rijksdienst voor sociale zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijksdienst voor sociale zekerheid"

Transcriptie

1 rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010

2 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010

3 Inhouds ta fel Voor woord A. Waar ne mings sfeer B. Statistiekeenheden Bezoldigde dagen Bezoldigde uren Bezoldigingen Dubbel vakantiegeld C. Wij ze van op ma ken D. Clas si fi ca tie cri te ria Werknemerskenmerken Privé- en pu blie ke sec tor Activiteitstak en -sector Aard van de be zol di ging en E. Bijzonderheden

4

5 Ta bel len Inde ling van de bij de RSZ aang ege ven be zol dig de da gen en uren Inde ling naar ac ti vi teits tak (ta bel 1, 2 en 3) Inde ling naar ac ti vi teits sec tor (ta bel 4) Inde ling naar sec tor groep (pa ri tair co mité) (ta bel 27) Inde ling van de bij de RSZ aang ege ven be zol di ging en Inde ling naar ac ti vi teits tak To taal (ta bel 5) Privé-sector (tabel 10) Overheidssector en onderwijs (tabel 15) Inde ling naar ac ti vi teits sec tor (ta bel 20) Inde ling naar hoofd ver blijf plaats van de werk ne mers (ta bel 25) Inde ling naar sec tor groep (pa ri tair co mité) (ta bel 28) Indeling van de bij de RSZ aangegeven gewone bezoldigingen Inde ling naar ac ti vi teits tak To taal (ta bel 6) Privé-sector (tabel 11) Overheidssector en onderwijs (tabel 16) Inde ling naar ac ti vi teits sec tor (ta bel 21) Inde ling naar hoofd ver blijf plaats van de werk ne mers (ta bel 26) Inde ling naar sec tor groep (pa ri tair co mité) (ta bel 29) Inde ling van de bij de RSZ aang ege ven pre mies Inde ling naar ac ti vi teits tak To taal (ta bel 7) Privé-sector (tabel 12) Overheidssector en onderwijs (tabel 17) Inde ling naar ac ti vi teits sec tor (ta bel 22) Inde ling naar sec tor groep (pa ri tair co mité) (ta bel 30) Indeling van de bij de RSZ aangegeven verbrekingsvergoedingen Inde ling naar ac ti vi teits tak To taal (ta bel 8) Privé-sector (tabel 13) Overheidssector en onderwijs (tabel 18) Inde ling naar ac ti vi teits sec tor (ta bel 23) Inde ling naar sec tor groep (pa ri tair co mité) (ta bel 31)

6 Indeling van het bij de RSZ aangegeven enkel vertrekvakantiegeld Inde ling naar ac ti vi teits tak To taal (ta bel 9) Privé-sector (tabel 14) Overheidssector en onderwijs (tabel 19) Inde ling naar ac ti vi teits sec tor (ta bel 24) Inde ling naar sec tor groep (pa ri tair co mité) (ta bel 32) Inde ling van het bij de RSZ aang ege ven dub bel va kan tie geld Inde ling naar ac ti vi teits tak (ta bel 33)

7 Voorwoord Het jaar 2003 vorm de een schar nier jaar in de pro ce du res voor het over ma ken van ad mi - ni stra tie ve ge ge vens aan de RSZ. Deze brochu re wordt sinds dien op ge steld aan de hand van de ge ge vens be tref fen de de lo nen en de ar beids tijd van de werk ne mers zo als die in de DmfA-databank voorkomt. Om de samenstellende delen van het aangegeven loon te kunnen onderscheiden, wor - den deze uit ge splitst in drie groe pen: de ge wo ne lo nen, de pre mies en de ver schei de - ne verbrekingsvergoedingen. Er gebeurt niet alleen een indeling naar activiteit volgens de NACE-Bel-nomenclatuur, maar eveneens volgens activiteitssector. Bij de indeling per activiteitssector werden de werkgeverscategorieën gebruikt als basis. Deze indeling heeft een administratief karakter, aang ezien de toe ken ning van een werk ge vers ca te go rie vaak voort vloeit uit de in - nings mo da li tei ten van be paal de bij dra gen, die in strik te zin geen socialezekerheidsbijdragen zijn, maar waarvan de inning evenwel toevertrouwd wordt aan de RSZ. De in de ling stemt min of meer over een met de be voegd heid van be paal de (sub)pa ri tai re co mités, re ke ning hou den de met het feit dat deze bij dra gen be stemd zijn voor de fond sen voor be staans ze ker heid op ge richt in de schoot van deze (sub)pa ri tai re comités en aldus leiden tot de creatie van een nieuwe werkgeverscategorie. De indeling naar activiteitssector bestond ook al in vroegere uitgaven van het Jaarver - slag, maar werd daar op ge maakt aan de hand van alle boek houd kun di ge ge ge vens die geregistreerd werden tijdens de in beschouwing genomen boekingsperiode (m.n. in prin ci pe 3 maan den na het ver strij ken van het be trok ken kwar taal); het be treft dus de ge - ge vens van meer de re kwar ta len en niet uit slui tend de ge ge vens van het be trok ken kwar - taal zelf. De loontotalen vertonen bijgevolg verschillen. Er dient op ge merkt dat de in voe ring van de DmfA-aang if te voor een breuk zorgt in de tij - dreek sen. Bij ge volg dient elke ver ge lij king tus sen de ja ren tot en met 2002 en van af 2003 met de grootste voorzichtigheid te gebeuren. De manier waarop de statistische gegevens voor de brochure gegenereerd, aangeleverd en op ge maakt wor den is ge wij zigd. Door deze ing rij pen de wij zi ging heeft de pu - bli ca tie van de brochu re 2010 heel wat ver tra ging op ge lo pen.

8

9 Bezoldigde periodes en bezoldigingen in 2010 A. Waarnemingssfeer De waar ne mings sfeer van de sta tis tie ken in deze brochu re om vat het ge heel van de werkgevers en de die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor be - zoldigde. Deze onderwerping berust op het verlenen van prestaties in uit - voe ring van een ar beids over eenk omst of pres ta ties die hier mee over eenk omen (bijvoorbeeld statutaire bij de overheidsdiensten) ( 1 ). Zijn in de waar ne mings sfeer niet in be gre pen de ge ge vens met be trek king tot de werk ne - mers tewerkgesteld bij lokale overheidsdiensten (provincies, gemeenten en ermee gelijkgestelde instellingen) die onder de bevoegdheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) ressorteren, even als de zee lie den van de koop vaar dij die bij de Hulp- en Voor zorg kas voor de Zee lie - den (HVKZ) aangesloten zijn. B. Statistiekeenheden ( 2 ) 1. Bezoldigde dag Met be zol dig de dag wordt niet enk el de ef fec tief ge werk te da gen be doeld, maar ook: de niet ge pres teer de da gen waar voor de werk ge ver ver plicht is een be zol di ging te be ta len waar op bij dra gen moe ten be re kend wor den; het gaat on der meer om de wettelijke feestdagen, dagen kort verzuim, wettelijke en bijkomende vakantiedagen van be dien den; de dagen inhaalrust andere dan inhaalrust bouwbedrijf. De aan dacht wordt er op ge ves tigd dat er, meer be paald voor de ar bei ders, een ver schil be staat tus sen deze ge de fi nieer de sta tis tiek een heid en het in de so ci a le wet ge ving om - schre ven be grip ar beids dag. Dit komt doord at hun da gen wet te lij ke jaar lijk se va kan tie niet wor den mee ge teld in de RSZ-sta tis tie ken in dien deze be taald wor den door een sec - to ra le va kan tie kas of de RJV, wat het ge val is voor de vol le di ge privé-sec tor en voor een ge deel te van de over heids sec tor en het on der wijs. Bo ven dien wor den in de sta tis tiek van de be zol dig de da gen het aan tal da gen ge dekt door bepaalde vergoedingen, toegekend wegens onrechtmatige beëindiging, opgeno - men in het kwar taal waar in de dag van de be ëindiging van de dienst be trek king valt, wel - ke ook de groot te van de door de ver goe ding ge dek te pe ri o de is (lo pend kwar taal, vol gen de kwar ta len van het lo pend jaar, la te re ja ren). In de DmfA-aangifte worden de bezoldigde dagen aangegeven als volledige dagen, afgerond op hal ve da gen. (1) Zie de afbakening van de werkingssfeer van de sociale zekerheid inzake verzekeringsplicht op de portaalsite van de sociale zekerheid ( Deze brochure bevat ook geen gegevens betreffende jobstudenten die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid maar wel aan de adhoc solidariteitsbijdrage. (2) Zie de algemene onderrichtingen voor de werkgevers op de portaalsite waar de begrippen Arbeidsdag en Loon gedefinieerd worden.

10 We her in ne ren er ook aan dat de werk ge vers sinds 2005 niet meer de mo ge lijk heid heb - ben om het aan tal ge pres teer de ar beids da gen in een ar beids sys teem dat geen vijf da - gen stel sel is om te zet ten in een vijf da gen stel sel ( 3 ). 2. Bezoldigde uren Een bezoldigde dag hoeft niet noodzakelijk effectief een volledige dag te omvatten: bij een deel tijd se be trek king bij voor beeld hoeft dit geen vol le di ge dag te zijn. De werk ge ver dient bij het aang even van deel tijds te werk ge stel de werk ne mers en er mee gelijkgestelden (o.m. arbeiders bij tussenpozen) niet alleen het aantal bezoldigde dagen, maar ook het daar mee over eenk omend aan tal be zol dig de uren te ver mel den. Dit laat toe om in be paal de ge val len het aan tal be zol dig de uren op te ne men, het geen de re a li teit ten goe de komt ( 4 ). Het aan tal be zol dig de da gen geldt dus enk el voor vol tijds te werk ge stel de werk ne mers, ter wijl het aan tal be zol dig de uren geldt voor de deel tijds wer ken den en de ar bei ders bij tus sen po zen. 3. Bezoldigingen Het betreft de bezoldigingen waarop, zoals bepaald bij de wettelijke en reglementaire be - schikkingen, de bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend, met uitzondering noch tans van het ge woon va kan tie geld van de ar bei ders in dien deze be taald wor den door een sec to ra le va kan tie kas of door de RJV (wat het ge val is voor het ge heel van de privé-sec tor en een ge deel te van de over heids sec tor en het on der wijs) ( 5 ). Het zijn bru to bezoldigingen onverminderd met fiscale lasten. Het loon bestaat uit verschillende looncomponenten. Onderstaande tabel geeft een be - knopt over zicht van een aan tal van deze com po nen ten, met een aan dui ding of ze al dan niet be ho ren tot het be grip loon, zo als ge de fi nieerd bij de RSZ en al dan niet op ge no - men zijn in de ge ge vens die de RSZ pu bli ceert. arbeiders bedienden Be zol di ging voor de ge werk te da gen of uren ja ja Loon voor de wet te lij ke feest da gen of be taal de af - we zig heids da gen Ge waar borgd loon bij ar beids ong eschikt heid ja ja Enkel va kan tie geld neen ( 6 ) ja Dub bel va kan tie geld neen neen Con trac tu e le pre mies en ver goe ding en ja ja Be paal de ver bre kings ver goe ding en ja ja Syn di ca le pre mie neen neen Ver goe ding en toe ge kend door het Fonds voor be - staans ze ker heid Ver goe ding en toe ge kend bij slui ting van on der ne - ming en (door het FSO) Evenwel, voor sommige speciale categorieën steunt de bij de RSZ aangege - ven en in de statistiek voorkomende bezoldiging niet op werkelijk toegekende bezoldi - (3) Deze mo ge lijk heid is verd we nen sinds het der de kwar taal (4) Een benadering van het aantal bezoldigde dagen evenredig aan een voltijds tewerkgestelde werknemer kan bekomen worden door het aan tal uren te de len door 7,6 (in de hy po the se dat een vol tijds te werk ge stel de 38 uren per week werkt). (5) In dit ge val wor den de bij dra gen be re kend op een for fai tair ver hoog de be zol di ging (aan 108%), die de in te gra tie van het va kan tie - geld be te kent in het ge heel van de bij dra gen. In de hier ge pu bli ceer de sta tis tie ken geldt deze ver ho ging niet. (6) Be hal ve voor een ge deel te van de pu blie ke sec tor waar de werk ge ver zelf het enk el va kan tie geld aan zijn ar bei ders be taalt. ja ja ja ja ja ja

11 ging en of voord elen, maar op een loon dat bij mi nis te rieel of bij ko nink lijk be sluit for fai tair is vastgesteld ter berekening van de socialezekerheidsbijdragen. Ter herinnering, dit geldt voor ( 7 ): de bij fooien of bedieningsgeld bezoldigden in het hotelbedrijf en andere bedrijfssectoren (vermakelijkheden, enz.); de in de zeevisserij; de beroepsrenners en de andere betaalde sportbeoefenaars; de gelegenheidsarbeiders in de tuinbouw, de landbouw en de horeca; de ont haal ou ders. Er gel den sinds 2007 nieu we re gels voor het enkel vertrekvakantiegeld voor de bedien - den (met uit zon de ring van tij de lij ke werk ne mers en uit zend krach ten waar voor geen bij - dra gen ver schul digd zijn op het enk el va kan tie geld be taald bij uit dienst tre ding ( 8 )). De werk ge ver be taalt op het mo ment dat een ein de aan de lo pen de ar beids over eenk omst ( 9 ) wordt ge maakt enk el ver trek va kan tie geld in de vorm van een per cen ta ge (7,67%) van het bru to loon van het lo pen de en even tu eel van het voor bije jaar, voor alle nog niet op - genomen vakantiedagen voor zowel het lopende als het volgende vakantiejaar. Vroeger was het de werkgever waarbij de werknemer (die vertrekvakantiegeld had ont - vang en) la ter te rug werk vond die de bij dra gen op dit enk el va kan tie geld be taal de wan - neer de bediende deze vakantiedagen opnam. Deze werkgever vermeldde het bedrag én de va kan tie da gen op zijn aang if te. Van af 2007 is het de werk ge ver bij wie de over eenk omst wordt ver bro ken die de bij - dragen be taalt, maar het is nog steeds de vol gen de werk ge ver die de va kan tie da gen apart ver meldt op de aang if te. Ten slot te wordt de aan dacht ge ves tigd op het feit dat de be dra gen van be paal de ver goe - ding en we gens on recht ma ti ge be ëindiging van de ar beids over eenk omst die be - schouwd wor den als loon waar op bij dra gen voor so ci a le ze ker heid moe ten wor den be re kend, aang ege ven zijn in het kwar taal waar in de dag van de be ëindiging van de dienstbetrekking valt. 4. Dub bel va kan tie geld Zo als reeds ver meld, wordt het dub bel va kan tie geld niet be schouwd als loon waar op so - ci a le bij dra gen wor den be re kend. Omwil le van het feit dat er toch in hou ding en ten las te van de werk ne mer zijn op een gedeelte van deze ver goe ding, be schikt de RSZ over de be dra gen van dit ge deel te dub bel va kan tie geld van de be dien den (met uit zon de ring van de ambte na ren), en van de ar bei ders die on der wor pen zijn aan de wet op de jaar lijk se va - kan tie van de privé-sec tor maar die hun dub bel va kan tie geld recht streeks door de werk - gever uitbetaald krijgen. Ter herinnering: het toepassingsgebied van deze wet omvat bepaalde werkgevers die in de publieke sector vallen. Op te mer ken valt dat het ge deel te van het dub bel va kan tie geld dat over een stemt met het loon van af de der de dag van de vier de va kan tie week bij de RSZ niet aang ege ven wordt aang ezien er geen in hou ding op ver richt wordt. Er kan geen on der scheid ge maakt wor den tus sen ar bei ders en be dien den. (7) Zie de al ge me ne on derrrich ting en voor de werk ge vers mbt het 4 e kwar taal 2010 op de por taal si te van de so ci a le ze ker heid ( in het bijzonder de onderafdeling "Berekeningsbasis" van het gedeelte "De socialezekerheidsbijdragen". (8) De be dra gen aan enk el va kan tie geld zelf zijn wel in be gre pen in de de brochu re. (9) De volgende situaties zijn mogelijk:einde van de arbeidsovereenkomst (ontslag, pensioen), loopbaanonderbreking of tijdskrediet (volledig), roeping onder de wapens of vermindering van de arbeidsprestaties bij eenzelfde werkgever.

12 C. Wijze van opmaken De ta bel len zijn op ge maakt aan de hand van de loon- en ar beids tijd ge ge ge vens zo als die in de DmfA-da ta bank wor den op ge no men. De ge ge vens van de vier kwar ta len wor den sa meng eteld. Het over ne men van deze ge ge vens ge beurt 7 maan den na het ver strij ken van het vier de kwar taal, zo da nig dat een maxi mum aan laat tij di ge over ge maak te ge ge vens (o.a. van be - paal de der de be ta len den en van het on der wijs) even eens op ge no men zijn in de op ge - stelde statistieken. Het to taal aan tal aang ege ven be zol dig de da gen is de som van twee tel ling en: nl. die van de da gen in de vijf da gen wee kre ge ling en die van de da gen in de an de re ar beids tel sels. D. Classificatiecriteria 1. Werknemerskenmerken Het gebruik van het identificatienummer van de sociale zekerheid biedt bijkomende mo - ge lijk he den om ken mer ken ei gen aan de per soon te kop pe len aan zijn/haar ar beids over - eenk omst. In deze sta tis tie ken wor den de ken mer ken ge slacht en hoofd ver blijf plaats van de werk ne mer ge bruikt. De op de ling naar geslacht is ge ba seerd op het rijks re gis ter num mer en stelt geen spe ci - fieke problemen. De op de ling naar hoofdverblijfplaats van de werk ne mer is ge ba seerd op de des be tref - fen de in for ma tie in het Rijks re gis ter en de aan vul len de be stan den bij de Kruis punt bank van de so ci a le ze ker heid. Het gaat hier om de hoofd ver blijf plaats van de werk ne mer zo - als die op het ein de van het kwar taal gel dig is. In de zone onbekend ko men on der meer de ge ge vens met be trek king tot de per so nen zon der vas te hoofd ver blijf plaats in Bel gië (grens ar bei ders, bin nen schip pers,...) en de werk ne mers voor wie de in for ma tie ont - breekt. De in de ling naar Sectorgroep ge beurt op ba sis van het Pa ri tair co mité. Hoe wel een werk ge ver in prin ci pe on der één enk el pa ri tair co mité valt, vol gens het prin ci pe "de bij - zaak volgt de hoofd zaak", en hoe wel het Pa ri tair Co mité wordt be paald door de hoofd ac - tiviteit van de werkgever, bestaan er echter belangrijke uitzonderingen (oa. indien er verschillende paritaire comités bestaan voor arbeiders en bedienden). De vermelding van het pa ri tair co mité door de werk ge ver ge beurt dan ook op het laag ste ni veau, de ar - beids pres ta tie. Dit ver klaart ook waar om dit ken merk, in te gen stel ling tot de eco no mi - sche activiteit, niet beschouwd wordt als werkgeverskenmerk. 2. Privé- en pu blie ke sec tor De sec tor maakt het on der scheid tus sen privé-sec tor ener zijds en de over heids sec tor an der zijds. De on der wijs sec tor wordt niet meer vol le dig op ge no men in de over heids - sec tor (de au to rij scho len zijn in de privé-sec tor op ge no men). De op split sing tus sen privé- en over heids sec tor blijft niet te min soms zeer de li caat: een evo lu tie vast ge steld in een sec tor is niet nood za ke lijk te wij ten aan een ver min de ring of een ver meer de ring van het per so neel, maar kan ook het ge volg zijn van het over gaan van een aan tal werk ge vers van de privé- naar de over heids sec tor en vice ver sa. Voor al de laat ste ja ren zijn hier van ver schil len de voor beel den te rug te vin den (o.a. pri va ti se ring en, ver zelf stand i ging fi li a - len,...).

13 3. Activiteitstak en -sector De sta tis tiek van de be zol dig de da gen en uren, van de be zol di ging en en van het dub - bel vakantiegeld is ingedeeld volgens de economische activiteitstak (de NACE-Bel-be - drijfs in de ling), met, uit ge zon derd voor het dub bel va kan tie geld, een on der scheid vol gens het sta tuut van de werk ne mer (ar bei der, be dien de, ambte naar) en vol gens het ge slacht. Er is geen in de ling naar leef tijd, be roep of scho ling ( 10 ). Indien de werk ge ver twee of meer ver schei de ne ac ti vi tei ten uit oe fent, wor den de sta tis ti - sche ge ge vens op ge te kend vol gens de hoofd ac ti vi teit van die on der ne ming, in te gen - stel ling tot de ge de cen tra li seer de sta tis tiek van het aan tal werk ne mers op 30 juni van het be schouw de jaar, die het voor werp uit maakt van be paal de pu bli ca ties van de in stel - ling ( gele brochu re ). De sta tis tiek van de be zol dig de da gen en uren en van de be zol di ging en wordt ook ingedeeld volgens de ac ti vi teits sec tor. Dit cri te ri um heeft een uit ge spro ken ad mi ni stra - tief ka rak ter: het geeft een over zicht van de ver schil len de werk ge vers ca te go rie ën. Deze ver schil len de ca te go rie ën re sul te ren ge deel te lijk uit de ver schil len de bij dra ge voe ten voor so ci a le ze ker heid, ver oor zaakt doord at de on der wer ping aan so ci a le ze ker heids stel - sels kan ver schil len. Bo ven dien, wordt een groot ge deel te van de ca te go rie ën be paald door spe ci fie ke bij dra gen, waar van de in ning toe ver trouwd wordt aan de RSZ, maar die een aanvulling zijn van de eigenlijke socialezekerheidsbijdragen. Deze aanvullende bij - dragen steunen meestal de fondsen voor bestaanszekerheid opgericht door de sociale part ners in de schoot van de (sub)pa ri tai re co mités. Van af 1 ja nu a ri 2008 werd een nieu we Nace-no men cla tuur (NACE-Bel 2008 of Nace Rev.2) van kracht. Alle RSZ-ge ge vens wor den van af 2008 vol gens deze nieu we no men - clatuur ingedeeld. 4. Aard van de be zol di ging en De bezoldigingen zijn bovendien ingedeeld volgens hun aard: behalve de tabellen met het geheel van de aangegeven bezoldigingen zijn er ook nog afzonderlijke tabellen opge - maakt met de gegevens betreffende de gewone bezoldigingen, de premies, de verbre - kingsvergoedingen en het enkel vertrekvakantiegeld voor de bedienden. E. Bijzonderheden Alhoewel de nieuwe regeling met betrekking tot het enkel vertrekvakantiegeld enkel geldt voor be dien den, kun nen er in de ta bel len ge ge vens voor ko men met be trek king tot arbeiders: het betreft enerzijds arbeiders in de publieke sector die de regelingen volgen die gel den voor de be dien den, maar ook an der zijds - om sta tis tiek tech ni sche of ju ri di - sche re de nen - som mi ge ar bei ders in de privésec tor. De sta tis tie ken van de be zol dig de da gen en uren en de be zol di ging en kun nen niet in te - graal ver bon den wor den met deze van de ver ze ke rings plicht i ge werk ne mers, om wil le van het feit dat de tel ling van de da gen en be zol di ging en be trek king heeft op het vol le di - ge dienst jaar, ter wijl de tel ling van het aan tal werk ne mers ge beurt op de laat ste dag van elk kwar taal. De cij fers weer ge ge ven in deze ta bel len kun nen wel gel inkt wor den met het ar beids vo lu - me uit ge drukt in vol tijds equi va len ten, die ge pu bli ceerd wor den in de brochu re be tref - fen de de snel le ra ming en van de te werk stel ling en in de brochu res met be trek king tot de loontrekkende tewerkstelling (RSZ). Ver lie zen we ten slot te niet uit het oog dat het verd wij nen van de mo ge lijk heid die de werk ge vers had den om de ar beids da gen ge pres teerd in een an der sys teem dan het vijf - (10) De werk ne mers in over heids dienst en in het on der wijs wor den als be dien den be schouwd wan neer zij enk el on der wor pen zijn aan de ver ze ke ring voor ge nees kun di ge ver zor ging, ong e acht of hun taak uit hand- of hoofd ar beid be staat.

14 da gen stel sel om te zet ten in een vijf da gen stel sel in vloed kan heb ben op ver ge lij king en over meer de re ja ren.

15 BEZOLDIGDE DAGEN EN UREN NAAR ACTIVITEITSTAK, NAAR ACTIVITEITSSECTOR EN NAAR SECTORGROEP (PARITAIR COMITE) samenvattende tabellen van de bezoldigde dagen en uren (in duizend eenheden) Voltijdse : dagen Sector Arbeiders Bedienden Algemeen Mannen Vrouwen Samen Mannen Vrouwen Samen totaal Privé-sector Overheidssector Werknemers enkel onderworpen aan de geneesk. verzorging Andere TOTAAL Deeltijdse : uren Sector Arbeiders Bedienden Mannen Vrouwen Samen Mannen Vrouwen Samen Algemeen totaal Privé-sector Overheidssector Werknemers enkel onderworpen aan de geneesk. verzorging Andere TOTAAL Opmerkingen in verband met de afrondingsregels die in de tabellen gebruikt worden: In onze tabellen worden de waarden uitgedrukt in duizend eenheden. De afronding gebeurt op het duizendtal ZONDER cijfer na de komma. Dit betekent dat elke waarde onder de 500 eenheden afgerond wordt op het onderliggende duizendtal, terwijl elke waarde groter of gelijk aan 500 afgerond wordt op het bovenliggende duizendtal. Daarvoor zullen, bij voorbeeld, de waarden 324; 2.850; respectievelijk als 0; 3; uitgedrukt worden. Het symbool 0 vertegenwoordigt een waarde lager dan 500 maar zeker hoger dan 0. Er wordt immers een ander symbool voor de waarden die gelijk zijn aan nul gebruikt, namelijk (soms ook een lege ruimte). De samenvattende waarden uit de tabellen (de diverse totalen en sub-totalen) zijn de som van de werkelijke waarden en niet van hun afgeronde waarden. De som van de waarde 450 (volgens de conventie voorgesteld als 0) en de waarde (voorgesteld als 1) zal de waarde = hebben en zal dus in de tabellen voorgesteld worden als 2. Paradoxaal genoeg zal dus in de tabellen soms 0+1=2 zijn.

16 Arbeiders Bedienden A. Landbouw, bosbouw en visserij Landbouw Bosbouw Visserij en aquacultuur B. Winning van delfstoffen C. Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Textiel-, kleding- en leernijverheid Houtindustrie, vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van papier en papierwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en apparaten) D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E. Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning, behandeling en distributie van water Inzameling en verwerking van afval en afvalwater; terugwinning, sanering en ander afvalbeheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen Handelsbemiddeling en groothandel (excl. auto's en motorfietsen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Totaal Deeltijdse (uren) Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van het aantal bij de RSZ aangegeven bezoldigde dagen en uren voor 2010 Totaal (in duizendtallen) tabel 1 Activiteitstakken Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.v Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van andere transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie Reparatie en installatie van machines en apparaten

17 Detailhandel (excl. auto's en motorfietsen) H. Vervoer en opslag Vervoer Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden J. Informatie et communicatie Uitgeverijen Productie van films en muziek, radio en TV Telecommunicatie Informaticatechnologie en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatica K. Financiële activiteiten en verzekeringen L. Exploitatie van en handel in onroerend goed M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Rechts- en boekhoudkundige dienstverlening, activiteiten van hoofdkantoren; bedrijfsbeheer Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamebureaus, mediarepresentatie, markt- en opinieonderzoek Wetenschappelijke en technische activiteiten (incl. veterinaire diensten) N. Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur- en lease Terbeschikkingstelling van personeel Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Beveilings- en opsporingsactiviteiten, overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen P. Onderwijs Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting R. Kunst, amusement en recreatie Kunst en amusement, bibliotheken, musea, loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie S. Overige diensten Verenigingen Reparatie van computers en consumentenartikelen Overige persoonlijke diensten T. Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel U. Extraterritoriale organisaties en lichamen Z. Slecht gedefinieerde activiteiten Totaal

18 Arbeiders Bedienden A. Landbouw, bosbouw en visserij Landbouw Bosbouw Visserij en aquacultuur B. Winning van delfstoffen C. Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Textiel-, kleding- en leernijverheid Houtindustrie, vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van papier en papierwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en apparaten) D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E. Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning, behandeling en distributie van water Inzameling en verwerking van afval en afvalwater; terugwinning, sanering en ander afvalbeheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen Handelsbemiddeling en groothandel (excl. auto's en motorfietsen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Totaal Deeltijdse (uren) Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van het aantal bij de RSZ aangegeven bezoldigde dagen en uren voor 2010 Privé-sector (in duizendtallen) tabel 2 Activiteitstakken Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.v Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van andere transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie Reparatie en installatie van machines en apparaten

19 Detailhandel (excl. auto's en motorfietsen) H. Vervoer en opslag Vervoer Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden J. Informatie et communicatie Uitgeverijen Productie van films en muziek, radio en TV Telecommunicatie Informaticatechnologie en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatica K. Financiële activiteiten en verzekeringen L. Exploitatie van en handel in onroerend goed M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Rechts- en boekhoudkundige dienstverlening, activiteiten van hoofdkantoren; bedrijfsbeheer Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamebureaus, mediarepresentatie, markt- en opinieonderzoek Wetenschappelijke en technische activiteiten (incl. veterinaire diensten) N. Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur- en lease Terbeschikkingstelling van personeel Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Beveilings- en opsporingsactiviteiten, overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen P. Onderwijs Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting R. Kunst, amusement en recreatie Kunst en amusement, bibliotheken, musea, loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie S. Overige diensten Verenigingen Reparatie van computers en consumentenartikelen Overige persoonlijke diensten T. Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel U. Extraterritoriale organisaties en lichamen Z. Slecht gedefinieerde activiteiten Totaal

20 tabel 3 Indeling naar activiteitstak (NACE 2008) van het aantal Overheids- (in duizend- Arbeiders activiteitstakken Mannen Vrouwen Totaal Werknemers enkel Mannen Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie Vervaardiging van meubelen en overige industrie D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E. Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning, behandeling en distributie van water F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Detailhandel (excl. auto's en motorfietsen) H. Vervoer en opslag Vervoer Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden J. Informatie et communicatie Productie van films en muziek, radio en TV Telecommunicatie Informaticatechnologie en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatica K. Financiële activiteiten en verzekeringen L. Exploitatie van en handel in onroerend goed M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Rechts- en boekhoudkundige dienstverlening, activiteiten van hoofdkantoren; bedrijfsbeheer Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamebureaus, mediarepresentatie, markt- en opinieonderzoek Wetenschappelijke en technische activiteiten (incl. veterinaire diensten) N. Administratieve en ondersteunende diensten Terbeschikkingstelling van personeel Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Beveilings- en opsporingsactiviteiten, overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen P. Onderwijs Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting R. Kunst, amusement en recreatie Kunst en amusement, bibliotheken, musea, loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie S. Overige diensten Verenigingen T. Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel U. Extraterritoriale organisaties en lichamen Z. Slecht gedefinieerde activiteiten Totaal

21 bij de RSZ aangegeven bezoldigde dagen en uren voor 2010 sector tallen) Bedienden onderworpen aan geneeskundige verzorging Andere Totaal Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren) Voltijdse (dagen) Deeltijdse (uren)

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2014 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden...

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V.

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V. Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Hoofdkantoor ISO 9001:2008 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995 Integrale versie 2. METHODOLOGIE De kapitaalgoederenvoorraad (KGV) maakt integrerend deel uit van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). In de eerste plaats is de KGV

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 2 Diensten l Overige diensten deel 21 Overige diensten A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail Methodologische nota Bij de opmaak van de regionale rekeningen van december 2011 werd, net zoals in de gedetailleerde nationale rekeningen van september 2011, overgestapt op de nieuwe activiteitennomenclatuur

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

De bouwheer en de BTW

De bouwheer en de BTW De bouwheer en de BTW Wettelijke bepalingen, te vervullen formaliteiten,... De bouwheer en de BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2007 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 Een overzicht van de Belgische lonen Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen leveren het hoogste salaris op en in welke sectoren betaalt men het hoogste

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Specificaties voor. het XML-meldingsformulier van de arbodiensten. (versie 03-02-2011)

Specificaties voor. het XML-meldingsformulier van de arbodiensten. (versie 03-02-2011) Specificaties voor het XML-meldingsformulier van de arbodiensten (versie 03-02-2011) 1. Inleiding... 2 2. Bestandsdefinitie... 3 3. Toelichting... 4 4. Voorbeeldbestand... 7 Bijlage... 9 1 1. Inleiding

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 09-09-2015 tot 01-11-2016 Vervangt bijlage d.d.: 03-08-2015

Deze bijlage is geldig van: 09-09-2015 tot 01-11-2016 Vervangt bijlage d.d.: 03-08-2015 Deze bijlage is geldig : 09-09-2015 tot 01-11-2016 Vergt bijlage d.d.: 03-08-2015 De Waal 21c 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008

Nadere informatie

Nationale rekeningen

Nationale rekeningen Nationale rekeningen Classificaties Instituut voor de nationale rekeningen Dienst Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur Nationale Bank van België, Brussel Inhoud 1. Classificatie van institutionele

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Snelle ramingen van de tewerkstelling (RSZ) voor het vierde kwartaal 2013 Document gepubliceerd onder de bescherming van het

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie