wordt uit ge - ge ven door het Norsk Fi la te list forbund in sa -

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

De bouwheer en de BTW

De bouwheer en de BTW De bouwheer en de BTW Wettelijke bepalingen, te vervullen formaliteiten,... De bouwheer en de BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2007 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren

Nadere informatie

VER ZE KE RING TEGEN ONGE VAL LEN VAN HET PRIVELEVEN

VER ZE KE RING TEGEN ONGE VAL LEN VAN HET PRIVELEVEN VER ZE KE RING TEGEN ONGE VAL LEN VAN HET PRIVELEVEN ALGE ME NE VOOR WAAR DEN DEFI NI TIES 1. Maatschappij: De Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database. Database

1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database. Database 1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database 17.3 Database Theorie Gegevens worden op een gestructureerde wijze opgesla - gen in een da ta ba se. Bij een re ken blad ont breekt die struc - tuur. De

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 4, les 1 De Franse tijd Werkblad 1. dit zijn Kees en Betje. ze zijn op de markt. daar ligt een stuk pa-pier

Bij de tijd Groep 6 thema 4, les 1 De Franse tijd Werkblad 1. dit zijn Kees en Betje. ze zijn op de markt. daar ligt een stuk pa-pier Bij de tijd Groep 6 thema 4, les 1 De Franse tijd Werkblad 1 Belasting betalen Kleur de woorden: pa-pier = geel galg = rood duur = blauw heer = groen dit zijn en Betje ze zijn op de markt daar ligt een

Nadere informatie