1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5"

Transcriptie

1 JA ARVERSLAG 2011

2

3 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs skvr producten binnenschools Het Stedelijk Cultuurtraject: kennismaken met kunst en cultuur Leerlijnen cultuureducatie PO: KunstID en IKEI Kort kennismaken met cultuureducatie: KunstActief Voortgezet onderwijs (VO) en MBO MBO: Young Stage Scholing van docenten in het onderwijs 11 brassbandschool 3 KuNSTEDuCATIE BuITENSChOOLS kunsteducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen in de vrije tijd de skvr kunstscholen: les- en Cursusaanbod De Muziekschool De Schrijversschool De Theaterschool De Dansschool De Vrije Academie Rotterdam (VAR) De BeeldFabriek bijzondere trajecten in de vrije tijd Talentontwikkeling Innovatie Feyenarts Kaderopleiding Werelddans / Internationale dans Open podium: Fanatics Wijkactiviteiten Maatwerkactiviteiten op basis van externe vraag ondersteuning amateurkunst Activiteiten SKVR kunstscholen 22 4 KENNISCENTRum CuLTuuREDuCATIE ROTTERDAm organisatie producten en diensten Informatie en advies Deskundigheidsbevordering & Summerschool Begeleiding scholen Expertmeetings, kenniskringen, weblog Onderzoek Omvorming Cultuurtraject 27

4 4 SKVR JAARVERSLAG pr, marketing, COmmuNICATIE EN KLANTENSERVICE pr en marketing activiteiten onderzoek klantenservice interne CommuniCatie kcr 33 6 BEDRIJfSVOERING personeel & organisatie Arbeidsvoorwaarden Afvloeiingsregeling Opleiden en ontwikkelen (employability) Organisatieontwikkeling Freelance medewerkers Verzuim Formatie automatisering E-dienstverlening Investeringen in automatisering Software Wireless internet FinanCiën en administratie Afschaffen incasso s Controle belastingdienst Rapportages Begroting FaCilitaire zaken Balies en beheer huisvesting Huisvesting Onderhoud gebouwen 41 7 BESTuuR, TOEzIChT EN zeggenschap bestuurssamenstelling skvr per 31 december raad van toezicht ondernemingsraad (or) 44 financieel JAARVERSLAG 45 BIJLAGEN - KENGETALLEN 49 bereikcijfers skvr personeelsopbouw organogram 52 huisvesting skvr COLOfON 53

5 1.INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 het verslagjaar 2011 was voor skvr een jaar van stabiliteit en groei. de problemen waarmee we tijdens het begin van de lopende cultuurplanperiode werden geconfronteerd, hebben we inmiddels grotendeels opgelost. de begrotingstekorten zijn weggewerkt; één jaar eerder dan voorzien in het skvr herstelplan er zijn aanzienlijke besparingen en verschuivingen gerealiseerd zonder dat de prestaties wezenlijk zijn teruggelopen. de vermogenspositie is aanmerkelijk verbeterd. voor het eerst in tijden is er sprake van een positief eigen vermogen. de in 2010 ingezette reorganisatie werd najaar 2011 afgerond. hiermee is de stuurbaarheid en efficiency van de organisatie verbeterd. INhOuDELIJKE GROEI In 2011 kwam er meer focus op het onderwijs. We konden snel reageren met mooie producten in relatie tot het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid Beter Presteren. Denk hierbij aan ons product Taalateliers. Er is geld vrijgemaakt waarmee we nieuwe initiatieven en innovatieve producten konden ontwikkelen. We hebben ons succesvolle programma IKEI weten uit te breiden naar het VO (High School Music) en we lanceerden onze eerste online cursus gitaar. De talentenklassen in alle disciplines zijn uitgebreid, er zijn meer wijkmuziekscholen bijgekomen. We voeren meer maatwerkactiviteiten uit op commerciële basis en zorgden voor meer podium- en presentatie activiteiten voor onze amateurs. Ook vierden we in 2011 het eerste lustrum van de Talentenroute van de Dansschool. KCR Begin 2011 opende het Kenniscentrum Rotterdam haar deuren. Dit vierden we in de Rotterdamse Schouwburg met een stevig introductieprogramma. KCR liet hier zien wat zij culturele instellingen, scholen en opleidingen gaat brengen: een platform waar kennis, contact en samenspel wordt gecreëerd door en voor alle betrokkenen. In de loop van het jaar organiseerde KCR enkele succesvolle lokale en landelijke netwerk- en expertmeetings en debatten. In 2012 bereiden we de ontvlechting en verzelfstandiging van KCR verder voor. ROTTERDAm BuILDING De verhuizing naar de centrale locatie Rotterdam Building bracht ons niet alleen financiële voordelen, het geeft SKVR ook meer exposure. Met ruim 1000 bezoekers per dag brengen we meer dynamiek in de binnenstad. In samenwerking met de eigenaar van het Rotterdam Building en Bureau Binnenstad van de gemeente werkte SKVR aan het plintproject Rotterdam Building. Met het verlevendigen van de plint van het gebouw wil SKVR een bijdrage leveren aan het gemeentelijke plintenbeleid en een positieve impuls geven aan de directe omgeving. Medio 2012 zullen de resultaten zichtbaar zijn.

6 ROTTERDAm: cultuureducatie-hoofdstad Aan onze kernwaarden veranderde in 2011 niets. SKVR wil zoveel mogelijke (jonge) Rotterdammers verbinden met kunst en cultuur. SKVR positioneert zich midden in de samenleving en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van iedere Rotterdammer tot cultureel burger. Rotterdam wordt cultuureducatie-hoofdstad van Nederland genoemd. We zijn er trots op dat we daaraan in 2011 een bijdrage hebben geleverd en Rotterdammers met cultuureducatie in contact hebben mogen brengen. CuLTuurpLAN Verslagjaar 2011 was voor SKVR een belangrijk jaar, waarin veel tijd werd besteed aan de voorbereidingen van het nieuwe SKVR Cultuurplan Begin 2011 bogen we ons over de missie en herpositioneringvraagstukken aan de hand van verschillende toekomstscenario s. Na de zomer ontvingen wij van de gemeente Rotterdam de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid. Eind 2011 leverden wij een nieuw meerjaren beleidsplan op waarin we invulling geven aan de bezuinigingsopdracht en een nieuw uitdagend beleid formuleerden. Zo geven wij een nieuwe invulling aan het concept van een basisvoorziening voor kunst- en cultuureducatie voor de stad. SKVR blijft na 2012 staan voor het betaalbaar en bereikbaar houden van kunsteducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. SKVR is als basisvoorziening mede verantwoordelijk voor een stadsbreed en gevarieerd afgewogen aanbod op het gebied van actieve kunstbeoefening, waarbij we nauw samenwerken met partners in het veld. Tot slot Het afgelopen jaar is ontzettend hard gewerkt om het positieve resultaat van stabiliteit en groei te bereiken. Voor de afronding van het herstelplan hebben de medewerkers van SKVR zich tot het uiterste ingezet. Bovendien hebben we daarnaast een nieuw meerjarenbeleidsplan weten te schrijven waar we trots op kunnen zijn. Ik bedank hiervoor alle medewerkers van SKVR, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Ondernemingsraad. Ocker van Munster Directeur SKVR, 23 maart 2012

7 2.CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS skvr heeft in 2011 haar focus nog sterker gelegd op cultuureducatie in het onderwijs, zowel het primair (po) als het voortgezet onderwijs (vo). vanuit de zes verschillende skvr kunstscholen is zowel een eerste kennismaking met kunst en cultuur, als de inzet op brede talentontwikkeling belegd in verschillende activiteiten. het kenniscentrum Cultuureducatie rotterdam (kcr) versterkt vanuit skvr de rotterdamse scholen en het culturele veld met een uitgebreid programma gericht op kennisuitwisseling, advies en begeleiding en deskundigheidsbevordering. de activiteiten van kcr in 2011 worden apart beschreven in hoofdstuk CuLTuuREDuCATIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN het ONDERwIJS De introductie van het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid Beter Presteren in februari 2011 betekende verandering van focus voor een groot aantal scholen. Het behalen van hogere scores op het gebied van rekenen en taal staat centraal. Dit had invloed op de samenwerking tussen SKVR en het onderwijs. Scholen dienen middelen voor leertijduitbreiding (voorheen middelen voor brede school) van de gemeente Rotterdam gericht in te zetten voor de verbetering van de resultaten. In hun aanvragen voor deze middelen moeten scholen duidelijk kunnen aangeven hoe zij tot verhoging van prestaties komen. Waar voorheen iedere school een brede school kon worden, werden in 2011 de middelen voor leertijdverlenging aan een beperkter aantal scholen verstrekt. Voor SKVR zijn de gevolgen van het nieuwe beleid vooral voelbaar in de uitvoering van activiteiten in het VO. Het aantal aanvragen naar activiteiten daalde. In het PO groeide in 2011 het aantal scholen waarmee intensief wordt samengewerkt, maar veranderde de vraag van scholen SKVR producten BINNENSChOOLS Foto boven: taalatelier Foto onder: kunst idee theater het STEDELIJK CuLTuuRTRAJECT: KENNISmAKEN met KuNST EN CuLTuuR Het nieuwe onderwijsbeleid heeft in het verslagjaar geen grote gevolgen gehad voor de deelname aan het Cultuurtraject voor PO en VO. Er blijft grote behoefte aan een eerste kennismaking met kunst en cultuur en de culturele instellingen in Rotterdam. Alle SKVR Kunstscholen voeren programma s uit in het Cultuurtraject. Meestal betreft dit een samenwerking met een culturele instelling, waarbij het actieve onderdeel, de workshop, wordt uitgevoerd door docenten van SKVR. Vooruitlopend op de toekomstige verzelfstandiging van KCR is de regie van het Cultuurtraject in oktober 2011 ondergebracht bij KCR. Zo kan op stedelijk niveau nieuw samenspel ontstaan tussen de meer dan 40 verschillende culturele partners. Hierover meer in hoofdstuk 4.

