INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X"

Transcriptie

1 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den. Copy: Copy kan ge stuurd wor den naar : W. v. Midlum Hoofd straat TS Wierum ve re ni Bankrelatie: Ra bo bank N.O. Frie sland rek. no giro no Secretariaat: Hoofd straat TS Wierum Tel: ve re ni www: ve re ni ging ops.nl INHOUD Voorwoord Congres FNV Bouw Rotterdam Dood waart rond op de werkvloer Onderzoek brand Catshuis levert geen verdachte op Weduwe voelt zich in de steek gelaten Jaarvergadering Mijn hobby Ontgassen van containers gevaarlijk Themadag Nieuwegein Ledenraad Aan het woord Regionale bijeenkomsten Kinderen van een Ops-patiënt Preston Palace 2010 Contactpersonen Regiocoördinaten Agenda Bes tuur: Dhr. Rene Lae nen, Weert - voor zit ter Dhr. Eino Stoel, IJssel stein - penningmeester Dhr. Go vert Jan Knot ter, Utrecht - be stuurs lid Mevr. Thea Wijman, Woer den - be stuurs lid Dhr. Wim van Dijk, Ven lo - be stuurs lid Dhr. Jo han Otten, Ommen - be stuurs lid Dhr. Wil ly de Bak ker, Kloos ter zan de - be stuurs lid Dhr. Tjitze van Rijssel, Hoofd dorp - bestuurslid Dhr. Mar tin Bouw man, Vianen - kan di daat bestuurslid Janke van Midlum, Wierum - Coör di na tor De re dac tie be houdt zich het recht voor ar ti ke len die niet in de pe ri o diek pas sen te wei ge ren en/of in te kor ten Copy vol gen de pe ri o diek in le ve ren voor 1 de cem ber 2009

2 Redactie: W. v. Midlum Hoofdstraat TS Wierum Tel/fax: september 2009 Het is weer voor bij die (mooie) zo mer. Het da ge lijk se weer beeld en dis cus sie over de kwa li teit van de lang zaam maar ze ker naar de herfst glij den de zo mer is nog steeds ge spreks stof op plaat sen waar men sen el kaar in in for me le sfeer treffen. Mijn con clu sie is in ie der ge val dat we over het weer en de zo mer niet veel te kla gen mo gen heb ben, ze ker als we kij ken naar de ge vol gen van de fi nan ci ële en eco no mi sche cri sis en de ver ve len de na sleep dat vele men sen hun baan heb ben ver lo ren of dreigen te verliezen. Ook de aang ekon dig de be zui ni ging en op Prins jes dag na 2010 be lo ven niet veel goeds, juist voor de zwak ke ren in de sa men le ving. We moe ten er op re ke nen dat ook de zorg niet aan het bezuinigingsmes ont komt en dat be te - kent in ie der ge val dat pa tiën ten or ga ni sa ties hier op beleid zullen moeten ontwikkelen. Ge zocht moet wor den naar vor men van sa men wer king met be houd van iden ti teit van de or ga ni sa ties met als doel dat de col lec tie ve be lang en be har ti ging in de breed ste zin van het woord kan worden versterkt. De ge sprek ken die wij thans voe ren met an de re or ga ni sa ties, die te ma ken heb ben met niet aan ge bo ren her sen - let sel (NAH) wor den be lang rijk en een aan tal groter organisaties zullen hun eigen belang moeten overstijgen om een ge za men lijk be lang in houd te ge ven, te we ten een sterk front vor men tegen de over heid, zorgverzekeraars en zor gaan bie ders. In onze sta tu ten staat ver der als be lang rijk doel ver meld: het re a li se ren van een OPS in sti tuut. Dit in sti tuut moet o.a. voor ko men dat OPS slacht of fers ja ren lang verwikkeld zijn in vervelende en emotionele procedures om hun recht te kunnen halen. Ook in de le den ver ga de ring van 22 juni j.l. is aan deze doel stel ling aan dacht be steed en is ing estemd met het voor stel van het be stuur een der den een on der zoek te la ten doen naar de haal baar heid. Indien het on der zoek de haal baar heid uit wijst zul len ver de re stap pen naar realisering worden gezet. Her man Leis ink, oud voor zit ter van FNV KIEM, is voor dit on der zoek aang etrok ken. Hij heeft in de laatst ge - hou den be stuurs ver ga de ring zijn plan van aan pak gepresenteerd. Het bestuur heeft met de gepresenteerde aan - pak ing estemd en een stuur groep be noemd die het onderzoek be ge lei d. Op onze the ma dag op 24 ok to ber a.s. zal Her man Leis ink aan we zig zijn om een pre sen ta tie van de stan d van za - ken te ge ven en het be stuur heeft de hoop dat daar na weer een vol gen de stap in het pro ces tot re a li se ring kan worden gezet. Ui ter aard is er na de zo mer ook weer aan dacht voor de ve re ni gings ac ti vi tei ten, de sub si die aan vraag is weer inge diend, de be gro ting 2010 wordt weer op ge steld na dat met de nieu we le den raad over de ge wen ste ac ti vi tei - ten is over legd en er wordt na ge dacht over nieu we vormen van lotgenotencontact. Hier over méér op onze the ma dag op 24 ok to ber in Nieu we gein. Het be stuur hoopt u te mo gen be groe ten op deze be lang rij ke, in te res san te en ont span nen de bijeenkomst. René Lae nen Voor zit ter

3 2 CONGRES FNV BOUW ROTTERDAM Op 23 en 24 april 2009 vond het Con gres van de FNV Bouw plaats in de Doe len te Rot ter dam. De Ve re ni ging OPS was uit ge no digd om hier met een stan d te staan om ons werk uit te dra gen. Ook wa - ren de voor zit ter en de co ördinator uit ge no digd om bij het ope ning van het con gres aan we zig te zijn. We ver trok ken op de 22 ste al naar Rot ter dam want de af stand was te groot om dit op de dag zelf te doen en dan ook nog tij dig de stan d op te bou wen. Bij de Doe len aan ge ko men kre gen we een plaats je toe ge we zen. Enthou si ast was ook Freek Smit ge - ko men om de stan d aan te kle den en al les voor het con gres in orde te ma ken. Je hoopt al tijd veel in for - ma tie kwijt te kun nen en nog wat ge dich ten bun dels te kun nen ver ko pen. Want ja, de kas moet ook gevuld worden niet waar! He laas bleek de plek niet een goede plek te zijn. Dach ten we naast de trap di rec t in de aan looprou te te zit ten, bleek dat we ach ter af ston den want nie - mand nam de trap. Ie der een maak te ge bruik van de rol trap en bleef tij dens de pau zes op de bo ven ste verd ie ping hang en. Slechts als de deel ne mers zich naar de lunch be ga ven kwa men ze in nood tem po langs de stan d met het ex cuus Ik heb geen tijd, ik moet eten. Na de lunch we moe ten snel weer naar bo ven. Jam mer voor de men sen die zich hier drie da gen voor heb ben ing ezet en zo weinig respons hebben ge kre gen.

4 3 Tij dens het con gres heeft de UGO-ka der groep re - gio Noord west en de re gi o na le ka der groep af bouw Zui dwest, af de ling Dui ve land en af de ling Bergen op Zoom voor stel len ing ediend om de OPS-pro - ble ma tiek en an de re ri si co vol le stof fen weer meer on der de aan dacht te bren gen. Het bonds be stuur heeft voor ge steld het amen de - ment en het voor stel ge wij zigd over te ne men. Het luidt nu: FNV Bouw gaat on der zoe ken of er meer ju ri di - sche gron den zijn voor het aan span nen van pro ce - du res op het ge bied van Orga nisch Psy cho Syn - droom. Dit kan lei den tot een wij zi gin g in de aan - pak van dos siers rond om OPS. Daar naast blijft FNV Bouw on ver min derd cam pag ne voe ren voor pre ven tie en voor lich ting over de ge va ren van toxi - sche stof fen en an de re ge zond heids be drei gingen van werk ne mers op de werk vloer. Het voor stel is met 98% voor stem mers aang eno - men! We zul len con tact hou den met FNV Bouw over de voort gang hier van.

5 4 DOOD WAART ROND OP DE WERKVLOER Eu ro pa is traag met de re gis tra tie van ge vaar lij ke stof fen. Daard oor kun nen die nog tien tal len ja ren vrij de Eu ro pe se markt op en dat kost in de na bije toe komst on no dig veel ex tra do den en ge boor teaf - wij king en. Dat zei Leo Hart veld, FNV-be stuur der in Amster dam bij een bij een komst over ar beids ge - re la teer de sterf te op Wor kers Me mo ri al Day. Hart - veld ont hul de voor het FNV-kan toor in Amster dam een pla quet te met een ge dicht om de slacht of fers te ge denk en. Dat rij den met een hef truck ge vaar lijk kan zijn, is sim pel voor te stel len. Maar ook een re or ga ni sa tie le vert risico s op. Des kun di gen wil len meer aan - dacht voor werk ge re la teer de sterfte. Pe ter Wie dijk (62) heeft in 1999, het jaar dat hij pre cies 35 jaar in dienst is bij een jacht werf in Uit - geest, al een tijd je last van hoofd pijn, mis se lijk heid en ver gee tach tig heid. Hij doet on der houds- en re - pa ra tie werk met po ly es ter, maar de klach ten ne - men zo toe, dat hij moet stop pen. Tij dens het on - der zoek om vast te stel len of hij OPS heeft, wordt een tu mor op zijn stem ban den ont dekt. Hij over - lijdt in Zijn vrouw is te leur ge steld, de werk - ge ver laat nooit wat van zich horen. de lijk. Zo n hon derd men sen ko men elk jaar om bij machi nes, lad ders of hef trucks. Een van de erg ste ong eluk ken was dat in de Amer cen tra le, waar bij in 2003 vijf men sen om kwa men toen een stei ger in - stort te. Maar hoe zit het met wer ken met che mi - sche stof fen? De ne ga tie ve ef fec ten open ba ren zich pas ja ren la ter, waar na het aan to nen van een ver band met het werk las tig is. Asbest- en OPS slacht of fers we ten daar al les van. De men sen die ge trof fen wor den door be roeps - ziek ten ver dwij nen vaak uit het beeld, zegt Jan Popma, onderzoeker arbeidsomstandigheden bij het Hugo Sinzhei mer Insti tuut. Er is te leur stel lend wei nig in for ma tie over dit pro bleem. Het lijkt wel of nie mand er naar om kijkt. bron: BN De Stem PENSIOEN Veel men sen zijn on ze ker of onwetend over het pensioen wel ke ze heb ben op ge - bouwd. Voor ve len is het zo dat het nog ver weg is, maar het is slim om eens te be re - ke nen wat je ont vangt aan pen si oen op de pen si - oeng erech tig de leef tijd of als je part ner mocht weg val len. De mees te pen si oen fond sen heb ben een pen si oen - plan ner waar mee je kunt kij ken hoe je er voor staat. Bij het ma ken van een fi nan ci ële plan ning kan het ook hel pen om eens goed op je pen si oen over zicht te kij ken. Ie de re Ne der lander krijgt jaar lijks zo n over zicht dat in zicht geeft in de uit ke ring bij pen si - onering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uit ke ring die een even tuele part ner en/of kinderen krijgen als je zelf over lijdt. Be roeps ziek ten en werk ge re la teer de ong evallen kos ten in Ne der land jaar lijks ze ker rond de men sen het le ven. We rel dwijd zijn er dat 2 mil joen. Dat be te kent dat elke 15 se con den er gens op aar de een werk ne mer sterft, zegt Leo Hart veld. In Ne - der land zijn het er meer dan drie keer zo veel als het aan tal ver keers do den. Het pro bleem mag dus wel eens wat meer aan dacht krij gen. Het ver band tus - sen over lij den en werk zaam he den is soms overd ui - Om te leur stel ling en te voor ko men, is het aan te ra - den om van te vo ren uit te zoe ken hoe veel geld je na je pen si oen te bes te den hebt. Prak ti sche web site's zijn: en

6 5 ONDERZOEK BRAND CATSHUIS LEVERT GEEN VERDACHTE OP Den Haag-Het Open baar Mi nis te rie (OM) stelt geen ver der straf rech ter lijk on der zoek in naar de brand in het Cats huis, waar bij in mei 2004 een schil der om het le ven kwam. Onder zoek door de Rijks recher che heeft niet tot een verdach te ge leid. Dat heeft mi nis ter Ernst Hirsch Bal lin van Jus ti tie ge zegd in een de bat met de Twee de Ka mer. De re - sul ta ten van het on der zoek zul len wel tot vervolgstappen lei den. De be winds man gaf niet aan wat hier mee wordt be doeld. Het is nu vijf jaar ge le den dat de brand uit brak in het Cats huis, de ambts wo ning van de premier. De Ka mer hield het de bat om in za ge te ei sen in het on der zoeks rap port van de Rijks recher che. Hirsch Bal lin be loof de dat de Ka mer het stuk in de eer ste week van juni bij wij ze van uit zon de ring ver trou - we lijk mag le zen om zelf een oor deel te kun nen vor men. Ook krijgt het par le ment dan een op dat fei te non der zoek ge ba seerd rap port van het OM en een reactie van het kabinet. Onder zoek Het ka bi net had de Rijks recher che begin 2008 ge - vraagd als nog een on der zoek te doen naar de brand. Pre mier Jan Pe ter Bal ke nen de hoop te dat daard oor een ein de zou ko men aan sug ges tie dat het ka bi net de waar heid over de brand pro beert te verdoezelen. De brand ont stond door ge bruik van het ver bo den oplos mid del thin ner. Alleen het schil ders be drijf is ver volgd en in 2006 ver oor deeld tot een boe te van euro. De rech ter uit te toen het ver moe den dat ambte na ren van Alge me ne Za ken en de Rijksge bou wen dienst moe ten heb ben ge we ten van het thin ner ge bruik. Het ge rechts hof in Den Haag vond daar later onvoldoende bewijs voor. Verd oe ze len Hirsch Bal lin ver ze ker de de Ka mer al vast dat er niets te verd oe ze len valt. Het OM zal de we du we van de schil der en het schil ders be drijf ook in for - me ren over de uit kom sten van het on der zoek. De we du we deed vo rig jaar via een lan de lijk dag blad een oproep aan Bal ke nen de om open lijk te er ken - nen dat ambte na ren me de ve rant woor de lijk waren voor de brand. Onver teer baar SP-Twee de Ka mer lid Paul Ulenbelt, die het de bat had aang evraagd, noem de het on ver teer baar dat na vijf jaar de on der ste steen nog al tijd niet bo ven is. PvdA-col le ga Anja Tim mer zei dat de na be staan - den van de over le den schil der er na vijf jaar recht op heb ben de feiten te kennen. Opval lend Tij dens het de bat gaf Hirsch Bal lin aan dat het voor de na be staan den be ter was om een punt ach ter de zaak te zet ten, zo dat ze aan een ver wer kings pro ces kon den be gin nen. Op de vraag van Paul Ulenbelt (SP) aan de mi nis ter of hij met de we du we ge spro - ken had en of dit haar wens was, moest de mi nis ter ont ken nend ant woor den. Hij had nog steeds niet me de weduwe gesproken. Paul Ulenbelt gaf aan dat hij dat wel re gel ma tig doet en de we du we heeft te ken nen ge ge ven dat ze de on der ste steen boven wil hebben. Landsadvocaat RTL Nieuws heeft in juni de len van het on der zoek ont huld. De of fi ci ële ver kla ring is steeds dat het il - le ga le ge bruik van de thin ner tot de brand heeft ge - leid. Maar uit een tot nu toe ge heim ge hou den rap - port van TNO uit 2005 blijkt dat het Cats huis zo brand ge vaar lijk was dat de schil der geen kans van overleven had. RTL-wist de hand te leg gen op een tus sen hoog geplaatsten: Het onbehaaglijke gevoel be - staat dat het rap port of de in houd naar bui ten komt en scha de zal ople ve ren voor de mi nis ter en/of de mi nis ter pre si dent. Daar om werd be slo ten het rapport en de notulen van de vergaderingen waarin het be spro ken werd, tot ge heim te ver kla ren en op te ber gen in een kluis in het kantoor van de landsadvocaat. Vol gens RTL Nieuws wei ger de de land sad vo caat mee te wer ken aan het on der zoek. Pre mier Bal ke - nende zei begin 2008 nog in de Twee de Ka mer: Er mogen geen onduidelijkheden bestaan. Dat zijn wij ver plicht aan de fa mi lie en het idee van een be - trouwbare overheid. Tijdens het debat stelde Bal - kenende niets van het ge hei me rapport geweten te hebben! (bron: Met ro )

7 6 WEDUWE VOELT ZICH IN DE STEEK GELATEN Op 29 au gus tus 2009 stond er een zeer uit ge breid in ter view in de Te le graaf met de we du we van de om ge ko men schil der Aart de Lijster. Tij dens dit in ter view geeft ze aan: Ik had dit kun - nen ac cep te ren als de over heid had toe ge ge ven dat er een fout is ge maakt en als ze me daar na had den geholpen. Ze ver telt hoe een en an der in zijn werk is ge gaan. Aart was er trots op in het his to ri sche Cats huis te mo gen wer ken. Na dat het schil der werk ge reed was kwa men de hou ten vloe ren aan bod. Er zat een was laag op die te veel on der houd verg de en ver wij - derd moest wor den. Bij wij ze van proef be han del - de het schil ders be drijf een stuk je vloer met de ver - bo den stof thin ner. Daar na werd het vloer deel ge - lakt. Men was er te vre den mee. Aarts baas kreeg de op dracht alle vloe ren te be han de len. Maar het moest snel ge beu ren, er na der de een EU-top, waar - bij Bal ke nen de gas ten in het Cats huis moest ont - vang en. Voor het eerst in al die ja ren moest Aart in het weekeinde overwerken. Helaas had dit fatale gevolgen. Sinds dien vecht de we du we in een bi zar re strijd met sle pen de pro ce du res om de waar heid ach ter dit gru wel dra ma bo ven wa ter te krij gen. De schilder kreeg alle schuld. Hij zou ei gen han dig met thin ner aan de slag zijn ge gaan. Ver der zou nie mand van het thin ner ge bruik heb ben af ge we ten. Ook ad vo - caat van der Bie zen be strijdt dit. Al bij aan vang van het werk in het Cats huis is tij dens een bij een - komst tus sen ambte na ren van AZ en de Rijks ge - bou wen dienst en de di rec tie van het schil ders be - drijf tot in de tail door ge spro ken hoe de vloe ren be - han deld wer den. Daar bij heb ben de ambtenaren opdracht gegeven om met thinner te werken. Tij dens het pro ces liet de werk ge ver de over le den schil der glas hard in de steek en ont ken de te heb ben ge we ten dat zijn werk ne mers thin ner had den ge - bruikt. De werk ge ver stond te lie gen, al leen al voor de be ne den ver die ping heeft het be drijf zestig li ter thin ner aang eschaft. De werk ge ver is nota bene nog ko men kij ken toe de vloe ren van de bo - ven ver die ping wer den be han deld. En dan nog zegt hij niets van thinner te hebben geweten! Noot van het be stuur Door het schildersbedrijf te beboeten probeert de over heid haar paad je schoon te ve gen. De schil der krijgt de schuld en de we du we heeft zo doen de niets te verhalen. Als Ve re ni ging OPS we ten we maar al te goed dat de wet ge ving om trent het ge bruik van ver bo den oplosmiddelen dagelijks op grote schaal wordt overtreden. Bij historische panden zijn er mogelijkheden tot ontheffing van de maatregels maar dan moet er wel aan veel ei sen wor den vol daan. Door deze ont hef fing en de daar aan ge paar de maat re ge len niet te ne men, is de over heid wel de - ge lijk aan spra ke lijk. De zeer brand ba re wand be - kle ding had ver wij derd moe ten wor den, er had vol - op ge ven ti leerd moe ten wor den en dan met zwa re persoonlijke beschermingsmiddelen had de was - laag ver wij derd kun nen wor den met thin ner. Deze weg is wil lens en we tens niet be wan deld met het tries te over lij den van Aart de Lijs ter tot ge volg. Het zou onze over heid sie ren om het boe te kleed aan te trek ken en ex cu ses aan te bie den. Daar bij mee te wer ken aan eer her stel van de schilder en een behoorlijke financiële genoegdoening voor de weduwe en andere nabestaanden. Maar of dat ooit zal ge beu ren??????? In Memoriam Zeer plot se ling is op 27 mei 2009 op 53-ja ri ge leef tijd over le den IJsbrand Vis ser uit Den Hel - der. IJsbrand was een zeer ac tief lid bin nen de ve re ni ging en stond kan di daat voor de in juni op ge rich te Le den raad. We wen sen Adri en de kin de ren heel veel sterk te toe bij dit zo on ver - wach te ver lies. Ook ont ving en we het be richt van het on ver - wach te over lij den van Je an net te Heu ven uit Raal te op 20 juli Ook Je an net was nog maar 53 jaar en stond mid den in het le ven. We wen sen Her man en de kin de ren heel veel sterk te toe. Ie der een die in de af ge lo pen pe ri o de af scheid heeft moe ten ne men van een dier ba re wordt veel kracht en lief de toe ge wenst.

8 7 JAARVERGADERING Op maan dag 22 juni vond weer de tra di ti o ne le jaar ver ga de ring plaats ten kan to re van FNV Bouw te Woer den. In het to taal 28 per so nen had den de moei te ge no men naar Woer den af te rei zen. On der deze men sen wa ren ook de kan di da ten van de le - den raad wel ke op deze dag in func tie wer den ge ko - zen en de le den raad of fi cieel werd geïn stal leerd. Bin nen het be stuur zijn een aan tal wij zi gin gen op - ge tre den. De re gio-co ördinatoren Jo han Otten, Tjit ze van Rijs sel en Wil ly de Bak ker zijn of fi cieel toe ge tre den tot het be stuur. Voor de he ren ver an - dert er niet zo veel, aan ge zien ze toch al bij elke be - stuurs ver ga de ring aan we zig wa ren. Ze kunnen nu wel mee be slis sen. Pen ning mees ter Rene Lae nen ver vul de al eni ge tijd de rol als waar ne mend voor zit ter. Op ver zoek van het be stuur heeft hij zich be schik baar ge steld om de taak als voor zit ter de fi ni tief op zich te ne - men. De aan we zi gen heb ben op deze dag dan ook Rene de fi ni tief als voor zit ter ge ko zen. Eino Stoel wel ke al sinds ge rui me tijd 2 e pen ning mees ter was, zal de taak van penningmeester nu op zich nemen. Ook komt er lang zaam wat nieuw bloed in het be - stuur. Mar tin Bouw man uit Vi a nen zal het ko men - de jaar een zo ge he ten snuffelstage bij het be stuur doen. Vol gend jaar zal ge ëvalueerd wor den hoe door bei de par tij en dit is be val len en wel licht zal hij dan ook be schik baar zijn voor het be stuur. Intus sen blij ven we drif tig door zoe ken naar goe de be stuurs le den om dat bij som mi ge van de hui dige be stuurs le den de jaar tjes toch wel beginnen mee te tellen. Tij dens de ver ga de ring heeft de voor zit ter de plan - nen voor de ko men de pe ri o de aan de le den ver teld. Groot speer punt is het ver we zen lij ken van een fonds voor OPS-slacht of fers. De ac ti vi tei ten wel ke we in het ver le den al heb ben ver richt zijn tot nu toe, mede door de hals star ri ge hou ding van de po li - tiek, op niets uit ge lo pen. We pro be ren het nu over een an de re boeg te gooi en. Intus sen is er ie mand aang esteld van bui ten het be stuur die al les nu dui - de lijk in kaart gaat bren gen, ver ken nen de ge sprek - ken gaat voe ren met be trok ken par tij en en daar na een haalbaarheidsonderzoek uitvoert. We hopen u op de themadag van 24 oktober hier meer over te kunnen vertellen. Ver der heeft het be stuur ruim man daat ge kre gen op de ing esla gen we gen voort te gaan. Een goe de ver - ga de ring met een goe de op komst en een pret ti ge sfeer.

9 8

10 9 MIJN HOBBY Naam : Gijs Baars uit Vi a nen (Ut) Bouw jaar: 1946 Be roep: Op zijn 16 e be gon nen als druk ker en ver vol gens ge werkt als au to spui ter. Te vens leer - mees ter ge weest bij ver schil len de bedrijven. In 1990 von den de doch ters van Gijs en Siny Baars het tijd wor den hun va der van de te le vi sie los te we ken. Op va der dag kreeg hij dan ook een verf- en schil der blok. Hij meld de zich aan voor een cur sus van de Ve re ni ging voor Beel den de Kunst in Vi a nen en ex pe ri men teer de er lus tig op los met ver schil - len de technieken en materialen. Na een aan tal ja ren werd de ho ri zon ver legd en wer den er cur sus sen ge volgd bij de Volk su ni versi - teit en Kunst cen trum De Kom in Nieu we gein. Hij had zo lang za mer hand vele tech nie ken on der de knie en zocht een nieu we uit da ging. Deze vond hij in het boet se ren. He laas kwam er in 2002 een for se kink in de ka bel toen in zijn rech ter pols dys tro fie op trad. Zijn pols moest wor den vast ge zet en hij kon zijn hob by een lange tijd niet meer uit oe fe nen. Ook kwa men er meer de re licha me lij ke pro ble men waar hij ge rui - me tijd no dig voor had om al les weer op een rij tje te zet ten. Maar dat nam niet weg dat hij in 2006 aan een der de en nieu we lief de be gon: beeld hou wen. Omdat de vast ge zet te pols niet meer kon ro te ren stel de de buur vrouw voor een work shop beeld hou - wen te gaan doen. Zelf had ze al een paar beel den ge maakt en met haar er va ring dacht ze dat dit wel mo ge lijk was met de vast ge zet te pols. Na een work shop van een week had Gijs de smaak be hoor - lijk te pak ken. Met de tech nie ken van schu ren uit zijn werk ver le den was het po lijs ten geen enkel pro bleem. Met zijn vast ge zet te pols kon hij het ma - te ri aal goed vast hou den om het in mo del te hak ken. Al met al is hij nu aan zijn derde jaar beeldhouwen begonnen. Inmid dels is hij een vast lid van een groep ent hou - si as te beeld hou wers. In een ei gen ruim te waar hij ie de re dag naar toe kan, hakt hij er lus tig op los. Thuis ging niet meer na dat de kleink in de ren tij - dens het lo ge ren de stuk ken steen in bed vonden. Intus sen is er na tuur lijk ook ge ëxposeerd in di ver - se ge meen te hui zen (Vi a nen, Nieu we gein, Kaats - heu vel), bi bli o theek, fy si ot he ra pie cen trum t Slijk en de Gro te Kerk te Vi a nen. En nog op meer de re plekken. In 2006 heeft hij mee ge daan aan de open ate lier rou te te Vi a nen en ook dit jaar doet hij hier - aan mee. Ook maakt hij an de re men sen ent hou si ast door een work shop schil de ren te ge ven aan de be - wo ners van het ver zor gingshuis De Hof van Ba ten - stein te Vi a nen waar op dit mo ment ook wordt ge - ëxposeerd. Siny Baars geeft aan dat na een moei lij ke pe ri o de Gijs door zijn hobby s weer vele po si tie ve ding en in zijn leven heeft teruggekregen. Noot redactie: Op onze oproep aan de le den iets over hun hob by te ver tel len is bo ven ver wach ting ge re a geerd. Uit de ing ezon den fo to's is ge ble ken dat er ware kunst wer ken tot stan d gebracht wor den. Mocht u ook uw hob by met een an der wil len de len laat het ons dan we ten want ten slot te is de Klok ken lui der er voor de le den.

11 10 ONTGASSEN VAN CONTAINERS GEVAARLIJK Con tai ners wor den - voor al in Zuid oost-azië - vol - ge spo ten met be strij dings mid de len tegen in sec ten, maar een maal aan ge ko men in Ne der land nog steeds nau we lijks ge con tro leerd. Dat dit ernsti ge ge va ren voor de volks ge zond heid kan ople veren, blijkt al snel. Aank lacht De FNV heeft bij het par ket in Den Bosch aang if te ge daan tegen het be drijf Flex tro nics te Ven ray. De lo gis tie ke on der ne ming zou haar werk ne mers in ge vaar heb ben ge bracht door ze niet te be scher men tegen toxi sche gas sen uit con tai ners. Ook de be - stuur ders en lei ding ge ven den zijn per soonlijk aang eklaagd. Vol gens de FNV be gaan zij een mis - drijf zo als be schre ven in ar ti kel 32 van de Arbo-wet. Het is vol gens de vak bond de eer ste keer dat ze een straf rech ter lij ke aang if te tegen een be drijf. Me di sche klach ten Uit ge tui ge nis sen van Pool se werk ne mers blijkt nu dat ve len al lang er ge zond heids klach ten hebben, die door hun lei ding ge ven den wor den ge ne geerd. Het gaat on der an de re om hef ti ge- en fre quen te hoofd pijn, dui ze lig heid, black-outs, ner vo siteit, klach ten aan de lucht we gen, uit slag en jeuk. Na la tig heid Ver zoe ken tot ge de gen me disch on der zoek worden vol gens de con tai ner los sers en ver pak kings mede - wer kers door lei ding ge ven den in de wind ge sla - gen. Wer kne mers die wei ge ren verd ach te con tai - ners te los sen zou den wor den ge dreigd met ont - slag. Ook na het in ci dent van half april zou den nog verd ach te con tai ners zijn ge lost. Flex tro nics Bij het be drijf Flex tro nics in Ven ray zou den on - langs elf me de wer kers zijn ge trof fen door gif tig gas. Flex tro nics ver voert en ver pakt goe de ren voor o.a. Apple, HP en Lo gi tech. In het ge val van Flex - tro nics zou het vol gens de FNV zijn ge gaan om de gas sen ben zeen, to lu een en 1,2 dychloor et haan. Dat zijn geen in sec ten-be strij dings mid de len maar uit dam pings gas sen die uit de pro duk ten en ver pak - king en ko men. De FNV be weert dat het be drijf pro beert de kwes - tie on der het ta pijt te schui ven en voer de daar om ac tie. Re ac tie Maar vol gens de di rec teur van Flex tro nics wa ren 3 van de 11 on der zoch te me de wer kers slechts een test groep en is een an der door het ex per ti se cen - trum ECEM ge zond ver klaard. Van de ove ri ge on - derzoeksresultaten wil het bedrijf nog een con - tra-ex per ti se. Het be drijf heeft le ring ge trok ken uit het in ci dent: van af vo ri ge week geldt voor con tai ners van nieu - we le ve ran ciers de eer ste maan den een 100-pro - cents-con tro le, daar na wor den er steek proe ven ge - daan, al dus de di rec teur. Spreek ver bod De werk ne mers heb ben van de di rec tie een spreekverbod gekregen Bron: NOVA Themadag Nieuwegein Op za ter dag 24 ok to ber 2009 vindt weer de jaar lijk se the ma dag plaats in ho tel Mer cu re te Nieu we gein. Het voor lo pi ge pro gram ma ziet er weer in for ma tief en voor al ont span nend uit. Bin nenk ort valt de uit no di ging hier voor weer bij u in de bus. We ver zoe ken u vrien de lijk doch dring end in - dien u zich heeft op ge ge ven en toch ver hin - derd bent te ko men, dit te le fo nisch door te ge - ven. U be spaart de ve re ni ging hier veel on no - di ge kos ten mee en het is voor de or ga ni sa tie ook pret tig om te we ten wie er komt. We ho pen dat weer veel le den de weg naar Nieu we gein we ten te vin den en dat we weer een fij ne dag met el kaar mo gen be le ven.

12 11 LEDENRAAD Tij dens de jaar ver ga de ring is de le den raad of fi cieel geïn stal leerd. Op dit mo ment be staat de le den raad uit zes per so nen, on der ver deeld in 3 vrou wen en 3 man nen. Het be stuur streeft naar een raad van 12 per so nen, bij voor keur uit elke pro vin cie/regio één. Op 17 sep tem ber zal de Le den raad voor de eer ste maal bij eenk omen in Woer den. Op het pro gram ma zal o.a. de be gro ting en de in vul ling van ac ti vi tei - ten voor 2010 staan. U ziet, di rec t za ken die de leden aan gaan. Mia Scheurs Het is be lang rijk dat de le den raad wordt aang evuld zo dat zo veel mo ge lijk me ning en uit alle ge le ding - en kun nen mee tel len. Je hebt er niet een spe ci fie ke oplei ding voor no dig. Eén van de le den, Thea van der Enden uit Rot ter dam ver woordt het als volgt: Doe het a.u.b. nu, want sa men vor men we een sterk en ge zel lig team om te gaan voor de OPS-cli - ënten, part ners, kin de ren, fa mi lie le den en buiten - we reld. Dit houdt in 2 à 3 keer ver ga de ren per jaar in Woer den. De reis kos ten en lunch wor den vol le - dig be taald. Dit is toch te doen hé, aldus Thea. Freek Smit De le den raad be staat bui ten Thea van der Enden nog uit de da mes Mia Schreurs uit Weert en Jen ny van der Wal uit Den Hel der, en de he ren Jan de Jong uit Ensche de (op dit mo ment nog niet op foto), Freek Smit uit Amstel veen en Jan Wink el uit Gro ning en. Jen ny v.d. Wal Thea v.d. Enden Jan Winkel

13 12 AAN HET WOORD Hen driks SGR Ofwel Hendriks Schil der-, Ge vel- en Re no vatie - wer ken. Voor heen Hen driks Schil ders, maar sinds de vie - ring van het 50-ja rig ju bi leum op 18 april 2008 bou wen we met deze nieu we naam ver der aan ons be drijf. Hen driks SGR. Een mooi be drijf in het zui den van het land, in het dorp Berg hem, ge meen te Oss. Met in mid dels ruim 120 vas te me de wer kers. Glas zet ters, schil ders, tim mer lie den, stu ka doors, met se laar en te gel zet ter. Met ui ter aard ook men sen op kan toor, in ma ga zijn en pro ject lei ding. En ze ker niet te ver ge ten, de leer ling-schil ders, op dit mo ment ze ven. Alle ze ven met een ei gen leer mees ter. Hen driks SGR staat voor kwa li teit, loy a li teit en be - trouw baar heid. Voor stra te gisch den ken en slim or ga ni se ren. Dit om onze klan ten maxi maal van dienst te kun - nen zijn. Het so ci a le ka rak ter en de no-non sen se men ta li teit ty pe ren daar bij onze cul tuur, zo ook de kor te com - mu ni ca tie lij nen en de be reik baar heid van onze men sen; voor el kaar en voor onze op dracht ge vers en re la ties. We staan voor een in for me le or ga ni sa tie waar de me de wer kers el kaar kennen en waar de ren en een or ga ni sa tie die groeit, al is dat geen doel op zich. We willen vooral consolideren om vanuit een ste - vi ge basis het werk voor ie der een zo pret tig mo ge - lijk te maken. Op ge richt in 1958 door Adri aan Hendriks. Ge bo ren in een ge zin van ne gen kin de ren, waar bij zijn oudere broers het aannemersbedrijf van vader voortzetten en uitbouwden. Zijn broers moes ten dus ook een schil der heb ben en Adri aan be sloot dit op te gaan zet ten. Voor zich zelf en met suc ces. Het aan ne mers be drijf groei de en Adri aan groei de met zijn schil ders be drijf mee, plaat ste glas, schil - der de en la ter werd ook het be hang werk toe ge - voegd. Na de periode in voornamelijk nieuwbouw te heb ben ge werkt, kwam ook het ver volg hier op in beeld, ofwel onderhoudsschilderwerk en dit als eerste voor de plaatselijke woningbouwcorpora - ties. Tot he den wordt ove ri gens nog steeds voor de eerste woningbouwcorporaties gewerkt. In de be gin ja ren werd ge werkt met een aan tal ech te vak men sen die in de loop van de tijd wer den aang - evuld met men sen uit het dorp en di rec te om ge ving die het vak wel in de prak tijk wilden leren. Men ken de el kaar en waar no dig on der steun de men el kaar. En zo groei de Hendriks ge staag ver der. Ui ter aard met de no di ge ups en downs, maar wel met vol op in zet en aan dacht voor de mens. Als het de men sen goed gaat, gaat het met het be - drijf ook goed. En dat pro be ren we nu nog steeds da ge lijks vast te houden. In 1992 be sluit Adri aan Hendriks om het wat rus ti - ger aan te gaan doen en wordt het be drijf ver kocht aan twee van zijn me de wer kers, Pe ter van Tooren en Noud Bloem.

14 Het be drijf groeit daar op wat door en naast het tra di - ti o ne le glas- en schil der - werk wordt ook de loot hout sa ne ring toe ge voegd, de markt vraagt im mers om aan pas sin gen in or ga ni sa tie en aanbod. Naast groei in kwan ti teit wordt ook een ver de re pro fes si o na li se ring ingezet. Onder zoek wordt ge daan naar ISO-cer ti fi ce ring en en als eer ste wordt voor de in mid dels aang etrok - ken tim mer lie den, sa men met de eer ste glas zet ters, het VCA-cer ti fi caat behaald. Vei lig heid gaat im mers voor al les. Er komt een ARBO-co ördinator, er wor den BHV-ers op ge leid, er wor den in tern cur sus sen ge - or ga ni seerd voor de men sen die hun EHBO-di plo - ma willen ha len. Daar naast wordt uit ge breid on - der zoek ge daan naar toe pas sing van wa ter ge dra - gen verf pro duc ten als ver vang er van alkyds. Per so neels-te vre den heids me ting en wor den uitge - voerd en gevolgd. Pro ject map pen wor den aan ge past en voor zien van al ler lei vei lig heids in fo, waar on der pro duc tinfor - ma tie bla den. Wer ko ver leg vindt fre quen ter plaats met als vast agen da punt veilig werken. Dit al les om dat ons kapitaal of wel onze men sen het be lang rijk ste zijn van al les. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo! 13 Dit al les om dat ons kapitaal of wel onze men sen het be lang rijk ste zijn van al les. Maar ook, onze re la ties zul len ons wel iets wil len ge ven dus een goed doel zoe ken. Dit wordt voorgelegd aan onze personeelsverte - genwoordiging. Men komt met een tien tal idee ën, waar on der ook de Ve re ni ging OPS, deze staat op num mer één en dat zal ook zo blij ven. In april 2008 wordt het ju bi leum ge vierd en mo gen we de Ve re ni ging OPS uit ein de lijk een mooie che - que over hand i gen, wij blij en de ve re ni ging blij. En nu is het al weer na jaar 2009, we staan aan de vooravond van een belangrijke verandering, wets - wij zi ging 2010, het bui ten toe pas sen van pro duc - ten met min der oplosmiddel. Ook hier heb ben wij niet af ge wacht maar in mei van dit jaar een ontbijtbijeenkomst georganiseerd voor al onze men sen. Met de aan pas sin g van onze or ga ni sa tie en loot hout sa ne ring heb ben we ach ter af gezien een goe de keu ze ge maakt, we heb ben een sterk be drijf met een breed aan bod naar onze klan ten toe. En we doen ge woon, heel sim pel, al leen dat waar we echt goed in zijn. Eind 2006 is het zo ver dat een van de twee di rec - teu ren, Pe ter van Toor en, be sluit om met vroeg pen - si oen te gaan en is per 1 ja nu a ri 2007 Noud Bloem nog enig di rec teur-aan deel hou der. Enig maar wel sa men met al die 120 an de re vas - te me de wer kers, goeie me de wer kers. En dan is het bij na 2008, het jaar waar in het be drijf 50 jaar be staat. Er staat veel te ge beu ren. Onze naam (Hen driks Schil ders) dekt al lang de lan ding niet meer, er zijn in mid dels 20 tim mer lie - den be zig, en ke le stu ka doors en met se laar, te gel - zet ter, dus naamaanpassing. Per so neel tij dens de ont bijt bij eenk omst in het ka der van VOS 2010 Samen nadenken en alvast voorbereiden, maar ook ge zel lig met z n al len ont bij ten. We hebben inmiddels al ervaring opgedaan bij en - ke le pro jec ten en gaan ge lei de lijk aan al over waar dat mo ge lijk is, we hoe ven niet te wach ten tot De mo ge lijk he den zijn er im mers èn het is voor onze men sen (en mi lieu) ge woon veel beter. En dat blijft het be lang rijk ste, onze men sen en de zorg dat het hen goed gaat. Dan gaat het met het be drijf van zelf goed. Het was mij een voor recht om aan deze uit ga ve te mo gen mee wer ken. Noud Bloem di rec teur Hen driks SGR

15 14 REGIONALE BIJEENKOMSTEN In het ka der van lot ge no ten con tact heeft het be - stuur in de eer ste helft van het jaar 8 re gi o na le bij - eenk om sten ge or ga ni seerd. In twee ge val len, na - me lijk Goes en Hoofd dorp, was de op ga ve zo ge - ring dat het be stuur moest be slui ten dat de bij - eenkom sten géén door gang kon den vin den. Op 4 april werd een bij een komst ge hou den in Arnhem. De op ga ve was niet om over naar huis te schrij ven, maar 10 per so nen had den te ken nen ge - ge ven te zul len ko men. Re den voor het be stuur om deze bij een komst toch door te la ten gaan. He laas, drie echt pa ren ble ven zon der te gen be richt weg. Voor de twee echt pa ren die er wel wa ren telt niets dan lof. Ze heb ben in ie der ge val uit ge breid de tijd en de mogelijkheid gehad optimaal gebruik te maken van onze aan we zig heid. Het is erg jam mer dat men sen niet de moei te ne men om bij ver hin de ring dit door te ge ven. Er wor den na me lijk be hoor lijk wat kos ten ge maakt die ook bij weg blij ven ge woon be taald moe ten wor den. En dit wordt uit ein de lijk door u zelf betaald. Dit geld had beter anders besteed kunnen worden! Po si tief wa ren in ie der ge val de bij eenk om sten in Heng elo, Drach ten, Zwol le, Weert en Den Bosch. Ie de re keer met een leu ke op komst werd er uit ge - breid met el kaar van ge dach ten ge wis seld en er va - ringen uitgewisseld. Op een aantal bijeenkomsten kon de intussen gereedgekomen voorlichtingsfilm over OPS wor den ver toond. De be stel ling kwa men dan daar na ook vlot los. De bij eenk om sten gaan soms ge paard met veel wis se len de emo ties maar aan het ein de van het pro gram ma gaat ie der een weer lek ker op ge lucht en ont span nen naar huis. Met de idee ën wel ke ook nu weer op de bijeenkomsten werden geopperd kan het bestuur weer vooruit.

16 15 Johan Otten zit een aantal bij eenk om sten voor Ook voor de in wen di ge mens werd weer goed gezorgd Met aan dacht wordt er geluisterd Voor het eten even adres sen uitwisselen

17 16 KINDEREN VAN EEN OPS-PATIËNT Er was al re gel ma tig naar ge vraagd. Eens een bij - een komst te hou den voor de kin de ren van de OPS-pa tiën ten. In het ver le den heb ben we dat al eens ge pro beerd maar de op komst was toen zeer klein. Maar met de veel vul di ge vra gen die er nu la - gen, heb ben we op 6 juni 2009 een bij een komst ge - hou den on der lei ding van Gemma Hes se link in Cong res cen trum De Een hoorn te Amers foort. Op twee per so nen na, was ie der een die zich had aan - gemeld aan we zig. De leef tijd van de deel ne mers schom mel de tus sen begin 20 tot hal ver we ge de 30 jaar. Hoe wel in het begin ie der een een beet je te rug hou - dend was, kwa men on der de des kun di ge en pret ti - ge lei ding van Gemma de tong en al snel los. Na een voor stel lings ron de werd de vraag voor ge legd wat ie der een aan het ein de van de dag graag aan ken nis mee wil de ne men. De een wil de meer in zicht wat er nu pre cies met va der aan de hand was, de an der had zelf veel pro ble men ge kre gen doord at de ver - hou ding en on der ling ernstig wa ren ver stoord. Met de hel de re uit een zet ting van de her sen scha de en de aan vul len de in for ma tie wel ke er werd ge ge ven, kon den ve len hier door ant woord krij gen op de vra - gen. Er vloei den tra nen maar er werd ook vol op ge - lachen. Kor tom, de sfeer was uit ste kend, de in wen - di ge mens werd uitstekend verzorgd en iedereen was zeer tevreden aan het einde van de dag. PRESTON PALACE 2010 Er wordt al re gel ma tig weer ge vraagd of er in 2010 weer een mi dweek Pres ton Pa la ce te Alme lo wordt ge or ga ni seerd. Het ant woord is JA. Van woens dag 10 tot en met vrij dag 12 maart 2010 heb ben we weer 50 2-per soons ka mers ge re ser veerd. Op dit mo ment zijn de ta rie ven voor 2010 nog niet be - kend, dus wat de kos ten voor onze le den zul len zijn kun nen we dan ook nog niet zeg gen. Het zal ech ter niet veel meer wor den dan de laat ste keer. Wie kun nen er deze keer mee? Er staan on ge veer 25 echt pa ren op de wacht lijst die in 2009 niet mee kon den. Deze pa ren krij gen bin - nenk ort be richt en heb ben het eer ste recht om mee te gaan. Daar na zal ie der een schrif te lijk be richt krij gen wan neer de aan mel ding wordt openge - steld. Alleen op de aan ge ge ven da tum en het aan - gegeven tijdstip kan telefonisch worden aan - gemeld. Niet voor af, niet per mail of an ders. Daar - naast zal be ke ken wor den hoe vaak ie mand al mee is ge weest. Ie mand die nog nooit mee is ge weest heeft voor rang bo ven an de ren die wel va ker zijn mee ge weest. He laas moe ten we deze keer streng zijn in het toe wij zen van de ka mers, we ho pen dat u daar be grip voor heeft. De animo is zo groot dat we hiertoe helaas gedwongen worden.

18 17 CONTACTPERSONEN Te le foon: Frie sland: Se cre ta ri aat Groningen: Dhr. J. Wink el Dren te: Dhr. H. Hum mel Ove rij sel: (re gio oost) Dhr. J. De Jong Dhr. G. Braam haar Fle vo land/n.o. Pol der: Mevr. A. Ou der ling Noord Bra bant: Dhr. H van de Berg Lim burg: Dhr. W. van Dijk Amster dam/amstel veen: Dhr. F.E.C.M. Smit Zuid Hol land: Dhr. N. Bra ve boer Achter hoek: Dhr. N. Vis ser Ve lu we: Dhr. W.A.M. van Po me ren De Be tu we/bom me ler waard: Dhr. R. van Neer bos Utrecht: Dhr. A.J. van Oort Zee land: Mevr. B. Kok REGIO-COÖRDINATOREN Noord Hol land, Zuid Hol land, Utrecht Dhr. Tjit se van Rijs sel Frie sland, Gro ning en, Dren te, Over ijs sel en Pol ders Dhr. Jo han Otten Zee land en West-Bra bant Dhr. Wil de Bak ker oktober: Themadag Plaats: Nieu we gein Agenda Lunch tijdens de regionale bij een komst te Zwol le

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

Het boekje van Tante An

Het boekje van Tante An Het boekje van Tante An Anna Lambrechts-Vos bron. Muziekuitgevers Mij., Rotterdam 1910-1920 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lamb084boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Die stoute schildpad.

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud 22e aargang Trefwoord, afleverg 1 opyright Kwtessens, 2016. Het is aan scholen, die geabonneerd z op Trefwoord, toegestaan all voor tern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1 vorm + t, rest d/t: Les 1..tt.. o pv 1. Koos / loopt / hard door de straat. 2. De ka vloog. op de muis af. 1. (om te) lopen loop loop + t harde straten 3. Door de poor glip de hon weg. 4. Mijn har bonk

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 Wi hebn linte (cd1: track 3 4) 3 Jozef drom (cd1: track 5 6) 4 Verlanglichtes (cd1: track 8 9) 5 roomkaars (cd1: track 10 11) 6 22e aargang Trefwoord, aflevering

Nadere informatie

POOT. Verhalen over de hond

POOT. Verhalen over de hond POOT Verhalen over de hond in houd De pekinees 9 De christenhond 12 De jachthond 15 De labrador 18 De Deense dog 21 De hotdog 24 De golden retriever 27 De Hongaarse herder 30 De pincher 33 De bouvier 36

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Schroef Schrijfsels Beste lezer België - Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 8/5437 06/1 Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Dett lil le bi bli o thek bind 3

Dett lil le bi bli o thek bind 3 Ton Steen bak kers Dett lil le bi bli o thek bind 3 Kerstwens, ver stuurd door Postens Frimerketjeneste, aan haar klan ten. Van 1987 tot 1997 wer den kaar ten vertuurd, die voor zien wa ren van de kerst

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

Zo mer bij eenk omst 2007 (23-25 au gus tus)

Zo mer bij eenk omst 2007 (23-25 au gus tus) Zo mer bij eenk omst 2007 (23-25 au gus tus) Piet de Jong *, Wout Krom hout** en Frans Rou dijk*** Tij dens deze drie daag se ex cur sie in het oos ten van Bel gië wer den acht ob jec ten be zocht. Fei

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron. Erven B. van der Kamp, Groningen 1895 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bone007twee01_01/colofon.php

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd.

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd. REFLECTIE TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit REFLECTIE NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER 2013 In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd Zonsopgang Verbinding met het Oerlicht Dimensiewissel COLOFON REDACTIE:

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

1 Jehovah s eigenschappen

1 Jehovah s eigenschappen 1 Jehovah s eigenschappen (Openbaring 4:11) Je - ho - vah God, ge - wel - dig in macht, U hebt uw troon op recht ge - fun - deerd, Uw lief - de zet ons hart echt in gloed. le - ven en licht zijn ont -

Nadere informatie