Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden"

Transcriptie

1 Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015

2 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan kinderen en jongeren in de gemeente Westland. Met het mogelijk wegvallen van een eerder aanbod ontstaat nu voor Westland Cultuurweb de opdracht om op zeer korte termijn te pogen een goed nieuw buitenschools theateraanbod voor het Westland in te kopen. De bedoeling hiervan is dat kinderen en jongeren op verschillende niveaus de mogelijkheid blijven krijgen buitenschools theaterlessen te volgen en op te treden. Daarom heeft Westland Cultuurweb besloten om een inkoopnotitie te publiceren en nieuwe aanbiedingen te verwelkomen. In deze inkoopnotitie is te lezen wat voor aanbod Westland Cultuurweb precies zoekt. De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse gemeenten de keuze gemaakt om de financiële ondersteuning voor kunst- en cultuureducatie meer te richten op onderwijs en minder op buitenschoolse activiteiten. Gedachte hierbij is dat met de kunsteducatie binnen het onderwijs alle kinderen worden bereikt en niet slechts een selecte groep. Daarnaast ontstaat steeds meer de visie dat buitenschoolse educatie door de klant zelf gefinancierd zou moeten worden en aan de marktwerking zou kunnen worden overgelaten. In een aantal gemeenten is de subsidie voor buitenschoolse educatie daarom zelfs geheel verdwenen. De gemeente Westland heeft hier tot op heden niet voor gekozen. Naast de subsidie die de gemeente beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van leerlijnen binnen het basisonderwijs is er jaarlijks budget beschikbaar voor de buitenschoolse kunsteducatie. Deze is bedoeld voor educatie van kinderen en jongeren tot 21 jaar. De gemeente Westland heeft echter wel gekozen voor een andere manier van financiering. Westland Cultuurweb heeft vanaf augustus 2013 de opdracht voor deze subsidie naar eigen inzicht kwalitatief goede buitenschoolse kunsteducatie in te kopen tegen marktconforme prijzen. Hierbij zal Cultuurweb zich op deze korte termijn met betrekking tot de theatereducatie in eerste instantie richten op het continueren van het aanbod van de laatste jaren. Westland Cultuurweb staat open voor aanbiedingen van alle mogelijke partners in het Westland en eventueel daarbuiten. De deadline voor het indienen van aanbiedingen is 5 juni Westland Cultuurweb is zich bewust van het feit dat deze vraag op zeer korte termijn gesteld wordt. Gezien de korte termijn van inkoop is het voorstelbaar dat de cursussen niet direct aan het begin van het schooljaar starten, om voldoende tijd te hebben voor voorbereiding en marketing. De gesprekken met de eventuele aanbieders vinden plaats in de week van 8 juni. Wanneer het niet mogelijk blijkt op deze korte termijn de buitenschoolse educatie voor de gemeente Westland in te kopen kan Westland Cultuurweb besluiten de inkoop pas per januari 2016 te doen, om meer tijd en voorbereiding aan organisaties te geven dit aanbod voldoende voor te bereiden, zodat een goede kwaliteit geborgd kan worden. Partijen die geïnteresseerd zijn om een concreet voorstel te doen kunnen hiervoor de bijlagen bij deze notitie gebruiken. Bijlagen zijn via de website van Westland Cultuurweb te downloaden.

3 Minder geografische spreiding, minder financiële ondersteuning 1. Visie en inkoop seizoen 2015/2016 Het is de visie van Westland Cultuurweb dat kunst- en cultuureducatie beschikbaar en bereikbaar dient te zijn voor zo veel mogelijk Westlandse kinderen op alle niveaus. Dit dient dan ook het uitgangspunt te zijn voor de inkoop met de door de gemeente Westland aan Cultuurweb beschikbaar gestelde subsidie. Deze subsidie en de daarbij behorende voorwaarden vormen het kader waarbinnen Westland Cultuurweb tot inkoop kan overgaan. De belangrijkste koerswijziging die Westland Cultuurweb de komende jaren voorstaat is een beweging naar een breder aanbod voor meer kinderen. Uitgangspunt voor het inkoopbeleid: de culturele levensloop In het rapport dat onderzoeksbureau Frame in 2012 in opdracht van de gemeente Westland schreef wordt een visie gegeven op de culturele levensloop die kinderen kunnen doormaken: van kennismaken, via oriënteren en verdiepen naar verzelfstandigen en excelleren. Kwantitatief is hierbij het uitgangspunt dat er sprake is van afnemende aantallen: een grote groep kinderen en jongeren maakt in het onderwijs kennis met kunst en cultuur en een zeer select aantal bereikt uiteindelijk als uitvoerend kunstenaar de top.

4 Fase 1 Dit betreft de lessen kunst en cultuur binnen het onderwijs. Principe is dat hier alle kinderen mee worden bereikt. Hiervoor ontwikkelt Westland Cultuurweb op dit moment de leerlijnen voor het basisonderwijs volgens de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast voeren scholen hierin hun eigen beleid, waarbij zij door Westland Cultuurweb ondersteund kunnen worden. Hiervoor zijn de budgetten voor binnenschoolse educatie beschikbaar en daarmee valt deze fase buiten de financiën voor buitenschoolse educatie. Fase 2 Dit betreft een breed en laagdrempelig aanbod van oriënterende groepslessen. Hierbij is het van belang dat kinderen makkelijk in contact komen met de lessen. Kunst naar de Kinderen in plaats van Kinderen naar de Kunst. In heel Nederland vindt een beweging plaats waarbij deze cursussen rondom de brede scholen en buitenschoolse opvang plaatsvinden en op deze manier meer en andere kinderen bereikt worden. Fase 3 In deze fase wordt kunst voor de kinderen en jongeren echt een keuze. Ze gaan een instrument bespelen, volgen intensief theaterles en spelen in voorstellingen. Ze komen er niet meer toevallig mee in contact, maar doen dit zeer bewust. Spreiding is minder van belang, omdat ouders en kinderen bereid zijn zich meer moeite te getroosten om dit aanbod te bereiken. Dit aanbod wordt traditioneel door muziek- en theaterscholen en brede kunstencentra aangeboden, dan wel door particuliere kunstscholen en zzp-ers. Fase 4 Hier gaat het om toptalent, dat ofwel de kwaliteit bezit er later beroepsmatig mee door te gaan, ofwel een dusdanige passie heeft ontwikkeld dat talenten er bovengemiddeld veel tijd en energie in willen steken.

5 2. Vraag met betrekking tot theatereducatie De vraag naar theatereducatie bestaat uit aanbod in fase 3 en eventueel fase 4. Het betreft hier: - Een aanbod van korte oriënterende theatercursussen voor kleuters. - Een aanbod van korte oriënterende theatercursussen voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar (groep 3,4,5 van het basisonderwijs). - Een aanbod van halfjaar- of jaarcursussen en/of voorstellingsgroepen voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. - Een aanbod van korte oriënterende theatercursussen voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar (groep 6,7,8 van het basisonderwijs). - Een aanbod van cursussen of voorstellingsgroepen van jongeren van 12 tot en met 15 jaar. - Een aanbod van cursussen of voorstellingsgroepen van jongeren van 15 jaar en ouder. - Een aanbod van cursussen en/of voorstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is mogelijk dat (een deel van de) cursussen een combinatie van theater, dans en zang bevat. Precieze lengte van de cursussen en duur van de lessen is afhankelijk van de visie van de aanbieder. Daarnaast vindt Westland Cultuurweb het van belang dat alle cursussen voor alle leeftijden afgesloten worden met een vorm van presentatie. Dit kan variëren van een open les bij cursussen voor beginners tot een complete voorstelling bij meer gevorderde cursisten. Het is mogelijk dat Westland Cultuurweb dit aanbod bij meerdere partners inkoopt. Het is dus geen voorwaarde dit aanbod in zijn geheel te verzorgen. Een concentratie van meerdere onderdelen van bovenstaand aanbod bij één aanbieder heeft echter wel de voorkeur. Westland Cultuurweb koopt dit aanbod in principe in voor één schooljaar. Gedurende het schooljaar zal op grond van de resultaten en evaluaties besloten worden of er inkoop voor het volgende schooljaar zal plaatsvinden. Gezien de korte termijn van inkoop is het voorstelbaar dat de cursussen niet direct aan het begin van het schooljaar starten, om voldoende tijd te hebben voor voorbereiding en marketing.

6 3. Beoordelingscriteria Zoals in de inleiding al aangegeven heeft Westland Cultuurweb de taak naar eigen inzicht kwalitatief goede buitenschoolse kunsteducatie in te kopen tegen marktconforme tarieven voor zo veel mogelijk Westlandse kinderen en jongeren. Westland Cultuurweb zal de offertes en plannen beoordelen op de volgende criteria: bereik, kwaliteit, marktconforme prijs en spreiding. Bereik De hoeveelheid kinderen en jongeren die bereikt worden met het aanbod aan cursussen en activiteiten. Daarnaast wordt duur en intensiviteit van de activiteiten bij de beoordeling betrokken. Westland Cultuurweb zal de aanbiedingen in samenhang op het totale bereik beoordelen. Kwaliteit Kwaliteit is een divers begrip. Er is niet eenvoudig één algemene omschrijving van kwaliteit te geven. Deze is per discipline en doelgroep verschillend. Aanbod in fase 2 vraagt om een ander soort kwaliteit dan aanbod in fase 3. Aanbod in samenspel aan beginnende leerlingen kent andere kwaliteitsnormen dan aanbod voor gevorderde talenten. Daarnaast kent elke kunstdiscipline eigen kwaliteitsbegrippen. Westland Cultuurweb zal bij al haar inkoopvragen een korte omschrijving geven van de gewenste kwaliteit van het aanbod. In offertes van aanbiedende partijen dient de visie op de inhoud en de kwaliteit beschreven te worden. Wanneer Westland Cultuurweb aanbod heeft ingekocht zal zij de kwaliteit hiervan beoordelen door werkbezoeken aan en evaluaties met de betreffende aanbieders. Daarnaast hanteert Westland Cultuurweb twee algemene criteria waaraan docenten die werkzaam zijn in de buitenschoolse educatie die door Westland Cultuurweb wordt ingekocht moeten voldoen: - Zij moeten beschikken over een geldig diploma in kunst en/of cultuureducatie dan wel aantoonbaar ruim ervaring hebben in het geven van lessen in kunst en cultuur aan leerlingen tot 21 jaar. - Zij dienen te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot onderwijs en educatie aan leerlingen tot 21 jaar. Marktconforme tarieven en prijs Westland Cultuurweb gaat de aanbiedingen op drie punten op marktconformiteit beoordelen: - Een marktconforme prijs voor de cursist/klant. Deze dient in overeenstemming te zijn met vergelijkbare aanbieders in de regio Zuid-Holland. - Een marktconforme kostprijs van de docenten. Voor docenten in vaste dienst gelden hiervoor in de meeste gevallen de kosten volgens de CAO KE. Voor freelance docenten gaat Westland Cultuurweb voorlopig uit van een tarief van tussen de 35 en de 50 euro per uur inclusief voorbereidingstijd, afhankelijk van het soort cursus of project. - De marktconforme inkoopprijs voor Westland Cultuurweb. De indirecte kosten van de activiteiten dienen hierbij in een redelijke verhouding te staan tot de directe kosten.

7 Spreiding De gemeente Westland bestaat uit een aantal kernen. Zoals in paragraaf 2 bij de visie is beschreven kent elke fase van het aanbod een andere spreiding. In fase 1 is de spreiding het grootst, in fase 4 het kleinst. Westland Cultuurweb zal offertes en aanbiedingen in samenhang bekijken om de gewenste spreiding over het Westland te bereiken. Samenvattend: Beoordelingscriteria: - Bereik (betreffende leerlingen tot 21 jaar) - Kwaliteit - Marktconformiteit - Spreiding N.B. Westland Cultuurweb zal de aanbiedingen en offertes in samenhang op deze criteria beoordelen.

8 BIJLAGE Offerte educatie theater De offerte dient te bestaan uit twee onderdelen: A. Inhoudelijk 1. Korte beschrijving van de organisatie en de visie van de organisatie op theatereducatie. 2. Inhoudelijke en praktische beschrijving van de lessen/projecten die in deze offerte zijn opgenomen. 3. Beschrijving van doelgroep en bereik van de lessen/projecten die in deze offerte zijn opgenomen. 4. Meerwaarde en kwaliteit: op welke wijze biedt dit aanbod een meerwaarde in kwaliteit ten op zichte van het huidige aanbod theater in de gemeente Wesltand en op welke wijze wordt deze bereikt en geborgd? 5. Marketing: op welke wijze worden deze leerlingen bereikt en geworven? B. Financieel (bijlage) Hiervoor is een vast model in excel beschikbaar. Dit model is te downloaden via of aan te vragen via Tijdpad - 5 juni: uiterste datum waarop offertes bij Westland Cultuurweb kunnen worden ingediend. - 8 tot en met 12 juni: mogelijkheid voor Westland Cultuurweb om met de aanbieders in gesprek te gaan om nadere informatie over de offertes te krijgen juni: besluit Westland Cultuurweb met welke aanbieders contracten zullen worden gesloten. Beoordelingscriteria: - Bereik - Kwaliteit - Marktconformiteit - Spreiding N.B. Westland Cultuurweb zal de aanbiedingen en offertes in samenhang op deze criteria beoordelen.

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 14 februari 2007 Ons kenmerk: 07.009/32000126.037/SW/JT/HL Behandeld door: dr. J. Tuinstra (0592)365812 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer In opdracht

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie