De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van moderne betalingsmethoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van moderne betalingsmethoden"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT VAN TILBURG De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van moderne betalingsmethoden Onderzoek naar de Btw-gevolgen van moderne betalingsmethoden Masterthesis Fiscale Economie Naam: E.B Wirken Studie: Fiscale Economie ANR:

2 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 4 1 Inleiding Aanleiding van het onderzoek Probleemstelling Opbouw van het onderzoek 6 2 Wet op de omzetbelasting en de Btw-richtlijn Inleiding Algemene kenmerken Inleiding Neutraliteit Inwendige neutraliteit Uitwendige neutraliteit Het ondernemerschap in de btw Belastbare feiten en de maatstaf van heffing Het recht op aftrek van voorbelasting Vrijstellingen in de btw Inleiding De paradox van het Btw-stelsel Inleiding Soorten vrijstellingen zonder aftrekrecht De historie van vrijstellingen zonder recht op aftrek De vrijstelling voor het betalingsverkeer van artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn Conclusie 16 3 De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer Inleiding Reikwijdte financiële vrijstelling ten aanzien van automatiseringsdiensten Inleiding Behandeling van de zaak Inleiding De hoedanigheid van het subject en de wijze van het verrichten van activiteiten De contractuele relaties tussen de dienstverrichter en de dienstontvanger De aard van de door SDC verrichte diensten Uitspraak Reikwijdte financiële vrijstelling ten aanzien van callcenterdiensten Inleiding Behandeling van de zaak Prejudiciële vragen Uitspraak Reikwijdte vrijstelling voor het betalingsverkeer met betrekking tot de betaling van telefoonrekeningen Inleiding Behandeling van de zaak Prejudiciële vragen Beantwoording van de prejudiciële vragen Uitspraak De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van de verwerking van elektronische berichten voor financiële instellingen 25 1

3 3.5.1 Inleiding Behandeling van de zaak en uitspraak De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van ondersteunende diensten bij creditcardbetalingen Inleiding Behandeling van de zaak Feiten Geschil Overwegingen van het Hof: Type 1-transactie Overwegingen van het Hof: Type 2-transacie Uitspraak De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van reserveringsdiensten Inleiding Feiten Aanloop naar het UK Court of Appeal Tribunal High Court Behandeling van de zaak bij het UK Court of Appeal Inleiding Uitspraak Conclusie 35 4 De Btw-gevolgen bij moderne betalingsmethoden Inleiding Het in staat stellen om betalingen te ontvangen via smartphones en/of tablets Inleiding Feiten De aard van de prestatie Toepassingen van wet en jurisprudentie op de feiten Het verrichten van betalingen via Google Wallet Inleiding Feiten en Btw-aspecten van de Google Wallet-diensten Inleiding De Google Wallet-account gereed maken voor gebruik: Vullen of koppelen Feiten Btw-aspecten van het vullen of koppelen Het gebruiken van de Google Wallet-account voor betalingen op bepaalde websites of apps Feiten Btw-aspecten van een Peer-2-peer betaling Het gebruiken van de mobiele portemonnee Feiten Btw-aspecten van het gebruik van de mobiele portemonnee Het gebruiken van de Google Wallet fysieke betaalkaart (Google Wallet Card) Feiten Btw-aspecten van de Google Wallet Card Conclusie Het mogelijk maken om betalingen te verrichten met een mobiele telefoon Inleiding Feiten 55 2

4 4.4.3 De Btw-aspecten van de MyOrder-diensten Inleiding De aard van de MyOrder-diensten Btw-aspecten van de MyOrder-diensten Conclusie Het verrichten van betalingen via internetbankieren en het verrichten van betalingen via ideal Inleiding Het verrichten van betalingen via ABN-Amro internetbankieren Feiten Btw-aspecten van de betaaldiensten Het verrichten van betalingen via ideal Inleiding Feiten De diensten van Currence ideal B.V De diensten van banken op het gebied van ideal De diensten van betaalverwerkingsdienstverleners op het gebied van ideal Beschrijving van het betalingsproces Btw-aspecten van de diensten met betrekking tot het ideal-model Inleiding De diensten van Currence ideal B.V De mogelijkheid om te betalen via ideal door klanten van banken De mogelijkheid om betalingen die verricht zijn via ideal te ontvangen door (zakelijke) klanten van banken De mogelijkheid om betalingen die verricht zijn via ideal te ontvangen via betaalverwerkingsdienstverleners Conclusie 67 5 Conclusie en aanbevelingen Inleiding De Btw-gevolgen van de moderne betalingsmethoden getoetst aan het fiscaal neutraliteitsbeginsel Conclusie 70 Literatuurlijst 71 Jurisprudentielijst 73 3

5 Lijst van gebruikte afkortingen BACS Bankers Automated Clearing System Btw Belasting over de toegevoegde waarde Btw-richtlijn Richtlijn van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, nr. 2006/112/EG, PbEU 2006 L 347 B.V besloten vennootschap COM Commissiedocument Corp. Corporation CPSP Collecterende Payment Service Provider EEG Europese Economische Gemeenschap EG Europese Gemeenschap EU Europese Unie HR Hoge Raad der Nederlanden HvJ Het Hof van Justitie van de Europese Unie (vóór 1 december 2009: Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen) IBFD International Bureau of Fiscal Documentation Inc. Incorporated IT Information technology jo. Juncto Ltd limited nr. nummer NFC Near Field Communication NTFR Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht N.V Naamloze Vennootschap OB Omzetbelasting p. pagina PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen plc public limited company QR-code Quick Response-code r.o rechtsoverweging SPHC Seperate Payment Handling Charge SMS Short Message Service UK United Kingdom V-N Vakstudie Nieuws VwEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Wet OB 1968 Wet op de omzetbelasting 1968 WFR Weekblad Fiscaal Recht Zesde richtlijn Richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, nr.77/388/eeg, PbEG 1977, L

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding van het onderzoek Per 1 januari 2007 is de Btw-richtlijn 1 in werking getreden. Artikel 135 lid 1 sub d van deze richtlijn geeft de vrijstelling voor het betalingsverkeer weer. Deze vrijstelling is voor het eerst geformuleerd in de Zesde richtlijn 2 en hoewel de locatie van de vrijstelling sindsdien gewijzigd is, is de tekst nog altijd exact hetzelfde 3 : handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito's, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren met uitzondering van de invordering van schuldvorderingen. Dit vrijstellingsartikel is - zo goed als 4 - één op één geïmplementeerd in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) die op 1 januari 1969 in werking trad. Terwijl de letters van het artikel altijd hetzelfde bleven, zijn de mogelijkheden op het gebied van betalingsverkeer allerminst hetzelfde gebleven. Sinds 1977 hebben zich namelijk in sneltreinvaart enorme ontwikkelingen voorgedaan. In het midden van de jaren tachtig werd bij een tankstation in Geldrop de eerste betaling per pinpas voldaan door toenmalig minister van Verkeer Neelie Smit- Kroes 5 en in 2004 bedroeg de waarde van alle pinbetalingen in Nederland al meer dan de waarde van alle contante betalingen. 6 Betalingsverkeer wordt dus meer en meer verricht zonder contanten. Maar niet alleen gaan we steeds meer naar een contantloze betalingswereld, we staan nu op het punt om in Nederland kennis te maken met het fenomeen contactloos betalen door middel van het betalen met een zogenaamde Near Field Communication-chip. Ondertussen wordt er al massaal gebruik gemaakt van betalen door middel van internetbankieren, het gebruik van online portemonnees, het betalen via de mobiele telefoon en momenteel maakt ook de Bitcoin 7 een heuse opmars als betaalmiddel. Voor de consument is betalen er een stuk gemakkelijker op geworden. Met wat simpele klikken op je computer of tikken op je mobiele telefoon doe je tegenwoordig eenvoudig een betaling. Het aantal ondernemers dat prestaties verricht ten behoeve van het mogelijk maken van een betaling is door de jaren heen toegenomen. Deze trend gaat uiteraard hand in hand met het feit dat de gemiddelde hedendaagse betaling een stuk complexer is. Een betaling die via internet of de mobiele telefoon wordt verricht wordt mede mogelijk gemaakt door wellicht één of meer ondernemers die prestaties verrichten op het gebied van IT en wellicht één of meer ondernemers die telecomdiensten verrichten, naast de prestaties die de traditionele bankondernemer verricht. 1 Richtlijn van 28 november 2006, nr. 2006/112/EG, PbEU 2006 L Richtlijn van 17 mei 1977, nr.77/388/eeg, PbEG 1977, L Artikel 13 B onderdeel d onder 3 Zesde Richtlijn en Artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn. 4 Enkel het woord giroverkeer is toegevoegd in de Wet OB. De meerwaarde van deze toevoeging is mij niet duidelijk, aangezien overige componenten van het artikel het giroverkeer reeds bestrijken. 5 R. Hesseling, Schade en aanpak van Skimmen: Aanpak skimmen boekt terreinwinst, Secondant nr. 5 oktober Regioplan, L. Heuts en A. van Schijndel, Naar een contantloze detailhandel, Detailhandel Nederland/Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2011, p Bij het Hof van Justitie van de Europese Unie is overigens een verzoek ingediend om een prejudiciële beslissing omtrent de btw-behandeling van virtuele valuta zoals de bitcoin. Zie Skatteverket / David Hedqvist, Zaaknummer C-264/14. 5

7 Wanneer een ondernemer diensten verricht op het gebied van betalingsverkeer en wanneer hij bijvoorbeeld IT- of telecomdiensten laat verrichten door een derde partij, dan kan het zo zijn dat dergelijke diensten niet onder de vrijstelling van artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn vallen. Volgens een in 2007 uitgebracht voorstel door de Europese Commissie tot wijziging van de Btw-richtlijn op het gebied van de behandeling van verzekerings- en financiële diensten, is er sprake van verschillende uitlegging en toepassing van vrijstellingen met betrekking tot verzekerings- en financiële diensten. 8 De definities van de financiële diensten waarvoor de vrijstelling geldt in de Btw-richtlijn, zouden achterhaald zijn. Deze situatie leidt tot rechtsonzekerheid wat hand in hand gaat met inefficiëntie Probleemstelling In dit onderzoek zal de volgende vraag centraal staan: In hoeverre vallen prestaties die betrekking hebben op moderne betalingsmethoden onder de vrijstelling van artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn? 1.3 Opbouw van het onderzoek Dit onderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2 zal een inleiding van de omzetbelasting zijn. Dit hoofdstuk zal de beginselen en de werking van het btw-stelsel beschrijven. Vervolgens zal ingegaan worden op het vrijstellen van prestaties in de btw. Allereerst zal het bestaansrecht van vrijstellingen worden besproken, waarna er zal worden geconcentreerd op het bestaansrecht van de vrijstelling voor betalingsverkeer. Hoofdstuk 3 zal zich concentreren op relevante btw-jurisprudentie omtrent betalingsverkeer en zal weergeven welke rechtsgevolgen wet en jurisprudentie hebben. Hoofdstuk 4 gaat in op de btw-gevolgen van moderne betalingsmethoden. Allereerst zal moeten worden vastgesteld hoe deze betalingsmethoden precies verricht worden, alvorens de wet en jurisprudentie toegepast kunnen worden op deze feiten. Hoofdstuk 5 zal ten slotte conclusies en aanbevelingen bevatten. 8 Voorstel voor een richtlijn van de Raad COM(2007) 747 definitief/2, p.4. 9 Voorstel voor een richtlijn van de Raad COM(2007) 747 definitief/2, p.3. 6

8 Hoofdstuk 2 Wet op de omzetbelasting en de Btw-richtlijn 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk zal ingaan op de kenmerken en de werking van de Wet OB en de Btw-richtlijn en de motieven voor die werking. Bekeken zal worden welke beginselen in een hoog vaandel staan als het gaat om de btw, waarbij het fiscale neutraliteitsbeginsel de revue zal passeren. Voorts zal worden ingegaan op de vrijstellingen in de btw en in het bijzonder de vrijstelling voor het betalingsverkeer, waarna er in paragraaf 2.4 wordt afgesloten met een conclusie. 2.2 Algemene kenmerken Inleiding De omzetbelasting die we in de Europese Unie kennen is een belasting die goederen en diensten belast op hun weg van producent/dienstverlener naar de consument. 10 De omzetbelasting die in de Europese Unie wordt geheven is een belasting die verbruik beoogt te belasten. 11 De omzetbelasting beoogt het verbruik van goederen en diensten in de heffing te betrekken 12 en bewerkstelligt dit door de hoogte van de bestedingen te belasten. Naast de overduidelijke budgettaire motieven 13 wordt er omzetbelasting geheven, omdat besteding draagkracht vertegenwoordigt. Een subjectieve belasting zou eerder aansluiten op het draagkrachtbeginsel. Echter is de omzetbelasting een objectieve belasting wat wil zeggen dat een bepaalde handeling leidt tot belastingheffing, waarbij het in principe niet uitmaakt wie de persoon is die de handeling verricht. Ook is de omzetbelasting een algemene verbruiksbelasting. Dit betekent dat in tegenstelling tot een bijzondere verbruiksbelasting, waarvan als voorbeeld accijnzen op alcohol kan worden genoemd, de omzetbelasting álle bestedingen belast. De maatstaf van heffing omvat alles wat de leverancier of dienstverlener voor deze handelingen van de afnemer als tegenprestatie verkrijgt. 14 Verder is de belasting in principe precies evenredig aan de prijs 15 en vindt belastingheffing plaats op indirecte wijze. Dit laatste betekent dat de belasting niet wordt afgedragen door degene waarop de belasting drukt. 16 De belastingplichtige in de Europese omzetbelasting is de belastingplichtige 17 of, om in termen van de Wet OB te spreken, de ondernemer 18. Om daadwerkelijk tot belastingheffing te komen moet er wel sprake zijn van belastbare feiten M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, p Artikel 1 lid 2 Btw-richtlijn. 12 M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, paragraaf 1.6.1, p De omzetbelasting is in Nederland de grootste belastingsoort en vertegenwoordigt circa 30 procent van de belastingontvangsten. Zie: Miljoenennota 2013 (nota over de toestand van s Rijks Financiën), Hoofdstuk 3: toelichting op de belastingontvangsten, geraadpleegd op op 14 Artikel 73 Btw-richtlijn en Artikel 8 Wet op de omzetbelasting Artikel 1 lid 2 Btw-richtlijn. 16 De belasting wordt afgedragen door de ondernemer. Zie Artikel 12 Wet op de omzetbelasting Artikel 9 Btw-richtlijn. 18 Artikel 7 Wet op de omzetbelasting Artikel 1 Wet op de omzetbelasting

9 De omzetbelasting werkt met meermalige heffingen, ofwel werkt met een heffing volgens het cascade stelsel: Belastingheffing vindt plaats in alle fasen gedurende productie en distributie. 20 Een belastingplichtige, ofwel een ondernemer, die ten behoeve van het verrichten van prestaties voor de omzetbelasting btw heeft betaald, mag deze betaalde btw in aftrek brengen op de belasting die hij verschuldigd is ter zake van de door hem verrichte prestaties. 21 Hierdoor is het cascade-stelsel een non-cumulatief stelsel: Gedurende het productieproces en de distributieketen accumuleert de belasting in principe niet. Het gevolg van dit alles is dat het basisbeginsel van de btw dat enkel de eindverbruiker wordt belast in beginsel volledig gewaarborgd wordt Neutraliteit Het rechtskarakter van de omzetbelasting brengt met zich mee dat bepaalde geschillen op het gebied van de omzetbelasting vaak getoetst worden aan het fiscale neutraliteitsbeginsel. Zowel Van Kesteren en Van Hilten 23, als Van den Berge 24 geven aan dat een belasting nooit neutraal kan zijn: Een belasting heeft sowieso altijd economische en sociale gevolgen. Het begrip fiscale neutraliteit is dan ook een relatief begrip: Een belasting moet neutraal zijn in bepaalde verhoudingen. 25 Logisch dat het beginsel van de fiscale neutraliteit bij het realiseren van de btw-harmonisatievoorstellen een van de meest belangrijke overwegingen was. 26 Immers sluit dat volledig aan bij de doelstelling van de Europese Unie om een gemeenschappelijke markt in te stellen. In de literatuur zien we dat neutraliteit bezien kan worden vanuit verschillende oogpunten en wordt neutraliteit onderverdeeld in enkele typen Inwendige neutraliteit Gezien het rechtskarakter van de omzetbelasting (de omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting), is het evident dat de ondernemer zo min mogelijk hinder moet ondervinden van de omzetbelasting. Onvermijdelijk is echter het feit dat de ondernemer hoe dan ook hinder zal ondervinden door het systeem van de omzetbelasting. Hij is immers de belastingplichtige. Het is dus zeer belangrijk dat de omzetbelastingheffing plaatsvindt op een wijze die niet complex is, de rechtszekerheid waarborgt en zo bijvoorbeeld administratieve lasten tot een minimum beperkt. Ook het feit dat ondernemers in bepaalde situaties btw betalen en pas later kunnen aftrekken of pas later terug verkrijgen middels een teruggave en zo dus bijvoorbeeld rente mislopen over die periode, moet tot een minimum beperkt worden. Het fiscale inwendige neutraliteitsbeginsel houdt in dat de ondernemer zo min mogelijk last dient te hebben van de belasting Uitwendige neutraliteit Bij uitwendige neutraliteit gaat het niet om de invloed van de omzetbelasting ten gevolge van het ondernemerschap, zoals dat bij inwendige neutraliteit wel het geval is. Bij uitwendige neutraliteit 20 M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf 2.3, p Artikel 168 Btw-richtlijn en Artikel 2 jo. Artikel 15 Wet op de omzetbelasting. 22 HvJ EG 24 oktober 1996 zaak C-317/94, Elida Gibbs, punt M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf , p. 13 en M.E. van Hilten, Neutraliteit anno nu, WFR 1995/ W.H. van den Berge, Beginselen van de belastingheffing, Alphen aan den Rijn, 1949 en J.C. Jansen, Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting, WFR 1966/ M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf , p. 13 en M.E. van Hilten, Neutraliteit anno nu, WFR 1995/ J.C. Jansen, Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting, WFR 1966/ M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf , p

10 worden goederen vergeleken met andere goederen, worden diensten vergeleken met andere diensten en worden ondernemers vergeleken met andere ondernemers. 28 Bij de economische of interne neutraliteit wordt het uitgangspunt van de ondernemer genomen. De concurrentieverhoudingen tussen ondernemers die dezelfde prestaties verrichten mogen volgens het beginsel van economische of interne neutraliteit niet verstoord worden. Zoals zojuist uiteengezet in is een belasting die geen enkele invloed heeft onmogelijk. Echter is het dan zo dat volgens het economische of interne neutraliteitsbeginsel elke ondernemer dezelfde last zou moeten ondervinden van de omzetbelastingheffing, zoals andere ondernemers met gelijksoortige prestaties. Dat is echter niet het enige mogelijke voorbeeld. Tariefdifferentiaties en vrijstellingen of andere btw-behandelingen mogen niet een consequentie zijn van de hoedanigheid van een ondernemer (bijvoorbeeld het type rechtsvorm wat de ondernemer heeft). Enkel mag een dergelijke behandeling een consequentie zijn van de hoedanigheid van een prestatie. De omzetbelasting is immers objectief van aard. Er mag aldus geen sprake zijn van verschillende behandelingen van ondernemers die gelijksoortige prestaties verrichten. 29 Juridische neutraliteit in de omzetbelasting houdt in dat in principe de belasting strikt evenredig dient te zijn aan de prijs. De uiteindelijke belasting van een prestatie dient bijvoorbeeld niet afhankelijk te zijn van de lengte van een distributieproces, zoals dit wel het geval is in een cumulatief stelsel welke Nederland heeft gekend van 1933 tot 1969 in verschillende vormen. 30 Accumulatie van belasting dient dus vermeden te worden waardoor de belastingdruk op gelijksoortige goederen en diensten hetzelfde is. Externe neutraliteit in de omzetbelasting houdt in dat de belastingdruk van goederen gelijk dient te zijn, ongeacht of deze goederen ingevoerd zijn. De gelijke belastingdruk die nagestreefd wordt, wordt gerealiseerd door middel van invoerheffingen. Het mag dus niet uitmaken voor de consument of een product in het binnenland is geproduceerd, of dat een product in het buitenland is geproduceerd. 31 Tegelijkertijd dient een teruggave van btw die verricht wordt bij uitvoer van een goed leiden tot een exacte compensatie van de reeds betaalde btw op dat goed. Er mag dus geen financieel gewin of verlies optreden in de situatie van uitvoer, vergeleken met de situatie van binnenlandse verkoop. Externe neutraliteit leidt dus tot eenzelfde omzetbelastingdruk binnen de grenzen van de Europese Unie Het ondernemerschap in de btw De termen belastingplichtige uit de Btw-richtlijn en ondernemer uit de Wet OB worden geacht synoniem te zijn. 32 Om als ondernemer aangemerkt te worden dient er aan een aantal criteria te worden voldaan. Op grond van artikel 9 Btw-richtlijn is de ondernemer eenieder die onafhankelijk, ongeacht welke plaats, een economische activiteit verricht, ongeacht het doel of resultaat van die activiteit. Het begrip eenieder omvat niet enkel individuen, maar ook rechtspersonen. Voorts omvat het begrip eenieder ook verschillende samenwerkingsverbanden zoals coöperaties, joint-ventures, verenigingen en maatschappen, ongeacht of er sprake is van rechtspersoonlijkheid of niet M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf , p M.E. van Hilten, Neutraliteit anno nu, WFR 1995/1579, paragraaf M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf 3.2 en 3.3 en S.T.M. Beelen, K.M. Braun, A.J. van Doesum, O.L. Mobach, G.J. van Norden, C.A. Peeters, Omzetbelasting, studenteneditie , Kluwer: Deventer, 2012, paragraaf M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf en M.E. van Hilten, Neutraliteit anno nu, WFR 1995/1579, paragraaf M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf 2.3, p B.J.M. Terra, P.J. Wattel, European Tax Law, Sixth Edition, Kluwer: Deventer, 2012, p

11 Voorbeelden van economische activiteiten worden in lid 1 van artikel 9 Btw-richtlijn weergegeven. Het gaat hier om activiteiten die worden verricht door producenten, handelaren, dienstverleners en om het exploiteren van een zaak. Hoewel artikel 9 Btw-richtlijn weergeeft dat het doel of het resultaat van een economische activiteit niet relevant is, dient dit toch genuanceerd te worden. Een activiteit kan namelijk enkel als een economische activiteit worden bestempeld, indien er sprake is van het duurzaam verrichten van prestaties tegen vergoeding. Bij het afwezig zijn van een vergoeding is er namelijk uiteraard geen sprake van een consumptieve besteding en juist dat is hetgeen de btw beoogt te belasten. Uit HvJ Hong Kong Trade Development Council 34 volgt dat degene die enkel om niet presteert geen economische activiteit verricht. Bij een economische activiteit dient er dus sprake te zijn van het streven naar duurzame opbrengst. Ook hierop dient echter enige nuance gemaakt te worden. Uit HvJ Tolsma 35 vloeit namelijk voort dat de vergoeding tevens bedongen moet worden. Voorts is er de situatie, bevestigd in HvJ Rompelman 36 dat eenieder al kan aangemerkt worden als ondernemer, indien nog niet is aangevangen met het verrichten van prestaties tegen vergoedingen, maar er wel al sprake is van werkzaamheden in verband met de voorbereiding van in de toekomst te verrichten prestaties, waarbij die werkzaamheden dan al aangemerkt worden als een economische activiteit. 37 In HvJ Inzo oordeelde het Hof van Justitie dat investeringen in een haalbaarheidsstudie ten behoeve van een onderzoek in hoeverre het in de toekomst verrichten van bepaalde prestaties rendabel zou zijn, al kan worden aangemerkt als een economische activiteit en derhalve kan leiden tot ondernemerschap, zelfs als wordt afgezien van het verrichten van die bepaalde prestaties. 38 Naast het feit dat men pas komt tot een economische activiteit indien er sprake is van het verrichten van prestaties tegen een bedongen vergoeding, dient er ook sprake te zijn van een rechtstreeks verband tussen die prestatie en de vergoeding. Deze laatste eis vloeit voort uit HvJ Apple and Pear Development Council. 39 Er is sprake van een rechtstreeks verband als de vergoeding betrekking heeft op een individueel aanwijsbaar voordeel Belastbare feiten en de maatstaf van heffing Om tot belastingheffing te komen dient er sprake te zijn van belastbare feiten. De belastbare feiten voor de btw worden in artikel 2 Btw-richtlijn opgesomd en bestaan uit de levering van goederen, de intracommunautaire verwerving, het verrichten van diensten en het importeren van goederen. Enkele uitzonderingen daargelaten dienen alle transacties om baat te geschieden. 41 Artikel 73 van de Btwrichtlijn bepaalt dat met betrekking tot de levering van goederen of het verrichten van diensten de grondslag voor de omzetbelastingheffing de verkregen vergoeding of de te verkrijgen vergoeding omvat door degene die de goederen levert of de dienst verricht. Deze maatstaf van heffing voor de omzetbelasting wordt in de Btw-richtlijn ruimer omschreven dan in de Wet OB. 42 Echter komt het 34 HvJ EG 1 april 1982 zaak C-89/81, Hong Kong Trade Development Council. 35 HvJ EG 3 maart 1994 zaak C-16/93, Tolsma. 36 HvJ EG 14 februari 1985 zaak C-268/83, Rompelman. 37 M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, Paragraaf 2.3, p HvJ EG 29 februari 1996 zaak C-110/94, Inzo. 39 HvJ EG 8 maart 1988 zaak C-102/86, Apple and Pear Development Council. 40 HvJ EG 21 maart 2002 zaak C-174/00, Kennemer Golf and Country Club. 41 Uitzonderingen bestaan uit de invoer van goederen (Artikel 2 lid 1 sub d Btw-richtlijn), fictieve leveringen (Artikelen 16, 17 en 18 Btw-richtlijn), fictieve intracommunautaire acquisities (Artikelen 21 en 22 Btw-richtlijn) en fictieve diensten (Artikelen 25, 26, 27 en 29 Btw-richtlijn). 42 Artikel 8 Wet op de omzetbelasting

12 erop neer dat beiden beogen dat de maatstaf van heffing de totale tegenprestatie voor een levering of een dienst omvat. 43 Een voor de maatstaf van heffing bij prestaties betreffende betalingen relevant arrest kan men vinden in HvJ Bally. 44 Hierin stond de vraag centraal of de betaling via een creditcardmaatschappij de maatstaf van heffing beïnvloedt. De casus ging om een schoenenverkoper die, indien de klant een product met een creditcard wenste te betalen, vijf procent van de vergoeding ingehouden zag worden door de creditcardmaatschappij als vergoeding voor de dienstverrichting van de creditcardmaatschappij. De schoenenverkoper wenste te vernemen of hij btw moest afdragen over het bedrag na aftrek van de commissie of over het gehele bedrag, inclusief de commissie. Het Hof oordeelde dat de maatstaf van heffing ook het ingehouden bedrag omvat. Aldus kan het feit dat de betaling wordt verkregen door tussenkomst van de creditcardmaatschappij geen reden zijn om van een gewijzigde maatstaf van heffing uit te gaan Het recht op aftrek van voorbelasting Zoals reeds in paragraaf opgemerkt heeft de ondernemer recht op aftrek van voorbelasting over de aan hem in rekening gebrachte prestaties op grond van Titel X van de Btw-richtlijn. Het recht op aftrek zorgt ervoor dat er geen cumulatie van omzetbetasting optreedt met betrekking tot prestaties binnen ketens van ondernemers. Aldus zorgt het recht ervoor dat de omzetbelastingheffing in principe precies in proportie is tot de prijs in tegenstelling tot een cumulatief omzetbelastingstelsel, waarbij het onmogelijk of zeer lastig is om de exacte belastingdruk vast te stellen. Op grond van artikel 168 Btwrichtlijn is aftrek van voorbelasting enkel mogelijk indien de in rekening gebrachte goederen of diensten aangewend worden om belast te presteren. Artikel 169 Btw-richtlijn vormt hierop een uitzondering waarin onder andere het recht op aftrek van voorbelasting wordt toegekend, terwijl de voorbelasting betrekking heeft op goederen en diensten die aangewend worden ten behoeve van prestaties die onder bepaalde vrijstellingsartikelen vallen. Met betrekking tot financiële prestaties is lid c van artikel 169 Btw-richtlijn relevant wat het recht op aftrek van voorbelasting toekent voor ondernemers die prestaties verrichten die vrijgesteld zijn op grond van artikel 135 lid 1 sub a tot en met f Btw-richtlijn en waarbij de afnemer van die prestaties buiten de Europese Unie is gevestigd. Deze regel lijkt volgens Van Kesteren en Van Hilten 46 te bestaan om concurrentieverstoringen te voorkomen tussen ondernemers die vanuit de Europese Unie opereren en ondernemers die buiten de Europese Unie opereren. Het feit dat artikel 168 Btw-richtlijn aangeeft dat enkel voorbelasting aftrekbaar is, voor zover de goederen en diensten waar de voorbelasting betrekking op heeft gebruikt (gaan) worden ten behoeve van het belast presteren, impliceert dat wanneer deze goederen en diensten gebruikt (gaan) worden ten behoeve van het vrijgesteld presteren of om niet presteren, er geen sprake is van het recht op aftrek van voorbelasting. Een ondernemer die goederen en diensten gebruikt ten behoeve van het verrichten van zowel aftrekgerechtigde prestaties als niet-aftrekgerechtigde prestaties, kan op grond van artikel 173, 174 en 175 Btw-richtlijn de voorbelasting aftrekken door een splitsing te maken tussen beide soorten prestaties. De totale omzet aan aftrekgerechtigde prestaties gedeeld door de totale omzet aan alle prestaties vormt het percentage waartegen de voorbelasting aftrekbaar is. Lidstaten mogen overigens op grond van artikel 173 lid 2 sub c Btw-richtlijn tevens de splitsing van de voorbelasting laten maken op basis van het werkelijke gebruik van de goederen en diensten. 43 S.T.M. Beelen, K.M. Braun, A.J. van Doesum, O.L. Mobach, G.J. van Norden, C.A. Peeters, Omzetbelasting, studenteneditie , Kluwer: Deventer, 2012, p HvJ EG 25 mei 1993 zaak C-18/92, Chaussures Bally SA. 45 HvJ EG 25 mei 1993 zaak C-18/92, Chaussures Bally SA, r.o M.E. van Hilten, H.W.M van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, p

13 Indien een ondernemer naast zijn economische activiteiten ook nog niet-economische activiteiten verricht, dan kan deze ondernemer met betrekking tot de voorbelasting over goederen of diensten ten behoeve van de niet-economische activiteiten, toch het recht op aftrek van voorbelasting hebben. De goederen of diensten moeten dan op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie 47 wel dienstbaar zijn aan ofwel ter versterking dienen van de economische activiteiten van de ondernemer. Dit is bijvoorbeeld zo als deze kosten doorberekend worden in de prijzen van de belastbare prestaties van de ondernemer. Alsdan worden deze kosten aangemerkt als algemene kosten en de voorbelasting over deze kosten kan dan meegenomen worden in de proportionele aftrek van artikel 173, 174 en 175 Btw-richtlijn tegen het percentage van de activiteiten die als economische activiteiten aangemerkt worden. 2.3 Vrijstellingen in de btw Inleiding Geheel in strijd met het fiscaal neutraliteitsbeginsel kent de Btw-richtlijn vrijstellingen voor bepaalde handelingen, waarbij ondernemers geen recht op aftrek van voorbelasting hebben. Deze paragraaf behandelt deze vrijstellingen. Paragraaf behandelt de historie, motieven en btw-gevolgen van vrijstellingen. Hierna wordt er in paragraaf geconcentreerd op de vrijstelling voor betalingsverkeer van artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn De paradox van het Btw-stelsel Inleiding Vrijstellingen in een belastingstelsel worden gekenmerkt door situaties waarin overeenkomstig de uitgangspunten van de wet belasting geheven zou moeten worden, maar er om bepaalde gronden afgezien wordt van belastingheffing. 48 Titel IX van de Btw-richtlijn 49 geeft vrijstellingen weer voor bepaalde prestaties. Deze vrijstellingen worden veelal onderverdeeld in twee categorieën vrijstellingen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen vrijstellingen met het behoud van het recht op aftrek van voorbelasting 50 en vrijstellingen zonder het recht op aftrek van voorbelasting. Aangezien er bij de eerste categorie vrijstellingen behoud is van het recht op aftrek van voorbelasting, betekent dat deze categorie niet verstorend werkt. Immers gaat het bij deze categorie vrijstellingen voornamelijk over prestaties betrekking hebbende op het internationaal handelsverkeer waarbij het uiteindelijke verbruik van een goed niet zal plaatsvinden in de lidstaat van uitvoer of in de lidstaat van intracommunautaire levering. Logischerwijs wordt dat goed dan geheel ontlast van btw om in lijn te handelen met het fiscale externe neutraliteitsbeginsel. 51 Als het echter gaat om vrijstellingen zonder behoud van recht op aftrek van voorbelasting kunnen we twee scenario s onderscheiden. Bij het eerste scenario is er sprake van een vrijgestelde prestatie binnen een ondernemersketen waarbij de vrijstelling dus niet plaatsvindt bij de uiteindelijke prestatie aan de consument. Hierbij treedt belastingaccumulatie op, aangezien de vrijgestelde ondernemer de niet-aftrekbare btw doorberekent in zijn verkoopprijs. Hoe vaker een ondernemer die een vrijgestelde prestatie heeft verricht zonder recht op aftrek zich in een ondernemersketen bevindt tussen twee ondernemers die belaste prestaties verrichten waarmee de vrijgestelde prestatie een rechtstreeks 47 HvJ EG 26 mei 2005 Zaak C-465/03, Kretztechnik AG en HvJ 13 Maart 2008 Zaak C-437/06, Securenta. 48 Bijl, M.E van Hilten, D.G van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, 3 de druk, Kluwer: Deventer, 2001, p Artikel 131 t/m 166 Btw-richtlijn. 50 In Nederland is dit type vrijstelling geïmplementeerd in de Wet OB in de vorm van het nultarief van artikel 9 lid 2 sub b Wet OB jo. Artikel 12 en 12a Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. 51 M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, p

14 verband houdt, des te groter wordt het effect van de belastingaccumulatie. Bij het tweede scenario is er sprake van een vrijgestelde prestatie aan het einde van de ondernemersketen. Ofwel: Er is sprake van een ondernemer die vrijgesteld presteert waarbij de consument de afnemer is. In dit scenario wordt de belastingdruk gematigd, aangezien enkel de niet-aftrekbare btw van de ondernemer op de prestatie drukt in tegenstelling tot het eerste scenario, waar naast de niet-aftrekbare btw van een ondernemer, ook de aan de consument in rekening gebrachte btw drukt. Vrijstellingen zonder behoud van het recht op aftrek van voorbelasting werken verstorend, omdat de belastingaccumulatie leidt tot een situatie waarbij de belastingheffing niet meer exact evenredig is aan de prijs. 52 Dit is strijdig met het beginsel van fiscale juridische neutraliteit. De btw is een algemene verbruiksbelasting, echter blijft er nu bij de ondernemer die vrijgesteld presteert belasting hangen. 53 Dit druist volledig in tegen het basisbeginsel van de btw dat enkel de eindverbruiker belast dient te worden. 54 Een vrijgesteld presterende ondernemer die bijvoorbeeld genoodzaakt is om veel activiteiten te outsourcen zal ervaren dat de kosten met betrekking tot die activiteiten veel hoger zijn, vergeleken met de vrijgesteld presterende ondernemer die soortgelijke activiteiten veel in-house 55 kan verrichten. Aangezien de keuze tussen outsourcen of in-house verrichten beïnvloed kan worden door de btw-druk, leidt dit verder tot een situatie waarbij er geen optimale allocatie van productiefactoren (arbeid en kapitaal) is. Ondernemers die exact dezelfde prestaties verrichten kunnen feitelijk te maken hebben met een verschillende belastingdruk. Naast het beginsel van de juridische neutraliteit, is dus ook de economische neutraliteit in het geding Soorten vrijstellingen zonder aftrekrecht Ook in de categorie vrijstellingen waarvoor geen recht op aftrek geldt door middel van artikel 168 Btw-richtlijn, kan weer onderscheid worden gemaakt. Allereerst is er de categorie vrijstellingen voor bepaalde activiteiten die in het belang van de maatschappij zijn. Deze vrijstellingen kunnen verklaard worden doordat de prestaties zich feitelijk min of meer in de particuliere sfeer bevinden. 56 Hoewel entiteiten die zulke prestaties verrichten onder het ondernemersbegrip van artikel 9 Btw-richtlijn vallen, wordt het niet wenselijk geacht deze in de btw te betrekken. De entiteiten worden door de vrijstelling zonder het recht op aftrek feitelijk gelijk gesteld met een eindverbruiker en belastingaccumulatie wordt geacht niet of nauwelijks plaats te vinden, integendeel: Er wordt vrijgesteld gepresteerd in de laatste schakel (aan de consument dus) en er vindt matiging van belastingdruk plaats. Verder kunnen er vrijstellingen onderscheiden worden die anders samenloop zouden kennen met andere belastingen. Voorbeelden hiervan zijn de vrijstelling voor kansspelen (artikel 135 lid 1 sub i Btw-richtlijn), de vrijstelling voor handelingen ter zake van verzekering en herverzekering (artikel 135 lid 1 sub a Btw-richtlijn) en de vrijstelling voor de levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen (artikel 135 lid 1 sub j Btw-richtlijn). Respectievelijk hebben zij te maken met de kansspelbelasting, de assurantiebelasting en de overdrachtsbelasting. Tenslotte zijn er dan de vrijstellingen in de financiële sfeer. 57 Deze hebben veelal politiekeconomische of technische gronden. Betalingen die niet verband houden met consumptie dienen 52 Overigens is het voor de consument niet duidelijk dan wel onmogelijk om vast te stellen wat de hoogte van de btw-druk is op een vrijgestelde prestatie. Immers zal er op de factuur van een vrijgestelde prestatie geen btw-bedrag staan. 53 Bijl, M.E. van Hilten, D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, 3 de druk, Kluwer: Deventer, 2001, p HvJ EG 24 oktober 1996 zaak C-317/94, Elida Gibbs, punt L.J.A. Pieterse, Verslag oratie Prof. Mr. Dr. Van Hilten: Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de uitzonderingen, WFR 2010/596, paragraaf M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, p Artikel 135 lid 1 sub b tot en met g Btw-richtlijn. 13

15 uiteraard uit een algemene verbruiksbelasting geweerd te worden. Zo kan men denken aan een aankoop van een baar goud of verzamelaarsmunten. 58 Er is geen sprake van consumptief verbruik en de geldstroom is derhalve vrijgesteld. Voorts is gebleken dat vrijstellingen met betrekking tot financiële verrichtingen verband houden met een problematische vaststelling van de belastbare grondslag, een problematische vaststelling van het bedrag van de aftrekbare voorbelasting en het verlichten van de prijs van consumentenkrediet. 59 In HvJ SUFA stelt het Hof in rechtsoverweging 13 dat de bewoordingen waarmee de vrijstellingen in artikel 13 van de Zesde richtlijn (thans artikel 132 Btw-richtlijn e.v.) zijn omschreven, strikt moeten worden uitgelegd, omdat die vrijstellingen afwijkingen zijn van het algemene beginsel dat omzetbelasting wordt geheven over elke dienst die door een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht. 60 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze bewoordingen voortdurend herhaald in zijn arresten en baseert uitlegging van vrijstellingen vooral op de doelstellingen van iedere vrijstelling De historie van vrijstellingen zonder recht op aftrek Zoals geschetst in paragraaf wordt er met het bestaan van vrijstellingen zonder behoud van aftrek van voorbelasting een vrij forse inbreuk gemaakt op het beginsel van de fiscale neutraliteit. Desalniettemin is het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting naar aanleiding van het vrijgesteld presteren reeds bij de realisatie van het geharmoniseerd Btw-stelsel in de EEG geïmplementeerd. 62 Artikel 10 lid 3 Tweede richtlijn gaf de lidstaten echter nog wel een grote beleidsruimte door de lidstaten zelf vrijstellingen te laten vaststellen welke zij noodzakelijk achtten. Deze beleidsruimte diende bij toepassing wel te geschieden pas na raadpleging van de Europese Commissie (Artikel 10 lid 3 jo. Artikel 16 Tweede richtlijn). Er is geen eenduidige grond voor het verlies van het aftrekrecht bij het vrijgesteld presteren. De implementatie van deze systematiek zou te maken kunnen hebben met het feit dat het Btw-stelsel gemodelleerd is naar het reeds in Frankrijk bestaande Btw-stelsel waarbij geen recht op aftrek bestond bij het vrijgesteld presteren. 63 Bij onderzoeken in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar de manier waarop de omzetbelasting geharmoniseerd zou moeten worden 64 werd er in ieder geval wel gewezen op het feit dat een Btw-stelsel zo min mogelijk vrijstellingen zou moeten kennen om economisch zo neutraal mogelijk te blijven. 65 Desalniettemin geschiedde implementatie waarbij de Toelichting op Artikel 11 lid 2 Tweede Richtlijn (waarin bepaald werd dat niet aftrekbaar is de belasting over de toegevoegde waarde, drukkende op de goederen en diensten, welke worden gebruikt voor het verrichten van niet belastbare of vrijgestelde handelingen ) aangaf dat het toekennen van aftrek van voorbelasting welke verband houden met vrijgestelde prestaties zou leiden tot vele administratieve 58 M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW, Kluwer: Deventer, 1992, p Zie HvJ 19 april 2007, Velvet Steel Immobilien, C-455/05 en Ben Terra en Julie Kajus, A guide to the European Vat Directives, Volume 1, IBFD 2011, p HvJ 15 juni 1989, Stichting Uitvoering Financiële Instanties, C-348/ Zie o.a HvJ 5 Juni 1997, SDC, C-2/95, HvJ 28 oktober 2010, AXA UK plc, C-175/09, HvJ 19 juni 2012, Deutsche Bank, C-44/11 en A. van Dongen, De harmonisatie van de BTW, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Tilburg, Haarlem, 2007, p Artikel 10 lid 3 en artikel 11 Tweede richtlijn. 63 Bijl, M.E van Hilten, D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, 3 de druk, Kluwer: Deventer, 2001, p. 218 en M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Vrijstelling van BTW; waarom geen recht op aftrek?, Liberale Gifte, Deventer: Kluwer 1999, p Europese Commissie, 1962: Algemeen rapport van de subgroepen A,B en C, ingesteld ter bestudering van de verschillende mogelijkheden tot harmonisatie van de omzetbelastingen; kortweg: ABC-rapport. 65 M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Vrijstelling van BTW; waarom geen recht op aftrek?, Liberale Gifte, Deventer: Kluwer 1999, p

16 complicaties, aangezien er dan een grote groep ondernemers zou bestaan die continu crediteurs van de fiscus zouden zijn. Tevens zou dit strijdig zijn met het algemene karakter van het Btw-stelsel. 66 Van Hilten en van Vliet geven aan dat juist door het ontbreken van het aftrekrecht er administratieve complicaties ontstaan. Elke ondernemer die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht zal namelijk exact haar input moeten toerekenen aan ofwel de belaste, ofwel de vrijgestelde prestaties. Hiernaast kunnen dan ook nog algemene kosten bestaan, waarbij de op de algemene kosten betrekking hebbende btw pro rata afgetrokken moet worden. 67 Juist het ontbreken van het aftrekrecht naar aanleiding van vrijgesteld presteren is dus inderdaad de boosdoener van het ontstaan van administratieve complicaties. Het argument dat het toekennen van aftrekrecht strijdig zou zijn met het algemene karakter van het Btw-stelsel wordt door van Hilten en van Vliet afgedaan met de opmerking dat er dan in het geheel geen vrijstellingen ingevoerd hadden moeten worden, zodat er in het geheel geen strijdigheid zou bestaan met het algemene karakter van de btw. 68 Het (toch al nogal onduidelijke) argument van strijdigheid met het algemene karakter van de btw lijkt in ieder geval kant noch wal te raken. Een betere verklaring voor het bestaan van vrijstellingen zonder recht op aftrek lijkt eerder gevonden te kunnen worden in het feit dat vrijstellingen vrijwel uitsluitend betrekking hebben op diensten en dat ten tijde van de realisatie van het Btw-stelsel ondernemers die voornamelijk diensten verrichtten zeer weinig input-btw hadden. Dit betekent in de praktijk dat de belastingaccumulatie zeer gering zal zijn of dat er sprake is van belastingmatiging indien de vrijgesteld presterende ondernemer zich in de laatste schakel van de ondernemersketen bevindt. De aanname dat de ondernemer die vrijgestelde diensten verricht veelal weinig tot geen input-btw kent is thans echter een onjuiste, achterhaalde veronderstelling. 69 Uit de ontstaansgeschiedenis van de Wet OB kan ook geen eenduidige grond aangewezen worden voor het verlies van het aftrekrecht bij vrijgesteld presteren. Uiteraard is het zo dat Nederland bij de parlementaire behandeling van de Wet OB al voor een voldongen feit, zijnde de Tweede richtlijn die geïmplementeerd moest worden, stond. Een mogelijke implementatie van een regeling met een optie tot belastingheffing bij vrijgesteld presteren en dús een mogelijkheid tot aftrek van voorbelasting bij vrijgesteld presteren werd door de Nederlandse regering afgeschoten met het argument dat dat de btw enkel zou compliceren. 70 Van Hilten en van Vliet geven aan dat het aannemelijk is dat de ware redenen om een dergelijke regeling af te wijzen van budgettaire aard zijn De vrijstelling voor het betalingsverkeer van artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn Artikel 135 lid 1 sub d van de Btw-richtlijn stelt de volgende handelingen vrij: handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito's, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren met uitzondering van de inning van schuldvorderingen; Het equivalent in de Wet OB van dit artikel stelt in artikel 11 lid 1 sub j 2 de volgende diensten vrij: 66 M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Vrijstelling van BTW; waarom geen recht op aftrek?, Liberale Gifte, Deventer: Kluwer 1999, p Zie artikel 173 Btw-richtlijn en artikel 15 lid 6 Wet op de omzetbelasting M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Vrijstelling van BTW; waarom geen recht op aftrek?, Liberale Gifte, Deventer: Kluwer 1999, p Zie bijvoorbeeld Voorstel voor een richtlijn van de Raad COM(2007) 747 definitief/2, p.4. en Bijl, M.E van Hilten, D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, 3 de druk, Kluwer: Deventer, 2001, p M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Vrijstelling van BTW; waarom geen recht op aftrek?, Liberale Gifte, Deventer: Kluwer 1999, p

17 de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende giro- en rekeningcourant-verkeer,deposito s, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren met uitzondering van de invordering van schuldvorderingen; De bepaling van artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn omvat verschillende handelingen waarvan bij het onderwerp van moderne betalingsvormen voornamelijk rekening-courantverkeer, betalingen en overmakingen relevant zijn. Deze termen laten weinig tot de verbeelding over, dit in tegenstelling tot de term handelingen betreffende. Als men deze bepaling leest zal men al snel tot de conclusie komen dat er niet exact wordt weergegeven om welke handelingen het nu gaat. Hoewel de term niet leidt tot volstrekte duidelijkheid en gemakkelijk op verschillende manieren te interpreteren is, geven Kesteren en van Hilten aan dat een exacte omschrijving van bepaalde handelingen ook niet ideaal is. 71 In het bijzonder als een bepaling betrekking heeft op toestanden die zich kenmerken door voortdurende ontwikkelingen, is een ruime omschrijving noodzakelijk om actueel te blijven. Bovendien geven Kesteren en van Hilten aan dat bijvoorbeeld een opsomming van alle prestaties die onder de vrijstelling van het betalingsverkeer vallen onbegonnen werk is. Een ruime omschrijving lijkt dus een logische oplossing. Echter heeft een ruime omschrijving ook zijn nadelen. De vraag is of de ruime omschrijving de snelle ontwikkelingen nog wel kan bijbenen, waardoor het onduidelijk kan blijven wat er nu wel en wat er nu niet onder de vrijstelling valt, waarbij er in de Europese Unie tevens sprake kan zijn van verschillende uitleggingen van de vrijstelling. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de afgelopen jaren invulling moeten geven aan de term handelingen betreffende. 72 Daarvoor leek het erop dat de term in ieder geval handelingen inhield die strikt noodzakelijk zijn om het rekening-courantverkeer uit te voeren. 73 In 1997 heeft het Hof van Justitie in de zaak SDC gewezen dat het moet gaan om handelingen die een afzonderlijk geheel vormen en kenmerkend en essentieel zijn voor de onderhavige handeling. 2.4 Conclusie De btw is een algemene verbruiksbelasting die consumptie beoogt te belasten en dat doet door de besteding als maatstaf van die consumptie te hanteren. 74 Naast overduidelijke budgettaire motieven worden de rechtsgronden voor de btw gevonden in het feit dat consumptie draagkracht vertegenwoordigt. De heffing geschiedt door middel van een non-cumulatief cascade stelsel waardoor enkel de eindverbruiker belast wordt. Dit stelsel bewerkstelligt dat de uiteindelijke belastingdruk transparant is in tegenstelling tot een cumulatief stelsel, waarbij het vaststellen van de uiteindelijke belastingdruk zeer problematisch is. Het stelsel van belasting op toegevoegde waarde met aftrek van voorbelasting is in principe geheel in lijn met het fiscale neutraliteitsbeginsel. Het fiscale neutraliteitsbeginsel houdt in dat een belasting neutraal dient te zijn in bepaalde verhoudingen. Aangezien één van de hoofddoelen van de Europese Unie het realiseren van een interne markt is en dat het harmoniseren van de omzetbelastingstelsels één van de middelen is om dit doel te bereiken, is het noodzakelijk een zo neutraal mogelijk omzetbelastingstelsel te hebben in de Europese Unie. Een bepaalde btw-behandeling mag niet tot een situatie leiden waarin ondernemers die soortgelijke prestaties verrichten verschillend behandeld worden. Voorts dient de belastingdruk op soortgelijke goederen hetzelfde te zijn ongeacht de lengte van het productie- of distributieproces en ongeacht de herkomst van de goederen. De intenties van de EEG en later de EG en de EU zijn vastgelegd in verdragen. Zo is dit tevens het geval met betrekking tot de doelstelling van het streven naar in eerste instantie een 71 M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2012, p HvJ EG 5 juni 1997, SDC, C-2/95, HvJ EG 13 december 2001, CSC, C-235/00 en HvJ EG 28 oktober 2010, AXA UK plc, C-175/ M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW, Kluwer: Deventer, 1992, p M.E. van Hilten, H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 12 de druk, Kluwer: Deventer, 2010, p

18 gemeenschappelijke markt, en later het streven naar een interne markt. De verdragen hebben steevast aangegeven op welke manier dit dient te geschieden en de intentie tot harmonisatie op het gebied van de omzetbelasting en de wettelijke grondslag voor die harmonisatie, alsook het belang van het fiscale neutraliteitsbeginsel is nog altijd terug te vinden in het VwEU. De Btw-richtlijn kent een reeks vrijstellingen voor prestaties, waarbij voorbelasting die betrekking heeft op die vrijgestelde prestaties niet aftrekbaar is. Het verlies van het aftrekrecht houdt in dat er ofwel belastingaccumulatie optreedt, dan wel sprake is van belastingmatiging. De mogelijkheid tot belastingaccumulatie leidt tot een situatie waarbij belastingheffing niet meer exact evenredig is aan de prijs, wat strijdig is met het fiscale juridische neutraliteitsbeginsel. Tevens werkt dit concurrentieverstorend, daar er sprake kan zijn van ondernemers die exact dezelfde prestaties verrichten, terwijl de prestaties onderhevig zijn aan een verschillende belastingdruk. Voorts is het verlies van het aftrekrecht tegenstrijdig met economische doelstellingen van de Europese Unie: Er is namelijk geen sprake van een optimale allocatie van productiefactoren, doordat het verlies van aftrekrecht de keuze tussen outsourcen en in-house verrichten kan beïnvloeden. Er is geen eenduidige grond voor het verlies van het aftrekrecht bij vrijgestelde prestaties. Het feit dat het Btw-stelsel gemodelleerd is naar het reeds bestaand Franse Btw-stelsel lijkt de enige (prille) achtergrond te zijn. Het feit dat de vrijstellingen voornamelijk betrekking hebben op prestaties die geen of zeer weinig input-btw hebben zou een juister motief kunnen zijn, echter is dit niet meer het geval vandaag de dag. De vrijstelling voor het betalingsverkeer bevindt zich in artikel 135 lid 1 sub d Btw-richtlijn. Relevant voor moderne betalingsmethoden is de vrijstelling voor handelingen betreffende rekeningcourantverkeer, overmakingen en betalingen. De term handelingen betreffende is een redelijk ruim te interpreteren term en het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft invulling moeten geven aan deze term, onder andere in HvJ SDC. Hieruit blijkt dat het in ieder geval moet gaan om handelingen die een afzonderlijk geheel vormen en kenmerkend en essentieel zijn voor de onderhavige handeling. 17

19 Hoofdstuk 3 De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer 3.1 Inleiding De bepaling die de vrijstelling voor het betalingsverkeer inhoudt is een ruim interpreteerbare bepaling. Een eigenschap van een ruim interpreteerbare bepaling is dat er doorgaans veel jurisprudentie aan te pas zal moeten komen, zodat de bepaling in combinatie met het rechtersrecht steeds bijbeent met ontwikkelingen en veranderingen van hetgeen de bepaling betrekking op heeft. Jurisprudentie omtrent de vrijstelling voor het betalingsverkeer gaat voornamelijk over de reikwijdte van de vrijstelling. Dit hoofdstuk zal ingaan op welke gevolgen de jurisprudentie heeft gehad op de reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer. Achtereenvolgens zal HvJ SDC 75 (3.2), HvJ CSC 76 (3.3), HvJ Everything Everywhere 77 (3.4), HvJ Nordea 78 (3.5), Hof Amsterdam, 28 november 2005, nr. 04/1844 (3.6) en UK Court of Appeal Bookit Ltd. 79 (3.7) behandeld worden, waarna afgesloten wordt met een conclusie in paragraaf Reikwijdte financiële vrijstelling ten aanzien van automatiseringsdiensten Inleiding HvJ SDC is een arrest waarbij een prejudiciële beslissing werd verlangd in een geschil tussen Sparekassernes Datacenter (SDC) en het Deense Ministerie van Belastingheffing (Skutteministeriet) over de uitlegging van de vrijstellingen van artikel 13 B sub d onderdelen 3 tot en met 5 van de Zesde Richtlijn (thans artikel 135 lid 1 sub d tot en met sub f Btw-richtlijn). SDC is een Btw-plichtige vereniging. De meeste leden van SDC zijn (spaar)banken. SDC verricht ten behoeve van haar leden en andere cliënten die op haar netwerk aangesloten zijn diensten omtrent betalingstransacties, advies omtrent en handel in waardepapieren, beheer van depots, koopovereenkomsten en kredieten. Verder verricht SDC administratieve werkzaamheden voor haar leden. De activiteiten die SDC verrichtte, geschiedden geheel of gedeeltelijk elektronisch en betroffen activiteiten die de grootste financiële instellingen zelf via hun eigen computercentra verrichten. Een typische dienst van SDC bestond uit een aantal componenten waarbij het geheel de dienst vormde die de banken en de cliënten van de banken verricht wensten te zien. SDC ontving de vergoeding voor de verrichte diensten van de (spaar)banken en niet van de cliënten van die banken. SDC verrichte pas diensten, nadat zij daarvoor opdracht had gekregen van een bank, een cliënt van de bank, of van andere personen die als gevolg van een overeenkomst met de cliënt van de bank transacties, zoals betalingen, mochten eisen. De cliënten van de banken konden pas opdrachten geven aan SDC, zodra zij deze mogelijkheid hadden verkregen van de bank door bijvoorbeeld het uitgeven van een bankpas aan de cliënt van de bank. Hiermee kon de cliënt transacties verrichten, waarbij SDC diensten verrichtte om deze transacties uit te voeren. Een voorbeeld van andere personen die SDC diensten kon laten verrichten was als deze andere personen een machtiging van de cliënt van de bank hadden gekregen tot betaling via automatische incasso. De cliënten en de andere personen gingen echter niet een verbintenis aan met 75 HvJ EG 5 juni 1997, SDC, C-2/ HvJ EG 13 december 2001, CSC Financial Services, C HvJ EG/EU 2 december 2010, Everything Everywhere Ltd., C-276/ HvJ EU 28 juli 2011, Nordea, C-350/ UK Court of Appeal 11 Mei 2006, Bookit Ltd., C3/2005/

20 SDC en de naam van SDC werd zelfs niet meegedeeld aan hen. SDC handelde namelijk in naam van de (spaar)banken. In eerste instantie verklaarde de distriktstoldkammer (het plaatselijke douanekantoor) en de Told- og Skattestyrelse (de douane- en belastingdirectie), in antwoord op vragen van SDC of haar activiteiten vrijgesteld waren, bevestigend. De Momsnaevn (de administratieve beroepsinstantie die bevoegd is inzake BTW) week echter van die verklaring af en besliste dat geen enkele activiteit van SDC onder de vrijstelling viel. Hierop ging SDC in beroep bij het Ostre Landsret (Hooggerechtshof van Oost- Denemarken) welke besloten heeft prejudiciële vragen te stellen naar aanleiding van de procedure Behandeling van de zaak Inleiding Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd om een prejudiciële beslissing gevraagd omtrent in wezen de volgende kwestie: - Dient artikel 135 lid 1 sub d tot en met sub f Btw-richtlijn zo te worden uitgelegd, dat de diensten die aan de banken en hun cliënten worden geleverd door een computercentrum dat is opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de banken te dienen, vrijgesteld zijn van de Btw, wanneer die diensten bijdragen aan de uitvoering van betalingstransacties, advies betreffende en handel in waardepapieren en beheer van depots, koopovereenkomsten en kredieten, en hoofdzakelijk geheel of gedeeltelijk elektronisch worden verricht? 81 Het Hof verwijst allereerst direct naar het feit dat het vaste rechtspraak is dat de bewoordingen waarin de vrijstellingen zijn omschreven, strikt dienen te worden uitgelegd en verwijst zoals wel vaker naar rechtsoverweging 13 van HvJ SUFA. Tevens geeft het Hof aan dat de vrijstellingen autonome communautaire rechtsbegrippen zijn die in het algemene kader van het bij die richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden geplaatst. Voorts stelt het Hof vast dat de bepalingen in kwestie niet enkel grammaticaal geïnterpreteerd kunnen worden, omdat bij vergelijking van verschillende taalversies sprake is van terminologische verschillen omtrent de uitdrukking handelingen betreffende. Het Hof geeft aan dat men voor opheldering van die betekenis moet kijken naar de context waarin de uitdrukking wordt gebruikt en tevens daarbij de structuur van de Btw-richtlijn in acht dient te nemen. In wezen geeft het Hof in rechtsoverweging 21 en 22 aan dat er sprake zal zijn van teleologische interpretatie en systematische interpretatie. Voordat het Hof de onderdelen van de kwestie gaat behandelen, behandelt het eerst de aangevoerde argumenten van beide partijen. Allereerst voert het Deense Ministerie van Belastingheffing aan dat, zouden de activiteiten van SDC onder de vrijstelling vallen, het voor haar onmogelijk zou zijn om elke afzonderlijke dienst van SDC te controleren en deze af te bakenen tussen diensten die niet in de vrijstelling vallen en diensten die wél in de vrijstelling vallen. Het Hof geeft echter aan dat artikel 135 Btw-richtlijn zélf de mogelijkheid geeft om nadere voorwaarden te verbinden aan de toepassing van de vrijstelling als het gaat om een juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen. De afwezigheid van enige nadere voorwaarden in de Deense wet kan niet tot gevolg hebben dat een belastingplichtige het recht op vrijstelling wordt ontzegd. 82 Tenslotte wordt in rechtsoverweging 29 vastgesteld dat de door zowel SDC als door het Deense Ministerie van Belastingheffing aangevoerde argumenten van concurrentievervalsing niet relevant zijn voor de beantwoording van de gestelde prejudiciële vragen. 80 HvJ EG 5 juni 1997, SDC, C-2/95 r.o 1 t/m 15 en V-N 1997/ HvJ EG 5 juni 1997, SDC, C-2/95 r.o HvJ EG 5 juni 1997, SDC, C-2/95 r.o

Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Masterthesis Fiscale Economie Naam: Ruby- Jane de Jong Administratienummer: s505882 Universiteit:

Nadere informatie

Bachelor Thesis Fiscale Economie 2012/2013. De onbelastbare subsidie en het recht op aftrek van voorbelasting.

Bachelor Thesis Fiscale Economie 2012/2013. De onbelastbare subsidie en het recht op aftrek van voorbelasting. Bachelor Thesis Fiscale Economie 2012/2013 De onbelastbare subsidie en het recht op aftrek van voorbelasting. Naam: Guusje Mulders ANR: S. 930486 Faculteit: Economie en bedrijfswetenschappen Studierichting:

Nadere informatie

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT. Het leveringsbegrip in de btw. Atla Simou

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT. Het leveringsbegrip in de btw. Atla Simou MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT Het leveringsbegrip in de btw Atla Simou 1 MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT Het leveringsbegrip in de btw Naam: Atla Simou LLB Studentennummer: 221361 Universiteit van Tilburg

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN TILBURG

UNIVERSITEIT VAN TILBURG UNIVERSITEIT VAN TILBURG Modernisering van de vrijstelling voor betalingsverkeer Onderzoek naar de reikwijdte en toepassing van de vrijstelling ten behoeve van het moderne betalingsverkeer Naam: A.W. Groeneweg

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

HOE NEUTRAAL IS DIT? Naam Studentnr. Begeleider Datum Opleidingsinstituut Opleiding

HOE NEUTRAAL IS DIT? Naam Studentnr. Begeleider Datum Opleidingsinstituut Opleiding Ontbreken van btw-aftrekrecht van gemeenten op de aanlegkosten van gemeenschapsvoorzieningen bij de uitvoering van bestemmingsplannen HOE NEUTRAAL IS DIT? Naam Studentnr. Begeleider Datum Opleidingsinstituut

Nadere informatie

(Niet-)economische activiteiten betreffende aandelen en het recht op aftrek van btw op kosten

(Niet-)economische activiteiten betreffende aandelen en het recht op aftrek van btw op kosten Masterthesis (Niet-)economische activiteiten betreffende aandelen en het recht op aftrek van btw op kosten Naam: Studentnummer: Studierichting: Adres: Thomas Kicken s257722 Fiscale Economie De Vriesstraat

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting:

Aftrek van voorbelasting: 2013 Master Thesis A.W.E.M. Vriends Aftrek van voorbelasting: Houdstermaatschappijen en verkoop van aandelen Naam: Anja Vriends Instelling: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg ANR:

Nadere informatie

Financiële prestaties in de btw

Financiële prestaties in de btw 26 augustus 2016 Financiële prestaties in de btw Een onderzoek naar hoe de btw-vrijstelling zich verhoudt tot financiële prestaties. A. el Amrani TILBURG UNIVERSITY Onder welke omstandigheden vallen prestaties

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Het begrip normale waarde in de omzetbelasting

Het begrip normale waarde in de omzetbelasting Het begrip normale waarde in de omzetbelasting Naam: Mark van Giersbergen ANR: 747703 Studierichting: Fiscaal Recht, accent Indirecte Belastingen Examinatoren: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren Mr. dr. A.J.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

De heer R.J.A.M. Sadée wil ik bedanken voor zijn kritische blik en zijn bijdrage aan het redigeren van mijn scriptie.

De heer R.J.A.M. Sadée wil ik bedanken voor zijn kritische blik en zijn bijdrage aan het redigeren van mijn scriptie. Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt mijn masterscriptie, waarin ik de herzieningsregels in de btw onder de loep neem. Met deze scriptie komt een einde aan mijn zeven jaar durende studententijd waarvan ik

Nadere informatie

Het leerstuk kosten voor gemene rekening

Het leerstuk kosten voor gemene rekening Het leerstuk kosten voor gemene rekening Naam: Imke van der HooftStudierichting: Fiscale economie Administratienummer: 465058 Maand en jaar: December 2011 Samenstelling examencommissie: W.J.C. De Bakker

Nadere informatie

Masterscriptie Fiscale Economie

Masterscriptie Fiscale Economie Masterscriptie Fiscale Economie De behandeling van de aftrek van voorbelasting bij de verkoop van een deelneming getoetst aan het fiscale neutraliteitsbeginsel Naam: H.J.L. van der Sanden Opleiding: Master

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Het aftrekrecht voor handelingen die buiten de werkingssfeer van de btw vallen

Het aftrekrecht voor handelingen die buiten de werkingssfeer van de btw vallen Het aftrekrecht voor handelingen die buiten de werkingssfeer van de btw vallen Een onsamenhangend geheel!? Naam: Jelle Schijvenaars Anr.: 13 57 83 Vak: Masterscriptie 2013-2014 Opleiding: Accent: Instelling:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Wordt er overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel gehandeld? Door Laurens van Drie Nummer: 344531 Begeleider: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidies en de aftrek van voorbelasting binnen de BTW

Subsidies en de aftrek van voorbelasting binnen de BTW Subsidies en de aftrek van voorbelasting binnen de BTW Wat is de invloed van de subsidie voor het recht op aftrek van voorbelasting? Bachelorscriptie Door: Jelle Middelweerd Studentnummer: 400475 Begeleider:

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Het pro rata recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot vaste inrichtingen in de btw

Het pro rata recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot vaste inrichtingen in de btw Het pro rata recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot vaste inrichtingen in de btw Naam: Sjoerd Lensink ANR: 993380 Universiteit: Tilburg University Opleiding: Master Fiscale Economie (Accent

Nadere informatie

Masterscriptie. Fiscaal recht, accent indirecte belastingen

Masterscriptie. Fiscaal recht, accent indirecte belastingen Masterscriptie Fiscaal recht Accent indirecte belastingen De btw-behandeling van niet marktconforme vergoedingen bij transacties tussen gelieerde partijen Naam: Vera van den Munckhof Studierichting: Administratienummer:

Nadere informatie

Bachelorthesis. Invulling van het begrip gebruikt voor belaste handelingen binnen het recht op aftrek van voorbelasting.

Bachelorthesis. Invulling van het begrip gebruikt voor belaste handelingen binnen het recht op aftrek van voorbelasting. Bachelorthesis Invulling van het begrip gebruikt voor belaste handelingen binnen het recht op aftrek van voorbelasting Naam : Thomas Heuten Studierichting : Fiscale Economie Administratienummer : 961322

Nadere informatie

De toepasbaarheid van subjectiviteit

De toepasbaarheid van subjectiviteit De toepasbaarheid van subjectiviteit - Een onderzoek naar de rol van subjectieve elementen binnen de btw - Masterthesis Fiscale Economie - Universiteit van Tilburg Naam: Studierichting: R.J. (Ronald) van

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

De integratieheffing goed geïntegreerd in de Wet OB 1968?

De integratieheffing goed geïntegreerd in de Wet OB 1968? Universiteit van Tilburg School of Economics and Management Fiscale economie Masterthesis: De integratieheffing goed geïntegreerd in de Wet OB 1968? Een onderzoek naar de implementatie van artikel 18 onderdeel

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 17, lid 5, derde alinea Recht op aftrek van voorbelasting Goederen en diensten die zowel voor belastbare als voor vrijgestelde

Nadere informatie

Bachelor thesis. Welke invloed hebben onbelastbare subsidies op het recht op aftrek van voorbelasting? Michelle Stok Administratienummer:

Bachelor thesis. Welke invloed hebben onbelastbare subsidies op het recht op aftrek van voorbelasting? Michelle Stok Administratienummer: Bachelor thesis Welke invloed hebben onbelastbare subsidies op het recht op aftrek van voorbelasting? Naam: Michelle Stok Administratienummer: 885855 Studierichting: Fiscale Economie Datum: november 2012

Nadere informatie

Vouchers en de btw. Een interpretatie van de btw-behandeling van vouchers in het licht van het neutraliteitsbeginsel

Vouchers en de btw. Een interpretatie van de btw-behandeling van vouchers in het licht van het neutraliteitsbeginsel Vouchers en de btw Een interpretatie van de btw-behandeling van vouchers in het licht van het neutraliteitsbeginsel Naam: Cleo Frencken Studierichting: Fiscaal Recht met accent indirecte belastingen Administratienummer:

Nadere informatie

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 i Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 Edelhoogachtbaar College, De uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 6 december 2012, nr. 11 / 04103, betreft de X in geschil zijnde vraag of belanghebbende,

Nadere informatie

Utrecht 21 april 2015

Utrecht 21 april 2015 Utrecht 21 april 2015 ONDERWERPEN Algemene inleiding BTW verschuldigd over subsidies? Invloed van subsidies op de aftrek van BTW KARAKTER VAN DE BTW Belast het verbruik door consument / eindverbruiker

Nadere informatie

Hoe objectief is objectief?

Hoe objectief is objectief? Een onderzoek naar de rol van subjectieve elementen binnen de btw en de OVB en de specifieke bepaling van samenloopvrijstelling Masterthesis Fiscaal Recht Tilburg University Naam: Sheyda Zaker Studierichting:

Nadere informatie

Hoe kan er in de omzetbelasting een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen economische activiteiten en niet-economische activiteiten?

Hoe kan er in de omzetbelasting een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen economische activiteiten en niet-economische activiteiten? BACHELOR THESIS Hoe kan er in de omzetbelasting een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen economische activiteiten en niet-economische activiteiten? Naam: Anr: Studierichting: Datum: Begeleider:

Nadere informatie

Bachelor Thesis. De reikwijdte van de btw-vrijstelling van artikel 135 lid 1 onderdeel d Btwrichtlijn in verhouding tot moderne betalingsvormen

Bachelor Thesis. De reikwijdte van de btw-vrijstelling van artikel 135 lid 1 onderdeel d Btwrichtlijn in verhouding tot moderne betalingsvormen Bachelor Thesis De reikwijdte van de btw-vrijstelling van artikel 135 lid 1 onderdeel d Btwrichtlijn in verhouding tot moderne betalingsvormen Marit Verstappen Studierichting: Fiscale economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.12.2009 COM(2009)668 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven

Nadere informatie

De medische vrijstelling van voldoende kwaliteit?

De medische vrijstelling van voldoende kwaliteit? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterthesis De medische vrijstelling van voldoende kwaliteit? Een onderzoek naar de verhouding van de medische vrijstelling in

Nadere informatie

Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer

Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer Door: N. Tanouti M. Sc. 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Belastingplicht van houdstermaatschappijen bij

Nadere informatie

Bob Appels. 1b. Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding

Bob Appels. 1b. Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding Bob Appels ANR: 238248 Recht op aftrek van voorbelasting Is aftrek van voorbelasting, drukkende op aangeschafte investeringsgoederen toegestaan indien deze goederen direct bedoeld zijn voor gratis gebruik

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Vertaling C-560/11-1 Zaak C-560/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 november 2011 Verwijzende rechter: Commissione tributaria provinciale di

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Grond versus Gebouw. een toetsing op neutraal terrein

Grond versus Gebouw. een toetsing op neutraal terrein Grond versus Gebouw een toetsing op neutraal terrein Naam: Rob van Praat Studentnummer: 524828 E mailadres: rob@vanpraat.com Universiteit: Universiteit van Tilburg Faculteit: Economie en Bedrijfswetenschappen

Nadere informatie

De huidige en toekomstige behandeling van de plaats van elektronische dienst in B2Cverhoudingen

De huidige en toekomstige behandeling van de plaats van elektronische dienst in B2Cverhoudingen 01011100110 De huidige en toekomstige behandeling van de plaats van elektronische dienst in B2Cverhoudingen G.W.M. Dekkers Studentnummer: 316419 Master Fiscaal recht accent indirecte belastingen Afstudeerdatum:

Nadere informatie

De tarieven in de omzetbelasting

De tarieven in de omzetbelasting Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De tarieven in de omzetbelasting Waar wordt het onderscheid gemaakt voor het hoge/lage tarief? Zijn deze tarieven in de omzetbelasting

Nadere informatie

De vaste inrichting en de plaats van dienst in de btw

De vaste inrichting en de plaats van dienst in de btw De vaste inrichting en de plaats van dienst in de btw Biedt de Uitvoeringsverordening een oplossing tegen dubbele (non) heffing? Masterthesis Fiscale Economie Naam: E.J.M. Rood Studie: Fiscale Economie

Nadere informatie

HET GEDIGITALISEERDE GOED IN DE OMZETBELASTING -EEN WELKOME AFSPLITSING VAN DE ELEKTRONISCHE DIENST-

HET GEDIGITALISEERDE GOED IN DE OMZETBELASTING -EEN WELKOME AFSPLITSING VAN DE ELEKTRONISCHE DIENST- HET GEDIGITALISEERDE GOED IN DE OMZETBELASTING -EEN WELKOME AFSPLITSING VAN DE ELEKTRONISCHE DIENST- Tilburg 30/04/2014 J. van Huijstee Masterscriptie Fiscaal Recht Accent indirecte belastingen Administratienummer:

Nadere informatie

Bachelor Thesis Fiscale Economie

Bachelor Thesis Fiscale Economie Bachelor Thesis Fiscale Economie Heeft een belastingplichtige recht op aftrek van de voorbelasting die hij heeft voldaan over de verwerving van investeringsgoederen die bestemd zijn voor gratis gebruik

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

(verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële beslissing)

(verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële beslissing) Downloaded via the EU tax law app / web Zaak C?40/09 Astra Zeneca UK Ltd tegen Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast Samenvatting Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

De toekomst van de omzetbelasting: Bestemmingslandbeginsel?!

De toekomst van de omzetbelasting: Bestemmingslandbeginsel?! Masterthesis Fiscale Economie Accent indirecte belastingen De toekomst van de omzetbelasting: Bestemmingslandbeginsel?! Auteur: H.J.R.M. Vesseur BSc ANR: S342096 Afstudeerrichting: Master Fiscale Economie,

Nadere informatie

Doorbelasten van kosten

Doorbelasten van kosten Doorbelasten van kosten - Wat zijn de btw-gevolgen? - Tilburg University Masterscriptie Fiscaal Recht (Accent Indirecte Belastingen) Naam : M.H. (Marisa) Hut Studentnummer : 50 97 99 Datum verdediging

Nadere informatie

De btw-gevolgen van een samenwerking in de (semi)publieke sector

De btw-gevolgen van een samenwerking in de (semi)publieke sector De btw-gevolgen van een samenwerking in de (semi)publieke sector In hoeverre dient, gelet op het fiscale neutraliteitsbeginsel, het aangaan van een samenwerking binnen de (semi)publieke sector te leiden

Nadere informatie

Kosten voor gemene rekening

Kosten voor gemene rekening Bachelor scriptie - Fiscale economie Kosten voor gemene rekening De verhoudingen binnen de omzetbelasting Tilburg University Naam: Sijmen Blommers ANR.: 731548 Examencommissie: W.J.C. de Bakker Datum:

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap

De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap Rashmi Gangaram Panday 5606306 Semester 2, studiejaar 2008/2009 Juli 2009 Bachelorscriptie Begeleider : dhr. mr. drs. W.A.P.

Nadere informatie

Eiseres heeft op haar aangifte voor het eerste kwartaal van omzetbelasting voldaan.

Eiseres heeft op haar aangifte voor het eerste kwartaal van omzetbelasting voldaan. Rechtbank Haarlem 5 oktober 2010, nrs. 09/3619 en 09/3620 Uitspraak RECHTBANK HAARLEM Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer Zaaknummers: AWB 09/3619 en AWB 09/3620 Uitspraakdatum: 5 oktober

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER EEN HERZIENING VAN DE BESTAANDE BTW-REGELGEVING OVER PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 6 april 1995 *

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 6 april 1995 * BLP GROUP ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 6 april 1995 * In zaak C-4/94, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de High Court of Justice, Queen's Bench Division, in

Nadere informatie

De vergoeding in natura en het neutraliteitsbeginsel

De vergoeding in natura en het neutraliteitsbeginsel De vergoeding in natura en het neutraliteitsbeginsel Een beoordeling van de neutrale behandeling bij transacties met een vergoeding in natura. Student: Administratienummer: Faculteit: Studie: Meike Rijnders

Nadere informatie

Verhuurd pand algemeenheid van goederen?!

Verhuurd pand algemeenheid van goederen?! Verhuurd pand algemeenheid van goederen?! Een onderzoek naar de reikwijdte van artikel 31 na het arrest van 6 juni 2008 Naam: T.G.J. van Burgel Adres: Molenstraat 11 Postcode/plaats: 4286 AP Almkerk Telefoonnummer:

Nadere informatie

Wetswijziging 1 januari 2015 omtrent de plaats van dienst bij telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten.

Wetswijziging 1 januari 2015 omtrent de plaats van dienst bij telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Wetswijziging 1 januari 2015 omtrent de plaats van dienst bij telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Bachelor thesis Tilburg University Naam: Cas Leermakers Administratienummer: 615815 Opleiding:

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Masterscriptie fiscale economie

Masterscriptie fiscale economie Nadruk verboden Masterscriptie fiscale economie De behandeling van onroerende zaken in de Wet op de omzetbelasting 1968 Moeten onroerende zaken in de Wet op de omzetbelasting 1968 anders worden behandeld,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Probleemstelling Verantwoording van het onderzoek 6. Hoofdstuk 2 De Btw-richtlijn 7

Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Probleemstelling Verantwoording van het onderzoek 6. Hoofdstuk 2 De Btw-richtlijn 7 Het BUA en de Btw-richtlijn Laura Philippen S404458 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Probleemstelling 6 1.3 Verantwoording van het onderzoek 6 Hoofdstuk 2 De Btw-richtlijn 7

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie?

Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? Door: Chantal Waage 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 2 Onderwijsvrijstelling Blz 4 2.1

Nadere informatie

De behandeling van elektronische diensten in de btw. Yentl Delahaije ANR: Masterthesis Fiscale Economie Begeleider: Mr. S.B.

De behandeling van elektronische diensten in de btw. Yentl Delahaije ANR: Masterthesis Fiscale Economie Begeleider: Mr. S.B. De behandeling van elektronische diensten in de btw Yentl Delahaije ANR: 674951 Masterthesis Fiscale Economie Begeleider: Mr. S.B. Cornielje Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Tijdige aftrek van voorbelasting een hele opgaaf!

Tijdige aftrek van voorbelasting een hele opgaaf! Tijdige aftrek van voorbelasting een hele opgaaf! Naam: P.W.G.M. Zwartkruis Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: 364154 Afstudeerdatum: 28 augustus 2012 Examencommissie: Prof. Dr. H.W.M.

Nadere informatie

Verkoop van een deelneming: een prestatie voor de btw?

Verkoop van een deelneming: een prestatie voor de btw? Verkoop van een deelneming: een prestatie voor de btw? Naam: Kevin van Maasdam Telefoonnummer: 06-53747772 Adres: Anjelierstraat 31 4461 PP Goes Universiteit: Universiteit van Tilburg Opleiding: Fiscale

Nadere informatie

Meten met twee maten

Meten met twee maten Meten met twee maten De btw-gevolgen van transfer pricing M.M.F.A. de Hond LLB Studentnummer: S764497 Master fiscaalrecht accent indirecte belastingen Afstudeerdatum: 18 januari 2012 Examencommissie: Prof.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT De kwalificatie van kunstgrasvelden in de btw Naam: David Huybens Studierichting: Fiscaal Recht Administratienummer: 1235974 Datum: 26 maart 2014 Examencommissie: D. Euser

Nadere informatie

Economische en niet-economische activiteiten en de gevolgen daarvan voor het recht op aftrek van voorbelasting

Economische en niet-economische activiteiten en de gevolgen daarvan voor het recht op aftrek van voorbelasting ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterscriptie Economische en niet-economische activiteiten en de gevolgen daarvan voor het recht op aftrek van voorbelasting Naam student: Onur

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Het begrip nieuw onroerend goed in de btw

Het begrip nieuw onroerend goed in de btw Master thesis Het begrip nieuw onroerend goed in de btw Naam: Saskia Huizer ANR: s.750356 Studie: Fiscaal Recht Accent: Indirecte Belastingen Afstudeerdatum: 25 april 2012 Examencommissie: Prof. dr. H.W.M.

Nadere informatie

De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt?

De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? Door: Mw. drs. S. van de Snepscheut 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk 2 De aftrek van voorbelasting Blz. 3 2.1 Nederlandse wetgeving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Vertaling C-208/15-1 Datum van indiening: 5 mei 2015 Verwijzende rechter: Zaak C-208/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Kúria (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Gevolgen wijziging aftrekbeperking artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Toegespitst op (deels) gesubsidieerde instellingen

Gevolgen wijziging aftrekbeperking artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Toegespitst op (deels) gesubsidieerde instellingen Gevolgen wijziging aftrekbeperking artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Toegespitst op (deels) gesubsidieerde instellingen Elise Braas Studentnummer: 0563390 President Steynstraat 12 1091 NC

Nadere informatie

ECONOMISCHE ACTIVITEIT:

ECONOMISCHE ACTIVITEIT: ECONOMISCHE ACTIVITEIT: DE EXPLOITATIE VAN EEN (ON)LICHAMELIJKE ZAAK OM ER DUURZAAM OPBRENGST UIT TE VERKRIJGEN Door: Mr. drs. J.R. Vollering 2013/2014 1 INHOUDSOPGAVE LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN...

Nadere informatie

Wetswijziging medische vrijstelling

Wetswijziging medische vrijstelling Wetswijziging medische vrijstelling Naam: Gaspard Schyns ANR: 727494 Begeleidster: Esther Bakker Instituut: Faculteit der Economie en Management, Universiteit van Tilburg Datum: 18 april 2013 Afkortingenlijst

Nadere informatie

Een bouwterrein in de zin van de BTW

Een bouwterrein in de zin van de BTW Een bouwterrein in de zin van de BTW Naam: Conny Peters Adres: Grote Loef 13 6581 JE Malden Telefoon: 06-49394131 Studie: Fiscaal Recht ARN: 987526 Datum: 13 september 2010 Examinator: mr. dr. A.J. van

Nadere informatie

Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld?

Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld? Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld? Door: Sam Williams 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERMOGENSETIKETTERING VOOR RECHTSPERSONEN?

VERMOGENSETIKETTERING VOOR RECHTSPERSONEN? VERMOGENSETIKETTERING VOOR RECHTSPERSONEN? Naam Petra de Waal Adres Albert Schweitzerstraat 15 Postcode en woonplaats 6836 LA Arnhem Telefoonnummer 06 4251 6878 e-mail adres p.dewaal@uvt.nl Universiteit

Nadere informatie

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International 2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit.

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Vertaling C-219/13-1. Zaak C-219/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Korkein hallinto-oikeus (Finland) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Vertaling C-219/13-1. Zaak C-219/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Korkein hallinto-oikeus (Finland) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö Vertaling C-219/13-1 Datum van indiening: Zaak C-219/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 25 april 2013 Verwijzende rechter: Korkein hallinto-oikeus (Finland) Datum van de verwijzingsbeslissing: 22

Nadere informatie