Jaar gang 23 No februari 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006"

Transcriptie

1 Jaar gang 23 No februari 2006

2 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr of Bank rek t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie be draagt 85,= per sei zoen. Be ta ling: Voor 1 no vem ber. Clu ba vond: elke dins dag avond Jeugd: uur tot uur Se ni o ren van af uur in het Open Hof, Ka rel de Gro te laan 361 tel , De ven ter DDC op het in ter net: ven ter dam club.nl Colofon DDC--INFO is een uit ga ve van de De ven ter Dam club en ver schijnt cir ca 8 keer per jaar. redactie: Paul olde Han hof op maak: Evert Zwiers omslag ont werp: Step han Ver ver da redactieadres: De Kamp 11, 7414 GA De ven ter tel D.D.C. Info

3 In deze DDC-info Van de re dac tie Tijd ver bruik of tijd mis bruik Onder linge com pe ti tie Kerst pro bleem De teams DDC 2 kam pi oen!!!!! Frits Ver hoe ven Be ker tour nooi Kerst snel dam tour nooi Paul en Co dui ken in het eind spel Agen da Februari

4 Van de redactie De pres ta tie die DDC 2 heeft ge le verd is er wel één om mee te be - gin nen. Vo ri ge week dins dag werd in Rijs sen het kam pi oen schap ver overd dank zij een 6-6 ge lijk spel te gen de plaat se lij ke ve re ni - ging. Ver der op in deze Info meer hier over. Te gen over dit nieuws is de ver ve len de ziek te waar Arie Ste hou wer mee heeft te kam pen van een an de re orde. Inmid dels is Arie ge o pe - reerd en weer thuis. De laat ste be rich ten zijn dat het re de lijk goed gaat. Van af deze plek wen sen wij hem de ko men de pe ri o de een heel voor spoe dig her stel toe. Tijd ver bruik of tijd mis bruik Bij de mees te par tij en die een club dam mer speelt zal er voor vijf ver schil len de at tri bu ten ge zorgd moe ten wor den. Er is het bord, er zijn de schij ven, een no ta tie bil jet, een pen om te no te ren en de wed strijd klok. De klok, daar gaat het nu om, zal ooit ing evoerd zijn om paal en perk te stel len aan de duur van een par tij. Immers, zon der klok zou een par tij on ein dig lang kun nen du ren, zelfs zon der dat er een zet ge - speeld is. Daar om is er voor de spe lers een tijd sli miet ing esteld in com bi na tie met een be paald aan tal zet ten. Het hangt er hier bij nog wel sterk van af voor wel ke com pe ti tie of klas se ment er ge stre den wordt. Bij DDC is voor de on der linge com pe ti tie vast ge steld dat er per spe - ler 50 zet ten in 1 ½ uur vol tooid moe ten zijn en, in dien de par tij nog niet be ëindigd is, per spe ler 20 zet ten voor het vol gen de ½ uur. Bij na al tijd zorgt deze for mu le er voor dat de spe lers zich s avonds tij dig huis waarts kun nen be ge ven. Of ze dat doen is ui ter aard een an der ver haal. Dan zijn er de wed strij den te gen an de re ve re ni ging en, de zgn. club - com pe ti ties. DDC 2 komt uit in de pro vin cie, 1 e klas se Oost Over ijs - sel, en die klas se valt on der de PODB. Deze bond heeft be paald dat per spe ler 50 zet ten in 1 ½ uur af ge werkt moe ten wor den, even tu eel ge volgd door een be denk tijd van een ½ uur voor het res tant van de par tij. Even als bij de on der linge com pe ti ties van de clubs wor den deze par tij en in de avond uren ge speeld en is er voor de strij ders, ook die van de be zoe ken de ve re ni ging en, dank zij dit speel tem po door - gaans wel ruim te om na af loop van de par tij even n bor rel tje te ne - men zon der dat het al te laat hoeft te wor den. De wed strij den in de na ti o na le com pe ti ties val len on der de KNDB en wor den op de za ter dag mid da gen ge speeld. Aan vang door gaans 12 uur. Hierd oor mo gen de par tij en wat lang er du ren en is de tijd sli miet be paald op 50 zet ten in 2 uur, even tu eel ge volgd door 25 zet ten per uur. 4 D.D.C. Info

5 Dit al les we der om per per soon zo dat een pot je dam men met een to - ta le tijds duur van 6 uur ( = mi ni maal 75 zet ten ) geen uit zon de ring is. Maar dan is het on der hand ook wel tijd voor de chinees! DDC 1, dat uit komt in de 1 e klas se A van de na ti o na le com pe ti tie, heeft ook te ma ken met dit speel tem po. Dit sei zoen heb ik me, voor al door een in te res san te op mer king van mijn jeug di ge te gen stan der in de twee de com pe ti tie ron de, enigs zins be zig ge hou den met het vraag - stuk van de ide a le tijd ver de ling, voor zo ver die al be staat. De te gen stan der in het be gin van de nog lo pen de com pe ti tie was Sy - bren Bin ne Kra mer van DC Gor re dijk, die de ope nings fa se in hoog tem po af werk te. Zo n 20 zet ten bin nen 10 mi nu ten. Zelf kwam ik uit op 20 zet ten in een half uur, een voor mij vrij nor maal speel tem po. Ik kwam wel be ter uit de ope ning maar niet met be slis - send voord eel en door een on ver stand i ge en spe cu la tie ve zet in het mid den spel kreeg Sy bren Bin ne de kans om te win nen, een kans die hij ove ri gens niet be nut te. Maar dat ter zij de. Waarom deed je die ope ning zo vlot?, vroeg ik hem na af loop van de par tij. Och,de eer ste twin tig zet ten kun je ei gen lijk al les spe - len, was het la co nie ke ant woord. Als je maar geen blun ders maakt, voegde hij er nog aan toe. Dat laat ste is een kla re zaak, maar die op mer king van de eer ste 20 zet ten in min der dan 10 mi nu ten? Als je je par tij en niet te snel te ing ewik keld maakt is de stel ling van Sy bren Bin ne zo ver keerd nog niet, zou ik zeg gen. Althans t.a.v. mijn par tij en en ik zal pro be ren uit te leg gen waar om. Eerst ben ik eens gaan be re ke nen hoe veel par tij en van mij in de na ti o na le com pe ti tie van af 2000 tot nu, in de ope nings fa se, van zet 1 tot 20, be slist wer den of be slis send voor- of na deel heb ben op ge le - verd. De uit komst van het on der zoek je is veel zeg gend; van de 61 par tij en was er niet één bin nen de 20 e zet klaar, de kort ste par tij be - droeg nog al tijd 28 zet ten, de lang ste 76 zet ten. Niet be paald een snel le spe ler ben ik dus. Ver der wa ren er slechts twee par tij en waar in ik vóór de 20 e zet, door schijf winst be slis send voord eel be werk stel lig de en er was géén par tij met be slis send na deel, al was het een keer of drie ta me lijk kri tisch, voor na me lijk door te on stui mig spel. Ui ter aard is deze uit komst op mijn ei gen, be perk te ver mo gens ge ba - seerd, dus sub jec tief. Een groot mees ter zou ong etwij feld met an de re cij fers zijn ge ko men. Wat zegt dit al les? Als je over die 61 par tij en het ge mid deld aan tal zet ten en mijn tijd ver bruik per par tij neemt, komt dat uit op 52 zet ten in zo n 2 uur en 10 mi nu ten. (Die 52 zet ten is toe val lig ook het ge - mid del de van de kort ste en lang ste par tij!) De ope nings fa se, blijkt dan min of meer, is dus nau we lijks door slag - ge vend maar de fase tus sen grof weg de 35 e en 50 e zet des te meer. Juist in die pe ri o de van een par tij moet er vaak ge re kend wor den, wat na tuur lijk tijd kost. En die tijd, daar van wil je nog wel eens te kort ko men Ter il lu stra tie hier van een heel mooi voor beeld uit de bonds com pe ti - tie van dit sei zoen. 28 Februari

6 M.Makrovitsj - Paul olde Hanhof M.Ma kro vitsj -P.olde Han hof 2-0, DDC-EDC , Dit is de stand na de 46 e zet, 15x24, van zwart. Hier dacht Ma - kro vitsj eni ge tijd na en meen de ik on der tus sen, ge zien de po si tie op het bord en de be schik ba re be - denk tijd van zo n klei ne vijf mi nu ten voor nog slechts vier zet ten, keu rig op een re mi se af te ste ve nen. ( Ma kro vitsj is de sterk ste spe ler bij EDC en in team ver band mag je aan ko men met re mi se te gen ie - mand wiens ra ting 118 punt ho ger ligt, is mij ver teld ). Op volgt met schijf winst, be zet ting van veld 22 is geen be zwaar door b.v en op had ik 25-30!, 34x , 33x , 27x18 13x31 ach ter de hand, met on mid del lijk re mi se. Groot was mijn ver ba zing toen tóch (?!?) werd ge speeld. Het kost te me enk ele mi nu ten om het ad der tje on der het gras te ont - dek ken, een soort zet je van Weiss; 13-18?, 32-28! 18x29, x18, x28 33x4+. Maar met in mid dels de vlag op val len koos ik voor het even eens ver keer de , en na ( 13-19, 35-30! ) ( 14-20, x13, 29-23! ) x9 ging ik in ver lo ren stand door de vlag. Het be lang van een goe de tijd ver de ling valt niet te on der schat ten. Wat zou er heb ben kun nen ge beu ren als ik op de 46 e zet, zeg maar, tien mi nu ten meer be denk tijd had ge had. Na het on der ken nen van de val strik van wit met was er dan in ie der ge val meer tijd ge - weest om een al ter na tief te vin den voor het be lab ber de Met 11-17! was die mo ge lijk heid in der daad aan we zig ge weest, en, als ik zo on be schei den mag zijn, had ik deze veel be te re voort zet ting wel licht wel ont dekt. Wil wit de com bi na tie naar 4 in de stand hou den door 32-28!? dan hapt zwart wéér niet met maar is 17-22!! wel zo ef fec tief. Zon der het zet je naar 4 ver liest wit dus een schijf na (door de drei ging 13-18) want 23-19? is ca ta stro faal na 13-18, 19x30 25x43, 38x ! Na het dus fou tie ve in de par tij, was ge bo den. Zwart gaat dan een schijf win nen al heeft wit na b.v , x27, 32x21 18x29, x40, 35x44 ge noeg com pen sa tie over - ge hou den om met re mi se te ont snap pen. Het kri tie ke mo ment in deze par tij was in ze ke re zin dus de 46 e zet, een fase waar in het in een par tij al tijd las tig is en de gro te wij zer, zo lijkt het, al tijd ang stig snel rich ting dat ver ve len de vlag ge tje tikt Hoe en hoe snel te spe len blijft na tuur lijk al tijd een puz zel, veel fac to - ren spe len een rol zo als ba sis ken nis, speel stijl, te gen stan der. Maar ik ben er wel uit; als het even kan voor mij die eer ste 20 in 10! 6 D.D.C. Info

7 Onder linge com pe ti tie. Uit onze on der linge com pe ti tie een vier tal kor te frag men ten. We zien eerst Rob Hen driks ge for ceerd met een stan daard slag je Tom Smeenk ver schal ken, wat ge zien het schij ven aan tal van bei den in het di a gram ken ne lijk Rob s twee de truc je in de par tij was. Ver vol gens ont snapt de zelf de Rob te gen Frank Nu es ink aan een ver - nie ti gen de dam zet, maar ja, wat was het al ter na tief voor op het mo ment dat Rob s link er vleu gel to taal vleu gel lam was? Fred van Amers foort ont ze nuw de met een speel se ac tie een plak ker - tje van Jo han Ra de ma ker, al had dat eveng oed an ders kun nen af lo - pen en Nik hi la zag te gen Evert Zwiers een heel fraaie met ho di sche winst in het eind spel te laat. Hij was hierd oor da nig van zijn stuk ge bracht, hij ont dek te de winst een se con de te laat, dat hij even la ter een blun der van Evert over het hoofd zag en re mi se aan bood wat na tuur lijk gre tig werd aan vaard. Tom Smeenk - Rob Hen driks 0-2 Na 19-24, 38-33? for ceer de zwart de winst door 24-30!, , 29x20 25x14, 34x , 25x , 14x23 18x47+ Tom Smeenk - Rob Hendriks Rob Hendriks - Frank Nuesink Rob Hen driks Frank Nu es ink 1-1 De wit te stand ziet er niet jo fel uit.eerst zal, lijkt mij, de link er kant op orde ge bracht moe ten wor den. Het is daar krach te loos en er zijn geen for ma ties. Ver moe de lijk is hier ge volgd door nog het bes te. Wit deed 39-33? waar - na een uit ste ken de re ac tie is. Nu kan ook al niet door en bo ven dien dreigt zwart met door te bre ken. Na x34, 40x !, 36x27 22x31 staat zwart ge won - nen; (wat an ders?), en hier was 9-14, 36x !, 24x22 17x48 di rekt win nend. 28 Februari

8 Zwart ver volg de ech ter met 17-22, 36x27 22x31, wat ove ri gens nog steeds zeer kans rijk is maar drukt niet door (met enz). De par tij ging verd er met; , , ? En met het hand i ge x33, x22, x23, 29x36 stel de wit orde op za ken, met la ter re mi se. Fred van Amers foort Jo han Ra de ma ker 2-0 Fred van Amersfoort - Jo han Rademaker Het enor me ter rein voord eel van wit lijkt na be slis send. Zwart meen de met naar re - mi se te kun nen ont snap pen maar dat was niet de re a li teit; 23x1 31x42, 24-20! 14x25, x23, 1x47+ Veel be ter was het om na met 14-19! de plak ker te ma ken. Na 23x1 19x39 lijkt wit dan mooi te win nen door x17, 1-6 maar zwart heeft een mi ra cu leu ze red ding met 4-10!!, en wit moet de meer slag ne men naar 15. I.p.v di rekt 1-6 wordt ge volgd door 26-31!, en na 37x , zie ik dit wit ook niet win nen. Nik hi la Evert Zwiers 1-1 Nikhila - Evert Zwiers Met 9-14 dreigt zwart hier re mi se te for ce ren via Wit pa reert door (de eni ge) waar na 5-10 ui tein de lijk naar re mi se loopt, dacht ik zo. Maar wie ben ik. Zwart ging ech ter met zijn schijf spe len; 14-19, waar op wit het fraai win nen de 25-20! te laat on der ken - de. Op na me lijk de meer slag met 20-14! en op 5-10, x28, x19/23, 39-33!+ Zo als ge zegd kwam dit pas na de par tij op het bord. Na 39-34? 5-10 ( be ter 19-24!, 29x , = re mi se), , ??,.(I.p.v is 4-36 weer goed voor een pun ten de ling om dat dreigt en wordt be ant woordt met 36-47!) bood Nik hi la re mi se aan wat na tuur lijk door Evert werd ge ac - cep teerd. Door Rob Hen driks werd Nikhila er fijn tjes op ge we zen dat waar schijn lijk wel zal win nen. Nik hi la be ken de dat hij na het mis sen van de eer der ge toon de winst gang erg de P. in had en ei gen lijk zon der meer aan nam dat Evert de dam naar 36 zou spe len. Van daar zijn snel le re mi se aan bod zon der te kij ken 8 D.D.C. Info

9 28 Februari

10 10 D.D.C. Info

11 Dan wil ik nog even iets recht zet ten; in de vo ri ge Info be weer de ik voor zich tig (want ik vond het al raar) dat Tom Smeenk in zijn par tij met Piet Grouw stra op het ver keer de veld dam haal de en daard oor Piet on te recht op gaf. Maar die laat ste zet 9-4 is he le maal niet ge - speeld. Piet voor zag waar schijn lijk 9-3, wat wél win nend was en gaf op dat mo ment op. En nu de stand van de on der linge per AW Pt Ei gen Te gen To tal 1 Nik hi la ,786 0,985 2,771 2 Evert Zwiers 7 9 1,286 1,242 2,527 3 Paul olde Han hof ,444 0,983 2,428 4 Arie Ste hou wer ,308 1,005 2,313 5 Rob Hen driks ,143 1,095 2,238 6 Frank Jan sen ,167 1,05 2,217 7 Hans Luchies ,071 1,126 2,197 8 Geb Kos ,333 0,86 2,193 9 Dik Hal ma ,176 1,013 2, Piet Grouw stra ,188 0,986 2, Tom Smeenk ,188 0,932 2, Fred van Amers foort ,071 0,931 2, Frank Nu es ink ,813 1,023 1, Mar tin van Dijk ,8 0,987 1, Theo olde Han hof ,75 0,922 1, Klaas Albers ,615 1,016 1, Astrid Nies ink 3 2 0,667 0,822 1, Wim van Star ken burg 4 3 0,75 0,737 1, Jan Gro ters ,6 0,866 1, Jo han Ra de ma ker 9 5 0,556 0,858 1, Tino Men singa ,1 1,047 1, Wim Me ij er Februari

12 Kerst pro bleem. De tra di ti o ne le kerst puz zel be stond uit een dam pro bleem van J. de Bree en twee cryp to schijf jes. Het is tijd om de oplos sing en uit de doe ken te doen. Eerst het dam pro bleem; Wit wint door x47, x49, x44, 31x2 19x30, 2x35 15x24, 35x16. Dan de ing evul de cryp to schijf jes;. J. de Bree, wit speelt en wint! Ho ri zon taal; 12 D.D.C. Info

13 2. n Hal ve dam- SCHIJF 4. Astrid en een top spe ler- DAMSTER 5. Vlij ti ge kwast in hout- NOEST 7. Die vroe ge re we reld kam pi oen speel de in Duits land met wit- WEISS 9. Tus senk omst van een chi rurg- INGREEP 10. De snel heid van een vrije zet- TEMPO Ver ti caal; 1. Kees hijst s en waar om niet als Ne der lands kam pi oen- THIJSSEN 2. Doe je soms met 2 ho ri zon taal of ie mand tot rid der- SLAAN 3. De vie ring van een fuif- FEEST 6. Was Remi de laat ste we reld kam pi oen?- WIERSMA 7. Da s een voord eel, die zege- WINST 8. Gaat ons te snel, dat kort schrift.- STENO ) Bij de om schrij ving van 6 ver ti caal is er per abuis een woord weg ge - val len. De be doe ling was; Was Remi de laat ste Ne der land se we reld - kam pi oen? Want dat was Wier sma ( ana gram van was Remi) na me lijk en ui ter aard niet de laat ste we reld kam pi oen. De re dac tie is be dol ven on der de in zen ding en. Als eni ge wist Rob Hen driks zo wel het dam pro bleem als de cryp to - schijf jes fout loos op te los sen en kan der hal ve een ( vet?) prijs je te - ge moet zien. Bij de jeugd gaat er een prijs je naar Den nis Ste vens die als eni ge het dam pro bleem wist op te los sen. Bei de win naars pro fi ci at! 28 Februari

14 De teams. Was het vo rig sei zoen DDC 1 dat de zoe te smaak van een kam pi - oen schap mocht proe ven en DDC 2 n jaar in de vrie zer kon, nu zijn de rol len om ge keerd. Ja wel, het twee de heeft het ge pres teerd om in en te gen Rijs sen, de naas te con cur rent nota bene, het kam pi oen schap van de 1 e klas se Oost te be ha len! Al ging het daar niet zon der slag of stoot én stroom sto ring, pro fi ci at met een gro te P en wan neer is het feest?! Ver der op de uit sla gen, in di vi du - e le sco re lijst en eind stand van deze klas se. En het eer ste, dat was met 5 uit 4 bij wij ze van spre ken bij na herfst - kam pi oen maar het ging ril lend de win ter in, ver kleumd de win ter door en kwam be vro ren de win ter uit. Met een ver nie ti gen de 17-3 ne der laag maak te de Olden ho ve uit Leeuw ar den een eind aan het 1 e klasse-ver blijf. Er rest niets dan won den lik ken, uit hui len, weer op war men en pro be ren vol gend sei - zoen het ver lo ren ter rein weer goed te ma ken. Te am lei der Rob Hen driks legt uit waar om het steeds mis gaat en mis - schien heeft hij toch nog wel iets po si tiefs te mel den DDC- EDC De laat ste in val beurt van Frank Nu es ink was he laas zijn slecht ste; al snel keek hij te gen een schijf ach ter stand aan en ver loor kans loos. Eveng oed kan Frank te rug zien op een pri ma op tre den op dit ni veau. Fred had meer verd iend dan een punt, maar je moet het al tijd maar weer doen op het juis te mo ment ach ter het bord. Paul ver loor, maar dat had ze ker an ders kun nen zijn, een schijf winst zat er op ge ge ven ogen blik in. He laas pak te hij de ver keer de va ri ant en de klok deed de rest. Tom liet het le lijk lig gen te gen Luit Haan, nor maal toch een te gen - stan der waar hij niet van hoeft te ver lie zen. Arie speel de goed te gen Ger ard Kleins man, een spe ler met een ho ge re ra ting, een ge lij kwaar - di ge re mi se. Tus sen stand in mid dels 2-8. De af straf fing was ech ter nog niet com pleet, na dat Piet en Henk nog een punt lie ten bij schrij ven ging en de par tij en van Dick en Rob, te gen de voor ma li ge Sovjets ver lo ren. De eni ge die voor een winst par tij te - ken de was Hans, dat maak te de stand nog enigs zins draag lijk. Maar wel weer 5 ne der la gen. Het ni veau in de 1 e klas se blijkt voor de mees ten te hoog ge gre pen. Eind stand DDC- MTB/HDC Hoog eveen Door een mo ment van dam blind heid ging Piet als eer ste ten on der, he laas ver ging het Dick niet veel be ter en zo ke ken we al weer te gen een ach ter stand aan. Tom boek te een verd ien ste lij ke re mi se en ook Henk schreef een punt bij voor DDC. Fred had een boei en de par tij maar pun ten le ver de dat niet op. Tus sen stand D.D.C. Info

15 Arie vocht als een leeuw maar kon het niet bol wer ken te gen een ster - ke op po nent. Evert had winst kan sen maar het kwam er niet uit; 1-1. Rob gaf in een ge lij kwaar di ge stand op de 50 e zet de par tij weg door een blun der. Ook Hans moest het te gen zwaar ge wicht Mar cel Cor ba af leg gen. Ge luk kig had Paul nog een leu ke fi nes se en won van Jaap Akse. Eind stand Maar liefst 6 ne der la gen! Niet best Ons Ge noe gen - DDC Het ge noe gen was he laas ge heel aan de kant van de gast he ren. Van te vo ren wa ren we het er over eens dat we dit wel als laat ste kans moes ten be schou wen, het pak te op nieuw he le maal ver keerd uit. Het be gon goed met de over win ning van Fred, wel ge luk kig maar dat mag ook wel eens. Dick speel de re mi se met Freek Jong er man maar Hans ging na een ge wel di ge stand als nog de bie ten bak in. Henk had een wel zeer apar te par tij, in een al les of niets stijl werd het re mi se. Tus sen stand 4-4. Rob haal de een verd ien ste lijk punt, maar he laas werd Piet van het bord ge drukt door Albert Lus ink, oud-spe ler van DDC. Evert had zijn dag niet, we gens slaap ge brek door de vogelgriep moest hij de pun ten in Wa pen veld la ten. Paul deed nog wat te rug door de do mi nee met lege han den te la ten, maar door ne der la gen van in val ler Klaas, en Tom te gen Mart hy van Hou tert werd het ui tein de lijk 13-7 voor de gast he ren. Opnieuw 5 ne der la gen, veel te veel. Na mens de hele club maar met name alle spe lers van het 1 e team wens ik Arie en zijn vrouw veel sterk te toe in deze nare pe ri o de. We ho pen dat wij je snel weer op de club mo gen zien. Arie, zet m op! Te am lei der Rob. He laas ging en de wed strij den te gen Hui zen, op , en te gen de Olden - ho ve Leeuw ar den, op , ook ver lo ren waard oor de de gra da tie een feit was (red) DDC- MTB/HDC Hoog eveen P. olde Han hof- J. Akse 2-0 (10) 2. F. van Amers foort- H. Thio 0-2 (5) 3. R. Hen driks- J. Pal mans 0-2 (8) 4. D. Hal ma- G. Bos ker 0-2 (2) 5. T. Smeenk- M. Wich gers 1-1 (3) 6. J. Luchies- M. Cor ba 0-2 (9) 7. A. Ste hou wer- P. Thio 0-2 (6) 8. H. Groen- K. Boon stra 1-1 (4) 9. P. Grouw stra- Z. Pal mans 0-2 (1) 10. E. Zwiers- G. Bruins 1-1 (7) 28 Februari

16 Ons Ge noe gen- DDC G. Blok- F. van Amers foort 0-2 (1) 2. A. Mos tert- H. Groen 1-1 (4) 3. J. Lam mers- P. olde Han hof 0-2 (8) 4. F. Jong er man- D. Hal ma 1-1 (2) 5. M. van Hou tert- T. Smeenk 2-0 (10) 6. H. Mos tert- E. Zwiers 2-0 (7) 7. J. De Greef- R. Hen driks 1-1 (5) 8. M. van den Esker- J. Luchies 2-0 (3) 9. A. Lus ink- P. Grouw stra 2-0 (6) 10. E. Bak ker- K. Albers 2-0 (9) DDC- Hui zum R. Hen driks- J. Terp stra 0-2 (7) 2. F. van Amers foort- T. Knop pers1-1 (8) 3. D. Hal ma- F.P. Hui te ma 0-2 (9) 4. P. olde Han hof- S. Na gel 1-1 (4) 5. T. Smeenk- J. Bos se laar 2-0 (2) 6. H. Groen- F. van der Laan 2-0 (3) 7. P. Grouw stra- J. de Vos 0-2 (1) 8. F. Jan sen- M. Mar tens 1-1 (10) 9. K. Albers- B. Post 0-2 (5) 10. H. Luchies- H. Veld horst 1-1 (6) De Olde ho ve DDC De ven ter J. Hoog terp-fred van Amers foort 2-0 (7) 2 O. Dijk stra- Paul Olde Han hof 1-1 (10) 3 J. Algra- Henk Groen 1-1 (9) 4 P. Tuik- Dick Hal ma 1-1 (6) 5 R. Koot- Tom Smeenk 2-0 (4) 6 S. Koop man- Hans Luchies 2-0 (2) 7 J. Lem stra- Rob Hen driks 2-0 (5) 8 B. Nuys- Evert Zwiers 2-0 (1) 9 P. Le ij e naar- K. Albers 2-0 (3) 10 W. Anker smit- Piet Grouw stra 2-0 (8) 16 D.D.C. Info

17 Eindstand 1e klas se A sei zoen ; pl Eer ste klas se A W Pt 1 Nij ver dal MTB/HDC Hoog eveen De Olde ho ve Hij ken DTC EDC For tuin Dok kum Gor re dijk Hui zum Warf fum DEZ/NGKZ DDC Ons Ge noe gen 11 4 De nrs 11 en 12 de gra de ren, nr 10 speelt een be slis sings du el te gen een nr 2 uit de 2 e klas se. Sco re lijst in di vi du eel; 1.Paul olde Han hof ( ) 2.Henk Groen ( ) 3.Dick Hal ma 11-9 ( ) 4.Fred van Amers foort 11-8 ( ) 5.Arie Stehouwer 8-7 ( ) 6.Tom Smeenk 9-7 ( ) 7.Hans Luchies 11-7 ( ) 8.Rob Hen driks 11-6 ( ) 9.Piet Grouw stra 11-5 ( ) 10.Evert Zwiers 9-4 ( ) 11.Frank Nuesink 3-3 ( ) 12.Frank Jan sen 1-1 ( ) 13.Klaas Albers 3-0 ( ) 28 Februari

18 Met 3 pun ten uit 3 par tij en kan Frank Nu es ink als in val ler te rug zien op een ge slaagd sei zoen, al dus de team lei der in één van zijn ver sla - gen. En dat zal ik niet te gen spre ken. Te gen DEZ/NGKZ uit Hat te mer broek haal de Frank uit met een dam - zet, ge volgd door een ver woes ten de rond slag. Frank Nu es ink- B. Strae te mans 2-0 Wit won door 28-22! 17x39, x28, 32x3 21x41, 36x47 24x33, x34, 3x25!+ Frank Nuesink - B. Streatemans He laas vie len er over 11 wed strij den in dit sei zoen ruim twee maal zo - veel ne der la gen als winst par tij en te no te ren. Hie ron der drie van de zes zeperds uit de match te gen kam pi oens kan di daat MTB/HDC Hoog eveen. Te am lei der Rob heeft zit het dit sei zoen niet be paald mee, hij ver liest meer dan no dig is. Te gen Joel Pal mans ging het op de 50 e zet in - eens mis. Rob Hen driks- Joël Pal mans 0-2 Rob Hendriks - Joël Palmans Met zijn er nau we lijks winst - kan sen voor zwart ( b.v. A , x38, 32x43 21x32, x43, 49x38= of B , 22x13 19x8, , x44, 50x , 39-34!= ) maar wit ver greep zich aan 16-11?, 6x17 27x16, 29-33!, en het eind spel ging kans loos ver lo ren voor wit. 18 D.D.C. Info

19 Aan bord 2 zet ten Hans Thio en Fred van Amers foort een heel in te - res san te, in hou drij ke par tij neer. Er valt uit deze pot veel te ana ly se - ren. Ik be perk me tot de stand na de 45 e zet van zwart en het ver volg. Hans Thio- Fred van Amers foort 2-0 Ogen schijn lijk staan de schij ven van zwart er mooi bij maar het is een tij de lijk of fer waar mee wit het ini ti a tief naar zich toe trekt; 29-23! 28x19, , , 27x , en hier, ook al op de 50 e zet, maakt zwart met 19-23? de be slis sen de fout. Ver moe de lijk hoop te zwart op 18x29 waar na het via 14-20!, 25x , 3x26 48x46 wel heel leuk re mi se is. Hans Thio - Fred v.amersfoort Wit deed ech ter cor rect 47x38 23x12 en het eind spel ver zil ver de de wit spe ler. Zou zwart op de 50 e zet ( dus i.p.v ) heb ben ge speeld dan wordt het eind spel er na x30, 25x ! en dan op b.v de in dring er op 18 weg rui len met 9-13, er voor zwart een stuk aang ena mer op. Dit eind spel zie ik wit na me lijk niet win nen. Het is de moei te waard om nog even te rug naar de par tij stand na 23x12 te gaan want wit maakt het wel heel vak kun dig af; , , , x28, 33x , , , , 27-22! 28x17, , 39-34!+ Dick Hal ma mag graag om sing elen maar de aan val van Gert Bos ker sloeg na de 44 e zet, 17-21, door. Gert Bosker - Dick Halma Gert Bos ker- Dick Hal ma 2-0 In deze, voor zwart al kri tie ke stand, kwam na (?), 36-31, en na 21-26, een be ken de doch ver ra der lij ke ma noe u vre; 32-27! 26x37, x48, x19, 23x3. Er volg de nog 15-20, , x4, 22x , , 13-8, 16-21, 27x , , , 19x37 24x Februari

20 Dat de Hoog eveen se club, op jacht naar pro mo tie, te gen ons wel se - rieus de strijd aang ing, blijkt uit de kort-en-bon di ge ana ly se die over een zes tal spe lers van DDC is ge maakt. Een sten cil hier van bleef na af loop van de wed strijd op ta fel lig gen en het is te leuk om dit niet in zijn ge heel in deze Info te plaat sen. Hier komt-ie; Paul olde Han hof Zeer de ge lij ke spe ler, te gen de mees te spe lers on der neemt hij niks en zit hij puur voor een punt. Te gen echt mindere spe lers gaat hij in de aan val maar niet over tui gend, vind ik. Rob Hen driks Onder neemt niks in een par tij, doet geen gek ke ding en. Taai! Fred van Amers foort 1 doel en dat is een punt pak ken. Hij voelt zich wel thuis in een flank - je. Een goe de om sing elaar zou hem dat flank je moe ten ge ven, an - ders wordt het las tig om spel te krij gen te gen hem. Henk Groen Ook weer zo n taaie rak ker, wil soms nog wel voor een vage va ri ant kie zen,, maar nor maal ge spro ken on der neemt hij ook niet veel. Als je te ver gaat is hij er wel als de kip pen bij, on danks zijn spel scoort hij aar dig. Arie Ste hou wer Ondanks zijn lage ra ting is dit de man van het team die wel eens wat on der neemt, hij mag graag aan val len en pro beert ook vaak elke par tij wel een aan val op te zet ten. Evert Zwiers Zet jes ge voe lig Over de an de ren valt verd er ook niet heel veel te zeg gen be hal ve dat ze al le maal zeer de ge lijk zijn en niks wil len on der ne men. Ge duld en con cen tra tie zal no dig zijn om deze men sen op de knie ën te krij gen! Wil niet TE veel want dan wil len ze wel wat te rug doen! Denk er niet te mak ke lijk over, maar blijf ge con cen treerd! Aldus de team lei der van MTB/HDC Hoog eveen. 20 D.D.C. Info

21 DDC 2 kam pi oen!!!!! Het 2 e pro beer de op 20-1 de klip BDV 2 te om zei len en zo doen de op ti tel koers te blij ven. Aan de eer ste twee bor den wer den twee vol tref fers ge plaatst door eerst Mar tin van Dijk die zijn voor beeld ge volgd zag door Frank Nu es ink. Met de we ten schap van een voor lo pig vei li ge 0-4 voor - sprong wis ten Jo han Ra de ma ker, Klaas Albers en Theo olde Han hof deze mar ge te con so li de ren en door drie re mi ses DDC naar de win - nen de 3-7 te til len. Astrid Nies ink won daar naast nog, al tijd goed voor het bord sal do, wat een over tui gen de 3-9 winst be te ken de. BDV 2- DDC A. Ha ne graaf- M van Dijk 0-2 (1) 2. M. Fre riks- F. Nu es ink 0-2 (2) 3. H. van de Zon- T. olde Han hof 1-1 (6) 4. M. Bos man- K. Albers 1-1 (4) 5. W. Du Ples sis- J. Ra de ma ker 1-1 (3) 6. L. Groot ers- A. Nies ink 0-2 (5) Dan de be slis sen de wed strijd te gen de enig over ge ble ven me de - kans heb ber, Rijs sen, met als mis sie mi ni maal 6-6 spe len. Dat werd een zwa re en rare wed strijd waar in de spe lers zelfs eni ge mi nu ten in het donk er kwa men te zit ten. Na dat dit eu vel was ver hol pen ver loor Frank Nu es ink door tijd so ver - schrij ding maar wist hij de Rijs se na ren er van te over tui gen dat dit te wij ten was aan het stroom de fect. Ken ne lijk was men niet in staat ge weest om tij dens dit mank ement de di gi ta le klok ken stil te zet ten. Zo kreeg Frank een her kan sing die hij be nut te door re mi se te spe len. Aang ezien Astrid ver loor en Theo olde Han hof, Jo han Ra de ma ker en Klaas Albers niet verd er kwa men dan re mi se hing bij een tus sen - stand van 6-4 al les af van Mar tin van Dijk. Alsof ik niet ge noeg pun ten ge pakt heb dit sei zoen, zal Mar tin ge - dacht heb ben en mis schien na af loop wel ge zegd. Je zal ook maar met zo n klus je op ge za deld wor den. In ie der ge val had hij de winst in han den maar zag hij het door alle span ning en lang zaam tus sen zijn ving ers weg glip pen. Toen Mar tin zelfs ver lo ren kwam te staan zoch ten zijn team ge no ten maar troost aan de bar en kon den hun oren niet ge lo ven toen het be - richt kwam dat Mar tin toch ge won nen had! Eind stand 6-6 en over een heel sei zoen ge no men een dik ver diend kam pi oen schap!! Ho pe lijk in de vol gen de Info wat frag men ten uit deze wed strijd. Ik zie uit naar de no ta ties. 28 Februari

22 Rijs sen- DDC J. Jan sen- A. Nies ink 2-0 (3) 2. H. Pong ers- F. Nu es ink 1-1 (4) 3. J. Kl. Leg ten berg- M. van Dijk 0-2 (6) 4. H. Wol de rink- K. Albers 1-1 (5) 5. G. Sin ne ma- T. olde Han hof 1-1 (2) 6. R. Lang kamp- J. Ra de ma ker 1-1 (1) Eindstand in de 1 e klas se Oost. Wed Pun t Bord pun ten 1. DDC Rijs sen De Ham mer dam mer Maas van t Hoog BDV Wier den Wit te van Moort Hart holtolie/dos Eind stand sco re lijst in di vi du eel; Mar tin van Dijk 7-12 ( ) Klaas Albers 7-9 ( ) Astrid Nies ink 6-8 ( ) Johan Rademaker 5-7 ( ) Theo olde Han hof 6-7 ( ) Frank Nuesink 6-7 ( ) Jan Gro ters 4-4 ( ) Wim van Star ken burg 1-0 ( ) 22 D.D.C. Info

23 Mar tin van Dijk is ook al ge heel top sco rer in 1 Oost ge wor den en dat is een mooie prestatie; proficiat. Frits Ver hoe ven Be ker tour nooi. Het ver loopt traag met het FVB- tour nooi. Er staat nog 1 par tij in de eer ste ron de open, t.w. Geb Kos- Piet Grouw stra. Wel is er ge loot voor de her kan sings ron de. Hie ron der de te spe len par tij en; Wim van Star ken burg- Geb Kos/ Piet Grouw stra Jo han Ra de ma ker- Frank Nu es ink Jan Gro ters- Frank Jan sen Arie Ste hou wer- Klaas Albers Tino Men singa= vrij Kerst snel dam tour nooi. Een beet je rom me lig was het tra di ti o ne le kerst snel dam tour nooi wel, maar wil de ech te lei der even op staan? In ie der ge val start ten we met 2 groe pen van 8 aang ezien er met 16 een mooi rond aan tal spe lers aan we zig was. In groep A wer den Jo han Ra de ma ker, Piet Grouw stra en Rob Hen - driks ge deeld eer ste en groep B le ver de ook al ge deel de win naars op. Hier wa ren Geb Kos en Fred van Amers foort de bes ten, waar na be slo ten werd om per lo ting de fi na lis ten te be pa len. Piet Grouw stra viel bui ten de boot en Geb Kos en Rob Hen driks moch ten op voor de troost fi na le. Deze wist Rob win nend af te slui ten. De fi na le tus sen Jo han Ra de ma ker en Fred van Amers foort was een mooi pot je, een flank je van bei de zij den waar in Jo han zijn verd edi - ging goed op orde had. Tot dat Fred met een slag zet je naar dam toe - sloeg ( 4-10, 15x4.4x31 26x48,) en de eer ste prijs, een rol la de, voor zich op eis te. Jeugd. Ook de jeugd speel de een kerst snel dam tour nooi op de zelf de avond. Met 6 ron den werd een hal ve com pe ti tie af ge werkt die tot de laat ste ron de span nend bleef. Aan het eind was het Den nis Ste vens die de mees te pun ten bij el kaar had ge speeld, op 1 punt ge volgd door Jody Steink uhl. Daar weer 1 punt je ach ter werd Jor dy Koe ke rits der de en Ser gej Egbreghts, de eni ge die Den nis wist te ver slaan, werd vier de, ook daar weer net jes 1 punt ach ter. De vo lle di ge eind stand; Kerst snel dam tour nooi; 1. Den nis Ste vens Jody Steink uhl 6-9 3, Jordy Koekerits 6-8 4, Ser gej Egbreghts Wer ner Schuit Rizcky Steink uhl Johnny Paans Februari

24 In de on der linge com pe ti tie is de strijd aan kop ook al zo span nend. Den nis Ste vens is hier koplo per maar wordt on mid del lijk ge volgd door Ser gej Egbreghts die aan een goed sei zoen be zig is. Wer ner Schuit en Johnny Paans staan der de en vier de en heb ben nog best wel uit zicht op een ho ge re klas se ring. Hie ron der de com pe ti tie stand; Stand jeugdcompetitie AW Pt Ei gen Te gen To tal 1 Ser gej Egbreghts ,375 1,016 2,391 2 Den nis Ste vens ,294 1,008 2,302 3 Wer ner Schuit ,294 0,961 2,255 4 Johnny Paans ,267 0,975 2,241 5 Jor dy Koe ke rits ,071 1,018 2,09 6 Jody Steink uhl ,875 1,032 1,907 7 Rizcky Steink uhl ,353 1,16 1,513 Ver der wil ik jul lie er op wij zen dat de mo ge lijk heid be staat om mee te doen aan een zgn. lad der com pe ti tie in Het Dam spel, het bonds - blad van de KNDB dat eens in de twee maan den ver schijnt.. In de ru briek Voor de beginner van Alex Mat hij sen kun je daar al les over le zen. Hie ron der 2 stan den uit deze ru briek waar in ui ter aard wit speelt en wint! Di a gram 1 Di a gram 2 Oplos sing en in de vol gen de Info. 24 D.D.C. Info

25 Dan de oplos sing en uit de vo ri ge Info. Van af de be gi nop stel ling; , 28x19 14x23, x32, 37x , ?? Wit wint nu een schijf door 29-23! 18x29, x28, 38 of x39, 43x25! En de twee de, ook van af het be gin; , x32, 37x ?, en nu 28-23! 19x28, x29, 34x21 16x27, 31x33! En als zwart niet speelt maar en dan 39-33? wint zwart door 21-27!, 31x22 en 19-23! enz. Paul en Co dui ken in het eind spel. Aan bord 2 in Dok kum kwam ik sa men met W. Nu veld na 54 zet ten tot de stand van het on der staan de di a gram. di a gram 1, Paul olde Han hof- Wil lem Nu veld 2-0 Met 13-18, , heeft zwart hier re mi se in han den; x33, , (gedw.), 24x = 1-1. Di a gram 1 Maar van uit het di a gram ging zwart verd er met 12-18? En wint wit bij het sterk ste spel; 23x12 17x8, , (niet ) 21-27, (ook het eind spel na , 19x , is zeer kans rijk) 27x16, ( 25-30?, 19x17 30x19, enz. wint ge mak ke - lijk), , , 24x , Februari

26 30-35? (di a gram 2) Nu is het snel uit; , 48-43! De op mars van schijf 48 naar 34, om 35 af te stop pen, geeft de be - slis sing; 16-21, en zwart gaf op. Inte res sant is het om te be kij ken als zwart i.p.v ? zou heb ben ge speeld. Di a gram 2 Met de hulp van Co kom ik na tot de vol gen de scher pe én fraaie winst va ri an ten die ik, eer lijk is eer lijk, echt niet had ge von den in de par tij. Eerst de zet die nog wel voor de hand ligt, maar te ge lij ker tijd wel licht de enig juis te is; Nu het moei lijk ste ge deel te; 30-35A, BC, 49x , 16-7!! 40-45, 7x40 45x34, x23, en een pracht i ge 1 te gen 1 op po si tie. C , 49-44! 16-21, , , en B , 33-28! 22x33, 49-44! en nu op 33-38, 44-49!+ en komt wit op 35-40, 44x28 na zo wel als met 28-50! en daar na al tijd op tem po goed uit. A , ( eerst is slechts zet ver wis se ling), met we der om (zo als in de par tij) de op mars naar 34. Nu 22-27, , 23x , en nu (di a gram 3) 37-28! 40-45, 28-22! 16-21, , en na b.v loopt zwart in de vang. Di a gram 3 26 D.D.C. Info

27 Agen da. 25 fe bru a ri, Zwart sluis maart, school dam men, kam pi oen schap van Over ijs sel 4 maart, Kam pen maart, school dam men, kam pi oen schap van Over ijs sel 18 maart, PODB- cup 25 maart, Hei no 8 april NK, Jeugd dam dag 29 april, Vier tal len 13 mei, PODB-cup 30 mei- 3 juni, 3 e CBP- tour nooi En meer Februari

28

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

Het boekje van Tante An

Het boekje van Tante An Het boekje van Tante An Anna Lambrechts-Vos bron. Muziekuitgevers Mij., Rotterdam 1910-1920 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lamb084boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Die stoute schildpad.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 1. Inhoud 22e aargang Trefwoord, afleverg 1 opyright Kwtessens, 2016. Het is aan scholen, die geabonneerd z op Trefwoord, toegestaan all voor tern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

POOT. Verhalen over de hond

POOT. Verhalen over de hond POOT Verhalen over de hond in houd De pekinees 9 De christenhond 12 De jachthond 15 De labrador 18 De Deense dog 21 De hotdog 24 De golden retriever 27 De Hongaarse herder 30 De pincher 33 De bouvier 36

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

1 Jehovah s eigenschappen

1 Jehovah s eigenschappen 1 Jehovah s eigenschappen (Openbaring 4:11) Je - ho - vah God, ge - wel - dig in macht, U hebt uw troon op recht ge - fun - deerd, Uw lief - de zet ons hart echt in gloed. le - ven en licht zijn ont -

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j Zang Piano q = 67 Koningslied ohn Ebank arr. Tom Bakker daar sta jedan je C G7( ) C G7( ) C j r zag dit moment al zo vaak in je dro-men en daar is het dan de dag die je ist dat zou ko-men is ein -de -lijk

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 2. Inhoud Inhoud e dag noemt zin naam (cd1: track 1 2) 2 Wi hebn linte (cd1: track 3 4) 3 Jozef drom (cd1: track 5 6) 4 Verlanglichtes (cd1: track 8 9) 5 roomkaars (cd1: track 10 11) 6 22e aargang Trefwoord, aflevering

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Schroef 06/1. Beste lezer. Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Schroef Schrijfsels Beste lezer België - Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 8/5437 06/1 Och wat is het toch druk, druk,druk!... Maar dat is gunstig, positief,hoopgevend, hartverwarmend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

TOEN MOEDER KLEIN WAS DOOR C. ASSCHER-PINKHOF

TOEN MOEDER KLEIN WAS DOOR C. ASSCHER-PINKHOF TOEN MOEDER KLEIN WAS DOOR C. ASSCHER-PINKHOF GEÏLLUSTREERD DOOR NETTY HEYLIGERS (Leeftijd 5 7 jaar.) VIERDE DRUK ALKMAAR GEBR. KLUITMAN ! Toen Moe-der klein was* Moe-der is vroc-ger ook klein ge-weest*

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie