VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT"

Transcriptie

1 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76, 2-9 Actu a li teit 2 VERNIEUWING VAN DE OPLEIDING TOT DIERENARTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT P. Si moens 1, P. Deprez 2, A. de Kruif 3 1 Voor zit ter van de Oplei dings com mis sie van de Fa cul teit Dier ge nees kun de, vak groep Mor fo lo gie, Fa cul teit Dier ge nees kun de, Uni ver si teit Gent, Sa lis bu ry laan 133, B-9820 Me rel be ke 2 Onder wijs di rec teur van de Fa cul teit Dier ge nees kun de, vak groep Inter ne Ge nees kun de en Kli ni sche Bi o lo gie van de Gro te Huis die ren, Fa cul teit Dier ge nees kun de, Uni ver si teit Gent, Sa lis bu ry laan 133, B-9820 Me rel be ke 3 Pro de caan van de Fa cul teit Dier ge nees kun de, vak groep Voort plan ting, Ver los kun de en Be drijfs dier ge nees kun de, Fa cul teit Dier ge nees kun de, Uni ver si teit Gent, Sa lis bu ry laan 133, B-9820 Me rel be ke WAAROM EEN NIEUWE PROGRAMMAWIJZI - GING? Precies tien jaar na de vorige programmawijziging van de oplei ding tot die ren arts, werd dit aca de mie jaar een grondig hervormd studieprogramma ingevoerd voor de stu den ten die aan de Uni ver si teit Gent hun dier ge - neeskundige studies aanvatten. Het globale concept van dit nieu we cur ri cu lum wordt voor ge steld in Ta bel 1 en de op - bouw van de opeenvolgende studiejaren wordt weergegeven in Ta bel 2. Deze nieuwe programmawijziging was noodzakelijk geworden wegens meerdere redenen. Tabel 1. Overzicht van het nieuwe studieprogramma diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Zesde jaar Gezelschapsdieren Onderzoek Paard Herkauwers Varken, Pluimvee en Konijn 3 e Master MASTER Vijfde jaar Gezelschapsdieren Grote Huisdieren 2 e Master Algemene klinische opleiding BACHELOR Vierde jaar 1 e Master Derde jaar 3 e Bachelor Tweede jaar 2 e Bachelor Eerste jaar 1 e Bachelor Algemene klinische opleiding Preklinische cursussen Het gezonde dier Inleidende diergeneeskundige vakken Algemene basiswetenschappen

2 3 Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2007, 76 In de eer ste plaats moet de oplei ding mee evo lu e ren met de ingrijpende veranderingen die zich op wetenschappelijk en professioneel niveau in de diergeneeskunde afspelen. Zo dienen de afstuderende dierenartsen niet al leen te be schik ken over de ken nis en vaar dig he den die reeds aan de vorige generaties studenten werden bijgebracht, maar even eens over: - een ge de gen ken nis van die ren wel zijn en het om gaan met dieren, - een goe de ken nis van de vele zo önosen en hun snel ve r an - derende epidemiologische betekenis, - een elementaire opleiding in praktijkmanagement en communicatieve vaardigheden, - nieuwe inzichten op het gebied van de veterinaire volks - gezondheid en voedselveiligheid, zoals bepaald in de Europese regelgeving (Verordening EG nr. 854/ 2004), - een opleiding over radioprotectie die wettelijk wordt op - ge legd door het Bel gisch Fe de raal Agent schap voor Nu - cleaire Controle, - ervaring in het omgaan met digitale kennisbestanden, ver mits dit een es sen ti ële vaar dig heid is voor het le vens - lang le ren (life-long learning attitude), - een intensieve klinische training en praktijkstages die voorbereiden op de eerste- en tweedelijnsdiergeneeskunde die in het beroepsveld steeds professioneler worden uit ge bouwd (de Kruif, 2002; De wulf et al., 2006). Daarnaast werden alle Europese universitaire opleidingen onderworpen aan een grondige herstructurering omwille van de Bolognaverklaring (1999) die heeft geleid tot het in voe ren van een ver al ge meen de Bache lor- Masterstructuur. De diergeneeskundige opleiding wordt daarbij gereorganiseerd in drie bachelorjaren (vroeger kandidaturen ge noemd) en in twee of drie mas ter ja ren (de vroegere proefjaren). De zwaar te van elk oplei dings - onderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten (credits) en ie der stu die jaar van een mo del tra ject be staat uit een cur - suspakket dat precies 60 studiepunten omvat. Verder dienen de vorm en in houd van ie de re cur sus nauw keu rig om schre ven te wor den in een of fi cieel do cu ment dat pu - bliek toegankelijk is, zodat internationale uitwisselingsprogramma s mo ge lijk wor den. Dit do cu ment wordt de ECTS-fiche ge noemd, ver wij zend naar het European Credit Transfer System dat aan de grond slag ligt van de her - structurering van het hoger onderwijs in Europa. De nationale en regionale overheden moeten deze Europese regelgeving implementeren, maar zij hebben de bevoegdheid om ei gen ac cen ten te leg gen. Zo heeft de Vlaam se regering beslist dat iedere student in de driejarige diergeneeskundige masteropleiding ook een masterproef van 30 studiepunten moet uitwerken. Een dergelijke masterproef (Master dissertation) wordt gedefinieerd als een schrijf- of ont werp pro ject waar in de stu dent op het ogen - blik van af stu de ren blijk geeft van een ana ly tisch, syn the - tisch, integratief en zelfstandig probleemoplossend vermo gen op aca de misch ni veau, en daar mee aan toont dat hij/zij de ver wor ven ken nis en vaar dig he den kan toe pas - sen bij de cre a tie van een aca de mi sche pu bli ca tie en/of in staat is op een be ge leid zelf stand i ge ma nier een on der - zoek uit te voe ren. Om te ge moet te ko men aan deze tal rij ke en uit een lo - pende vereisten heeft de opleidingscommissie van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent in de voorbije vijf jaar een nieuw studieprogramma uitgewerkt dat vanaf dit academiejaar progressief wordt ingevoerd. Daarbij heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de verschillende geledingen van de faculteit en de universiteit, ten ein de een pro gram ma uit te wer ken dat een con sen sus vond bij zo wel het aca de misch per so neel als de stu den ten. Ook werd het pro ject be spro ken met de ac to ren uit het be - roepsveld tijdens nationale studiedagen (Simoens, 2002 en 2003) en internationale symposia (Simoens, 2004, 2006a, 2006b) en uit eeng ezet in een aan tal pu bli ca ties (de Kruif, 2002a en 2000b; Si moens et al., 2004). Ook het hier voorliggende artikel situeert zich in dit kader van informatieverstrekking naar de dierenartsen toe. DOELSTELLINGEN VAN HET NIEUWE STUDIE - PROGRAMMA De drie voornaamste betrachtingen bij het opstellen van het nieuwe curriculum bestonden uit het invoeren van nieuwe opleidingsonderdelen waaronder de masterproef, een re or ga ni sa tie van de oplei ding om de glo ba le stu die druk niet te doen toe ne men, en een kwa li teits ver - be te ring van de oplei ding zo wel op aca de misch als op professioneel niveau.

3 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76 4 Invoe ring van nieu we oplei dings on der de len, in het bij zon der van de mas ter proef Het invoeren van de hier bo ven ver mel de nieu we cur - sussen en vaardigheden was noodzakelijk geworden wegens de vernieuwingen in de nationale en internationale wetgeving, de snel evoluerende wetenschappelijke inzich ten en de toe ne men de ei sen die aan de uit oe fe ning van het be roep wor den ge steld. Her or ga ni sa tie van een aan tal cur sus sen om de stu die bel as ting te be per ken Bij het invoeren van bijkomende opleidingsonderdelen moesten maatregelen genomen worden om te beletten dat de studiebelasting verder zou toenemen; een recente analyse van de studieresultaten heeft immers aangetoond dat het slaag per cen ta ge in de oplei ding tot die ren arts mo - menteel reeds onder het gemiddelde slaagpercentage van de universiteit ligt (Steenhaut et al., 2006). Daar om wer den de algemene basisvakken van de eerste bachelor (fysica en schei kun de) in om vang ver min derd en werd, mede op voorstel van de Europese visitatiecommissie (EAEVE, 2004), een verd ere in te gra tie door ge voerd van de pre kli - nische en kli ni sche oplei ding. Een voor beeld van dit laat ste is de herstructurering van de cursus topografische en klinische ana to mie, waar bij in sa men wer king met de kli - ni sche vakgroepen een groot aantal praktische oefeningen over palpatie van levende dieren en introductiepractica over medische beeldvorming worden georganiseerd tijdens de bacheloropleiding. Verdere academisering en professionalisering van de oplei ding De ver plich te in voe ring van de mas ter proef werd be - nut om via een portfolio-concept iedere student intensief te betrekken bij een aantal wetenschappelijke onderzoeksopdrachten en om hen hun verantwoordelijkheid te leren opnemen voor het actief verwerven en verwerken van ken nis en vaar dig he den. Door het verd er uit bou wen van de reeds be staan de op tie- en keu ze vak ken kun nen de studenten bij hun algemene basisvorming tot dierenarts ook een meer diepgaande startcompetentie verwerven in specifieke sectoren van de diergeneeskunde die hun speciale interesse genieten. MEER WAAR DE VAN HET NIEU WE STU DIE - PROGRAMMA Het nieuwe studieprogramma van de opleiding diergeneeskunde heeft een aantal belangrijke troeven, met name: Reeds in het eer ste jaar van de oplei ding ko men de stu - denten intensief in contact met specifieke diergeneeskundige vakken: de studie van de ontwikkeling (embryologie), de algemene lichaamsbouw (weefselleer, anatomie), orgaanfuncties (celbiologie, biochemie, orgaanfysiologie) en de diversiteit van de huisdieren (etnografie en beoordelingsleer). In de bacheloropleiding is er een verhoogde integratie tussen de preklinische vakken en de klinische disciplines, waar bij de stu den ten le ren om gaan met die ren die op de fa cul tai re cam pus ver blij ven en ook op be drijfs - stages gaan. Maatschappelijk en professioneel belangrijke opleidingsonderdelen werden uitgebreid of aan het studieprogramma toegevoegd: veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid, informatieverwerving (ICT), praktis che trai ning in het om gaan met die ren, prak tijk ma - nagement, bedrijf- en praktijkstages... In de oplei ding wordt meer tijd vrij ge maakt voor de per - soonlijke ontwikkeling van de studenten: in het masterpro gram ma kan men zich via de op tie- en keu ze vak ken en een uitgebreide masterproef toeleggen op de studie van diersoorten en diergeneeskundige disciplines waarvoor men een bijzondere interesse heeft. Om dit al les mo ge lijk te ma ken en daar bij te ge lijk de hoge studiebelasting van de diergeneeskundige opleiding bin nen re de lij ke per ken te hou den, werd de om vang van een aantal basisvakken (fysica, organische en anorganische chemie) uit het eerste bachelorjaar verminderd. Daard oor is er in dit stu die jaar een even wicht i ge verd e ling ontstaan tussen fundamenteel wetenschappelijke vakken en specifiek diergeneeskundige opleidingsonderdelen. Dit heeft als bijkomende voordelen dat de studenten in het eer ste jaar van hun dier ge nees kun di ge stu die een goed beeld krij gen van de academische en professionele deelaspecten van de oplei ding, en dat hun stu die re sul ta ten op het ein de van

4 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76 5 dit be gin jaar een ge schikt cri te ri um vor men voor het al dan niet door stro men naar de verd ere stu die ja ren. CONCLUSIE: HET NIEUWE CURRICULUM IS EEN EVOLUTIE MAAR GEEN REVOLUTIE De in voe ring van een nieuw studieprogramma van de oplei ding tot die ren arts was nood za ke lijk om te vol doen aan de gewijzigde internationale regelgeving en de ingrijpende evoluties in het beroep. Ondanks de principiële intentie van de Bolognaverklaring om de Bachelor-Masteropleiding internationaal uniform in te richten, blijkt de concrete implementatie van dit project in de verschillende Europese landen zeer heterogeen te gebeuren. Daarbij worden vaak revolutionaire nieuwe onderwijsmethoden gepropageerd, zoals de verregaande integratie tussen alle preklinische en klinische disciplines (thematisch of probleemgestuurd blokonderwijs) of het to taal an de re on der - wijs mo del dat on langs werd ing evoerd aan de Uni ver si teit van Not ting ham (VK) waar de kli ni sche op lei ding gro - tendeels extramuraal (dus in private dierenartsenpraktijken) wordt ing ericht. Voor wat Vlaanderen betreft, diende rekening gehouden te wor den met het ont bre ken van een ing angs be per king tot de stu dies, waard oor zeer veel stu den ten de oplei ding aanvatten. Daarom werd geopteerd voor een curriculummo del waar bij de stu den ten in hun eer ste jaar ge con fron - teerd worden met zowel fundamenteel wetenschappelijke cursussen als met meer diergeneeskundig gerichte opleidingsonderdelen. Aldus krijgen de studenten een betere in druk van wat er van hen wordt ver wacht ge du ren de de rest van de stu die en kan een even tu e le se lec tie op een meer gefundeerde wijze plaatsvinden. Ook worden de studenten door de differentiatie binnen het nieuwe curriculummodel beter voorbereid op het uitoefenen van de eerstelijnsdiergeneeskunde bij de door hen gekozen diersoort of dier soor ten. Het nieuwe studieprogramma dat aan de Universiteit Gent wordt ing evoerd, ka dert al dus in het glo ba le con - cept van de Bolognaverklaring, houdt rekening met de nationale, regionale en universitaire regelgeving en komt te ge moet aan de ver wach ting en van het be roep. LI TE RA TUUR de Kruif A. (2002a). Differentiatie in de universitaire en specialisatie in de postuniversitaire diergeneeskundige opleiding. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 71, de Kruif A. (2002b). Differentiatie in de universitaire en specialisatie in de postuniversitaire diergeneeskundige opleiding In: The Veterinary Profession in the year Nationaal De bat Vet 2020, Gent, 24 sep tem ber 2002, De wulf J., Si moens P., Deprez P., de Kruif A. (2006). Pei ling naar de beroepsactiviteiten en de kwaliteit van de diergeneeskundige opleiding bij recent afgestudeerde dierenartsen aan de hand van een en quête. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 75, EAEVE (2004). Re port on the vi sit to the Fa cul ty of Ve te ri na ry Medicine of Ghent. Report adopted by the Education Committee of the European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) and the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) on 6 November Simoens P. (2002). Perspectieven voor de diergeneeskundige oplei ding in In: The Ve te ri na ry Pro fes si on in the year Na ti o naal De bat Vet 2020, Gent, 24 sep tem ber 2002, Simoens P. (2003). Veterinary studies at Ghent University. Interuniversitair overleg Universiteit Gent - Université de Liège, 9 ok to ber 2003, Sart-Til man. Simoens P. (2004). Implementatie van de Bolognaverklaring in Vlaanderen, Onderwijsdag Arnhem, 26 augustus Simoens P. (2006a). Experiences in implementing the Bologna Declaration in veterinary medicine education at Ghent Uni - versity, FVE Conference on Veterinary Education in Europe (EC-AGR 21724), Brus sels, 30 March Simoens P. (2006b). Experiences in implementing the Bologna Declaration in veterinary medicine education at Ghent Uni - versity, EAEVE Education Symposium 2006, Ghent, 2 June Si moens P., de Kruif A., Swan net W. (2004). The New Ve te ri na - ry Curriculum at Ghent University. Journal of Veterinary Medical Education 31, Steen haut V., Deprez P., de Kruif A., Si moens P. (2006). Instroom en quête van stu den ten van het eer ste jaar bache lor in de diergeneeskunde van de Universiteit Gent: Analyse en studieresultaten. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 75, Ver or de ning (EG) nr. 854/2004 van het Eu ro pees par le ment en de Raad van 29 april 2004 hou den de vast stel ling van spe ci - fieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

5 6 Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2007, 76 Tabel 2. Overzicht van de opleidingsonderdelen in het nieuwe studieprogramma diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Een academiejaar telt 24 lesweken van 5 dagen waarop studieactiviteiten worden geprogrammeerd, en wordt ingedeeld in twee semesters van 12 weken studieactiviteiten én 1 inhaalweek. A, B, C = con tac tu ren per jaar A = ge richt op overd racht en ver wer king van leer stof B = gericht op inoefening en begeleide toepassing, zoals practica, oefeningen, excursies, enz. C = integratievakken: project, stage, seminariewerk D = uren stu die tijd (tijd no dig voor les sen + per soon lij ke ver wer king van de stof) E = aantal studiepunten SEM: 1 = eer ste se mes ter, 2 = twee de se mes ter, J = jaar vak NIEUW PROGRAMMA DIERGENEESKUNDE 1 e Bache lor (van af ) sem A B C D E Fy si ca Alge me ne che mie Orga ni sche che mie Dier kun de Plant kun de 1 7,5 7, Cel bi o lo gie en al ge me ne weef sel leer , Ana ly ti sche che mie 2 22, Alge me ne ana to mie Embry o lo gie Orgaan fy si o lo gie I Bi oche mie I Etno gra fie en be oor de lings leer 2 37, Bi o me di sche sta tis tiek en in for ma tie ver wer ving 2 22, TOTAAL: 13 cur sus sen e Bache lor (van af ) sem A B C D E Bij zon de re weef sel leer To po gra fi sche en kli ni sche ana to mie I Orgaan fy si o lo gie II Bi oche mie II , Ve te ri nai re volks ge zond heid : voed sel- en mi lieuche mie 1 22, To po gra fi sche en kli ni sche ana to mie II Orgaan fy si o lo gie III Bi oche mie III Mo le cu lai re en al ge me ne ge ne ti ca 2 67, Eco no mie van de nuts die ren TOTAAL: 10 cur sus sen , e Bache lor (van af ) sem A B C D E To po gra fi sche en kli ni sche ana to mie III Bac te ri o lo gie en my co lo gie , Pa ra si to lo gie Vi ro lo gie 1 22, Immu no lo gie , Me di sche beeld vor ming 1 22, Pat ho fy si o lo gie en kli ni sche che mie 1 22, Inlei ding tot de ve te ri nai re volks ge zond heid 2 22, Pat ho lo gi sche ont leed kun de Hy gi ëne, huis ves ting en prak tijk ma na ge ment Die ren voe ding Alge me ne far ma co lo gie Etho lo gie, ethiek en die ren wel zijn * TOTAAL: 13 cur sus sen * *3 we ken sta ge op be drijven

6 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, e Mas ter (van af ) sem A B C D E Bac te ri ële en my co ti sche ziek ten en zo önosen Pa ra si tai re ziek ten en zo önosen Vi ra le ziek ten, pri on ziek ten en zo önosen Immu no pa tho lo gie Bij zon de re far ma co lo gie Ve te ri nai re volks ge zond heid: keu ring en con tro le Toxi co lo gie Me di sche beeld vor ming, met kli niek J 12, Bij zon de re pa tho lo gi sche ont leed kun de, J 37, met lijk schou wing en te ra to lo gie Pro pe deu ti ca van de ge zel schaps die ren, met kli niek J 22, Pro pe deu ti ca van de gro te huis die ren, met kli niek J 22, Alge me ne heel kun de en kli niek heel kun de van de gro te J huis die ren Ziek ten van vo gels en bij zon de re die ren, met kli niek J TOTAAL: 13 cur sus sen e Mas ter (van af ) sem A B C D E Alge me ne cur sus sen (1 e se mes ter) Alge me ne vee teelt Epi de mi o lo gie 1 7, Ge nees kun di ge ziek ten leer van ge zel schaps die ren, met kli niek Ge nees kun di ge ziek ten leer van gro te huis die ren, met kli niek Bij zon de re heel kun de, met kli niek Voort plan ting en ver los kun de, met kli niek Mas ter proef deel I J TOTAAL: (6 cur sus sen + Mas ter proef I) 182, * Clus ter Ge zel schaps die ren (2 e se mes ter) Far ma co the ra pie van de ge zel schaps die ren Aan vul len de ziek te leer van vo gels Ge ne tisch fo kad vies Aan vul ling en in de ge nees kun di ge ziek te leer, met kli niek Aan vul ling en in de bij zon de re heel kun de, met kli niek Aan vul ling en in de me di sche beeld vor ming, met kli niek Aan vul ling en in de voort plan ting en ver los kun de, met kli niek Bij zon de re pa tho lo gi sche ont leed kun de, met kli niek J TOTAAL: (6 cur sus sen + Mas ter proef I) TOTAAL van 1e + 2e se mes ter: 417, * Clus ter Gro te huis die ren (2 e se mes ter) Far ma co the ra pie van de gro te huis die ren Bij zon de re vee teelt Aan vul ling en in de ge nees kun di ge ziek te leer, met kli niek 2 37, Aan vul ling en in de bij zon de re heel kun de, met kli niek , Aan vul ling en in de me di sche beeld vor ming, met kli niek 2 7,5 7, Aan vul ling en in de voort plan ting, ver los kun de en , be drijfs dier ge nees kun de, met kli niek Ve te ri nai re volks ge zond heid: voed sel vei lig heid en au di ting 2 57, Bij zon de re pa tho lo gi sche ont leed kun de, met kli niek J TOTAAL: (8 cur sus sen) 217,5 132, TOTAAL van 1e + 2e se mes ter: ,5 80* * 2 we ken sta ge bij die ren art sen

7 8 Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2007, 76 3 e Mas ter (van af ) A B C D E OPTIE GEZELSCHAPSDIEREN Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van ge zel schaps die ren 17, Bij zon de re voe dings leer van ge zel schaps die ren Kli niek in wen di ge ziek ten van ge zel schaps die ren Kli niek ver los kun de, voort plan ting en kunst ma ti ge in se mi na tie van ge zel schaps die ren Kli niek heel kun de van ge zel schaps die ren Me di sche beeld vor ming, ra di opro tec tie en or tho pe die van ge zel schaps die ren, met kli niek Kli niek en au top sie van vo gels en bij zon de re ge zel schaps die ren Keu ze vak ken TOTAAL OPTIE PAARD Ve te ri nai re volks ge zond heid: slacht huis sta ges en oe fe ning en Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van het paard Bij zon de re voe dings leer van het paard Kli niek in wen di ge ziek ten van het paard Ver los kun de, voort plan ting en kunst ma ti ge in se mi na tie van het paard, met kli niek Heel kun de van het paard, met kli niek Me di sche beeld vor ming en ra di opro tec tie van het paard, met kli niek Keu ze vak ken TOTAAL 82, OPTIE HERKAUWERS Ve te ri nai re volks ge zond heid: slacht huis sta ges en oe fe ning en Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van her kau wers 17, Bij zon de re voe dings leer van her kau wers Heel kun de en me di sche beeld vor ming van her kau wers, met kli niek Kli niek voort plan ting, ver los kun de en kunst ma ti ge in se mi na tie van her kau wers Be drijfs be gel ei ding en epi de mi o lo gie van her kau wers Ambu la to ri sche kli niek van her kau wers Kli niek in wen di ge ziek ten van her kau wers Keu ze vak ken TOTAAL OPTIE VARKEN-PLUIMVEE-KONIJN Ve te ri nai re volks ge zond heid : slacht huis sta ges en oe fe ning en Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van var ken, pluim vee en ko nijn Bij zon de re voe dings leer van var ken, pluim vee en ko nijn Voort plan ting en kunst ma ti ge in se mi na tie van var ken, pluim vee en ko nijn Be drijfs be gel ei ding en epi de mi o lo gie van var ken, pluim vee en ko nijn Inwen di ge ziek ten van var ken, pluim vee en ko nijn 7, Sta ge Keu ze vak ken TOTAAL

8 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76 9 OPTIE ONDERZOEK Met ho do lo gie van dier ex pe ri men teel on der zoek 22, Cel bi o lo gi sche en mo le cu lai re tech nie ken voor bi o me disch on der zoek Toe ge pas te bi o me di sche sta tis tiek Proef dier kun de We ten schap pe lij ke sta ge Keu ze vak ken TOTAAL KEUZEVAKKEN A B C D E Ken nis ma kings sta ge en aan vul ling en in de ge nees kun de van de ge zel schaps die ren Ken nis ma kings sta ge en aan vul ling en in de ge nees kun de van het paard Ken nis ma kings sta ge en aan vul ling en in de ge nees kun de van her kau wers Ambu la to ri sche kli niek en be drijfs be gel ei ding van her kau wers Be drijfs be gel ei ding van var ken, pluim vee en ko nijn voor op tie Paard en op tie Var ken, Pluim vee en Ko nijn voor op ties Paard en Her kau wers Inlei ding tot de proef dier kun de al leen voor niet-die ren art sen Proef dier kun de Tro pi sche dier ge nees kun de Eén of twee vak ken uit de opleidingsprogramma s van UGent We ten schap pe lijk Engels Toe ge pas te bi o me di sche sta tis tiek Met ho do lo gie van dier ex pe ri men teel on der zoek Cel bi o lo gi sche en mo le cu lai re tech nie ken voor bi o me disch on der zoek , Ra di opro tec tie 15 2, Ve te ri nai re volks ge zond heid 57, voor op ties Ge zel schaps die ren en Onder zoek Prak tijk ma na ge ment 7,

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 187-195 Actu a li teit 187 PEILING NAAR DE BEROEPSACTIVITEITEN EN DE KWALITEIT VAN DE DIERGENEESKUNDIGE OPLEIDING BIJ RECENT AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing

Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Deze schriftelijke cursus staat onder redactie van: Les 1 Inleiding / Pensioenen in de loonheffing Mr. J.J. Buijze CPL 2010 Fis caal up to Date bv Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de cursus Fis

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al

De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al NIEUWS MARKTEN MIJN TIJD t w Tour nee door de Brus sel se bi o tech De Bel gi sche bi o tech be drij ven op de beurs ver lo ren dit jaar ge mid deld al Page 1 of 10 15,6 pro cent, na een glans pres ta

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden?

Gratis proefles. Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? In deze proefles. Inschrijven of brochure downloaden? Gratis proefles Schriftelijk studeren bij Fiscaal up to Date: de juiste keuze voor u? U wilt up-to-date blijven en tegelijkertijd uw kennis verbreden en verdiepen. Dan zit u goed bij Fiscaal up to Date.

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009

Vereniging. NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NF ë vi V Skandina Vereniging NFV Skandinavië Statuten en reglementen 2009 NFV Skan di na vie Sta tu ten en re gle men ten Inhoud Statuten Huishoudelijk reglement re gle ment rond zend ver keer veilingregelent

Nadere informatie

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala

De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala De Ver bon den Stad, Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert, Lu cia Lind ner, met Luc Sala 2015 Mind lift Pu blis hers Hil ver sum NL Mind flift@gmail.com Omslag: To mas Sala Beeld ma te

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16

INHOUD: ACTUEEL. SPECIAL Hoe gaat het anno 2011 met de VAR?... 16 REDACTIE: Mw. Mr. L. Porsius Inspec teur loon hef fing en, Bel as ting dienst te Amster dam Mr. C.F.M. Berkhout Senior wetgevingsjurist, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag Mr.

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014

Inhoud Jaarboekje. en Stichting Tamsarya. Co lo fon 2013-2014 december 2014 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud

THEMANUMMER 29 mei 2008. Inhoud THEMANUMMER 29 mei 2008 Duurzaam ondernemen Duur zaam on der ne men: doing things right Duur zaam on der ne men wint in toe ne men de mate ter - rein. Sta ke hol ders van de on der ne ming, zo als aan

Nadere informatie

NUMMER 18 9 oktober 2008

NUMMER 18 9 oktober 2008 NUMMER 18 9 oktober 2008 In het kort Berichten Be kend ma ken ge meen te be slui ten op in ter net vol staat Ne der land se over na me markt loopt vast WGA in stroom cij fers gro te werk ge vers 2007 NMa

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE

UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN DE EU RO PE SE UNIE Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 103-116 Over zicht 103 UIT BRA KEN EN BE STRIJ DING VAN KLAS SIE KE VAR KENS PEST, MOND- EN KLAUW ZEER EN HOOG PA THO GE NE AVI AI RE IN FLU EN ZA IN

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur

Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cy ber spa ce: op weg naar de nieuwe rechtvaardigheid of juist to ta le wil le keur Cliprecht, clic krecht, kli krecht, kliprecht, stre am recht De ont wik ke ling en van Cy ber spa ce, bin nen en bui

Nadere informatie

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID

TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 05, 74, 54-63 Overzicht 54 TOE GE PAST VE TE RI NAIR EPI DE MI O LO GISCH ON DER ZOEK IN DE DIER GE NEES KUN DE EN DE VOLKS GE ZOND HEID K. Mintiens 1, H. Laevens 1,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2006 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Sterven bij rampen. Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Sterven bij rampen Complementaire hulpverlening bij massaal sterven Stich ting Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land STNL in sa men wer king met Ma rie ke de Vrij. Se lec tie van

Nadere informatie

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg

maart 2007 nr. 21 Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 Huisvesting in Roomburg maart 2007 nr. 21 Huisvesting in Roomburg Nieuwe sportzaal in de Arcade klaar in 2008 De eer ste paal voor de bouw van de bre de school Arca de werd woens dag om 12.00 uur door wet hou der Ger da van den

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

HET IN KAART BRENG EN VAN BLU E TONG UE: EEN OP KO MEN DE ZIEK TE IN EUROPA. Map ping of Blu e tong ue: an emer ging dis e a se in Europe

HET IN KAART BRENG EN VAN BLU E TONG UE: EEN OP KO MEN DE ZIEK TE IN EUROPA. Map ping of Blu e tong ue: an emer ging dis e a se in Europe Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 117-124 Over zicht 117 HET IN KAART BRENG EN VAN BLU E TONG UE: EEN OP KO MEN DE ZIEK TE IN EUROPA Map ping of Blu e tong ue: an emer ging dis e a se

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015

INHOUD COLOFON. Jaarverslag 2015 COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering

Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering 1 Solidariteit in de global village Ons antwoord op diversiteit, Europeanisering en globalisering Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 28 & 29 augustus 2008 te Doorn redactie:

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya september 2016 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam ING:

Nadere informatie

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur

Inhoud Jaarboekje Stichting Tamsarya Co lo fon. 3. Stichting Tamsarya bestaat 25 jaar! 4. Van het be stuur december 2012 NIEUWS UIT NEPAL Co lo fon Re dac tie: Trees van Rij se wijk Ein dre dac tie: Mo ni que Phe ijf fer Ge ge vens van Stich ting Tam sa rya Nieu wen dam mer dijk 151 1025 LG Amster dam Giro:

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2010 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling

Inhoud. Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding. de fi lo so fie van yo ga. me di ta tie en adem ha ling Inhoud deel i 1 2 3 4 deel ii 5 6 deel iii 7 8 Woord voor af: de vier vor men van yo ga Dankbetuigingen Inleiding me di ta tie en adem ha ling Me dita tie: het tot rust bren gen van een woelige geest Bewegende

Nadere informatie

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon

Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon Stamboomonderzoek in het voetspoor van Napoleon 61 door J.A. Paasman Het sys teem van re kru te ring en de mi li tai re ad mi ni stra tie in de Na po le on ti sche tijd bie den vele in te res san te aank

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP TE VER GE LIJ KING Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 348-352 The ma: be roeps aan spra ke lijk heid van de die ren arts 348 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN DE GENEESKUNDE EN IN DE DIERGENEESKUNDE: EEN BE KNOP

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken

afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of  , onze medewerkers bij Alles wat u nodig hebt voor de fabrica- van de meest vooraanstaande merken Scharnieren Dr. Hahn JUIN 2015 Altijd aan uw zijde het VBH-MEERWAARDEPAKKET. Meer producten, meer merken, meer waarde Eenvoudig alles. afgestemd. VBH is wereldwijd partner fax of e-mail, onze medewerkers

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C57 OND7. Zit ting 2004-2005. 9 december 2004 COM MIS SIE VER GA DE RING

HAN DE LIN GEN COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C57 OND7. Zit ting 2004-2005. 9 december 2004 COM MIS SIE VER GA DE RING C57 OND7 Zit ting 2004-2005 9 december 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE Vraag om uitleg van de heer Steven Vanackere tot de heer

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie. Opla ge: 950 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur ver. OPS - eindredactie Opla ge: 950 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor den.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2012

Nadere informatie

THEMANUMMER 18 juni 2009

THEMANUMMER 18 juni 2009 THEMANUMMER 18 juni 2009 Recessie!!! Na dat de in ter net zeep bel werd door ge prikt, kwa men we bij de boek houd schan de len Enron, Par ma lat en Ahold om ver vol gens te recht te ko men in een re ces

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006

De internationale handel in goederen van Nederland in 2006 7 De internationale handel in goederen van Nederland in 26 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 29 januari 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

INTRA VE NEU ZE KAT HE TER KO LO NI SA TIE EN IN FEC TIE DOOR SER RA TIA MAR CES CENS BIJ EEN YORKS HI RE TER RIER

INTRA VE NEU ZE KAT HE TER KO LO NI SA TIE EN IN FEC TIE DOOR SER RA TIA MAR CES CENS BIJ EEN YORKS HI RE TER RIER 188 The ma: in tra ve neu ze ka the te rin fec ties Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 188-192 INTRA VE NEU ZE KAT HE TER KO LO NI SA TIE EN IN FEC TIE DOOR SER RA TIA MAR CES CENS BIJ

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C94 SLAN6. Zit ting februari 2005 COM MIS SIE VER GA DE RING

HAN DE LIN GEN SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C94 SLAN6. Zit ting februari 2005 COM MIS SIE VER GA DE RING C94 SLAN6 Zit ting 2004-2005 1 februari 2005 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Vraag om uitleg van de heer Jef Tavernier tot de heer Yves

Nadere informatie

INTRAVENEUZE KATHETERINFECTIES BIJ DE HOND

INTRAVENEUZE KATHETERINFECTIES BIJ DE HOND 182 The ma: in tra ve neu ze ka the te rin fec ties Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 182-187 INTRAVENEUZE KATHETERINFECTIES BIJ DE HOND F. Boyen 1, I. Van De Maele 2, S. Daminet 2, F.

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel

Nieuwsbrief. Schooljaar V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017 V.U.: Karla De Ruyck, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema..........................................1 Info voor nieuwe leerlingen.......................

Nadere informatie

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me

Nieuwsbrief. We gaan voor verbinding Jaarthema Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me Nieuwsbrief Louise Bourgeois, 10AM is when you come to me We gaan voor verbinding Jaarthema 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze - tel. 09 386 13 76 Inhoud Het jaarthema 1

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS

Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS Vraag nr. 39 van 17 sep tem ber 2004 van me vrouw DO MI NI QUE GUNS IJ zer Wa ter kwa li teit en vis be stand De IJ zer ont springt in Fran krijk en stroomt België bin nen ten wes ten van Roes brug ge

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2008 gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen) rijksdienst

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2010 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2006 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling van Sociale Zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het derde kwartaal 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit

Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Een gesprek met TG over de Man met het Gebit Ti tus Rivas 1 Samenvatting De au teur voer de een fol low-up uit van de be faam de ca sus van de bij na-dood er va ring van de Man met het Gebit. Hij in ter

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN

PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74, 125-133 Over zicht 125 PROGESTERONSUPPLEMENTATIE TIJDENS DE VROEGE DRACHT BIJ MELKKOEIEN G. Opso mer, S. De Tem mer man, A. de Kruif Vak groep Voort

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Youth Employment Support Pro duct bro chure

Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Pro duct bro chure Youth Employment Support Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava Klára Hanelová Uwe Hoppe Maruša Jovanović Klavdija Kocis

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j

Koningslied. daar sta jedan je C G7( 4) C G7( 4) C. œ r. -lijk D /C C D /C E /G œ œ œ œ œj œ œ j Zang Piano q = 67 Koningslied ohn Ebank arr. Tom Bakker daar sta jedan je C G7( ) C G7( ) C j r zag dit moment al zo vaak in je dro-men en daar is het dan de dag die je ist dat zou ko-men is ein -de -lijk

Nadere informatie

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062

Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rittenregistratie bestelauto 11-062 31e jaar gang Nummer 7 1 Staats se cre ta ris be kijkt al ter na tie ven voor rit tenre gis tra tie bes te lau to 1 Borg stel lings ver lies af trekbaar vóór af los sing schuld 3 Te hoge af dracht di vi

Nadere informatie