8 8 SKVR JAARVERSLAG 2011 CultuurtrajeCt jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag 2010 PO VO Totaal Ook in 2011 bood SKVR de landelijke filmprogramma s Klassefilm (PO) en Moviezone (VO) aan (ontwikkeld door Eye Film Instituut Nederland). Deze losse programma s werden voorheen aangeboden binnen het Cultuurtraject. Het zijn schoolvoorstellingen die klassikaal bezocht worden. SKVR treedt op als bemiddelaar voor Eye Film Instituut Nederland in Rotterdam. jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag 2010 Concert ieder kind een instrument Klassefilm Moviezone LEERLIJNEN CuLTuuREDuCATIE po: KuNSTID EN IEDER KIND EEN INSTRumENT (IKEI) SKVR ontwikkelde de afgelopen jaren de cultuureducatie programma s KunstID en IKEI, programma s voor de verlengde leertijd in het PO. Voor beide programma s werden leerlijnen ontwikkeld. In 2011 werd samengewerkt met meer dan 30 scholen waarbij per week zo n 400 uur cultuuronderwijs in een bepaalde kunstdiscipline deel uitmaakte van het reguliere onderwijsprogramma voor leerlingen. Er werden niet alleen kunstvakvaardigheden geoefend, ook het vergroten van creatieve vaardigheden, sociale competenties en leren presenteren maakt bij alle kunstdisciplines deel uit van de leerlijnen. Aan KunstID werd een nieuw programma toegevoegd: Taalateliers. In Taalateliers wordt creatief schrijven gekoppeld aan beeldende vorming. Bij de introductie van het programma in maart 2011 werd het door basisscholen voor meer dan 70 groepen aangevraagd. Hieruit bleek een duidelijke behoefte bij scholen om niet alleen aan te sluiten bij het nieuwe onderwijsbeleid, maar ook om cultuureducatie een plek te geven in het onderwijscurriculum. Taalateliers wordt in 2012 jaar verder ontwikkeld en uitgebreid met de disciplines dans en theater. kunst id jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag

9 CULTUUREDUCATIE BINNENSCHOOLS 9 BIJ SChOLEN BLEEK EEN DuIDELIJKE BEhOEfTE Om CuLTuuR- EDuCATIE EEN plek TE GEVEN IN het ONDERwIJSCuRRICuLum IKEI is een binnenschoolse leerlijn voor instrumentale muziekeducatie. Het is een programma dat stedelijk wordt ingezet in het kader van leertijdverlenging. In groep 1 t/m 4 wordt gestart met zang in de klas, waarbij groep 4 wordt voorbereid op instrumentale lessen. Groep 5 en 6 krijgen een programma met wekelijkse lessen op een instrument. Er zijn homogene klassen (strijkers of blazers) en heterogene klassen (gemengd instrumentarium). IKEI richt zich specifiek op scholen in wijken met een lage score op de sociale index, waar kinderen niet vanzelfsprekend een muziekinstrument leren bespelen. IKEI werd in 2011 uitgebreid van 14 naar 18 scholen. In 2010 werd door het Fonds Cultuurparticipatie aan de Muziekcoalitie subsidie toegekend voor het implementeren van een doorlopende leerlijn muziek in het onderwijs. Onderdeel van dit plan is de doorontwikkeling van IKEI voor groepen 7 en 8 (schoolkoor/schoolorkest) en een workshopprogramma voor het voortgezet onderwijs, dat als pilot op twee scholen heeft gedraaid met deelname van zes groepen. De uitvoering van het project startte in 2010 en loopt door tot en met halverwege ikei po & vo jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag KORT KENNISmAKEN met CuLTuuREDuCATIE: KuNSTACTIEf KunstActief is het kennismaken met een kunstdiscipline op school. Het gaat hier om korte lessenseries in alle disciplines. In 2010 is dit product al selectief aangeboden aan de scholen: de focus van het Team Onderwijs ligt op langdurige samenwerkingsverbanden met scholen (in samenwerking met KCR), waarbij de doelstelling het verankeren van cultuureducatie in de school is. Dit programma is daarom in 2011 verder afgebouwd. kunstactief jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag VOORTGEzET ONDERwIJS (VO) EN mbo In het VO drukte het nieuwe onderwijsbeleid het aantal aanvragen naar cultuureducatie. Ook verloor een aantal scholen waarmee werd samengewerkt hun brede school subsidie en daarmee de middelen om cultuureducatie in te kopen. Een aantal VO scholen koos er voor zich te profileren met kunst en cultuur. Deze scholen werden begeleid door KCR (zie hoofdstuk 4) en SKVR voerde onderdelen uit van de jaarprogrammering. SKVR kreeg de mogelijkheid om voor het VO een variant van IKEI te ontwikkelen die aansluit bij jongeren. De Muziekschool ontwikkelde High School Music. Leerlingen op een aantal VMBO praktijkscholen kregen les in DJ en Scratch.

10 10 SKVR JAARVERSLAG 2011 In het MBO waren in de tweede helft van 2011 bezuinigingen al voelbaar. Door ROC Zadkine werden meer losse workshops aangevraagd en minder lessenseries. Het aantal leerlingen dat deelnam aan een workshop steeg, maar het aantal gemaakte contacturen bleef ongeveer gelijk aan De verwachting is dat het aantal contacturen in 2012 iets zal dalen onder druk van bezuinigingen. De vraag om met cultuureducatie aan te sluiten bij de ontwikkeling van burgerschapscompetenties bleef ongewijzigd. Opvallend was de grote vraag naar workshops op het gebied van styling en mode. Om de vaardigheden van leerlingen van een aantal opleidingen uit te breiden en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, werd door SKVR invulling gegeven aan twee minoren: de minor media begeleider door de BeeldFabriek en de minor workshop assistent dans door de Dansschool. De Theaterschool verzorgde op aanvraag studio s theater waarin door jongeren een voorstelling werd gemaakt onder begeleiding van professionals. De eindpresentatie was een groot succes. mbo jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag mbo: YOuNG STAGE Young Stage kon zich in 2011 verheugen op de 11de editie. Zes getalenteerde spelers maakten drie producten die voor leerlingen van het VO gemaakt werden. Ten eerste een kort interdisciplinair spektakel waarbij het vooral ging om het enthousiasmeren van scholieren. Verder de voorstelling Wat Doe jij? Dit is inspringtheater waarbij scholieren werden aangesproken op hun sociale competenties. En de grote voorstelling Memory waarbij leerlingen na afloop ook diverse workshops konden volgen om hun eigen talent verder te ontwikkelen. Interessant waren de Young Stage studio s waarbij jongeren konden doorstromen na het zien van de voorstelling. Tijdens de studio s werken de jongeren aan hun eigen vaardigheden die altijd uitmonden in een presentatie. Foto boven: voorstelling memory, Young stage Foto onder: presentatie Young stage studio s

11 CULTUUREDUCATIE BINNENSCHOOLS SChOLING VAN DOCENTEN IN het ONDERwIJS Het werken in het onderwijs is een vak apart en voortdurend in ontwikkeling. Kunstvakopleidingen leiden hun studenten nog niet voldoende op om adequaat aan de slag te kunnen gaan op Rotterdams scholen. SKVR besteedde daarom ook in 2011 aandacht aan scholing en begeleiding van vaste en freelance docenten. Voor het werken met leerlijnen in verlengde leertijd in het PO werden 4 verplichte studiedagen georganiseerd; de laatste in samenwerking met KCR. Ook werd een studiedag georganiseerd over het werken met jongeren in VO en MBO. Tijdens de Summerschool 2011 konden vaste en freelance docenten een keuze maken uit verschillende workshops ter ondersteuning in hun werk in het onderwijs. Vanuit de vraag van Codarts bachelor opleiding docent dans, ontwikkelde de Dansschool in samenwerking met KCR modules cultuureducatie als inleiding op de onderwijsstages binnen het curriculum van de opleiding. onderwijs totaal bereik jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag 2010 PO VO / MBO Totaal totaal dcu s PO VO / MBO Totaal

12 12 SKVR JAARVERSLAG 2011

13 3.KuNSTEDuCATIE BuITENSChOOLS 13 skvr is aanbieder van kwalitatieve kunsteducatie in de vrije tijd, van vioollessen tot beeldhouwcursussen in rotterdam. het aanbod is gericht op elke rotterdammer die kunstzinnige vaardigheden wil aanleren. het actief of receptief beoefenen van kunst in de vrije tijd draagt bij aan het algemene welzijn van mensen en levert een bijdrage aan hun creatieve ontwikkeling. actieve kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie, zowel artistiek als cognitief, sociaal en emotioneel. persoonlijke ontwikkeling, beleving, ontmoeting en betekenisgeving zijn belangrijke drijfveren voor mensen om te kiezen voor kunsteducatie in de vrije tijd. 3.1 KuNSTEDuCATIE VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLwASSENEN IN DE VRIJE TIJD Het aanbod van SKVR omvat naast lessenseries (van beginners tot gevorderden en specialistisch) deelname aan producties en ensembles. Optreden en exposeren zijn onlosmakelijk verbonden met het leren beoefenen. Niet alleen wordt het vak technisch geleerd, maar podiumervaring draagt wezenlijk bij aan de beleving van de discipline. Als onderdeel van het leerproces, waarbij cursisten werk laten zien en horen, stellen zij zich open voor de reactie van anderen. Hetzelfde geldt voor het kennis nemen van kunst van professionele kunstenaars. Door het verwerven van kennis groeit de waardering voor en beleving van het eigen werk en dat van anderen. Het werken met professionele kunstenaars fungeert als inspiratiebron. Veel cursussen voorzien in een bezoek aan een tentoonstelling of voorstelling. SKVR staat pal voor bereikbaarheid en betaalbaarheid van kunsteducatie voor alle lagen van de Rotterdamse bevolking. Het decentraal en zonder financiële drempels aanbieden maakt cultuur(onderwijs) letterlijk bereikbaar, vooral voor kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend met kunsten cultuureducatie in aanraking komen. SKVR heeft een aantal programma s dat zich specifiek op deze doelgroep richt. Foto links: talentenroute dans Foto boven: maatjesproject Foto onder: stadsacademie 3.2 DE SKVR KuNSTSChOLEN: LES- EN CuRSuSAANBOD 2011 De uitvoering van het volledige vrije tijdsaanbod, inclusief het wijkgerichte, is ondergebracht bij de SKVR Kunstscholen. Zij stellen disciplinegerichte (half)jaarprogramma s samen en daarnaast coproduceren zij multidisciplinaire activiteiten. Bij de verschillende paragrafen treft u de concrete resultaten over 2011 per discipline aan DE muziekschool De Muziekschool biedt, stimuleert en faciliteert voor iedereen in Rotterdam en de regio Rijnmond actieve muziekbeoefening. Plezier in muziek, educatie in doorlopende leerlijnen en talentontwikkeling, samenspel en podiumeducatie en ondersteuning van de amateurmuziekbeoefenaar (zowel individueel als in georganiseerd verband) staan centraal.

14 14 SKVR JAARVERSLAG 2011 Het aanbod van de Muziekschool is opgebouwd via een leerketen: kennismaking met muziek; verleiden tot het gaan maken van muziek; ontwikkeling van muzikale competenties en tot slot de stimulering tot langdurige muziekbeoefening. Noemenswaardig in 2011 waren de IKEI concerten waarbij twee keer 100 kinderen op het podium van de grote zaal van De Doelen samen met musici van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest een wervelend concert brachten voor hun familie en andere geïnteresseerden. De concerten van de Wijkmuziekscholen in het Hofpleintheater waar negen wijkorkesten aan deelnamen waren tevens hoogtepunten. Verder organiseerde de Muziekschool vlak voor de zomer het SKVR Music Festival waar de talenten van het seizoen zich lieten horen en zien DE SChRIJVERSSChOOL De Schrijversschool mocht zich in 2011 verheugen op een groeiende belangstelling van zowel het aantal jongeren als volwassenen. Nieuw initiatief was om bekende gezichten uit het Rotterdamse literaire circuit te vragen lessen en cursussen te verzorgen. Daarnaast kwam de Schrijversschool tegemoet aan de groeiende vraag van cursisten naar begeleiding in het proces ná het schrijven; veel cursisten zijn geïnteresseerd in publicatie. De Schrijversschool haakte daarop in door het eerste Schrijverscafé te organiseren waar een professional uit het literaire veld (een bekende uitgever of agent) informatie geeft over de ins- en outs, do s and don ts, van het schrijversvak DE DANSSChOOL De Dansschool biedt binnen het amateurdansveld een breed aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Voor de zich oriënterende danser heeft de Dansschool een verrassend en gevarieerd aanbod van korte cursussen. Voor de ambitieuze danser biedt de Dansschool de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen diverse theaterdans- en werelddansstijlen. Naast gedegen cursusopbouw en doorstroming (wekelijks actieve dansrotterdamse lettertypes DE ThEATERSChOOL Ook de Theaterschool ontving een groeiend aantal cursisten. De helft van de cursisten bestond uit kinderen en jongeren. Juist de authenticiteit en het spelplezier trok de jeugd aan zich op te geven voor een van de cursussen. Het beproefde concept waarin alle cursussen eindigen in een presentatie maakte kinderen en jongeren enthousiast. Veel werd gedaan om de cursisten op een vervolgtraject te wijzen. De zeer talentvolle jongeren werden doorverwezen naar de audities van Young Stage. Ook de volwassenen kregen ruimschoots de gelegenheid hun theaterpassie te volgen. Er werden vier producties gemaakt die in onze theaterzaal te zien waren. Hoogtepunt was de jaarlijks terugkerende musical, opgevoerd in theater Zuidplein. Nieuw was het Theatercafé voor ambitieuze amateurs. Doel was een uitwisseling met partijen in de stad en het verzorgen van masterclasses. Deelnemende partijen waren het RO theater, het OT en de Rotterdamse Schouwburg.

15 KUNSTEDUCATIE BUITENSCHOOLS 15 training en dansbeleving) geeft de Dansschool cursisten de mogelijkheid eenmaal per jaar gezamenlijk een dansvoorstelling te bezoeken (receptieve dansbeleving) en staan alle cursisten ten minste eenmaal per twee jaar zelf op het toneel in een dansvoorstelling. persoonlijke ONTwIKKELING, BELEVING, ONTmOETING EN BETEKENISGEVING zijn DRIJfVEREN VOOR mensen Om TE KIEzEN VOOR KuNSTEDuCATIE IN DE VRIJE TIJD De Dansschool is onderscheidend in de stad door inzet van musici in de danslessen; daar kent de inzet van live begeleiding in het vrijetijdaanbod een lange traditie. Vanaf 2011 is live begeleiding binnen het PO ondersteunend in de lessen binnen KunstID. Live muziek draagt bij aan de dansbeleving en stimuleert de dansante en muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bijzondere vermelding verdient de intensieve samenwerking met Conny Janssen Danst tijdens de laatste voorstelling van Zout (XL) in de Rotterdamse Schouwburg. Danstalenten en productiegroepen kregen les van dansers van het gezelschap en traden op in de Schouwburg in de randprogrammering. Deze laatste voorstelling werd ingezet als een cadeau voor de amateurdansers van de stad; dit was tevens de aftrap van het landelijke festival WAK (Week van de Amateurkunst) DE VRIJE ACADEmIE ROTTERDAm (VAR) Het aanbod van de Vrije Academie biedt ruimte aan elke Rotterdammer die zich met beeldende kunst wil bezighouden: van puur plezier tot ambitieus. Naast het ontwikkelen van beeldende vaardigheden en het aanscherpen van beeldend talent, wordt reflectie op het werk belangrijk geacht. De Vrije Academie werkt samen met diverse partners uit de stad om kunsteducatie projecten te realiseren. Hoogtepunten voor de Vrije Academie in 2011 waren de diverse tentoonstellingen die werden georganiseerd. De tentoonstellingen bieden een podium voor alle makers van jong tot oud: T-Factor deelnemers in Villa Zebra (zie ook hieronder bij talentontwikkeling), Het Totaalprogramma De Opleiding en de Stadsacademie in galerie Selexyz Donner. Verder was er een expositie in een galerie op het Westelijk Handelsterrein van de Talenspalet deelnemers en de tentoonstelling van werk van 40 gedetineerden in galerie Hennekijn. Ander hoogtepunt was het amateur- schilderconcours: 100 deelnemers schilderden een dag buiten op de tweede Maasvlakte DE BEELDfABRIEK De BeeldFabriek zette in 2011 in op ontmoeting en beleving. Naast cursussen in de vrije tijd en lesprogramma s voor het PO en VO, werkten de BeeldFabriek en het Nederlands Fotomuseum intensief samen in een aantal publieksevenementen op het gebied van beeld en media. Zo kwamen bijvoorbeeld tijdens de Museumnacht, het Fotofestival aan de Maas, en 24 uur cultuur liefhebbers en amateurs massaal naar Las Palmas om te kijken en te doen. Vermeldenswaardig is o.a. de gigantische camera obscura in de cruiseterminal, waar bezoekers van 24-uur cultuur de technische werking van een camera life konden ervaren, in combinatie met een actieve verwerkingsworkshop pinholefotografie bij de BeeldFabriek.

16 16 SKVR JAARVERSLAG 2011 totaalbereik kunstscholen buitenschools jaarverslag 2011 jaarplan 2011 jaarverslag 2010 Muziekschool Theater/Schrijven Dansschool BeeldFabriek Vrije Academie Totaal In de cijfers van het jaarplan 2011 waren de bezoekersaantallen van deze evenementen nog niet opgenomen; in de uiteindelijke realisatie worden ze nu verantwoord binnen het amateurveld (zie paragraaf 3.4). Dit soort evenementen zal in de toekomst steeds belangrijker worden bij het bereiken van publiek. 3.3 BIJzONDERE TRAJECTEN IN DE VRIJE TIJD TALENTONTwIKKELING De Muziekschool kent drie talentenklassen die zich richten op bovengemiddeld getalenteerde kinderen die gemotiveerd zijn om intensiever met muziek bezig te zijn dan waar het reguliere lesaanbod in voorziet. Op het gebied van klassieke muziek zijn er een talentenpool voor kinderen t/m 12 jaar (15 leerlingen) en de talentenklas voor jongeren (7 leerlingen). Voor jongeren is er op het gebied van popmuziek de Talentzone (7 leerlingen) en werkt SKVR samen met Codarts om jongeren beter te laten doorstromen naar de kunstvakopleiding door middel van proef-toelatingsexamens met feedback. De Theaterschool richtte in 2011 een talentenklas op om jongeren de kans te geven zich verder te ontwikkelen en ook elders in het land op te treden. Na All Stars kunnen leerlingen doorstromen naar de LOT (Landelijke Oriëntatie Cursus Theater) om vervolgens auditie te doen voor een kunstvakopleiding. Foto boven: Fanatics Foto onder: expositie t-factor Vanaf najaar 2011 heeft de Dansschool naast de Talentenroute op vrijdagmiddag en -avond een ruime programmering gerealiseerd met als doel talentontwikkeling. Daarin is trainings- en repetitieruimte voor alle productiegroepen opgenomen: Kids voor kinderen vanaf 8 jaar en Flex en Pulse voor jongeren vanaf 12 jaar. Naast de programmering van de productiegroepen en de talentroutes zijn er speciale lessen die aansluiten bij de trainingswensen van de verschillende dansgroepen uit de stad. Danstalenten en danskernen trainen middels een strippenkaartsysteem. Daardoor ontstaan op deze vrijdagen boeiende artistieke samenwerkingen tussen talenten die elkaar ontmoeten in en buiten de dansstudio s.

17 KUNSTEDUCATIE BUITENSCHOOLS 17 In 2011 vierde de Dansschool het vijfjarig bestaan van de Talentroute. Er werd ter ere van het lustrum een bijzondere voorstelling geprogrammeerd waarin oud talenten actief deelnamen. Er is een publicatie uitgegeven over vijf jaar werken met een nieuwe visie op talentontwikkeling, waarin zichtbaar werd gemaakt welk enorm effect de Talentenroute heeft in de doorgeleiding naar de professionele kunstvakopleidingen. De Vrije Academie ontwikkelde samen met Villa Zebra de T-Factor: In dit traject krijgen talentvolle kinderen die op school worden ontdekt, de mogelijkheid hun talent verder te onderzoeken en ontwikkelen, om vervolgens desgewenst te worden doorverwezen naar een kunstvakopleiding (zoals Kunstlyceum, Willem de Kooning Academie e.d.). In januari 2011 startte de eerste groep van 14 geselecteerde kinderen uit de deelgemeente Feyenoord. Zij kregen 15 weken lang les van een beeldend kunstenaar. Verder kent de Vrije Academie het talentonwikkelingstraject het Totaalprogramma dat in semesters is opgebouwd, wat mogelijkheid biedt tot portfolio opbouw, doorstroom naar de kunstvakopleiding of vestiging als (semi) professioneel kunstenaar. Van de 13 deelnemers zijn er dit jaar twee doorgestroomd naar de kunstvakopleiding. De Stadsacademie tenslotte is een opleiding in klassieke tekentraditie. Na drie jaar kan men naar waarneming tekenen. Hier namen 32 cursisten wekelijks aan deel. musical my Fairlady Eind 2010 werd bij de BeeldFabriek, in samenwerking met Stichting Mara en de stichting Two get there, het Maatjesproject opgestart: studenten van de Willem de Kooning academie en de Hogeschool InHolland coachen vanuit de BeeldFabriek en Vrije Academie een selecte groep kinderen uit de deelgemeente Feijenoord. Deze kinderen verkennen op woensdagmiddag, samen met hun coaches, de wereld van kunst en cultuur: zij filmen, fotograferen, schilderen, doen aan mode en design, maar bezoeken ook een museum of een kunstenaar. Dit talentontwikkelingstraject richt zich op kinderen die normaal gesproken niet met kunst en cultuur in aanraking komen. Waar in het reguliere aanbod het bereik onder kinderen en jongeren achterbleef bij het jaarplan 2011, werd in dit project een groep van in totaal 43 kinderen intensief begeleid INNOVATIE In het kader van het masterplan van de Muziekcoalitie heeft de Muziekschool in 2011 een aantal ontwikkelingen in gang gezet: samen met Music Matters en Zangmakers en met behulp van de genoemde projectsubsidie van het Fonds Cultuurparticipatie, is ingezet op een binnenschools aanbod van zang en eenvoudig instrumentaal onderwijs dat door basisschoolleerkrachten zelf gegeven kan worden. Dit programma draait inmiddels op ruim 30 basisscholen. Het aanbod van IKEI werd uitgebouwd met concepten voor schoolorkesten en schoolkoren. Een pilot met een vervolg voor het voortgezet onderwijs werd uitgevoerd en positief geëvalueerd. Het aantal Wijkmuziekscholen werd uitgebreid van 9 naar 10. Samen met WMDC werd de overgang van de Brassbandschool naar SKVR gerealiseerd.

18 18 SKVR JAARVERSLAG 2011 Deze bereikt een doelgroep die geen formele educatiecontext kent. Samen met Baroeg werd het programma Rock Central gestart, een specifiek aanbod voor jongeren die actief zijn op het gebied van alternatieve popmuziekstijlen. Voor de vijf populairste instrumenten werd een lesmodule ontwikkeld voor grote groepen (zang, gitaar, piano, slagwerk en viool) en geïmplementeerd. De online Muziekschool werd gelanceerd met een cursus gitaar die in het najaar van 2011 is gestart. urban DANSERS uit DE hele REGIO VINDEN ELKAAR TIJDENS DE SuNDAY JAm EN ONTmOETEN EN INSpIREREN ELKAAR De Schrijversschool startte eind 2010 met de pilot Rotterdamse Lettertypes. Door de grote belangstelling voor dit initiatief vanuit de doelgroep (jongeren van jaar) kreeg dit open podium in 2011 vaste vorm en een vaste plek binnen de activiteiten van de Schrijversschool. Tijdens Rotterdamse Lettertypes dragen jongeren voor uit eigen werk en worden, zoals in de talentenwedstrijden bekend van televisie, direct door een professionele jury beoordeeld op tekst en performance. De talenten die uit de wedstrijd voortvloeien worden door de SKVR verder begeleid. Op deze manier richt de SKVR zich sinds 2011 meer op coaching en ontwikkeling van jong talent buiten het cursusaanbod. De Dansschool functioneerde in 2011 als haven voor danskernen. Danskernen (met name Urban) en individuele dansers krijgen repetitie- en trainingsruimtes tot hun beschikking in de daluren van de Dansschool. Hiermee werd een nieuwe weg ingeslagen. Een ander nieuw concept in 2011 was de Sunday Jam. De Sunday Jam is een open trainings- en repetitieruimte op zondagmiddag voor die dansers die gewoonlijk de weg niet vinden naar SKVR. Het concept heeft een aanzuigende werking. Urban dansers uit de hele regio vinden elkaar tijdens de Sunday Jam en ontmoeten en inspireren elkaar. Ook was de Dansschool in 2011 een veelgevraagde repetitie- en opname plek voor televisieprogramma s (So you think you can dance, The Ultimate Dance Battle, Holland Got Talent) en entertainment evenementen (Heren van Amstel live in Ahoy). Najaar 2011 heeft de Dansschool een start gemaakt met een speciale productiecursus voor kinderen, het Mini Zwanenmeer. Dit is een nieuwe richting binnen de voorstellingsmethodiek van de dansschool. De Dansschool is in 2011 gestart met het opzetten van speciale jongensklassen. Deze zijn geprogrammeerd op de vrijdagmiddag/avond met de bedoeling methodiek te ontwikkelen voor jongens en daarmee talentvolle en gemotiveerde jongens een eigen plek te geven binnen de Dansschool. Jongens blijken namelijk graag met jongens te willen trainen. In de danstraining voor jongens vanaf 8 jaar wordt aangesloten bij de behoeften van de jongens om te werken met spel en competitie elementen. Tijdens de zomervakantie was het aanbod binnen de Zomerdansschool succesvol. Bijzonder is dat tijdens de Zomerdansschool ook vooral dansers van buiten de SKVR deelnemen aan dit zomerprogramma. Sinds najaar 2011 is het initiatief The Circle van start gegaan. Dansers en dansdocenten geven elkaar les, en zorgen samen voor interessant trainingsaanbod. Zij houden de kosten laag omdat ze rondgaan door de stad langs verschillende

19 KUNSTEDUCATIE BUITENSCHOOLS 19 dansinstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars faciliteiten. SKVR Dansschool is een stevige samenwerkingspartner voor The Circle. Ter voorbereiding op de nieuwe cultuurplanperiode is de BeeldFabriek in de tweede helft van 2011 gestart met de opzet van een compleet vernieuwd cursuscurriculum, gebaseerd op blended learning: e-learning in combinatie met fysieke lessen in de BeeldFabriek. Najaar 2012 zullen de eerste cursussen uit dit nieuwe curriculum van start gaan wijkactiviteiten De Muziekschool heeft sinds 1980 de Wijkmuziekscholen. Deze vormen een naschools aanbod van instrumentale muzieklessen in kleine groepen, veelal op de scholen zelf of op locaties nabij de scholen. Omdat de structurele financiering ervan onder druk is gekomen voorziet Music Matters tijdelijk in (deel)financiering die zo veel mogelijk wordt afgebouwd. Voor het SKVR Cultuurplan is de dekking van de kosten voor Wijkmuziekscholen weer structureel in de exploitatie opgenomen. De Wijkmujongensklas dans feyenarts FeyenArts is een project op het snijvlak van talentontwikkeling en wijkgericht werken en is er voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar uit de deelgemeente Feijenoord. In dit leerwerktraject ontwikkelen de deelnemers zich tot workshopdocent en zelfstandig ondernemer. Onder de noemer Feyen- Arts werkt! werden in 2011 alle workshopdocenten die tussen 2007 en 2011 opgeleid zijn, gepresenteerd aan de bestuurders van Feijenoord, culturele partners, onderwijs en welzijnswerk. Het programma van FeyenArts werkt! bestond uit een gelijknamige documentaire (zie skvr.nl/feyenarts), een publicatie waarmee de workshopdocenten zichzelf kunnen presenteren bij potentiële opdrachtgevers en een eindpresentatie in de BeeldFabriek. In 2012 zal opnieuw bekeken worden of FeyenArts met projectsubsidie van onder andere de deelgemeente Feijenoord voortgezet wordt KADEROpLEIDING werelddans / INTERNATIONALE DANS In 2011 werd een start worden gemaakt met de kaderopleiding dans in modulaire vorm. De modules zijn kostendekkend aangeboden. In eerste instantie leek de belangstelling groot maar het verhoogde tarief bleek een drempel. Doordat er te weinig inschrijvingen waren konden de modules niet kostendekkend starten en is SKVR gestopt met het aanbieden van de Kaderopleiding Werelddans/Internationale dans OpEN podium: fanatics Het open podium Fanatics mocht zich in 2011 verheugen in de achtste editie. Tot de zomervakantie in Your Space, na de zomer in de Gouvernestraat. Interessant is dat diverse artiesten elkaar vinden tijdens de edities om vervolgens met elkaar hun weg te vinden. Gemiddeld aantal bezoekers per avond is 125, gemiddeld aantal artiesten per avond is 12. Inmiddels wordt Fanatics helemaal door jongeren en voor jongeren georganiseerd. Innovatief element in 2011 is dat het open podium Fanatics uitgebreid werd met coachingbijeenkomsten van de deelnemers op de zondagmiddag

20 20 SKVR JAARVERSLAG 2011 ziekscholen zijn bedoeld voor kinderen die in hun vrije tijd niet vanzelfsprekend met muziekeducatie in aanraking komen. Voor deelname wordt geen of een heel kleine eigen bijdrage gevraagd. In 2011 werd het aantal uitgebreid van negen naar tien en het totaal aantal deelnemende kinderen van 540 naar 600. Een bijzondere Wijkmuziekschool is de Brassbandschool, specifiek gericht op Antilliaanse Brassmuziek. Zowel kinderen en volwassenen volgen elke zaterdag een vier uur durend aanbod van samenspel en lessen in grotere en kleinere groepen. In totaal nemen 22 volwassenen en 48 kinderen deel. Er zijn instrumentale lessen en bandcoachings, workshops en individuele begeleidingstrajecten voor aankomende docenten en bandleiders. Speciale aandacht gaat uit naar de blazerssectie van de brassbands. Daarnaast krijgen leerlingen een programma aangeboden met verschillende activiteiten zoals projecten met blazers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, deelname aan de Battle of the Drums en ontmoeting met de traditionele Nederlandse HaFaBra-praktijk. brassbandschool Door middel van subsidie van de deelgemeente Delfshaven en Centrum heeft de Schrijversschool diverse laagdrempelige activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar gerealiseerd. De meeste activiteiten werden uitgevoerd binnen het verlengde dagschoolarrangement van scholen basisonderwijs. Doel was vooral het stimuleren van de taalontwikkeling door middel van literaire activiteiten. Daarnaast waren er activiteiten in buurthuizen en werden er workshops in de herfstvakantie georganiseerd. Inmiddels zijn de twee wijkprojecten deelgemeente Centrum en Delfshaven volledig geïntegreerd binnen de Schrijversschool. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kregen les ter bevordering van hun taalontwikkeling. De creatieve invalshoek stond daarbij centraal. Ook buiten de schoolperioden organiseert SKVR in de wijken initiatieven voor kinderen als de succesvolle Superheldenweek. De Dansschool heeft op zes verschillende leslocaties programmering voor peuters, kleuters en kinderen en pubers; vanaf 14 jaar worden jongeren doorgeleid naar de hoofdlocatie Hennekijnstraat. In 2011 startte de Dansschool een succesvolle samenwerking met Sports & Activity Delfshaven. Tien zaterdagochtenden werd een dans- en muziekprogramma in het WMDC voor kinderen uit de wijk aangeboden. De eerste pilot was succesvol met 18 deelnemers. Zij sloten in januari 2012 af met een optreden in het WMDC.

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus 354 8200 AJ Lelystad T 0320 22 15 24 F 0320 23

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Rapport voor Kunstfactor Utrecht Colofon Het raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie