rijksdienst voor sociale zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijksdienst voor sociale zekerheid"

Transcriptie

1 rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011

2 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 Studenten tewerkgesteld met een schriftelijke overeenkomst voor studenten en enkel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage

3 Inhoudstafel Voor woord I. Algemeenheden over de tewerkstelling van studenten A. Inlei ding B. Verplichte stage tijdens de studies C. Jongeren onderworpen aan de leerplicht D. Alter ne ren de te werk stel ling en oplei ding E. De arbeidsovereenkomst voor studenten II. Te werk stel ling van stu den ten met een studentenovereenkomst A. Vrijs tel ling van on der wer ping aan de so ci a le ze ker heid B. Bij zon de re so li da ri teits bij dra ge III. Statistiekeenheden A. Arbeids plaats B. De stu dent-werk ne mer C. De bezoldigingen D. De bezoldigde dagen IV. Clas si fi ca tie cri te ria V. Bijzonderheden VI. Ta bel len Over zicht Ta bel 1: Niet on der wor pen stu den te nar beid Belang van studentenarbeid Ta bel 2: Aan tal ar beids plaat sen Ta bel 3: Lo nen (in dui zend EUR) Ta bel 4: Aan tal be zol dig de da gen (in dui zen den) Inde ling naar di men sie van de werk ge ver Ta bel 5: Aan tal ar beids plaat sen Ta bel 6: Lo nen (in dui zend EUR) Ta bel 7: Aan tal be zol dig de da gen (in dui zen den) Inde ling naar ac ti vi teits tak (NACE-BEL code) (NACE 2008) Ta bel 8: Aan tal ar beids plaat sen Ta bel 9: Lo nen (in dui zend EUR) Ta bel 10: Aan tal be zol dig de da gen (in dui zen den)

4 Inde ling vol gens de plaats van de hoofd ze tel van de werk ge ver Ta bel 11: Aan tal ar beids plaat sen Ta bel 12: Lo nen (in dui zend EUR) Ta bel 13: Aan tal be zol dig de da gen (in dui zen den) Tewerkgestelde studenten Tabel 14: Indeling naar persoonskenmerken

5 Voorwoord Het Ko nink lijk Bes luit van 10 no vem ber 2005 (BS van 30 no vem ber 2005) staat toe dat het systeem van de solidariteitsbijdrage van de 23 dagen studentenarbeid tijdens de zomermaanden (juli, augustus en september) wordt uitgebreid naar het ganse kalenderjaar. Het Ko nink lijk Bes luit is in voe ge ge tre den van af 1 juli In 2005 wer den twee reek sen ta bel len in één brochu re op ge no men: één reeks be vat de ge ge vens voor het der de kwar - taal, de der de reeks de ge ge vens voor het vier de kwar taal. De om stan dig he den, voor al de grote interesse naar de kwartaalgegevens voor 2006, heb ben ons doen be slui ten om van de brochu re van af 2006 een kwar taal brochu re te ma ken. De omstandige uitleg van de nieuwe reglementering vindt u verder in de inleidende tekst onder titel II: Tewerkstelling van studenten met een studentenovereenkomst. Hier, meer dan el ders, moe ten we waar schu wen voor het re la tie ve ka rak ter van de ge - pre sen teer de ge ge vens: er is tijd no dig om de con tro les te kun nen doen of de jong eren die in dit stel sel wer den te werk ge steld aan de voor waar den vol doen om hen uit te kun - nen sluiten van het toepassingsgebied van de sociale zekerheid van de bezoldigde werk - nemers en bijgevolg enkel te onderwerpen aan het systeem van de solidariteitsbijdrage. Op het mo ment dat de brochu res ver schij nen, zijn die con tro les nog niet al tijd af ge rond.

6 Studenten tewerkgesteld met een schriftelijke overeenkomst voor studenten en enkel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage in het derde kwartaal 2011 I. Algemeenheden over de tewerkstelling van studenten A. Inleiding De ar beids pres ta ties van jong eren ge du ren de hun stu die pe ri o de vor men een com - plexe re a li teit om dat de ar beids ver hou ding en met de werk ge ver van ver schil len de aard kun nen zijn. Som mi gen zijn on der wor pen aan het vol le dig stel sel van de so ci a le ze ker heid, voor be paal de ca te go rie ën is er een be perk te on der wer ping aan de so ci a - le ze ker heid, voor an de re groe pen is de on der wer ping aan de so ci a le ze ker heid dan weer niet ver eist. Daar om blijkt het moei lijk om alle vor men van te werk stel ling van deze jong eren in kaart te brengen. B. Verplichte stage tijdens de studies In be paal de stu die cy clus sen maakt een on be taal de sta ge bij een be paal de werk ge - ver of be drijf deel uit van het stu die pro gram ma. Indien deze ver plich te sta ges niet be zol digd zijn, gaan ze niet ge paard met een on der wer ping aan de so ci a le ze ker heid. De RSZ be schikt niet over sta tis ti sche in for ma tie over deze sta ges. C. Jongeren onderworpen aan de leerplicht Met leer plicht wordt een pe ri o de van 12 jaar be doeld, die aan vangt met het school - jaar dat be gint in het jaar waar in de leef tijd van 6 jaar wordt be reikt en dat ein digt op het ein de van het school jaar in het jaar waar in de leef tijd van 18 jaar wordt be reikt. De leer plicht is in prin ci pe vol tijds tot de leef tijd van 16 jaar be reikt is, maar er mag ook al in het sys teem van de deel tijd se leer plicht ge stapt wor den op 15-ja ri ge leef tijd als ten min ste de eer ste twee jaar van het mid del baar on der wijs af ge werkt zijn ( 1 ). Min der ja ri gen die niet meer on der wor pen zijn aan de vol tijd se leer plicht heb ben de keu ze tus sen: het secundair onderwijs met volledig leerplan verder zetten; een leerovereenkomst sluiten; onderwijs volgen met beperkt leerplan. In de laat ste 2 ge val len be staat er een band met de so ci a le ze ker heid van de werk ne - mers. 1. Leerovereenkomst Min der ja ri gen die hun vol tijd se leer plicht heb ben be ëindigd, kun nen een in dus tri ële leer over eenk omst ( 2 ), een er ken de leer over eenk omst slui ten of te werk ge steld wor - den met een over eenk omst voor so ci opro fes si o ne le in scha ke ling die er kend is door de gemeen schap pen en gewes ten in het ka der van het se cun dair on der wijs met be - (1) Wet van 29 juni 1983 be tref fende de leer plicht (BS van 6 juli 1983) (2) Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door arbeiders in loondienst (BS van 31 au gus tus 1983).

7 perkt leer plan. De on der wer ping aan de so ci a le ze ker heid van deze leer ling en is be - perkt tot de re ge ling en van jaar lijk se va kan tie, be roeps ziek ten en ar beids ong eval - len. Wan neer de leer ling en een be roep van in tel lec tu e le aard aan le ren, dient de werk ge ver hen recht streeks het va kan tie geld te be ta len en is hij dus aan de RSZ geen bij dra gen ver schul digd voor jaar lijk se va kan tie. De be per king tot de aang edui de re ge ling en geldt slechts tot 31 de cem ber van het ka - len der jaar waar in ze 18 jaar wor den. Van af 1 ja nu a ri van het vol gen de jaar (het jaar waar in ze 19 wor den) val len zij on der alle re ge ling en zo als een ge wo ne werknemer. Deze be perk te on der wer ping maakt het mo ge lijk om deze leer ling en in de sta tis tie - ken van de so ci a le ze ker heid af te zon de ren. Zij wor den ech ter sa meng evoegd met de per so nen die ge bon den zijn door een sta ge o ver eenk omst in het ka der van de oplei ding tot on der ne mings hoofd afge slo ten over eenk om stig de re gle men ten be - tref fen de de voort du ren de vor ming van de mid den stand, de leer ling en met een over eenk omst voor so ci opro fes si o ne le in scha ke ling die er kend is door de gemeen - schap pen en gewes ten en de sta ge airs met een be roeps in le vings over eenk omst, voor wie de zelf de be perk te ver ze ke rings plicht geldt met in be grip van de leef tijds - grens. 2. Deeltijdse leerplicht en deeltijdse arbeid De jong eren die kie zen voor deel tijds on der wijs kun nen te werk ge steld wor den in het ka der van een ar beids over eenk omst en te zelf der tijd een ver plicht be perkt leer plan blij ven vol gen. De leer plicht i gen zijn on der wor pen aan alle re ge ling en, met uit zon de - ring van de re ge ling van rust- en over le vings pen si oe nen. Omwil le van de be perk te on der wer ping aan de so ci a le ze ker heid, be schikt de RSZ even eens over sta tis ti sche in for ma tie be tref fen de de deel tijds leer plicht i gen. D. Alternerende tewerkstelling en opleiding De re ge ling voor al ter ne ren de te werk stel ling en oplei ding (vroe ger ing esteld door het KB nr. 495 ( 3 )) is nu vol le dig ge ïntegreerd in de start baan over eenk om sten. De over gangs re ge ling voor de con trac ten van vóór 2004 is sinds het eer ste kwar taal 2007 vol le dig uit ge doofd. E. De arbeidsovereenkomst voor studenten Ge du ren de de pe ri o de van hun stu die en af ge zien van de ge val len die hier bo ven be - spro ken wer den, kun nen de stu den ten een ac ti vi teit uit oe fe nen zo wel tij dens als bui - ten de school va kan ties. De ar beids over eenk omst voor stu den ten is een ver plicht so - ci aal do cu ment. De wet in za ke ar beids over eenk om sten be paalt de aard van de ar beids be trek king met de werk ge ver (ge wo ne over eenk omst van ar bei der, van be - dien de, van dienst bo de, van han dels ver te gen woor di ger, ar beids over eenk omst voor de te werk stel ling van stu den ten, die naast al ge me ne re gels die ook op ge wo ne con trac ten van toe pas sing zijn, spe ci fie ke re gels voor dit soort con trac ten be vat) en voor ziet een aan tal bij zon de re be pa ling en zo als o.a. voor nacht ar beid en ver bo den ac ti vi tei ten. Elke te werk stel ling van een stu dent moet in prin ci pe ge paard gaan met een on der - wer ping aan de so ci a le ze ker heid, waar bij zo wel de werk ge ver als de werk ne mer bij - dra gen be ta len. Er be staan ech ter enk ele uit zon de ring en op dit al ge meen prin ci pe, (3) KB nr. 495 van 31 de cem ber 1986 tot uitvoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jon ge ren tus sen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren (BS van 23 ja nua ri 1987) en vol gende teks ten.

8 waar van som mi ge be trek king heb ben op alle werk ne mers en an de re slechts van toe - pas sing zijn op stu den ten. Deze uit zon de ring en slaan op: de werknemers (dus ook de studenten) die occasionele arbeid verrichten: het betreft de ar beid ver richt in de huis hou ding van de werk ge ver of van zijn ge zin voor zo ver de to ta le we ke lijk se ar beids duur niet meer dan acht uur be draagt, bij één of ver schil len - de werk ge vers; de werknemers (dus ook de stu den ten) die, on der be paal de voor waar den, te werk - gesteld zijn als animatoren van socio-culturele en sportieve activiteiten ten belope van maxi mum 25 da gen per jaar; de werknemers (dus ook de studenten) die tewerkgesteld zijn als occasionele hand - ar bei ders in de sec to ren van de land bouw en de tuin bouw (pluk ken van ta bak en hop, kuisen en sorteren van teenwilgen) gedurende welbepaalde periodes van het jaar; de studenten die een sta ge door lo pen die voor zien is in hun stu die pak ket (zie B.); de studenten die maxi mum 23 da gen tij dens de zo mer va kan tie en maxi mum 23 da - gen in de an de re kwar ta len van het jaar te werk ge steld zijn (zie verd er). Alhoe wel de stu den ten die tij dens of bui ten het school- of aca de mie jaar te werk ge - steld wor den, be hal ve de voor zie ne uit zon de ring en, bij de RSZ die nen aang ege ven te wor den, be staat er geen sta tis ti sche in for ma tie die spe ci fiek be trek king heeft op de op die ma nier om schre ven wer ken de stu den ten. Wat de aang if te bij de RSZ be - treft, wor den deze stu den ten-werk ne mers niet on der schei den van de an de re werk - ne mers van de on der ne ming. Wan neer er bo ven dien geen on der wer ping is, is er mo - men teel geen kwartaalaang if te bij de so ci a le ze ker heid. De huidige wet te lij ke be pa ling en ma ken ech ter wel mo ge lijk om sta tis tie ken te ma - ken spe ci fiek toe ge spitst op de stu den ten die aan alle voor waar den vol doen van een tewerkstelling met een schrif te lij ke over eenk omst voor stu den ten die hier na be - schre ven worden. II. Tewerkstelling van studenten met een studentenovereenkomst A. Vrijstelling van onderwerping aan de sociale zekerheid Het ka len der jaar wordt op ge deeld in twee pe ri o des: de maan den juli, au gus tus en sep tem ber (het der de kwar taal) wor den apart be schouwd van de an de re kwar ta len sa men. De stu den ten die wer ken in het ka der van een schrif te lij ke ar beids over eenk omst voor stu den ten val len bui ten de toe pas sing van de so ci a le ze ker heid in dien vol gen de voor waar den te zelf der tijd ver vuld zijn: tij dens het der de kwar taal wordt de werk ne mer niet meer dan 23 ka len der da gen te - werkgesteld; tij dens de ove ri ge maan den van dat ka len der jaar wordt hij ook niet meer dan 23 da - gen tewerkgesteld, en dit enkel tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen. Onder periodes van verplichte aanwezigheid in de onder - wijsinstellingen wordt verstaan, de periodes waarbinnen een bepaalde student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij ver bon den is. Hij mag dus niet wer ken op de mo men ten dat hij geacht wordt cursussen of andere activiteiten te vol gen. De tel ling ge beurt per ka len der jaar ong e acht of de stu den ten over eenk omst het ka - len der jaar over schrijdt. De tel lers wor den dus elk ka len der jaar op 0 ge zet.

9 Elke over schrij ding van de 23 da gen, ong e acht of deze ge beurt tij dens de va kan tie - maan den of tij dens de rest van het jaar, heeft tot ge volg dat de te werk stel ling bij de werk ge ver waar de over schrij ding ge beurt vol le dig on der wor pen is, met in be grip van de pres ta ties die de stu dent reeds bij die zelf de werk ge ver tij dens dat ka len der - jaar zou heb ben ver richt. Elke te werk stel ling die hij na de over schrij ding nog zou aan vat ten, al dan niet bij de - zelf de werk ge ver, is even eens on der wor pen aan de ge wo ne so ci a le ze ker heids bij - dra gen voor werk ne mers en heeft tot ge volg dat ook pres ta ties die vóór de over - schrij ding bij die werk ge ver wer den ver richt, on der wor pen wor den. In de on der rich ting en aan de werk ge ver is een ta bel op ge no men die de ver schil len de si tu a ties il lus treert wan neer een stu dent al dan niet vol doet aan de voor waar den, in dit ge val bij een te werk stel ling bij tot maxi maal drie werk ge vers. We ne men deze ta - bel hier on der over. 1 e en 2 e kwar taal vakantiemaanden (3 e kwar taal) 4 e kwar taal aan tal da gen in het systeem van solida - ri teits bij dra ge > 23 da gen bij A da gen bij A en 1 dag bij B da gen (bij A) 23 da gen bij A 23 da gen bij A - 46 da gen 23 da gen bij A > 23 da gen bij A da gen bij A > 23 da gen bij B - 23 da gen (bij A) 23 da gen bij A 23 da gen bij B en 1 dag bij C - 23 da gen (bij A) en 23 da gen (bij B) 23 da gen bij A 23 da gen bij B 1 dag bij A 23 da gen (bij B) 23 da gen bij A 23 da gen bij B 1 dag bij C 23 da gen (bij A) en 23 da gen (bij B) - 23 da gen bij A 23 da gen bij A 46 da gen - 23 da gen bij A > 23 da gen bij B 23 da gen (bij A) - 23 da gen bij A > 23 da gen bij A 0 - > 23 da gen bij A 1 dag bij A 0 - > 23 da gen bij A 1 dag bij B da gen bij A en 1 dag bij B 23 da gen bij A en 1 dag bij B 1 dag bij A 0 23 da gen bij C 23 da gen (bij A) Wan neer een werk ge ver met een stu dent een over eenk omst voor stu den ten kan slui - ten, moet hij dit ook doen. Wan neer de stu dent daar en bo ven vol doet aan de cri te ria voor niet-on der wer ping mits een so li da ri teits bij dra ge, wordt de werk ge ver ge acht van dit sys teem ge bruik te ma ken. Stu den ten die reeds min stens 6 maan den on af ge bro ken bij de zelf de werk ge ver wer - ken, wor den voor hun te werk stel ling bij deze werk ge ver als ge wo ne werk ne mers be - schouwd. Een maal dat men deze dienst an ci ënniteit bij een werk ge ver heeft op ge - bouwd, blijft die voor de vol gen de ja ren gel den en kan men bij deze werk ge ver geen over eenk omst voor stu den ten meer slui ten.

10 B. Bijzondere solidariteitsbijdrage De sinds 1997 op de be zol di ging verschuldigde so li da ri teits bij dra ge ( 4 ) die tij dens het der de kwar taal ge ïnd wordt blijft be staan. Deze so li da ri teits bij dra ge be draagt in to taal 7,5% van de be zol di ging van de stu dent (te gen 100% zo wel voor de hand- als de hoofd ar bei ders); 5% valt ten las te van de werk ge ver en 2,5% ten las te van de stu - dent. Voor de stu den te nar beid tij dens de rest van het ka len der jaar die vol doet aan de voor - waar den is ook een so li da ri teits bij dra ge ver schul digd, maar die be draagt in dit ge val in to taal 12,5% (8% ten las te van de werk ge ver en 4,5% ten las te van de stu dent) ( 5 ). Daarnaast is ook de bij dra ge voor het Asbest fonds (0,01%) ver schul digd. Deze so li da ri teits bij dra ge geeft aan de stu dent ech ter geen enk el recht in za ke so ci a le ze ker heid. Deze so li da ri teits bij dra ge wordt op een specifieke ma nier aang ege ven bij de RSZ. Deze af zon der lij ke aang if te biedt de mo ge lijk heid om sta tis tie ken op te stel len voor deze groep van stu den ten. De ta bel len die in deze brochu re voor ge steld wor den, be tref fen dus enk el de stu - den ten te werk ge steld bij werk ge vers die on der de RSZ res sor te ren, en die enk el on der wor pen zijn aan de so li da ri teits bij dra ge. III. Statistiekeenheden A. De arbeidsplaats Het aan tal ar beids plaat sen wordt be ko men door het tel len per werk ge ver van het aan tal te werk ge stel de stu den ten ge du ren de het kwar taal ( 6 ). Stu den ten die ge du ren de het kwar taal bij meer de re werk ge vers ge werkt heb ben, wor den meer de re ke ren ge teld. Het ver schil tus sen het aan tal ar beids plaat sen en het aan tal te werk ge stel de stu den ten (zie hier on der) is vol le dig hier aan te wij ten. B. De student-werknemer De tel ling van het aan tal te werk ge stel de stu den ten ge du ren de het kwar taal ( 6 ) be rust op het eli mi ne ren van dub bel tel ling en als ge volg van even tu e le meer de re pres ta ties van een en de zelf de per soon. Dit is mo ge lijk dank zij het iden ti fi ca tie num mer van de so ci a le ze ker heid (INSZ-num mer) van elke per soon. In de mees te ge val len is dit het rijks re gis ter num mer. Wan neer dit ont breekt ge beurt de iden ti fi ca tie via hulp be stan - den die be heerd wor den door de Kruis punt bank van de So ci a le Ze ker heid. In te gen stel ling tot de klas sie ke te werk stel lings sta tis tie ken, kan er in dit ka der geen be lang rijk ste te werk stel ling be paald wor den en is er dus ook geen kop pe ling mo ge - lijk aan werk ge vers ken mer ken. (4) KB van 23 de cem ber 1996 hou dende maa tre ge len met het oog op de in voe ring van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stel sel van so ciale ze ker heid van de werk ne mers, met toe pas sing van ar ti kel 3, 1, 4 van de wet van 26 juli 1996 strek kende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deel name van Bel gië aan de Eu ro - pese Eco no mische en Mo ne taire Unie (BS van 31 de cem ber 1996), ge wij zigd bij KB van 8 au gus tus 1997 en bij de Wet van 11 juli (5) KB van 10 no vem ber 2005 tot wij zi ging van de ar ti ke len 17bis en 24 van het KB van 28 no vem ber 1969 tot uit voe ring van de wet van 27 juni 1969 (BS van 30 no vem ber 2005). (6) En niet op het einde van het kwar taal.

11 C. De bezoldigingen De lo nen zijn deze die zou den on der he vig ge weest zijn aan de be re ke ning van de bij - dra gen voor so ci a le ze ker heid in dien die stu dent niet zou vol doen aan de wet te lij ke en re gle men tai re voor waar den voor de be trok ken pe ri o de. Het zijn bru to lo nen, on - ver min derd voor even tu e le fis ca le las ten. D. De bezoldigde dagen De no tie be zol dig de dag be vat naast de ef fec tief ge pres teer de da gen ook nog de vol - gen de ele men ten: de niet ge pres teer de da gen waar voor een ver lo ning be taald is die on der he vig is aan de be re ke ning van de bij dra gen. Dit om vat on der meer de wet te lij ke feest da gen en com pen sa tie da gen hier voor, de da gen kort ver zuim, wet te lij ke en bij ko men de va - kan tie da gen voor be dien den; de da gen in haal rust an de re dan de in haal rust voor het bouw be drijf. Deze be zol dig de da gen wor den aang ege ven als vol le di ge da gen met toe pas sing van het prin ci pe dat elke be gon nen dag voor een vol le di ge dag telt, on af ge zien van de duur van de pres ta ties. IV. Classificatiecriteria Aan de ar beids plaats die de stu dent in neemt kan het sta tuut, ar bei der of be dien de, toe ge kend wor den. Het aan tal werk ge vers en ar beids plaat sen, de lo nen en het aan tal be zol dig de da gen wordt in ta bel 1 tot 7 on der ver deeld in privé-sec tor ener zijds en over heids sec tor an - der zijds. De op split sing tus sen privé- en over heids sec tor is soms zeer de li caat; bo - ven dien, een ver ho ging of een ver la ging vast ge steld in één sec tor is niet nood za ke - lijk te wij ten aan een ver min de ring of een ver meer de ring van het per so neel bin nen de sec tor, maar kan ook het ge volg zijn van het over gaan van een aan tal werk ge vers van de privé- naar de over heids sec tor en vice ver sa. Voor al de laat ste ja ren zijn hier - van ver schil len de voor beel den te rug te vin den (o.a. pri va ti se ring en, ver zelf stand i - ging fi li a len,...). Ver der wordt in de eer ste ta bel een on der scheid ge maakt tus sen werk ge vers die uit - slui tend stu den ten in dienst heb ben en werk ge vers die, naast stu den ten, ook an de re werk ne mers te werk stel len. De ove ri ge sta tis ti sche ta bel len com bi ne ren di ver se clas si fi ca tie cri te ria zo als het ge - slacht en de hoe da nig heid van de werk ne mer, de aard van de eco no mi sche be drij - vig heid, de lo ca tie, de di men sie van de werk ge vers en de be lang rijk heid van het be - roep doen op stu den te nar beid. Het be lang van de stu den te nar beid wordt in ta bel 2, 3 en 4 ge ïllustreerd. De aan tal - len, de lo nen en de be zol dig de da gen zijn er weer ge ge ven in func tie van het glo ba le aan tal stu den ten waar op de werk ge ver al dan niet te ge lij ker tijd een be roep doet tij - dens het be trok ken kwar taal. De hier voor ge bruik te dimensieklas sen wor den aange duid door een let ter (van A tot I). Daar en te gen wor den in ta bel 5, 6 en 7 het aan tal ar beids plaat sen, hun lo nen en be zol - dig de da gen weer ge ge ven in func tie van het aan tal aan de so ci a le ze ker heid on der - wor pen werk ne mers die op het ein de van het kwar taal te werk ge steld wa ren. De hier - voor ge bruik te di men sie klas sen wor den aang eduid door een cij fer (van 1 tot 9).

12 De dimensieklas sen die ge han teerd wor den van A tot I (van 1 tot 9) om vat ten de werk ge vers met res pec tie ve lijk min der dan 5 stu den ten (werk ne mers), 5 tot 9 stu - den ten (werk ne mers), 10 tot 19 stu den ten (werk ne mers), 20 tot 49 stu den ten (werk - ne mers), 50 tot 99 stu den ten (werk ne mers), 100 tot 199 stu den ten (werk ne mers), 200 tot 499 stu den ten (werk ne mers), 500 tot 999 stu den ten (werk ne mers) en of meer stu den ten (werk ne mers) in dienst. De in de ling naar eco no mi sche ac ti vi teits tak (ta bel 8 tot 10) ge schiedt vol gens de al - ge me ne sys te ma ti sche be drijfs in de ling in de Eu ro pe se Ge meen schap pen, de NACE-Bel. Ie de re werk ge ver is on der ge bracht in een be paal de klas se vol gens zijn eco no mi sche ac ti vi teit. De in de ling van de werk ne mers ge schiedt vol gens de clas si - fi ce ring van de werk ge ver waar bij zij te werk ge steld zijn; het be roep dat zij daar uit oe - fe nen maakt hier nooit het voor werp uit van eni ge sta tis ti sche waar ne ming ( 7 ). De ta - bel len to nen res pec tie ve lijk de aan tal len, de lo nen en de be zol dig de werk da gen van de stu den ten in func tie van deze eco no mi sche ac ti vi teits tak ken. De ge og ra fi sche sprei ding, waar bij het be stuur lijk ar ron dis se ment als cri te ri um geldt, is de plaats van de hoofd ze tel van de on der ne ming ( 8 ). Het is dus niet de ef fec - tie ve werk plaats waar de ar beid ver vuld wordt. Deze ge ge vens wor den ge pre sen - teerd in ta bel 11, 12 en 13. Ta bel 14 geeft ook een ge og ra fi sche sprei ding, maar dan wel naar woon plaats van de werk ne mer, ge kruist met een in de ling naar ge slacht en leef tijds klas se. We her in - ne ren er aan dat het hier een tel ling van per so nen is. V. Bijzonderheden De ge ge vens wor den in deze brochu re op ge no men zo als ze door de werk ge ver ver - meld zijn op de kwartaalaangifte. Het is de si tu a tie op 7 maan den na het ver strij ken van het kwar taal. De re gle men te ring met be trek king tot de stu den te nar beid is vrij ge com pli ceerd en stelt de con tro le dien sten van de RSZ voor vrij gro te prak ti sche pro ble men. De con - tro le of een stu dent nog in de re ge ling valt die hem uit sluit van het stel sel van de be - zol dig de werk ne mers ligt im mers in de eer ste plaats bij de werk ge ver zelf op het mo - ment dat de stu den ten over eenk omst aang egaan wordt. Deze werk ge ver moet meest al nood ge dwong en voort gaan op de ver kla ring van de werk ne mer zelf: hij be - schikt in de prak tijk im mers niet over een af doend mid del om het pro fes si o ne le ver le - den van een stu dent te ken nen. Bij ge volg die nen de hier ge pre sen teer de cij fers met de no di ge voor zich tig heid ge - ïnterpreteerd te wor den. De kwar taal aang if te laat nog fij ne re ana ly ses toe. Ze laat toe na te gaan hoe veel per - so nen een stu den ten con tract ge had heb ben bij meer de re werk ge vers, hoe veel da - gen er bij de ver schil len de werk ge vers ge pres teerd wer den en hoe veel hier van de grens van de 23 ka len der da gen over schre den heb ben ( 9 ). In dit kwar taal geeft dit het vol gen de re sul taat: (7) Zo zal een werktuigkundige tewerkgesteld in een textielonderneming gerangschikt worden onder het textielbedrijf. (8) In deze geografische spreiding omvat het Vlaams Gewest de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, omvat het Waals Gewest de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxem burg en Na men, ter wijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenstemt met het arrondissement Brussel-Hoofdstad. (9) Wat niet au to ma tisch op fraude wijst. Als er 's mor gens pres ta ties ge le verd wor den bij een werk ge ver en 's na mid dags bij een an - dere werk ge ver, wor den er twee da gen ge teld.

13 Aan tal werk ge vers waar bij de stu den ten tewerkgesteld werden Aantal personen Aantal personen die de grens van 23 dagen overschreden hebben Aantal personen die de grens van 23 dagen overschreden heb ben bij één en dezelfde werkgever Totaal

14 der de kwar taal 2011 De in deze brochu re voor ge stel de ge ge vens zijn be schik baar op CD-rom of via (aan vra gen via en kun nen ge raad pleegd wor den op de RSZ-Web si te.

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

De bouwheer en de BTW

De bouwheer en de BTW De bouwheer en de BTW Wettelijke bepalingen, te vervullen formaliteiten,... De bouwheer en de BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2007 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database. Database

1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database. Database 1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database 17.3 Database Theorie Gegevens worden op een gestructureerde wijze opgesla - gen in een da ta ba se. Bij een re ken blad ont breekt die struc - tuur. De

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C50 OND6. Zit ting 2004-2005. 18 november 2004 COM MIS SIE VER GA DE RING

HAN DE LIN GEN COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C50 OND6. Zit ting 2004-2005. 18 november 2004 COM MIS SIE VER GA DE RING C50 OND6 Zit ting 2004-2005 18 november 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE Vraag om uitleg van de heer Jan Laurys tot de heer Frank

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C57 OND7. Zit ting 2004-2005. 9 december 2004 COM MIS SIE VER GA DE RING

HAN DE LIN GEN COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C57 OND7. Zit ting 2004-2005. 9 december 2004 COM MIS SIE VER GA DE RING C57 OND7 Zit ting 2004-2005 9 december 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE Vraag om uitleg van de heer Steven Vanackere tot de heer

Nadere informatie

Inventor 1263. 41 Installatie

Inventor 1263. 41 Installatie Inventor 1263 41 Installatie 1264 Inventor 41.1 Vooraf 1265 41.1 Vooraf Overwegingen Voorgaande versies Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van millimeters.

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

slangkoppelingen (072) 514 18 22 (072) 515 56 45 (03) 829 28 60 (03) 829 28 61 voor Nederland voor België

slangkoppelingen (072) 514 18 22 (072) 515 56 45 (03) 829 28 60 (03) 829 28 61 voor Nederland voor België Slangkoppelingen slangkoppelingen voor Nederland DOCUMENTATIENUMMER VAN DEZE PUBLICATIE: 861041(2008) (072) 514 18 22 (072) 515 56 45 ERIKS bv Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar Postbus 280 1800 BK Alkmaar,

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

27 Methodisch ontwerpproces

27 Methodisch ontwerpproces Inventor 875 27 Methodisch ontwerpproces 876 Inventor 27.1 Inleiding 877 27.1 Van den Kroonenberg Fasen indeling Probleem definiëring Werkwijze bepaling Vormgeving vastleggen Inleiding Er bestaan tientallen

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Inventor 897. 28 Variantenontwerp

Inventor 897. 28 Variantenontwerp Inventor 897 28 Variantenontwerp 898 Inventor 28.1 Inleiding 899 28.1 Inleiding Theorie Ie de re sa men stel ling die u maakt met Inven tor kan ach ter af gebruikt worden voor een variant. Als bepaalde

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

INTRAOCULAIRE LENSIMPLANTATIE NA EXTRACAPSULAIRE LENSEXTRACTIE BIJ DE HOND

INTRAOCULAIRE LENSIMPLANTATIE NA EXTRACAPSULAIRE LENSEXTRACTIE BIJ DE HOND Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 206-215 Over zicht 206 INTRAOCULAIRE LENSIMPLANTATIE NA EXTRACAPSULAIRE LENSEXTRACTIE BIJ DE HOND G. Rom kes, E. Ca pi au Vak groep Ge nees kun de en

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Voorstel Woonverzekering Woningen en vrije beroepen

Voorstel Woonverzekering Woningen en vrije beroepen Voorstel Woonverzekering Woningen en vrije beroepen Intentie: Geen bemiddelaar nr.... Elit3 Trigoon naam en adres (of stempel) refertenr. bemiddelaar nieuwe zaak vervangt polis nr....... begindatum vervaldag

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 9 Studiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Drukkerijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Parkeervergunningen in Haarlem

Parkeervergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 14 023 Gemeente Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De gemeente

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 6 Bouw A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen die

Nadere informatie

Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database

Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database 1 Deel III 3 Beheertekeningen 2 Samenwerken Samenwerken 3.1 Koppeling database 3 3.1 Koppeling database Tekstgegeven in een tekening Een database is een verzameling van gestructureerde gege - vens. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

2 juni 2015 / 4 november 2015

2 juni 2015 / 4 november 2015 1-daags seminar 2 juni 2015 / 4 november 2015 Postillion Hotel Utrecht-Bunnik Onorthodoxe technieken om uw werk in de hoogste versnelling te zetten www.infotraining.nl Topprestaties... zonder overuren

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 19 Kansspelen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Ver. 4.4. Installatiegids. Ver. 4.4 Installatiegids

Ver. 4.4. Installatiegids. Ver. 4.4 Installatiegids Nl Ver. 4.4 Installatiegids Ver. 4.4 Installatiegids Nl Inhoud Inleiding: Over deze handleiding...1 Overzicht...2 Windows...3 Nikon Capture 4 onder Windows installeren...4 Eenvoudige installatie...7 Aangepaste

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 3 Uitgeverijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Inventor 1545. 49 Installatie

Inventor 1545. 49 Installatie Inventor 1545 49 Installatie 1546 Inventor 49.1 Vooraf 1547 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van 2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 17 Privé-vorming 17.1 Privé-vorming (de sector in zijn geheel) A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

BEZOEK AAN DE ZUID-NEDERLANDSE BEURS

BEZOEK AAN DE ZUID-NEDERLANDSE BEURS BEZOEK AAN DE ZUID-NEDERLANDSE BEURS Afdeling Onderzoek en Statistiek der Gemeentesecretarie Eindhoven, augustus 1970 I N HOU D blz. INLEIDING 1 RESULTATEN ENQUETE 2 SAMENVATTING 6 1 INLEIDING In het voorjaar

Nadere informatie

Liedjes voor gitaar. met noten op de eerste drie snaren. Samengesteld door Ine Janssen

Liedjes voor gitaar. met noten op de eerste drie snaren. Samengesteld door Ine Janssen Liedjes voor gitaar met noten op de eerste drie snaren Samengesteld door Ine Janssen Dit boekje is bedoeld voor beginnende gitaristen. Om de noten op de eerste drie snaren goed te leren kennen. Heel veel

Nadere informatie