CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN"

Transcriptie

1 CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van toepassing. De waarborgen die het voorwerp zijn van Titel I, II, III en V worden beschouwd als afzonderlijke waarborgen. De opzegging, de schorsing of de annulatie door een van de partijen van de waarborg voorzien in Titel I, heeft van rechtswege hetzelfde gevolg voor de waarborgen van Titel II, III en V. TITEL I VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor de toe pas sing van deze over een komst wordt ver staan onder: 1. de Maatschappij: Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap van Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s CVBA, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België. 2. de Verzekeringsnemer: de per soon die de over een komst met de Maat schappij sluit; 3. de verzekerde: iede re per soon van wie de aan spra ke lijk heid door de over een komst gedekt is; 4. de benadeelden: de per so nen die scha de heb ben gele den welke aan lei ding geeft tot toe pas sing van de over een komst als ook hun rechtverkrijgenden; 5. het omschreven rijtuig: het motor rij tuig dat in de bij zon de re voor waar den om schre ven is; al wat eraan gekop peld is wordt beschouwd als een deel ervan; de niet-gekop pelde aanhang wagen die in de bijzondere voorwaarden omschreven is; 6. het schadegeval: ieder feit dat scha de ver oor zaakt heeft en dat aan lei ding kan geven tot de toe pas sing van de over een komst; 7. het verzekeringsbewijs: het docu ment zoals bedoeld in arti kel 5 van het konink lijk besluit van 13 febru a ri 1991 hou den de inwer king tre ding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich te aansprakelijkheids verzekering inzake motorrijtuigen. 8. het verzekeringsvoorstel: het for mu lier dat uit gaat van de Maatschappij en in te vul len door de Verzekeringsnemer met het doel de Maatschappij in te lich ten over de aard van de ver rich ting en over de fei ten en de omstan dig he den die voor haar gege vens zijn voor de beoor deling van het risico /14 1

2 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering Artikel 1 Met deze overeenkomst dekt de Maatschappij overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en onder de hiernavolgende voorwaarden, de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door het omschreven rijtuig in België veroorzaakt schadegeval. De dekking wordt ook verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in enig land van de Europese Unie, in de vorstendommen Andorra en Monaco, in Vaticaanstad, in Ijsland, in Liechtenstein, in Noorwegen, in Servië, in San-Marino, in Zwitserland, in Marokko, in Tunesië, in Turkije, alsook in elk land dat door de Koning bepaald wordt krachtens artikel 3, 1, van de wet van 21 november De dekking wordt bovendien verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in Albanië, in Bosnië en Herzegovina, in Macedonië of in Montenegro. Wanneer het scha de ge val zich heeft voor ge daan bui ten het Belgische grond ge bied, is de door de Maatschappij ver leen de dek king die waar in is voor zien door de wet ge ving op de ver plich te motor rij tui gen ver ze ke ring van de Staat op het grond ge bied waar van het scha de ge val zich heeft voor ge daan. De toe pas sing van die bui ten land se wet mag de ver ze ker de even wel niet de rui me re dek king ont ne men die de Belgische wet hem ver leent. In het geval het scha de ge val zich heeft voor ge daan op het grond ge bied van een land dat niet tot de Europese Unie behoort, en voor het gedeel te van de dek king dat de door de wet op de ver plich te ver ze ke ring van het land waar het scha de ge val zich heeft voor ge daan, opge leg de waar borg over schrijdt, zijn de excep ties, de nie tig he den en het ver val die aan de ver ze ker den kun nen tegen ge wor pen wor den ook tegen werp baar aan de bena deel de per so nen die geen onder daan zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie indien die excep ties, nie tig he den en ver val hun oor zaak vin den in een feit dat het scha de ge val voor af gaat. Dezelfde excepties, dezelfde nietigheden en hetzelfde verval kunnen, onder dezelfde voorwaarden, tegengeworpen worden voor de gehe le dek king wan neer de wet van het land op het grond ge bied waar van het scha de ge val zich heeft voor ge daan, niet in de niet-tegen werpbaarheid voorziet. De dek king wordt ver leend voor de scha de ge val len die zich heb ben voor ge daan op de open ba re weg of op de open ba re- of privéterreinen. Artikel 2 Eist een bui ten land se over heid, naar aan lei ding van een scha de ge val dat zich heeft voor ge daan in één van de lan den ver meld in arti kel 1, met uit zon de ring van België, dat ter bevei li ging van de rech ten van de bena deel den, een bedrag wordt gede po neerd voor de ophef fing van een op het omschre ven rij tuig gelegd beslag of voor de invrij heid stel ling onder borg van de ver ze ker de, dan schiet de Maatschappij de geëis te borg som voor of stelt zij haar per soon lijke borg tot ten hoog ste ,38 EUR voor het omschre ven rij tuig en voor alle ver ze ker den samen, ver hoogd met de kos ten van de samen stel ling en terug vor de ring van de borg som, die ten laste zijn van de Maatschappij. Werd de borg som door de ver ze ker de betaald, dan stelt de Maatschappij haar per soon lijke borg in de plaats of betaalt zij, indien de borg niet aan vaard wordt, het bedrag van de borg som aan de ver ze ker de terug. Zodra de bevoeg de over heid aan vaardt de betaal de borg som vrij te geven of de borg stel ling door de Maat schappij op te hef fen, moet de ver ze ker de op vraag van de Maatschappij alle for ma litei ten ver vul len die van hem gevergd kun nen wor den voor de vrijgave of de opheffing. Wanneer de bevoeg de over heid de borg som gestort door de Maatschappij geheel of gedeel te lijk ver beurd ver klaart of aan wendt tot beta ling van een geld boe te, van een straf rech te lijke dading of van gerechts kos ten in straf za ken, dan is de ver ze ker de gehou den de Maat schappij, op haar een vou dig ver zoek, terug te beta len. Artikel 3 1. Gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid: van de Verzekeringsnemer; van de eige naar, van iede re hou der, van iede re bestuur der van het omschre ven rij tuig en van iede re per soon erdoor vervoerd; van de werk ge ver van de voor noem de per so nen wan neer zij van alle aan spra ke lijk heid zijn ont he ven krach tens arti kel 18 van de wet van 3 juli 1978 betref fen de de arbeids over een kom sten. 2

3 De aan spra ke lijk heid van hen die zich door dief stal, geweld ple ging of heling de macht over het omschre ven rij tuig heb ben ver schaft is ech ter niet gedekt. 2. Wanneer het omschre ven rij tuig toe val lig om het even welk motor rij tuig met pech sleept, wordt de dek king uit ge breid tot de bur ger rech te lijke aan spra ke lijk heid van die ge ne die in dat geval de ket ting, de tros, het touw, de stang of enige ande re beno digd heid voor het sle pen heeft gele verd. In afwij king van arti kel 8, 1. wordt de dek king even eens uit ge breid tot de scha de aan het gesleep te rij tuig. Artikel 4 1. De dek king van deze over een komst strekt zich uit, zon der dat hier voor een mede de ling vereist is, tot de bur ger rech te lijke aan spra ke lijk heid van de Verzekeringsnemer als me de van diens echt ge noot en kin de ren, indien deze bij hem inwo nen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder: a) van een motor rij tuig, dat aan een derde toe be hoort en tot het zelf de gebruik bestemd is als het omschre ven rij tuig, indien het motor rij tuig gedu ren de een peri o de van maxi mum 30 dagen het omschre ven rij tuig, dat om welke reden ook tij de lijk onbruik baar zou zijn, ver vangt. De voor noem de peri o de gaat in de dag waar op het omschre ven rij tuig onbruik baar wordt. Wanneer de Verzekeringsnemer een rechts per soon is, is de dek king ver wor ven voor de gemach tig de bestuur der van het omschre ven rij tuig als ook voor zijn echt ge noot en kin de ren, indien deze bij hem inwo nen en de wet te lijke leef tijd om een rij tuig te bestu ren bereikt heb ben, in hun hoe da nig heid van bestuur der of in hun hoe da nig heid van bur ger rech te lijk aansprakelijke voor de bestuurder; b) van een aan der den toe be ho rend motor rij tuig, dat zij toe val lig zou den bestu ren, zelfs ter wijl het omschre ven rij tuig in gebruik is. Wanneer de Verzekeringsnemer een rechts per soon is, is de dek king ver wor ven voor de bestuur der van het omschre ven rij tuig waar van de iden titeit in de bij zon de re voor waar den ver meld is, als ook voor zijn echt ge noot en kin de ren, indien deze bij hem inwo nen en de wet te lijke leef tijd om een motor rij tuig te bestu ren bereikt heb ben, in hun hoe da nig heid van bestuurder of in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder. Onder «der den» in de zin van dit arti kel wordt ver staan, elke ande re per soon dan: de Verzekeringsnemer van deze over een komst en, indien de Verzekeringsnemer een rechts per soon is, de bestuur der bedoeld in a) of b); zijn echtgenoot; zijn bij hem inwonende kinderen; de eige naar of de hou der van het omschre ven rij tuig zelf. 2. Deze uit brei ding van de dek king wordt als volgt beperkt: a) wan neer het omschre ven rij tuig een twee wie ler of drie wie ler is, kan de uit brei ding van de dek king in geen geval slaan op een rij tuig op vier of meer wie len; b) de onder 1. b) van dit arti kel bepaal de uit brei ding van de dek king is niet van toe pas sing wan neer het omschre ven rij tuig bestemd is voor het ver voer van per so nen tegen beta ling of wan neer het hoofd za ke lijk voor het ver voer van goe de ren is uit ge rust of wan neer de Verzekeringsnemer of de eige naar van het omschre ven rij tuig een bedrijf is dat tot doel heeft de constructie, de handel, de verhuring, de herstelling of de stalling van motorrijtuigen. Wanneer het omschre ven rij tuig het voor werp uit maakt van een huur-, lea sing- of een gelijk aar di ge over een komst, blijft de in 1. b) bepaal de uit brei ding van de dek king ver wor ven voor de Verzekeringsnemer, wan neer laatst ge noem de niet zelf de in 2. b) eer ste lid opge som de acti vitei ten uit oe fent. 3. In zoverre de benadeel den vergoeding hebben verkregen voor hun schade: ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het gebruik te rijtuig aanleiding geeft; ofwel krach tens een ander door de bestuur der geslo ten ver ze ke rings over een komst die zijn bur ger rech te lijke aansprakelijkheid dekt, /14 3

4 is de uit brei ding van dek king van toe pas sing: wan neer de ver ze ke raar die een van de voor noem de over een kom sten geslo ten heeft, ver haal neemt op de ver ze ker de in de geval len bepaald in arti kel 25, 3., c) en 25, 4., van deze over een komst of in de hier in niet bepaal de geval len, behou dens indien de ver ze ker de voor af van de moge lijk heid van ver haal in ken nis werd gesteld; wan neer de Verzekeringsnemer van een van de voor noem de over een kom sten aan de ver ze ker de een ver zoek tot terug be ta ling richt voor het bedrag van het ver haal uit ge oe fend in een van de hier bo ven opge som de geval len. 4. De dek king van deze over een komst strekt zich even eens uit tot de bur ger rech te lijke aan spra ke lijk heid van de Verzeke rings nemer als ook van zijn echt ge noot en zijn kin de ren die bij hem inwo nen, voor de scha de ver oor zaakt door het gesto len of ver duis ter de rij tuig dat ver van gen werd door het omschre ven rij tuig, wan neer: a) de dief stal of de ver duis te ring bij de Maatschappij aan ge ge ven werd bin nen de 72 uur te reke nen vanaf de dag dat de Verzekeringsnemer ken nis kreeg van de dief stal of de ver duis te ring; b) het gesto len of ver duis ter de rij tuig bij de Maat schappij ver ze kerd was. Artikel 5 Het bedrag van de dek king is onbe perkt. Het wordt even wel beperkt tot: a) EUR per ver voer de per soon voor zijn per soon lijke kle ding en baga ge; b) EUR per schadegeval voor stoffelijke schade. Artikel 6 In afwij king van arti kel 8, 1., ver goedt de Maatschappij de kos ten die de ver ze ker de wer ke lijk gemaakt heeft voor de rei ni ging en de her stel ling van de bin nen be kle ding van het omschre ven rij tuig wan neer die kos ten voort vloei en uit het kos te loos ver voer van door een verkeersongeval gewonde personen. Artikel 7 Zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten: a) de voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien het de aansprakelijkheid voor ander mans daad betreft; de per soon die van alle aan spra ke lijk heid ont he ven is op grond van arti kel 18 van de wet van 3 juli 1978 betref fen de de arbeids overeenkomsten. Het recht op schadevergoeding blijft evenwel verworven ten voordele van de gedeel telijk aansprakelijke persoon tot beloop van het deel van zijn scha de toe te schrij ven aan een ver ze ker de; b) voor hun stof fe lijke scha de, wan neer zij geen licha me lijke let sels heb ben opge lopen: de bestuurder van het verzekerde rijtuig; de Verzekeringsnemer; de eige naar en de hou der van het ver ze ker de rij tuig; de echt ge noot van de bestuur der, van de Verzekeringsnemer, van de eige naar of van de hou der van dat rij tuig; de bloed- of aan ver wan ten in rech te lijn van een van de voor noem de per so nen, voor zover zij bij hem inwo nen en door hem onder houden worden. Deze per so nen kun nen even wel aan spraak maken op de ver goe ding van hun stof fe lijke scha de, zelfs indien zij geen licha melijke letsels hebben opgelopen, wanneer de aansprakelijkheids vordering gesteund is op een gebrek van het verzekerd rijtuig. Artikel 8 Zijn van de verzekering uitgesloten: 1. de scha de aan het ver ze kerd rij tuig, behou dens wat bij arti kel 3, 2., twee de lid, bepaald is; 4

5 2. de scha de aan de door het ver ze kerd rij tuig ver voer de goe de ren, behou dens wat bij arti kel 5, a), bepaald is; 3. de scha de die niet ver oor zaakt wordt door het gebruik van het rij tuig maar die enkel te wij ten is aan de ver voer de goe de ren of aan de han de lin gen die ver eist zijn voor dit ver voer; 4. de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het verzekerd rijtuig aan snelheids-, regel matigheids- of behen digheids ritten of -wedstrijden waartoe van overheids wege verlof is verleend; 5. de schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie. Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging van het risico - Mededelingen van de Verzekeringsnemer Artikel 9 1. De Verzekeringsnemer is ver plicht bij het slui ten van de over een komst alle hem beken de omstan dig he den nauw keu rig mee te delen die hij rede lij ker wijs moet beschou wen als gege vens die van invloed kun nen zijn op de beoor de ling van het risi co door de Maat schappij. Indien op som mi ge schrif te lijke vra gen van de Maatschappij niet wordt geant woord, bijvoor beeld op de vra gen in het ver ze ke rings voor stel, en de Maat schappij toch de over een komst heeft geslo ten, kan zij zich, behal ve in geval van bedrog, later niet meer op dat ver zuim beroe pen. Dit is even eens het geval indien de Maatschappij de over een komst zon der een behoor lijk inge vuld verzekeringsvoorstel heeft geslo ten. 2. Wanneer het opzet te lijk ver zwij gen of het opzet te lijk onjuist mee de len van gege vens over het risi co de Maatschappij mis leidt bij de beoor de ling van dat risi co, is de over een komst nie tig. De pre mies die ver val len zijn tot op het ogen blik waar op de Maatschappij ken nis heeft gekre gen van het opzet te lijk ver zwij gen of het opzet te lijk onjuist mee de len van gege vens, komen haar toe. 3. Wanneer het ver zwij gen of het onjuist mee de len van gege vens niet opzet te lijk geschiedt, stelt de Maat schappij, bin nen de ter mijn van een maand, te reke nen van de dag waar op zij van het ver zwij gen of van het onjuist mee de len van gege vens ken nis heeft gekre gen, voor de over een komst te wij zi gen met uit wer king op de dag waar op zij ken nis heeft gekre gen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen. Indien het voor stel tot wij zi ging van de over een komst door de Verzekeringsnemer wordt gewei gerd of indien, na het ver strij ken van de ter mijn van een maand te reke nen vanaf de ont vangst van dit voor stel, dit laat ste niet aan vaard wordt, kan de Maatschappij de over een komst opzeg gen bin nen vijf tien dagen. Niettemin kan de Maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het risi co nooit zou heb ben ver ze kerd, de over een komst opzeg gen bin nen de ter mijn van een maand te reke nen van de dag waar op zij van het ver zwij gen of van het onjuist mee de len van gege vens ken nis heeft gekre gen. Artikel 10 In de loop van de over een komst heeft de Verzekeringsnemer de ver plich ting, om onder de voor waar den van arti kel 9, 1., de nieu we omstan dig he den of de wij zi gin gen van de omstan dig he den aan te geven die van die aard zijn om een aan mer ke lijke en blij vende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerk stelligen. 1. Wanneer het risi co dat het ver ze ker de voor val zich voor doet zo ver zwaard is dat de Maatschappij, indien die ver zwa ring bij het slui ten van de over een komst had bestaan, onder ande re voor waar den zou heb ben ver ze kerd, moet zij bin nen een ter mijn van een maand, te reke nen vanaf de dag waar op zij van de ver zwa ring ken nis heeft gekre gen, de wij zi ging van de over een komst voor stel len met terug wer ken de kracht tot de dag van de ver zwa ring. Indien het voor stel tot wij zi ging van de over een komst door de Verzekeringsnemer wordt gewei gerd of indien, bij het ver strij ken van een ter mijn van één maand te reke nen vanaf de ont vangst van dit voor stel, dit laat ste niet wordt aan vaard, kan de Maatschappij de over een komst opzeg gen bin nen de vijf tien dagen. Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het ver zwaar de risi co in geen geval zou heb ben ver ze kerd, kan zij de over een komst opzeg gen bin nen een ter mijn van een maand te reke nen vanaf de dag waar op zij ken nis heeft gekre gen van de verzwaring /14 5

6 2. Wanneer, in de loop van de over een komst, het risi co dat het ver ze ker de voor val zich voor doet, aan zien lijk en blij vend ver min derd is en wel zo dat de Maat schappij, indien die ver min de ring bij het slui ten van de over een komst had bestaan, onder ande re voor waar den zou heb ben ver ze kerd, staat zij een over een kom sti ge ver min de ring van de pre mie toe vanaf de dag waar op zij van de ver min de ring van het risi co ken nis heeft gekre gen. Indien de con trac tan ten het over de nieu we pre mie niet eens wor den bin nen een maand na de aan vraag tot ver min de ring door de Verzekeringsnemer, kan deze laat ste de overeenkomst opzeg gen. Hoofdstuk III Betaling van de premies - Verzekeringsbewijs Artikel 11 Zodra de dek king van de over een komst aan de Verzekerings nemer ver leend wordt, geeft de Maat schappij hem een verzekeringsbewijs waaruit het bestaan van de overeenkomst blijkt. In alle geval len waar in de dek king ophoudt te bestaan, moet de Verzekeringsnemer onmid del lijk het ver ze ke rings be wijs aan de Maatschappij terugsturen. Artikel 12 De pre mie, ver hoogd met de tak sen en bij dra gen, moet op de ver vald agen voor uit betaald wor den op ver zoek van de Maatschappij of van elke met dat doel in de bij zon de re voor waar den aan ge we zen per soon. Artikel 13 De Maatschappij kan bij niet-beta ling van de pre mie op de ver val dag de dek king van de over een komst schor sen of de over een komst opzeg gen indien de Verzekeringsnemer in gebre ke is gesteld bij deur waar ders ex ploot of bij een ter post aangetekende brief. De schor sing van de dek king of de opzeg ging gaan in na het ver strij ken van een ter mijn van 15 dagen, te reke nen vanaf de dag vol gend op de bete ke ning of de afgif te ter post van de aan ge te ken de brief. Als de dek king geschorst is, maakt de beta ling door de Verzekeringsnemer van de ach ter stal li ge pre mies, in voor ko mend geval ver meer derd met de intres ten, zoals bepaald in de laat ste aan ma ning of gerech te lijke uit spraak, een einde aan die schor sing. Wanneer de Maatschappij haar ver plich ting tot het ver le nen van dek king geschorst heeft, kan zij de over een komst nog opzeg gen indien zij zich dit recht voor be hou den heeft in de inge bre ke stel ling, bedoeld in het eer ste lid; in dat geval wordt de opzeg ging ten vroeg ste, 15 dagen te reke nen vanaf de eer ste dag van de schor sing, van kracht. Indien de Maatschappij zich die moge lijk heid niet heeft voor be hou den, geschiedt de opzeg ging mits een nieu we aan ma ning over een kom stig het lid 1 en 2. De schor sing van de dek king doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te ver val len pre mies te eisen op voor waar de dat de Verzekeringsnemer in gebre ke werd gesteld over een kom stig het eer ste lid. Het recht van de Maatschappij wordt even wel beperkt tot de pre mies voor twee opeen vol gen de jaren. Hoofdstuk IV Mededelingen en kennisgevingen Artikel 14 De voor de Maatschappij bestem de mede de lin gen en ken nis ge vin gen moe ten gedaan wor den aan één van haar zetels in België of aan elke met dat doel in de bij zon de re voor waar den aan ge we zen per soon. De voor de Verzekeringsnemer bestem de mede de lin gen en ken nis ge vin gen moe ten wor den gedaan aan het laat ste door de Maatschappij geken de adres. 6

7 Hoofdstuk V Wijzigingen van de verzekerings voorwaarden en van het tarief Artikel 15 Indien de Maatschappij de ver ze ke rings voor waar den en haar tarief of enkel haar tarief wij zigt, past zij deze over een komst aan op de vol gen de jaar lijk se ver val dag. Zij stelt de Verzekerings nemer van deze aan pas sing in ken nis min stens 90 dagen vóór die ver val dag. De Verzekeringsnemer mag even wel de over een komst opzeg gen bin nen 30 dagen na de ken nis ge ving van de aanpassing. Door deze opzeg ging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag. De in het vori ge lid bepaal de opzeg mo ge lijk heid bestaat niet wan neer de wij zi ging van het tarief of van de ver ze ke rings voor waar den voort vloeit uit een alge me ne aan pas sing die door de bevoeg de over heid wordt opge legd en die, in de toe pas sing ervan, gelijk is voor alle Maat schappijen. De bepa lin gen van dit arti kel doen geen afbreuk aan de bepa ling van arti kel 26. Hoofdstuk VI Schadegevallen en rechtsvorderingen Artikel 16 Ieder schadegeval moet onmid dellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan de Maatschappij of aan elke met dat doel in de bij zon de re voor waar den aan ge we zen per soon. Deze ver plich ting rust op alle verzekerden, waarvan de aansprakelijkheid betrokken kan zijn. De scha de aan gif te moet in de mate van het moge lijke de oor za ken, de omstan dig he den en de ver moe de lijke gevol gen van het scha de ge val, de naam, de voor naam en de woon plaats van de getui gen en de bena deel den ver mel den. De Verzekeringsnemer en de ove ri ge ver ze ker den ver schaf fen de Maatschappij of elk met dat doel in de bij zon de re voor waar den aangewezen persoon zonder verwijl alle door haar gevraag de nuttige inlich tingen en documenten. Voor zover moge lijk wordt de scha de aan gif te gedaan op het for mu lier dat de Maatschappij ter beschik king stelt van de Verzekeringsnemer. Artikel 17 Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerech telijke en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan de Maatschappij of elke met dat doel in de bij zon de re voor waar den aan ge we zen per soon bezorgd wor den bin nen 48 uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of betekend. Artikel 18 Vanaf het ogen blik dat de Maatschappij tot het geven van dek king is gehou den en voor zover deze wordt inge roe pen, is zij ver plicht zich ach ter de ver ze ker de te stel len bin nen de gren zen van de dek king. Ten aan zien van de bur ger rech te lijke belan gen en in zover re de belan gen van de Maatschappij en van de ver ze ker de samen val len, heeft de Maatschappij het recht om, in de plaats van de ver ze ker de, de vor de ring van de bena deel de te bestrij den. De Maatschappij kan deze laat ste ver goe den indien daar toe grond bestaat. Die tus sen kom sten van de Maatschappij hou den geen enke le erken ning in van aan spra ke lijk heid van we ge de ver ze ker de en zij mogen hem geen nadeel berok ke nen. De defi ni tie ve scha de ver goe ding of de wei ge ring om te ver goe den wor den zo spoe dig moge lijk aan de Verzekeringsnemer meegedeeld. De Maatschappij die scha de ver goe ding betaald heeft, treedt in de rech ten en de vor de rin gen die de ver ze ker de kun nen toebehoren /14 7

8 Artikel 19 Elke erken ning van aan spra ke lijk heid, elke dading, elke vast stel ling van scha de, elke belof te van scha de ver goe ding of elke door de ver ze ker de geda ne beta ling, zon der schrif te lijke toe stem ming van de Maatschappij, is haar niet tegen werp baar. Het erken nen van fei ten of het ver strek ken van eer ste geld e lijke of medi sche hulp door de ver ze ker de kun nen voor de Maat schappij geen grond ople ve ren om haar dek king te wei ge ren. Artikel 20 De Maatschappij betaalt de in hoofd som ver schul dig de scha de ver goe ding ten belo pe van de dek king. De Maatschappij betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende burgerrechtelijke rechtsvorderingen, alsook de erelonen en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die kos ten door haar of met haar toe stem ming zijn gemaakt of, in geval van belan gen con flict dat niet te wij ten is aan de ver ze ker de, voor zover die kos ten niet onre de lijk zijn gemaakt. Artikel 21 Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, zelfs indien over de burgerrechtelijke belan gen nog geen rege ling getrof fen is, kan de ver ze ker de vrij, op eigen kos ten, zijn ver de di gings mid de len kie zen. De Maatschappij moet zich beper ken tot het bepa len van de ver de di gings mid de len met betrek king tot de omvang van de aan spra ke lijk heid van de ver ze ker de en de hoog te van de door de bena deel de par tij geëis te bedra gen, onver min derd arti kel 18 wat de burgerrechtelijke belan gen betreft. De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vergt. Artikel 22 Wanneer de ver ze ker de straf rech te lijk wordt ver oor deeld, mag de Maatschappij er zich noch tegen ver zet ten dat hij op eigen kos ten gebruik maakt van elk moge lijk rechts mid del, noch mag zij tus sen ko men in de keuze van de rechts mid de len in straf za ken. Zij heeft het recht om de scha de ver goe din gen te beta len wan neer zij dit aan ge we zen acht. Wanneer de Maatschappij vrij wil lig is tus sen ge ko men, moet zij de ver ze ker de te gepas ten tijde op de hoog te bren gen van elk rechtsmiddel dat zij tegen de gerechtelijke beslis sing met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde instelt; de ver ze ker de beslist op eigen risi co of hij al dan niet het door de Maatschappij inge stel de rechts mid del volgt. Artikel 23 De som men die onmid del lijk geïnd wor den bij de vast stel ling van over tre din gen van het alge meen regle ment op de poli tie van het weg ver keer, de min ne lijke schik kin gen met het Openbaar Ministerie, de boe ten en opde cie men en de gerechts kos ten in straf za ken zijn niet ten laste van de Maatschappij. Hoofdstuk VII Verhaal van de Maatschappij Artikel 24 Wanneer de Maatschappij gehou den is ten aan zien van de bena deel den, heeft zij, behou dens iede re ande re moge lijke vor de ring waar o ver zij beschikt, een recht van ver haal in de geval len en op de per so nen ver meld in arti kel 25. Het ver haal heeft betrek king op de scha de ver goe din gen in hoofd som, als ook op de gerechts kos ten en intres ten die de Maatschappij dient te beta len. Het bedrag van het ver haal is inte graal indien de voor noem de bedra gen niet hoger zijn dan ,53 EUR. Het ver haal wordt ech ter maar uit ge oe fend tot beloop van de helft van de voor noem de bedra gen wan neer die hoger zijn dan ,53 EUR met een mini mum van ,53 EUR en een maxi mum van ,69 EUR. 8

9 Artikel De Maatschappij heeft een recht van ver haal op de Verzekeringsnemer: a) in geval de dek king van de over een komst ge schorst is wegens niet-beta ling van de pre mie; b) in geval van opzet te lijk ver zwij gen of opzet te lijk onjuist mee de len van gege vens betref fen de het risi co zowel bij het slui ten als tij dens de loop van de over een komst. Dit ver haal wordt inte graal uit ge oe fend en is niet onder wor pen aan de beper king bepaald in arti kel 24; c) in geval van onop zet te lijk ver zwij gen of onop zet te lijk onjuist mee de len van gege vens betref fen de het risi co zowel bij het slui ten als in de loop van de over een komst, die aan de Verzekeringsnemer kun nen ver we ten wor den; het bedrag van het ver haal is dan beperkt tot 247,89 EUR (niet geïn dexeerd). Er kan geen ver haal uit ge oe fend wor den inge val de over een komst gewij zigd werd over een kom stig de arti ke len 9 en De Maatschappij heeft een recht van ver haal op de ver ze ker de, dader van het scha de ge val: a) die het scha de ge val opzet te lijk heeft ver oor zaakt. Dit ver haal wordt inte graal uit ge oe fend en is niet onder wor pen aan de beper king bepaald in arti kel 24; b) die het scha de ge val ver oor zaakt heeft door een van de vol gen de geval len van grove schuld: rij den in staat van dron ken schap of in een gelijk soor ti ge toe stand die het gevolg is van het gebruik van pro duc ten ande re dan alco ho li sche dranken; c) indien het rij tuig gebruikt werd inge vol ge een mis bruik van ver trou wen, een oplich ting of een ver duis te ring; dit ver haal wordt slechts uit ge oe fend tegen de dader van het mis drijf of zijn mede plich ti ge. 3. De Maatschappij heeft een recht van ver haal op de Verzekeringsnemer en, indien daar toe grond bestaat, op de ver ze ker de die niet de Verzekeringsnemer is: a) wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deel name aan een snelheids-, regel matigheids- of behen digheids rit of -wed strijd, waar toe van over heids we ge geen ver lof is ver leend; b) wan neer, op het ogen blik van het scha de ge val, het rij tuig bestuurd wordt door een per soon die niet vol doet aan de voor waar den die de Belgische wet en regle men ten voor schrij ven om dat rij tuig te bestu ren, bij voor beeld door een per soon die de ver eis te mini mum leef tijd niet bereikt heeft, door een per soon die geen rij be wijs heeft of door een per soon die van het recht tot stu ren ver val len ver klaard is. Het recht van ver haal wordt even wel niet toe ge past wan neer de per soon die het rij tuig bestuurt in het bui ten land aan de voor waar den vol doet voor ge schre ven door de plaat se lijke wet en regle men ten om het rij tuig te bestu ren en niet onder he vig is aan een in België lopend rij ver bod, in welk geval het recht van ver haal behou den blijft; c) wan neer het omschre ven rij tuig dat onder wor pen is aan de Belgische regle men te ring op de tech ni sche con tro le, op het ogen blik van het scha de ge val niet of niet meer voor zien is van een gel dig keu rings be wijs, behal ve als het scha de ge val zich voor doet tij dens het nor ma le tra ject naar de keu ring of wan neer men in geval van afgif te van een bewijs met de ver mel ding «ver bo den tot het ver keer» zich van het keu rings sta tion naar zijn woon plaats en/of naar de her stel ler begeeft en na her stel ling naar het keu rings sta tion rijdt. Het recht van ver haal wordt ech ter niet uit ge oe fend indien de ver ze ker de aan toont dat er geen oor za ke lijk ver band bestaat tus sen de staat van het rij tuig en het scha de ge val; d) wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl het regle mentair of contractueel toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is of wanneer het vervoer van personen in strijd is met reglementaire of contractuele bepa lingen. Indien het regle mentair of contractueel maximum toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is, is het bedrag van het ver haal even re dig aan de ver hou ding van het over tal lig aan tal ver voer de per so nen tot het aan tal wer ke lijk vervoerde personen, onverminderd de toepassing van artikel 24. Voor het bere ke nen van het aan tal ver voer de per so nen komen kin de ren bene den de vier jaar niet in aan mer king; kin de ren van vier tot volle vijf tien jaar wor den geacht twee derde plaats in te nemen. De uit komst van de bere ke ning wordt afge rond naar de hoge re een heid. In geval van personenvervoer buiten de regle mentaire of contractuele voorwaarden, wordt het verhaal voor het totaal van de aan deze vervoerde personen betaal de schadevergoedingen uitgeoefend, onverminderd de toepassing van artikel /14 9

10 Niettemin kan de Maatschappij geen ver haal nemen op een ver ze ker de indien deze aan toont dat de tekort ko min gen of de fei ten waar op het ver haal gesteund is, te wij ten zijn aan een ande re ver ze ker de en dat ze zich heb ben voor ge daan in strijd met zijn onderrichtingen of buiten zijn medeweten. 4. De Maatschappij heeft een recht van ver haal op de dader van het scha de ge val of de bur ger rech te lijke aan spra ke lijke in de geval len bedoeld in arti kel 33 wan neer de dek king enkel geldt ten gun ste van de bena deel de per so nen. 5. De Maatschappij heeft een recht van ver haal op de ver ze ker de die de in arti kel 19 ver mel de ver plich tin gen niet heeft nage leefd. In ieder geval is er maar ver haal indien en in de mate waar in de Maatschappij scha de gele den heeft, onver min derd de toe pas sing van arti kel De Maatschappij heeft een recht van ver haal op de ver ze ker de die een bepaal de han de ling niet ver richt heeft bin nen een door de overeenkomst vastgestelde termijn. Dit verhaal recht kan niet uitgeoefend worden indien de verzekerde bewijst dat hij die handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, verricht heeft. In ieder geval kan slechts verhaal worden uitgeoefend indien en in de mate waar in de Maatschappij door het ver zuim scha de heeft gele den, onver min derd de toe pas sing van arti kel 24. Hoofdstuk VIII Duur - Vernieuwing - Schorsing - Einde van de overeenkomst Artikel 26 De duur van de over een komst is één jaar. Op het einde van de ver ze ke rings pe ri o de wordt de over een komst stil zwij gend van jaar tot jaar ver nieuwd, ten zij zij door één van de par tij en ten min ste drie maan den voor het ver strij ken van de lopen de peri o de werd opge zegd. Artikel 27 De Maatschappij kan de over een komst opzeg gen: 1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 26; 2. in geval van opzett te lijke ver zwij ging of opzet te lijke onjuis te mede de ling van gege vens betref fen de het risi co in de loop van de overeenkomst; 3. in geval van onop zettelijke verzwijging of onop zettelijke onjuiste mededeling van gege vens betreffende de omschrijving van het risi co, bij het slui ten van de over een komst zoals bepaald in arti kel 9 en in geval van ver zwa ring van het risi co zoals bepaald in arti kel 10; 4. in geval van niet-beta ling van de pre mie over een kom stig arti kel 13; 5. wan neer het aan de tech ni sche con tro le onder wor pen rij tuig niet of niet meer voor zien is van een gel dig keu rings be wijs of wan neer het rij tuig niet beant woordt aan de «Algemene Reglementen op de tech ni sche eisen van de motor rij tui gen»; 6. na iede re aan gif te van een scha de ge val, maar uiter lijk één maand na de uit be ta ling of wei ge ring tot uit be ta ling van de schadevergoeding; 7. in geval van publi catie van nieu we wettelijke bepa lingen die een invloed hebben op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ver ze ker den of op de ver ze ke ring van deze aan spra ke lijk heid, maar ten laat ste 6 maan den na de inwer king tre ding van deze bepa lingen; 8. in geval van schor sing van de over een komst, zoals bepaald in arti kel 30; 9. in geval van fail lis se ment, ken ne lijk onver mo gen of over lij den van de Verzekeringsnemer, over een kom stig de arti ke len 31 en 32. Artikel 28 De Verzekeringsnemer kan de over een komst opzeg gen: 1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 26; 10

11 2. na iede re aan gif te van een scha de ge val, maar uiter lijk één maand na de ken nis ge ving door de Maat schappij van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de vergoeding; 3. in geval van wij zi ging van de ver ze ke rings voorwaar den en van het tarief of alleen van het tarief, over een kom stig arti kel 15; 4. in geval van fail lis se ment, gerech te lijk akkoord of intrek king van de toe la ting van de Maatschappij; 5. in geval van ver min de ring van het risi co, zoals bepaald in arti kel 10; 6. wan neer tus sen de datum van het slui ten en de aan vangs da tum een ter mijn van meer dan een jaar ver loopt. Deze opzeg ging dient bete kend, uiter lijk drie maand vóór de aan vangs da tum van de over een komst; 7. in geval van schor sing van de over een komst, zoals bepaald in arti kel 30. Artikel 29 De opzeg ging geschiedt bij deur waar ders ex ploot, per aan ge te ken de brief of door afgif te van de opzeg gings brief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in de geval len bedoeld in de arti ke len 13,15 en 26, gaat de opzeg ging in na het ver strij ken van een ter mijn van één maand, te reke nen vanaf de dag vol gend op de bete ke ning of de datum van het ont vangst be wijs of, in het geval van een aan ge te ken de brief, te reke nen van de dag die volgt op de afgif te ter post. De opzeg ging van de over een komst door de Maat schappij na aan gif te van een scha de ge val wordt van kracht bij de bete ke ning ervan, wan neer de Verzekeringsnemer, of de ver ze ker de een van zijn ver plich tin gen, ont staan door het scha de ge val, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. Het pre mie ge deel te dat betrek king heeft op de peri o de na de datum van het van kracht wor den van de opzeg ging, wordt door de Maatschappij terugbetaald. Artikel 30 Wanneer het omschre ven rij tuig in eigen dom of in huur wordt opge vor derd, wordt de over een komst geschorst door het enkel feit dat de opvor de ren de over heid het rij tuig in bezit neemt. Artikel 31 In geval van fail lis se ment van de Verzekeringsnemer blijft de over een komst bestaan ten voor de le van de massa van de schul dei sers die de Maatschappij het bedrag ver schul digd is van de pre mies ver val len vanaf de fail liet ver kla ring. De Maatschappij en de cura tor van het fail lis se ment heb ben even wel het recht om de over een komst op te zeg gen. De Maatschappij kan de over een komst ech ter maar opzeg gen ten vroeg ste drie maan den die vol gen op de fail liet ver kla ring; de cura tor kan de over een komst slechts opzeg gen bin nen de drie maand die vol gen op de fail liet ver kla ring. Artikel 32 In geval van over lij den van de Verzekeringsnemer blijft de over een komst voort be staan ten voor de le van de erf ge na men die ver plicht zijn de pre mies te beta len, onver min derd het recht van de Maatschappij om de over een komst op te zeg gen, bin nen de drie maan den te reke nen vanaf de dag waar op zij ken nis kreeg van het over lij den, op één van de wij zen bepaalt in arti kel 29, eerste lid. De erf ge na men kun nen de over een komst opzeg gen, op één van de wij zen bepaald in arti kel 29, eer ste lid, bin nen drie maand en veer tig dagen na het over lij den. Indien het omschre ven rij tuig de volle eigen dom wordt van één van de erf ge na men of van een lega ta ris van de Verzekerings nemer, blijft de over een komst voort be staan in zijn voor deel. Deze erf ge naam of lega ta ris kan de over een komst even wel opzeg gen bin nen de maand te reke nen vanaf de dag dat het rij tuig hem werd toe be deeld /14 11

12 Artikel 33 In geval van over dracht van eigen dom van het omschre ven rij tuig zijn vol gen de bepa lin gen van toe pas sing: 1. Betreffende het nieu we rij tuig. De dekking blijft aan de verzekerde verworven: gedu ren de 16 dagen vanaf de over dracht van de eigen dom van het omschre ven rij tuig en dit zon der enige for ma liteit, indien het nieu we rij tuig zelfs op onge oor loof de wijze aan het ver keer deel neemt onder de ken te ken plaat van het overgedragen rijtuig; na het ver strij ken van voor noem de ter mijn van 16 dagen voor zover ech ter de Maatschappij bin nen deze ter mijn in ken nis gesteld werd van de ver van ging. In dit geval blijft de over een komst bestaan vol gens de ver ze ke rings voor waar den en het tarief van toe pas sing bij de Maatschappij op de laat ste pre mie ver val dag onder voor be houd van de bepa lin gen van arti kel 37 betref fen de de pre mie-indexa tie. Indien na het ver strij ken van voor noem de ter mijn van 16 dagen het over ge dra gen rij tuig niet werd ver van gen of indien deze ver van ging niet ter ken nis werd gebracht van de Maatschappij is de over een komst geschorst en wordt arti kel 34 toe ge past. Deze schor sing van de over een komst is tegen werp baar aan de bena deel de per soon. De ver val len pre mie blijft aan de Maatschappij pro ra ta tem po ris ver wor ven tot op het ogen blik dat de over dracht van eigen dom haar ter ken nis wordt gebracht. 2. Betreffende het over ge dra gen rij tuig ander dan een brom fiets. Gedurende 16 dagen vanaf de over dracht van de eigen dom, voor zover geen enke le ande re ver ze ke ring het zelf de risi co dekt: blijft de dek king ver wor ven aan de Verzekerings ne mer, zijn echt ge noot en kin de ren die bij hem inwo nen en de wet te lijke leef tijd tot stu ren heb ben bereikt, indien het over ge dra gen rij tuig zelfs op onge oor loof de wijze aan het ver keer deel neemt onder de ken te ken plaat die het vóór de over dracht droeg; heeft de dek king uit wer king, doch enkel ten opzich te van de bena deel de per soon wan neer de scha de berok kend wordt door een ande re ver ze ker de dan dege nen die hier vo ren ver meld zijn, en dit indien het over ge dra gen rij tuig zelfs op onge oor loof de wijze aan het ver keer deel neemt onder de ken te ken plaat die het vóór de over dracht droeg. Na het ver strij ken van voor noem de ter mijn van 16 dagen ver valt deze dek king ten zij de over een komst, mits schrif te lijke instem ming van de Maatschappij, over ge dra gen werd ten gun ste van de nieu we eige naar. De beëin di ging van deze dek king is tegenwerpbaar aan de bena deel de persoon. 3. Betreffende de bromfietsen. Aanvullend bij 1., blijft de dek king ver wor ven, doch enkel ten voor de le van de bena deel de per soon en op voor waar de dat geen enkel ande re ver ze ke ring het zelf de risi co dekt, voor de scha de ver oor zaakt door elke brom fiets voor zien, met toe la ting van de titu la ris, van de pro vin ci a le plaat afge le verd op grond van het door de Maatschappij afge ge ven attest, voor zover het scha de be rok kend feit zich heeft voor ge daan vóór het einde van het op de plaat ver mel de jaar. Behoudens schrif te lijk akkoord van de Maatschappij wordt de over een komst niet over ge dra gen ten voor de le van de nieu we eige naar van de overgedragen bromfiets. 4. In geval van een huurovereenkomst betreffende het omschreven rijtuig. De onder 1., 2. en 3. omschre ven bepa lin gen zijn eveneens van toe pas sing in geval van beëin di ging van de rech ten van de Verzekeringsnemer op het omschre ven rij tuig dat hij ver kre gen heeft ter uit voe ring van een huur over een komst of een gelijk aardige overeenkomst, onder meer een leasing-over eenkomst. Artikel 34 In geval van schor sing van de over een komst moet de Verzekeringsnemer die het omschre ven of enig ander rij tuig in het ver keer brengt, daar van mede de ling doen aan de Maatschappij. De over een komst wordt opnieuw in wer king gesteld vol gens de ver ze ke rings voor waar den en het tarief van toe pas sing op de laatste jaarlijkse premievervaldag, onder voorbehoud van de bepa lingen van artikel 37 betreffende de premie-indexa tie. 12

13 Indien de over een komst niet opnieuw in wer king wordt gesteld, neemt zij een einde op de eerst vol gen de jaar lijk se premievervaldag. Indien de schorsing echter gebeurt binnen de drie maand voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag neemt de over een komst een einde op de vol gen de jaar lijk se ver val dag. Het niet-ver bruik te pre mie ge deel te wordt op het einde van de over een komst terug be taald. Neemt de over een komst een einde alvo rens de waar borg een vol le dig jaar heeft gelopen dan wordt de terug be ta ling ver min derd met het ver schil tus sen de jaar pre mie en de pre mie bere kend aan het tarief voor over een kom sten van min der dan één jaar. De Verzekeringsnemer kan altijd schrif te lijk vra gen om geen einde aan de over een komst te stel len. Artikel 35 Indien het risi co ver dwijnt wegens enige ande re reden dan die welke hier bo ven zijn opge somd, moet de Verzekeringsnemer de Maatschappij hier van onmid del lijk op de hoog te bren gen; doet hij dit niet, dan blijft de ver val len pre mie pro ra ta tem po ris aan de Maatschappij ver wor ven of ver schul digd tot op het ogen blik dat die mede de ling wer ke lijk wordt gedaan. Hoofdstuk IX Indexatie Artikel 36 De bedra gen ver meld in de arti ke len 2, 5 en 24 wor den van rechts we ge gewij zigd tel kens de Koning gebruik maakt van het recht van jaar lijk se aan pas sing vol gens de ont wik ke ling van het index cij fer der con sump tie prij zen van het Rijk met als basis het index cij fer van 1 janu a ri 1983 (arti kel 3, 4. van de wet van 21 novem ber 1989). Artikel 37 De handelspremie schommelt op de jaarlijkse vervaldag volgens de verhouding die bestaat tussen: a) het index cij fer van de con sump tie prij zen vast ge steld door de Minister van Economische Zaken (of elke ande re index die laatst genoem de ervoor in de plaats mocht stel len) dat op dat ogen blik van toe pas sing is en b) het index cij fer dat in de bij zon de re voor waar den van de over een komst, op het laat ste bij voeg sel of op de laat ste jaar lijk se premiekwitantie is toegepast en opge geven. Voor de geval len bepaald in de arti ke len 10, 33 en 34 zal de pre mie even wel schom me len al naar ge lang het geval, op de datum van de aan pas sing van de over een komst of op de datum van de ver van ging van het rij tuig of op de dag van weder in wer kings tel ling van de overeenkomst, rekening houdende met de modaliteiten inzake het index cijfer van de consumptieprijzen zoals hierboven bepaald. Onder index cijfer van de consumptieprijzen van toepassing op de jaarlijkse vervaldag, de datum van aanpassing, van vervanging of van weder in wer kings tel ling ver staat men die van de eer ste maand van het voor gaan de tri mes ter. Hoofdstuk X A posteriori personalisatiestelsel Artikel Toepassingsgebied. De vol gen de bepa lin gen zijn van toe pas sing op de pre mies voor motor rij tui gen voor toe ris me en zaken of voor gemengd gebruik en motor rij tui gen bestemd voor ver voer van zaken waar van de M.T.M. 3,5 T. niet over schrijdt, met uit zon de ring van de motor rij tui gen die krach tens het Koninklijk Besluit van 3 febru a ri 1992 tot vast stel ling van de tarief nor men die van toepassing zijn op de verplichte aansprakelijkheids verzekering inzake motorrijtuigen niet onder worpen zijn aan het a posteriori personalisatiestelsel /14 13

14 2. Gradenschaal en de ermee overeenstemmende premies. Graden Premieniveau ten opzich te van het basis ni veau Toetredingsmechanisme tot het stel sel. De toe tre ding tot het stel sel gebeurt in graad 14 van de schaal, behal ve bij beperkt gebruik van een rij tuig voor toe ris me en zaken of voor gemengd gebruik, waar de toe tre ding gebeurt in graad 11. Deze afwij king is even wel slechts van toe pas sing wan neer het rij tuig wordt gebruikt: a) voor privé-doel ein den en op de weg van en naar het werk (ver plaat sin gen tus sen twee arbeids plaat sen wor den als beroeps ge bruik beschouwd), met uit slui ting van elk ander beroeps ge bruik dan de hier na bedoel de; b) voor beroeps doeleinden maar uitsluitend: 1. door per so nen die vol tijds een loon- of wed de trek kend beroep uit oe fe nen en die geen deel uit ma ken van de bui ten dien sten van de onder ne ming of van de instel ling die hen tewerk stelt (wor den aan ge zien als deel uit ma kend van de buitendien sten, de personen waarvan de beroep sactiviteit systematisch opdrach ten in buitendienst inhoudt); 2. door zelfstandigen die voltijds een seden tair beroep uitoefenen; 3. door de bedie naars van een door de wet erken de ere dienst; 4. door land bouwers en groen tekwekers die regel matig deel nemen aan de handenarbeid van de onder neming. 4. Verplaatsingsmechanisme op de gra den schaal. De premie wijzigt op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal in functie van het aantal schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven regels. Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden alleen de schadegevallen in aanmerking geno men waarvoor de Maatschappij die het risi co dekte op het tijd stip van het scha de ge val, aan de bena deel de een scha de ver goe ding betaald heeft of zal moe ten beta len. De geob ser veer de ver ze ke rings pe ri o de wordt elk jaar afge slo ten uiter lijk op de 15de van de maand die aan de maand van de jaar lijk se pre mie ver val dag voor afgaat. Indien zij, om welke reden ook, kor ter is dan 9 maand en half, zal zij bij de vol gen de observatieperiode gevoegd worden. 5. Werkingswijze van het mecha nis me. De verplaatsingen geschie den volgens het volgend mechanisme: a) per geob serveerde verzekeringsperiode: onvoorwaar delijke daling met één graad; 14

15 b) per geob serveerde verzekeringsperiode met één of meer schadegevallen: stijging met vijf graden per schadegeval. 6. Beperkingen aan het mecha nis me. onge acht het aan tal jaren zon der scha de ge val of het aan tal scha de ge val len zul len de gra den 0 of 22 nooit over schre den worden; de verzekerde die tijdens vier opeen volgende geob serveerde verzekeringsperiodes geen schadegeval gehad heeft en niet te min nog steeds op een hoge re graad dan 14 staat, wordt auto ma tisch op de basis graad 14 terug ge bracht. 7. Verbetering van de graad. Indien blijkt dat de per so na li sa tie graad van een Verze kerings nemer ver keer de lijk bepaald of gewij zigd werd, wordt de graad verbeterd en worden de premieverschillen die er uit voortvloei en, respectievelijk aan de Verzekerings nemer terugbetaald of door de Maatschappij opge ëist. Het door de Maatschappij terug be taal de bedrag wordt ver hoogd met de wet te lijke inte rest indien de ver be te ring meer dan één jaar na de toe ken ning van de ver keer de graad gebeurd is. Deze inte rest loopt vanaf het ogen blik dat de ver keer de graad werd toegepast. 8. Verandering van rij tuig. De verandering van rijtuig heeft geen enkele invloed op de personalisatiegraad. 9. Opnieuw van kracht wor den. Indien een geschor ste over een komst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogen blik van de schor sing bereik te per so na li sa tie graad van toe pas sing. 10. Verandering van Maatschappij. Indien de Verzekeringsnemer, vóór het slui ten van de over een komst door een ande re Maatschappij ver ze kerd werd met toepassing van het a posteriori personalisatiestesel, is hij verplicht aan de Maatschappij de schadegevallen aan te geven die voor ge ko men zijn sinds de datum van het door de ande re Maatschappij afge le ver de attest tot op de aan vangs da tum van de overeenkomst. 11. Attest in geval van opzeg ging van de over een komst. Binnen de 15 dagen na de opzeg ging van de overeen komst deelt de Maatschappij aan de Verzekeringsnemer de inlich tin gen mee die nodig zijn voor de juis te vast stel ling van de graad. 12. Voordien in een ander land van de Europese Unie onder schre ven over een komst. Indien de over een komst onder schre ven wordt door een per soon die in de loop van de laat ste vijf jaar reeds een over een komst onder schre ven had overeen kom stig de wet ge ving van een ande re Lid-Staat van de Europese Unie, dan wordt de geper sonaliseerde premie bepaald op een graad waarbij rekening gehou den wordt, voor de laatste vijf verzekeringsjaren voorafgaand aan de datum van inwer kingtreding van de overeenkomst, met het aantal schadegevallen per verzekeringsjaar waarvoor de buitenland se verzekeraar schadevergoedingen ten voordele van de bena deel den heeft betaald of zal moeten betalen. De Verzekeringsnemer dient de nodi ge bewijs stuk ken voor te leg gen. Hoofdstuk XI Vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen Artikel Bij een ver keers on ge val waar bij het verzekerde motor rij tuig betrok ken is, wordt, met uit zon de ring van de stof fe lijke scha de, alle schade veroorzaakt aan elk verkeersslachtoffer of aan zijn rechthebbenden en voortvloei end uit licha melijke letsels of het over lij den, ver goed door de Maatschappij over een kom stig arti kel 29bis van de wet van 21 novem ber 1989 betref fen de de verplich te aansprakelijkheids verzekering inzake motorrijtuigen. Schade aan functionele prothesen wordt beschouwd als lichamelijke schade /14 15

16 Slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oorzaak was van het ongeval, kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid. Enkel de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor diegene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, is onverschoonbaar. Het bewijs van onverschoonbare fout is niet toegelaten ten aanzien van slachtoffers, jonger dan 14 jaar. Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de aan sprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aan sprakelijkheids verzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voor zover daarvan in dit hoofdstuk niet wordt afgeweken. 2. De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk. 3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder motorrijtuig worden verstaan ieder motorrijtuig met uitzondering van rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht. 4. Alle hoofdstukken van de overeenkomst zijn van toepassing behalve de artikelen 1 tot 3 en 5 tot 8 van hoofdstuk I (Voorwerp en omvang van de verzekering). Wat hoofdstuk VII (Verhaal van de Maatschappij) betreft, heeft de Maatschappij een recht van verhaal voor de gevallen die in artikel 25, 1, a), 25, 3, b) en, wat de aan de vervoerde personen uitgekeerde vergoedingen betreft, in 25, 3, d) bedoeld zijn. Zij beschikt even eens over een recht van verhaal in alle andere in artikel 25 bedoelde gevallen, maar alleen wanneer zij op basis van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels de aansprakelijkheid van een verzekerde aantoont, en dit in de mate dat de verzekerde aansprakelijk is. Voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk X (a posteriori personalisatiestelsel) wordt de betaling die in uitvoering van 1. is gedaan, niet beschouwd als een schadegeval dat aanleiding geeft tot een stijging op de gradenschaal indien, op grond van de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, geen enkele verzekerde aansprakelijk is. De Maatschappij moet de aansprakelijkheid van de verzekerde bewijzen. 5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en in afwijking van artikel 16, alinea 1, berust de verplichting tot schadeaangifte bij de Verzekeringsnemer, ook al zou hij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, voor zover hij van het voorgevallen schadegeval kennis had. Artikel 40 Segmentatievariabelen De wijziging van één van de segmentatievariabelen, waar van de Verzekeringsnemer kennis heeft, kan geen aanleiding geven tot de beëindiging van het contract. Wanneer een segmentatievariable gewijzigd wordt tussen twee vervaldagen, dan zal de premie aangepast worden op de volgende vervaldag zonder terugwerkende kracht. Hoofdstuk XII Vergoedingsvoorwaarden bij schade door terrorisme Artikel 41 De tussenkomst van de Maatschappij bij schadegevallen die een daad van terrorisme uitmaken is onderworpen aan de volgende bijkomende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn conform de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, hierna «de Wet» genoemd. Definitie: Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. 16

17 Uitsluiting van nucleaire wapens: Schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern, wordt niet gedekt door deze overeenkomst. De VZW TRIP: De Maatschappij is lid van de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). De uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW wordt beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen, voorgevallen tijdens dat kalenderjaar, die erkend zijn als terrorisme. Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december In geval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, behalve als de wetgever expliciet een andere overgangsregeling heeft voorzien. Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen het bedrag, vermeld in de vorige alinea, overschrijdt, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag zoals in de voorgaande alinea geciteerd of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar en de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. Uitbetalingsregeling: De toepassing van de Wet, de omvang van de verbintenissen van de verzekeringsmaatschappijen alsook de termijnen en de percentages van de schadevergoedingen zijn onderworpen aan de beslissingen van het Comité opgericht overeenkomstig de artikelen 5 en volgende van de Wet. Voor de waarborg BA kan een ander percentage worden vastgelegd bij koninklijk besluit. De Maatschappij zal dan overeenkomstig dat percentage uitbetalen. TITEL II OMNIUM KLEINE OMNIUM VERZEKERING VAN DE RISICO S: MATERIELE SCHADE, BRAND, DIEFSTAL, BREKEN VAN RUITEN, NATUURKRACHTEN, BOTSING MET DIEREN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN Voor zover ze niet strijdig zijn met de hierna volgende bepalingen zijn de algemene voorwaarden van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (Titel I) van toepassing voor het administratief beheer van deze titel. Territoriale reikwijdte De territoriale dekking komt overeen met deze van de Titel I «Burgerlijke Aansprakelijkheid» (groene kaart). Verzekerde personen De Verzekeringsnemer, de eigenaar, de gemachtigde houder, de gemachtigde bestuurder van het verzekerde rijtuig en de vervoerde personen. Begunstigde De Verzekeringsnemer of de in het contract aangeduide persoon. Artikel 45 Verzekerd voertuig Het onderhavige contract dekt het aangeduide voertuig. Opties en toebehoren zijn eveneens gedekt voor zover zij zijn opgenomen in het verzekerde bedrag en alleen als zij zijn vastgemaakt aan het verzekerde voertuig. De eventuele aanhangwagen dient afzonderlijk verzekerd te worden. Vervangwagen Wanneer het aangeduide voertuig tijdelijk onbruikbaar is geworden, wordt de dekking gedurende ten hoogste dertig dagen vanaf de datum van de onbruikbaarheid, uitgebreid tot een vervangingsvoertuig van dezelfde categorie, dat toebehoort aan een derde en gebruikt wordt voor hetzelfde doel als het aangeduide voertuig. Deze dekkingsuitbreiding is niet van toepassing op vervangingsvoertuigen die toebehoren aan personen die samenwonen met de Verzekeringsnemer, de eigenaar, de houder of de gewone bestuurder van het aangeduide voertuig /14 17

18 Het vervangingsvoertuig wordt vergoed in werkelijke waarde tot maximum de verzekerde waarde van het omschreven voertuig en zonder toepassing van de evenredigheidsregel. De toepasselijke vrijstelling is deze vermeld in het contract. Voor wat betreft de dekking diefstal van het vervangingsvoertuig dient de verzekerde vanaf een cataloguswaarde van EUR (zonder taksen) contact op te nemen met de Maatschappij. De dekking zal dan slechts verworven zijn indien voldaan is aan de antidiefstalmaatregelen opgelegd door de Maatschappij. Artikel 46 Aan te geven waarde De aan te geven waarde moet overeenstemmen met de cataloguswaarde van kracht in België zoals opgegeven door de fabrikant of officiële invoerder van het aangeduide voertuig op het moment van de eerste inverkeerstelling, vermeerderd met de waarde van de opties en het toebehoren, zelfs als die later verworven worden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling. Voor de aangifte van deze waarden wordt er rekening gehouden noch met belastingen, noch met kortingen. Antidiefstalsysteem Het antidiefstalsysteem dat beantwoordt aan de normen van de Maatschappij, met inbegrip van de kosten van de plaatsing, wordt gratis verzekerd. De waarde van het antidiefstalsysteem moet bijgevolg niet in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de cataloguswaarde, noch voor de verzekerde waarde. Evenredigheidsregel Wanneer bij een schadegeval blijkt dat de werkelijk aangegeven waarde voor het verzekerde voertuig lager is dan de aan te geven waarde, dan wordt slechts vergoed in verhouding van de eerste waarde ten opzichte van de tweede. Ingeval van toepassing van een evenredigheidsregel, zal die worden toegepast alvorens de vrijstelling af te trekken. De evenredigheidsregel is eveneens van toepassing op de waarde van het wrak. Er zal geen enkele evenredigheidsregel toegepast worden voor een onderverzekering die kleiner is dan 5 % en die toe te schrijven is aan toebehoren die niet op de aankoopfactuur van het voertuig in nieuwe staat vermeld zijn, plaatsing inbegrepen. Dit houdt geen verhoging in van het verzekerde kapitaal. Artikel 47 Verplichtingen van de Verzekeringsnemer bij schadegeval - Dringende herstellingen Alvorens het beschadigde voertuig te laten herstellen moet de Verzekeringsnemer een kostenraming voorleggen aan de Maatschappij. Wanneer er echter een dringende reden bestaat tot herstelling of vervanging van stukken mag de Verzekeringsnemer daartoe overgaan zonder vooraf te overleggen met de Maatschappij, mits het bedrag van de schade niet hoger is dan 500 EUR (zonder BTW) en de kosten door een gedetailleerde factuur bewezen worden. Voor wat betreft het breken van ruiten blijft artikel 59 van kracht. Indien de Maatschappij niet reageert binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de kostenraming middels aangetekend schrijven, dan mag de Verzekeringsnemer voor rekening van de Maatschappij laten overgaan tot de nodige vervanging of herstelling. Artikel 48 Uitkeringen krachtens de verzekering 1. Gedeeltelijke schade In geval van gedeeltelijke schade betaalt de Maatschappij, op voorlegging van de betaalde herstellingsfactuur of op voorlegging van de aankoopfactuur van een vervangingsvoertuig, aan de Verzekeringsnemer de kosten terug, vermeerderd met de daarop betrekking hebbende, niet-recupeerbare BTW. Op het zo bekomen bedrag wordt de evenredigheidsregel toegepast. Vervolgens worden de bedragen uit de aanvullende dekking toegevoegd (artikel 49) en wordt de in het contract bepaalde vrijstelling afgetrokken. 18

19 In geval van vervanging van voertuig mag de uitkering krachtens de verzekering echter niet hoger zijn dan het hierboven bekomen bedrag op basis van de herstelling. Schema: bedrag van de herstellingen + niet recupereerbare BTW subtotaal (x evenredigheidsregel) + aanvullende dekkingen (art. 49) - vrijstelling = verschuldigde vergoeding 2. Volledig verlies 2.1. Voorwaarden om van een volledig verlies te kunnen spreken Er is volledig verlies wanneer: het technisch onmogelijk is het voertuig te herstellen; de door de Maatschappij voor de herstelling van het verzekerde voertuig uit te geven som, gelijk of groter is dan de werkelijke waarde van het voertuig onmiddellijk vóór het schadegeval, onder aftrek van de waarde van het wrak; Indien de herstelkosten gelijk of groter zijn dan 2/3 de van de verzekerde waarde, kan de Verze keringsnemer eveneens opteren voor totaal verlies. Deze berekeningen worden gemaakt zonder rekening te houden met de taksen; in geval van diefstal, het verzekerde voertuig niet binnen 30 dagen na de ontvangst van de schriftelijke aangifte van het schadegeval door de Maat schappij, wordt teruggevonden Vergoedingen bij een volledig verlies In geval van totaal verlies wordt de vergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde, dit wil zeggen de waarde van het voertuig onmiddellijk voor het schadegeval, en vastgesteld door een expertise. Deze waarde kan de verzekerde waarde van het aangeduide voertuig niet overschrijden. Zelfs indien het voertuig niet wordt vervangen, zal de aldus bekomen waarde verhoogd worden: a) met het bedrag van de ten tijde van de aankoop niet-recupereerbare BTW, dat voor het verzekerd voertuig werd betaald, in de verhouding die bestaat tussen de werkelijke waarde voor schadegeval en de nettofactuurprijs zonder dat dit bedrag evenwel de werkelijk betaalde niet-recupereerbare BTW mag overtreffen. Er wordt geen BTW betaald voor gehuurde of geleasde voertuigen. b) met het bedrag van de belasting op inverkeerstelling dat voor het verzekerd voertuig werd betaald bij de aankoop, in de verhouding die bestaat tussen de werkelijke waarde voor schadegeval en de nettofactuurprijs, zonder dat dit de werkelijk betaalde belasting op inverkeerstelling mag overtreffen. Er wordt geen BIV betaald voor gehuurde of geleasde voertuigen. Vervolgens wordt de waarde van het wrak afgetrokken. Op het zo bekomen bedrag wordt de evenredigheidsregel toegepast. Tenslotte worden de bedragen uit de aanvullende dekking toegevoegd (artikel 49) en wordt de in het contract bepaalde vrijstelling afgetrokken. In geval van totaal verlies door een verzekerde schade anders dan diefstal, geeft de Verzekeringsnemer of aangeduide begunstigde mandaat aan de door de Maatschappij aangeduide expert om in zijn naam het wrak te verkopen en de opbrengst ervan (zonder BTW) te storten aan de Maatschappij. In geval van totaal verlies door diefstal, geeft de Verzekeringsnemer of de aangeduide begunstigde mandaat aan de Maatschappij om in zijn naam het gestolen voertuig, mocht het teruggevonden worden nadat de vergoeding is uitgekeerd, te verkopen en de opbrengst ervan (zonder BTW) te houden. Ingeval de Verzekeringsnemer of de aangeduide begunstigde onderworpen is aan de BTW, verbindt deze zich ertoe om in zijn naam de verkoopfactuur op te stellen en de BTW-verplichtingen na te leven /14 19

20 Schema: waarde vóór schadegeval + niet-recupereerbare BTW + BIV - wrak subtotaal (x evenredigheidsregel) + aanvullende dekkingen (artikel 49) - vrijstelling = verschuldigde vergoeding 3. Andere bepalingen In geen geval zal de Maatschappij een vergoeding wegens onbruikbaarheid of waardevermindering betalen. Bovendien zal de schade worden vastgesteld zonder dat rekening wordt gehouden met een eventueel tekort aan stukken waaruit een vertraging in of zelfs de onmogelijkheid tot herstelling voortvloeit, noch de huur van een vervangingsvoertuig (behoudens de bepalingen onder Titel IV «Federale Bijstand auto»). Artikel 49 Dekkingsuitbreiding Wanneer de Maatschappij een schadegeval voor haar rekening neemt, vergoedt zij bovendien, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, op vertoon van een gekweten factuur en eventueel in aanvulling op de waarborg die van kracht is onder de Titel IV «Federale Bijstand auto»: De reddingskosten voor een bedrag dat maximum gelijk is aan het verzekerde bedrag. Tot beloop van EUR, zonder BTW, de kosten: - van voorlopige stalling totdat de expertise is afgesloten; - van een noodherstelling of van het slepen van het beschadigde voertuig tot bij de hersteller; - van een kostenraming en van de noodzakelijke demontering met het oog op de raming van de kosten; - van terugkeer naar België op voorwaarde dat deze vooraf is toegestaan door de Maatschappij, van het verzekerde voertuig dat in het buitenland beschadigd is en dat niet meer in staat is op eigen kracht naar België te worden teruggereden; - van inschrijving en technische controle. De inschrijvingskosten zijn echter enkel gedekt, voor zover er sprake is van een volledig verlies, zoals bepaald in artikel de invoerrechten indien het onmogelijk of te duur is het verzekerde voertuig binnen de wettelijk gestelde termijnen ingevolge een volledig verlies opnieuw in te voeren. Artikel 50 Onenigheid betreffende de schatting van de schade Bij onenigheid over het bedrag van de schade wordt dit op tegenspraak door twee deskundigen bepaald, waarbij de ene door de Verzekeringsnemer en de andere door de Maatschappij gemachtigd wordt. Wanneer geen overeenkomst bereikt wordt, kiezen de deskundigen een derde deskundige met wie zij gezamenlijk beraadslagen. De stem van de derde deskundige is daarbij doorslaggevend. Indien één van de partijen nalaat zijn deskundige te benoemen of wanneer de beide deskundigen het niet eens worden over de keuze van de derde deskundige, geschiedt de benoeming daarvan door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, op verzoek van de meest gerede partij. De deskundigen en de derde deskundige zijn van elke formaliteit vrijgesteld. Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk. De kosten en erelonen van het deskundigenonderzoek (alle taksen inbegrepen) zijn in hoofde van de Verzekeringsnemer gedekt tot 150 EUR, wanneer er tussen hem en de Maatschappij betwisting bestaat omtrent de schatting van de schade. Deze dekking heeft geen betrekking op de kosten van de derde expert, die aangewezen wordt in geval van onenigheid en waarvan de kosten voor de helft door de Maatschappij en voor de helft door de Verzekeringsnemer gedragen worden. 20

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.115 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B.

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. van 05/08/1991) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Verzekeringsnemer: NAAR

Nadere informatie

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B.

VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING (Wet van 30/07/1979 en K.B. van 05/08/1991) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Verzekeringsnemer: NAAR

Nadere informatie

VERZEKERING VAN HET GEWAARBORGD LOON

VERZEKERING VAN HET GEWAARBORGD LOON VERZEKERING VAN HET GEWAARBORGD LOON ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Maatschappij: Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 Vei ling re gle ment Skandinavië NFV Vereniging Arti kel 1 Inzend voor waar den a. Ma te ri aal kan, des ge wenst na voor over

Nadere informatie

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EXCEDENT (AANVULLENDE WET)

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EXCEDENT (AANVULLENDE WET) VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EXCEDENT (AANVULLENDE WET) AFDELING I : Personen die onder de arbeids on ge val len wet val len - Bijkomende waar bor gen. AFDELING II : Personen die niet onder de arbeids

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 Reg le ment rond zend ver keer Skandinavië NFV Vereniging Artikel 1 Algemene bepalingen a. Alle ar ti ke len in dit re gle ment,

Nadere informatie

VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN

VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN DEFINITIES VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De wet: de wet van 10 april 1971 op de arbeids ongevallen, alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan. 2.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

VER ZE KE RING TEGEN ONGE VAL LEN VAN HET PRIVELEVEN

VER ZE KE RING TEGEN ONGE VAL LEN VAN HET PRIVELEVEN VER ZE KE RING TEGEN ONGE VAL LEN VAN HET PRIVELEVEN ALGE ME NE VOOR WAAR DEN DEFI NI TIES 1. Maatschappij: De Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING

OMNIUM REISVERZEKERING OMNIUM REISVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Voor de toe pas sing van deze over een komst wordt ver staan onder: 1. de Maatschappij: Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

VERZEKERING TEGEN MACHINEBREUK

VERZEKERING TEGEN MACHINEBREUK VERZEKERING TEGEN MACHINEBREUK I. DEKKINGSVOORWAARDEN DEFINITIES 1. Maatschappij: Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap van Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.101 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

VERZEKERING TEGEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BOUWWERKEN

VERZEKERING TEGEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BOUWWERKEN VERZEKERING TEGEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BOUWWERKEN INHOUDSTAFEL DEFINITIES. ALGEMENE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE AFDELING. AFDE LING I : Dekking tegen risico s die tij dens de bouw wer ken gelopen

Nadere informatie

Nor ge ska ta lo gen 2014

Nor ge ska ta lo gen 2014 Ton Steen bak kers Nor ge ska ta lo gen 2014 Wat er te vin den is aan nieuw tjes en spe ci - a le ar ti ke len: - De post ze gels in kro nen-waar den met de beel te nis van Kong Haak on VII uit 1946. Dit

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Verzekeringen auto. Algemene voorwaarden - AUTO/01/01-040101 - 2.530N - 10.2007 P01.2016

Verzekeringen auto. Algemene voorwaarden - AUTO/01/01-040101 - 2.530N - 10.2007 P01.2016 Verzekeringen auto Algemene voorwaarden - AUTO/01/01-040101 - 2.530N - 10.2007 P01.2016 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING algemene voorwaarden automobielverzekering De titels I (burgerrechtelijke

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. VERBINTENISSENRECHT mw mr. R. Bie ren brood spot, Nau tadu tilh N.V., Rotterdam mr. K.J. Krze min ski, Nau tadu tilh N.V.

HOOFDARTIKEL. VERBINTENISSENRECHT mw mr. R. Bie ren brood spot, Nau tadu tilh N.V., Rotterdam mr. K.J. Krze min ski, Nau tadu tilh N.V. 13 ja nu a ri 2011 Pa gi na 21 HOOFDARTIKEL VERBINTENISSENRECHT mw mr. R. Bie ren brood spot, Nau tadu tilh N.V., Rotterdam mr. K.J. Krze min ski, Nau tadu tilh N.V., Rot - ter dam Over schadebeperking

Nadere informatie

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden

Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden Verzekeringen BESTELWAGEN Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden

VERZEKERINGSVOORWAARDEN. Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden VERZEKERINGSVOORWAARDEN Motorrijtuigen Algemene voorwaarden In geval van geschil in verband met dit contract, kan de verzekeringsnemer een beroep doen op de ombudsman van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

VIVIUM auto. Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016

VIVIUM auto. Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016 VIVIUM auto Algemene voorwaarden - VIV490/01-2011 - 8.130N P01.2016 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden TITEL I BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK I VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t M o t o r r i j t u i g e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t M o t o r r i j t u i g e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t M o t o r r i j t u i g e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Titel 1 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 2 Titel 2 Rechtsbijstand 18 Titel 3 Globale casco en

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten Uitgave 04/2010

Algemene voorwaarden overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten Uitgave 04/2010 Algemene voorwaarden overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten Uitgave 04/2010 www.pv.be P&V Verzekeringen CVBA Koningsstraat 151-1210 Brussel - België Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten'

Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten' Fail lie te Take Eat Easy Had den ego moe ten op zij zet ten' Adrien Roose zat de voor bije jaren op een rol ler coas ter. Samen met zijn zus en twee jeugd vrien den start te de van daag 29-ja ri ge han

Nadere informatie

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis

- 2 - vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis MODELOVEREENKOMST ALGEMENE B. A. A U T O VOORWAARDEN MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor de toepassing

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A. Motorrijtuigen Referte: BAM.009 200711 BAM.009-V1 Copyright 2005-2007 OPTIMCO en zijn licentiepartners. Alle rechten voorbehouden. Prins Boudewijnlaan 347, 2610 Antwerpen-Wilrijk,

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - KB VAN 14/12/1992

MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - KB VAN 14/12/1992 MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - KB VAN 14/12/1992 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen KB

Nadere informatie

Allianz @) Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden. VERZEKERING Mot 0 r ri. t u i e n

Allianz @) Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden. VERZEKERING Mot 0 r ri. t u i e n Allianz @) ~ M Algemene voorwaarden Motorrijtuigen VERZEKERING Mot 0 r ri. t u i e n OVERZICHT bladzijden TITEL I Modelcontract voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 Definities Hoofdstuk

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: COLLECTIEVE GEWELDDADEN: oorlog, burgeroorlog, collectief geïnspireerde militaire

Nadere informatie

Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden

Motorrijtuigen. Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 41 10 Exit cue: Daar leeft Thomas. 2. Liz+Gina 10 Zorg dat e 10 54 58 D 10 Zorg dat Zorg dat Zorg dat al - le re-gels kent van dit groots ex per-i- ment, dan draag e i aan on-ze maat-schap- pi. Geen al

Nadere informatie

TITEL 1 DE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

TITEL 1 DE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Auto Ref.: INHOUDSTAFEL TITEL 1 DE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN 1-001-2005-01 VENNOOTSCHAPSZETEL Frankrijklei 79 2000 Antwerpen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDELING A

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDELING A VERZEKERINGSVOORWAARDEN Motorrijtuigen Algemene voorwaarden In geval van geschil in verband met dit contract, kan de verzekeringsnemer een beroep doen op de ombudsman van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Burgerlijke Aansprakelijkheid Burgerlijke Aansprakelijkheid Polisnummer Naam klant AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions TPL_NL_20121203 ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

algemene voorwaarden bromfiets / motorfiets Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de verzekering

algemene voorwaarden bromfiets / motorfiets Hoofdstuk 1: Voorwerp en omvang van de verzekering VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING N0003 0001 0100 0905 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9

ARTIKEL 01. 6 ARTIKEL 02. 7 ARTIKEL 03. 7 ARTIKEL 04. 7 ARTIKEL 05. 9 ARTIKEL 06. 9 ARTIKEL 07. 9 ARTIKEL 08. 9 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE VERPLICHTE MEDEDELINGEN 5 MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t M o t o r r i j t u i g e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t M o t o r r i j t u i g e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t M o t o r r i j t u i g e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Titel 1 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 2 Titel 2 Rechtsbijstand 18 Titel 3 Globale casco en

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Les 1 Inleiding: wie is btw-ondernemer en actuele ontwikkelingen

Les 1 Inleiding: wie is btw-ondernemer en actuele ontwikkelingen Co ördinator: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Bel as ting ad vi seur bij Loy ens & Loeff N.V. en te vens hoog le raar be las ting recht aan de Eras mus Uni ver si teit Rot ter dam (Ca pa ci teits groep

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen... 3

Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 4 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01-07-2015 DW15010N Argenta

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Algemene Voorwaarden

VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Algemene Voorwaarden VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Algemene Voorwaarden Rue des Deux Eglises 20 Tweekerkenstraat Bruxelles 1000 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

MOTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL

MOTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL VERZEKERING MOTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL 045/0027-06.2008 Actel nv, onderneming toegelaten onder codenummer 2279 voor de takken 1, 3 en 10a (beslissing d.d. 22.12.2003; B.S. d.d. 04.02.2004) en voor

Nadere informatie

Bromfiets. Algemene Voorwaarden. versie juli algemene voorwaarden versie december polis personenwagen

Bromfiets. Algemene Voorwaarden. versie juli algemene voorwaarden versie december polis personenwagen algemene voorwaarden versie december 2014 polis personenwagen Bromfiets Algemene Voorwaarden versie juli 2007 Zetel van de vennootschap: Fidea nv, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. btw BE 0406.006.069 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A. Motorrijtuigen Rechtsbijstand Motorrijtuigen Klassiek Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V4k OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20

Nadere informatie

DEEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

DEEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DEEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DEFINITIES Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1. De maatschappij: de verzekeringsmaatschappij Asco nv waarmee de overeenkomst gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

B.A. Auto FORTISAG ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

B.A. Auto FORTISAG ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Modelovereenkomst voor Solid partners, flexible solutions Begrips- Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder : schrijvingen

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Wanneer u onderstaande tekst leest, merkt u onmiddellijk dat de stijl ervan allesbehalve strookt met ons idee van

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 5 Titel I - Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk I : Voorwerp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Uw contract raadplegen De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract.

Uw contract raadplegen De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract. Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen. De bijzondere voorwaarden vermelden de gegevens

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Geldig vanaf

Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Geldig vanaf Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Geldig vanaf 11-07-2016 DW16047N Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Argenta

Nadere informatie

POL-AIR P 50 ALGEMENE VOORWAARDEN

POL-AIR P 50 ALGEMENE VOORWAARDEN POL-AIR P 50 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUDSTAFEL TITEL I: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsomschrijvingen.... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering....

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. motorrijtuigen. Uw veiligheid, onze zorg.

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. motorrijtuigen. Uw veiligheid, onze zorg. Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Xclusive car

Polisvoorwaarden Xclusive car Polisvoorwaarden Xclusive car Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering BA Auto Omnium verzekering Auto Hulpverlening Letselverzekering voor in- en opzittenden BA Max/Zaakschade Verzekering voor

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.127 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Modelovereenkomst Algemene Voorwaarden

Modelovereenkomst Algemene Voorwaarden Modelovereenkomst Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Wanneer u onderstaande tekst leest, merkt u onmiddellijk

Nadere informatie

Verzekering motorrijtuigen, auto s & lichte vrachtwagens

Verzekering motorrijtuigen, auto s & lichte vrachtwagens 1/35 Verzekering motorrijtuigen, auto s & lichte vrachtwagens (0435-BOARCOAU-01092004) 2/35 VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsbepalingen Voor de toepassing

Nadere informatie