Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?"

Transcriptie

1 Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date. Met deze proefles maakt u kennis met schriftelijk studeren en bekijkt u meteen een (gedeeltelijk) hoofdstuk uit een les. Maar er hoort nog meer bij schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date. In deze proefles Professionele helpdesk Voordelen van schriftelijk en flexibel studeren Kwaliteitsgarantie Altijd actueel Een (gedeeltelijk) hoofdstuk uit het lesmateriaal Voor deze proefles is een gedeelte geselecteerd uit de laatste editie van de betreffende cursus. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de cursus vindt u op Inschrijven of brochure downloaden? Op onze website kunt u zich inschrijven voor iedere schriftelijke cursus. Ook vindt u hier de mogelijkheid om de gratis brochure te downloaden met alle informatie die u nodig heeft. U kunt uiteraard ook bellen met onze opleidingsadviseurs op Vragen of advies? Hebt u nog een vraag of wilt u graag een persoonlijk studieadvies? Bel onze ervaren opleidingsadviseurs op of stuur een naar U ontvangt dan geheel vrijblijvend een advies op maat.

2 Gratis proefles Ondersteuning door professionele helpdesk U kiest uw eigen studietempo en bepaalt uw eigen studietijd en -plaats. Natuurlijk wilt u tijdens uw studie wel antwoord op eventuele vragen krijgen. Dat regelen we voor u. Uw vragen over de lesstof stuurt u naar uw individuele contactpersoon. Die zorgt dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt van één van de auteurs. Daarnaast bent u vrij een of meerdere, afhankelijk van de cursus die u volgt, praktijkbijeenkomsten te bezoeken. Het programma verschilt per cursus en ontvangt u tijdig. Daarbij maakt u kennis met de auteurs en uw medecursisten. De voordelen van schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date 1. Altijd up-to-date 2. Direct toepasbaar in de praktijk 3. Geschreven door experts 4. Een praktisch naslagwerk Incompany Wilt u binnen uw organisatie met meer dan vijf medewerkers of collega s tegelijkertijd met deze cursus aan de slag? Dan bieden wij u onder andere de mogelijkheid om de praktijkbijeenkomst bij uw eigen organisatie te houden en in te gaan op de specifieke problematiek van uw bedrijf. Bel onze opleidingsadviseurs voor de opties en speciale regelingen op of stuur een naar Unieke kwaliteitsgarantie Fiscaal up to Date heeft een jarenlange en ruime ervaring in het ontwikkelen en uitbrengen van praktijkgerichte cursussen voor professionals. De kwaliteit van de cursussen is hoog. Alle cursussen worden ontwikkeld door gespecialiseerde auteurs met een gevestigde naam op hun vakgebied. Fiscaal up to Date staat volledig achter de kwaliteit van haar schriftelijke cursussen en daarom biedt zij u een unieke kwaliteitsgarantie aan: bent u nadat u de eerste twee delen heeft ontvangen niet tevreden, dan geldt onze niet goed, geld terug garantie. U behoudt de toegezonden delen, krijgt uw betaling retour en krijgt geen lessen meer toegestuurd. De cursussen zijn altijd actueel De belangrijkste doelstelling van de cursussen van Fiscaal up to Date is u actueel en op de praktijk gericht lesmateriaal aan te bieden. Vandaar dat het lesmateriaal pas vier weken voor verschijningsdatum door de auteurs aangeleverd wordt zodat de meest actuele gebeurtenissen nog zijn meegenomen. De auteurs zijn experts uit de praktijk die graag hun meest recente ervaringen met u delen. Elk lesdeel is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken en wordt afgesloten met een aantal vragen of cases waarbij u toetst of u het lesmateriaal begrepen heeft. Om te zorgen dat u direct verder kunt zijn de antwoorden ook opgenomen.

3 Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2011 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis caal pensioenrecht, aan vaardt de uit ge ver noch de re dac tie eni ge aan - spra ke lijk heid door on vol le dig heid of on juist heid of voor de ge vol gen daar van. Niets uit deze uit ga ve mag wor den ver veel - vou digd en/of open baar ge maakt zon der voor af gaan de schrif te lij ke toe stem ming van de uit ge ver.

4 Over de au teur Hans Buijze stu deer de fis caal recht aan de uni ver si teit Lei den en be haal de te vens het Cer ti fied Pen si on Lay wer. Hij heeft ja ren lange er va ring in di ver se func ties bin nen de be las ting dienst waar - on der se cre ta ris Cen traal Aan spreek punt Pen si oen en ac tu a rieel ad vi seur. Ver der is Hans do cent pen si oe nen bij Bel as ting dienst Cen trum voor Ken nis en Com mu ni ca tie, ont wik kelt les ma te ri aal pen si oe nen voor de be las ting dienst, is ve rant woor de lijk voor de ver zor ging van voor lich ting aan fis ca lis ten bin nen de be las ting dienst. Te vens is Hans cur sus co ördinator en do cent Leer gang pen - si oen recht VU, (mede)au teur Else vier Pen si oen Alma nak, re dac teur Pen si oen & Prak tijk en re - dac teur Pen si oenalert, part ti me do cent bij ver schil len de or ga ni sa ties en heeft vele pu bli ca ties ver zorgd in vak bla den (Pen si oen & Prak tijk, Pen si oen Ma ga zi ne en WFR).

5 INHOUD LES 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Pag. 1 Pen si oen wet De nieu we Pen si oen wet Pen si oen over eenk omst Onder breng ings plicht Uit voe rings over eenk omst Pen si oen re gle ment Startbrief PW-di ver sen Pen si oen over eenk omst 15 2 Pen si oen toe zeg ging en fi nan cie ring Het pen si oen be grip Plaats in de Wet op de loon bel as ting Pen si oen soor ten Onei gen lij ke han de ling en Pen si oen uit voer ders Over gangs re ge ling 21 3 Pen si oen in de loon bel as ting Omkeer re ge ling Arti kel 10 lid 4 Wet LB Pen si oen vor men Eind loon stel sel Mid del loon stel sel 26

6 Pag. 3.6 Be schik ba re-pre mie stel sel Sa men loop en over gang van ver schil len de pen si oen stel sels Inbouw ver sus fran chi se AOW-in bouw bij la ge re op bouw dan fis caal maxi mum 33 4 Wet aan pas sing fis ca le be han de ling VUT/Pre pen si oen Ver ho gen pen si oen leef tijd naar 65 jaar Afschaffing VUT Afschaf fing van Pre pen si oen Over gangs recht voor 55-plus sers 39 5 Vra gen en ant woor den Vra gen Antwoor den 41 6 Afkor ting en lijst 43 7 Ruim te voor no ti ties 45

7 1 PENSIOENWET 1.1 De nieu we Pen si oen wet Op 1 ja nu a ri 2007 is de Pen si oen Wet (PW) in wer king ge tre den. De PW is de ver vang er van de uit 1952 da te ren de PSW (Pen si oen- en spaar fond sen wet). Naast de uit de PSW over ge no men waar borg func tie is in de PW veel aan dacht be steed aan trans pa ran tie en toe zicht. De PW is veel ge de tail leer der in zijn op zet dan de PSW. De waar borg func tie be treft de fi nan ci ële ze ker heid, in - di vi du e le ze ker heid en uit voe rings ze ker heid. De trans pa ran tie om vat een hel de re verd eling van de ve rant woor de lijk he den tus sen werk ge ver, werk ne mer en pen si oen uit voer der, een dui de lij ke voor lich ting en com mu ni ca tie met de deel ne mers en dui de lijk heid om trent de (mate van) in dexe - ring. Voor de be wa king van de (I)PW tre den twee toe zicht hou ders op, AFM en DNB. In over een - stem ming met de Eu ro pe se wen sen is de jong ste toe tre dings leef tijd ge steld op 21 jaar. Deze mi - ni mum toe tre dings leef tijd is per 1 ja nu a ri 2008 ing evoerd. Een toe tre dings leef tijd vóór 21 jaar is wel toe ge staan. Per 1 ja nu a ri 2008 moet ie de re (al dan niet nieuw in dienst te tre den) werk ne mer van 21 jaar of ou der wor den toe ge la ten. Deze voor waar de heeft geen te rug wer ken de kracht. De deel ne mer die op 1 ja nu a ri 2008 al 21 jaar of ou der is, wordt pas van af die da tum op ge no men in de pen si oen re ge ling. In veel pen si oen re ge ling en geldt er voor werk ne mers die de aan vangs leef - tijd nog niet heb ben be reikt een voor por taal re ge ling. Tij dens deze wacht tijd bou wen zij nog geen pen si oen op, maar zijn voor hen al wel ri si co ver ze ke ring en af ge slo ten met be trek king tot over lij - den en ar beids ong eschikt heid. Deze werk ne mers zijn dan aspirant-deelnemer. Dit blijft ook on - der de PW mo ge lijk. Daar naast ken nen veel pen si oen re ge ling en nu een drem pel pe ri o de en/of wacht tijd. Op ba sis van de PW mag de wacht tijd (waar over geen pen si oen wordt op ge bouwd) of drem pel pe ri o de (pen si oe nop bouw met te rug wer ken de kracht na dat een be paal de pe ri o de is ver - stre ken) maxi maal twee maan den du ren. Deze pe ri o de is ge lijk aan de maxi ma le wet te lij ke proef - tijd. Voor ri si co ver ze ke ring en (over lij den, ar beids ong eschikt heid) is geen enk ele wacht tijd en/of drem pel pe ri o de meer toe ge staan. Bin nen een maand na in dienst tre ding dient de werk ge ver de me de wer ker te in for me ren of hij een pen si oen re ge ling aan biedt en zo ja, bin nen wel ke ter mijn het aan bod wordt ge daan en wie de pen si oen uit voer der is. 5

8 1.2 Pen si oen over eenk omst In de PW wor den drie pen si oen over eenk om sten on der schei den: 1. Uit ke rings over eenk omst De hoog te van de pe ri o die ke uit ke ring staat vast. Het lang le ven ri si co en het be leg gings ri si co lig - gen bij de pen si oen uit voer der. De werk ne mer loopt in be gin sel geen ri si co. Voor beel den zijn het eind loon- en mid del loon- of vas te be dra gen pen si oen. De ver wer ving van de pen si oen aan spra ken moet ten min ste even re dig in de tijd plaats vin den (ar ti kel 17 PW). De wij ze waar op de PG wordt vast ge steld mag ge du ren de de op bouw pe ri o de niet va ri ëren. 2. Ka pi taal over eenk omst De hoog te van het ka pi taal op de pen si oen da tum staat vast. Dit ka pi taal moet wor den ge bruikt voor de aank oop van het pen si oen. Bij de werk ne mer rust het lang le ven ri si co dat zich op de pen - si oen da tum ma ni fes teert in de dan gel den de ver ze ke rings ta rie ven. Het be leg gings ri si co ligt bij de pen si oen uit voer der. Ook hier moet de ver wer ving van de pen si oen aan spra ken ten min ste even re - dig in de tijd plaats vin den (ar ti kel 17 PW). Het te be rei ken ver ze ker de ka pi taal dient naar rato van de be reik te en be reik ba re pen si oen ja ren te wor den op ge bouwd, waar bij re ke ning mag wor den ge hou den met het nog te be ha len ren de ment tot de pen si oen da tum. Fis caal wor den deze ka pi - taal over eenk om sten nog steeds ge duid als een aang ewe zen be schik ba re pre mie re ge ling. Voor een der ge lij ke re ge ling is een aan wij zing als be schik ba re-pre mie re ge ling op ge no men in het Be - sluit Be schik ba re-pre mie re ge ling en van 23 ok to ber 2007, nr. CPP2007/552M. 3. Pre mie o ver eenk omst Bin nen de pre mie o ver eenk omst zijn drie va ri an ten te on der ken nen. a. De pre mie wordt di rect na dat die be schik baar komt aang ewend voor de aank oop van een pen si oen. Tot het mo ment van aank oop ligt het lang le ven ri si co bij de werk ne mer. Van af dat mo ment ligt het lang le ven ri si co en het be leg gings ri si co (in be gin sel) bij de pen si oen uit voer - der. Deze vorm kan on der voor waar den fis caal wor den aang emerkt als mid del loon re ge ling. De kwa li fi ca tie van een der ge lij ke re ge ling is ech ter wel sterk fei te lijk. Veel col lec tief uit ge - voer de CDC-re ge ling en waar bij de werk ge ver pro beert de las ten te be per ken door een een - ma li ge bij dra ge in de mid de lloon re ge ling te doen zon der ver plich ting even tu eel bij te fi nan - cie ren wor den ge kwa li fi ceerd als mid de lloon re ge ling. Indi vi du e le va ri an ten, waar bij de vorm - ge ving meer lijkt op een be schik ba re pre mie re ge ling waar bij de mid del loonk oop som men wor den be re kend te gen een re ken ren te van 3% vol doen ech ter niet aan die kwa li fi ca tie. 6

9 b. De pre mie wordt di rect na dat die be schik baar komt aang ewend voor de aank oop van een ka pi taal ver ze ke ring met pen si oen clau su le. Van af het mo ment van aank oop ligt het be leg - gings ri si co bij de pen si oen uit voer der. Het lang le ven ri si co ligt bij de werk ne mer. Deze vorm wordt fis caal, mits wordt vol daan aan de voor waar den van het Bes luit Be schik ba re-pre mie re - ge ling en van 23 ok to ber 2007, nr. CPP2007/552M, aang emerkt als hy bri de pen si oen re ge - ling. c. De pre mie wordt be legd on der af trek van pre mies voor de nood za ke lij ke ri si co ver ze ke ring en. Het lang le ven ri si co en het be leg gings ri si co lig gen bij de werk ne mer. De eis van even re di ge pen si oe nop bouw geldt niet voor pre mie o ver eenk om sten. De kos ten hoe ven dus ook niet evenredig over de opbouwperiode te worden verdeeld. Wel moet de werknemer worden geïnformeerd over het deel van de pre mie dat is be stemd voor kos ten, het deel van de pre mie dat is be stemd voor ri si co dek king en het deel van de pre mie dat is be stemd voor pen si oe nop - bouw. Deze vorm wordt fiscaal aangemerkt als een zuivere beschikbare-premieregeling. 1.3 Onderbrengingsplicht Een pen si oen over eenk omst moet ui ter lijk op het mo ment dat een werk ne mer pen si oen aan spra - ken ver werft, wor den on der ge bracht bij een toe ge la ten pen si oen uit voer der. Hier op be staat één uit zon de ring. Als de werk ge ver te vens pen si oen uit voer der is hoeft dat niet. Pen si oen uit voer ders mo gen in hun hoe da nig heid als werk ge ver de ei gen pen si oen over eenk omst zelf uit voe ren, mits een uit voe rings re gle ment door de werk ge ver is op ge steld. De ove ri ge be pa ling en van de PW zijn hier op ge woon van toe pas sing. Onder de PSW moch ten pen si oen toe zeg ging en aan werk ne mers die op het mo ment van in - dienst tre ding 51 jaar of ou der zijn deels in ei gen be heer wor den ge hou den. Ook een op de pen si - oen da tum toe ge zegd di rect ing aand pen si oen mocht in ei gen be heer wor den ge hou den. Bei de uit zon de ring en pas sen niet bij de waar borg func tie van de PW en zijn daar om niet lang er toe ge - staan. Hierd oor is in ar ti kel 19b Wet LB de natuurlijk persoon als verzekeraar komen te vervallen. Een pen si oen toe zeg ging die wordt ge daan na dat de dienst be trek king is ge ëindigd, wordt in het ge heel niet als pen si oen in de zin van de PW be schouwd. Omdat het op dat mo ment om een ge - we zen werk ne mer gaat is er im mers geen spra ke van een tus sen werk ge ver en werk ne mer over - eeng eko men uit ke ring. Voor een der ge lij ke over eenk omst geldt dan ook - net als voor heen in de PSW - geen on der breng ings plicht bij een pen si oen uit voer der. De dga valt bui ten het werk ne mers be grip van de PW. Daard oor hoeft zijn pen si oen toe zeg ging niet te wor den on der ge bracht bij een in de PW toe ge la ten pen si oen uit voer der. In ar ti kel 3 van de PW wordt ech ter een uit zon de ring ge maakt voor de dga die on der de wer kings sfeer valt van een ver plicht ge stel de be drijfs tak pen si oen re ge ling. 7

10 Deze dga valt voor zijn be roeps pen si oen on der de wer king van de PW. Daar naast kan de dga voor op 31 de cem ber 2006 be staan de pen si oen toe zeg ging en kie zen voor toe pas sing van de PSW waard oor deze toe zeg ging na 1 ja nu a ri 2008 on der de PW zal val len. 1.4 Uit voe rings over eenk omst De werk ge ver brengt een pen si oen over eenk omst on der door een schrif te lij ke uit voe rings over - eenk omst te slui ten met en in stand te hou den bij een pen si oen fonds of een ver ze ke raar. Bij een ver plicht ge steld be drijfs tak pen si oen fonds geldt de ver plich ting tot het slui ten en in stand hou den van een schrif te lij ke uit voe rings over eenk omst niet. De af spra ken kun nen dan wor den vast ge legd in een uit voe rings re gle ment. In de uit voe rings over eenk omst moet in ie der ge val het vol gen de zijn ge re geld: a. de wij ze waar op de ver schul dig de pre mie wordt vast ge steld; b. de wij ze waar op en ter mij nen waar in de ver schul dig de pre mie moet wor den vol daan; c. de in for ma tie die door de werk ge ver aan de pen si oen uit voer der wordt ver strekt; d. de pro ce du res bij het niet na ko men van pre mie be ta lings ver plich ting en door de werk ge ver; e. de pro ce du res bij het op stel len en wij zi gen van het pen si oen re gle ment; f. de voor waar den waar on der toe slag ver le ning plaats vindt; g. de uit gangs pun ten en pro ce du res die gel den voor de be sluit vor ming over ver mo gens te kor ten en ver mo gens over schot ten dan wel winst de ling; h. de voor waar den die gel den bij be ëindiging van een met een ver ze ke raar ge slo ten uit voe - rings over eenk omst. Voor zo ver werk ge ver en pen si oen uit voer der hier over af spra ken heb ben ge maakt wordt in de uit - voe rings over eenk omst even eens een re ge ling op ge no men voor het vol gen de: a. een voor be houd van de werk ge ver tot het ver la gen of stop pen van de pre mie be ta ling; b. af spra ken over even tu e le pre mie kor ting en of te rug stor ting en; c. af spra ken over een even tu e le bij stor tings ver plich ting van de werk ge ver; d. de mo ge lijk heid tot vrij wil li ge voort zet ting van de pen si oen re ge ling na be ëindiging van de dienst be trek king; e. de aan slui tings cri te ria op grond waar van de vrij wil li ge aan slui ting bij een be drijfs tak pen si oen - fonds heeft plaats ge von den; f. de rech ten en ver plich ting en met be trek king tot vrij wil li ge pen si oen re ge ling en pen si oen uit - voer der. 8

11 1.5 Pen si oen re gle ment Een pen si oen uit voer der heeft tot taak een pen si oen over eenk omst uit te voe ren op ba sis van een uit voe rings over eenk omst of een uit voe rings re gle ment. De pen si oen uit voer der stelt een pen si oen - re gle ment vast in over een stem ming met de pen si oen over eenk omst en de uitvoeringsovereen - komst of het uit voe rings re gle ment. Hierd oor slui ten de pen si oen toe zeg ging en de uit voe ring door de uit voer der naad loos op el kaar aan. Onder de PSW wer den nog al eens ver ze ke rings pro duc ten ge kop peld aan pen si oen toe zeg ging en, waar bij de dek king to taal niet aan sloot. Dit lijkt nu ver le - den tijd. 1.6 Start brief De werk ge ver die met een werk ne mer een pen si oen over eenk omst sluit, moet er voor zor gen dat de werk ne mer bin nen drie maan den na de start van de ver wer ving van het pen si oen een start - brief van de pen si oen uit voer der ont vangt (zie ar ti kel 21 PW). In de start brief wordt in ie der ge val de vol gen de in for ma tie ver strekt: a. de ing angs da tum van de pen si oen over eenk omst; b. de pen si oen vor men, waar bij aang ege ven wordt of PP, al dan niet sa men met OP, deel uit - maakt van de ba sis pen si oen re ge ling; c. het ka rak ter van de pen si oen over eenk omst waar bij wordt ver meld wel ke risico s door de werk ne mer ge dra gen wor den; d. de wij ze waar op de pen si oen aan spra ken wor den vast ge steld; e. de ing angs da tum van het pen si oen en de duur van de uit ke ring; f. de ge vol gen van be ëindiging van de deel ne ming voor de hoog te van de pen si oen aan spra - ken waar bij aang ege ven wordt wel ke pen si oen aan spra ken op ri si co ba sis zijn; g. de ge vol gen van ar beids ong eschikt heid voor de ver wer ving van pen si oen aan spra ken; h. een be ta lings voor be houd van de werk ge ver; i. de mo ge lijk heid tot vrij wil li ge voort zet ting; j. de in for ma tie ver plich ting en van de werk ne mer. De prak tijk zal het nog moe ten uit wij zen, maar het ligt voor de hand dat de werk ge ver deze start - brief krijgt ver strekt door de pen si oen uit voer der. Ook moet de werk ne mer in de start brief wor den ge ïnformeerd over het am bi tie ni veau en de voor waar den die gel den bij de toe slag ver le ning en de wij ze waar op dit wordt ge fi nan cierd. Daar naast moet in for ma tie wor den ver strekt over de ver - wach ting en ten aan zien van toe kom sti ge toe slag ver le ning en het fei te lij ke ver loop van de toe slag - ver le ning over de af ge lo pen drie jaar (zie ar ti kel 2 Bes luit uit voe ring PW). 9

12 1.7 PW-di ver sen Pensioenuitkeringen in geld In ar ti kel 1 van de PW zijn het OP, PP, WzP en AOP ge de fi nieerd als gel de lij ke, vast ge stel de uitkerin gen. Daar naast is in ar ti kel 11 van de PW aang ege ven dat de uit ke ring, de pre mie of het ka pi taal moe ten wor den vast ge steld in een Ne der lands wet tig be taal mid del. De pen si oen uit ke - ring en in be leg gings een he den be ho ren daar mee, be hou dens over gangs recht, tot het ver le den. Het over gangs recht is af te lei den uit ar ti kel 12 IPW. Voor alle pen si oen aan spra ken die zijn op ge - bouwd tot 1 ja nu a ri 2008 en die voor zien in uit ke ring en in be leg gings een he den geldt nog niet de eis dat de uit ke ring en in geld moe ten lui den. Part ner pen si oen Ook in de PW blijft het mo ge lijk wel een PP toe te ken nen aan ge huw de deel ne mers of deel ne - mers die een ge re gis treerd part ner schap zijn aang egaan maar niet aan werk ne mers met een sa - men le vings over eenk omst. Als een pen si oen over eenk omst voor ziet in een PP voor ge huw den en ge re gis treer de part ners en ong ehuwd sa men wo nen den mag er met be trek king tot het PP geen on der scheid wor den ge maakt tus sen deze twee groe pen. Het part ner be grip in de PW is rui mer dan het part ner be grip in de WVPS. Omdat de dga niet meer on der de PW valt, is het recht op een bij zon der PP bij schei ding, voor - heen ge re geld in ar ti kel 8a PSW, ver plaatst naar ar ti kel 3a WVPS. In de WVPS is het meer be - perk te part ner be grip uit de PSW ge hand haafd. In het pen si oen re gle ment mo gen ove ri gens nog steeds voor waar den wor den ge steld waar aan moet wor den vol daan om als sa men wo nen de part ner in de zin van het pen si oen re gle ment te wor den ge zien. Als de werk ge ver een PP op ri si co ba sis heeft toe ge zegd, is de uit voer der per 1 ja nu a ri 2008 ver plicht om uit ruil aan te bie den. De deel ne mer kan dan op de ont slag da tum of op de pen si oen da tum een deel van zijn OP om zet ten in een PP. Het PP mag na uit ruil maxi maal 70% be dra gen van het res te ren de OP. Uit ruil vindt bij een PP op ri si co ba sis van een deel ne mer die ge huwd is of een ge re gis treerd part ner schap heeft van af 2009 au to ma tisch plaats, ten zij de deel ne mer aang eeft hier van geen ge bruik te wil len ma ken. Een PP op ri si co ba sis blijft in stand in dien en zo lang er spra ke is van een wer ke loos heids uit ke - ring na be ëindiging van de deel ne ming. Fis caal past deze pen si oeng even de dienst tijd in de de fi - ni tie van ar ti kel 10a UBLB. De hoog te van het PP wordt vast ge steld als of het zelf de pen si oen op op bouw ba sis zou zijn over eeng eko men. Als spra ke is van een PP en er wordt ge bruik ge maakt van on be taald ver lof blijft de dek king van het PP ge du ren de dit ver lof met een maxi mum van 18 maan den ong ewij zigd in stand. 10

13 Niet ge re geld is wie voor de kos ten van deze dek king moet op draai en. Re de lijk lijkt dat, bij con ti - nu e ring van de pen si oe nop bouw ge du ren de het ver lof, zo wel werk ge ver als werk ne mer de re gu - lie re pen si oen pre mies blij ven af dra gen. Een ge we zen part ner met een bij zon der PP heeft het recht dit PP te ver vreem den aan een eer - de re of la te re part ner van de over le den (ge we zen) deel ne mer of ge pen si o neer de (ar ti kel 57 lid 5 PW). Wel moet de pen si oen uit voer der hier mee in stem men. Ver der moet deze ver vreem ding bij no ta ri ële akte wor den ge re geld, zo dat te al len tij de dui de lijk heid be staat over de vraag wie be - gun stig de is ge wor den. Opge merkt wordt dat deze ver vreem ding geen waar de o verd racht is om - dat er geen wij zi ging op treedt in de pen si oen uit voer der, de pen si oen aan spraak of het pen si oen - recht. In ar ti kel 19b lid 5 Wet LB is daar toe op ge no men dat bij een ver vreem ding als be doeld in ar ti kel 57 lid 5 PW spra ke is van een fis caal toe ge la ten han de ling. Een een maal over eeng eko - men ver vreem ding is on her roe pe lijk en kan dus niet meer wor den te rug ge draaid. Dit om te voor - ko men dat het PP van de ene naar de an de re part ner wordt ge scho ven al naar ge lang de fi nan - ci ële si tu a tie van de ach ter blij ven de part ners of hun ge zond heids si tu a tie. Pre mie be ta ling De ei sen met be trek king tot de be ta ling van de pre mie van de werk ge ver aan de pen si oen uit - voer der zijn ten op zich te van de PSW ge wij zigd. Zo dient de pre mie bij kwar taal be ta ling bin nen een maand na ver strij ken van het kwar taal door de werk ge ver te zijn vol daan. Dit was on der de PSW tien da gen. De to ta le jaar pre mie dient nog steeds bin nen zes maan den na af loop van het ka len der jaar te wor den be taald. Als er spra ke is van een (in di vi du e le of col lec tie ve) be ëindiging van de deel na me dan geldt voor de nog ver schul dig de pre mie een be ta ling ster mijn van dertien we ken. Anders dan on der de PSW moet van af 1 ja nu a ri 2007 niet meer de werk ge ver maar de pen si - oen uit voer der de deel ne mer over even tu e le pre mie ach ter stand in for me ren. Onder de PSW kon het voor ko men dat een ver ze ke raar de ver ze ke ring van aan spra ken be ëindigde zon der dat de deel ne mer hier weet van had namelijk als de werk ge ver hem hier over niet had ge ïnformeerd. Nieuw is bo ven dien dat een ver ze ke raar een in span nings plicht heeft, voor wat be treft het als nog ont vang en van de ver schul dig de pre mies. Inge val van een pre mie ach ter stand, kan het be stuur van het pen si oen fonds be slui ten de toe kom sti ge pen si oe nop bouw voor lo pig stop te zet ten en/of de pen si oen aan spra ken te ver la gen. Dit is ech ter een ui ter ste mid del. Het be stuur zal eerst de an de re tot haar be schik king staan de stu rings mid de len moe ten aan wen den om het tij te ke ren. Het pen si oen fonds in for meert ie der kwar taal schrif te lijk de on der ne mings raad van de werk ge ver die in ver zuim is en de deel ne mers raad, of, als deze er niet is, de (ge we zen) deel ne mers en pen - si oeng erech tig den als: de pre mie ach ter stand 5% of meer van de to ta le jaar pre mie be draagt; en het pen si oen fonds in on derd ek king ver keert (dek kings graad la ger dan cir ca 105%). 11

14 In het bij zon der door de laat ste eis kan er een (flinke) pe ri o de zit ten tus sen het niet be ta len van de werk ge ver en de mel ding van het pen si oen fonds. Een ver ze ke raar kan de op ge bouw de pen si oen aan spra ken niet ver la gen. Pen si oen re ge ling en on - der ge bracht bij een ver ze ke raar zijn im mers ge ga ran deer de con trac ten. Deze si tu a tie is van toe - pas sing op di rect ver ze ker de re ge ling en en op pen si oen fond sen die alle rech ten en plich ten vol - le dig heb ben her ver ze kerd. Wel kan de ver ze ke raar alle aan spra ken pre mie vrij ma ken en de ri si - co ver ze ke ring en be ëindigen. Aan spra ken zijn ove ri gens ge ga ran deerd voor zo ver de bij be ho ren - de pre mie be taald is. Op zijn vroegst drie maan den na het in for me ren van werk ge ver en werk ne mers mag de ver ze ke - raar de op bouw van de pen si oen aan spra ken be ëindigen door de po lis pre mie vrij te ma ken. Met be trek king tot de op bouw mag de ver ze ke ring pre mie vrij wor den ge maakt tot maxi maal vijf maan - den voor het mo ment dat de ver ze ke raar de me de de ling heeft ge daan. De dek king voor het ar - beids ong eschikt heids- en over lij dens ri si co blijft tot drie maan den ná de me de de ling over eind. Deze re gels be te ke nen een ver ho ging van het de bi teu ren ri si co van ver ze ke raars en zul len ong e - twij feld nu al lei den tot een scher per, en wel licht meer ri gi de, in cas so be leid dan ge brui ke lijk was. Pre mie kor ting Pre mie kor ting en zijn al leen nog mo ge lijk als het pen si oen fonds be schikt over het ver eis te ei gen ver mo gen en de voor waar de lij ke toe sla gen kun nen wor den na ge ko men. Bij het te rug stor ten van een deel van de pre mie geldt daar naast de strenge eis dat ook de voor waar de lij ke toe sla gen over de af ge lo pen tien jaar zijn ver leend en even tu e le kor ting en van pen si oen aan spra ken over de af ge lo pen tien jaar zijn ge com pen seerd. Toe slag In de PSW was geen de fi ni tie van toeslag op ge no men. Met de komst van de PW is hier ve ran - de ring in aang ebracht. Een toe slag in de zin van de PW is een ver ho ging van: a. een pen si oen recht (het recht op een ing egaan pen si oen); b. een pen si oen aan spraak (het recht op een nog niet ing egaan pen si oen). Door de ge han teer de de fi ni tie van het be grip toeslag zul len be paal de ver ho ging en, die voor heen niet als toeslag wer den ge zien, wel on der dit be grip gaan val len. Een voor beeld hier van is een over eeng eko men on voor waar de lij ke jaar lijk se stij ging met een vast per cen ta ge. De toe slag ver le - ning wordt slechts als een voor waar de lijk toe slag ver le ning be schouwd in dien wordt vol daan aan strenge ei sen. Zo dient er een con sis tent ge heel te zijn tus sen de ge wek te ver wach ting en, de financiering en het re a li se ren van voor waar de lij ke toe sla gen. Voorts moet over al waar in de toe - slag ver le ning wordt ver meld een voor waar de lijk heids ver kla ring wor den op ge no men. 12

15 Flexi be le ele men ten Met flexi be le ele men ten wordt be doeld de keu ze mo ge lijk heid voor de (ge we zen) deel ne mer om een be paal de pen si oen soort op een an der tijd stip of in een an de re ver hou ding in te la ten gaan, of be paal de pen si oen soor ten uit te rui len voor an de re pen si oen soor ten. De pen si oen uit voer der dient deze keu ze mo ge lijk he den aan de (ge we zen) werk ne mers aan te bie den als de pen si oen - over eenk omst in deze keu zes voor ziet. De mo ge lijk heid van on der linge ruil van OP en PP moet ver plicht wor den aang ebo den als de pen si oen over eenk omst voor ziet in een OP en PP. Is er in de pen si oen over eenk omst geen recht op on der linge ruil van OP en PP op ge no men, dan kan de (ge we zen) deel ne mer dit recht op uit ruil aan de wet ont le nen (ar ti kel 60 PW). Nieuw is het recht van de (ge we zen) deel ne mer om een deel van zijn of haar OP om te zet ten in een (ex tra) PP, dat in to taal niet meer dan 70% van het OP na uit ruil mag be dra gen. Dit recht moet mi ni maal bij be ëindiging van het deel ne mer schap en de ing angs da tum van het OP ge bo den wor den (ar ti kel 61 PW). Dit recht is van toe pas sing op aan spra ken die zijn op ge bouwd van af 1 ja nu a ri Wel kan in de pen si oen over eenk omst wor den over eeng eko men dat ook aan spra - ken die vóór deze da tum zijn op ge bouwd in de uit ruil wor den be trok ken. Bij de in tro duc tie van het recht op uit ruil van op ge bouwd PP in OP in de Pen si oe nen spaar fond - sen wet is be paald dat dit voor schrift slechts geldt voor het PP dat is op ge bouwd na dat dit voor - schrift in wer king is ge tre den. In de PW wordt dit over gangs recht over ge no men. Ook de mo ge lijk - heid tot ver vroe ging en uit stel van het OP is ex pli ciet in de PW vast ge legd, even als de mo ge lijk - heid om het pen si oen in hoog te te va ri ëren. Bij alle flexi be le ele men ten zal de pen si oen uit voer der ge bruik moe ten ma ken van col lec tief ac tu a - rieel neu tra le ruil voe ten en is de in stem ming van de part ner ver eist ing eval de hoog te van het PP wijzigt. Waar de o verd racht De re gels rond waar de o verd racht zijn in de PW gro ten deels ge lijk aan die in de PSW. In de PW zijn ech ter wel meer be pa ling en aan de waar de o verd racht ge wijd (ar ti ke len 70 t/m 84 voor bin - nen land se waar de o verd rach ten en 85 t/m 92 voor in ter na ti o na le waar de o verd rach ten). Er is voor ge ko zen om de vele vor men van waar de o verd racht ex pli ciet en apart in de wet te be noe men. Nieuw is het recht voor de deel ne mer (= plicht voor de uit voer der) op in di vi du e le waardeover - dracht bij één en de zelf de werk ge ver. Maakt de deel ne mer bij voor beeld pro mo tie en gaat hij over van re ge ling A (mid del loon) naar re ge ling B (eind loon), dan kan hij zijn aan spra ken overd ra gen. Nieuw is ook dat het recht op waar de o verd racht ook geldt bij een waar de o verd racht naar of van een werk ge ver in een an de re lid staat. Onder lid staat wordt ver staan: een lid staat van de Eu ro pe - se Unie en een staat die deel uit maakt van de Eu ro pe se Eco no mi sche Ruim te. 13

16 Voorts zijn ook nog enk ele an de re be pa ling en op ge no men die be trek king heb ben op in ter na ti o na - le waardeover drachten. Voor een be lang rijk deel zijn de be pa ling en ge ba seerd op de be leids re - gels die DNB de af ge lo pen ja ren heeft op ge steld. Afkoop De PW kent niet meer de mo ge lijk heid dat pen si oen aan spra ken ver val len bij het be ëindigen van het deel ne mer schap bin nen één jaar. Voorts is de op zet voor de af koop van klei ne be dra gen ge - wij zigd. De nieu we af koopre ge ling be vat op hoofd lij nen de vol gen de ele men ten: pen si oen uit voer ders krij gen het een zij di ge recht om klei ne pen si oe nen (tot maxi maal 400 per jaar) na twee jaar na dat een deel ne mer ge we zen deel ne mer is ge wor den on der be paal de voor waar den af te ko pen. De pe ri o de van twee jaar is be doeld om te sti mu le ren dat ge we zen deel ne mers waar de o verd racht ple gen naar de re ge ling van de nieu we werk ge ver; het gaat daar bij om de som van de aan spra ken uit de ba sis pen si oen re ge ling en de even tu e le vrij wil li ge pen si oen re ge ling. Bij ka pi taal- en pre mie o ver eenk om sten moet ge toetst wor den aan de pe ri o die ke uit ke ring op jaar ba sis die, op het mo ment van be ëindiging, ing ekocht zou kun - nen wor den met het ka pi taal dat op dat mo ment aan we zig is; de pen si oen uit voer der dient bin nen zes maan den na be ëindiging van de pe ri o de van twee jaar te be slis sen of tot af koop wordt over ge gaan. Als een pen si oen uit voer der op een la ter mo - ment wil af ko pen is dat al leen mo ge lijk met in stem ming van de ge we zen deel ne mer; pen si oen uit voer ders hou den het recht om klei ne pen si oe nen bij ing ang en klei ne bij zon de re part ner pen si oe nen bij schei ding af te ko pen. Daar bij geldt het zelf de grens be drag van 400 uit ke ring per jaar. Werk ge ver en werk ne mer kun nen in de pen si oen over eenk omst af spre ken om een la ger maxi - maal af koop be drag vast te stel len. 14

17 1.8 Pen si oen over eenk omst In de pen si oen over eenk omst, vaak ook pen si oen brief of aan vul len de ar beids over eenk omst ge - noemd, moe ten alle ele men ten van de pen si oen toe zeg ging wor den vast ge legd. Dit zijn: pen si oen soor ten; pen si oen stel sel; op bouw per cen ta ge; pen si oen leef tijd; wij ze van on der breng en (ver ze ke raar, ei gen be heer, DPL); uit ke rings wij ze; in dexa tie; ge vol gen bij ont slag; ge vol gen bij echt schei ding; af koop ver bod; glijclausule; (tot 1 ja nu a ri 2008) een schrif te lij ke ver kla ring waar in de dga er mee in stemt dat de pen si oen - re ge ling niet vol gens ar ti kel 2 lid 1 PSW wordt on der ge bracht. In de PSW wer den aan een pen si oen over eenk omst geen vorm ver eis ten ge steld. In Hoofd stuk 2 van de PW zijn ech ter vele ver eis ten op ge no men. Voor een dga gel den deze voor schrif ten ech ter niet. De eni ge uit zon de ring daar op is de dga die in 2007 in het ka der van het over gangs recht IPW op teert om met zijn pen si oen on der de PW te gaan val len. Toch ver eist de Wet LB een schrif te lij ke vast leg ging van de aan de dga ge da ne pen si oen toe zeg ging. Arti kel 18 lid 1 onder - deel b Wet LB stelt im mers dat in de pen si oen re ge ling een af koop ver bod moet zijn op ge no men. Zon der een schrif te lij ke vast leg ging lijkt de aan we zig heid van een af koop ver bod moei lijk te toet - sen. 15

18 2 PENSIOENTOEZEGGING EN FINANCIERING 2.1 Het pensioenbegrip De Dik ke Van Dale be schrijft pen si oen als een pe ri o die ke uit ke ring die ie mand ont vangt na ont - slag uit een ambt we gens het be rei ken van een vast ge stel de leef tijd, of we gens in va li di teit. In dit hoofdstuk wordt na der ing egaan op het fis ca le pen si oen be grip. 2.2 Plaats in de Wet op de loon bel as ting Tot 1 juni 1999 was de fis ca le pen si oen de fi ni tie op ge no men in ar ti kel 11 lid 3 Wet LB (oud). Van - af die da tum is de Wet fis ca le be han de ling van pen si oe nen van kracht en zijn de re gels voor pen si oen en VUT op ge no men in hoofd stuk IIB Wet LB (de ar ti ke len 18 t/m 19f) en voor Pre pen si - oen in ar ti kel 38a (oud) Wet LB. Het over gangs recht is op ge no men in ar ti kel 38b Wet LB (tekst 2004). Ook zijn enk ele be grip pen, zo als het pen si oeng evend loon en dienst tijd, na der uit ge werkt in de ar ti ke len 10a t/m 10d UBLB en in de ar ti ke len 60 en 61 URLB. In de ar ti ke len 18 t/m 18g Wet LB wordt het rui me pen si oenk ader voor de niet in ei gen be heer uit ge voer de pen si oen re ge ling en be spro ken. Deze ar ti ke len gel den ook voor in di vi du e le regelin - gen die vol le dig extern wor den ver ze kerd. In ar ti kel 18h Wet LB is een de le ga tie be pa ling op ge - no men voor pen si oe nen die ge heel of ge deel te lijk in ei gen be heer wor den ge hou den. De na de re re gels, waar in het be perk te pen si oenk ader voor ge heel of ge deel te lijk in ei gen be heer uit ge voer - de re ge ling en is uit ge werkt, zijn uit ge werkt in ar ti kel 10c UBLB. Hoe wel het over gangs recht van de per 1 juni 1999 ing evoer de wet ge ving nog niet was ver lo pen, is het fis ca le pen si oenk ader per 1 ja nu a ri 2005 weer gron dig her zien. Het fis caal faciliteren van VUT en PreP is, be hou dens over gangs recht, ver val len en de nieu we pen si oen leef tijd is daar mee op 65 jaar ge ko men. Het over gangs recht dat bij de Wet VPL hoort, is vast ge legd in de ar ti ke len 38d tot en met 38h Wet LB. In het ar ti kel 11 lid 3 (oud) Wet LB werd ge spro ken over een pen si oen dat niet uit gaat bo ven het geen naar maat schap pe lij ke op vat ting en, mede in ver band met dienst tijd en ge no ten be lo ning, re de lijk moet wor den ge acht. Deze open norm is sinds 1 juni 1999 ver la ten. De on der schei den pen si oen soor ten zijn ge de tail leerd in de Wet LB ge re geld. Alleen bij het AOP spe len de maat - schap pe lij ke op vat ting en nog een rol. De wet ge ver heeft voor het AOP geen ge de tail leer de gren - zen wil len ge ven om zo doen de be ter te kun nen in spe len op de hier voor van be lang zijn de maat - schap pe lij ke trends en ont wik ke ling en. Een van deze trends is de ver vang ing van de WAO door de WIA en de loon door be ta lings ver plich ting in het twee de ziek te jaar. De wet ge ver heeft de tekst van de wet (nog) niet aang epast aan de met een jaar ver leng de loon door be ta lings ver plich ting. 16

19 Daar naast zijn de bud get tai re ge vol gen ver bon den aan een ri si co ver ze ke ring vrij ge ring, zo dat de maat schap pe lij ke ont wik ke ling en op dit ter rein van uit bud get tair oog punt min der fis ca le stu ring no dig heb ben. 2.3 Pensioensoorten In ar ti kel 18 Wet LB is be paald dat een pen si oen re ge ling uit slui tend of, met het oog op uit zon der - lij ke ge val len van rest be gun sti ging, na ge noeg uit slui tend als doel kan heb ben de vol gen de pen - si oen aan spra ken toe te ken nen: ou der doms pen si oen: een le vens lange ink omens voor zie ning bij ou der dom voor (ge we zen) werk ne mers (ar ti kel 18 lid 1 on derd eel a ten 1º Wet LB); part ner pen si oen: een ink omens voor zie ning na het over lij den van (ge we zen) werk ne mers ten be hoe ve van hun (ge we zen) echt ge no ten, ge re gis treer de part ners, of part ners met wie duur - zaam een ge za men lij ke huis hou ding wordt of werd ge voerd en met wie geen bloed- of aan - ver want schap in de eer ste graad be staat (ar ti kel 18 lid 1 on derd eel a ten 2º Wet LB); we zen pen si oen: een ink omens voor zie ning na het over lij den van de (ge we zen) werk ne mers ten be hoe ve van hun kin de ren en pleeg kin de ren die de leef tijd van 30 jaar nog niet heb ben be reikt (ar ti kel 18 lid 1 on derd eel a ten 3º Wet LB); ar beids ong eschikt heids pen si oen: een naar maat schap pe lij ke op vat ting en re de lij ke ink omens - voor zie ning bij ar beids ong eschikt heid van af het mo ment dat de ar beids ong eschikt heid lang er duurt dan een jaar (ar ti kel 18 lid 1 on derd eel a ten 4º Wet LB); 40-deel ne mings ja ren pen si oen: een pen si oen dat het OP na het be rei ken van veer tig deel ne - mings ja ren aan vult tot een ni veau van 70% van het laatst ge no ten loon op een pensioenin - gangsdatum van 63 jaar (ar ti kel 18 lid 2 on derd eel a Wet LB); Deze nieu we pen si oen soort is ing evoerd per 1 ja nu a ri 2005 en is in de Wet LB uit ge werkt in ar ti kel 18e Wet LB, de plaats waar voor heen het TOP stond uit ge werkt; tij de lijk over brug gings pen si oen: een re ge ling die het OP aan vult in ver band met het ont bre ken van AOW-uit ke ring en vóór de 65-ja ri ge leef tijd en het ver schil in pre mie hef fing volks ver ze ke - ring en over het OP voor en na de 65-ja ri ge leef tijd (ar ti kel 18 lid 2 on derd eel a Wet LB (tekst 2004)). Na aan vaar ding van de Wet VPL is de fis ca le fa ci li teit voor deze pen si oen soort per 1 ja nu a ri 2005 ver val len. Voor be staan de aan spra ken geldt het over gangs recht uit ar ti kel 38b Wet LB. Voor op 1 ja nu a ri 2005 be staan de re ge ling en geldt voor het jaar 2006 een over - gangs termijn van één jaar. Daar naast geldt er over gangs recht voor werk ne mers ge bo ren vóór 1950 (ar ti kel 38f Wet LB); tijdelijk na be staan den over brug gings pen si oen: een re ge ling die het NP en/of WzP aan vult in ver band met het ont bre ken van Anw-uit ke ring en en het ver schil in pre mie hef fing volks ver ze ke - ring en over het pen si oen voor en na de 65-ja ri ge leef tijd (ar ti kel 18 lid 2 on derd eel b Wet LB). 17

20 Het PreP, een tij de lijk VUT-ver vang end OP dat ui ter lijk moest eind i gen op 65-ja ri ge leef tijd, werd tot 1 ja nu a ri 2006 ge re geld in ar ti kel 38a Wet LB, om dat het een over gangs re ge ling van tij de lij ke aard be trof. Na aan vaar ding van de Wet VPL is de fis ca le fa ci li teit voor deze pen si oen soort per 1 ja nu a ri 2005 ver val len. Voor be staan de aan spra ken geldt het over gangs recht uit ar ti kel 38b Wet LB. Voor op 1 ja nu a ri 2005 be staan de re ge ling en geldt een over gang ster mijn van één jaar en over gangs recht voor werk ne mers ge bo ren vóór 1950 (ar ti kel 38d Wet LB). 2.4 Oneigenlijke handelingen In ar ti kel 18 lid 1 on derd eel b Wet LB is ge re geld dat in de pen si oen re ge ling uit druk ke lijk moet wor den op ge no men dat het pen si oen niet kan wor den af ge kocht, ver vreemd of prijs ge ge ven, of for meel of fei te lijk voor werp van ze ker heid kan wor den, ten zij dit is toe ge staan op grond van de ar ti ke len 70 tot en met 91 van de PW of op grond van ar ti kel 25 lid 5 Invor de rings wet. De ge - bruik te ter mi no lo gie in dit on derd eel is af ge leid van de al be staan de antimis bruik be pa ling die is op ge no men in ar ti kel 19b Wet LB. De wet ge ver heeft er be wust voor ge ko zen om ook in ar ti kel 18 een ver ge lijk ba re antimis bruik be pa ling op te ne men. Arti kel 19b heeft im mers slechts oog voor de on ei gen lij ke han de ling en zelf: di rect daar aan voor af gaand wordt de ge he le waar de in het eco - no misch ver keer (WEV) van de pen si oen aan spraak als ar beids ink om sten in de hef fing be trok ken. Door in ar ti kel 18 te re ge len dat deze on ei gen lij ke han de ling en niet zijn toe ge staan, wor den de teu gels nog wat strak ker aang etrok ken: al leen al de mo ge lijk heid tot deze on ei gen lij ke handelin - gen leidt er toe dat er fis caal be zien geen spra ke is van een pen si oen re ge ling in de zin van de Wet LB. Dit is in het bij zon der van be lang in in ter na ti o na le ver hou ding en. Uit ke ring en, ook fic tie - ve, uit der ge lij ke re ge ling en wor den voor de verd rags kwa li fi ca tie ge acht niet on der het pen si oe n - ar ti kel, maar on der het ar beids ar ti kel te vallen. Deze fic tie kan vol gens de ju ris pru den tie ech ter al leen wer ken voor verd ra gen die na de tot stand ko ming van ar ti kel 19b zijn ing evoerd of aang e - past. Ui ter lijk per 1 ja nu a ri 2007 dien de aan pas sing aan de Wet VPL plaats te heb ben ge von den. Voor het jaar 2006 gold voor op 31 de cem ber 2004 be staan de re ge ling en nog een aan vul lend over - gangs recht (ar ti kel 38h Wet LB). Ook voor dit aan vul len de over gangs recht is van be lang dat de re ge ling in elk ge val tij dig was aang epast aan de Wet fis ca le be han de ling van pen si oe nen. De toe pas sing van ar ti kel 19b Wet LB gaat na me lijk voor op de toe pas sing van het aan vul len de over gangs recht. 18

21 2.5 Pensioenuitvoerders Voor de toe ge la ten pen si oen uit voer ders ver wijst ar ti kel 18 lid 1 on derd eel c Wet LB naar ar ti kel 19a lid 1 Wet LB. De pen si oen aan spra ken kun nen wor den on der ge bracht bij: a. een bin nen lands pen si oen fonds; b. een bin nen land se pro fes si o ne le ver ze ke raar; c. een niet in Ne der land ge ves tigd pen si oen fonds of pro fes si o ne le ver ze ke raar, on der voor - waar de dat er spra ke is van een voort zet ting van een pen si oen dat, of een voor zie ning die, al was ver ze kerd bij die ver ze ke raar in een pe ri o de waar in de (ge we zen) werk ne mer niet in Ne der land woon de of niet in Ne der land een dienst be trek king ver vul de; d. een in Ne der land ge ves tig de pen si oen toe zeg gen de lichaam (ei gen be heer), met het pen si - oen toe zeg gen de lichaam ge lieerd lichaam (hol ding) of spe ci fiek daar toe op ge richt pen si oen - lichaam (pen si oen ven noot schap of -stich ting); e. een an der lichaam dan be doeld in de on derd elen a, b, c en d, dat: 1. in een an de re lid staat van de Eu ro pe se Unie is ge ves tigd of in een bij mi nis te ri ële re ge - ling aang ewe zen an de re staat die par tij is bij de Over eenk omst be tref fen de de Eu ro pe se Eco no mi sche Ruim te; 2. de pen si oen ver plich ting re kent tot het bin nen land se on der ne mings ver mo gen van de on - der 1 be doel de lid staat on der schei den lijk staat; 3. aan ne me lijk maakt dat het lichaam is on der wor pen aan een be las ting naar de winst die re sul teert in een naar Ne der land se be grip pen re ële hef fing; 4. vol doet aan de in het twee de lid ge stel de voor waar den; 5. door de in spec teur, on der door Onze Mi nis ter te stel len voor waar den, is aang ewe zen en zich te gen over de in spec teur heeft ver plicht te vol doen aan voor waar den met be trek king tot het ver schaf fen van in lich ting en over de uit voe ring van de re ge ling en de winst be pa ling van het lichaam, en 6. ing evol ge een over eenk omst met de ont vang er aan spra ke lijk heid heeft aan vaard voor de be las ting die wordt ver schul digd door toe pas sing van ar ti kel 19b, of wel ar ti kel 3.83, eer ste of twee de lid, of ar ti kel 3.136, der de, vier de of vijf de lid, of ar ti kel 7.2, acht ste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001; f. een niet in Ne der land ge ves tigd pen si oen fonds of pro fes si o ne le ver ze ke raar, als aan de vol - gen de twee voor waar den is vol daan: het pen si oen fonds of de pro fes si o ne le ver ze ke raar vol doet aan de door de minis ter te stel len voor waar den. het pen si oen fonds of de pro fes si o ne le ver ze ke raar heeft zich te gen over de mi nis ter ver - plicht om te vol doen aan de in lich ting en plicht en om ze ker heid te stel len voor de in vor de - ring. Als de ver ze ke raar geen ze ker heid heeft ge steld, kan de werk ne mer dat zelf doen. 19

22 De on derd elen a en b slui ten aan bij de ver plich ting in de PW, dat pen si oen toe zeg ging en in prin - ci pe al tijd moe ten wor den on der ge bracht bij een be drijfs tak- of on der ne mings pen si oen fonds of een pro fes si o ne le ver ze ke raar. Onder deel c maakt het mo ge lijk het pen si oen bij een bui ten land se pen si oen uit voer der on der te breng en. Daar aan is ech ter de voor waar de ge steld dat het pen si oen daar al was on der ge bracht ge du ren de de pe ri o de waar in de (ge we zen) werk ne mer nog niet in Ne der land woon de of niet in Ne der land een dienst be trek king ver vul de. De wet ge ver maakt het hier mee mo ge lijk dat van uit het bui ten land naar Ne der land te rug ge keer de werk ne mers of werk ne mers die van een bui ten land se werk ge ver naar een bin nen land se werk ge ver gaan, hun verd ere pen si oe nop bouw in Ne der land kun nen voort zet ten bij de bui ten land se pen si oen uit voer der. Dit kan een breuk in de pen si oe nop - bouw en daar mee ver lies van pen si oen voor ko men. Deze voort zet ting van de bui ten land se re ge - ling kan in prin ci pe al leen als de pen si oen re ge ling is aang ewe zen. Deze aan wij zing vindt slechts plaats voor de duur van vijf jaar. In het in 2001 ing evoer de on derd eel f wordt on der voor waar den toe ge staan om van uit een bin - nen land se si tu a tie toch te kie zen voor een bui ten land se ver ze ke raar. Die ver ze ke raar moet dan naast de in lich ting en plicht vol doen aan een ze ker heid stel ling voor de in vor de ring. Als de ver ze ke - raar niet aan de ze ker heid stel ling wil vol doen, kan de werk ne mer zelf de ze ker heid stel len. De voor waar den waar on der de bui ten land se ver ze ke raar of het bui ten land se pen si oen fonds kan wor - den aang ewe zen of waar on der de aan wij zing wordt ing etrok ken, zijn na der uit ge werkt in ar ti kel 10d UBLB. Eigen beheer Een lichaam als be doeld in on derd eel d mag al leen op tre den als pen si oen uit voer der van pen si - oen toe zeg ging en die vol gens de PW niet ex tern be hoe ven te wor den on der ge bracht bij een fonds of ver ze ke raar. Het be treft hier de zo ge naam de pen si oe nen in ei gen be heer van de dga. In ar ti kel 1 PW is de dga ge de fi nieerd als: a. de per soon lij ke hou der van aan de len wel ke ten min ste een tien de deel van het ge plaat ste ka pi taal van de ven noot schap van de werk ge ver ver te gen woor di gen; b. de in di rect per soon lijk hou der van aan de len wel ke ten min ste een tien de deel van het ge - plaat ste ka pi taal van de ven noot schap van de werk ge ver ver te gen woor di gen; of c. de hou der van cer ti fi ca ten van aan de len, uit ge ge ven door tus senk omst van een ad mi ni stra - tie kan toor waar van hij voor ten min ste een tien de deel in het be stuur ver te gen woor digd is, wel ke ten min ste een tien de deel van het ge plaat ste ka pi taal van de ven noot schap ver te gen - woor di gen. 20

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.115 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Snelle ramingen van de tewerkstelling (RSZ) voor het eerste kwartaal 2012 Document gepubliceerd onder de bescherming van het College van administrateurs-generaal van

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

Det lil le bi bli o thek bind 1

Det lil le bi bli o thek bind 1 Ton Steen bak ker Det lil le bi bli o thek bind 1 Onder deze titel is het eer ste deel ver sche nen van een nieu we se rie boe ken die wordt uit ge - ge ven door het Norsk Fi la te list forbund in sa -

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 05, 74, 54-63 Overzicht 54 TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID K. Mintiens 1, H. Laevens 1,

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B.

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. van 05/08/1991) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Verzekeringsnemer: NAAR

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Dett lil le bi bli o thek bind 3

Dett lil le bi bli o thek bind 3 Ton Steen bak kers Dett lil le bi bli o thek bind 3 Kerstwens, ver stuurd door Postens Frimerketjeneste, aan haar klan ten. Van 1987 tot 1997 wer den kaar ten vertuurd, die voor zien wa ren van de kerst

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud 22e aargang Trefwoord, afleverg 1 opyright Kwtessens, 2016. Het is aan scholen, die geabonneerd z op Trefwoord, toegestaan all voor tern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN

PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 125-133 Over zicht 125 PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN G. Opso mer, S. De Tem mer man, A. de Kruif Vak groep Voort

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie