Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -"

Transcriptie

1 L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek

2 Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking? 3. Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek? 4. Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte? 5. Welke berekeningsgrondslag geldt bij investeringsaftrek? 6. Hoe wordt de investeringsaftrek berekend? 7. Welke formaliteiten moeten worden vervuld? 8. Aanvraag van attesten 9. Stelsel van de gespreide aftrek 10. Wettelijke bepalingen 2

3 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (geëx ploi teerd door een natuurlijke persoon of door een vennootschap) en be oe fe naars van een vrij beroep kunnen aanspraak ma ken op de in ves te rings af trek. 2. Welke investeringen komen in aanmerking? De investeringen moeten: afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa zijn, die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, tijdens het jaar of boekjaar, en in België voor het uitoefenen van de be roeps werk zaam heid wor den gebruikt. De investeringen mogen niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten (zie punt 3). 3

4 3. Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek? Vaste activa die: niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt; zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij over een komst van erf pacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden af ge schre ven door de onderneming die het recht heeft verkregen; niet af schrijf baar zijn of waarvan de af schrij ving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid. Komen ook niet in aanmerking: vaste activa, indien het recht van gebruik ervan (door huur, door een andere overeenkomst of zelfs ten kos ten lo ze titel) is over ge dra gen aan een andere belastingplichtige ten zij de over dracht ge beurt aan een natuurlijke persoon die de vaste ac ti va in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde over draagt (die uitsluiting is niet van toepassing op bepaalde audiovisuele wer ken waarvan de distributierechten, met uitsluiting van alle andere rechten, tijdelijk worden overgedragen aan derden voor het uit zen den van deze werken in het buitenland); personenwagens en auto s voor dubbel gebruik, zoals die zijn omschreven in de reglementering inzake in schrij ving van mo tor voer - tui gen, met inbegrip van de lichte vrachtauto's bedoeld in artikel 4, 4

5 3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (die uitsluiting geldt echter niet voor voertuigen die uit slui tend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de au to voer tui gen zijn vrijgesteld en voor voertuigen die in erkende au to rij scho len uitsluitend worden gebruikt voor praktisch on der richt en daartoe speciaal zijn uitgerust); bij de aan koop prijs komende kosten en on recht streek se productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste ac ti va waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven; investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die be last worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslagen waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uit ge zon derd ener gie be - spa ren de investeringen, waarvoor van overheidswege geen fi nan - ciële steun is verleend). 4. Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte? Investeringen verricht tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aangiftejaar 2012 en die aan de wettelijke voor waar den vol doen, ge ven recht op een investeringsaftrek ten belope van: A. Natuurlijke personen: - 13,5 % voor octrooien, energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen - 20,5 % voor investeringen in beveiliging - 3,5 % voor andere investeringen 5

6 B. Vennootschappen: 1. Alle vennootschappen: - 13,5 % voor octrooien (*), energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen (*) - 3 % voor investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten 2. Vennootschappen zoals bedoeld in art. 201, eerste lid, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) of in art. 15, van het Wetboek van vennootschappen: - 20,5 % voor investeringen in beveiliging 3. Binnenlandse vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen: - 30 % voor investeringen in zeeschepen 5. Welke berekeningsgrondslag geldt bij investeringsaftrek? De investeringsaftrek wordt berekend op de aanschaffi ngs- of be leg - gings waar de van de investering die tot basis dient voor de be re ke ning van de afschrijvingen (zie evenwel punt 9 wat de gespreide af trek betreft). (*) Behalve indien door de vennootschap wordt gekozen voor het "Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling" waarop in het kader van deze brochure niet verder wordt ingegaan. 6

7 6. Hoe wordt de investeringsaftrek berekend? De investeringsaftrek wordt toegepast op de winst of de baten van het belastbare tijdperk waarin u de vaste activa, waar van hierboven spra ke is, heeft verkregen of tot stand gebracht. Bepaalde belastingplichtigen kunnen voor alle hier bo ven bedoelde investeringen de gespreide aftrek toepassen door de toegelaten af trek te spreiden over de afschrijvingsduur van de investeringen. Dit stelsel van de gespreide investeringsaftrek wordt besproken in punt 9. De aftrek is van toepassing: vóór de aanrekening van de verliezen uit hoofde van enige andere beroepswerkzaamheid wanneer u onderworpen bent aan de perso nen be las ting; op de allerlaatste plaats, wat wil zeggen na elke andere aftrek, wanneer u onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting. Bij gebrek aan of wegens onvoldoende winst of baten wordt de aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende be last ba re tijdperken overgedragen. De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt be perkt tot euro (*) per belastbaar tijdperk of, wan neer het to ta le be drag van de over ge dra gen vrijstelling op het einde van het vo ri ge be last ba re tijdperk euro (*) over treft, tot 25 % van dat totale bedrag. (*) Geïndexeerde bedragen die voor aan gifte jaar 2012 van toepassing zijn. 7

8 7. Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Bij uw aangifte in de inkomstenbelastingen moet u een ingevuld, gedateerd en ondertekend for mu lier nr. 276 U (natuurlijke personen) of 275 U (vennootschappen) voe gen (te verkrijgen bij de taxatiedienst van de Algemene ad mi ni stra tie van de fiscaliteit - sector di rec te belastingen van uw streek). Tevens moet u, per categorie van vaste activa, een opgave ter beschikking van de administratie houden die voor elk activum vermeldt: - de datum van de aanschaffi ng of van de tot stand ko ming - de juiste benaming - de aanschaffi ngs- of be leg gings waar de - de nor ma le gebruiksduur en de af schrij vings duur In voorkomend geval moet u eveneens de volgende documenten ter beschikking houden: de ver eis te af schrif ten en bewijzen wat de octrooien betreft het vereiste attest dat voor de ener gie be spa ren de in ves te rin gen wordt uitgereikt (zie hierna) andere vereiste be schei den (aanvraag tot er ken ning, recht vaar - di gen de nota, attest van de bevoegde Gewestregering - zie hierna, enz.), wat de milieuvriendelijke investeringen voor on der zoek en ont wik ke ling betreft 8

9 8. Aanvraag van attesten I. Energiebesparende investeringen De attesten met betrekking tot de energiebesparende investeringen moeten, naargelang de plaats van de investering, bij de hiernavolgende instanties worden aangevraagd. Vlaams Gewest Vlaamse Overheid Vlaams Energieagentschap (VEA) Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 - bus BRUSSEL Tel Fax Waals Gewest Service Public de Wallonie Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie Département de l'energie et du Bâtiment durable Avenue Prince de Liège JAMBES Tel Fax Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle BRUSSEL Tel Fax

10 II. Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ont wik ke ling De attesten met betrekking tot de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moeten, naargelang de plaats van de investering, bij de hierna volgende instanties worden aangevraagd: Vlaams Gewest Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20, bus BRUSSEL Tel Fax Waals Gewest Service Public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Avenue Prince de Liège JAMBES Tel Fax Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle BRUSSEL Tel Fax

11 III. Investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen Nadere inlichtingen over investeringen in beveiliging, zijn beschikbaar op de internetsite https://besafe.ibz.be. 9. Stelsel van de gespreide aftrek Natuurlijke personen die op de eer ste dag van het be last ba re tijd perk waarin de activa zijn aan ge schaft of tot stand ge bracht minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kun nen des ge wenst de in ves te rings af trek over de af schrij vings pe rio de van die ac ti va sprei den. In dat geval wordt de aftrek voor de in ves te rin gen tij dens het be last ba re tijdperk dat ver bon den is aan aangifte jaar 2012 eenvormig be paald op 10,5 % en wordt hij be re kend op de af schrij vin gen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode wor den aan ge no men. Het voormelde percentage van de gespreide in ves te rings af trek bedraagt evenwel 20,5 % met be trek king tot milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ont wik ke ling die tijdens hetzelfde belastbare tijdperk zijn gedaan, hetzij door natuurlijke personen, hetzij door vennootschappen (*). In dit ge val mag de ge sprei de in ves te rings af trek wor den toegepast on ge acht het aan tal tewerkgestelde werk ne mers. (*) Behalve indien door de vennootschap wordt gekozen voor het "Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling" waarop in het kader van deze brochure niet verder wordt ingegaan. 11

12 10. Wettelijke bepalingen Artikelen 68 tot 77, 201 en 240 van het Wetboek van de in kom - sten be las tin gen Artikelen 47 tot 49bis van het Ko nink lijk Be sluit tot uit voe ring van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Deze brochure kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: n.fgov.be Publicaties Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie North Galaxy Koning Albert II laan 33 - bus Brussel Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Contactcenter van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN (lokaal tarief) elke werkdag van 8 tot 17 uur

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2014

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2014 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (inkomsten van het jaar 2013) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via BIZTAX. U vindt BIZTAX op de portaalsite van de

Nadere informatie

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping!

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Sociale dumping Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! MEI - JUNI 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Investeringsaftrek Energiebesparende

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie