NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010"

Transcriptie

1 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand:

2 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die uit een thermoplast laag, een glasvezelversterkte laag en een PU schuimkern bestaat. Deze materiaalcombinaties bieden NOEboard talrijke bijzondere eigenschappen. Een van de belangrijkste is de minimale vochtopname waardoor zwellen van de plaat en rilvorming, dat bij houten platen steeds vaker voorkomt, tot het verleden behoren. Daarnaast bewerkstelligt de innovatieve sandwichconstructie NOEboard een geringer gewicht en tegelijkertijd een goede stabiliteit en verwerkbaarheid. Afbeelding 1: Opbouw NOEboard bekistingbeplating thermoplastlaag,, glasvezelversterkte laag, PU schuimkern zwelt niet Water heeft geen invloed op de NOEboard bekistingbeplating. De gebruikelijke bekistingbeplatingen bestaan voornamelijk uit betonmultiplex. Deze plaat neemt vochtigheid op waardoor de plaatafmetingen veranderen en de plaat zal zwellen. Bij een vochtopname van 10% is dit in de lengterichting van 0,15% (bij 2650 mm, 4 mm) en een toename in de plaatdikte van 4% (bij 21 mm, 0,8 mm). Een ander onaangenaam neveneffect van het zwellen van de plaat is de vorming van zogenaamde rillen (speervorming) in het plaatoppervlak. Deze ontstaan indien de plaat door het ontbreken van de nodige bescherming plaatselijk vocht opneemt. Bijvoorbeeld bij ontbrekende randlak of een beschadiging in de toplaag. Hierdoor treden parallel aan elkaar liggende, in de nerfrichting lopende zwellingen op die zich vaak onaangenaam in het beton aftekenen. 2 Stand: Afbeelding 2: Speervorming in het plaatoppervlak TI NOEboard Technische wijzigingen voorbehouden.

3 Dit ge vaar be staat bij NOE board niet om dat de plaat geen vocht op neemt. Be ton mul ti plex is in de re gel voor - zien van een fe nol hars co a ting. Deze toplaag zal over het al ge - meen door de loop van de tijd in dikte af ne men, waard oor de ver - schil lende be ton mul ti plex pla ten een an der vocht op ne mend ver mo - gen be zit ten. Dit heeft tot ge volg dat nieuwe be ton mul ti plex een an der op per vlakte re sul taat geeft dan een meer vou dig ge bruikte plaat. In te gen stel ling hier mee zal dit bij het ge bruik van NOE board niet het ge val zijn daar de zui - gende wer king van de plaat al tijd ge lijk is en zeer minimaal is. NOEboard zwelt niet. Dit maakt het mo ge lijk een 1 mm dik kere plaat in de pa neel ka ders in te bou wen wat weer ver ho gend werkt aan de stijf heid van de be - kis ting plaat. Ver dere plus pun ten zijn een ge ring ere af te ke ning van de pa neel ka ders in het betonoppervlak. Afbeel ding 3: Afte ke ning van ril len in het beton Afbeel ding 4: NOE bo ard beki s - ting be pla ting neemt geen vocht op, zwelt niet Afbeel ding 5: Beton mul ti plex neemt in de loop van de tijd en bij bescha di gin gen voch tig heid op en zwelt Technische wijzigingen voorbehouden. TI NOEboard Stand:

4 geringer gewicht Het ge wicht van NOEboard ligt on der het ge wicht van beton - multiplex. Een be lang rijke fac tor voor het wer ken met een be kis ting op de bouw plaats is het ge wicht. NOEboard laat op dit punt zeer goede waar des zien: Een gebrui ke lijke beton mul ti - plex plaat met een dikte van 21 mm weegt 14,7 kg per m². Het 1 mm dik kere NOEboard (22 mm) is in ver ge lijk daar - mee bijna 2 kg lich ter (12,8 kg/m²)! Een kunst stof bekis ting plaat van de firma Alkus weegt bij 23 mm dikte 19,0 kg/m² en zit daar mee bijna 50% (48,44%) boven het gewicht van NOEboard. De maxi male plaat af me ting be - draagt 1500 x 4000 mm bij dik tes tus sen 10 en 22 mm. De plaat dikte wordt in de re gel 1 mm dik ker ge - ko zen dan bij de ge brui ke lijke be - ton mul ti plex pla ten daar NOEboard niet zwelt. De sta bi li teit van de ge brui ke lijke be ton mul ti plex be pla ting hangt af van het vocht per cen tage van de plaat. Dit be te kent des te vocht i - ger een be ton mul ti plex plaat is des te lager de sta bi li teit is. Zo neemt bij voor beeld de door bui ging bij 12% voch tig heids ver schil met 20% toe. NOEboard daar en te gen neemt geen vocht op, zo dat de vocht in vloe den niet de sta bi li teit van NOEboard be ïnvloeden! Beplating Dikte mm Gewicht kg/m² NOEboard 22 12,80 Differentie % Multiplex 21 14, ,84 Alkus 23 19, ,44 Tabel 1: Gewichts ver ge lijking NOE bo ard Plaatdikte mm Gewicht ca. mm E Modulus N/mm² Schuifsterkte N/mm² Buigsterkte N/mm² 10 07, , , , , , , , , , , , , , , ,20 47 Langsrichting Dwarsrichting Tabel 2: Tech ni sche infor ma tie NOE bo ard 4 Stand: TI NOEboard Technische wijzigingen voorbehouden.

5 nagel- en schroefbaar NOEboard is net als beton - multiplex te schroe ven en te nagelen. We ra den ech ter wel aan voldoende schroe ven en na gels te blij ven ge brui ken daar de uittrekkracht bij NOEboard iets lager ligt Afbeel ding 6: NOE bo ard is nagel- en schro ef baar. De voor de len: het splin tert niet en neemt geen vocht op Afbeel ding 7: Beton mul ti plex splin tert op de rug zijde. Het door de nagel ga ten bin nend rin gende water zorgt ervoor dat de bepla ting zwelt Technische wijzigingen voorbehouden. TI NOEboard Stand:

6 eenvoudige rei ni ging NOEboard is op ver schil lende manieren ef fec tief te rei ni gen. Het schoon ma ken van het be to n - op per vlak is be trek ke lijk een vou - dig en kan op de bouw plaats op de zelfde wijze zo als men bij betonmultiplex ge wend is, ge daan wor den. Op de ma te rieel werf zijn er een 2-tal met ho des met water aan te be ve len. 1. Hoge druk rei ni ging Hier is een ho ge druk rei ni ger met een vlak straal spro eier of een ro ter ende vlak ken rei ni ger het be ste ge reed schap. Ma xi male druk 500 bar. 2. Rote rende vla krei ni ger Hier voor kan als ge reed schap een ro ter ende schu ur ma chine voor zien van fijne schu ur pads en een wa te raans lui ting gebruikt worden. Afbeel ding 8: Rei ni ging met hoge druk rei ni ger voor zien van vlak straal spro eier Afbeel ding 10: Rei ni ging met een hoge druk rei ni ger met roter ende vlak straal spro eier Afbeel ding 9: Roter ende vlak rei ni - ger met schu ur pad 6 Stand: TI NOEboard Technische wijzigingen voorbehouden.

7 Repa ra tie: eenvoudig onderhoud De re pa ra tie nood zaak neemt af en de re pa ra tie zelf is een vou dig. NOEboard biedt nog een voord eel ten op zichte van de ge brui ke lijke be kis ting be pla ting. Boor- en schroef ga ten die nen niet meer altijd ge re pa reerd te wor den. Klei - nere ga ten slui ten zich van zelf bij de vol gende be ton stort. Gro tere be scha di gingen zo als bij voor beeld be scha di gingen door tril naal den of an dere mecha ni sche be scha di - gingen kun nen met de Hot melt met hode moei te loos gerepareerd wor den. De be no digde re pa ra tie - set is via een NOE ves ti ging te verkrijgen. Opmer king: NOEboard be staat niet zo als vele an dere kunst stof be kis ting be pla tingen uit Poli - propyleen (PP). PP kan al leen met PP zelf ge re pa reerd wor den, wat erg be wer ke lijk is en veel er va ring ver eist. Een een vou dige re pa ra tie - met hode voor PP be staat niet. Ontkistingsmiddelen: Op NOEboard kun nen alle op de markt voor ko mende ont kis tings - mid de len toe ge past wor den. Er zijn geen mid de len be kend die de plaat niet verd raagt. Een test met een on be kend ont kis tings mid del is aan te ra den. Net als bij ge bruik op ge brui ke lijk be ton mul ti plex dient het ont kis tings mid del op NOEboard ge lijk ma tig en spaarzaam aangebracht te worden. Afbeel ding 11: Door toe pas sing van NOE bo ard kan de sili cone voeg klei ner zijn dan bij toe pas sing van beton mul ti plex Inbouw aan wij zingen: NOEboard biedt tal rijke ei gen - schap pen die het on der houd wezenlijk ver een vou di gen. Naast een ge ring vocht op ne mende eigenschap heeft NOEboard een uit zet tings co ëfficiënt die ge lijk is aan die van staal, waard oor de silicone voeg tus sen plaat en paneelframe klei ner kan zijn dan bij toe pas sing van betonmultiplex. Anders dan bij an dere kunst stof - pla ten biedt NOEboard een goede hech ting aan si li cone. Dit heeft het voord eel dat de voeg tus sen pa neel ka der en plaat met flexi bel blij vende si li cone ge vuld kan wor - den. Het is niet no dig om zo als bij be staande kunst stof be pla tingen de si li co ne kit on der de be pla ting aan te brengen om zo een mecha - ni sche af dich ting tus sen kader en plaat te waarborgen. Groot vlak ele men ten: Groot vlak ele men ten met een breedte die meer is dan 1500 mm wor den voor zien van be pla ting die is uit ge voerd met groef en veer, waard oor een snel lere en een vou di gere mon tage met min - der to le ran tie mogelijk is. Technische wijzigingen voorbehouden. TI NOEboard Stand:

8 bestand tegen hitte en koude Het tem pe ra tuur in zet be reik van NOEboard be kis ting pa ne len ligt tussen 20 C en +80 C. Bin nen dit tem pe ra tuur be reik is NOEboard zon der be per kingen bruik baar. Zelfs bij 20 C kan men NOEboard zon der ther misch ver - oor zaakte ver brok ke ling na ge len en schroe ven. De tem pe ra tuur uit zet ting van NOEboard is met 11 µstrain/k uiterst ge ring. De uit zet ting is ver - ge lijk baar met die van staal, waard oor geen af wij kende na den ont staan tus sen plaat en pa neel - ka der ten ge volge van tem pe ra - tuur wis se lingen. vele inzet ten, lange levens duur Mecha ni sche eigen schap pen: be stand tegen mecha ni sche inwer kingen. NOEboard is te gen de ge brui ke - lijke mecha ni sche in wer kingen op bouw plaat sen be stand en heeft een kras vas ter op per vlak dan de an dere kunst stof be pla tingen. De in no va tieve be kis ting plaat heeft niet de nei ging om vo ren te trekken. Kleine be scha di gingen, zo als nagelgaten, heb ben geen in vloed op NOEboard. Ze slui ten zich bij de vol gende in zet van zelf met beton, ter wijl een be ton mul ti plex - plaat ge re pa reerd moet wor den om te voor ko men dat vocht in de plaat dringt en er speervorming optreedt. Bij mul ti plex be pla ting lei den oppervlaktebeschadigingen door tril naal den in de re gel tot een blijvende be scha di ging van de bovenste fi neer la gen wat een uitvoerige re pa ra tie of zelfs een plaat wis sel tot ge volg heeft. duurzaam De be ste met hode om NOEboard pa ne len te re cy clen is door ge - bruik te ma ken van de ener gieinhoud. NOEboard kan een vou dig in een vuil ver bran dings oven bij een tem - pe ra tuur bo ven 800 C wor den ver werkt. De daar bij vrij ko mende gas sen zijn niet noe mens waar dig. Voor deze pa ne len is af val code EWC van toe pas sing. Afbeel ding 12: Nagel- en schro ef ga ten slui ten zich van zelf bij de vol - gende betons tort UV bestendig De bes ten dig heid te gen vero ude - ring door UV stra ling is op proef - on der vin de lijke wijze vast ge steld. Afbeel ding 13: Door tril naal den onts tane bescha di ging aan het plaa t - op pervlak van NOE bo ard 8 Stand: TI NOEboard Technische wijzigingen voorbehouden.

9 Bij NOEboard zal de tril naald het plaat op per vlak opru wen. De bekistingplaat blijft ech ter bruik - baar en is met een slijp schijf kor - rel 60 of 80 weer glad te krij gen. Druk vast heid: NOEboard wijst een ho gere druk - vast heid uit dan alle an dere op de markt be schik bare be kis ting be pla - tingen. Dit is door tal rijke proe ven waar bij de in druk king in de be pla - ting is op ge me ten vastgesteld. Che mi sche bes ten dig heid: Het plaat op per vlak wijst een hoge bes ten dig heid uit te gen wa te rige me dia, waar on der verd unde zu ren en al ka liën, lo gen en te vens te gen olie en vet ten, al co hol en ali fa ti - sche kool wa ter stof fen. Ver kleu - ringen op het be to nop per vlak ten ge volge van de be kis ting huid zijn bij NOEboard niet het geval. Levens duur: NOEboard is een van de nieuw ste pro duc ten van NOE-Be kis ting tech - niek. De le vens duur is we zen lijk ho ger dan die van het ge brui ke lijke betonmultiplex. Om ech ter een hou vast te ge ven over hoe lang NOEboard op de bouw plaats ingezet kan wor den die nen we de na vol gende re le vante fac to ren te be trach ten. Prak tijk proe ven heb ben uitge - wezen dat de op per vlakte van NOEboard zo re sis tent is dat deze waar schijn lijk niet tot ver vangen van de be kis ting huid voert. Een plaat wis sel ten ge volge van geweldsbeschadigingen, waar bij de ve rant woor de lijk heid bij de gebruiker ligt, is ech ter niet te voor ko men. Een ver ge lijking van Be ton mul ti - plex en kunst stof be pla ting met be trek king tot op per vlak te be scha - di gingen, to nen aan dat kunst stof be pla ting de be ste keuze is om dat deze een meer vou dige le vens duur heeft. Alkus, een on der ne ming die al tien jaar op de markt is, biedt een goede kunst stof be pla ting aan. Vol gens de op gave van de on der - ne ming is de be kis ting plaat meer dan 1000 keer in te zet ten en heeft daar mee een le vens duur die ge lijk is aan het pa neel frame. In di recte ver ge lij king met de Alkus kunst stof be kis ting plaat, heeft NOEboard op vele pun ten be tere waar den. Zo be schikt NOEboard over een meer kras vast op per vlak en een ho gere weer - stand te gen mecha ni sche in vloe - den van ho ge druk rei ni gers. Met prak tijk proe ven is de op per vlak te - slij tage van de ver schil lende be - pla tingen met el kaar ver ge le ken. Met als re sul taat dat NOEboard dat de zelfde le vens duur heeft als de ove rige proef stuk ken, een wezenlijk ge ringer slij ta ge beeld ver toont dan de an dere test - platen. Sa meng evat be te kent dit dat ook bij NOEboard de le vens duur van een pa neel frame te ver wach ten is. Afbeel ding 14: Door tril naal den onts tane bescha di ging aan het plaat - oppervlak van Beton mul ti plex Afbeel ding 15 en 16: Prak tijkproe ven voor het bepa len van oppervl ak tes lijtage Technische wijzigingen voorbehouden. TI NOEboard Stand:

10 Hoe wordt NOEboard gerepareerd? NOEboard heeft het voord eel dat er be dui dend min der re pa ra ties uit ge voerd hoe ven te wor den dan bij een con ven ti o nele be kis ting - plaat. De re den hier voor ligt in het feit dat NOEboard geen vocht op neemt en daard oor niet zwelt. Op grond hier van hoe ven de schroef- en na gel ga ten niet al tijd ge re pa reerd te wor den. De ga ten slui ten zich van zelf bij de vol - gende be ton stort doordat deze vol lo pen met be ton. Alleen de gro tere be scha di gingen moe ten ge re pa reerd wor den. De met hode hier voor is zeer een vou dig om dat deze ge lijk is aan het Hot melt systeem dat men ook voor be ton - mul ti plex toe past. eenvoudige repa ra tie 1. Re pa ra tie plek met een bo ven - frees ca. 3 mm diep uit fre zen (af beel ding 17). 2. Af vul len van de re pa ra tie plek met NOEboard vul mid del (art.nr ). Om de af ko el - tijd te ver kor ten is het aan te ra den de re pa ra tie plek met een NOEboard ko el blok (art.nr ) te koe len ( afbeelding 18). 3. Eén mi nuut la ten uit har den. Dan de re pa ra tie plek met de NOEboard plaat schaaf (art.nr ) scha ven ( afbeelding 19). 10 Stand: TI NOEboard Technische wijzigingen voorbehouden.

11 Afbeel ding 17: Uit fre zen van de repa ra tie plek Afbeel ding 18: Afvul len van de repa ra tie plek met NOE bo ard vulmiddel en koe len met een NOE bo ard koelblok Afbeel ding 19: De repa ra tie plek met de NOE bo ard plaat schaaf glad scha ven Technische wijzigingen voorbehouden. TI NOEboard Stand:

12 NOE-Bekistingtechniek b.v. Vlietskade 1009, Postbus CA ARKEL Tel Fax NOE-Bekistingtechniek N.V. Kantoor, Leuvensesteenweg ZAVENTEM Tel Fax Leveringsprogramma Systeembekistingen voor wanden en vloeren Tunnelbekistingen Vloerbekistingonderdelen Kolombekistingen Ronde kolombekistingen Trapbekistingen Schacht- en silobekistingen Bekistingsteigers Materiaal voor de prefab betonindustrie NOEplast structuurmatten Centermateriaal Bekistinghulpmiddelen Technische wijzigingen voorbehouden.

DE BETONBEKISTING NOE. board. Stand: 12.2011. Technische informatie

DE BETONBEKISTING NOE. board. Stand: 12.2011. Technische informatie DE BETONBEKISTING NOE board Stand: 12.2011 Technische informatie innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die uit een thermoplast laag, een glasvezelversterkte laag en een PU

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk Inventor 825 26 Buigen plaatwerk 826 Inventor 26.1 Inleiding 827 26.1 Inleiding Theorie Uitslag De plaatwerkfuncties van Inventor zijn vooral gericht op de zetbank. Het model dat gemaakt wordt met die

Nadere informatie

Inventor 1263. 41 Installatie

Inventor 1263. 41 Installatie Inventor 1263 41 Installatie 1264 Inventor 41.1 Vooraf 1265 41.1 Vooraf Overwegingen Voorgaande versies Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van millimeters.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

HET IN KAART BRENG EN VAN BLU E TONG UE: EEN OP KO MEN DE ZIEK TE IN EUROPA. Map ping of Blu e tong ue: an emer ging dis e a se in Europe

HET IN KAART BRENG EN VAN BLU E TONG UE: EEN OP KO MEN DE ZIEK TE IN EUROPA. Map ping of Blu e tong ue: an emer ging dis e a se in Europe Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 117-124 Over zicht 117 HET IN KAART BRENG EN VAN BLU E TONG UE: EEN OP KO MEN DE ZIEK TE IN EUROPA Map ping of Blu e tong ue: an emer ging dis e a se

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN CONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 21.26.109 Enkel de waarborgen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006

Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Jaar gang 23 No. 3 28 februari 2006 Deventer damclub. Do na tie's, CONTRIBUTIE, gif ten e.d. kunt U stor ten op: Gi ronr. 2108650 of Bank rek. 377772623 t.n.v. Pen ning mees ter D.D.C. De con tri bu tie

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

In één oogopslag: De koudemiddelcilinders.

In één oogopslag: De koudemiddelcilinders. Info voor koudemiddelengebruikers (2) In één oogopslag: De koudemiddelcilinders. Kou de mid del ci lin ders van West fa len. Door een veel heid aan pro duc ten en nie u we mar ke rings voor schrif ten

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1

Van de re dac tie. sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 sep tem ber 2009 181 45ste jaar gang /4+1 Het Noor der licht Kwar taal blad van de Ne der land se Fi la te lis ten ve re ni ging Skan di na vi ë ISSN 0167-7632 WWW.NFVSkan di na vie.nl Le de nad mi ni

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 05, 74, 54-63 Overzicht 54 TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID K. Mintiens 1, H. Laevens 1,

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

slangkoppelingen (072) 514 18 22 (072) 515 56 45 (03) 829 28 60 (03) 829 28 61 voor Nederland voor België

slangkoppelingen (072) 514 18 22 (072) 515 56 45 (03) 829 28 60 (03) 829 28 61 voor Nederland voor België Slangkoppelingen slangkoppelingen voor Nederland DOCUMENTATIENUMMER VAN DEZE PUBLICATIE: 861041(2008) (072) 514 18 22 (072) 515 56 45 ERIKS bv Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar Postbus 280 1800 BK Alkmaar,

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

Het boekje van Tante An

Het boekje van Tante An Het boekje van Tante An Anna Lambrechts-Vos bron. Muziekuitgevers Mij., Rotterdam 1910-1920 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lamb084boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Die stoute schildpad.

Nadere informatie

Trap sys te em. Ver ta ling van de ori gi ne le ge bruik saan wijzing. s-max

Trap sys te em. Ver ta ling van de ori gi ne le ge bruik saan wijzing. s-max Trap sys te em Ver ta ling van de ori gi ne le ge bruik saan wijzing s-max NL CE-con for mit eits ver kla ring De fir ma AAT Al ber An triebs tech nik GmbH ver klaart hier mee dat de pro duc - ten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. en integratie

Landelijke Jeugdmonitor. en integratie Landelijke Jeugdmonitor Jeugd 1/09 en integratie Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2009 Cen traal Bu reau voor de Sta tis tiek Den Haag/Heer len, 2009 Ver kla ring van tekens. = gege vens

Nadere informatie

POOT. Verhalen over de hond

POOT. Verhalen over de hond POOT Verhalen over de hond in houd De pekinees 9 De christenhond 12 De jachthond 15 De labrador 18 De Deense dog 21 De hotdog 24 De golden retriever 27 De Hongaarse herder 30 De pincher 33 De bouvier 36

Nadere informatie