rijksdienst voor sociale zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijksdienst voor sociale zekerheid"

Transcriptie

1 rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2011: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact

2 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2011: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact

3 Inhoudstafel Voor woord... 5 A. Waar ne mings sfeer... 7 B. Wij ze van op ma ken... 7 C. Sta tis tiek een he den... 7 D. Clas si fi ca tie cri te ria... 8 E. Pre sen ta tie van de ge ge vens... 8 F. Bij zon der he den... 9 Ta bel len A. Tij dreek sen B. Inde ling naar type bij dra ge ver min de ring (tota len)...33 C. Inde ling naar ac ti vi teits tak...45 D. Inde ling naar di men sie klas se...61

4

5 Voorwoord Sinds 1980 volg de de ene maat re gel voor pa tro na le bij dra ge ver min de ring op de an de re, zon der dat daar over het al ge meen wei nig con ti nu ïteit bij te be speu ren was. De ene maat re gel ver ving de an de re, vaak met over lap pen de maat re ge len tij dens de over gangs - pe ri o de en cu mu le rings voor waar den die meest al niet erg dui de lijk wa ren. Om een en an der te ver een vou di gen en te har mo ni se ren werd een nieuw sys teem van bij dra ge ver min de ring en ing evoerd van af het eer ste kwar taal 2004 ( 1 ). Alle vroe ge re be - staan de sys te men in het ka der van een pa tro na le bij dra ge ver min de ring wer den nie tig ver klaard van af 1 ja nu a ri 2004, met uit zon de ring van enk ele spe ci fie ke ver min de ring - en ( 2 ). Ze wer den ver vang en door een ge har mo ni seer de pa tro na le bij dra ge ver min de - ring. Deze ge har mo ni seer de ver min de ring is ge ba seerd op for fai tai re be dra gen en niet meer op per cen ta ges van de pa tro na le bij dra gen. Ze be staat uit twee de len: een al ge me ne bij dra ge ver min de ring: de struc tu re le ver min de ring (ook wel de struc tu - re le com po nent ge noemd); een ver min de ring waar van de toe pas sing af hangt van cri te ria waar aan de werk ge ver en/of de werk ne mer moet vol doen: de doel groep -ver min de ring. Er zijn zes groe pen van doel groep ver min de ring: de doel groep ver min de ring ou de re werk ne mers ; de doel groep ver min de ring jonge werk ne mers ; de doel groep ver min de ring lang du rig werk lo zen ; de doel groep ver min de ring eer ste aan wer ving ; de doel groep ver min de ring her ver de ling van de ar beids tijd ; de doel groep ver min de ring men tors. Wer kne mers die het slacht of fer zijn ge wor den van een hers truc tu re ring en die het recht ope nen op een ver min de ring wan neer ze te rug werk ge von den heb ben zijn op ge no men in de doel groep ver min de ring "lang du rig werk lo zen". Sinds het twee de kwar taal 2010 is er een spe ci fie ke ca te go rie voor bij ge ko men voor wer kne mers die het slacht of fer zijn ge - wor den van een hers truc tu re ring: de werk ne mers die als "oplei der-be gel ei der" wer den aang eno men. De struc tu re le ver min de ring kan slecht met één doel groep ver min de ring ge com bi neerd wor den. Voorts kan de nieu we ge har mo ni seer de ver min de ring niet ge com bi neerd wor - den met de nog voort be staan de ver min de ring en, met uit zon de ring van de so ci a le ma ri - bel ver min de ring ( 3 ). Voor de werk ne mers die vóór 2004 het recht open den op een doel groep ver min de ring in het oude sys teem (Acti va, Ro set ta, enz ) zijn over gangs maat re ge len ge no men. Deze over gangs maat re ge len vol gen wel het zelf de prin ci pe van de com bi na tie struc tu re le ver - min de ring doel groep ver min de ring. (1) Wettelijke basis: Programmawet van 24 de cember 2002, ge wijzigd bij de wet ten van 1 april 2003, 8 april 2003 en 22 april 2003 en KB van 16 mei 2003, ge wijzigd bij het KB van 2 ja nuari 2004, even als la tere wetten en be sluiten tot wijziging. (2) Bijvoorbeeld de tus senkomsten ten be hoeve van de non-pro fitsector, het we tenschappelijk on derzoek, de bag gersector, het huispersoneel, kunstenaars, enz (3) De cu mul van de so ciale Maribel en de ge harmoniseerde bijdrage bestaat er in fei te uit dat het be schikbare bijdragebedrag voor de ge harmoniseerde bijdragevermindering vooraf verminderd wordt met het be drag van de so cialemaribelvermindering.

6 Op de por taal si te van de so ci a le ze ker heid (( ci al se cu ri ty.be), in de instruc - ties voor de werk ge ver, be vindt zich voor elk kwar taal een grond ige be schrij ving van de maat re ge len die van toe pas sing zijn. De brochu re om vat vier de len: tij dreek sen (die zeer vlug be schik baar zijn op de web si te van de RSZ); een verd eling naar groep van bij dra ge ver min de ring en; een verd eling van de ver min de ring en naar ac ti vi teits tak; een verd eling van de ver min de ring en naar di men sie klas se. De ta bel len in het der de en het vier de ge deel te zijn op ge splitst per groep van ver min de - ring en en niet meer per ver min de ring zelf: het aan tal ver schil len de ver min de rings co des is im mers aan zien lijk ges te gen door het on der scheid dat dien de ge maakt te wor den tus sen de over gangs maat re ge len om de con ti nu ïteit te ga ran de ren en de nieu we maat re ge len. Ge de tail leer de in for ma tie kan steeds aang evraagd wor den ( De ta bel len naar ac ti vi teits tak wor den voort aan ing edeeld vol gens de nieu we be drijfs inde ling "NACE-Bel 2008". Op de web si te van de RSZ zijn de ge ge vens voor 2007 ge pu bli - ceerd vol gens de nieu we no men cla tuur.

7 Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid: aantal werknemers en budgettaire impact A. Waarnemingssfeer De waar ne mings sfeer van de sta tis ti sche ta bel len van deze brochu re om vat het ge heel van werk ge vers die aang eslo ten zijn bij de RSZ. Enkel de bij dra ge ver min de ring en die wor den aang evraagd via de per so neels sta ten van de RSZ-aang ifte wor den op ge no men. Dit be te kent dat de ver min de ring in het ka der van de te ge moet ko ming aan de non-pro fit sec tor tot be vor de ring van de werk ge le gen heid niet op ge no men wordt. Van af het eer ste kwar taal 1999 is dit ook het ge val voor de So ci a - le Ma ri bel. De ver schil len de be pa ling en wor den uit eeng ezet in de Alge me ne on der rich ting en voor de werk ge vers die ook raad pleeg baar zijn op de por taal si te van de so ci a le ze ker - heid ( ci al se cu ri ty.be/) van af de pa gi na " ci al se cu ri ty.be/in - struc ti ons/nl/in struc ti ons/home_em ploy er/dmfa/ /con tent.html". B. Wijze van opmaken Deze sta tis tie ken wor den op ge steld aan de hand van de in lich ting en die voor ko men op de kwar taal aang if ten van het be trok ken kwar taal en meer be paald op ba sis van de DmfA-da ta bank, die alle per so neels sta ten be vat die bij de Rijks dienst wor den ing ediend. In te gen stel ling tot de fi nan ci ële ta bel len uit het jaar ver slag die ge ba seerd zijn op de ver - wer king van de ge ge vens die ge du ren de een be paal de pe ri o de ge re gis treerd wer den en die dus op meer de re kwar ta len be trek king kun nen heb ben, wordt hier steeds re ke ning ge hou den met de aang if ten die be trek king heb ben op één be paald kwar taal, wel ke ook het tijd stip is van re gis tra tie van de aang if te in de ge ge vens bank. Deze sta tis tie ken re flec te ren geen de fi ni tief re sul taat: er wordt geen re ke ning ge houden met de aan vra gen die op het ogen blik van de sta tis ti sche ver wer king nog niet wa ren aang eko men bij de RSZ of wel wa ren aang eko men, maar nog niet ge boekt in de ge ge - vens bank. Bo ven dien wer den deze sta tis tie ken op ge steld voor al eer er be paal de ad mi ni - stra tie ve con tro les wer den uit ge voerd (in aan tal be perk ter dan vóór 2003) en be staat de mo ge lijk heid dat de aang evraag de bij dra ge ver min de ring niet wordt toe ge staan om dat niet aan de wet te lijk voor ge schre ven voor waar den vol daan wordt. C. Statistiekeenheden De werk ne mer is de per soon, on der wor pen aan de so ci a le ze ker heid en res sor te rend on der de RSZ, voor wie de werk ge ver een bij dra ge ver min de ring heeft aang evraagd voor een be paald kwar taal. In het ka der van zijn ar beids be trek king ge ne reert de werk ne - mer een ar beids vo lu me, uit ge drukt in vol tijd se qui va len ten (VTE). Bij de RSZ wordt dit ar beids vo lu me uit ge drukt als de ver hou ding tus sen de be zol dig de werk tijd van die werk - ne mer en deze ge pres teerd door een re fe ren tie per soon die ge du ren de het kwar taal vol - tijds ge werkt zou heb ben. Het is dit ar beids vo lu me dat hier ge pre sen teerd wordt. Het

8 ar beids vo lu me van een werk ne mer kan meer de re ke ren wor den op ge no men wan neer de werk ge ver voor die werk ne mer meer de re ver min de ring en aang evraagd heeft, en dit om dat cu mu la tie van be paal de bij dra ge ver min de ring en wordt toe ge staan. Indien meer - de re werk ge vers voor een zelf de werk ne mer, om dat hij bij elk van hen te werk ge steld is, een ver min de ring aan vra gen, dan wordt het ar beids vo lu me dat over eenk omt met elke aang evraag de ver min de ring apart ver meld. De in for ma tie over het aan tal werk ne mers heeft be trek king op het ge heel van werk ne - mers voor wie een ver min de ring wordt aang evraagd voor een be paald kwar taal en niet slechts op het aan tal werk ne mers die in het ka der van een maat re gel wer den aang ewor - ven tij dens het be trok ken kwar taal. De fi nan ci ële be dra gen zijn op ge steld aan de hand van de ge ge vens die door de werk ge - ver zijn mee ge deeld. Het be drag dat wordt ver meld bij de ver min de ring voor de in scha - ke lings pro jec ten en de herinschakelingsprogramma s voor zeer moei lijk te plaat sen lang du rig werk zoe ken den heeft be trek king op de vrij stel ling van de werk ge vers bij dra - gen voor deze werk ne mers en niet op de her in scha ke lings uit ke ring die de RVA toe kent als loon sub si die. D. Classificatiecriteria De in de ling naar ac ti vi teits tak ge beurt over eenk om stig de nieu we al ge me ne sys te ma ti - sche be drijfs in de ling van de eco no mi sche ac ti vi tei ten, de NACE-Bel De ge ge vens van elke werk ge ver wor den ge groe peerd vol gens zijn hoofd ac ti vi teit. De in de ling naar di men sie klas se ge beurt op ba sis van de di men sie co de van de werk ge - ver, die op ba sis van het aan tal werk ne mers op het ein de van het kwar taal wordt op ge - maakt. E. Presentatie van de resultaten Er zijn vier reek sen ta bel len. De eer ste reeks geeft een over zicht van de laat ste 17 kwar ta - len. De ver min de ring en wor den in de eer ste reeks en in de sa men vat ten de ta bel len van de twee de reeks vol gens een prin ci pe ing edeeld waar bij de in de ling van de doel groep ver - min de ring en ge volgd wordt: naast de struc tu re le ver min de ring die per de fi ni tie een al - ge me ne maat re gel is, zijn er de ver min de ring en voor ou de re werk ne mers, de maat re ge len ter be vor de ring van het aan wer ven of we gens de te werk stel ling van jonge werk ne mers, de ver min de ring en bij het aan wer ven van lang du rig werk lo zen (met in be - grip van de aan wer ving van per so nen die ont sla gen wer den als ge volg van de hers truc - tu re ring van de on der ne ming waar bij zij vroe ger wer den te werk ge steld), de ver min de ring en bij eer ste aan wer ving, de maat re ge len in het ka der van de ar beids her - ver de ling (de cri sis maat re ge len in be gre pen), de maat rege len ter be vor de ring van het aan wer ven van be gel ei ders ("men tors") in het ka der van be roeps oplei ding en bin nen het be drijf, de ver min de ring en van de werk ne mers bij dra gen die tot de ver ster king van de koop kracht lei den, en ten slot te spe ci fie ke maat re ge len voor be paal de sec to ren (het gaat hier om ver min de ring en van zo wel de werk ge vers- als de werk ne mers bij dra ge). De twee an de re reek sen ta bel len her ne men de in de ling naar ac ti vi teits tak en naar di men - sie klas se. Er is in de mees te ge val len een ta bel per doel groep ca te go rie. De doel groep "lang du rig werk lo zen" is een uit zon de ring op de re gel; er zijn im mers een heel aan tal ver schil len de sta tu ten die recht kun nen ope nen op een ver min de ring. Het is daard oor nood za ke lijk om deze ca te go rie in vijf sub ca te go rie ën on der te verd elen: de

9 eer ste groe peert de werk ne mers die in 2003 reeds van een of meer ver min de ring en ge - no ten (deze sub ca te go rie bedoelt enk el nog de in te gra tie van moei lijk te plaat sen werk lo - zen); de twee de be vat de lang du rig werk lo zen die van af 1 ja nu a ri 2004 aang ewor ven zijn; de der de be vat de ge nen die sinds 1 ja nu a ri 2004 aang ewor ven wer den in het ka der van een door stro mings pro gram ma; de vier de be vat de ge nen die aang ewor ven wer den in het ka der van de so ci a le in scha ke lings eco no mie ("SINE"); de laat ste ten slot te om vat de - ge nen die het slacht of fer zijn ge wor den van een hers truc tu re ring en op nieuw werk ge - von den heb ben ( 1 ). Er wordt van af dit kwar taal nog slechts één ta bel voor zien voor de ver min de ring en gel - inkt aan maat re ge len in het ka der van de ar beids her ver de ling: de ta bel over de maat re - ge len in voe ge sinds 2004; de twee de ta bel met be trek king op de ver min de ring en ge bon den aan ar beids tijds her ver de lings maat re ge len ten ge vol ge van de eco no mi sche en fi nan ci ële cri sis van de ja ren 2008 en 2009 wordt niet meer op ge no men (geen ver min - de ring en meer). Een ge lij kaar di ge in de ling is er ten slot te voor de ge nen wiens koop kracht is ver hoogd door een ver min de ring van de per soon lij ke bij dra gen: er is een verd eling in ener zijds de werk ne mers met lage lo nen (waar toe de mees ten be ho ren) en, an der zijds, de slacht of - fers van een hers truc tu re ring die op nieuw werk ge von den heb ben. De in vloed van de ge har mo ni seer de ver min de ring mag ze ker niet uit het oog ver lo ren wor den. Op een enk ele uit zon de ring na opent een werk ne mer die het recht opent op een doel groep ver min de ring ook het recht op de struc tu re le ver min de ring. De be dra gen van deze ver min de ring en wor den steeds apart ver meld. Het werk vo lu me dat deze werk ne - mer ge ne reert wordt daar en te gen twee maal ver meld: een maal in het ka der van de struc - tu re le ver min de ring en een maal bij de doel groep ver min de ring. F. Bijzonderheden Tel kens wan neer de struc tu re le com po nent van de ge har mo ni seer de ver min de ring een aan pas sing van de loong rens naar bo ven ken de tot waar het sup ple ment voor de lage lo - nen mag toe ge past wor den, is het be drag van de toe ge sta ne ver min de ring ges te gen. Dit ge beur de in 2005 en op 1 april De al ge me ne her ne ming van de te werk stel ling die in de loop van de laat ste kwar ta len waar ge no men werd ma ni fes teert zich even eens op het ni veau van de struc tu re le ver min de ring: ten op zich te van het vo ri ge jaar is er zo wel een stij ging van het ar beids vo lu me van de be trok ken werk ne mers als van de ge vraag de be - dra gen. Ter her in ne ring: het twee de kwar taal 2007 werd ge ken merkt door de in voe ge tre ding van een ver min de ring van de werk ge vers bij dra gen voor de te werk stel ling van ou de re werk ne mers ("ou de ren bo nus"). Deze ver min de ring is niet van toe pas sing op werk ge vers van de pu blie ke sec tor noch op be paal de werk ge vers van de privé-sec tor; ze wordt on - voor waar de lijk toe ge kend voor elke werk ne mer die min stens 50 jaar is op het ein de van het be trok ken kwar taal. Deze ver min de ring stijgt met de leef tijd, tus sen 50 en 56 jaar en tus sen 57 en 65 jaar, leef tijd waar op het maxi mum wordt be reikt; zij mag wor den ge cu - mu leerd met de doel groep ver min de ring "ou de ren" die se dert 2004 be staat. Zij wordt toe - ge staan voor zo ver het re fer te kwar taal loon van de ou de re werk ne mer (d.i. wat zou toe ge kend ge weest zijn in dien hij het vol le di ge kwar taal vol tijds te werk ge steld was) onder blijft. Het ar beids vo lu me dat door de ou de re werk ne mers die voor deze ver - min de ring het recht ope nen ge ge ne reerd werd is nooit zo hoog ge weest in een tweede kwar taal. (1) De ver mindering gekoppeld aan het op nieuw in dienst ne men van ont slagen werknemers als gevolg van een hers tructurering in de hoe danigheid van oplei der of be geleider, die wei nig suc ces ken de, is niet meer van toepassing in 2011.

10 Het ar beids vo lu me ge pres teerd door laag ge school de jonge werk ne mers aang ewor ven met een start baan over eenk omst en die op ba sis van hun di plo ma het recht op een bij dra - ge ver min de ring ope nen, blijft ho ger dan het zelf de kwar taal van vo rig jaar en ten op zich te van het vo ri ge kwar taal ( vol tijd se qui va len ten te gen over res pec tie ve lijk en ). De leef tijds ge bon den da len de ver min de ring en voor de werk ne mers tus sen 19 en 29 jaar lijkt af te nemen: zo als in het vo ri ge kwar taal is het ar beids vo lu me van de be - trok ken werk ne mers ten op zich te van het zelf de kwar taal van het jaar er voor ge daald met iets meer dan VTE (mo men teel ong eveer een he den). De ver ge lij king van de sys te men ter be voord eling van de lang du rig werk zoe ken den be - ves tigt de aan zien lij ke her ne ming ten op zich te van het vo ri ge kwar taal en het zelf de kwar - taal van het vo ri ge jaar wat de ge wo ne werk lo zen betreft. Het op nieuw aan wer ven van slacht of fers van een hers truc tu re ring blijft alle vroe ger be reik te ni veaus overstijgen. De door stro mings pro gram ma's daar en te gen stag ne ren ten op zich te van het vo ri ge kwar - taal, en da len ten op zich te van het zelf de kwar taal van het jaar er voor. In de so ci a le econo mie blijft het aan tal werk ne mers sta biel. De cij fers be tref fen de de aan wer ving en van een eer ste, twee de of der de werk ne mer in klei ne on der ne ming en lijkt een licht jes stij ging te ken nen ten op zich te van het zwak ke vo - ri ge kwar taal, maar be reikt niet het ni veau van het het zelf de kwar taal van het jaar er voor. De bij dra ge ver min de ring en ge kop peld aan de her ver de ling van de ar beid zien over het al ge meen hun suc ces ver min de ren. De an de re tij de lij ke ver min de ring en ing esteld om de eco no mi sche cri sis te gen te gaan ken nen wei nig suc ces. De ver min de ring van de werk ne mers bij dra ge voor lage lo nen werd van af 2005 om ge - doopt in "werk bo nus". Het be drag en de loong ren zen die het recht ope nen zijn fre quent on der he vig aan aan pas sing en. Een bij zon de re aan pas sing is op 1 april 2007 in voe ge ge - tre den in het ka der van de ver ho ging van het ge waar borgd ge mid deld mi ni mum maan - dink omen (GGMMI). In het ka der van de au to ma ti sche aan pas sing van de so ci a le mi ni ma aan de evo lu tie van de kos ten van het le vens on der houd, von den drie nieu we ver ho - gingen plaats, res pec tie ve lijk op 1 ja nu a ri 2008, op 1 mei 2008 en op 1 sep tem ber 2008; een wij zi ging van de aan het ge waar borgd ge mid deld mi ni mum maan dink omen (GGMMI) ge bon den loong rens trad in wer king op 1 ok to ber 2008 als ge volg van een nieu we ver ho ging van dit ink omen. Per 1 sep tem ber 2010 is er ein de lijk een stij ging van de loong rens ge beurd als ge volg van de aan pas sing van de so ci a le mi ni ma aan de evo lu - tie van de kos ten van het le vens on der houd. Dit leid de tel kens tot een stij ging van het aan - tal be trok ke nen en dus ook een stij ging van het ar beids vo lu me en van de toe ge ken de be dra gen. Niet te gen staan de de jaar lijk se aan pas sing van de lo nen aan het stij ging van het le vens on der houd die op 1 ja nu a ri in be paal de ac ti vi teits sec to ren wordt door ge - voerd, is het ar beids vo lu me dat door de ge nen die van de wer kbo nus ge nie ten ge ge ne - reerd wordt ges te gen ten op zich te van vo rig jaar, wat even eens een te ken is van de her vat ting van de ar beids markt. De tij dreeksen evenals de brochu res van af 2007 kun nen ge consulteerd wor den onder de ru briek Sta tistieken op de Web site van de RSZ ( De por taal si te van de so ci a le zekerheid ( bevat de mo gelijkheid om meer in for ma - tie te vin den met be trek king tot het toe pas sings ge bied en de mo daliteiten van de ver schillende maatregelen (zie ci al se cu ri ty.be/in struc ti ons/nl/in struc ti ons/home_em ploy er/dmfa/ /con tent.html). Voor bij komende in for ma tie, aarzel niet het adres te ge bruiken.

11 A.Tijdreeksen

12 Tabel 1a Vermindering Aantal voltijdsequivalenten 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 Structurele vermindering (als "component" van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 1 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ( 1 ) Vermindering voor hoge lonen inbegrepen. Structurele vermindering

13 Tabel 1b Vermindering Bedrag aan bijdrageverminderingen (in duizend euro) 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 Structurele vermindering (als "component" van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 1 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ( 1 ) Vermindering voor hoge lonen inbegrepen. Structurele vermindering

14 Tabel 2a Vermindering Vermindering voor oudere werknemers vanaf 57 jaar (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Vermindering van de werkgeversbijdragen voor oudere werknemers Aantal voltijdsequivalenten 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Vermindering voor oudere werknemers van 50 tot en met 56 jaar (als "component" DG van de , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 "geharmoniseerde" vermindering) , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

15 Tabel 2b Vermindering Vermindering voor oudere werknemers vanaf 57 jaar (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Vermindering van de werkgeversbijdragen voor oudere werknemers Bedrag aan bijdrageverminderingen (in duizend euro) 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Vermindering voor oudere werknemers van 50 tot en met 56 jaar (als "component" DG van de , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 "geharmoniseerde" vermindering) , , , , , , , , , , , , , , , , ,8

16 Vermindering van werkgeversbijdragen bij de aanwerving of de tewerkstelling van jonge werknemers Tabel 3a Vermindering Startbaan afgesloten voor 1/01/2004 (overgangsmaatregel) Jonge werknemers: Startbaanovereenkomst en laaggeschoold (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) - gewone vermindering Jonge werknemers: ofwel startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold ofwel startbaanovereenkomst, laaggeschoold en minder- valide of van buitenlandse afkomst (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) - verhoogde vermindering Aantal voltijdsequivalenten 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 511,3 435,9 618,7 358,9 361,3 295,2 345,1 216,9 222,1 174,2 188,8 109,6 98,9 81,6 68,3 44,5 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie een vermindering van de patronale bijdragen die degressief is met de leeftijd is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie tegelijkertijd de degressieve vermindering met de leeftijd en de gewone vermindering in het kader van de startbaanovereenkomst is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie tegelijkertijd de degressieve vermindering met de leeftijd en de verhoogde vermindering in het kader van de startbaanovereenkomst is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie tegelijkertijd de degressieve vermindering met de leeftijd en de vermindering in het kader van de startbaanovereenkomsten gesloten vóór 1/01/2004 is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Jonge werknemers: aanwerving tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 wordt (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) 5.773, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 355,9 335,2 73,4 211,2 154,6 147,5 24,7 91,7 79,3 73,5 21,3 43,9 43,4 33,4 7,2 14,1 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 ( 1 ) Aanwerving voor 1 januari Bedragen vanaf 2004 onder de rubriek "Startbaan afgesloten voor 1/01/2004 (overgangsmaatregel)".

17 Vermindering van werkgeversbijdragen bij de aanwerving of de tewerkstelling van jonge werknemers , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Tabel 3b Vermindering Startbaan afgesloten voor 1/01/2004 (overgangsmaatregel) Jonge werknemers: Startbaanovereenkomst en laaggeschoold (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) - gewone vermindering Jonge werknemers: ofwel startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold ofwel startbaanovereenkomst, laaggeschoold en minder- valide of van buitenlandse afkomst (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) - verhoogde vermindering Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie een vermindering van de patronale bijdragen die degressief is met de leeftijd is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie tegelijkertijd de degressieve vermindering met de leeftijd en de gewone vermindering in het kader van de startbaanovereenkomst is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie tegelijkertijd de degressieve vermindering met de leeftijd en de verhoogde vermindering in het kader van de startbaanovereenkomstis aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Jonge werknemers tussen 19 en 29 jaar voor wie tegelijkertijd de degressieve vermindering met de leeftijd en de vermindering in het kader van de startbaanovereenkomsten gesloten vóór 1/01/2004 is aangevraagd (als "component" DG van de "geharmoniseerde" ve Jonge werknemers: aanwerving tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 wordt (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Bedrag aan bijdrageverminderingen (in duizend euro) 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 200,6 170,1 263,3 143,6 144,4 114,8 148,7 94,3 90,0 71,0 82,3 49,8 40,5 33,8 31,2 19,2 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 219,1 202,8 48,0 129,1 94,0 87,4 15,2 55,1 47,5 42,9 12,4 26,0 25,4 19,6 4,4 8,5 7, , , ,9 738, , , ,1 549,0 833, , ,7 497,3 797, , ,5 515,8 871,3

18 Vermindering van werkgeversbijdragen bij aanwerving van langdurig werklozen en met hestructurering geconfronteerde werklozen Subtotaal oude maatregelen 2.149, , , , ,6 908,3 681,3 489,7 476,2 461,5 450,3 436,0 443,5 438,6 419,5 395,4 399,5 Tabel 4a Vermindering Aantal voltijdsequivalenten 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 Banenplan voor werkzoekenden, werkzoekend sedert minstens 12 maanden en ouder dan 45 jaar ( 1 ) Banenplan voor werkzoekenden, werkzoekend sedert minstens 24 maanden en ouder dan 45 jaar ( 1 ) Banenplan voor werkzoekenden, aangeworven door inschakelingsbedrijven Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - 75 % ( 2 ) Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen % ( 2 ) Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbenden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp ( 3 ) 29,1 21,5 10,2 1, ,2 29,7 11,5 0, ,0 1, ,9 290,4 250,8 199,9 154,8 98,5 45, ,0 973,7 777,7 584,6 437,5 294,5 138, ,9 572,3 556,7 543,8 536,2 515,4 496,7 489,7 476,2 461,5 450,3 436,0 443,5 438,6 419,5 395,4 399,5 Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 312 dagen in periode van 18 maanden of langdurig werkzoekenden gedurende 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting onderneming Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 624 dagen in periode van 36 maanden Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 936 dagen in periode van 54 maanden Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 1560 dagen in periode van 90 maanden Preventie- en Veiligheidspersoneel (minder dan 45 jaar), langdurig werkzoekenden gedurende 624 dagen in periode van 36 maanden Langdurig werkzoekenden (minstens 45 jaar) gedurende 156 dagen in periode van 9 maanden Langdurig werkzoekenden (minstens 45 jaar) gedurende 312 dagen in periode van 18 maanden Preventie- en Veiligheidspersoneel (minstens 45 jaar), langdurig werkzoekenden gedurende 156 dagen in periode van 9 maanden Subtotaal werkzoekenden (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) 6.259, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 13,5 14,7 15,2 15,0 15,0 14,6 13,5 13,7 15,2 14,6 13,5 11,9 11,0 7,9 5,7 2,9 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 31,2 34,5 35,3 34,8 34,9 35,0 35,0 35,2 35,0 37,9 38,3 39,9 43,4 42,9 44,8 47,4 50, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

19 Doorstromingsprogramma: VUW van minder dan 25 jaar, laaggeschoold en met minstens 9 maanden uitkering of VUW van minder dan 45 jaar en met minstens 12 maanden uitkering Doorstromingsprogramma: VUW van minder dan 45 jaar en met minstens 24 maanden uitkering Doorstromingsprogramma: VUW van minstens 45 jaar et met minstens 12 maanden uitkering Doorstromingsprogramma: VUW met minstens 45 jaar en met minstens 24 maanden uitkering Subtotaal doorstromingsprogramma's (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) "SINE": VUW met 312 dagen uitkering (18 laatste maanden) of rechthebbenden op maatschappelijke integratie gedurende 156 dagen (9 laatste maanden) ( 4 ) "SINE": VUW met 624 dagen uitkering (36 laatste maanden) of rechthebbenden op maatschappelijke integratie gedurende 312 dagen (18 laatste maanden) ( 4 ) "SINE": personen met minstens 45 jaar ofwel VUW ofwel rechthebbenden op maatschappelijke integratie, gedurende 156 dagen (9 laatste maanden) Subtotaal sociale inschakelingseconomie - "SINE" (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Aanwerving vóór 1/1/2007 van werknemers die ontslagen werden wegens een herstructurering Aanwerving na 1/1/2007 van werknemers jonger dan 45 jaar die ontslagen werden wegens een herstructurering Aanwerving na 1/1/2007 van werknemers met minstens 45 jaar die ontslagen werden wegens een herstructurering Aanwerving, vanaf 1/1/2010 tot 31/12/2011, als "opleider" of "begeleider" van werknemers die ontslagen werden wegens een herstructurering Subtotaal herstructurering (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) 825,9 428,0 752,8 768,7 795,2 571, ,2 916,8 922,6 634,8 955,8 962,9 967,7 594,5 860,8 860,2 860, , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 33,3 34,4 44,9 53,5 50,7 42,8 49,8 70,6 73,7 56,5 76,8 78,2 77,5 55,6 66,6 58,1 51,4 319,3 297,3 386,6 419,5 444,3 414,5 464,8 488,8 503,3 442,4 476,7 446,2 432,6 354,0 429,1 436,2 444, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 544,6 542,5 562,4 556,4 565,0 578,2 600,6 576,9 634,6 659,9 755,8 785,3 847,3 865,6 921,3 954,0 998, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 213, ,9 959, , ,2 944,2 706,3 489,7 444,1 504,0 649,9 952, , , , , , ,5 144,2 241,1 457,1 658,0 747,3 805,8 735,1 788,1 844,1 934,0 981, , , , , , , ,1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 ( 1 ) Aanwerving voor 1 januari Vanaf 2004, gaat het over het "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering. ( 2 ) Aanwerving tussen 1 januari 2002 en 31 december Vanaf 2004, gaat het over het "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering. ( 3 ) Aanwerving voor 1 januari Vanaf 2004, gaat het over het "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering. ( 4 ) Deze twee gevallen van sociale inschakelingseconomie betreffen moeilijk te plaatsen werklozen van onder 45 jaar.

20 Vermindering van werkgeversbijdragen bij aanwerving van langdurig werklozen en met hestructurering geconfronteerde werklozen Subtotaal oude maatregelen 1.747, , , ,0 916,5 667,3 684,3 406,3 392,7 333,0 472,5 352,4 359,5 305,1 455,7 338,4 346,0 Tabel 4b Vermindering Bedrag aan bijdrageverminderingen (in duizend euro) 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 Banenplan voor werkzoekenden, werkzoekend sedert minstens 12 maanden en ouder dan 45 jaar ( 1 ) Banenplan voor werkzoekenden, werkzoekend sedert minstens 24 maanden en ouder dan 45 jaar ( 1 ) Banenplan voor werkzoekenden, aangeworven door inschakelingsbedrijven Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - 75 % ( 2 ) Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen % ( 2 ) Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbenden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp ( 3 ) 12,5 9,1 4,3 0, ,4 28,2 12,0 0, ,8 0, ,3 122,0 108,3 85,5 65,9 41,7 19, ,8 898,8 820,4 585,6 441,0 285,0 150, ,9 325,2 530,1 409,5 409,6 340,6 515,2 406,3 392,7 333,0 472,5 352,4 359,5 305,1 455,7 338,4 346,0 Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 312 dagen in periode van 18 maanden of langdurig werkzoekenden gedurende 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting onderneming Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 624 dagen in periode van 36 maanden Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 936 dagen in periode van 54 maanden Langdurig werkzoekenden (minder dan 45 jaar) gedurende 1560 dagen in periode van 90 maanden Preventie- en Veiligheidspersoneel (minder dan 45 jaar), langdurig werkzoekenden gedurende 624 dagen in periode van 36 maanden Langdurig werkzoekenden (minstens 45 jaar) gedurende 156 dagen in periode van 9 maanden Langdurig werkzoekenden (minstens 45 jaar) gedurende 312 dagen in periode van 18 maanden Preventie- en Veiligheidspersoneel (minstens 45 jaar), langdurig werkzoekenden gedurende 156 dagen in periode van 9 maanden Subtotaal werkzoekenden (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) 5.904, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 13,6 14,8 15,3 15,0 15,0 14,8 13,7 13,9 15,7 14,7 13,7 12,0 11,0 8,0 5,7 3,0 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 31,3 34,7 35,8 34,9 35,0 35,0 35,0 35,6 35,5 38,3 39,9 40,2 44,3 43,2 45,1 47,7 50, , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

21 Doorstromingsprogramma: VUW van minder dan 25 jaar, laaggeschoold en met minstens 9 maanden uitkering of VUW van minder dan 45 jaar en met minstens 12 maanden uitkering Doorstromingsprogramma: VUW van minder dan 45 jaar en met minstens 24 maanden uitkering Doorstromingsprogramma: VUW van minstens 45 jaar et met minstens 12 maanden uitkering Doorstromingsprogramma: VUW met minstens 45 jaar en met minstens 24 maanden uitkering Subtotaal doorstromingsprogramma's (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) "SINE": VUW met 312 dagen uitkering (18 laatste maanden) of rechthebbenden op maatschappelijke integratie gedurende 156 dagen (9 laatste maanden) ( 4 ) "SINE": VUW met 624 dagen uitkering (36 laatste maanden) of rechthebbenden op maatschappelijke integratie gedurende 312 dagen (18 laatste maanden) ( 4 ) "SINE": personen met minstens 45 jaar ofwel VUW ofwel rechthebbenden op maatschappelijke integratie, gedurende 156 dagen (9 laatste maanden) Subtotaal sociale inschakelingseconomie - "SINE" (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Aanwerving vóór 1/1/2007 van werknemers die ontslagen werden wegens een herstructurering Aanwerving na 1/1/2007 van werknemers jonger dan 45 jaar die ontslagen werden wegens een herstructurering Aanwerving na 1/1/2007 van werknemers met minstens 45 jaar die ontslagen werden wegens een herstructurering Aanwerving, vanaf 1/1/2010 tot 31/12/2011, als "opleider" of "begeleider" van werknemers die ontslagen werden wegens een herstructurering Subtotaal herstructurering (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) 669,3 350,1 653,0 640,7 678,5 504, ,1 805,4 797,1 542,0 853,1 823,7 837,0 510,2 801,1 761,6 758, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 30,4 31,3 42,5 47,9 45,7 38,8 49,1 62,6 67,4 51,0 67,0 66,9 67,0 47,4 63,3 51,8 48,6 267,9 249,8 345,6 358,9 396,9 388,0 465,4 467,5 486,8 435,1 485,7 434,5 422,8 349,8 441,6 428,1 441, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 434,8 381,5 530,2 458,6 478,9 455,4 636,0 531,6 576,0 549,0 779,3 701,0 765,5 710,6 986,4 891,9 952, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 911, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 97, ,0 968, , ,4 971,2 722,3 525,9 472,8 534,2 685, , , , , , , ,8 150,2 248,3 491,3 689,9 721,8 733,4 677,2 637,8 637,4 685,2 773,0 963, , , , , , ,2 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ( 1 ) Aanwerving voor 1 januari Vanaf 2004, gaat het over het "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering. ( 2 ) Aanwerving tussen 1 januari 2002 en 31 december Vanaf 2004, gaat het over het "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering. ( 3 ) Aanwerving voor 1 januari Vanaf 2004, gaat het over het "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering. ( 4 ) Deze twee gevallen van sociale inschakelingseconomie betreffen moeilijk te plaatsen werklozen van onder 45 jaar.

22 Tabel 5a Vermindering 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 Terugbetaling van administratiekosten erkend sociaal secretariaat (eerste werknemer) ( 2 ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Terugbetaling van administratiekosten erkend sociaal secretariaat (tweede werknemer) ( 2 ) Eerste aanwervingen: eerste werknemer (als "component" DG van de "geharmoniseerde" , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 vermindering) ( 1 ) Eerste aanwervingen: tweede werknemer (als "component" DG van de "geharmoniseerde" , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 vermindering) ( 1 ) Eerste aanwervingen: derde werknemer (als "component" DG van de "geharmoniseerde" 8.530, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 vermindering) ( 1 ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 ( 1 ) Aanwerving vanaf 1 januari ( 2 ) De aantallen opgenomen onder deze rubriek worden niet bij de andere aantallen opgeteld. Vermindering van werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen Aantal voltijdsequivalenten

23 Tabel 5b Vermindering Terugbetaling van administratiekosten erkend sociaal secretariaat (eerste werknemer) 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/ Terugbetaling van administratiekosten erkend sociaal secretariaat (tweede werknemer) Eerste aanwervingen: eerste werknemer (als "component" DG van de "geharmoniseerde" , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 vermindering) ( 1 ) Eerste aanwervingen: tweede werknemer (als "component" DG van de "geharmoniseerde" 6.437, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 vermindering) ( 1 ) Eerste aanwervingen: derde werknemer (als "component" DG van de "geharmoniseerde" 3.691, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 vermindering) ( 1 ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 ( 1 ) Aanwerving vanaf 1 januari Vermindering van werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen Bedrag aan bijdrageverminderingen (in duizend euro)

24 Vermindering van werkgeversbijdragen in geval van collectieve arbeidsduurvermindering en hervedeling van arbeid Tabel 6a Vermindering Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - Opvolgingsvermindering (wet van 2001) ( 1 ) Arbeidsduurvermindering (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 2 ) Vierdagenweek (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 2 ) Arbeidsduurvermindering met vierdagenweek (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 3 ) Tijdelijke arbeidsduurvermindering ten gevolge van de crisis (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Tijdelijke arbeidsduurvermindering met vierdagenweek ten gevolge van de crisis (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Aantal voltijdsequivalenten 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 27,3 80,9 80,1 78,7 62,6 11,9 37,5 36,1 28,9 141,7 211,4 193,2 101,2 100,7 103,4 95,5 8,8 84,6 77,9 5,7 14,1 19,2 30,2 30,1 27,7 190,5 416,1 575,4 528,4 303,1 225,4 59,7 98,2 132, ,2 137,4 50,9 63,9 47,6 40,0 3, , ,8 717,2 661,5 247,3 151,4 37, , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 ( 1 ) In voege getreden bij de onderneming vóór 1 oktober ( 2 ) In voege getreden bij de onderneming vóór 1 oktober 2003 (toepassing van de wet van 2001). ( 3 ) Combinatie van de vierdagenweek in voege getreden bij de onderneming na 1 oktober 2003 en van de arbeidsduurvermindering in voege getreden voor of na 1 oktober 2003 (toepassing van de wet van 2001).

25 Vermindering van werkgeversbijdragen in geval van collectieve arbeidsduurvermindering en hervedeling van arbeid Tabel 6b Vermindering Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - Opvolgingsvermindering (wet van 2001) ( 1 ) Arbeidsduurvermindering (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 2 ) Vierdagenweek (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 2 ) Arbeidsduurvermindering met vierdagenweek (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) ( 3 ) Tijdelijke arbeidsduurvermindering ten gevolge van de crisis (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Tijdelijke arbeidsduurvermindering met vierdagenweek ten gevolge van de crisis (als "component" DG van de "geharmoniseerde" vermindering) Bedrag aan bijdrageverminderingen (in duizend euro) 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/ , ,2 706, , , , , , , ,2 970, , , , , , , , , ,0 11,2 33,6 33,9 32,7 26,0 4,8 15,5 15,1 11,7 57,5 91,4 82,6 40,8 40,8 42,6 38,5 3,6 74,5 67,7 5,5 12,9 19,5 30,0 30,4 28,0 210,3 435,0 603,4 550,2 314,6 229,4 61,2 93,7 133, ,4 90,3 40,7 51,5 39,9 34,2 2, , ,6 735,7 672,6 259,1 164,5 41, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 ( 1 ) In voege getreden bij de onderneming vóór 1 oktober ( 2 ) In voege getreden bij de onderneming vóór 1 oktober 2003 (toepassing van de wet van 2001). ( 3 ) Combinatie van de vierdagenweek in voege getreden bij de onderneming na 1 oktober 2003 en van de arbeidsduurvermindering in voege getreden voor of na 1 oktober 2003 (toepassing van de wet van 2001).

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2011: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2010: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2010: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2010: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2010: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2011: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2011: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 Vei ling re gle ment Skandinavië NFV Vereniging Arti kel 1 Inzend voor waar den a. Ma te ri aal kan, des ge wenst na voor over

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2009: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen v an de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2007: aantal betrokken werknemers en bud ge ttaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2013: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2013: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2013: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2014: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 Reg le ment rond zend ver keer Skandinavië NFV Vereniging Artikel 1 Algemene bepalingen a. Alle ar ti ke len in dit re gle ment,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2014: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Nor ge ska ta lo gen 2014

Nor ge ska ta lo gen 2014 Ton Steen bak kers Nor ge ska ta lo gen 2014 Wat er te vin den is aan nieuw tjes en spe ci - a le ar ti ke len: - De post ze gels in kro nen-waar den met de beel te nis van Kong Haak on VII uit 1946. Dit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2015: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2014: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2014: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2015: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten'

Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten' Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten' Adrien Roose zat de voor bije jaren op een rol ler coas ter. Samen met zijn zus en twee jeugd vrien den start te de van daag 29-ja ri ge han

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2016: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2007 Uit gave vol gens de Nace-Bel 2008 (Nace Rev. 2) rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2016: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2016: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Les 1 Inleiding: wie is btw-ondernemer en actuele ontwikkelingen

Les 1 Inleiding: wie is btw-ondernemer en actuele ontwikkelingen Co ördinator: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Bel as ting ad vi seur bij Loy ens & Loeff N.V. en te vens hoog le raar be las ting recht aan de Eras mus Uni ver si teit Rot ter dam (Ca pa ci teits groep

Nadere informatie

DE NIEU WE BEL GI SCHE WET GE VING OVER DE OPLEI DING EN PROEF DIER KUN DE: EEN VER GE LIJKING MET DE NE DER LAND SE WET- EN RE GEL GE VING

DE NIEU WE BEL GI SCHE WET GE VING OVER DE OPLEI DING EN PROEF DIER KUN DE: EEN VER GE LIJKING MET DE NE DER LAND SE WET- EN RE GEL GE VING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 330-339 Over zicht 330 DE NIEU WE BEL GI SCHE WET GE VING OVER DE OPLEI DING EN PROEF DIER KUN DE: EEN VER GE LIJKING MET DE NE DER LAND SE WET- EN RE

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 41 10 Exit cue: Daar leeft Thomas. 2. Liz+Gina 10 Zorg dat e 10 54 58 D 10 Zorg dat Zorg dat Zorg dat al - le re-gels kent van dit groots ex per-i- ment, dan draag e i aan on-ze maat-schap- pi. Geen al

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2007 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

Algemene inleiding Pag. 1 Inlei ding Ontwik ke ling dou a ne recht Struc tuur hui di ge dou a ne wet ge ving EG 9

Algemene inleiding Pag. 1 Inlei ding Ontwik ke ling dou a ne recht Struc tuur hui di ge dou a ne wet ge ving EG 9 INHOUD LES 1 Pag. 1 Inlei ding 6 1.1 Ontwik ke ling dou a ne recht 7 1.2 Struc tuur hui di ge dou a ne wet ge ving EG 9 1.3 Struc tuur hui di ge dou a ne wet ge ving Ne der land 10 1.4 Dou a ne ge bied

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2016: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Snelle ramingen van de tewerkstelling (RSZ) voor het eerste kwartaal 2012 Document gepubliceerd onder de bescherming van het College van administrateurs-generaal van

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. VERBINTENISSENRECHT mw mr. R. Bie ren brood spot, Nau tadu tilh N.V., Rotterdam mr. K.J. Krze min ski, Nau tadu tilh N.V.

HOOFDARTIKEL. VERBINTENISSENRECHT mw mr. R. Bie ren brood spot, Nau tadu tilh N.V., Rotterdam mr. K.J. Krze min ski, Nau tadu tilh N.V. 13 ja nu a ri 2011 Pa gi na 21 HOOFDARTIKEL VERBINTENISSENRECHT mw mr. R. Bie ren brood spot, Nau tadu tilh N.V., Rotterdam mr. K.J. Krze min ski, Nau tadu tilh N.V., Rot - ter dam Over schadebeperking

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 44 / 8 no vem ber 2001 Inhoud Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. pag. 13 Arbeid Banen, loon en arbeidsduur

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Installatiehandleiding Symbolen

Installatiehandleiding Symbolen i Installatiehandleiding Symbolen Voor AutoCAD Versie 7.0 juli, 2018 Laatste versie handleiding en film ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup....................

Nadere informatie

Getto s en pleinen. Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, augustus 2000 te Doorn. redactie: Hans Groen

Getto s en pleinen. Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, augustus 2000 te Doorn. redactie: Hans Groen 1 Getto s en pleinen Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, augustus 2000 te Doorn redactie: Hans Groen Amsterdam: HaGé-Uitgeverij / Doorn: Stichting Christelijk-Sociaal Congres 2000 Dit verslag

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2009 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2007 Uit gave vol gens de Nace-Bel 2008 (Nace Rev. 2) rijksdienst voor

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Een huis om in te wonen Een maatschappij met hart en ziel!

Een huis om in te wonen Een maatschappij met hart en ziel! Een huis om in te wonen Een maatschappij met hart en ziel! Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 25 & 26 augustus 2010 te Doorn redactie: Wim Eikelboom Hans Groen Doorn: Stichting

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 MediaOne Plus

Hoofdstuk 13 MediaOne Plus Hoofdstuk 13 MediaOne Plus U ge bruikt Paint Shop Pro Photo? Dan be werkt u vast en ze ker di gi ta le foto s. We heb ben goed nieuws voor u: Corel le vert Me di aone Plus gra tis bij Paint Shop Pro Photo

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Schepping & Samenleving

Schepping & Samenleving Schepping & Samenleving Een duurzame relatie (tweede, gecorrigeerde, druk) redactie: Jan-Willem van den Braak Wim Eikelboom Hans Groen Doorn: Stichting Christelijk-Sociaal Congres 2011 i De cong res com

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

10. Zout is goed (Scheveningse kuren, een opera over 200 jaar badplaats)

10. Zout is goed (Scheveningse kuren, een opera over 200 jaar badplaats) 10. goed (Scheveningse kuren, een opera over 00 jaar badplaats) Moderato (q = 10) 6 L'istesso teo (q = q.) student Johan 6 8 Da-mes en he-ren ook, luis-ter goed naar wat ik u ver-tel! Is je 13 le-ven een

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Menselijkheid als maat

Menselijkheid als maat 1 Menselijkheid als maat Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 26 augustus 2005 te Doorn met bijdragen van o.a. René Paas Karien van Gennip Maarten Verkerk André Rouvoet redactie:

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2009 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Inhoud. Co lo fon. Stichting Tamsarya Activiteiten Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer

Inhoud. Co lo fon. Stichting Tamsarya Activiteiten Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer december 2017 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Les 10 De prak tijk: gro te en klei ne organisaties W. Schee pens

Les 10 De prak tijk: gro te en klei ne organisaties W. Schee pens Les 10 De prak tijk: gro te en klei ne organisaties W. Schee pens 1e edi tie 2007 EUROFORUM UITGEVERIJ BV Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de leer gang Duur zaam ondernemen, aan vaardt de uit ge

Nadere informatie

Herstel het vertrouwen

Herstel het vertrouwen Herstel het vertrouwen Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 27 & 28 augustus 2009 te Doorn redactie: Wim Eikelboom Doorn: Stichting Christelijk-Sociaal Congres 2009 De congrescommissie

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie