INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X"

Transcriptie

1 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den. Copy: Copy kan ge stuurd wor den naar : W. v. Midlum Hoofd straat TS Wierum ting ops.nl Bankrelatie: IBAN NL88RABO INHOUD Voorwoord Lotgenotendag 26 september te Harderwijk Smit draad Nijmegen Een cadeautje voor onze stichting Lotgenotencontactdag Delft Jubileum 25 jaar OPS Contributie 2016 Omgaan met OPS Bureau Beroepsziekten bestaat 15 jaar Activiteiten 2016 Contactpersonen Agenda Secretariaat: Hoofd straat TS Wierum Tel: ops.nl www: stichting ops.nl Raad van Toe zicht: Dhr. Marjan van Noort - voor zit ter Dhr. Go vert Jan Knot ter Dhr. Wim Eshuis Dhr. Her man Leisink Dhr. Gert van der Laan Janke van Midlum, Wierum - Directeur De re dac tie be houdt zich het recht voor ar ti ke len die niet in de pe ri o diek pas sen te wei ge ren en/of in te kor ten. Opzeg gen van het lid maat schap dient schrif te lijk voor 1 ja nu a ri te ge schie den! Copy vol gen de pe ri o diek in le ve ren voor 1 maart 2016

2 Redactie: W. v. Midlum Hoofdstraat TS Wierum Te l: december 2015 Bes te le den en do na teurs, Het zijn ver war ren de tij den. Hon derd dui zen den mensen moeten huis en haard verlaten vanwege oorlog en ge - weld. Ze zoe ken een vei lig heenk omen in Jor da nië, Li ba non, Tur kije en bij ons in Eu ro pa. Ge luk kig zijn we een gast vrij land en pro be ren we de vluch te ling en een plek te ge ven waar ze tot rust kun nen ko men en kun nen star - ten met een nieuw le ven in Ne der land. Het le vert hier en daar best wel dis cus sie op, wat ook heel lo gisch is. Als er in eens heel veel men sen in je dorp ko men die vreemd voor je zijn en al le maal bij el kaar ge huis vest wor den schrik je toch wel even. Ho pe lijk kun nen ze als het weer vei lig is - te rug naar hun ei gen land. Ik moet er zelf niet aan den ken te moe ten vluch ten, een bar re tocht mee te ma ken en er gens in een vreemd land, waar ik de taal en de cul tuur niet ken, met ve len an de ren te moe ten af wach ten wat er met je ge beurt. Wat zijn we dan toch gelukkig om in een land als Nederland te kunnen leven. He laas komt ook het ge weld ook voor ons dich ter bij, niet al leen aan sla gen in Li ba non en Tur kije met vele do - den, maar ook in Pa rijs. Dat een stel ge ra di ca li seer de jong eren tot zo iets vre se lijks in staat zijn, het zal je kind maar wezen. La ten we ho pen dat we de ko men de tijd rust krij gen en geen el len de meer. Dat we de feest da gen en het nieu - we jaar met el kaar kun nen vieren. Het wordt voor ons als OPS stich ting trou wens een bij zon der jaar. In 2016 be staan we 25 jaar en dat vie ren we op 24 sep tem ber 2016 in Har der wijk. Zet die da tum maar vast in uw agenda. Ik sluit mede na mens de Raad van Toe zicht le den en Janke af met u fij ne kerst da gen, een mooi uit ein de en een goed begin van 2016 te wen sen. We ho pen u ook in 2016 weer te ont moe ten op een van onze da gen en voor al ook op 24 sep tem ber in Harderwijk. Mar jan van Noort voor zit ter

3 2 LOTGENOTENDAG 26 SEPTEMBER 2015 TE HARDERWIJK Het was al weer een tijd je ge le den dat een van de le - den van een sol vent-team op een lot ge no ten dag van onze stich ting aan we zig was. Op 26 sep tem ber was Eve lien van Va len, neu ro psycho lo ge en hoofd van het sol vent-team Amster dam aan we zig op onze lot ge no ten dag. Een dag die in het teken zou staan van het omgaan met OPS. Een flink aan tal van ruim 50 le den en ook een aan - tal ex tra gas ten wa ren af ge ko men op deze dag. Na een har te lijk wel kom en ont vangst met kof fie en lek kers, ging de och tend om half 11 van start. Eve lien gaf eerst een kor te im pres sie over het geen al ge meen be kend is over OPS en voor een groot aan tal van ons kla re kost is. Daar na ver tel de ze over een on der zoek on der OPS-pa tiën ten waarbij er werd ge con sta teerd dat er een dui de lijk te - kort/af na me van do pa mi ne be staat on der onze groep pa tiën ten. Ver vol gens gaf ze nog een uit ge - brei de uit leg over de sol vent-teams en hun werk - wij ze. Eén van de le den vond het vreemd dat in het team geen er va rings des kun di ge zat. Echter, een er - va rings des kun di ge is géén me di cus en voor het stellen van een diagnose heb je nu eenmaal medici no dig. Veel le den ga ven aan dat na dat de di ag no se ge steld is ze ei gen lijk aan hun lot wor den over ge la ten. De er va ring van de af ge lo pen 20 jaar leert dat er dan een gro te zoek tocht ont staat naar hulp bij het le ren om gaan met OPS. Ook wordt er re gel ma tig hulp ge vraagd door men sen die niet door oplos mid de - len, maar door an de re ge vaar lij ke stof fen ziek zijn ge wor den. Het werk van het sol vent-team is daardoor ook uit ge brei der ge wor den. Er worden voor de lunch nog een flink aan tal vra gen over diverse stoffen en hun gevaren ge steld. Na een heer lij ke lunch laat Eve lien film ma te ri aal zien over een pa tiën t die moet le ren om gaan met zijn be per kin gen. Er zijn veel si tu a ties te zien die erg her ken baar zijn voor de aan we zi gen. Ge za - men lijk wor den de beel den en de ad vie zen die hier in naar vo ren ge ko men, be spro ken aan de hand van een stap pen plan. Voor ve len was dit een ech te eyeopener. Verstokte OPS-ers gaven onderling aan dat ze deze ge schet ste werk wij ze nog nooit had den over wo gen en er werd al direct flink ge discus - sieerd hier over. Na een zeer leu ke en in for ma tie ve dag werd Eve - lien har te lijk be dankt voor haar bij dra ge en de zeer goe de wij ze van in for me ren zo dat het voor ie der - een een zeer waar de vol le bij een komst is geweest. Eve lien van Valen NB: een sa men vat ting van de bij dra ge van Eve lien met een stappenplan treft u el ders in deze Klok - kenluider aan.

4 3 SMIT DRAAD NIJMEGEN EEN CADEAUTJE VOOR ONZE STICHTING Als je ja rig bent ont vang je vaak ca deau tjes. Ca - deau tjes ge ven is heel leuk, maar ont vang en is toch wel het leukst. In sep tem ber 2016 is de stich ting ja - rig en deze zou het heel leuk vin den om ook ca - deau tjes te ont vang en. Nu we ten we al één heel mooi ca deau tje dat we zul len ont vang en en dát ca - deau tje ont vang en we om door te ge ven aan u, onze le den! Wat dat is? Nu u zult moe ten wachten tot onze jubileumdag. In juli werd er in de media uit ge breid aan dacht ge - schonk en aan de ar beids om stan dig he den bij het be drijf Smit draad te Nij me gen. De FNV gaf rucht - baar heid aan de om stan dig he den waar in de medewer kers van dit be drijf moe ten wer ken en dat ve len van hen ernsti ge ge zond heids klach ten on dervin - den. Er was al veel on rust ont staan en zo wel te le vi - sie als de schrij ven de pers berichtten veel hieromtrent. De FNV heeft ons al stich ting uit ge no digd om te ko men ver tel len over de ge va ren van wer ken met scha de lij ke stof fen en de ef fec ten die deze kun nen heb ben op de ge zond heid. Aan ge zien de me de werkers in ploe gen dien sten wer ken, ga ven we op één dag drie keer een pre sen ta tie aan me de wer kers. Met be hulp van een power point pre sen ta tie en op haar ei gen ma nier gaf Janke van Mid lum de pre - sen ta ties. Het maak te veel in druk bij een aan tal me de wer kers en men sen die er eerst niets van wil - den we ten om dat zij (nog) geen klach ten had den, schrok ken be hoor lijk na de pre sen ta tie te hebben aang ehoord. Ook een aan tal part ners wa ren aan we - zig en deze her ken den zeer veel in de pre sen ta tie. Twij fel den een aan tal nog, na dien wa ren ve len over tuigd dat er bin nen het be drijf het nodige moet veranderen wil men nog zijn pensioen in goede gezondheid halen. Een aan tal werk ne mers is ter stond do na teur ge - wor den of heb ben mid dels per soon lijk ad vies on - der steu ning ge kre gen. We heb ben in tus sen van de FNV be gre pen dat er het no di ge aan het ver an de ren is bin nen het be drijf. We ho pen dat we zo op meer plaat sen daad wer ke lijk een bij dra ge kun nen leve - ren aan betere arbeidsomstandigheden. Maar, het zou ook heel mooi zijn als u een ca deau - tje kunt ge ven door bij voor beeld een do na teur te wer ven voor ons. Dat kan soms heel dicht bij zijn in uw ei gen ge zin of di rec te fa mi lie. Met een do na - teur schap komt er ex tra geld bin nen, geld dat we weer aan u en de ac ti vi tei ten kun nen bes te den. Maar ook ge woon een fi nan ci ële gift is ui ter aard van har te wel kom. Soms is er een be drijf dat be - sluit géén kerst kaar ten te stu ren, maar het hier mee uit ge spaarde geld aan een goed doel schenkt, soms is er een bruids paar die bij de col lec te in de kerk dit aan een goed doel schenkt. En soms, over lijdt een OPS-pa tiën t en be sluit de fa mi lie een gift voor ons te vra gen. En héél soms, ontvangen we een schenking uit een na la ten schap. Denk eens bij u zelf na wat u even tueel voor onze stich ting kunt be te ke nen. Wij zijn u er dank baar voor.

5 4 LOTGENOTENCONTACTDAG DELFT Op za ter dag 19 sep tem ber or ga ni seer de onze stich - ting een lot ge no ten con tact dag te Delft. In deze pracht i ge oude stad ont moet ten we el kaar mid den in het cen trum van Delft in t Kar re wiel voor een kopje kof fie met wat lek kers. Ruim 40 per so nen wa ren aan we zig op deze dag om ge za men lijk met el kaar van ge dach ten te wis se len in een ont span - nen de om ge ving en ook nog de fraaie stad Delft te be kij ken. Delft toon de. Opval lend wa ren de pracht i ge hui zen die we on der weg za gen, maar ook de wij ze van par ke ren de auto s aan de grach ten deed ve len de wenk brau wen fron sen. Onder weg kwam er nog wat troep in de schroef dus onze schip per moest on der gro te hi la ri teit even wat reparatiewerkzaamheden uit voe ren. Al met al een zeer waardevolle dag die flink werd gewaardeerd en de mensen een fijne dag heeft bezorgd. Na de kof fie wan del den we in twee groe pen on der lei ding van een gids naar één van de hoog te pun ten van Delft de nieu we Kerk. In deze kerk vin den we het praal graf van Wil lem van Oran je en gra ven van de le den van het ko nink lijk huis sinds eeu wen. Voor de mees ten van ons zit ten de beel den van de bij zet ting van Prin ses Ju li a na, Prins Bern hard en Prins Claus nog vers in ons ge heu gen, en men kon nu met ei gen ogen zien wat men des tijds via de te - le vi sie kon waar ne men. In de kerk werd ont zet tend veel in for ma tie gegeven omtrent de geschiedenis. Ge za men lijk werd er een lunch ge no ten in t Kar re - wiel en daar na wan del den we naar een rond vaart - boot die ons van af het wa ter zeer fraaie plek jes van

6 5

7 6 JUBILEUM 25 JAAR OPS Op za ter dag 24 sep tem ber ge denk en we het feit dat onze stich ting 25 jaar be staat. Dit wil len we niet stil le tjes voor bij la ten gaan. Hoe wel de aan lei ding voor ons be staan triest is, heb ben we de af ge lo pen 25 jaar wel la ten zien dat we er toe doen. Dat we we zen lijk ding en kun nen be rei ken, maar dat de weg er naar toe, niet ge mak ke lijk is en ons ook niet gemakkelijk wordt gemaakt.??? En ja, er is nog iets maar daar kun nen we op dit mo - ment nog niet over naar bui ten tre den. Een aan tal za ken ko men de ko men de twee we ken nog aan de orde en we ho pen dat dit begin ja nu a ri in de stei - gers staat. Als al les lukt zo als we voor ogen heb ben zul len we daar begin ja nu a ri via onze nieuws brief en web site ie der een over in for me ren! We zijn al een tijd je be zig met het ma ken van plan - nen in het ka der van dit ju bi leum en ver vol gens het zoe ken naar de fi nan ci ële mid de len die een en an - der mo ge lijk moe ten ma ken. Lang zaam krijgt al les een beet je ge stal te en we ho pen voor het ein de van dit jaar alles rond te hebben. Jubileumboek: We wil len graag een boek uit ge ven waar in de rol van ons als pa ti ëntenorganisatie dui de lijk naar vo - ren komt. Waar uit blijkt hoe een or ga ni sa tie als de onze in staat is ge weest om sa men met an de ren wet ge ving op het ge bied van oplos mid de len te re a - li se ren, hoe er sol vent-teams tot stan d zijn ge ko - men, en hoe wij als or ga ni sa tie een ver nieu wen de wij ze van lot ge no ten con tact tot stan d heb ben ge - bracht. De rol van de slacht of fers wordt hier ook dui de lijk in be trok ken Jubileumdag: Op 24 sep tem ber vieren we dan ons ju bi leum. We ho pen dan ook oprecht dat veel van onze le den deze dag zul len be zoe ken. Na tuur lijk een och tend - ge deel te met on der an de re hoog waar dig heidsbe - kle ders, én de pre sen ta tie van het ju bi leum boek. Maar ook een mid dag ge deel te waar in een lach cen - traal zal staan. Het vol le di ge pro gram ma krijgt u t.z.t. nog te ho ren. INNING CONTRIBUTIE 2016 Eind ja nu a ri zal de con tri bu tie voor 2016 weer via de automatische incasso worden geïnd. Voor een ie der dit geen au to ma ti sche in cas so wil is er de mo - ge lijk heid om dit via een nota te vol doen. Mocht u in het ver le den een nota ge kre gen heb ben, dan krijgt u die in ja nu a ri ook weer. De contributie bedraagt voor 2016 net als voor ,= per jaar. Meer overmaken mag al tijd.

8 7 OMGAAN MET OPS Zo als bij na alle pa tiën ten met niet-aan ge bo ren her - sen let sel er va ren, is het om gaan met her sen scha de een hele op ga ve. Dit geldt na tuur lijk ook voor het om gaan met OPS. Bij de Sol vent Te ams ho ren we veel ver ha len van pa tiën ten die moe ten le ren le ven met de di ag no se OPS. Je le ven aan pas sen aan OPS is een hele op ga ve. De meest ge hoor de be per kin g in het da ge lijk se le ven van OPS pa tiën ten is het ge - brek aan ener gie; Ding en die voor heen mak ke lijk wa ren, zijn op eens moei lijk. Het doen van meer de - re ding en te ge lijk lukt niet meer. Alles kost meer tijd. Dit kan frus tra tie ople ve ren. Ook spe len bij na al tijd zorgen om de toekomst: op financieel, maar ook op sociaal vlak. Veel pa tiën ten heb ben de nei ging om zich te rug te trek ken: de con fron ta tie met an de ren niet meer aan te gaan. Of de con fron ta tie met wat niet meer goed gaat uit de weg te gaan. Bij som mi ge men sen valt het werk weg, waar door ook een au to ma ti sche dagindeling en so ci a le con tac ten weg val len. Je kan dan te recht ko men in een vi cieu ze cir kel: door de klach ten van OPS, ben je ge neigd je te rug te trek - ken en min der ac ti vi tei ten te on der ne men. Wat er dan ge beurt is dat je ook min der kans hebt om vol - doe ning te voe len. Hier door ont staat er een negatief ge voel, zo als som ber heid, span ning, leeg - heid of boos heid. Deze ne ga tie ve ge voe lens maken dat je nog meer de zin om iets te on der ne men kwijt raakt, waar door je je nog meer te rug kan gaan trek ken. En zo is de cir kel rond. Door minder te doen, ervaar je minder voldoening en gaat je stemming achteruit. Het goe de nieuws is dat je deze cir kel kan door bre - ken! Nu werkt het vaak niet zo goed om tegen je - zelf te zeg gen: voel je eens wat po si tie ver. Het is ook niet mak ke lijk om uit het niets meer vol doe - ning te voe len. Nee, het aang rijp punt voor ver an - de rin g zit in het gaan doen van meer ac ti vi tei ten die vol doe ning zou den kun nen ge ven. De uit da - ging zit erin om er ach ter te ko men wel ke ac ti vi tei - ten dat zijn. Een ac ti vi teit waar de buur man van ge - niet, hoeft niet een ac ti vi teit te zijn die voor je zelf voldoening geeft.

9 8 Om je op weg te hel pen vol gen nu een aan tal tips: Begin met kleine activiteiten (wandelen, fietsen, een kop koffie drinken op een rustig terras, even in de zon zitten, een kwartier tuinieren) Plan de activiteit van te voren en houd je eraan (ook al zijn er ook nog allerlei dingen die moeten ) Begin met het plannen van 3 kleine plezierige of ontspannen activiteiten per week. Zodra het goed gaat, ga je uitbreiden door: vaker een plezierige of ontspannen activiteit te doen of de activiteit groter te maken. Maar dus niet allebei tegelijk! Rustig opbouwen en ervaren wat je aankan is de beste aanpak. BUREAU BEROEPSZIEKTEN FNV BESTAAT 15 JAAR Op 9 de cem ber jl. word her dacht dat BBZ FNV reeds 15 jaar aan de weg tim mert. Op deze dag wordt uit ge - breid aan dacht ge schonk en aan be - roeps ziek ten, wat een rech ter er mee doet, hoe een onafhankelijke medische beoordeling bij arbeids - ong eval len en be roeps ziek ten ge stal te zou moe ten krij gen maar bo ven al hoe er een be ter stel sel van scha de com pen sa tie en pre ven tie bij be roeps ziek - ten eruit zou moeten zien. Men heeft hier voor een flink aan tal des kun di gen uitgenodigd van o.a. de politiek, de verzekerings - bran che, over heid, we ten schap et ce te ra. Ook wordt het rap port van Pri ce, Waterhouse & Coopers om trent een On af han ke lij ke me di sche be oor - deling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten gepresenteerd. In een vol gen de edi tie ko men we hier op te rug met een uit ge breid ver slag van het geen ge pre sen teerd en besproken is. We fe li ci te ren BBZ FNV al vast van har te met het 15-ja rig be staan. Praat eens met mensen uit je omgeving en laat ze met je meedenken in het zoeken naar plezierige of ontspannen activiteiten. Sommige activiteiten kosten geld, maar er zijn ook veel activiteiten die niets of weinig kosten. Probeer daar eens over na te denken. (Bijv buurthuis, bibliotheek, lidmaatschap vereniging, instructiefilms over hobby s op internet, vrijwilligerswerk, uitwisselen van diensten via ruilwebsite etc). Lukt het je niet helemaal op eigen kracht? Maak dan eens een afspraak met de huisarts om te kijken hoe je hier het beste bij ondersteund kan worden. NB. Deze aan pak is ge ba seerd op de lang be staan - de en uit ge breid on der zoch te psycho lo gi sche be - han de ling gedragsactivatie, zo als be schre ven in: Ke ij sers, van Min nen en Hoog duin (red). Pro to col - lai re be han de ling voor vol was se nen deel 1, hoofd - stuk 8, au teurs: prof dr Clau di Bock ting en prof dr Mar cus Hui bers. Uit ge ve rij Boom, 2011.

10 9

11 10 ACTIVITEITEN 2016 We zijn lek ker vroeg dit jaar met het vast leg gen van de ac ti vi tei ten voor Dat moet ook wel want in 2016 be staan we 25 jaar. Be gon nen in 1991 als werk groep van uit de toen ma li ge Hout- en Bouw bond FNV, daar na ja ren lang ver der ge gaan als ve re ni ging en nu al weer een flink aan tal ja ren als Stichting OPS. Lotgenotendag Aviodrome en Bataviawerf te Le ly stad Op za ter dag 23 april bren gen we een be zoek aan de Ba ta vi a werf en kun nen we al les be kij ken wat met het ma ken van de Ba ta via en de ge schie de nis hier - om trent te ma ken heeft. Na een ge za men lij ke lunch ver trek ken we naar het Aviodrome waar de mooi ste ju weel tjes uit de lucht vaart ge schie de nis te bekijken zijn. Dit ju bi leum jaar wil len we dan ook wat extra s doen voor ie der een in ons land die op eni ger lei wij - ze in aan ra king komt met OPS maar voor al voor u als pa tiën t of fa mi lie lid in het bij zon der. We heb - ben dan ook een leuk aan tal ac ti vi tei ten op het pro - gram ma te staan die reeds vastgelegd zijn. Lot ge no ten con tact dag m.m.v. Gem ma Hes se link Op za ter dag 6 fe bru a ri a.s. heb ben we weer een ouderwetse lot ge no ten/part - ner bij een komst in het v.d. Valk Ho tel te Har der wijk. Tij - dens deze bij een komst is er uit ge breid aan dacht voor het pro ble men van de pa tiën t, maar ook voor de part ner. We zul len deze dag dan ook tij dens hert och tend ge - deel te in twee apar te ses sies met Gem ma pra ten. s Mid dags zal er na de lunch een gezamenlijk gedeelte zijn. Uit ge stel de jaar ver ga de ring 2014 De jaar ver ga de ring 2014, wel ke ge pland stond voor 28 no vem ber is ver scho ven naar za ter dag 6 fe bru a ri Tij dens de bo veng enoem de lotge - no ten dag met Gem ma, wordt er ruim te in het pro - gram ma ge bo den om de stuk ken m.b.t. de jaarstukken te bespreken. Lot ge no ten dag Zui der zee mu seum te Enkhuizen Op za ter dag 21 mei bren gen we een be zoek aan het Zui der zee mu - seum te Enkhui zen. On - der lei ding van gid sen zul len we een deel van het mu seum be zoe ken. Na de lunch is ie der een in de gelegenheid de rest van het mu seum in zijn of haar ei gen tempo te bekijken. Lot ge no ten dag Ge vang enis mu seum te Veen hui - zen Op za ter dag 11 juni gaan we op be zoek bij het Ge - vangenismuseum te Veenhuizen. s Ochtends krij - gen we na de kof fie een rond lei ding in het ge vang - enis mu seum. Na de lunch ver trek ken we per boe - venbus naar een proeverij met rond lei ding op Maal lust. Wat dit in houdt is een verrassing.

12 11 Delft

13 12

14 13 CONTACTPERSONEN Te le foon: Frie sland: Se cre ta ri aat Groningen: Se cre ta ri aat Dren te: Dhr. H. Hum mel Ove rij sel: (re gio oost) Dhr. G. Braam haar Fle vo land/n.o. Pol der: Mevr. A. Ou der ling Noord Bra bant: Dhr. H van de Berg Lim burg: Se cre ta ri aat Amster dam/amstel veen: Dhr. F.E.C.M. Smit Zuid Hol land: Dhr. N. Bra ve boer Achter hoek: Dhr. N. Vis ser Ve lu we: Dhr. W.A.M. van Po me ren De Be tu we/bom me ler waard: Dhr. R. van Neer bos Utrecht: Se cre ta ri aat Zee land: Secretariaat Agenda 6 fe bru a ri: Jaarvergadering en lotgenotendag m.m.v. Gemma Hes se link, Har der wijk 23 april: Ba ta vi a werf en Aviodrome te Le ly stad 21 mei: Zuiderzee museum, Enkhuizen 11 juni: Gevangenis museum, Veenhuizen 24 sep tem ber: Jublileumdag, Har der wijk

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

POOT. Verhalen over de hond

POOT. Verhalen over de hond POOT Verhalen over de hond in houd De pekinees 9 De christenhond 12 De jachthond 15 De labrador 18 De Deense dog 21 De hotdog 24 De golden retriever 27 De Hongaarse herder 30 De pincher 33 De bouvier 36

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Schroef Schrijfsels Beste lezer België - Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 8/5437 06/1 Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Het boekje van Tante An

Het boekje van Tante An Het boekje van Tante An Anna Lambrechts-Vos bron. Muziekuitgevers Mij., Rotterdam 1910-1920 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lamb084boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Die stoute schildpad.

Nadere informatie

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron. Erven B. van der Kamp, Groningen 1895 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bone007twee01_01/colofon.php

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

1 Jehovah s eigenschappen

1 Jehovah s eigenschappen 1 Jehovah s eigenschappen (Openbaring 4:11) Je - ho - vah God, ge - wel - dig in macht, U hebt uw troon op recht ge - fun - deerd, Uw lief - de zet ons hart echt in gloed. le - ven en licht zijn ont -

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 Wi hebn linte (cd1: track 3 4) 3 Jozef drom (cd1: track 5 6) 4 Verlanglichtes (cd1: track 8 9) 5 roomkaars (cd1: track 10 11) 6 22e aargang Trefwoord, aflevering

Nadere informatie

Dett lil le bi bli o thek bind 3

Dett lil le bi bli o thek bind 3 Ton Steen bak kers Dett lil le bi bli o thek bind 3 Kerstwens, ver stuurd door Postens Frimerketjeneste, aan haar klan ten. Van 1987 tot 1997 wer den kaar ten vertuurd, die voor zien wa ren van de kerst

Nadere informatie

Det lil le bi bli o thek bind 1

Det lil le bi bli o thek bind 1 Ton Steen bak ker Det lil le bi bli o thek bind 1 Onder deze titel is het eer ste deel ver sche nen van een nieu we se rie boe ken die wordt uit ge - ge ven door het Norsk Fi la te list forbund in sa -

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie