Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september pag. 2 Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, september pag. 3 Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, september pag. 4 Contractuele loonk os ten per uur, september pag. 5 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl. BTW) van de per so ne nau to - bedrijven, 2 e kwartaal pag. 5 Financiële instellingen en mark ten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan - delenindexcijfers, week no. 42. pag. 7 Rechtsbescherming en veiligheid Uitgesproken faillissementen m.b.t. bedrijven en instellingen naar bedrijfsactiviteit, 1 e half jaar pag. 6 Uitgesproken faillissementen naar rechts vorm, 1 e halfjaar pag. 6 Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: Werkelijke individuele consumptie, waardemutaties, juli Werkelijke individuele consumptie, volumemutaties, juli Inl. tel. (045) Ver kla ring van de te kens. = ge ge vens ont bre ken; = nihil; x = ge heim; * = voor lo pig cij fer. ( ) ach ter de titel = num mer met de laatst ge pu bli ceer de over eenk om sti ge tabel. Au teurs recht CBS, Voor burg/heer len, Bron ver mel ding is ver plicht. Ver veel vou di ging voor ei gen of in tern ge bruik is toe ge staan. ISSN: Prijs : ƒ 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer ƒ 13,00 ( 5,90). Infor ma tie Info ser vi ce: tel. (045) ; in fo ser vi Web si te: Con junc tuur: te le tekst pag. 506 en 507 Re dac tie SB: CBS, Post bus 4000, 2270 JM Voorburg. V33833

2 Werkloosheid stabiel In het derde kwartaal van 2001 kwam het aan tal geregistreerde werklozen uit op 141 duizend. De werkloosheid is sinds enkele maanden sta biel. Verder blijkt uit de CBS-cij fers dat de werk loos - heid on der vrouwen nog altijd hoger is dan die onder man nen. Werkloosheid stabiel In het derde kwar taal kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 141 duizend. Dat is zesduizend meer dan in de maanden juni augustus. Door seizoeneffecten is in deze periode van het jaar echter een stijging van het aan tal werklozen met zesduizend gebruikelijk. Na verwijdering van deze seizoeneffecten is het werk - loosheidscijfer van het derde kwartaal dus gelijk aan het vorige driemaandsgemiddelde. Het laatste half jaar schommelen de cij fers tus sen de 140 en 150 duizend. Daaruit blijkt dat de werkloosheid stabiel is. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is de werkloosheid nog altijd 35 duizend lager. Werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen Het aan tal geregistreerde werkloze man nen en vrouwen is vrijwel even hoog. De vrouwelijke beroepsbevolking is echter klei ner van omvang dan het mannelijke deel. Daardoor is de werkloosheid onder vrouwen nog steeds ho ger dan die onder mannen. Van de mannen is 1,7 procent van de beroepsbevolking geregistreerd werkloos, voor vrouwen is dit percentage bij na anderhalf maal zo hoog. Veel vrouwen die werk zoeken op de arbeidsmarkt schrij ven zich bovendien niet in bij een arbeidsbureau. De verschillen in werkloosheid tussen mannen en vrouwen zijn dan ook groter wanneer uitgegaan wordt van alle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Dan blijkt het werkloosheidspercentage on der vrouwen tweemaal zo hoog te zijn als onder mannen. Technische toelichting Geregistreerde werklozen zijn men sen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeids - bureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steek - proefonderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend men sen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een on nauw keu rig - heidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steek proef on der zoek. Alleen uit gro te veranderingen of uit veranderingen die zich ge du - rende een langere periode aftekenen mo gen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cij fers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werk lo ze be roeps - bevolking: men sen die niet of min der dan twaalf uur werken en actief zoe ken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal men sen met een bijstands- of WW-uitkering. 1. Geregistreerde werklozen naar geslacht, naar duur inschrijving en naar leeftijd (driemaandsgemid delden) (38) Totaal Mannen Vrou wen Kor ter dan 1 jaar of < 25 jaar jaar jaar 1 jaar langer x Mei 00 juli Juni 00 aug Juli 00 sept Okt. 00 dec Jan. 01 maart April 01 juni Mei 01 juli Juni 01 aug Juli 01 sept Bron: Sta tis tiek ge re gis treer de werkloosheid. N.B. Niet voor sei zoen ge cor ri geer de cij fers. Duur in schrij ving volgens re gis tra tie ar beids bu reaus. 2. Geregistreerde werklozen naar geslacht en leeftijd en naar geslacht en duur inschrijving (driema andsgemiddelden) (38) Totaal < 25 jaar jaar Kor ter dan 1 jaar 1 jaar of langer man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw x Mei 00 juli Juni 00 aug Juli 00 sept Okt. 00 dec Jan. 01 maart April 01 juni Mei 01 juli Juni 01 aug Juli 01 sept Bron: Sta tis tiek ge re gis treer de werkloosheid. N.B. Niet voor sei zoen ge cor ri geer de cij fers. Duur in schrij ving volgens re gis tra tie ar beids bu reaus. 2 Centraal Bureau voor de Statistiek

3 Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 1) (38) Sbi- Jaar * code 2) ge mid del de sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. 1990=100 To taal ,0 132,2 133,4 133,6 133,6 133,7 135,6 135,7 136,0 137,1 137,5 138,0 139,2 139,2 139,2 Leef tijds ca te go rie Jeugd 127,4 132,2 133,8 133,8 133,8 133,9 138,7 138,7 138,7 139,6 139,8 140,1 142,5 142,5 142,5 Vol was se nen 128,0 132,2 133,4 133,6 133,6 133,7 135,4 135,5 135,8 136,9 137,4 137,9 138,9 138,9 138,9 Cao-sec tor Par ti cu lie re be drij ven 128,6 132,8 134,2 134,3 134,3 134,4 136,4 136,5 136,5 138,0 138,4 138,7 140,1 140,1 140,1 Overheid 126,5 130,4 131,5 131,9 132,0 132,0 132,4 132,5 134,0 134,2 135,2 135,5 135,5 135,5 135,5 Ge sub si dieer de sector 126,8 131,3 132,3 132,4 132,4 132,6 136,3 136,0 136,2 136,5 136,5 137,8 139,5 139,5 139,5 Be drijfs sec tor 2) Landbouw en vis se rij ,0 136,4 137,6 137,6 137,6 137,6 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 141,3 141,3 141,3 Industrie en bouw nij ver heid ,6 133,9 135,4 135,3 135,3 135,5 136,4 136,5 136,5 138,9 139,6 140,0 140,8 140,8 140,8 Com mer cië le dienst ver le ning ,5 131,6 132,9 133,1 133,1 133,2 135,9 135,9 135,9 136,9 137,1 137,4 139,2 139,2 139,2 Niet-com mer cië le dienst ver le ning ,9 131,1 132,2 132,6 132,6 132,6 134,3 134,2 135,2 135,5 136,1 136,8 137,5 137,5 137,5 Be drijfs tak 2) Industrie ,4 132,9 134,6 134,6 134,6 134,9 135,7 135,9 136,0 137,6 138,1 138,2 139,0 139,0 139,0 Energie- en wa ter lei ding be drij ven ,8 129,5 129,8 130,5 130,5 130,5 131,6 131,6 131,6 133,5 135,2 135,2 135,2 135,2 135,2 Bouw nij ver heid ,4 136,8 138,1 137,7 137,7 137,7 138,6 138,6 138,6 142,7 143,9 145,4 146,2 146,2 146,2 Handel ,9 133,3 134,4 134,9 134,9 134,9 136,5 136,5 136,5 137,8 138,4 138,8 140,3 140,3 140,3 Ho re ca ,4 134,7 136,9 137,2 137,2 137,2 136,9 136,9 136,9 136,9 137,8 137,8 142,5 142,5 142,5 Vervoer en com mu ni ca tie ,5 131,0 131,6 131,8 131,8 132,0 132,8 132,7 132,8 135,5 135,7 135,7 135,8 135,8 135,8 Financiële instellingen ,8 132,6 134,8 134,8 134,8 135,3 135,4 135,4 135,5 135,7 135,7 137,4 140,0 140,0 140,0 Za ke lij ke dienstverlening ,4 129,7 130,9 130,9 130,9 130,9 136,8 136,8 136,9 136,9 136,9 136,9 139,1 139,1 139,1 Openbaar bestuur ,3 130,1 131,3 132,2 132,2 132,2 133,0 133,3 133,4 133,7 135,5 135,5 135,6 135,5 135,6 Onder wijs ,9 130,9 131,5 131,5 131,5 131,5 131,6 131,6 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 Ge zonds heids- en wel zijns zorg ,9 131,6 132,8 132,8 132,8 132,8 136,7 136,3 136,4 136,6 136,6 138,6 140,4 140,4 140,4 Cul tuur en ove ri ge dienstverlening ,9 133,0 134,2 134,7 134,7 134,7 136,1 136,1 136,7 138,0 138,0 138,0 138,7 138,7 138,7 Be drijfs klas se 2) Voedings- en ge not mid de len in dus trie ,9 133,1 134,0 134,1 134,1 134,1 135,9 135,9 136,0 138,0 138,1 138,2 139,0 139,0 139,0 Grafische in dus trie ,6 131,7 132,1 132,1 132,1 133,0 133,5 135,3 135,3 136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 136,3 Che mi sche in dus trie ,9 134,9 135,5 135,5 135,5 135,5 137,1 137,2 137,3 141,5 141,5 141,5 142,0 142,0 142,0 Me taal- en elek tro tech ni sche in dus trie ,2 132,2 135,0 135,0 135,0 135,0 135,5 135,5 135,5 136,8 137,9 137,9 138,3 138,3 138,3 Groot han del ,9 132,0 133,3 133,4 133,3 133,3 134,9 135,0 135,0 136,5 136,6 137,2 138,5 138,4 138,5 De tail han del ,0 136,2 137,0 138,2 138,2 138,3 139,7 139,7 139,7 141,3 141,3 141,4 143,9 143,9 143,9 Financiële instellingen en za ke lij ke dienstverlening ,5 130,4 131,9 131,9 131,9 132,0 136,5 136,5 136,5 136,6 136,6 137,0 139,3 139,3 139,3 Bankwezen ,6 132,9 135,7 135,7 135,7 135,7 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 137,0 140,7 140,7 140,7 Ver ze ke rings we zen en pen si oen fond sen ,3 132,2 133,2 133,2 133,2 134,8 135,8 135,8 135,8 136,7 136,7 138,9 138,9 138,9 138,9 1) De bru te ring van de over he ve lings toe slag (vanaf ja nu a ri 2001) is zodanig in de in dexcijfers ver werkt, dat de brutering niet leidt tot loon mu ta ties, voor zo ver niet van de wet te lij ke bru te rings re ge ling (ver ho ging van het loon met 1,9 procent met een maxi mum v an gulden per jaar) is afgeweken. 2) Inde ling naar eco no mi sche ac ti vi teit volgens de Stan daard be drijfs in de ling (SBI 1993). Statistisch bulletin 42 (CBS) 25/10/2001 3

4 Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen 1) (38) Sbi- Jaar * code 2) ge mid del de sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. 1990=100 To taal ,1 129,1 130,4 130,5 130,5 130,6 132,5 132,5 132,8 133,9 134,4 134,8 135,9 135,9 135,9 Leef tijds ca te go rie Jeugd 125,9 130,6 132,2 132,2 132,2 132,3 137,0 137,0 137,1 137,9 138,2 138,4 140,8 140,8 140,8 Vol was se nen 125,1 129,0 130,2 130,4 130,4 130,5 132,2 132,2 132,5 133,6 134,1 134,6 135,6 135,6 135,6 Cao-sec tor Par ti cu lie re be drij ven 126,9 131,1 132,4 132,5 132,5 132,5 134,6 134,6 134,7 136,1 136,5 136,8 138,2 138,2 138,2 Overheid 121,4 125,1 126,1 126,6 126,6 126,6 127,0 127,1 128,5 128,7 129,7 130,0 130,0 130,0 130,0 Ge sub si dieer de sec tor 120,9 124,7 125,7 125,7 125,7 126,0 129,4 129,2 129,3 129,6 129,6 130,9 132,5 132,5 132,5 Be drijfs sec tor 2) Land bouw en vis se rij ,2 133,5 134,6 134,6 134,6 134,6 137,0 137,0 137,0 137,0 137,0 137,0 138,2 138,2 138,2 Industrie en Bouw nij ver heid ,0 132,1 133,5 133,4 133,4 133,6 134,5 134,6 134,6 136,9 137,6 138,1 138,8 138,8 138,8 Com mer ci ële dienst ver le ning ,8 129,8 131,0 131,2 131,2 131,3 134,0 134,0 134,0 134,9 135,2 135,5 137,2 137,2 137,2 Niet-com mer ci ële dienstverlening ,4 125,3 126,3 126,7 126,7 126,7 128,3 128,2 129,2 129,5 130,0 130,7 131,3 131,3 131,3 Be drijfs tak 2) Industrie ,3 131,6 133,1 133,1 133,1 133,4 134,2 134,4 134,5 136,1 136,6 136,7 137,4 137,4 137,4 Energie- en wa ter lei ding be drij ven ,5 127,1 127,4 128,1 128,1 128,1 129,2 129,2 129,2 131,1 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 Bouw nij ver heid ,3 134,0 135,2 134,8 134,8 134,8 135,7 135,7 135,7 139,7 140,9 142,3 143,1 143,1 143,1 Handel ,3 131,7 132,9 133,3 133,3 133,3 134,9 134,9 134,9 136,2 136,8 137,1 138,7 138,6 138,7 Ho re ca ,2 134,6 136,7 137,1 137,1 137,1 136,8 136,8 136,8 136,8 137,7 137,7 142,3 142,3 142,3 Vervoer en com mu ni ca tie ,5 129,0 129,6 129,8 129,8 130,0 130,7 130,7 130,7 133,6 133,8 133,8 133,9 133,9 133,9 Financiele instellingen ,5 127,2 129,3 129,3 129,3 129,7 129,7 129,7 129,7 129,9 129,9 131,5 134,1 134,1 134,1 Za ke lij ke dienst ver le ning ,7 128,9 130,1 130,1 130,1 130,1 136,0 136,0 136,0 136,1 136,1 136,1 138,2 138,2 138,2 Open baar bestuur ,5 125,1 126,3 127,1 127,2 127,2 127,9 128,1 128,2 128,5 130,2 130,3 130,3 130,3 130,3 Onder wijs ,2 124,9 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 129,1 129,1 129,1 129,1 129,1 129,1 129,1 Ge zonds heids- en wel zijns zorg ,3 124,3 125,5 125,5 125,5 125,5 129,1 128,8 128,9 129,0 129,0 131,0 132,6 132,6 132,6 Cul tuur en ove ri ge dienstverlening ,8 129,5 130,6 131,1 131,1 131,1 132,4 132,4 133,0 134,2 134,2 134,2 134,9 134,9 134,9 Be drijfs klas se 2) Voe dings- en ge not mid de len in dus trie ,0 133,1 134,0 134,1 134,1 134,1 135,9 135,9 136,1 138,1 138,1 138,2 139,0 139,0 139,0 Grafische in dus trie ,7 131,7 132,2 132,2 132,2 133,1 133,6 135,4 135,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 Che mi sche in dus trie ,3 131,2 131,8 131,8 131,8 131,8 133,4 133,4 133,5 137,7 137,7 137,7 138,1 138,1 138,1 Me taal- en elek tro tech ni sche in dus trie ,0 131,3 133,8 133,9 133,9 133,9 134,3 134,3 134,3 135,5 136,6 136,6 137,0 137,0 137,0 Groot han del ,9 131,1 132,3 132,4 132,4 132,4 133,9 134,0 134,0 135,5 135,6 136,2 137,5 137,4 137,5 De tail han del ,3 133,4 134,3 135,4 135,4 135,5 136,9 136,9 136,9 138,4 138,4 138,4 140,8 140,8 140,8 Financiële in stel ling en en za ke lij ke dienst ver le ning ,4 128,3 129,7 129,7 129,7 129,8 134,2 134,2 134,2 134,3 134,3 134,7 137,0 137,0 137,0 Bank we zen ,2 125,2 127,8 127,8 127,8 127,8 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 129,0 132,5 132,5 132,5 Ver ze ke rings we zen en pen si oen fond sen ,4 131,3 132,3 132,3 132,3 134,0 134,2 134,2 134,2 135,1 135,1 137,2 137,2 137,2 137,2 1) De brutering van de over he ve lings toe slag (vanaf januari 2001) is zodanig in de indexcijfers ver werkt, dat de brutering niet leidt tot loon mu ta ties, voor zo ver niet van de wet te lij ke bru te rings re ge ling (ver ho ging van het loon met 1,9 procent met een maxi mum v an gul den per jaar) is af ge we ken. 2) Inde ling naar eco no mi sche ac ti vi teit vol gens de Stan daard be drijfs in de ling (SBI 1993). 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen 1) (38) Sbi- Jaar * code 2) ge mid del de sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. 1990=100 Me taal- en elek tro tech ni sche in dus trie ,8 132,5 135,5 135,3 135,3 135,3 134,5 134,5 134,5 135,8 136,9 136,9 137,3 137,3 137,3 Ver ze ke rings we zen en pen si oen fond sen ,6 133,3 134,4 134,4 134,4 136,1 136,1 136,1 136,1 137,0 137,0 139,2 139,2 139,2 139,2 Openbaar bestuur ,0 131,4 132,7 133,6 133,6 133,6 133,7 134,0 134,1 134,4 136,2 136,3 136,3 136,3 136,3 Onder wijs ,0 133,9 134,6 134,6 134,6 134,6 133,7 133,7 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 Ge zond heids- en wel zijns zorg ,7 129,3 130,5 130,5 130,5 130,5 133,4 133,1 133,1 133,3 133,3 135,3 137,0 137,0 137,0 1) Tot en met 2000 maakt de overhevelingstoeslag deel uit van de loonkosten, terwijl vanaf 2001 wordt uitgegaan van cao-lonen waarin de gebruteerde overhevelingstoeslag ver werkt is. 2) Inde ling naar eco no mi sche ac ti vi teit volgens de Stan daard be drijfs in de ling (SBI 1993). Ontwikkeling van omzetten (excl. BTW) van de personenautobedrijven 1) SBI Wij zi ging en in % 2) 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.* 1e kw e kw e kw t.o.v. t.o.v. 2e kw e kw e kw t.o.v. 1e kw e kw =100 Omzet ,3 2,7 0,4 1) Handel in en re pa ra tie van per so ne nau to s (excl. import van nieu we). Omzet incl. BPM 2) De wij zi ging en zijn be re kend op ba sis van niet-af ge ron de in dex cij fers. Statistisch bulletin 42 (CBS) 25/10/2001 5

6 Uitgesproken faillissementen m.b.t. bedrijven en instellingen naar bedrijfsactiviteit (SBI 93) (29) A + B C + D F G H I J + K M + N + O To taal 1) Land- en Win ning van Bouw nij ver- Re pa ra tie van Ho re ca Ver voer, Fi nan ci ële Onder wijs, bosbouw, delf stof fen heid con su men ten- op slag en in stel ling en, ge zond heidsjacht en en in dus trie artikelen en com mu ni- verhuur en zorg, milieu vis se rij handel ca tie za ke lij ke en ove ri ge dienst ver le ning dienst ver le ning 1e half jaar w.o. be drij ven en in stel ling en exclusief een mans za ken 1e half jaar ) Inclu sief onbekend. Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm Be drij ven en instellingen Na tuur lij ke per so nen Na la ten- To taal schap pen een mans- vennoot- totaal to taal w.o. za ken schappen e.d. vennoten (29) 1e half jaar Centraal Bureau voor de Statistiek

7 Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (41) Gemiddeld ef fec tief rendement Ge mid del den Week 42 per dag aug. sept. week 40 week 41 week 42 % Staat sle ning en, al ge meen 4,81 4,72 4,59 4,56 4,54 4,56 4,55 4,56 4,54 4,50 w.v. met ge mid deld res te ren de loop tijd van 3 < 5 jaar 4,44 4,22 4,09 4,06 4,07 4,09 4,07 4,07 4,09 4,02 5 < 8 jaar 4,72 4,62 4,47 4,45 4,44 4,45 4,44 4,46 4,44 4,40 3 < 8 jaar 4,61 4,46 4,32 4,29 4,29 4,30 4,30 4,31 4,30 4,25 Vijf langst lo pen de staatsleningen 5,21 5,24 5,10 5,07 5,02 5,06 5,03 5,05 5,00 4,97 Nieuw ste 10-ja ri ge staatslening 4,97 4,97 4,84 4,81 4,79 4,81 4,80 4,82 4,77 4,73 CBS-koers in dex voor staats obli ga ties ul ti mo 1983=100 Gemiddeld resterende loop tijd 3 < 5 jaar 115,5 116,4 116,9 117,1 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,2 5 < 8 jaar 124,0 124,7 125,7 125,9 125,9 125,9 125,9 125,8 125,9 126,2 8 <10 jaar 128,0 128,1 129,3 129,6 129,8 129,6 129,8 129,5 130,0 130,3 ul ti mo 1993=100 CBS-in dex voor con ver teer ba re obligaties 302,4 271,6 264,0 275,1 276,6 274,7 274,2 279,4 278,0 276,9 CBS-her be leg gings in dex voor obli ga ties ul ti mo 1983=100 Staat sle ning en 371,3 373,6 377,2 377,6 378,7 378,4 378,7 378,4 379,0 379,2 Financiële instellingen gewone obligaties 354,8 358,0 361,0 361,7 362,7 362,2 362,5 362,5 362,8 363,2 ach ter ge stel de obli ga ties 435,2 437,8 442,0 442,6 443,8 443,3 443,7 443,5 444,1 444,5 Algemeen 370,2 371,7 375,0 375,3 376,5 376,0 376,4 376,2 376,7 377,0 jaar Duration van staats le ning en met een vaste loop tijd 4,58 4,61 4,73 4,70 4,68 4,68 4,68 4,67 4,68 4,68 CBS-koers in dex voor aandelen ul ti mo 1983=100 Offi ci ële Markt Algemeen 762,4 648,0 638,1 668,1 649,0 646,5 649,2 666,6 647,4 635,5 Algemeen excl. Kon. Olie 744,7 623,7 613,9 643,0 618,0 614,0 617,2 632,6 617,1 609,0 Inter na ti o nals 790,6 691,3 673,2 707,1 706,1 703,7 707,1 726,7 704,6 688,4 Lokale fondsen 770,7 642,0 637,2 665,6 634,0 631,2 633,6 650,1 632,2 622,7 Fi nan ci ële instellingen 990,4 812,5 824,9 860,8 791,6 781,5 791,4 818,2 794,3 772,9 Niet-fi nan ci ële in stel ling en 665,0 563,0 546,2 571,2 563,4 565,5 562,9 573,3 558,6 556,7 CBS/Mo neyview-in dex voor be leg gings fond sen ul ti mo 1993=100 Algemeen 159,0 143,4 142,9 146,2 147,3 146,6 147,2 148,7 147,4 146,6 aan de len fond sen 211,3 182,1 180,8 186,9 188,6 187,4 188,6 191,4 188,5 187,0 obli ga tie fond sen 132,3 132,3 132,6 133,1 133,7 133,3 133,5 133,5 134,0 134,2 geld markt fond sen 118,6 118,9 119,1 119,3 119,4 119,3 119,4 119,4 119,4 119,4 CBS/NIB-in dex voor niet AEX-aan de len 307,9 261,0 254,1 262,8 262,3 260,7 263,3 267,7 260,9 258,7 CBS MIT-in dex 316,1 232,5 224,5 250,1 250,5 242,4 252,2 263,3 250,7 243,8 CBS MIT Small-index 358,1 264,7 254,0 283,5 278,7 277,4 286,4 293,6 270,8 265,2 CBS/SBV Vast goe din dex al ge meen 94,7 89,0 89,0 89,6 89,8 90,1 89,9 90,0 89,5 89,4 CBS-her be leg gings in dex voor aan de len Offi ci ële Markt ul ti mo 1983=100 Algemeen 1 462, , , , , , , , , ,1 Algemeen excl. Kon. Olie 1 311, , , , , , , , , ,6 Inter na ti o nals 1 627, , , , , , , , , ,8 Lokale fondsen 1 360, , , , , , , , , ,4 Fi nan ci ële instellingen 2 084, , , , , , , , , ,7 Niet-fi nan ci ële in stel ling en 1 064,4 903,4 876,7 916,9 904,5 907,8 903,7 920,4 896,7 893,7 CBS/Mo neyview-in dex voor be leg gings fond sen ul ti mo 1993=100 Algemeen 174,9 157,9 157,3 161,0 162,2 161,4 162,1 163,7 162,3 161,5 aan de len fond sen 233,8 201,6 200,2 207,0 208,8 207,5 208,8 211,9 208,8 207,1 obli ga tie fond sen 144,2 144,1 144,4 145,0 145,7 145,2 145,4 145,5 146,0 146,2 geld markt fond sen 123,0 123,4 123,5 123,7 123,8 123,8 123,8 123,9 123,9 123,9 CBS/NIB-in dex voor niet AEX-aan de len 365,9 310,5 302,3 312,8 312,2 310,3 313,3 318,7 310,6 307,9 CBS MIT-in dex 363,5 267,4 258,2 287,7 288,2 278,8 290,2 302,9 288,4 280,5 CBS MIT Small-index 388,7 287,3 275,7 308,0 302,8 301,3 311,1 319,1 294,3 288,2 CBS/SBV Vast goe din dex al ge meen 154,5 146,8 146,8 147,8 148,1 148,6 148,4 148,4 147,6 147,5 Statistisch bulletin 42 (CBS) 25/10/2001 7

8 8 Centraal Bureau voor de Statistiek De persberichten van het CBS elke morgen al om 9.30 uur op INTERNET

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-065 16 maart 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid verder gedaald De werkloosheid is verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-284 19 december 2000 9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 17 / 29 april 1999 Inhoud Consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen, waardemutaties, februari 1999. pag. 4 Overige gegevens

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-039 22 mei 2008 9.30 uur Werkloosheid weer gedaald In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 7 / 22 februari 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers november 2000-januari 2001. pag. 5 Cao-lonen per

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 21 / 31 mei 2001 Inhoud Huishoudens en individuen Consumentenconjunctuuronderzoek, mei 2001. pag. 2 Overige gegevens pag. 1 Arbeid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek 31 oktober 2007 Maandelijkse cijfers over de werklozen en van het CBS en CWI Samenvatting Vanaf 20 januari 2004 publiceren het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en CWI (Centrum voor Werk en Inkomen)

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer Cao-lonen, de definitieve gegevens Nathalie Peltzer In zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met,7 procent gestegen. In stegen de caolonen nog met, procent. Sinds 98 is de cao-loon-stijging

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 16 / 20 april 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte,

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 42 / 23 oktober 2003 Inhoud Arbeid Werkloze beroepsbevolking, juli 2003 september 2003. pag. 6 Geregistreerde werklozen, juli 2003

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 41 / 12 oktober 2000 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 3 e kwartaal 2000.

Nadere informatie

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens Cao-lonen 26, de definitieve gegevens Monique Hartog In 26 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2, procent gestegen. Dit is veel hoger dan in 2, toen de stijging nog,7 procent

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie