Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

2 Inhoud Het jaarthema Info voor nieuwe leerlingen Praktische mededelingen Leerlingenkluisjes Communicatie Afhalen leerboeken Opvolging vakantiewerken Rekenmachines Zieke of afwezige leerlingen Gra tis Microsoft Of fice Maaltijden op school Gezonde tussendoortjes en wegwerpverpakking Gestolen of verloren? Sport Na School VCLB Deinze Kalender Ouderraad: sneukeltocht Dossier H Ouderraad: startvergadering Ouderraad:infoavond

3 Het jaarthema Augustus 2016 Veel men sen val len in hun toe komst ter wijl ze op hun ver le den ja gen. Jaarthema: bewust zijn Som mi ge men sen breng en de dag door met op hun rug de last van alle gis te rens en mor gens. Niets is meer waard dan deze dag. Nu. Be leef ple zier aan de ding en die er nu zijn; al het an de re is bui ten je be reik. Van: Michel de Mon taig ne Uit: Dui zend we gen naar even wicht (Da vid Baird) p.45 campus Sint-Hendrik 1

4 Info voor nieu we leer ling en 1 sep tem ber: de eerste schooldag Eerstejaars Het nieu we school jaar vangt aan op don der dag 1 sep tem ber 2016 om 8.20 uur. Op die dag is er al ge le - gen heid tot het ne men van een vol le dig mid dag - maal of tot het aank open van soep of drank bij het ei gen lunch pak ket. De eer ste school dag ein digt om uur. De in de ling van de klas groe pen ma ken we be kend op het ein de van de va kan tie bij het af ha len van de boe ken. De leer ling en ver za me len op de eer ste school dag in de Mag rit te zaal van het ge bouw De Cou ber tin waar de di rec tie en de klas senle ra ren hen ver wel - ko men. Daar na wordt de vol le di ge och tend on der be gel ei ding van de klas senle raar be steed aan ken - nismaking, onthaal en informatie.vanaf donder - dag mid dag wor den de eer ste les sen ge ge ven. De eer ste jaars breng en op deze eer ste school dag de vol gen de do cu men ten die ze ont vang en bij het af - ha len van de boe ken, mee: Leerlingenfiche 1 en 2 Het School re gle ment Huurcontract kluisje bij intekening Om de les sen op de eer ste school dag te kun nen vol - gen, vol staat het om de school agen da, schrijf ge rief en pa pier (A4-cur sus bla den die ach ter af in een ring map kun nen ge sto ken wor den) mee te brengen. campus Sint-Hendrik 2

5 Nieuwe leerlingen en oudere leerlingen Nieu we leer ling en (van het twee de tot het zes de jaar) kun nen zich van af 7.45 uur naar het leer - lingen se cre ta ri aat be ge ven waar ie mand van het team leerlingenbegeleiding (TLB) hen zal verwelkomen. Alle an de re leer ling en kun nen aan het ge bouw De Coubertin de klasindeling raadplegen. Hierop is ook het klas lo kaal aang eduid. Om 8.20 uur ver za - melt ie der een in de rij be stemd voor zijn klas lo kaal (aan dui ding en zijn ge maakt op de speel plaats) en gaat met de klas senle raar naar de klas. De co klas - sen le raar zal dan in de vol gen de twee les uren uit - leg ge ven over onze school wer king. Nadere kennismaking en oudercontact Voor leerlingen Voor de leer ling en van het eer ste en het twee de jaar wordt er een ont moe tings dag ge or ga ni seerd on der lei ding van de klas senle raar en/of co klas sen - le raar. De be doe ling van deze dag is me kaar te le - ren ken nen op een ge zel li ge ma nier via sport en spel. Dit ge beurt bui ten het school do mein. Afspra - ken daar over wor den met de leer ling en ge maakt. Ontmoe tings dag 1ste en 2de jaar: dins dag 6 sep - tem ber Voor ouders Op dins dag 13 sep tem ber om uur, ont vang en we in de Mag rit te zaal (ge bouw De Cou ber tin) graag de ou ders van alle eer ste jaars en van de in stro mers uit het 2de jaar. In het eer ste deel van de avond wor - den de ou ders toe ge spro ken door een di rec tie lid, een lid van het VCLB-team en een af ge vaar dig de van de ou der raad. Dan gaan de ou ders on der begelei ding van de res pec tie ve lij ke klas senle raars naar het klas lo kaal van hun zoon/doch ter. Daar krij gen ze uit leg over spe ci fie ke as pec ten van de klas wer king en over het be lang van de school agen - da en de rap por ten. Daar na kun nen ze nog even met el kaar bij pra ten bij een drank je in de Mag rit te - zaal. 3 Leiepoort Deinze

6 Ook op dins dag 13 sep tem ber, maar om uur no di gen we alle ou ders van de in stro mers van het 3de, 4de, 5de en 6de jaar uit in de taal klas (Ge bouw Frimout, gelijkvloers). Op woens dag 28 sep tem ber om uur is er een ont haal avond voor de ou ders van alle leer ling en van het der de jaar. Voor deze ont haal avon den wordt nog een uit no di - ging verzonden. campus Sint-Hendrik 4

7 Prak ti sche mededelingen SCHOOLUREN De les sen op onze school wor den ge ge ven van 8.20 uur tot uur en van uur tot uur. Som mi ge leer ling en zul len op som mi ge da gen les of bij les heb ben tot uur. Dat kan men op ma ken uit het les sen roos ter. De woens dag na mid dag en de za ter dag zijn les vrij. BUS- en TREINVERVOER Veel leer ling en ko men met de bus of met de trein naar school. Een aan tal daar van maakt ge bruik van de school bus sen. Een abon ne ment hier voor wordt tij dens de eer ste school week aang evraagd op het leer ling en se cre ta ri - aat. De school bus sen ko men op school aan om streeks 7.45 uur, 's avonds is het ver trek voor zien om streeks uur (op woens dag mid dag om streeks uur). Tus sen uur en uur wor den deze leer ling en opgevang en in de stu die. Nauw keu ri ge af spra ken, aang epast vol gens jaar ni veau van de leer ling en, worden uitgelegd in het Schoolreglement. Graag her in ne ren we onze leer ling en en hun ou ders er aan dat veel ge meen - ten een der de be ta ler con tract heb ben af ge slo ten met De Lijn. Dit houdt in dat die ge meen ten vol le dig of ge deel te lijk tus senk omen in de ver voers kos ten van hun in wo ners. De leer ling en die in Dein ze wo nen, kun nen re ke nen op een kor ting van 50 %. Meer info is te vin den op de web si te van uw ge meen te en/of op de web si te van De Lijn. TOEGANG TOT DE SCHOOL Het aank omen op school ge beurt langs de ing ang in de Gui do Ge zel le laan (hoof ding ang via de rol poort links); langs de ing ang in de Gent straat (via het Die renk ost straat je) of langs de ing ang in de Tol poorts traat. Fiet sen en brom - fiet sen wor den ver plicht ge stald en ge slo ten in de daar toe voor zie ne ruim tes. Er is een overd ek te fiet sen stal ling voor zien voor meer dan 500 fiet sen. SCHOOLREGLEMENT Opvoe den en groei en in ve rant woor de lijk heid en vrij heid ge beurt het best in een ka der van dui de lij ke doel stel ling en en kla re af spra ken. Elke leer ling van het eer ste jaar en alle in stro mers ont vangen daar toe bij het af ha len van de boe ken het School re gle ment. De an de re leer ling en kun nen de ge ac tu a li seer - de ver sie steeds raad ple gen op de web si te van de school. 5 Leiepoort Deinze

8 Ook on der wer pen als 'school re ke ning en', 'va kan tie da gen en vrije da gen', 'da ta ou der con tac ten' en 'data rap por ten' zijn op ge no men in het School re gle - ment. LEERLINGENFICHES Bij het af ha len van de boe ken wor den de Leer ling en fiches 1 en 2 mee ge ge - ven.. We vra gen aan de ou ders deze fiches zelf zeer aan dach tig en nauw keu rig na te le zen en even tu e le wij zi ging en aan te breng en. De cor rec te ge ge vens op leer ling en fiche 1 ma ken een cor rec te en vlot te ad mi ni stra tie mo ge lijk. De con cre te en vol le di ge ge ge vens op leer lingen fiche 2 zijn een gro te hulp bij de be gel ei ding en op vol ging van uw kin de ren in een sfeer van sa men wer king en we der zijds ver trou wen. Uw hand te ke ning op deze leer ling en fiches be ves tigt dat u het 'School re gle - ment' heeft ge le zen en dat u ak koord gaat met de in houd en de toe pas sing van de af spra ken. Bei de ou ders on der te ke nen deze fiches. MEEBRENGEN OP DE EERSTE SCHOOLDAG Elke leer ling brengt op de eer ste school dag mee : - Leer ling en fiche 1 en 2 (ing evuld en on der te kend door bei de ouders) - Eventueel huurcontract kluisje (Meegegeven bij de boekenafhaling. (De eer ste jaars heb ben een ei gen lijst je. Zie p. 2 van deze Nieuws brief.) STUDIE OP SCHOOL De school biedt de leer ling en ver schil len de mo ge lijk he den aan tot stu die. Busstudie : elke dag van uur tot uur, be hal ve op woens dag. Is ver plicht voor alle leer ling en van de eer ste graad die ge bruik ma ken van de school bus en voor alle leer ling en van de eer ste graad die tot na uur moe ten wach ten op een aan slui ting van trein of lijn bus. De an - de re leer lingen kun nen vrij in schrij ven (zie Leer ling en fiche 2), maar wie inschrijft, is telkens verplicht aanwezig. Avondstudie : op maan dag, dins dag en don der dag van uur tot uur. Wie hier voor in schrijft, is tel kens ver plicht aan we zig. Deze leer ling - en vol gen na de les sen eerst bus stu die tot uur. Na dien kun nen zij op school een vier uur tje ge brui ken. Om uur be gint de avond stu die. Tij dens de mid dag pau ze is er een in ter net klas open. campus Sint-Hendrik 6

9 Leerlingenkluisjes De school zorgt er voor dat leer ling en kun nen be schik ken over een per soon - lijk en af sluit baar kast je, ook wel "kluis je" ge noemd. VOORDELEN Per soon lij ke be zit ting en (por te feuil le, bo ter ham me tjes, turn pak, boe ken ) kunnen er veilig en tijdelijk in opgeborgen worden. De leerlingen hebben een unie ke sleu tel en kun nen tij dens elke re cre a tie (niet tij dens de les wis se - ling en) vrij in hun kluis je iets de po ne ren of op ha len. Leer ling en hoe ven dus niet op elk mo ment een zwa re boe ken tas mee te zeu len. Een aan tal za ken kun nen ze op school voor een tijd je in vei li ge om stan dig he den be schik baar houden. CON TRACT Bij het af ha len van de boe ken ontvang je een for mu lier waar mee je een aan - vraag voor de huur van een kluis je kan in die nen. Daar voor wordt dan, bij in schrij ving, met de eer ste school re ke ning een waar borg van 15 euro aange - re kend. Hier mee wordt de ver huur fir ma door de school be taald. Bij de twee - de re ke ning wordt de huur prijs van 12 euro aang ere kend. Op het ein de van het school jaar krijgt de huur der de waar borg cash te rug uit be taald wan neer de sleu tel wordt af ge ge ven en het kluis je on be scha digd is. Op dit ogen blik heeft de school niet voor alle leer ling en een kluis je in bruikleen. De leer ling en van het eer ste leer jaar krij gen als eer ste de kans om te hu ren. Daar na wij zen we ze toe aan de leer ling en van het twee de leer - jaar en zo verd er. De groot te van de vraag zal na der hand be pa len of we ons aan bod moe ten ver gro ten. 7 Leiepoort Deinze

10 Communicatie Contactmogelijkheden Agenda Weekrapport Website Telefoon Nieuwsbrief Dossier H HZ'tje Oudercontacten Een vlug evo lu e ren de maat - schap pij. Altijd maar vroe - ger pu be ren de jong eren, nieuw sa meng estel de ge zin - nen, stijgende verwach ting en ten op zich te van de school De nood aan eens ge zind heid in streef - doel en dus ook de nood aan com mu ni - ca tie tus sen alle be trok ken par tij en wordt gro ter. Wij kie zen we er dan ook voor om zo - veel als mo ge lijk die com mu ni ca tie tus sen ou ders, leer ling en en de school te be vor de ren. Er is de agen da; er is het wee krap port; er is de web si te van de school met als mo ge lijk heid om een mail te stu ren met een vraag naar in for ma tie; er is Fa ce book en Instagram; er is na tuur - lijk ook nog al tijd gewoon de te le foon; er is de Nieuws brief en het di gi ta le dos sier H; er is het HZ tje, onze school - krant en er zijn de ou der con tac ten. We ho pen op die ma nier te ko men tot een op ti ma le com mu ni ca tie en dus ook tot een op ti ma le be gel ei ding van uw kind. Aller lei data kunt u in het 'School re - gle ment' op onze web si te vin den. campus Sint-Hendrik 8

11 Afha len leerboeken Bij het af ha len van je boe ken eind be taal je het vol le di ge boe ken pak ket, het - zij cash, het zij met Ban con tact. Het af ha len ge beurt tus sen 8.30 uur en uur in de voor mid dag en tus - sen uur en uur in de na mid dag in de Mag rit te zaal. Het afhaalschema: Woens dag 24 au gus tus: af ha len boe ken 1ste jaar Voor mid dag: 1ste jaar La tijn Na mid dag: 1ste jaar mo der ne Don der dag 25 au gus tus: af ha len boe ken 2de jaar Voor mid dag: 2de jaar Grieks-La tijn en La tijn Na midddag: 2de jaar mo der ne Vrij dag na mid dag 26 au gus tus: af ha len boe ken 5de jaar Maan dag 29 au gus tus: af ha len boe ken 4de jaar Dins dag 30 au gus tus: af ha len boe ken 3de jaar Woens dag voor mid dag 31 au gus tus; af ha len boe ken 6de jaar Bij het af ha len van de boe ken ont vang je twee leer ling en fiches die je de eer - ste school dag, zorg vul dig ing evuld, moet af ge ven. Ook het for mu lier voor het aan vra gen van een leer ling enk luis je ont vang je dan. 9 Leiepoort Deinze

12 Opvol ging vakan tie wer ken Via een va kan tie werk krij gen de leer ling en een kans om leer stof van het vo - rig school jaar bij te wer ken zo dat zij vlot kun nen vol gen in het nieu we leer - jaar. De kwa li teit van het af ge le ver de werk als me de de ernst waar mee het werd uit ge voerd, kun nen al be lang rijk zijn voor het vol gen de school jaar. De leer kracht be oor deelt eerst de ver schil len de wer ken, de toet sen vin den plaats op dins dag 6 sep tem ber 2016, op maandag 12 sep tem ber 2016 en op donderdag15 sep tem ber 2016, telkens om uur. Na het ver be ter werk en de ad mi ni stra tie ve ver wer king er van, zal de school de re sul ta ten per brief be zor gen. Rekenmachines Type afhankelijk van de graad Met de in voe ring van de eind ter men en de nieu we leer plan nen is het ge bruik van het re ken toe stel in de lessen wiskunde en wetenschappen een ver plich ting. De school heeft sa men met de an de re scholen van de scholengemeenschap afgesproken welk merk en type het best wordt ge bruikt. Alle toe stel len zijn van het merk Texas Instruments (TI). Er wordt elk jaar met ver schil len de le ve ran ciers on der han deld om een gun sti ge prijs te be ko men. Er is ech ter geen enk ele ver plich ting om via de school een toe stel aan te ko pen. Zodra de toe stel len af ge le verd wer den, neemt de school trou wens geen enk ele ve rant woor de lijk heid meer op voor de toe - stel len. Bij het fa len van een toe stel tij dens de, met de le ve ran cier over eeng eko men, ga ran tie pe ri o de mag een leer ling hulp vra gen in het leer ling en se - cre ta ri aat. campus Sint-Hendrik 10

13 EERSTE GRAAD Hier ge brui ken we een toe stel van het type TI30XB Mul ti view (of de ou de re TI 30XIIB). De eer ste week van sep tem ber krij gen de eer - ste jaars de ge le gen heid om een re ken toe stel via de school aan te ko pen. De prijs komt dan op de eer ste school re ke ning. De le raar wis - kun de be kijkt met de leer ling en of een ei gen toe stel nog verd er kan ge bruikt wor den of niet. TWEEDE EN DERDE GRAAD Zij ge brui ken een gra fisch re ken toe stel van het type TI83 plus.fr. De leer ling en le ren in het be gin van het 3de leer jaar met dit toe stel wer ken. Enkel dit type toe stel en de ou de re ty pes TI 83, TI 83 Plus of TI 84 wor den toe ge - la ten op de exa mens. Twee de hand stoe stel - len mo gen dus ook van ou de re leer ling en (af ge stu deer den) over ge kocht wor den. De leer ling en van het der de jaar kre gen de kans om via de school een toe stel te be stel len op de boe ken lijst. De toe stel len kun nen, na be ta ling, bij het af ha len van de boe ken mee - genomen worden naar huis. Leerlingen zijn ver plicht hun toe stel te la ten gra ve ren of zelf te gra ve ren en het se rie num mer van hun toe stel te be wa ren en door te geven aan hun wiskundeleraar. 11 Leiepoort Deinze

14 Zie ke of af we zi ge leerlingen Met aan drang wil len we alle ou ders er aan her in ne - ren dat elke af we zig heid van hun kin de ren ver - plicht te le fo nisch ge meld moet wor den voor 8.30 uur 's mor gens aan het se cre ta ri aat van de school op het num mer Wan neer de leer ling zich te rug aan meldt op school, moet hij het dok ters at test of het door de ou ders ing evuld at test dat in de school agen da te vin den is, on mid del lijk af ge ven op het leer ling en se cre ta ri aat We ne men twee maal per dag de af we zig he den op in alle klas sen. Het is voor de school niet haal baar ie - de re ou der van af we zi ge kin de ren op te bel len. Op één dag kunnen immers enkele tientallen afwezi - gen vast ge steld wor den. Als alle zie ken spon taan ge meld wor den, is het mo ge lijk om spij be laars te de tec te ren. Kor tom, we wil len aan elke ou der de ge rust stel ling en het ver trou wen ge ven dat we de leer ling en vei - lig bij ons heb ben tij dens de school uren. Wij ver wij zen ook naar de uit voe ri ge uit leg over af - wezigheden in het Schoolreglement. Gratis Microsoft Office Via onze school kan je be schik ken over een gra tis Offi ce 365 ProPlus abon ne - ment. Dit be staat uit soft wa re zo als Word, Po werpoint, Excel, Out look, One - no te, Pu blis her en Access. Al deze ap pli ca ties wor den tij dens de les sen ge bruikt. Deze soft wa re kan je zelf in stal le ren op maxi mum 5 de vi ces. Je krijgt ook het recht om te up gra den in dien er een ho ge re ver sie ver schijnt. Om toe gang te heb ben tot dit abonnne ment via tal.of fi ce.com be - zor gen wij je in de eer ste we ken van het schooljaar een ge brui kers-id en een wacht woord. Let er wel op dat we je die ge ge vens maar één keer ver strek ken en dat de in schrijf pe ri o de be grensd is. Bij het ver la ten van de school ver loopt het abon ne ment. campus Sint-Hendrik 12

15 Maal tij den op school Lekker, gezond en ook vegetarisch Wij doen heel gro te in span ning en om jong eren een vol waar di ge, eer lij ke, lek ke re en ge zon de voe ding aan te bie den. Wij zor gen voor ge ga ran - deerd zui ve re en zo veel mo ge lijk da - ge lijks ver se voe dings wa ren, die dan door ei gen per so neel met veel in zet en zorg be reid wor den. Veel ou ders kie zen voor een war - me maal tijd op school. Jaar lijks voe ren we, sa men met de ouderraad, campagne bij de jonge ren voor goe de eet gewoon - ten. Wie het wenst, kan ook een abon ne - ment ne men voor ve ge ta ri sche mid - dag ma len. BETALINGSWIJZE De leerlingen kunnen zich per tri - mes ter abon ne ren op de war me (ge - wo ne of ve ge ta ri sche) mid dag ma len. Er kan ook een abon ne ment ge no - men wor den voor één of meer vas te da gen per week. Ie de re leer ling be - taalt zijn abon ne ment per tri mes ter, vol gens een nauw keu rig ge teld aan - tal da gen. Aang ezien alle les ver - vang en de ac ti vi tei ten cen traal wor den ver re kend en er twee maal daags een con tro le op de aan we zig - heid van de leer ling en moet ge beu - ren, kun nen we vrij ef fi ci ënt voor alle leerlingen bij de vijfde rekening (ein - de school jaar) een cor rec te af re ke - ning ma ken. In het Schoolre gle ment wordt nauwkeurig uitgelegd hoe de ver re ke ning ge beurt. Donderdag veggiedag Leerlingen die niet-vegetarisch eten kun nen er op don der dag ook voor kie - zen om een vlees lo ze maal tijd te ne - men. Met dit ini ti a tief wil len de mi lieur aad en de school de leer ling en een duw tje in de rug ge ven om zelf het ver schil te ma ken in ons eng age - ment voor een duurzamere samenleving. Voor het ge bruik van het mid dag - maal zijn er drie mo ge lijk he den : 1. De leer ling(e) ge bruikt een volledig middagmaal (soep - hoofd ge recht - na ge recht en drank) op school. Voor het hoofd ge recht kan men de keu ze ma ken tus sen tra di ti o neel; tra di ti o neel, maar ve ge ta risch op don der dag; of vol le dig ve ge ta risch. Deze keu ze is bin dend voor een vol le - dig school jaar. De be ta ling ge beurt via de school re - ke ning. De abon ne ments prijs voor 13 Leiepoort Deinze

16 deze maal tij den is be re kend op ba sis van 110 mid dag ma len. De exa men pe - ri o des zijn hier niet in be gre pen. Wat in de loop van het school jaar meer of min der ver bruikt werd dan 110 mid - dag ma len, wordt ver re kend bij de laatste schoolrekening in juni. 2. De leer ling(e) brengt een lunchpak - ket mee van thuis en neemt drank of soep van de school. De be ta ling voor soep gebeurt via de school re ke ning. Voor drank jes koopt men kaar ten aan voor 10 con sump ties. Fles jes wa ter wor den aan een gunst ta rief ver kocht. Om mi lieu re de nen wor den de drank - jes op school aang ebo den in gla zen fles jes. Om die zelf de re den vra gen wij ook met klem om geen drank van thuis in weg werp ver pak king mee te breng - en. 3. De leer ling(e) ver laat s mid dags de school om thuis het mid dag maal te ge - brui ken. Mid dag ma len in de stad of bij vrien den wordt niet toe ge la ten. Uit zon der lijk kan de toe stem ming wor den ver leend om bij dich te fa mi lie het mid dag maal te ge brui ken: u dient dan wel op Leer ling en fiche 2 naam en adres van het fa mi lie lid op te ge ven. Zes de jaars mo gen tij dens de mid dag - pau ze de school wel ver la ten zon der spe ci a le toe stem ming. CONTROLE OP AANWEZIGHEID Leer ling en die keu ze 1 of 2 ma ken, ver la ten on der de mid dag in geen enkel ge val de school. Daar op wordt nauw let tend toe ge zien. De keu ze die voor het mid dag maal wordt ge maakt, wordt op het leer - lingen pas je weer ge ge ven door mid - del van co des. Ge brui kers van war me maal tij den heb ben een vas te plaats in de eet - zaal en op vol ging van aan we zig heid is dan ook van zelf spre kend. NU EN DAN EEN MAALTIJD Leer ling en die spo ra disch een warm (ge woon of ve ge ta risch) mid - dag maal op school ge brui ken en/of tij dens de exa men pe ri o des blij ven eten, be ta len con tant per maal tijd op het leer ling en se cre ta ri aat. VERSE BROODJES OP SCHOOL Wan neer leer ling en hun lunch niet mee breng en of ver geten, kun nen zij kie zen voor een war me (ge wo ne of ve ge ta ri sche) maal tijd in het res - tau rant van de school of kun nen zij be leg de brood jes ver krij gen, door de school ver zorgd. Er wordt in elk ge - val geen toe la ting ge ge ven om brood jes te ko pen in de stad! Voor de aank oop van brood jes wor - den op het leer ling en se cre ta ri aat be stel bon nen aang ebo den. Op zo n bon schrijft de leer ling zijn/haar naam en keu ze en de po neert die in de bus voor de maal tij den, liefst voor 8.15 uur. Er is ook mo ge lijk - heid tot het ko pen van brui ne brood - jes. (Ande re kleur be stel bon.) Wie merkt toch één of an der ver ge ten te zijn, meldt zich op het leer ling en se cre ta ri aat tij dens de speel tijd van uur. campus Sint-Hendrik 14

17 Ge zon de tus sen door tjes en wegwerpverpakking Op vraag van de ou ders la ten we het aan bod van de tus sen door tjes evo lu e - ren naar echt ge zon de en ve rant woor de hong er- en dorst stil lers. Daar om kun nen de leer ling en om uur kie zen uit een aan bod van fruit, sui ker - ar me ver sna pe ringen en drank en. Op dins dag en don der dag wor den tij dens de speel tijd van uur ook Fair Tra de-pro duc ten ver kocht. Op de speel plaats zijn er enkele drink - fon tei nen zo dat ge woon wa ter gra tis en on be perkt be schik baar is. MINDER AFVAL We blij ven aan ouders met aan drang vra gen om geen brik- en blik drank en mee te ge ven naar school. Wij doen er al les aan om de ver koop prijs van drank en, die op school aangeboden wor den in gla zen fles jes, laag te hou den. Aan de bo ter ha me ters vra gen we dat ze hun bo ter ham men in een brood doos meebrengen naar school. Om milieuredenen is aluminiumfolie niet toegelaten. Het uit hang bord van het wink el tje waar je om uur een ge - zond tussendoortje kunt kopen. 15 Leiepoort Deinze

18 Ges to len of ver loren? Ou ders doen soms hun be klag dat er nog al wat ge sto len wordt, maar na een blik op de ver lo ren voor wer pen is hun verbazing groot: tientallen kledingstuk ken, sport tas sen, rug zak ken, sport schoe nen, re ken machi nes, pas - sers, brood do zen, enz. die leer ling en her en der heb ben ach ter ge la ten ge - du ren de het voor bije school jaar lig - gen op ge sta peld en wer den zelfs na eta le ren niet op ge vraagd. De mees te leer ling en ver tel len thuis na tuur lijk dat ze be sto len zijn. Ge brek aan zorg zaam heid, on oplet tend heid en pure non cha lan ce wor den vaak in de schoe nen van de on ver mij de lij ke die ven ge scho ven. We kun nen ech ter niet ont ken nen dat er ook wel eens op onze school ge sto - len wordt. Wij doen er, sa men met de leer ling en en hun ou ders, al les aan om dat zo veel mo ge lijk te voor ko men. Mis schien kun nen vol gen de tips ie der een hel pen om de scha de te be per ken en de ri si co's in te dij ken. Wat je niet no dig hebt, breng je ge woon weg niet mee. Maak oor deel kun dig ge bruik van de kluis jes. Gro te som men geld op zak heb ben en, er ger nog, dat on be waakt in een jas in een gang ach ter la ten, is uit den boze. Is het echt no dig een duur gsm-toe stel bij je te heb ben? Con tro leer ge re geld je spullen. Wat zou je er van denk en om zo veel mo ge lijk te naam te ke nen? Je naam in je re ken machi ne en in je fiets la ten gra ve ren is een must. Een de ge lijk fiets slot ge brui ken even eens. Op per soon lij ke boe ken op di ver se blad zij - den een stem pel of her ken ning ste ken aan breng en. Boe ken ste vig kaf ten met her ken baar pa pier. Moei lijk ver wij der ba re eti ket ten ge brui ken. In sport schoe nen, in tas sen je naam schrij ven met een spe ci a le on uit wis ba re stift. Je kle ding stuk ken la ten naam te ke nen. Wel licht ben je zelf nog cre a - tie ver om je ei gen goed te be scher men en her ken baar te hou den. En als dat al le maal nog niet zou hel pen, ogen blik ke lijk bij al dan niet ver - meen de dief stal of bij ver lies het leer ling en se cre ta ri aat ver wit ti gen. En last but not le ast voor al les ont zet tend veel zorg dra gen. campus Sint-Hendrik 16

19 Sport Na School Op maan dag 3 ok to ber 2016 start het nieu we SNS sport jaar. Sinds 2009 neemt jouw school ac tief deel aan dit pro ject. Met een SNS-pas kun nen jong eren uit het se cun dair on der wijs, na school deel ne men aan ver schil len de sport ac ti vi tei ten in hun ge meen te of re gio van ge meen tes. De jong eren kun nen zelf kie zen, waar, wan neer en hoe vaak ze willen sporten. Het lo ka le pro gram ma van de sport ac ti vi tei ten wordt op ge maakt in sa men - spraak met de sport dienst, de lo ka le sport clubs, de deel ne men de scho len en privé sportcentra. Er wordt ge zocht naar een zo groot mo ge lijk aan bod van ei gen tijd se re cre a - tie ve spor ten die een be lang rij ke aan trek kings pool vor men voor de jong eren. Volgende sporten zullen zeker op ge no men wor den in het aan bod: fit ness (Fast fit ness, Oxy gen en fit class), squash, ge vechts spor ten, zwem men, Par - cours of freerunning, badminton, zumba De ac ti vi tei ten vin den plaats in ver schil len de sport ac com mo da ties of scho - len in de buurt en slui ten door gaans aan op de school uren. Er wordt ge werkt met 2 se mes ters (van ok to ber tot ja nu a ri en van fe bru a ri tot mei). Voor één se mes ter be taal je 30 euro, voor twee se mes ters be taal je slechts 45 euro. Bo ven dien kan een deel van het inschrijvingsgeld terugge - kre gen wor den via de ziek te ver ze ke ring. Inschrij ven kan on li ne via de web si te Ofwel via de school (leer ling en se cre ta ri aat of LO -leer kracht), het hier voor voor zie ne in - schrij vings strook je zal via de SNS fly er in sep tem ber verd eeld wor den on der de leerlingen. Voor meer info: Syl vie Van de wal le me de wer ker Bre de school met sport aan bod fol lo Lei e streek 17 Leiepoort Deinze

20 VCLB Deinze VCLB en vaccinaties Op ba sis van cijfers en aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert de Europese Unie haar lidstaten een aantal gezondheidsdoelstellingen na te streven. Het lokaal gezondheidsoverleg, kortweg LOGO, heeft in Vlaanderen de bevoegdheid gekregen het realiseren van deze gezondheidsdoelen te coördineren. Het LOGO werkt daarom samen met alle part ners in de gezondheidszorg die mee kunnen helpen bij het verwezenlijken van deze doelen. Zo zijn voor België een zestal gezondheidsdoelen vooropgesteld waaronder het verminderen van het aantal infectieziekten zoals mazelen, kinkhoest, tet a nus, difterie, hersenvliesontsteking, hepatitis B... WAAROM VACCINEREN? Hier zijn wij als VCLB een be lang rij ke part ner. Het VCLB heeft van de Vlaam se Ge meen schap o.a. de taak ge kre gen om alle school gaan de kin de - ren op be paal de leef tij den gra tis vac ci na ties aan te bie den. Vac ci ne ren is een ef fi ci ënte ma nier om strijd te bie den te gen een aan tal ge - vaar lij ke en ernsti ge aan doe ning en. Door het in breng en van ver zwak te of dode ziek te kie men, gaat het lichaam re a ge ren door de aan maak van an ti - stof fen, die in het lichaam aan we zig blij ven. Komt het lichaam dan la ter in con tact met de ech te ziek te kiem, dan zal het de in dring er vlug ger her ken - nen en snel ler vol doen de an ti stof fen aan ma ken. Vac ci ne ren is zor gen voor je zelf, maar ook voor je me de mens. Hoe meer men sen er ge vac ci neerd zijn, hoe min der kans de ziek te krijgt om zich te ver sprei den on der de be vol king. De vrees dat de weer stand ver min - dert door het vac ci ne ren is on te recht. Vac ci na ties ver ster ken de na tuur lij ke weer stand te gen be staan de le vens ge vaar lij ke ziek ten zon der dat je deze campus Sint-Hendrik 18

21 ziek ten echt moet door ma ken. Vac ci na tie is een een vou di ge, vei li ge en goed - ko pe ma nier om af weer stof fen op te bou wen. We zijn er ons van be wust dat er in uit zon der lij ke ge val len ernsti ge bij wer - king en kun nen op tre den. Maar deze zijn we reld wijd ge zien echt zeld zaam en zijn in aan tal veel klei ner dan de ernsti ge ge vol gen die de ziek ten zelf ver - oor za ken. De eni ge me di sche re den om een vac cin om wil le van het ri si co op ana fy laxie niet toe te die nen is een ge ken de ana fy lac ti sche re ac tie op één van de be - stand de len. Dit is een ernsti ge plot se re ac tie vlak na het zet ten van de prik, die ge luk kig zel den voor komt (1/ ) en die wordt op ge vang en door het snel toe die nen van adre na li ne. Wij hou den de leer ling en al tijd een kwar tier on der me disch toe zicht na het toe die nen van de ent stof. De arts gaat op het mo ment van de vac ci na tie al tijd na of een leer ling al dan niet ge vac ci neerd kan wor den wan neer deze me di ca tie neemt of een me di - sche klacht of aan doe ning heeft. Zo is een ver koud heid op zich geen re den om niet te vac ci ne ren. Het kan soms ge beu ren dat de leer ling zich na een spuit je wat slapjes voelt en de nei ging heeft flauw te val len. Deze re ac tie heeft niets te ma ken met de stof die wordt toe ge diend, maar wel met het ge ven van de prik zelf. Dit wordt een va ga le re ac tie ge noemd en is niet ge vaar lijk. Na een poos je neer lig gen met de be nen om hoog, her stelt de bloed druk zich van zelf en kan de leer ling verd er de les sen vol gen. Va ker tre den mil de (soms ver ve len de) ne ven wer king en op na het vac ci ne - ren. Lich te koorts, rood heid en pijn ter hoog te van de in jec tie plaats verd wij - nen spon taan en hoe ven niet echt be han deld te wor den. VACCINATIESCHEMA Op dit ogen blik wordt het vac ci na tie sche ma be gon nen op de leef tijd van 2 maanden. Het combineren van verschillende vaccins in één enkele prik zorgt er voor dat de ong emak ken voor het kind tot een mi ni mum wor den her - leid. Deze ba sis vac ci na ties wor den in het al ge meen aang ebo den door Kind & Ge zin, de pe di a ter of de huis arts. Van het mo ment dat het kind de school aan vat, neemt het VCLB de taak verd er op zich, sa men met de huis arts of de kin der arts. We la ten u steeds de naam van het toe te die nen vac cin we ten, zo dat, in dien u er voor kiest het vac cin te la ten toe die nen door uw huis arts of kin der arts, deze het vac cin ook gra tis kan be stel len. Het is de Vlaam se Re ge ring die be paalt wel ke vac cins aan wel ke leer ling en gra tis mo gen wor den toe ge diend. 19 Leiepoort Deinze

22 EERSTE JAAR In het eer ste se cun dair wordt aan alle meis jes een vac ci na tie aang ebo den te - gen het hu maan pa pil lo ma vi rus (HPV), dat baar moe der hals kank er ver oor - zaakt. Het gaat hier over twee spuit jes, ge spreid over 6 maan den. Hier voor ko men we langs op school. DERDE JAAR De leer ling en van het der de jaar se cun dair on der wijs krij gen de kans om zich te la ten in en ten te gen te ta nus (klem), dif te rie (kroep) en per tus sis (kink hoest ). Dit vac cin wordt tij dens het me disch on der zoek op het VCLB toe ge diend. Om een le vens lange be scher ming te ga ran de ren, is het be lang rijk dat dit vac cin om de tien jaar wordt toe ge diend. Na het se cun dair on der wijs kunt u hier voor te recht bij de huisarts. Va ker vac ci ne ren heeft geen zin, ook niet voor jong eren die paar drij den. Voor elke vac ci na tie die door het VCLB wordt ge ge ven, die nen we een schrif - telijke toestemming te krijgen. Uw kind ontvangt de nodige papieren hier - voor via de school. Mocht u nog vra gen of zor gen heb ben om trent vac ci na ties, dan kan u bij de VCLB-arts te recht. Bij elk me disch con sult wordt na ge gaan of de voor gaan de vac ci na ties in orde zijn. Als één of meer de re vac cins niet wer den toe ge diend, wordt u hier van op de hoog te ge bracht en krijgt u de kans deze vac cins als nog gra tis door het VCLB te la ten toe die nen. U kunt hier voor ook steeds te recht bij uw huisarts of kinderarts. Na mens de VCLB-prik ploeg, Dr. Hel ga Rog ge campus Sint-Hendrik 20

23 Kalender In het school re gle ment vindt u allerlei kalenders: Va kan tie pe ri o des en vrije da gen Ou der con tac ten en in fo mo men ten Exa men pe ri o des Her examens Rap por ten Data straf stu dies Deze data zul len in sep tem ber ook op de web si te ge plaatst wor den. Dos sier H Sinds vo rig school jaar pu bli ce ren we het di gi ta le Dos sierh. Drie keer per jaar wil len we u daar in één on der werp voor stel len. Dos sierh ver vangt de tri mes te ri ële Nieuws brief en is te le zen op onze web si te. Via onze web si te en onze Fa ce book pa gi na stel len we u al heel re gel ma tig het le ven van elke dag in een no ten dop voor. Met dos sierh wil len we die per spit - ten in on der wer pen die ons na aan het hart lig gen. We wil len er mee dui de - lijk ma ken waar voor onze school staat. Ouderraad:sneukeltocht Doe mee Foto-wan del-sneukeltocht met aansluitend gezellig etentje Zon dag 9 oktober Hou je mail box in de ga ten! Inschrij ven via link in de mail. 21 Leiepoort Deinze

24 Ouderraad: startvergadering Oproep nieu we le den ouderraad Meer dan 1050 ou ders ver trou wen de op voe ding van hun kin de ren toe aan Lei e poort cam pus Sint-Hen drik. Wij zijn dan ook erg blij dat een aan tal van deze ou ders zich ver enigd heeft in de ou der raad. Vijf keer per school jaar ver ga de ren wij en be spre ken de pun ten die de ou ders be lang rijk vin den. Een lid van de di rec tie is al tijd aan we zig op deze bij eenk - om sten. Op deze ma nier ko men we vlug tot vas te af spra ken en be slis sing en. De in breng van de ou ders wordt hier bij sterk ge waar deerd. Wij vor men een ent hou si ast team dat zich in zet voor de school. Zo or ga ni se - ren wij jaar lijks een vor mings avond over on der wer pen die onze jong eren en/of hun ou ders aan be lang en. Een jaar lijk se foto-sneu kel tocht le vert al tijd een ex tra atje op dat dan be steed kan wor den aan ac ti vi tei ten die ge du ren de het jaar voor de leer ling en ge or ga ni seerd wor den, zo wordt de kost prijs voor de ou ders wat la ger. Voor de eer ste jaars ver zor gen wij een ge zond ont bijt. De zes des wor den ge hol pen bij hun verd ere stu die keu ze. Als lid van de ou der raad word je op een an de re ma nier bij de school be trok - ken. Je krijgt een be ter beeld over hoe het school se le ven er uit ziet voor je zoon of doch ter. Ten slot te breng en zij toch een groot deel van hun tijd op school door en geef je toch een groot deel van je ve rant woor de lijk heid in han - den van de school om de jong eren te vor men tot vol waar di ge, kri ti sche en ge - engageerde we reld bur gers. Daar om: een war me oproep om niet aan de kant te blij ven staan, maar mee school te vor men... In de ou der raad ben je van har te wel kom! Op de web si te van onze school lees je méér over onze ou der raad, onze ta ken, de hui di ge sa men stel ling. e poort dein ze.be Con tact ge ge vens ook op de stic ker voor aan in de agen da van uw zoon/doch ter. Ben je ge ïnteresseerd om mee onze ploeg te ver ster ken? Neem dan ge rust con tact op! Uitnodiging STARTVERGADERING OUDERRAAD WERKJAAR Woens dag 21 sep tem ber uur in de taal klas ge bouw FRIMOUT campus Sint-Hendrik 22

25 Ouderraad:infoavond 23 Leiepoort Deinze

26

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1 vorm + t, rest d/t: Les 1..tt.. o pv 1. Koos / loopt / hard door de straat. 2. De ka vloog. op de muis af. 1. (om te) lopen loop loop + t harde straten 3. Door de poor glip de hon weg. 4. Mijn har bonk

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Dett lil le bi bli o thek bind 3

Dett lil le bi bli o thek bind 3 Ton Steen bak kers Dett lil le bi bli o thek bind 3 Kerstwens, ver stuurd door Postens Frimerketjeneste, aan haar klan ten. Van 1987 tot 1997 wer den kaar ten vertuurd, die voor zien wa ren van de kerst

Nadere informatie

POOT. Verhalen over de hond

POOT. Verhalen over de hond POOT Verhalen over de hond in houd De pekinees 9 De christenhond 12 De jachthond 15 De labrador 18 De Deense dog 21 De hotdog 24 De golden retriever 27 De Hongaarse herder 30 De pincher 33 De bouvier 36

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken Er is een roos ontloken SA en orgel Uit: Vier Kerstliederen voor hoge stemmen en orgel (opus 64) Tekst: Jan Wit (1914-1980) vrij naar 'Es ist ein Ros entsprungen' Melodie: 16e eeuw / Michaël Praetorius

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron. Erven B. van der Kamp, Groningen 1895 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bone007twee01_01/colofon.php

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Trap sys te em. Ver ta ling van de ori gi ne le ge bruik saan wijzing. s-max

Trap sys te em. Ver ta ling van de ori gi ne le ge bruik saan wijzing. s-max Trap sys te em Ver ta ling van de ori gi ne le ge bruik saan wijzing s-max NL CE-con for mit eits ver kla ring De fir ma AAT Al ber An triebs tech nik GmbH ver klaart hier mee dat de pro duc - ten van

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN

PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 125-133 Over zicht 125 PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN G. Opso mer, S. De Tem mer man, A. de Kruif Vak groep Voort

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek - 2011 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2011 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd.

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd. REFLECTIE TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit REFLECTIE NUMMER 4, JAARGANG 10, WINTER 2013 In dit nummer o.a.: De Ceder en de Tijd Zonsopgang Verbinding met het Oerlicht Dimensiewissel COLOFON REDACTIE:

Nadere informatie

Vreemde Eenden. Baviaan, wat heb je met je billen gedaan? Olifant, wat is er met je neus aan de hand? En waar is je nek?

Vreemde Eenden. Baviaan, wat heb je met je billen gedaan? Olifant, wat is er met je neus aan de hand? En waar is je nek? Vreem Eenn Ik ben grote fan van wat maar op vier poten staat. Maar ook van wat er vliegt of wat er door het water gaat. Van herten in bossen en van vissen in het meer, walrus en platypus en koalabeer.

Nadere informatie

Norgeskatalogen postal

Norgeskatalogen postal Ton Steen bak kers Norgeskatalogen postal Bij ie de re be spre king van de Nor ge ska ta lo - gen heb ik het verzucht: waar om niet speci - a le ar ti ke len ge bun deld? Waar om een hele rij van Nor ge

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

Zo mer bij eenk omst 2007 (23-25 au gus tus)

Zo mer bij eenk omst 2007 (23-25 au gus tus) Zo mer bij eenk omst 2007 (23-25 au gus tus) Piet de Jong *, Wout Krom hout** en Frans Rou dijk*** Tij dens deze drie daag se ex cur sie in het oos ten van Bel gië wer den acht ob jec ten be zocht. Fei

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

Inventor 1263. 41 Installatie

Inventor 1263. 41 Installatie Inventor 1263 41 Installatie 1264 Inventor 41.1 Vooraf 1265 41.1 Vooraf Overwegingen Voorgaande versies Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van millimeters.

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Fantaseren over 2012 Spirituele revolutie 2012 en het tijdloze bestaan

In dit nummer o.a.: Fantaseren over 2012 Spirituele revolutie 2012 en het tijdloze bestaan REFLECTIE TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit REFLECTIE NUMMER 3, JAARGANG 8, HERFST 2011 In dit nummer o.a.: Fantaseren over 2012 Spirituele revolutie 2012 en het tijdloze bestaan COLOFON REDACTIE:

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

De bouwheer en de BTW

De bouwheer en de BTW De bouwheer en de BTW Wettelijke bepalingen, te vervullen formaliteiten,... De bouwheer en de BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2007 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.115 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 8, WINTER In dit nummer o.a.: De Herders en de Kudde

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 4, JAARGANG 8, WINTER In dit nummer o.a.: De Herders en de Kudde REFLECTIE TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit REFLECTIE NUMMER 4, JAARGANG 8, WINTER 2011 In dit nummer o.a.: De Herders en de Kudde Hij beloofde ons het Koninkrijk De Heilige Graal COLOFON REDACTIE:

Nadere informatie

1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database. Database

1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database. Database 1614 Deel IV Aanpassen 17 Rekenblad en Database 17.3 Database Theorie Gegevens worden op een gestructureerde wijze opgesla - gen in een da ta ba se. Bij een re ken blad ont breekt die struc - tuur. De

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

INTRA VE NEU ZE KAT HE TER KO LO NI SA TIE EN IN FEC TIE DOOR SER RA TIA MAR CES CENS BIJ EEN YORKS HI RE TER RIER

INTRA VE NEU ZE KAT HE TER KO LO NI SA TIE EN IN FEC TIE DOOR SER RA TIA MAR CES CENS BIJ EEN YORKS HI RE TER RIER 188 The ma: in tra ve neu ze ka the te rin fec ties Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 188-192 INTRA VE NEU ZE KAT HE TER KO LO NI SA TIE EN IN FEC TIE DOOR SER RA TIA MAR CES CENS BIJ

Nadere informatie

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 2, JAARGANG 10, ZOMER In dit nummer o.a.: Hoe de ziel verdwijnt uit Nederland

REFLECTIE. TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit NUMMER 2, JAARGANG 10, ZOMER In dit nummer o.a.: Hoe de ziel verdwijnt uit Nederland REFLECTIE TIJDSCHRIFT VOOR religie en spiritualiteit REFLECTIE NUMMER 2, JAARGANG 10, ZOMER 2013 In dit nummer o.a.: Hoe de ziel verdwijnt uit Nederland Thomas-evangelie: Mens en God ineen Terugblik op

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, afleverg 2 opyright Kwtesss, 2015. Het schol, die geabonneerd z op Trefwoord, toegest all tern gebruik geelt dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud good start (cd2; track

Nadere informatie

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B.

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. van 05/08/1991) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Verzekeringsnemer: NAAR

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

NIEUWE INSEMINATIETECHNIEKEN BIJ DE MERRIE

NIEUWE INSEMINATIETECHNIEKEN BIJ DE MERRIE 222 Over zicht Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 222-232 NIEUWE INSEMINATIETECHNIEKEN BIJ DE MERRIE J. Govaere, M. Hoogewijs, L. Paijmans, I. Van Crombruggen, P. Riga, J. Sterckx, A.

Nadere informatie