INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015"

Transcriptie

1 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den. Copy: Copy kan ge stuurd wor den naar : W. v. Midlum Hoofd straat TS Wierum ting ops.nl Bankrelatie: IBAN NL88RABO Secretariaat: Hoofd straat TS Wierum Tel: ops.nl www: stichting ops.nl Raad van Toe zicht: Dhr. Marjan van Noort - voor zit ter Dhr. Go vert Jan Knot ter Dhr. Wim Eshuis Dhr. Her man Leisink Dhr. Gert van der Laan INHOUD Voorwoord Fabrikant van schoonmaakmiddelen sponsort Stichting OPS Lotgenotendag Harderwijk Belangenbehartiging Schilders hebben nog steeds klachten door oplosmiddelen Voucherproject "Mindmate": nieuw apparaat voorkomt dat je iets vergeet Bedelen? Jaarverslag 2015 Jubileumdag 25 jaar Stichting OPS Jubileumboek 25 jaar Stichting OPS Kaarten Uw mening telt Eenzaam maar niet alleen Een Koninklijke onderscheiding Vol bewondering Janke van Midlum, Wierum - Directeur De re dac tie be houdt zich het recht voor ar ti ke len die niet in de pe ri o diek pas sen te wei ge ren en/of in te kor ten. Opzeg gen van het lid maat schap dient schrif te lijk voor 1 ja nu a ri te ge schie den! Copy vol gen de pe ri o diek in le ve ren voor 1 maart 2017

2 Redactie: W. v. Midlum Hoofdstraat TS Wierum Te l: december 2016 Ein de van een tijd perk Voor u ligt de laat ste edi tie van de Klok ken lui der als Ma ga zi ne. Met dit laat ste num mer slui ten we het pa pie ren tijd perk en be tre den we als OPS stich ting de di gi ta le toe komst. We pro be ren u zo veel mo ge lijk te in for me ren, daar voor ma ken we best veel kos ten. We moe ten als stich ting zui nig zijn op onze cen ten, daar om heb ben we be slo ten onze com mu ni ca tie aan te pas sen. Die aan pas sin g houdt in dat we meer gaan in zet ten op di gi ta le com - mu ni ca tie. Dat is goed ko per en het scheelt veel pa pier. Zo heeft ook het mi lieu pro fijt van ons nieu we be leid. Als het goed is heeft u zich al ge a bon neerd op onze di gi ta le Nieuws brief en een tip : Kijk voor al af en toe op de web site ting ops.nl Be lang rij ke uitnodigingen zult u voorlopig nog gewoon per post ontvangen. In deze Klok ken lui der vindt u ook ons jaar ver slag van We heb ben weer veel ac ti vi tei ten ont plooid, zo als na tuur lijk de lot ge no ten da gen waar u wel licht aan hebt deelgenomen. Daarnaast is Janke van Mid lum druk ge - weest met het ge ven van voor lich ting aan o.a. de werk ne mers van Smit Draad in Nijmegen. In 2015 en ook in 2016 zijn de slacht of fers van scha de lij ke stof fen meer en meer in de pu bli ci teit ge ko men. Denkt u maar aan de slacht of fers van Chroom 6 bij de fen sie, de as best slacht of fer in de bak ke rij en, het gas in de cock pit van vlieg tui gen en de bloot stel ling aan ge vaar lijk stof fen van de mensen bij Smit Draad. We heb ben Fe lix Rot ten berg be reid ge von den om een werk groep van de OPS stich ting voor te zit ten voor de lob by naar de over heid toe om te pro be ren een fonds op te rich ten voor slacht of fers van OPS is een bij zon der jaar voor de OPS Stich ting, we heb ben he laas in sep tem ber ons 25-ja rig be staan moe - ten vie ren. He laas om dat we had den ge hoopt ons we gens het niet meer be staan van slacht of fers van lang du ri ge bloot stel ling aan vlucht i ge oplos mid de len en bestrijdingsmiddelen op te kunnen opheffen. Deze wens is (nog) niet uitgekomen. Za ter dag 24 sep tem ber was wel een bij zon de re feest dag met een gro te op komst van de le den, een lint je voor Janke, een prach tig ju bi leum boek, een mooie gedichtenbundel en zelfgemaakte kaarten voor de stichting. Wij dank en u al len voor deze mooie ju bi leum dag, we kij ken er met ple zier op te rug. Mar jan van Noort, Voor zit ter Raad van Toe zicht

3 2 FABRIKANT VAN SCHOONMAAKMIDDELEN SPONSORT STICHTING OPS De or ga ni sa tie van slacht of fers van oplos mid de len Stich ting OPS wordt de rest van dit jaar ge spon - sord door fa bri kant Eco-Point. Eco-Point in Hal - ste ren maakt rei ni gings mid de len zon der ge vaarlij - ke vlucht i ge oplos mid de len (vos) en be staat net als de Stich ting OPS deze maand 25 jaar. Oplos mid de len in verf, lijm en rei ni gings mid delen kun nen ernsti ge scha de toe breng en aan her senen en ze nuw stel sel. Sinds 1991 vecht de stich ting OPS voor ver vang ing van deze ge vaar lij ke stof fen en com pen sa tie voor de slacht of fers. Bij na een half mil joen wer ken den komt da ge lijks in aan ra king met oplos mid de len en loopt dus kans op OPS Orga nisch Pschy co Syn droom, ook wel schil ders ziek te ge noemd. Door ac tie en voor lich - ting is de af ge lo pen 25 jaar het aan tal nieu we slacht of fers al sterk af ge no men. Di rec teur Fer ry Sa mu els van Eco-Point voelt ster - ke ver want schap tus sen de Stich ting OPS en zijn ei gen be drijf. Toen wij 25 jaar ge le den be gon nen voel den wij ons vaak een roe pen de in de woes tijn. Men sen kon den zich niet voor stel len dat je met na - tuur lij ke grond stof fen kracht i ge rei ni gings middelen kon ma ken die niet slecht zijn voor het mi lieu en voor de mens. 25 jaar la ter pra ten veel meer men sen over duur zaam heid en her ge bruik, dat zijn ook de kern waar den van Eco-Point. En het lukt ons om met onze pro duc ten een aar di ge bo ter ham te verdienen. Tot en met 31 de cem ber 2016 ont vangt de Stich - ting OPS voor elke 2 ver koch te li ter vos vrij of vos arm reinigingsmiddel 25 cent. Janke van Mid lum van de Stich ting OPS is heel blij met de steun. Onze sub si die loopt ook aan alle kan ten te rug, dus deze steun is heel wel kom. De Stich ting OPS is voort ge ko men uit een werk - groep van de Bouw- en Hout bond FNV die in 1991 werd opgericht. Intussen ondersteunt de stichting hon der den pa tiën ten en hun part ners. Naast zo veel mogelijk uitbanning van oplosmiddelen en be - scher ming van werk ne mers wil de stich ting een slui ten de scha de re ge ling voor de slacht of fers. LOTGENOTENDAG HARDERWIJK 6 FEBRUARI 2016 Eco-Point pro du ceert voor uit een lo pen de be drij - ven vos- vrije en vos-arme rei ni gings mid de len en werkt in tus sen in een tien tal lan den. Een be lang rijk prin ci pe bij hun pro duct ont wikke - ling is het zoe ken naar her win ba re, her nieuw bare grond stof fen. Elke doel groep wordt be na derd met bran ches pe ci fie ke pro duc ten en ge spe ci a li seer de ad vi seurs. Op 6 fe bru a ri 2016 is er een lot ge no ten dag ge hou - den waar bij tij dens de och tend kort een stukje jaar ver ga de ring aan de orde is ge weest. Hier over leest u el ders in dit blad. Tij dens deze lot ge no ten - dag was de gast spre ker Gem ma Hes se link. Gem ma is psycho lo ge ge spe ci a li seerd in het niet aan ge bo - ren her sen let sel en al sinds het begin van deze eeuw betrokken bij de problematiek waar OPS-slacht of fers en hun di rec te om ge ving mee te maken hebben. Er was zeer veel ani - mo voor deze bij een - komst en ruim 70 per - so nen wis ten de weg naar Har der wijk te vin den. Een su per op - komst, zo groot heb - ben we het al in ja ren niet meer mee ge - maakt. Het pro gram - ma be stond uit ver - schillende programma onderdelen. Tij - dens de och tend ses sie

4 3 sprak Gem ma met twee ver schil len de groe pen. Eerst was de groep pa tiën ten aan de beurt en ver - ble ven de part ners in de foy er, daar na was de groep part ners aan de beurt en ver ble ven de pa tiën ten in de foy er. Er is be wust voor deze op zet ge ko zen want de pro - ble ma tiek die pa tiën ten ten ge vol ge van OPS er va - ren is heel an ders dan dat ge ne waar de part ner mee wordt ge con fron teerd. Daar naast kan men vrij uit zijn of haar pro bleem be spre ken zon der daar bij de part ner te kwet sen. Tij dens deze ses sies ging het er soms hef tig aan toe, veel emo ties kwa men aan de op per vlak te en in de be slo ten heid van de groep werd heel eer lijk en oprecht met el kaar ge spro ken. Gemma wist op haar eigen wijze de groepen goed te ondersteunen en te begeleiden. Na een heer lij ke lunch waar bij ie der een even kon bij ko men ging het mid dag ge deel te in ge za menlijk - heid ver der en wer den de uit kom sten van de och - tend van de twee ver schil len de groe pen met el kaar be spro ken. Voor met name de wat nieuwere le den kwam er veel meer dui de lijk heid en be grip voor de pro ble ma tiek waar de an der mee wor stelt. Door de di ver si teit van onze le den, waar bij le den die al lang er met het OPS-bijl tje hak ken de men sen die nog maar kort met de pro ble ma tiek wor den ge con - fron teerd, kon den bij staan en van raad voor zien, is het voor ve len een zeer waar de vol le dag ge wor den. Er werd mas saal om een vervolg gevraagd. Dit vervolg zal er in 2017 dan ook komen. BELANGENBEHARTIGING De over heid is ein de lijk tot in zicht ge ko men dat belangenbehartiging een kerntaak voor een pati - ëntenorganisatie is. Voor heen werd dit niet als zo - da nig be zien en moest een pa ti ëntenorganisatie dit uit ei gen zak be ta len. Het mee gaan en on der steu - nen bij voor beeld bij het UWV is belangenbeharti - ging, im mers we helpen u op het gebied van inkomen! Met ingang van 1 januari 2017 krijgen we wel gelden hiervoor en wel ,= per jaar. Het betekent voor onze organisatie dat wij i.p.v ,= volgend jaar ,= subsidie krijgen. Intussen hebben we het subsidieverzoek al verzonden en hebben we de toezegging voor 2017 al binnen! Voorwaar een kleine opsteker die we goed kunnen gebruiken. Met ingang van 2019 zal er een nieuw subsidiebeleid van kracht worden en we hopen dat dit dan niet weer verdwijnt!

5 4 SCHILDERS HEBBEN NOG STEEDS GEZONDHEIDSKLACHTEN DOOR OPLOSMIDDELEN Op verzoek van de Stichting OPS hebben FNV Bouw en Zelfstandigen Bouw hun leden die met oplosmiddelen werken gevraagd naar hun gezondheidsklachten. Deze peiling heeft tot 23 reacties geleid. Hieronder staat een samenvatting van die reacties: Ruim 90% heeft meer dan 10 jaar blootstelling aan oplosmiddelen en heeft dagelijks meer dan 3 uur blootstelling gehad Slechts 25% van hen draagt adembescherming, allen dragen handschoenen tijdens het werk met oplosmiddelen In bijna 50% van de reacties wordt melding gemaakt van gezondheidsklachten. Met name worden genoemd: concentratieproblemen (70%), vergeetachtigheid(54%) en duizelingen (46%) De gezondheidsklachten komen met name voor bij schilders. Daarnaast maken een tapijtlegger en een medewerker van een asfaltcentrale melding van gezondheidsklachten. De gezondheidsklachten komen voor bij jong (een schilder in de leeftijd tot 35 jaar met duizeligheidsklachten) en oud. De meeste klachten komen voor bij 56 tot 65 jarigen. De stich ting OPS gaat 11 res pon den ten ad vi seren zich te mel den bij het sol vent team voor na der on - der zoek naar OPS. Op de pei ling van FNV Bouw en Zelf stand i gen Bouw ko men ge luk kig een be perkt aan tal re acties. Dat be te kent waar schijn lijk dat steeds min der werk ne mers en zelf stand i gen ge zond heids klach - ten heb ben door oplosmiddelen. Ander zijds laat de pei ling zien dat on danks wet ge - ving nog steeds werk ne mers en zelf stand i gen bloot staan aan oplos mid de len en zij nog steeds ernsti ge ge zond heids klach ten oplo pen door oplosmiddelen. Oproep De stich ting OPS roept daar om vak bon den, werk - ge vers en over heid (ar beids in spec tie) op om nader te on der zoe ken hoe veel werk ne mers en zelf stand i - gen ook in an de re bran ches dan de schil ders bran - che- blootstaan aan oplosmiddelen. Bovendien dringt de Stich ting OPS aan op ex tra con tro les door de Arbeids in spec tie naar het gebruik van oplosmiddelen. Dank baar Als je weer eens naar zo n emo ti o ne le patiëntendag bent ge weest be sef je hoe dank baar je moet zijn met een goe de ge zond heid en held re geest. as. VOUCHERPROJECT U zult waar schijn lijk den ken wat is dat nu weer? Het huidige subsidiebeleid is flink versoberd maar een deel van de gel den die men hier door be spaarde zijn beschikbaar voor het zogenaamde voucher - pro ject. Het be te kent dat mi ni maal 7! or ga ni sa ties met el kaar moeten sa men wer ken in een pro ject waar ze al le maal wat aan heb ben, máár dat ook bruikbaar moet zijn voor andere organisaties. Indien je zo n pro ject weet te be denk en dat krijg je als or ga ni sa tie een voucher tegoedbon van ,= die je alleen aan het project mag spenderen. De af ge lo pen drie jaar heb ben we aan een der ge lijk project meegedaan en de ervaringen waren voor ons niet den de rend. Je doet de hele tijd con ces sies aan de an de re deel ne mers om maar ge za men lijk het ein de van het pro ject te ha len, het pro duct wat uiteindelijk gerealiseerd is zou ons in de toekomst on ge veer 1.500,= op jaar ba sis gaan kos ten en is voor ons eigenlijk overbodig. Om nu niet de gel den van een nieuw voucher pro - ject ver lo ren te la ten gaan (im mers als we het niet ge brui ken blijft het geld in Den Haag lig gen) heb - ben we een an de re sa men wer king ge zocht met de Dutch Brain Council. Dit is een nieuw sa men wer - kingsverband van organisaties die met Niet-Aan - ge bo ren-her sen let sel (NAH) te ma ken heb ben. En dan met name voor de wat klei ne re or ga ni sa ties zo - als de onze. Ge za men lijk pro be ren we nu het pro -

6 5 bleem NAH be ter op de kaart te zet ten in Ne der - land. Ie der een weet wat Alzhei mer is of her sen let - sel ten ge vol ge van een in farct of bloe ding in de her se nen, ve len we ten niet wat OPS is of an de re on be ken de re vor men van NAH. Sa men met de Her sen stich ting wordt dit voort va rend op ge pakt en de re sul ta ten zijn ei gen lijk al di rec t zicht baar. Door dit pro ject heb ben we voor het eerst in ja ren weer aan we zig kun nen zijn op de huis art sen beurs en de ge zond heids beurs. Met een pracht i ge pro fes si one - le stan d kun nen we ons daar pre sen te ren op een pracht i ge wij ze. Dit was voor ons an ders niet te be - ta len. Ook zijn we on langs weer aan we zig ge weest op de beurs van de Hersenstichting. Er wordt nog bekeken of we ook op de Supportbeurs in december 2016 aanwezig kunnen zijn. De professionele uitstraling van de stand heeft al veel bezoekers getrokken en we hebben ook al diverse mensen in een later stadium kunnen helpen! sinds maan dag 19 sep tem ber be schik baar nadat het officieel werd gepresenteerd. De MindMate ver schilt in een be lang rijk op zicht van de vele apps die er al be staan, en die er al le - maal op neer ko men dat je iets te rug kunt vin den wan neer je iets kwijt bent. De MindMa te is de eni - ge voor zie ning ter we reld die waar schuwt om te voorkómen dat je iets ver geet, na me lijk wan neer je op het punt staat je huis te ver la ten. Na het sig naal kun je de sleutelbos, je portemonnee, telefoon of an de re zaak nog pre cies op tijd bij je ste ken: dat is het unie ke aan dit product, aldus Van der Burg. De MindMa te werkt sim pel, met drie la bels: een rode voor sleu tels, een blau we voor je te le foon en een gele voor je por te mon nee. Zo weet MindMa te wat je bij je hebt en wat niet. MINDMATE : NIEUW APPARAAT VOORKOMT DAT JE IETS VERGEET MindMate : dat is de naam van een nieu we voor zie ning die voor komt dat mensen spul len ver ge ten wan neer zij de deur uit gaan. Het geeft een sig naal wanneer iemand die zijn huis wil ver la ten iets ver geet, zo als sleu tels, por te - monnee of te le foon. Het waar schuwt dus als je iets niet bij je hebt. MindMate is een in Ne der land be dacht en ont - wik keld ap pa raat dat voor komt dat je iets ver geet. Het is zo groot als een mo bie le te le foon en waar - schuwt wan neer je de deur uit wilt gaan en je iets be lang rijks ver geet mee te ne men. Daar naast helpt de MindMa te om het ding dat je niet bij je hebt ge - sto ken, te rug te vin den, ver telt de ont wik ke laar en be denk er, Huib van der Burg. Huib van der Burg is oud-bank di rec teur en ont wik - kel de het pro duct in sa men wer king met Lode Hol - ding, een be drijf ge spe ci a li seerd in be we gingsap - pa ra tuur. De nieu we voor zie ning is ont wik keld on - der meer met steun van de in ves te rings maat schap - pij voor Noord-Ne der land, NOM. De MindMa te is De MindMa te is er voor ie der een die wel eens iets ver geet. Het is sim pel en han dig. Hij geeft een sig - naal wan neer je iets dat voor zien is van een la bel niet bij je hebt. Dan pak je het ap pa raat je uit de hou der, en leidt het jou naar het ding dat je ver ge - ten bent mee te ne men. Het lost een hin der lijk pro - bleem op. Het voor komt, ook bij fa mi lie le den, een hoop frus tra tie en irritatie, zegt Van der Burg. Kost prijs en be stel ling De MindMa te is van af van daag in de wink el te koop voor 199 euro, maar is de ko men de week tij - delijk ook leverbaar tegen de introductieprijs van 179 euro. De MindMa te is te be stel len via de web - shop op

7 6 slagvaardig zijn, samenwerking met andere orga - ni sa ties zoe ken, en oh ja.. ook nog eens even je werk blij ven doen. Dit al les na een pe ri o de waar in men van de pa ti ëntenorganisaties meer pro fes si o - naliteit eiste en dienovereenkomstig ook extra subsidies gaf om vrijwilligers te scholen en de organisatie te professionaliseren. De con tri bu tie voor 2017 is even als voor gaan de ja - ren vast ge steld op 30,= per jaar. Deze bij dra ge wordt eind ja nu a ri auto ma tisch ge ïncasseerd. Voor die men sen die geen ge bruik ma ken van een au to - ma ti sche in cas so zul len de nota s rond eind ja nu a ri op de mat lig gen. Wilt u lie ver i.p.v. au to ma ti sche in cas so een nota ont vang en, geef dit dan voor 1 ja - nu a ri a.s. door aan het se cre ta ri aat. Opzeg ging van het lid maat schap dient voor 1 ja nu a ri a.s. schrif te - lijk te ge beu ren. Mocht u nu den ken, ach die 30,= mag voor mij wel iets meer zijn, maak dan ge rust iets extra s over naar de Stich ting. We kun nen dit goed ge brui ken. Te rug ga ve con tri bu tie van de zorg ver ze ke raar Bij een groot aan tal aan vul len de ver ze ke ring en bij uw zorg ver ze ke raar is een lid maat schap van een pa ti ëntenorganisatie in be gre pen. Met an dere woor den, u kunt de con tri bu tie die u aan ons be - taald te rug vor de ren bij uw zorg ver ze ke raar. U dient hier voor een ver kla ring ter over leg gen die op ver zoek door ons aan u wordt toe ge stuurd. De ver - ze ke raars ge ven aan dat een pa ti ëntenorganisatie dient aan geslo ten te zijn bij een koe pe lor ga ni satie zo als NPCF of Ier der(in). Onze stich ting is hier bij aan geslo ten. Kijk uw zorgpolis na, u kunt op deze wijze gratis lid zijn. BEDELEN? Dat de Stich ting OPS zor gen heeft over haar toe - komst mag u be kend zijn. In het ver le den wer den de pa ti ëntenorganisaties van uit Den Haag als vol - waar di ge ver te gen woor di gers van pa tiën ten gezien en dien over eenk om stig een pas sen de sub si die toe - ge kend om hun werk pro fes si o neel uit te kun nen voe ren. Na dat de cri sis ont stond vond met het in Den Haag nood za ke lijk de pa ti ëntenorganisaties flink te kor ten op hun sub si die ink om sten. Dit al les on der het cre do van zelf de broek ophouden, Voor veel or ga ni sa ties heeft dit tot ge volg ge had dat veel per so neel ont sla gen moest wor den, of flink wat uren moesten inleveren. De opgebouwde ken nis en pro fes si o na li teit ging li nea rec ta de deur uit, sim pel weg om dat er geen geld meer voor is om me de wer kers fat soen lijk te be ta len! Voor onze or - ganisatie betekent dit een verlaging van de subsi - die van 60%. We heb ben het de af ge lo pen drie jaar vol kun nen hou den met steun van an de re or ga ni sa - ties maar aan die steun komt nu eerst een ein de. We zoe ken dus naar meer de re we gen om gel den bin - nen te ha len. Komt dat geld niet, dan moeten er wellicht heel vervelende oplossingen gezocht worden. Intus sen heeft de over heid in ie der ge val wel be slo - ten om voor de activiteit belangenbehartiging de ko men de twee jaar ,= ex tra be schik baar te stel len. Hier mee wordt een gro te wens van onze or - ga ni sa tie ver vuld. Immers, veel van het werk dat wij doen is be lang en be har ti ging en het was niet juist dat wij dit zelf moes ten be ta len. In 2019 zal een nieuw sub si die be leid van kracht wor den, maar hoe dat er uit zal zien is nog een raad sel. De eva lu a - tie van het hui di ge de sas treu ze- be leid laat op zich wach ten. Opval lend is dat de bij eenk om sten met de pa ti ëntenorganisaties hier over zijn af ge last door de over heid! Ze ker bang dat de kri tiek die er uit het veld al werd ge uit bij de start van dit subsidiebeleid, waarheid is geworden. We zul len nu in ie der ge val een bedelbrief rond - stu ren naar par ti cu lie ren en or ga ni sa ties die zich ver bon den voe len met ons en de zaak waar voor wij strij den. We ho pen dat met deze ac tie er het no di ge geld wordt bin nen ge heng eld. Daar naast wordt er weer een ron de ge daan bij or ga ni sa ties die in het ver le den ons ook heb ben ge steund. We zul len er al - les aan doen om door te kunnen gaan met ons werk.

8 7

9 8 NOTULEN VAN DE KORTE JAARVERGADERING 2014 GEHOUDEN OP 6 FEBRUARI 2016 TE HARDERWIJK Tij dens een lot ge no ten bij eenk omst on der lei ding van Gemma Hes slink is er kort tijd in ge ruimd om de uit ge - stel de jaar ver ga de ring over het jaar 2014 nog even te hou den. Aan we zig: 72 le den Afwezig: Her man Leis ink, Gert van der Laan, Govert Jan Knotter, Wim Eshuis (al len RvT) 1. Opening Voor zit ter Mar jan opent de ver ga de ring en heet ie der een van har te wel kom op deze bij een komst. Een bij een - komst die ge com bi neerd is met een lot ge no ten dag maar voor af wordt ge gaan door een kor te jaar ver ga de ring. 2. Vast stel len agen da De agen da wordt on ge wij zigd vast ge steld. 3. Me de de ling en Er zijn geen me de de ling en 4. Ver slag le den ver ga de ring 2013 Op dit ver slag ko men geen op- of aan mer king en 5. Fi nan cieel ver slag 2014 Dit ver slag laat zien dat we lang zaam aan be hoor lijk in te ren op ons ei gen ver mo gen. Indien we geen ex tra gel - den van bui ten af kun nen aan trek ken zul len we op korte termijn verstrekkende maatregelen moeten nemen. We moe ten ons dan ook zelf gaan af vra gen of het nog mo ge lijk is om in de toe komst nog te kun nen func ti o ne ren op het ni veau zo als we ge wend zijn. Uit de ver ga de ring ko men di ver se voor stel len tot so ber heid van de bij eenk - om sten en de Klok ken lui der al leen nog di gi taal uit te bren gen. Voor men sen die geen com pu ter be zit ten kan dan een ge print exem plaar wor den op ge stuurd. Men zegt de ver ga de ring toe dat er al les aan wordt ge daan om ex ter - ne gel den aan te trek ken en de le den wor den via de Klok ken lui der op de hoog te ge hou den. De kas con tro le is ver richt door de he ren Kui pers (laat ste maal), Bloed jes en den Bode. Ze heb ben geen on vol - ko men he den ge con sta teerd. De openg eval len plaats van de heer Kui pers wordt in ge no men door de heer Wolf. 6. Beg ro ting 2016 Uit de be gro ting voor 2016 blijkt nog maals dui de lijk de toe ne men de zorg voor de toe komst. Nu de fi ni tief ze ker is dat de ver wacht te ex tra op breng sten uit het gra fisch pro ject ons door de neus zijn ge boord, wordt de si tu a tie nij pend. Er zul len di ver se po ging en wor den ge daan om ook na ons ju bi leum in sep tem ber 2016 een ge zon de toe komst voor de stich ting te be werk stel li gen. 7. Acti vi tei ten 2016 De ac ti vi tei ten zijn al in een vroeg sta di um vast ge legd. Op 6 fe bru a ri 2016 is er een lot ge no ten con tact dag met me de wer king van Gem ma Hes se link. Op 23 april wordt er in dag tocht ge or ga ni seerd in Le ly stad waar bij een be zoek wordt ge bracht aan de re pli ca van het VOC schip de Ba ta via en het Avi o dro me. Op 21 mei be zoe ken we het Zui der zee mu seum te Enkhui zen Op 11 juni wordt een be zoek ge bracht aan het Ge vang enis Mu seum te Veen hui zen. Op za ter dag 24 sep tem ber a.s. wordt het 25-ja rig ju bi leum ge vierd. 8. Rond vraag en sluiting Er wor den een paar kor te vra gen ge steld en naar te vre den heid be ant woord. De ver ga de ring wordt ge slo ten en de rest van het pro gram ma wordt ver volgd.

10 9

11 10

12 11

13 12 ACTIVITEITEN STICHTING OPS 2015 In 2015 heeft de Stich ting OPS weer de no di ge ac - ti vi tei ten ge or ga ni seerd voor haar do na teurs en an - de re be lang stel len den. Deze ac ti vi tei ten zijn on der te ver de len in di ver se soor ten ac ti vi tei ten in het ka - der van lot ge no ten con tact, voor lich ting en be lang - en be har ti ging. Na tuur lijk wordt er ook sa mengewerkt met an de re or ga ni sa ties om onze doel stel - ling en uit te dra gen en te re a li se ren. Te vens wil len we zo veel mo ge lijk het ge luid van onze stich ting la ten ho ren om zo doen de OPS te hel pen voor ko - men. Daar toe heb ben we o.a. di ver se ge sprek ken en bij eenk om sten ge had het IAS (Insti tuut Asbest Slacht of fers), sol vent-teams, over heid, vak bon - den, Bu reau Be roeps ziek ten FNV, ad vo ca ten et ce - te ra. In april heb ben we nog deel ge no men aan een ex pert mee ting bij de SER over het feit dat Ne der - land zich niet houdt aan het ILO verd rag dat voor - schrijft dat men sen die door een be roeps ziek te niet meer in staat zijn een goe de bo ter ham te verd ie nen, recht heb ben op een goe de uit ke ring om te voor - zien in een goed le ven. Daar naast stond april ook nog in het teken van Wor kers Me mo ri al Day wel ke dit jaar in het teken stond van OPS. Jam mer alleen dat het geplande gesprek met de minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, op het laatste moment door hem werd afgezegd. Voor lich ting Even als voor gaan de ja ren blij ven we ac tief op het ge bied van voor lich ting ten aan zien van pre ven tie en na tuur lijk ook ziek te spe ci fiek. We heb ben o.a. een aan tal ke ren voor lich ting mo gen ge ven bij FNV KIEM, con tact met Vak bond voor mi li tai ren. Daar naast heb ben we in fe bru a ri op uit no di ging een voor lich ting mo gen ge ven aan de me de wer - kers van de trai ler bou wer Bros huis te Kam pen, en door tus senk omst van FNV Bond ge no ten drie maal een pre sen ta tie ge ge ven aan de me de wer kers van het be drijf Smit Draad te Nij me gen. Dit be drijf was in het nieuws ge ko men doord at een flink aan - tal me de wer kers door slech te ar beids om stan dig he - den, ernstig ziek zijn ge wor den. In 2015 zijn we als van ouds ook aan we zig ge weest op de jaarlijks terugkerende publieksdag van de Hersenstichting in oktober Na tuur lijk weet men de Stich ting OPS ook te le fo - nisch maar bo ven al per te be rei ken. Veel in - for ma tie wordt ge ge ven over on der zoeks mo gelijk - he den, in for ma tie over let sel scha de maar ook over uitkeringen en afkeuringsproblematiek. Onze website wordt in ten sief be zocht en re gel ma tig ver - nieuwd en aang evuld. Ook is er in 2015 ge start met het uit breng en van een di gi ta le nieuws brief die per mail wordt verspreid onder iedereen die hier prijs op stelt. Belangenbehartiging Belangenbehartiging vindt het gehele jaar door plaats. Dit kan zijn van een kort te le fo nisch ad vies tot be ge lei ding bij het be zoe ken van een keu rings - arts, inschakelen van deskundigen op diverse ge - bie den of op ver zoek van ad vo ca ten en cli ënten zit - ting en bij wo nen op een recht bank. Het ing ezet te so be re be leid van de over heid be te kent dat het voor ve len er niet be ter op is ge wor den op het so ci aal ge bied. Veel slacht of fers van OPS/CTE ko men on - der de hui di ge re gel ge ving niet meer in aan mer - kingen voor een volledige WIA-uit ke ring en blij - ven zo met een restverdiencapaciteit zit ten. In het huidige economische klimaat is er voor mensen met een vlekje ech ter geen en ke le mo ge lijk heid om dit om te zet ten in een fat soen lijk betaalde baan en blijven dan ook met een groot financieel probleem achter. Voucher pro ject Erva rings des kun dig heid werkt, di gi ta le ken nis bank Vol ent hou si as me zijn we ge start in dit pro ject. Het pro ject heeft voor onze stich ting niet dat ge ne ge - bracht wat we er van had den ver wacht. Bui ten dat het ont zet tend veel tijd kost te om hier in te par ti ci - pe ren, be te ken de het ook dat we in 2016 na af loop van het pro ject jaar lijks on ge veer 1.200,= kwijt zou den zijn om hier van ge bruik te kun nen blij ven ma ken. Bes lo ten is dan ook om na be ëindiging van dit pro ject eind 2015, niet ver der mee te gaan in het vervolg hier op. Lotgenotencontact Even als in voor gaan de ja ren is ook in 2015 vol op gelegenheid geweest om met lotgenoten in contact te ko men. Tij dens deze da gen wordt er in een ont - span nen sfeer veel met el kaar ge spro ken, van el - kaar ge leerd en van el kaar ge no ten. Er zijn al vele vriend schap pen ont staan door deze contacten. Dagtocht driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik Op 30 mei ver za mel den we met 54 per so nen ons aan de kade in Enkhui zen. Daar stap ten we aan boord van het schip De Frie sland en voor zien van

14 13 kof fie en ge bak, om rus tig over het IJssel meer rich - ting Me dem blik te va ren. Aan boord wer den tas jes met een schip pers lunch uit ge deeld. Aan ge ko men in Me dem blik wan del den we rus tig naar het bak ke - rij mu seum. Een pracht i ge lo ca tie waar bij we in groe pen on der lei ding van een gids het mu seum be - ke ken. Er werd ge smuld van de heer lijk he den en we ston den met z n al len rij en dik te kij ken naar het ma ken van o.a. heer lij ke truf fels. Me nig een kon de ver lei ding niet weer staan om wat lek kers te ko pen voor on der weg of thuis. Daar na lie pen we naar het sta ti on ne tje van Me dem blik aan de kade waar de stoom trein voor ons ge reed stond. Er wa ren een aan tal wa gons spe ci aal voor ons ge re ser veerd en on der het ge not van de schip pers lunch tuf ten we naar Hoorn. In Hoorn stap ten we ver vol gens nog op de moderne trein om weer in Enkhuizen aan te komen. Een zeer geslaagde dag. Hier kre gen we de mon stra ties hoe in vroe ger tij den werd ge werkt. Het was zeer in te res sant. Ver vol - gens ge bruik ten we met zijn al len een lek ke re lunch en daar na kon ie der op ei gen ge le gen heid het mu seum be zoe ken. Mid dels de vele tram me tjes die er rond rij den kun je het gro te ter rein ge heel door - krui sen. Ei gen lijk is het mu seum een beet je te groot om dit in één keer te be kij ken en ve len heb - ben aan ge ge ven nogmaals op eigen gelegenheid terug te komen. Een leuke en leerzame bij een - komst. Dagtocht Openluchtmuseum Arnhem Op 13 juni brach ten we met een groep van 43 per - so nen een be zoek aan het open lucht mu seum te Arnhem. Ei gen lijk wis ten we niet zo goed wat we kon den ver wach ten maar het werd een fan tas ti sche dag. Eerst na tuur lijk met zijn al len kof fie met wat lek kers nut ti gen en even bij ko men van de reis. Daar na ging en we in twee groe pen on der lei ding van een gids een aan tal ding en be kij ken./ ze brach - ten ons o.a. naar een touw sla ge rij en een was se rij.

15 14 Dag tocht Delft Op 19 sep tem ber heb ben we met een groep van 50 per so nen de his to ri sche stad Delft be zocht. s Mor - gens ont vangst in het Kar re wiel waar kof fie met ap pel ge bak klaar stond. Ver vol gens ging en we on - der lei ding van gid sen een deel van de oude stad ver ken nen waar on der de oude kerk. In deze kerk lig gen zo als ve len we ten de le den van het ko nink - lijk huis be gra ven. Ie der een her in ner de zich nog de be gra fe nis sen van een aan tal ja ren ge le den en her - ken de dan ook di rec t di ver se za ken. Bij het praal - graf van Wil lem van Oran je werd nog een uit ge - brei de voor lich ting ge ge ven. Na de lunch stap ten we in een rond vaart boot om een leu ke en be ziens - waar di ge tocht door de grachten te maken en zodoende een andere kijk op Delft te krijgen. Lot ge no ten dag met me de wer king van de sol - vent-teams Op 26 sep tem ber kwa men on ge veer 55 per sonen bij el kaar in het Van der Valk Ho tel te Har der wijk voor een in for ma tie ve lot ge no ten dag die in het teken stond van om gaan met OPS. Inlei der deze dag was Eve lien Va len, hoofd van het sol vent-team te Amster dam. Mo ni que van Hout van het sol - vent-team te Ensche de was door om stan dig he den he laas ver hin derd. Zij had ech ter wel haar inbreng gehad in deze bijeenkomst. Er werd eerst een kor te im - pres sie ge ge - ven over OPS in het al ge - meen en er werd ver teld over een on - derzoek onder OPS-pa tiën ten waar uit naar vo ren was ge - ko men dat bij deze pa tiën ten er een dui de lijk te kort of af na me van dopamine is. Ook de werk wij ze van het sol vent-team kwam aan de orde. Er wer den vele vra gen ge steld en de aan we zi gen we zen ook op het feit dat ze ei gen lijk zich na het stel len van de di ag no se, aan hun lot voel den over - ge la ten. Na de lunch werd er film ma te ri aal ver - toond wel ke een pa tiën t liet zien die leer de om te gaan met zijn be per kin gen. De aan we zi gen za gen hier in veel over eenk om sten met hen zelf. Men be - sprak in gezamenlijkheid de informatie en daar - naast werd een stap pen plan aang ereikt om het op je zelf toe te kunnen passen. Voor veel aanwezigen was dit een zeer waardevolle bijeenkomst.

16 15 Ju bi leum dag 25 jaar Stich ting OPS Afge lo pen za ter dag 24 sep tem ber was het dan zo - ver. We vier den dat we al 25 jaar aan de weg tim - me ren voor al die men sen die wer ken met oplos - mid de len en daard oor ernstig ziek zijn ge wor den. We heb ben ons af ge vraagd of we dit über haupt moes ten vie ren en dit niet ge woon stil le tjes aan ons voor bij moes ten la ten gaan. Want ei gen lijk is het te triest voor woor den dat we nog steeds no dig zijn, dat er nog steeds zij het veel min der dan voor heen- slacht of fers val len en dat er nog steeds on vei lig wordt ge werkt met scha - de lij ke stof fen zon der vol doen de be scher ming. Dat OPS-pa tiën ten nog steeds geen be roep kun nen doen op een fat soen lij ke scha de re ge ling en de over heid van me ning is dat we het al le maal zelf moeten uitzoeken middels een let selscha de pro ce - du re. Maar juist dáárom von den we het be lang rijk om het wel te ge denk en en we ging en er voor. Ruim een jaar heb ben we hier naar toe ge werkt, we heb ben fi nan ci ële mid de len ge zocht en ge von den om een mooie dag te or ga ni se ren en we heb ben een fan tas - ti sche pro gram ma met di ver se ca deau tjes voor ie - der een kun nen re a li se ren. Onze dank gaat dan ook uit naar CVN Vak men sen en FNV Kiem die mid - dels twee for se fi nan ci ële bij dra gen deze dag voor ons mogelijk hebben gemaakt! Dan ko men er ruim 170 per so nen naar het Van der Valk ho tel te Har der wijk. Op de vrij dag voor af - gaan de aan het ju bi leum trof fen al een flink aan tal le den el kaar die be slo ten had den een nacht je voor - af gaand aan het ju bi leum te gaan sla pen in Har der - wijk. Er wer den al di ver se con tac ten ge legd en ge - sprekken gevoerd. De positieve stemming zat er dan ook al vroeg in. En dan drup pelt ie der een bin - nen, de kof fie staat klaar en onze ge spreks lei ders van de dag de Arbo ri gi nals ont vang en een ie der en de len kaart jes uit. Op deze kaart jes staat de vraag Wat be te kent de Stich ting OPS voor u?. Be zoe - kers wor den ge vraagd dit kaart je in te vul len en weer in te le ve ren. Een com pi la tie van een aan tal kaart jes treft u ver der op aan. En dan kan om uur voorzitter Marjan van Noort iedereen welkom heten en start het pro gram ma. Een reis door 25 jaar! Aan de hand van ver schil len de beel den wor den drie oud-voor zit ters ge ïnterviewd over het wel een wee van de pe ri o de waar in zij lei ding ga ven aan de stichting. Er wordt gelachen, gezamenlijk leuke maar ook vervelende herinneringen opgehaald. Toon Schrijver vertelde over de eerste periode die voor al met heel veel strijd ge paard ging. Strijd met de bui ten we reld die maar geen aan dacht had voor de ge va ren oplos mid de len, maar ook de strijd die er veel heers te in het toen ma lig be stuur. Jan Bruins kwam in een rus ti ger vaar wa ter te recht en hij heeft met name er voor ge zorgd dat er meer aan dacht kwam voor lotgenotencontact middels de midweken in Pres ton Pa la ce. René Lae nen die eerst ja ren - lang als pen ning mees ter werk zaam was en ten slot - te voor zit ter werd, heeft er mede voor ge zorgd dat de stich ting ver der professionaliseerde en uiteindelijk werd omgebouwd van vereniging naar stich ting.

17 16 Over hand i ging van het ju bi leum boek aan de heer P. Fortuin Over hand i ging van het ju bi leum boek aan de heer C. v.d. Veer Lancering jubileumboek Janke van Mid lum in tro du ceert het ju bi leum boek dat deze dag wordt ge pu bli ceerd. De schrij ver Sjaak van der Vel den licht toe hoe hij het boek heeft ge maakt en waar om som mi ge za ken wel en som mi ge za ken niet zijn be schre ven. Het kor te tijds be stek dat hij hier voor heeft ge had heeft hem wel be perkt in zijn keu zes, maar al met al ligt er een boek dat er mag zijn. Aan ge zien de FNV het boek heeft ge fi nan cierd is be slo ten het eer ste exem plaar aan te bie den aan Coen van der Veer, al - ge meen se cre ta ris van de FNV. Zijn toe spraak die hij heeft gehouden staat verderop in dit blad. Ook wordt er een exem plaar aan ge bo den aan Piet For tuin, voor zit ter van CNV Vak men sen. Deze or - ga ni sa tie heeft mid dels een for se fi nan ci ële bij dra - ge er voor ge zorgd dat de ju bi leum dag op deze wij - ze ge vierd kon wor den. Ver vol gens is er pau ze met vol doen de ruimte om even bij te komen. Na de pau ze gaat het pro gram ma ver der op een an - de re wij ze dan was voor zien. In plaats van de ver - schillende sprekers die vooruit zouden kijken naar de toe komst, vindt er een ing elast on der deel klaar. Janke van Mid lum wordt zon der haar me de we ten flink in het zon ne tje ge zet en ont vangt uit han den van bur ge mees ter Mar ga Waan ders van de ge - meen te Dongeradeel (woongemeente van Janke en Willem) de koninklijke onderscheiding Ridder in

18 17 De foto s be slaan het gehele tijdperk van 25 jaar. Af en toe wordt er bij bepaalde gebeurte - nis sen nog ex tra tekst en uitleg gegeven. de orde van Oran je Nas sau. Een bij zon de re on der - schei ding waar van ze be hoor lijk on der de in druk is. Na deze of fi ci ële plicht ple ging spreekt Wim Eshuis, we ten schap per en lid van de Raad van Toe - zicht nog over de wens van de stich ting om te ko - men tot een scha de fonds voor slacht of fers. Er wordt ach ter de scher men druk ge lob byd en ge - werkt om dit ter re a li se ren. Of het gaat luk ken is nog steeds on ze ker, maar men doet zijn ui ter ste best! Ook blijkt uit een klein on der zoek dat er nog steeds men sen zijn die wor den bloot ge steld aan oplosmiddelen en daarvan gezondheidsschade ondervinden. Preventie is nog steeds hard nodig. Janke spreekt over de toe komst van de stich ting op het ge bied van sa men wer king met an de re or gani - sa ties, het zoe ken en vin den van al ter na tie ve fi nan - cie rings bron nen en het sa men wer ken met bij voor - beeld een fa bri kant van oplos mid del vrije schoon - maak mid de len. Na deze me de de ling en die in een vo gel vlucht aan de orde kwa men, is het tijd voor een heerlijke lunch. Na de lunch is het mid dag pro gram ma spe ci aal voor de le den en do na teurs. On der lei ding van Theo en Maar ten van de Arbo ri gi nals wordt op hu - mo ris ti sche wij ze een en quête ge hou den on der de aan we zi gen. Een flink aan tal hoog te pun ten uit de ge schie de nis van de stich ting moe ten door mid del van foto s wor den ge ra den. Tij dens de ge he le mid - dag ko men er ook de kaart jes voor bij die s och tends zijn in ge - vuld. Sommige kaart - jes worden voorgele - zen en de schrij ver er - van kan het des ge - wenst toe lich ten. Er zijn vele ver schil len de bijdragen te horen, is de een hu mo ris tisch, de ander indrukwek - kend maar al len spre ken van een zeer po si tief oor - deel over de stich ting, haar werk en de mensen die het mogelijk maken. Een compilatie van deze teksten vindt u elders in het blad. Theo en Maar ten van de Arboriginals Ten slot te breekt het ein de van de dag aan en is er voor ie der een een exem plaar van het ju bi leum boek en de dicht bun del. Er wordt on der het ge not van een hapje en drank je nog lek ker even na ge praat.

19 18 JUBILEUMBOEK Als je viert dat je 25 jaar be staat kan dat een re den zijn om een boek uit te bren gen. Net als bij het 10-ja rig be staan heb ben we dan ook be slo ten om ook bij dit ju bi leum een boek uit te bren gen. En dan ga je ook voor af be denk en wat de in steek van het boek moet zijn, gaat het weer over men sen die ziek zijn ge wor den en veel van hun per soon lij ke ver ha - len of kie zen we dit keer een an de re in steek. We heb - ben na goed over leg ge ko - zen om het ac cent te leg gen op de rol die onze stich ting heeft ge speeld in het hele pro ces van OPS, zo als het be rei ken van doel stel ling en als pre ven tie, be grip, sa - men wer king met an de re or - ga ni sa ties zo als bon den, werk ge vers or ga ni sa ties en sol vent-teams, let sel scha de ad vo ca ten en vele an de ren. En als je dan het ar chief in - duikt kom je heel veel zaken tegen uit de afgelopen 25 jaar die het oh ja gevoel oproepen. We von den dan ook dat dit boek een goe de schrij ver no dig had die niet di rec t be trok ken is ge weest bij de stich ting maar met een ver se blik van bui ten af dit boek ging schrij ven. We von den deze per soon in de his to ri cus Sjaak van der Vel den. Hij heeft een gedegen vooronderzoek gedaan, met vele mensen ge spro ken die in de af ge lo pen 25 jaar zich heb ben ing ezet voor OPS en veel, heel veel ma te ri aal door - ge spit. Uit ein de lijk was de tekst klaar en kon het boek wor den op ge maakt. Dit heb ben we in ei gen huis kun nen doen met de onmisbare steun van Willem van Midlum! Uit ein de lijk is het re sul taat een prach tig en goed inhoudelijk boekwerk met als titel Stich ting OPS Een kwart eeuw strijd tegen oplos mid de len Dit boek kon tot stan d ko men mid dels een flinke fi - nan ci ële bij dra ge van de FNV! We zijn de FNV dan ook dank baar dat zij dit mo ge lijk heb ben ge - maakt. Het boek is voor alle le den gra tis ver krijg - baar bij het se cre ta ri aat. De men sen die aan we zig wa ren op de ju bi leum dag heb ben reeds een exem - plaar ontvangen. Het eer ste boek werd dan ook over han digd aan Coen van der Veer, al ge meen se cre ta ris van de FNV. Zijn toe spraak vindt u el ders te rug.

20 19 25 JAAR STICHTING OPS Toe spraak Coen van der Veer, DB FNV bij het in ont vangst ne men van het boek 25 jaar strijd tegen oplosmiddelen door Sjaak van der Vel den 24 sep tem ber 2016 Bes te vrien den en vrien din nen, collega s, le den van de Stich ting OPS, Het is mij een eer het eer ste exem plaar van het boek 25 jaar strijd tegen oplosmiddelen in ont - vangst te mo gen ne men. Het is een boei end re laas van hoe wij door de tijd heen zijn om ge gaan met OPS. Boei end, maar voor al ook tra gisch. Bij OPS, vol uit Orga no Psy cho Syn droom, maar ook bij veel an de re aan doe ning en als ge volg van che mi sche bloot stel ling, vraag je je af waar om het toch zo krank zin nig lang moet duren. Waar om moet het zo lang du ren voord at werk ne - mers recht wordt ge daan. Waar om moet het zo lang du ren voord at ze echt wor den be schermd tegen dit soort ge va ren. Van daag gaat het over oplos mid de len voor al in de bouw en bij gra fi ci. Maar denk ook aan PX10, aan Whi te Spi rit om wa - pens schoon te ma ken bij De fen sie, aan as best in ik weet niet hoe veel sec to ren. Aan chroom 6 even eens bij de fen sie en Ned train, aan C8 bij Du pont en ga zo maar door. De bloot stel ling aan ge vaar lij ke stof fen ver dient hoge pri o ri teit. En daar om zijn we als FNV hier in Ne der land zeer ac tief be zig om mis stan den aan hang ig te ma ken en op te lossen. We doen dat ook in Eu ro pa. Zo zal en dat komt voor al door onze lob by - de Eu ro pe se Com mis sie nog dit jaar het aan tal strenge grens waar den voor kank er ver wek ken de stoffen uit brei den van 4 naar 25. Dat is nog lang niet ge noeg. Maar het is wel een aan zien lij ke ver be te ring, die er voor gaat zor gen dat werk ne mers be ter wor den be schermd op de werkplek. Als u dit boek straks leest zult u denk ik schrik ken, net als ik. Het is ong elo fe lijk hoe de di rec t ve rant woor de lij - ken in Nederland werknemers hebben laten barsten. En u weet dat als geen an der: werk ne mers die door de schuld van an de ren ziek zijn ge wor den. En die op nieuw slacht of fer wer den toen eind ja ren ne gen tig het so ci a le stel sel deels werd om ge - hakt. Waar om zijn wij hier van daag. Wij zijn hier van daag om dat 25 jaar ge le den in 1991 de Ve re ni ging OPS is op ge richt. Op de kop af 25 jaar en 10 da gen op 14 sep tem ber. In deze hele pe ri o de was het deze ve re ni ging, la ter Stich ting, die her ken ning en er ken ning van het de pro ble ma tiek be werk stel lig de. Het is deze club die, sa men met de FNV en CNV, aan dacht wist te ves ti gen op de nood zaak tot pre - ventie. En het is deze club die het aan tal bloot ge stel de werk ne mers wist te rug te dring en. Historisch moment daarin was augustus 1997, toen Frank de Gra ve het voor stel lan ceer de om bij het binnenwerk van schilders en tapijtleggers oplos - middelhoudende verf en lijm te verbieden. En we we ten wel ke strijd de Ve re ni ging OPS, Vak - be we ging, en ke le po li ti ci en we ten schap pers daar - voor heb ben moeten leveren.

21 20 In die strijd was be lang rijk dat ook som mi ge werk - ge vers het pro bleem za gen en dat hard op zeiden. De heer Van der Worp van de ve re ni ging van schil - ders be drij ven Fo sag mag in dit per spec tief wel even ge noemd wor den, net zo als dat ge beurt in het boek. Wat mij trou wens trof bij le zing van het boek, is hoe men in 1976 in De ne mar ken al mij len ver voor - uit was met de aan pak van oplos mid de len. Eu ro pa werk te in die tijd toch min der snel en men nam schijn baar hier min der snel ken nis van wat er zich in an de re lan den af speel de. En ook nu zie ik dat De ne mar ken op nieuw ver voor op loopt bij de aan pak van hor moon-ver sto - ren de stof fen, de zo ge naam de endocrine disruptors. Ver ge lijk ba re eco no mie ën en toch zul ke gro te ver - schil len. Dat leert ons dat wij goed om ons heen moe ten blij - ven kij ken. Van daag staan we stil bij 25 jaar strijd tegen oplos - mid de len. Voor mij staat die ge schie de nis sym bool voor de ma nier waar op onze sa men le ving om gaat met ge - vaar lij ke stof fen op het werk. Met de mond be lijdt ie der een het voorzorgsbeginsel : Zolang je niet ze ker weet of een stof vei lig is, dien je de werk ne mer niet bloot te stel len aan een der ge - lij ke stof. Maar de wer ke lijk heid is an ders. In de prak tijk gaan veel werk ge vers van het om ge - keer de prin ci pe uit. Zolang je niet ze ker weet of de stof ge vaar lijk is, kun je de werk ne mer er best wel mee la ten wer - ken. Dat is niet al leen cy nisch, het is ook spe len met de ge zond heid van men sen. En de FNV zal zich hier met hand en tand tegen blij ven ver zet ten. In het boek staat ook te le zen dat de FNV zich hard heeft ge maakt voor de oprich ting van een OPS-fonds. Dat bleek een strijd die tot op he den niet te win nen is. En eer lijk is eer lijk, daar wor den we niet blij van. We zul len dus steeds weer de goe de mo men ten moe ten kie zen om dit op de po li tie ke agenda s te zetten. We moe ten het on recht dat hier uit voort vloeit uit dit ge ge ven, steeds weer op nieuw zicht baar maken. En de FNV zal de Stich ting OPS daar in blij ven on - dersteunen. Is het van daag feest? Ik heb er moei te mee om het zo te noe men. Wat het voor mij wel is, is een mo ment om in dank - baar heid stil te staan bij al die men sen die deze 25 jaar strijd heb ben ge dra gen. En ik kan het niet la ten om toch en ke le men sen te noemen di e al zo lang voor de Stich ting OPS heb - ben ge knokt. En na tuur lijk ben ik daar on vol le dig in. Aller eerst hul de aan die men sen die zich in regio s en be stuur vrij wil lig heb ben ing ezet voor de Stich - ting OPS. Hul de ook aan al die part ners en ge zin nen die al dan niet ge hol pen door de Stich ting OPS, om het OPS slacht of fer heen ston den en hulp heb ben geboden. Dank ook aan de we ten schap pers. Om te be gin nen Ber nar di no Ra maz zi ni, we ten - schap per uit Lei den jaar tal 1724, die toen al in zijn boek over ziek ten en kun ste naars en am bachts lie - den meld de dat schilders slacht of fers wa ren van veelderlei qualen, swar te tan den en droefgeestigheyt. Maar ook de we ten schap pers die van daag de dag ons werk heb ben on der steund: Paul Gan ze vles, Gert van der Laan en Ger ard Ha ge man. Ik dank Paul Ulenbelt, Remi Poppe, Ruud Vree - man en Bert Mid del voor hun voort du rend geha - mer op het be lang van de vervangingsplicht. En natuurlijk bedank ik Janke van Mid lum en haar man Wil lem, die al zo veel jaar OPS goed on der de aan dacht we ten te bren gen. Zoals gezegd, ik vergeet mensen van onschatbare waar de, maar het mooie is dat ie der een die zich in - spant voor deze Stich ting van daag een beet je trots op zich zelf kan zijn. En last but not le ast dank voor Sjaak van der Vel - den, voor het op pa pier vast leg gen van al dit be - lang rij ke werk. Ik dank jul lie voor de aan dacht.

22 21 KAARTEN On der le den van de do na teurs raad leef de het idee om ook iets bij te dra gen aan het ju bi leum. Riet Jans sen uit Ze ve naar is een fa na tiek ma ker van kaar ten en bood aan een flinke hoe veel heid kaar ten te ma ken die ver kocht kon den wor den op de ju bi - leum dag. De op brengst zou dan voor de stich ting zijn. Toen Jan nie Lang en doen, echt ge no te van mede do na teurs raad lid Henk Lang en doen, hier van hoor de sloeg zij ook on mid del lijk aan het ma ken van kaar ten. Het re sul taat was een gro te hoe veel - heid pracht i ge handgemaakte kaarten die verkocht konden worden. Het ui tein de lij ke re sul taat was een op brengst van 288,50. Daar naast kwa men er ook nog een aan tal ex tra gif ten bin nen van in to taal 125,=. Gro te dank gaat uit aan ie der een die zo hard be zig is ge weest hier voor

23 22 UW MENING TELT! Tij dens de ju bi leum dag zijn er bij bin nenk omst kaart jes uit ge deeld aan ie der een. Op de kaart jes stond de tekst Wat be te kent de Stich ting OPS voor u? Er zijn heel veel kaart jes in ge vuld en tij dens de dag wer den er ie de re keer een aan tal voor ge le zen en kon wor den toe ge licht door de schrij ver er van. Hie ron der een com pi la tie van een aantal van deze bij dra ges: Wat betekent de Stichting OPS voor u?steun van lotgenoten, fijne contactdagen en een hele fijne vriendelijke ontvangst. Een bijzondere thuishaven, begrip en warmte Geweldig! Samenzijn met mensen die in hetzelfde schuitje zitten Liefde voor de medemens Veel steun en mooie contactdagen. Fijn om met lotgenoten te praten en met Janke altijd 100% Heel moeilijk om het te verwoorden, maar het is goed Jullie zijn een grote steun voor ons! Blijf vooral doorgaan. Warme vriendenclub waar veel begrip is voor de omstandigheden Fantastisch! Samen zijn Janke van Midlum. Het hartelijk beantwoorden van de telefoon en weten dat we niet de enigen zijn die problemen hebben. Begrip en steun Heel veel We zijn er erg gelukkig mee In het begin veel baat bij gehad voor verwerking etc. Nu altijd een fijne dag! Dat ik er niet alleen voor sta! Bun dir bliede met Voor mij betekent de Stichting OPS een kans op leven! Door de stichting voel ik me eindelijk eens serieus genomen. En kan ik mijn verhaal kwijt Soms zeer vermoeiend ;-) Lekker weg wezen Met dank aan de stichting sta ik er nu beter voor dan zonder hen Het einde van zoeken naar wat mijn geest en lichaam verpestte. Dank aan Janke en Willem We hebben weer vertrouwen in het leven gekregen Een ster ke club die heel veel goe de ding en heeft ge daan voor de slacht of fers van OPS. Een se rieu ze ge spreks part ner en vriend(in) in de sa men wer king.

24 23

25 24 EENZAAM.MAAR NIET ALLEEN Ve len ken nen de ge dich ten bun dels die er in het ver le den zijn ge schre ven door Toon Schrij ver, en zijn uit ge ge ven door de Stich ting OPS. De bun dels had den ten doel de kas te spek ken van onze stich - ting. Op ini ti a tief van de drie oud-voor zit ters van onze club, na me lijk Toon Schrij ver, Jan Bruins en René Lae nen is er een nieu we edi tie tot stan d ge ko men met de ti tel Een zaam maar niet al leen. Deze bun del werd ge re a li seerd met be hulp van de FNV die de druk kos ten voor hun re ke ning heeft ge no - men. Toon zorg de voor de ge dich ten, Wil lem van Mid lum voor de op maak en vier kunstenaars voor prachtige illustraties. De bun del is voor zien van pracht i ge afbeel din gen van schil de rij en van Piet van der Ven, schil de rij en van Gert Wij man, foto s van kunst wer ken van Joop van der Ende en pen te ke ning en van Willem Nauta. Ie der een die nog geen exem plaar be zit kan deze op vra gen bij het se cre ta ri aat. Le den van het eer ste uur kregen als eer ste een bun del uitgereikt

26 25 EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING! Lang zijn we be zig ge weest met de or ga ni sa tie van de ju bi leum dag. Reeds in mei 2015 zijn we ge start met de eer ste voor be rei ding en. Bij alle za ken ben ik di rec t be trok ken ge weest. Het be te ken de dan ook dat het ge he le pro gram ma mi nu tieus werd voor be reid en ik van alle ins en outs op de hoog te was, al thans dat dacht ik. Al op vrij dag aan ge ko - men om de eer ste za ken te gaan re ge len en na een goe de nacht rust s mor gens vroeg de laatste puntjes op de i gezet. Na een vlot te start (met een klei ne uit loop) kwa - men we na de pau ze te rug in de zaal naar wat ik dacht voor het ver volg van het pro gram ma. Het be - vreem de me dan ook in eens een rij ex tra stoe len voor het po di um te ont dek ken waar ik de re den niet voor wist. Op vra gen aan de jong ens van de Arbo - ri gi nals kreeg ik slechts het ant woord we heb ben een stoe len dans ingelast. Tot mijn gro te ver ba zing nam onze voor zit ter Mar jan van Noort het woord en richt te zich recht streeks tot mij. Intus sen kwa - men ex tra gas ten bin nen lo pen, voor af ge gaan door de bur ge mees ter van mijn ge meen te me vrouw Mar ga Waan ders. Sa men met onze kin de ren en kleink in de ren en ver ge zeld van bloe men na men zij plaats op die ex tra stoe len. En ja, dan gaat er een lichtje branden en begin je je ongemakkelijk te voelen! Na een zeer lo ven de toe spraak door de bur ge mees - ter kwam het hoge woord er uit. Het had Zij ne Ma - jes teit de Ko ning be haagd mij te be noe men tot Rid der in de Orde van Oran je Nas sau. Vol ko men overdonderd en ook behoorlijk emotioneel kreeg ik de bijbehorende onderscheiding opgespeld. Het blijkt dat dit ini ti a tief is ge ko men van uit onze le den, on der aan voe ring van Truus te Gro ten huis. Veel men sen uit mijn om ge ving heb ben er aan bij - ge dra gen om dit voor mij te re a li se ren. Ik wil langs deze weg ie der een dan ook heel har te lijk be dank en voor hun bij dra ge en de vele fe li ci ta ties, kaar ten en bloe men die ik heb mo gen ont vang en. Het is voor mij een onvergetelijk moment geworden en zoals de op dracht van mijn bur ge mees ter was, draag ik de on der schei ding bij bijzondere gelegenheden dan ook met trots! Nog maals heel veel dank in het in mij ge stel de ver - trou wen van jul lie al le - maal! Janke van Mid lum

27 26

28 27 Vol bewondering. Jij was een mooie jonge bruid de toe komst zag er zon nig uit ver heugd je ge luks droom te ge moet he laas: het bleef niet im mer goed na ja ren heeft het nood lot toe ge sla gen je man kon het ver gif niet meer verd ra gen want o.p.s. werd hem fa taal de ziek te sloop te hem to taal en je droom die mooi be gon verd ween als sneeuw voor de zon het werd stil om jul lie heen wel sa men maar o zo al leen. Het le ven leek een ware hel met al leen kom mer en kwel maar jij liet de moed niet zak ken wist de draad weer op te pak ken snel ver vul de jij je rol heel kor daat en lief de vol. Jouw kind is je in tens dank baar je was er dag en nacht voor haar en al had jij het moei lijk in het le ven jij bent je part ner im mer trouw ge ble ven. Deze vrou wen spil in hun ge zin nen ik be won der ze het zijn hel din nen. as.

29 28

30 29

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

Het boekje van Tante An

Het boekje van Tante An Het boekje van Tante An Anna Lambrechts-Vos bron. Muziekuitgevers Mij., Rotterdam 1910-1920 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lamb084boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Die stoute schildpad.

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Schroef Schrijfsels Beste lezer België - Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 8/5437 06/1 Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud 22e aargang Trefwoord, afleverg 1 opyright Kwtessens, 2016. Het is aan scholen, die geabonneerd z op Trefwoord, toegestaan all voor tern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 Wi hebn linte (cd1: track 3 4) 3 Jozef drom (cd1: track 5 6) 4 Verlanglichtes (cd1: track 8 9) 5 roomkaars (cd1: track 10 11) 6 22e aargang Trefwoord, aflevering

Nadere informatie

POOT. Verhalen over de hond

POOT. Verhalen over de hond POOT Verhalen over de hond in houd De pekinees 9 De christenhond 12 De jachthond 15 De labrador 18 De Deense dog 21 De hotdog 24 De golden retriever 27 De Hongaarse herder 30 De pincher 33 De bouvier 36

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Det lil le bi bli o thek bind 1

Det lil le bi bli o thek bind 1 Ton Steen bak ker Det lil le bi bli o thek bind 1 Onder deze titel is het eer ste deel ver sche nen van een nieu we se rie boe ken die wordt uit ge - ge ven door het Norsk Fi la te list forbund in sa -

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 05, 74, 54-63 Overzicht 54 TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID K. Mintiens 1, H. Laevens 1,

Nadere informatie

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j Zang Piano q = 67 Koningslied ohn Ebank arr. Tom Bakker daar sta jedan je C G7( ) C G7( ) C j r zag dit moment al zo vaak in je dro-men en daar is het dan de dag die je ist dat zou ko-men is ein -de -lijk

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

1 Jehovah s eigenschappen

1 Jehovah s eigenschappen 1 Jehovah s eigenschappen (Openbaring 4:11) Je - ho - vah God, ge - wel - dig in macht, U hebt uw troon op recht ge - fun - deerd, Uw lief - de zet ons hart echt in gloed. le - ven en licht zijn ont -

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd.

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd. REFLECTIE TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit REFLECTIE NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER 2013 In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd Zonsopgang Verbinding met het Oerlicht Dimensiewissel COLOFON REDACTIE:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

TOEN MOEDER KLEIN WAS DOOR C. ASSCHER-PINKHOF

TOEN MOEDER KLEIN WAS DOOR C. ASSCHER-PINKHOF TOEN MOEDER KLEIN WAS DOOR C. ASSCHER-PINKHOF GEÏLLUSTREERD DOOR NETTY HEYLIGERS (Leeftijd 5 7 jaar.) VIERDE DRUK ALKMAAR GEBR. KLUITMAN ! Toen Moe-der klein was* Moe-der is vroc-ger ook klein ge-weest*

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie