rijksdienst voor sociale zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijksdienst voor sociale zekerheid"

Transcriptie

1 rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen)

2 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen)

3 Inhouds ta fel Voorwoord A. Inleiding B. Waarnemingssfeer C. Bepaling van de statistiekeenheden De arbeidsplaats Inrichting - vestigingseenheid D. Wijze van opmaken E. Classificatiecriteria Kenmerken verbonden met de arbeidsplaats Kenmerken eigen aan de vestigingseenheid F. Bijzonderheden G. Bij zon der he den voor het vierde kwartaal Ta bel len Ta bel 1 Inde ling van de werk ge vers en werk ne mers naar ba si sin stel ling Ta bel 2 Inde ling van de vestigingseenheden en werk ne mers naar di men sie van de vestigingseenheden - To taal. 17 Ta bel 2bis Ta bel 2ter Inde ling van de vestigingeenheden en werk ne mers naar di men sie van de vestigingseenheden - Privé-sec tor Inde ling van de vestigingseenheden en werk ne mers naar di men sie van de vestiging seenheden - Overheidssector Ta bel 3 Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling, sec tor en sta tuut Ta bel 4 Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling, sec tor en geslacht Ta bel 5 Indeling van de werknemers naar sector, statuut en activiteitstak Ta bel 6 Indeling van de werk ne mers naar sta tuut, ge slacht en activiteitstak Ta bel 7 Inde ling van de vestigingseenheden naar plaats en naar ac ti vi teits tak Tabel A - Algemeen totaal Ta bel 8 Ta bel 9 Ta bel 10 Ta bel 11 Ta bel 12 Ta bel 13 Ta bel 14 Ta bel 15 Ta bel 16 - Privé-sector - ar bei ders man nen Privé-sector - ar bei ders vrou wen Privé-sector - bedienden man nen Privé-sector - be dien den vrou wen Overheidssector - arbeiders mannen Indeling van de werk ne mers naar ac ti vi teits tak en naar plaats van te werk stel ling - Overheidssector - arbeiders vrouwen Indeling van de werk ne mers naar ac ti vi teits tak en naar plaats van te werk stel ling - Overheidssector - bedienden mannen Overheidssector - bedienden vrouwen Overheidssector - ambtenaren mannen

4 Ta bel 17 Indeling van de werk ne mers naar ac ti vi teits tak en naar plaats van te werk stel ling - Overheidssector - ambtenaren vrouw Ta bel 18 Inde ling van de vestigingseenheden naar activiteitstak en naar di men sie klas se Tabel B Inde ling van de werk ne mers naar activiteitstak en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Algemeen totaal Ta bel 19 Ta bel 20 Ta bel 21 Ta bel 22 Ta bel 23 Inde ling van de werk ne mers naar activiteitstak en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Privé-sector - arbeiders Inde ling van de werk ne mers naar activiteitstak en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Privé-sector - be dienden Inde ling van de werk ne mers naar activiteitstak en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Overheidssector - arbeiders Inde ling van de werk ne mers naar activiteitstak en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Overheidssector - bedienden Inde ling van de werk ne mers naar activiteitstak en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Overheidssector - ambtenaren Ta bel 24 Inde ling van de vestigingseenheden naar plaats en naar di men sie klas se Tabel C Ta bel 25 Ta bel 26 Ta bel 27 Ta bel 28 Ta bel 29 Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Algemeen totaal Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Privé-sector - arbeiders Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Privé-sector - be dienden Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Overheidssector - arbeiders Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Overheidssector - bedienden Inde ling van de werk ne mers naar plaats van te werk stel ling en naar di men sie klas se van de vestigingseenheden - Overheidssector - ambtenaren

5 Voorwoord De "gedecentraliseerde" statistiek vindt haar oorsprong in de door het Ministerieel Co - mité voor Economische en Sociale Coördinatie in januari 1969 getroffen beslissingen. Hierd oor werd de RSZ be last met het op ma ken van sta tis tie ken met een verd er door ge - dre ven in de ling van de werk ne mers naar de aard van de ac ti vi teit en de plaats van te - werkstelling. Dit om de tewerkstellingsstatistiek dichter bij de werkelijkheid te brengen. Die in de ling van de werk ne mers, voor de eer ste maal op ge steld in 1969, ge beurt op ba - sis van de door alle werkgevers met verschillende bedrijfszetels en/of activiteiten ver - strek te bij ko men de inlichtingen over de tewerkstelling. Tot 2002 ge beur de dit tel kens op 30 juni, op ba sis van een spe ci aal hier voor be stem de bijlage bij de kwartaalaangifte voor het tweede kwartaal. De be lang rij ke stap pen die in 2003 zijn ge zet naar de ver we zen lij king van het e-go vern - ment in de sociale zekerheid betekenen een radicale breuk in de procedures voor het overmaken van administratieve gegevens. De omvorming van de RSZ-aangifte tot DmfA (Déclaration multifonctionelle - multifunctionele Aangifte) heeft onvermijdelijk tot aanpassingen geleid van onze statistische methodes en de administratieve procedures. Con creet werd o.m. de bij la ge bij de kwar taal aang if te van het twee de kwar taal af ge - schaft en ver vang en door een ver mel ding op de DmfA, ver plicht voor alle werk ge vers met meerdere uitbatingszetels. De omschakeling voor de gedecentraliseerde gegevens was in 2003 nog niet volledig. De edi tie van 2004 is de eer ste waar ten vol le de om scha ke ling van het be grip "in rich ting" naar "vestigingseenheid" toegepast is. Deze wijziging is vrij fundamenteel. Toch hebben we ge streefd om, zo wel wat de tij dreeks als de in houd van de va ri a be len be treft, de con ti - nu ïteit zo veel mo ge lijk te be wa ren. Sinds 2005 is het mo ge lijk om ge de cen tra li seer de ge - ge vens te pre sen te ren voor zo wel het twee de kwar taal (30 juni) als het vier de kwar taal (31 december). De aan dui ding op de DmfA van de ves ti gings een heid op het ni veau van elke werk ne mer biedt de mogelijkheid om naast de tewerkstelling (aantal arbeidsplaatsen) ook andere te - werkstellingsgegevens op te nemen. Deze mogelijkheden zullen leiden tot nieuwe statis - tische tabellen.

6 Verdeling volgens plaats van tewerkstelling van de werknemers (arbeidsplaatsen) opgenomen in de sociale zekerheid: tel ling op 31 december 2006 A. Inleiding Deze brochu re be staat uit een reeks ta bel len die de tel ling be vat van de werk ne mers op 31 de cem ber 2006, ge ba seerd op de ver mel ding van de plaats van te werk stel ling op de kwar taal aang ifte bij de RSZ en bij de RSZPPO van het vier de kwar taal B. Waarnemingssfeer De waar ne mings sfeer van de sta tis tie ken in deze brochu re om vat het ge heel van de werkgevers en de werknemers die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor be - zoldigde werknemers. Deze onderwerping berust op het verlenen van prestaties in uit - voering van een arbeidsovereenkomst of van prestaties die hiermee overeenkomen (bij - voorbeeld statutaire werknemers bij de overheidsdiensten). De prestaties van de betrokken werknemers worden aangegeven bij drie instellingen: het HVKZ (Hulp- en Voor zorg skas voor de Zee lie den) voor de zee lie den van de koop - vaardij die van een speciaal socialezekerheidsregime genieten; de RSZPPO (Rijks dienst voor So ci a le Ze ker heid van de Pro vin ci a le en Plaat se lij ke Overheidsdiensten) voor de werknemers van de provincies, de gemeenten, de OCMW s (de open ba re cen tra voor maat schap pe lijk wel zijn), de in ter com mu na les en andere aan hen toegewezen lokale openbare instellingen ( 1 ); de RSZ voor alle an de re werk ne mers, met in be grip van de mijn wer kers en de hier - mee gelijkgestelden, die van een specifiek socialezekerheidsstelsel genieten. Om een glo baal beeld te krij gen van de te werk stel ling en het aan tal werk ge vers (ves ti - gingseenheden) omvat de waarnemingssfeer van deze publicatie dan ook de gegevens af kom stig van de RSZPPO en - in ta bel 1 - van het HVKZ. Het toepassingsgebied dat door de wetgever werd vastgelegd inzake de onderwerping aan de sociale zekerheid van de bezoldigde werknemers bepaalt rechtstreeks de waarne - mings sfeer van deze brochu re ( 2 ). Door heen de ja ren werd de waar ne mings sfeer re gel - ma tig aang epast. Hier mee moet re ke ning ge hou den wor den bij het op ma ken en in ter - pre te ren van tij dreek sen op ba sis van deze en voor gaan de brochu res. Een over zicht kan u vin den in de brochu res van de be tref fen de ja ren. Een over zicht van de wij zi ging en voor 2006 wordt gepresenteerd onder rubriek "G. Bijzonderheden voor het vierde kwartaal 2006". (1) Wet van 1 au gus tus 1985 hou den de so ci a le be pa ling en (BS van 6 au gus tus 1985) en vol gen de tek sten. Voor het jaar 2006 be treft het de ge ge vens die wer den ge re gis treerd in het ge ge vens be stand van de RSZPPO eind au gus tus (2) Voor de afbakening van de waarnemingssfeer van de sociale zekerheid met betrekking tot de verzekeringsplicht kan men terecht op de web si te van de RSZ.

7 C. Bepaling van de statistiekeenheden 1. De ar beids plaats De statistische eenheid "arbeidsplaats" vloeit voort uit de notie "werknemer onderwor - pen aan de so ci a le ze ker heid". Het be treft hier de werk ne mer die on der de be voegd heid valt van de RSZ en van de RSZPPO in uit voe ring van de wet ten van 27 juni 1969 en van 1 au gus tus 1985, en van het KB van 28 no vem ber De sta tis ti sche tel ling van de ar beids plaat sen op het ein de van een kwar taal ge beurd door op het ein de van dat kwar taal het aan tal werk ne mers te tel len bij elke werk ge ver. Bij deze tel ling en wor den naast die ge nen die op de laat ste ar beids dag van het kwar taal op het werk aanwezig waren, ook diegenen meegeteld wiens arbeidsovereenkomst niet ver bro ken is maar wel ge schorst, we gens ziek te of ong eval ( 3 ), we gens zwang er schapsof be val lings rust of we gens we der oproe ping on der de wa pens, en deze werk ne mers wel ke op de be schouw de dag niet op het werk aan we zig zijn we gens ver lof, sta king, ge - deeltelijke of toevallige werkloosheid of al dan niet verantwoorde afwezigheid. Werknemers in vol tijd se loop baan on der bre king of vol tijds tijds kre diet wor den niet mee ge teld. Wer kne mers die op de laat ste dag van het kwar taal bij meer dan een werk ge ver zijn te - werkgesteld, worden meermaals geteld. Werknemers die bij eenzelfde werkgever verschillende gelijktijdige arbeidsbetrekkingen uitoefenen (eventueel onder verschillende hoedanigheden of onder verschillende con - tracten) worden als 1 arbeidsplaats geteld. De kenmerken van de belangrijkste prestatie worden weerhouden. De bepaling ( 4 ) hier van ge beurt in ge val van meer de re ge lijk tij di ge arbeidsovereenkomsten volgens de volgende criteria (in dalende orde van belangrijkheid): type betrekking (voltijds, deeltijds,...), hoogste bruto-bezoldiging, hoogste ar - beidsvolume, hoogste aantal gelijkgestelde dagen. Voor na me lijk in het on der wijs kan de tel ling van de ar beids plaats af hank elijk zijn van ad - ministratieve regelingen. Hoewel de leerkrachten en het ondersteunend personeel wor - den aangeworven door de inrichtende machten, treden de departementen Onderwijs van de Ge meen schap pen op als werk ge ver ten op zich te van de RSZ. De in rich ten de macht treedt al leen op als werk ge ver voor de ar beids pres ta ties die niet be zol digd wor - den door de de par te men ten. Ener zijds wordt voor een leer kracht die te werk ge steld is in meerdere scholen, zelfs behorend tot verschillende inrichtende machten, maar die volle - dig be zol digd wordt door het de par te ment Onder wijs, slechts 1 ar beids plaats ge teld. Ander zijds wordt voor een leer kracht die naast zijn door het de par te ment Onder wijs be - zol dig de op dracht, in de zelf de school ook op drach ten uit voert die ten las te val len van de inrichtende macht, 2 arbeidsplaatsen geteld. 2. Inrich ting - ves ti gings een heid 2.1. Het uitgangspunt: de werkgever In principe is de basiseenheid de bijdrageplichtige werkgever die in die hoe da nig heid ing eschre ven is bij de RSZ of bij de RSZPPO en die in de loop van het be han deld kwar taal werknemers in dienst had onderworpen aan de sociale zekerheid. Dit begrip omvat zo - wel rechtspersonen (vennootschappen en dergelijke), als natuurlijke personen die, ten aan zien van de wet, de hoe da nig heid van werk ge ver be zit ten ( 5 ). (3) Van af 2003 is dit voor ziek te (be hal ve be roeps ziek te) of ong eval (be hal ve ar beids ong eval) niet lang er be perkt tot de eer ste 12 maanden van hun arbeidsongeschiktheid. (4) Voor een omstandige uitleg verwijzen we naar de begeleidende tekst van de brochure "Loontrekkende tewerkstelling (RSZ)" (bei - ge brochu re). (5) De Rijks-, Ge west-, Ge meen schaps-, pro vin cie- en ge meen te be stu ren, en ook de in stel ling en van open baar nut die in alle of in sommige takken van de sociale zekerheid opgenomen werknemers tewerkstellen, worden in de statistiek met werkgevers gelijk - gesteld.

8 De al dus ge de fi nieer de werk ge ver is de een heid in de ge cen tra li seer de sta tis tiek. Hij wordt er ge ken merkt door zijn (hoofd)ac ti vi teit en de ge og ra fi sche lig ging van zijn (voor - naamste) bedrijfszetel De vroe ge re ge de cen tra li seer de no tie: de in rich ting Tot en met 2002 werd in de ge de cen tra li seer de sta tis tie ken de term "inrichting" ge bruikt: wanneer de werkgever één enkele uitbatingszetel en één enkele activiteit heeft, en maar één aang if te in stuurt, is de in rich ting ge lijk aan de werk ge ver; wanneer de werkgever minstens twee afzonderlijke bedrijfszetels (bijhuizen of technische afdelingen) bezit en/of verschillende activiteiten uitoefent, wordt elke zetel en, voor een zelf de ze tel met twee of meer ac ti vi tei ten, elke ac ti vi teit een een heid in rich - ting. De verschillende in dezelfde gemeente gelegen zetels met dezelfde activiteit worden echter samen als één statistiekeenheid beschouwd De nieu we ge de cen tra li seer de no tie: de ves ti gings een heid De wet die de oprich ting re gelt van de Kruis punt bank van Onder ne ming en ( 6 ) in tro du - ceert de ves ti gings een heid als een plaats die ge og ra fisch kan wor den ge ïdentificeerd met een adres en waar ten min ste één ac ti vi teit van de on der ne ming wordt uit ge oe fend of van waar uit de ac ti vi teit wordt uit ge oe fend. De no tie van ves ti gings een heid komt over een met de no tie van lokale eenheid zo als op ge no men in de de fi ni tie van sta tis ti - sche een he den in de NACE-Bel 2003 hand lei ding. Aan elke vestigingseenheid wordt door de Kruispuntbank van Ondernemingen een uniek identificatienummer toegekend. In de telling van het aantal vestigingseenheden worden enkel de vestigingen met bezol - digde werknemers opgenomen. D. Wijze van opmaken Door het in voege treden van de multifunctionele kwartaalaangifte in 2003 is het papieren statistisch luik met de gedecentraliseerde gegevens, dat sinds 1969 bij de aangifteformu - lie ren voor het twee de kwar taal werd bij ge voegd en dat de ba sis vorm de voor het ge de - cen tra li seer de be stand, af ge schaft. De multifunctionele aangifte voorziet op het niveau van de werknemer een uniek veld voor het identificatienummer van de vestigingseenheid van de onderneming waar of van waar uit deze werknemer tewerkgesteld is. De ondernemingen en werkgevers die werkne mers te werk stel len in ver schil len de ves ti ging en wordt ge vraagd om voor elke werk - ne mer aan te dui den tot wel ke van de ves ti gings een he den deze werk ne mer (in hoofd - zaak ( 7 )) be hoort. De arbeidsplaatsen worden dan verdeeld volgens de statistische codes (sector, activi - teit, lokaliteit) van de vestigingseenheid. Voor de ondernemingen die hun werknemers niet in verschillende vestigingseenheden tewerk stellen, zijn dit de statistische codes van de werkgever. Voor de werk ge vers on der de be voegd heid van de RSZPPO is de mul ti func ti o ne le kwar - taal aang if te ing evoerd van af Hierd oor zijn de sta tis ti sche con cep ten van de RSZ en (6) Wet van 16 ja nu a ri 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (BS van 5 februari 2003). (7) Voor werknemers die gedurende het kwartaal van vestigingseenheid zijn veranderd, wordt gevraagd om de laatste situatie aan te duiden. Voor werknemers die tegelijkertijd aan verschillende vestigingseenheden zijn verbonden, wordt gevraagd om de vestigings een heid aan te dui den waar zij het grootst aan tal uren per week zijn te werk ge steld. Voor werk ne mers die geen vas te plaats van te werk stel ling heb ben of die van thuis uit wer ken, wordt de be drijfs ze tel van waar uit zij hun in struc ties ont vang en als ves ti - gingseenheid beschouwd.

9 RSZPPO be ter op me kaar af ge stemd. De no tie ves ti gings een heid is ech ter nog niet geïn - te greerd in deze aang if te ( 8 ). E. Classificatiecriteria 1. Kenmerken verbonden met de arbeidsplaats Het gebruik van het identificatienummer van de sociale zekerheid biedt de mogelijkheid om ken mer ken ei gen aan de per soon te kop pe len aan de ar beids over eenk omst die hij uit voert. In de sta tis tie ken voor 2006 wor den de ken mer ken nog be perkt tot het geslacht. Dit criterium is gebaseerd op het Rijksregister van de fysieke personen en de aanvullende be stan den van de KSZ (Kruis punt bank van de So ci a le Ze ker heid). Het sta tuut maakt het onderscheid tussen arbeider, bediende en ambtenaar. 2. Kenmerken eigen aan de vestigingseenheid De plaats van de ves ti ging, die de plaats van te werk stel ling van de werk ne mer be paalt, is de ge meen te (van de ves ti gings een heid) waar de werk ne mer is te werk ge steld op het ein de van het kwar taal. Ter her in ne ring: wer kne mers die ge lijk tij dig in meer de re ves ti - ging en te werk ge steld zijn, werk ne mers zon der vas te plaats van te werk stel ling en thuis - wer kers wor den toe ge we zen aan de ves ti ging waar van zijn ad mi ni stra tief af hang en. Het ba sis ni veau in deze brochu re is het be stuur lijk ar ron dis se ment ( 9 ). De economische ac ti vi teit betreft de hoofdactiviteit van de vestigingseenheid. De inde - ling geschiedt volgens de algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeen schap pen, de NACE-Bel. Het be roep of de func tie die de werk ne mer uit oe fent wordt hier niet in aan mer king ge no men ( 10 ). De hoofd ac ti vi teit van de ves ti ging wijkt al - leen af van de hoofd ac ti vi teit van de on der ne ming in dien het om een bij ko men de (eind-)ac ti vi teit be treft (voor beeld: een zelf de vzw be heert een rust huis en een be schut - ten de werk plaats op ver schil len de adres sen. De ene ves ti gings een heid wordt op ge no - men on der de ac ti vi teit rust- en ver zor ging ste hui zen, de an de re on der be schut ten de werk plaat sen). Een be drijfs ze tel waar enk el een hulp ac ti vi teit van de on der ne ming wordt uit ge voerd (bij voor beeld: ad mi ni stra tie ve ze tel, re ken cen trum, op slag plaats,...) wordt ingedeeld volgens de hoofdactiviteit van de onderneming. De di men sie van de ves ti gingseenheid hangt af van het to taal aan tal ar beids plaat sen in die ves tiging. Zo zijn er ne gen klas sen in stij gen de volg or de voor zien; zij om vat ten de ves ti ging en met res pec tie ve lijk min der dan 5 werk ne mers, 5 t/m 9 werk ne mers, 10 t/m 19 werk ne mers, 20 t/m 49 werk ne mers, 50 t/m 99 werk ne mers, 100 t/m 199 werk ne mers, 200 t/m 499 werk ne mers, 500 t/m 999 werk ne mers en of meer werk ne mers in dienst. De sec tor maakt het on der scheid tus sen privé-sec tor ener zijds en de over heids sec tor an der zijds. Het on der scheid dat ge maakt wordt tus sen privé- en over heids sec tor is het - zelf de als dat voor de an de re RSZ-sta tis tie ken ge bruikt wordt. De on der wijs sec tor is voor het overgrote deel opgenomen in de overheidssector ( 11 ). In prin ci pe wor den, als een on - derneming tot de overheidssector behoort, ook alle vestigingseenheden tot de over - heidssector gerekend. In sommige gevallen echter oefent de inrichtende overheid van (8) Voor elke werknemer wordt wel een activiteit vermeld. Elke verschillende activiteit wordt dan als een aparte vestigingseenheid geteld (zoals vroeger de inrichting). (9) In deze geografische spreiding omvat het Vlaams Gewest de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaan de ren, om vat het Waals Ge west de pro vin cies Waals-Bra bant, He ne gou wen, Luik, Luxem burg en Na men, ter wijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenstemt met het arrondissement Brussel-Hoofdstad. Sinds 2004 wor den ook cij fers over de Duit se Ge meen schap in de ta bel len op ge no men; deze staan bij het ar ron dis se ment Ver viers ver meld. Ge ge vens op het ni veau van de ge meen te kun nen bij de RSZ op ge vraagd wor den. (10) Zo zal een werktuigkundige in een textielonderneming gerangschikt worden onder het textielbedrijf. (11) Wel ke ook de in rich ten de over heid of de aard is van het ver strek te on der wijs. Enkel de zui ve re privé-scho len die bui ten de be - voegdheden vallen van de deparementen Onderwijs van de drie Gemeenschappen (bv. autorijscholen) worden opgenomen in de privé-sec tor.

10 het vrij on der wijs nog an de re ac ti vi tei ten uit (bij voor beeld uni ver si tair zie ken huis). De vestigingseenheden waar deze bijkomende activiteiten worden uitgeoefend worden in de privé-sec tor op ge no men. Hierd oor komt het zelfs voor dat ambte na ren zijn gel inkt aan vestigingseenheden die opgenomen zijn in de privé-sector. Het is dui de lijk dat de op split sing tus sen privé- en over heids sec tor en de in de ling naar ac ti vi teit soms zeer de li caat is en dat een ver ho ging of een ver la ging vast ge steld in één sec tor niet nood za ke lijk te wij ten is aan een ver min de ring of een ver meer de ring van het per so neel bin nen de sec tor, maar ook het ge volg kan zijn van het her kwa li fi ce ren van werk ge vers al of niet on der in vloed van pri va ti se ring en, ver zelf stand i ging van fi li a len, fu - sies, F. Bijzonderheden Bij de in ter pre ta tie van de ge de cen tra li seer de sta tis tiek is het ab so luut nood za ke lijk re ke - ning te hou den met het ver schil tus sen de be grip pen "werk ge ver" en "ves ti gings een - heid": de ves ti gings een heid kan in geen ge val ge bruikt wor den wan neer men de evo lu tie wil na gaan van het aan tal ei gen lij ke on der ne ming en, meer be paald in het ka der van de kleine en middelgrote ondernemingen. De ta bel hier on der, die, enk el voor de RSZ, voor het vierde kwartaal 2006 per dimensieklasse enerzijds, en naar geografische spreiding van de ves ti ging en an der zijds, de weer slag van de tel ling to nen, il lus treert dit dui de lijk. Er wor den op 31 de cem ber werk ge vers ge teld van deze werk ge vers heb ben één enk ele ves ti ging, en werk ge vers heb ben min stens twee ves ti gings - een he den. In de ge de cen tra li seer de sta tis tiek wor den de werk ge vers met één ves ti ging als dus da nig op ge no men. De an de re daar en te gen wor den ver vang en door ves ti gings een he den. In to taal zijn er dus bij de RSZ ves ti gings een - he den. Di men sie klas se vol gens het to taal aan tal te werk ge stel de werk ne mers Aan tal werk ge vers (ge cen tra li - seer de sta - tis tiek) Aan tal ves - ti gings een - he den (ge de cen - tra li seer de sta tistiek) Ver schil Aan tal werk - ne mers te - werk ge steld door de werk ge vers Aan tal werk ne mers te werk ge - steld in de ves ti gings - een he den Ver schil (a) (b) (b) - (a) (c) (d) (d) - (c) min der dan 5 werk ne mers van 5 tot 9 werk ne mers van 10 tot 19 werk ne mers van 20 tot 49 werk ne mers van 50 tot 99 werk ne mers van 100 tot 199 werk ne mers van 200 tot 499 werk ne mers van 500 tot 999 werk ne mers werk ne mers en meer To taal

11 De ta bel hier on der toont de verd eling van de ves ti gings een he den tus sen werk ge vers die in één ge meen te ver te gen woor digd zijn, in één ar ron dis se ment, in één ge west en in meerdere ge wes ten. Merk voor al het be perk te aan tal werk ge vers die in meer de re ge - wes ten aan we zig zijn ten op zich te van het gro te aan tal werk ne mers dat ze te werk stel len. Type werk ge ver Aan tal werk ge vers Aan tal ves ti ging en Aan tal ar beids plaat sen Werk ge vers met per so neel in één ves ti ging Werk ge vers met per so neel in meer de re ves ti ging en, alle in de zelf de ge meen te... Werk ge vers met per so neel in meer de re ves ti ging en, in meer de re ge meen ten in het zelf de ar ron dis se ment... Werk ge vers met per so neel in meer de re ves ti ging en, in meer de re ar ron dis se men ten, in het zelf de Ge west... Werk ge vers met per so neel in meer de re ves ti ging en, in meer de re Ge wes ten Totaal Het voor ko men van ge ge vens be tref fen de de sec tie L. Open baar Bes tuur in de privé-sec tor is hoofd za ke lijk te wij ten aan het be staan van privé-in stel ling en die zich be - zighouden met de verplichte sociale verzekering (ziekenfondsen, gemeenschappelijke verzekeringskassen tegen arbeidsongevallen,...). Statistische bijzonderheden gelden voor werknemers uit het derde arbeidscircuit ( 12 ) en de werk ne mers van de PRIME-programma s ( 13 ) van het Waal se Ge west. Zij wor den in de overheidssector opgenomen onder de bijzondere sectie Z. Slecht gedefinieerde activi - tei ten en als plaats van te werk stel ling wordt de plaats op ge ge ven van het ge wes te lijk bu reau van de VDAB, de FOREM of de BGDA waar van zij af hang en. Tus sen 2001 en 2004 zijn deze stel sels ech ter sterk af ge bouwd. De les ge vers bij de mid den stands oplei ding en waarvoor de Gemeenschapsinstellingen (VIZO, IFAPME, ZAWM) als werk ge ver op tre den (der de be ta len de en die se dert 2003 zijn opgenomen in onze statistieken) worden verdeeld volgens de hoofdzetels van de Gemeen schaps in stel ling en en niet vol gens de plaat sen waar ze lesgeven. Ook de uitzendkrachten wor den op een bij zon de re wij ze verd eeld, na me lijk vol gens de clas si fi ca tie cri te ria van het uit zend bu reau, en niet vol gens die van de werk ge vers die op deze werk ne mers een be roep doen. Het uit zend bu reau en zijn werk ne mers be stand, zo - wel het ad mi ni stra tief per so neel als de uit zend krach ten, zijn in de ru briek Ove ri ge za ke - lijke dienstverlening ondergebracht. De geografische spreiding is afhankelijk van de plaats van de ze tel(s) van het uit zend bu reau. G. Bijzonderheden voor het vierde kwartaal 2006 Het vierde kwartaal kende geen bijzondere verschuivingen ten opzichte van het tweede kwar taal We her ha len hier on der de voor naam ste opmerkingen ten op zich te van 2005 die al in de pu bli ca tie van het twee de kwar taal ver meld wer den. (12) KB nr. 25 van 24 maart 1982 tot op zet ting van een pro gram ma ter be vor de ring van de werk ge le gen heid in de niet-com mer ci ële sec tor (BS van 26 maart 1982). (13) De creet van de Waal se Ge wes traad van 31 mei 1990 tot in stel ling van een pro gram ma tot be vor de ring van de werk ge le gen heid dat bij zon der be stemd is voor lang du ri ge werk lo zen in de niet-com mer ci ële sec tor (BS van 16 juni 1990) en bij ko men de tek sten. Dit decreet vervangt de bepalingen betreffende het derde arbeidscircuit in het Waalse Gewest.

12 Van af 2006 zijn de ge ge vens met be trek king tot de lo ka le po li tie zo nes op het mo ment van de tel ling even eens be schik baar. In 2005 was dit nog niet het ge val. Te vens zorgt ook bij de RSZ-ge ge vens een ver be te ring van de verd eling over ves ti ging - en en ac ti vi teit, die nog steeds gaan de is, voor een al ge meen be te re kwa li teit van de ge - gevens. Een deel van de ver schui ving en die reeds ver meld wer den in de brochu res "Loon trek - ken de te werk stel ling (RSZ)" tre den ook op in de ge de cen tra li seer de ge ge vens. We wil - lenl de vol gen de bij zon der he den ver mel den: Door op split sing en ver schui ven werk ne mers van "Onder wijs" naar "Ge zond - heids zorg en Maat schap pe lij ke dienst ver le ning" en te ge lij ker tijd van de over heids - sec tor naar de privé-sec tor. Een betere regionale spreiding in de aangiftes zorgt voor een aantal geografische verschuivingen: vanuit het Brussels Gewest verschuiven in de sector "Post en telecommunicatie" werk ne mers naar het Vlaams Ge west en naar het Waals Ge west. In de sec tor "Fi nan ci ële Instel ling en" werk ne mers naar het Vlaams Ge west en 500 naar het Waals Ge west. In de sec tor "Open baar be stuur" 400 naar het Vlaams Ge west en 200 naar het Waals Ge west. Vanuit het arrondissement Halle-Vilvoorde verschuiven ten slotte in "Overige zakelij ke dienst ver le ning" 200 werk ne mers naar het Waals Ge west, 500 naar het Brus - sels Ge west en 800 naar an de re Arron dis se men ten bin nen het Vlaams Ge west.

13 Tel ling van het aan tal ar beids plaat sen op 31 december 2006 De ta bel len van deze brochu re even als meer ge de tail leer de ge ge vens zijn bij de RSZ be schik baar op dis ket te, CD-Rom of via (aan vra gen via

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2012 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 30 juni 2014 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2013 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2014 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Snelle ramingen van de tewerkstelling (RSZ) voor het eerste kwartaal 2012 Document gepubliceerd onder de bescherming van het College van administrateurs-generaal van

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van 2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het eerste kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het vierde kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het vierde kwartaal 2007 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 30 juni 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2013 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 maart 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2014 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden...

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 30 juni 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 maart 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN 1. Bronnen en populaties 1.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gecentraliseerde statistiek De statistieken van de RSZ worden uitgewerkt op basis van de gegevens

Nadere informatie

De bouwheer en de BTW

De bouwheer en de BTW De bouwheer en de BTW Wettelijke bepalingen, te vervullen formaliteiten,... De bouwheer en de BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2007 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. en integratie

Landelijke Jeugdmonitor. en integratie Landelijke Jeugdmonitor Jeugd 1/09 en integratie Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2009 Cen traal Bu reau voor de Sta tis tiek Den Haag/Heer len, 2009 Ver kla ring van tekens. = gege vens

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2011 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie