Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een onafhankelijk Rotterdams advies- en kenniscentrum op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Doel van KCR is cultuureducatie een structurele plaats te geven in het Rotterdamse onderwijs. KCR is een netwerkorganisatie die dankzij kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en inhoudelijke expertise een brug slaat tussen onderwijs en cultuur. KCR geeft advies, begeleidt scholen en docenten en voert onderzoek uit. De organisatie begon in januari 2011 als onderdeel van SKVR en staat op verzoek van de gemeente in de loop van 2013 op eigen benen. Deze organisatorische verzelfstandiging wordt de komende tijd voorbereid. 1. Missie en doel Rotterdam is een stad van pioniers. De Rotterdamse ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en onderwijs staan landelijk in hoog aanzien. Het bundelen, verder ontwikkelen en naar buiten brengen van deze expertise is deel van de missie van KCR: Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam is een onafhankelijk Rotterdams platform voor de ontwikkeling, bundeling en overdracht van kennis over cultuureducatie op school. De missie van KCR is om cultuureducatie een structurele plek te geven binnen het onderwijs in Rotterdam. Daartoe werkt KCR samen met alle instanties die binnen Rotterdam betrokken zijn bij cultuureducatie: van primair en voortgezet onderwijs tot culturele instellingen, kunstvakopleidingen, Pabo en wetenschappelijk onderwijs. KCR brengt deze missie in praktijk door: 1. Het adviseren en begeleiden van culturele instellingen, scholen en schoolbesturen. 2. Het initiëren van onderzoeksopdrachten op het gebied van cultuureducatie en het ondersteunen daarvan. 3. Het aanreiken van instrumenten voor overdracht van kennis en informatie. 4. Het verbinden van instellingen en onderwijsorganisaties (netwerkfunctie). 5. Het bieden van een digitaal platform voor Rotterdamse Cultuureducatie, waarin het stedelijke Cultuurtraject is opgenomen. De producten en diensten van KCR zorgen in de periode voor verankering van cultuureducatie in het onderwijsprogramma van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast levert KCR een bijdrage aan een betere samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen. Zo is het kenniscentrum nauw betrokken bij het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Leerplan Ontwikkeling. De theorie van Cultuur in de Spiegel biedt de mogelijkheid kennis van onderwijs en cultuur vanuit eenzelfde referentiekader te delen en te ontwikkelen. Zo ontstaat een structurele samenwerking en binding tussen beide werkvelden 1. Om deze doelstelling te realiseren, werkt het kenniscentrum in wisselende samenstellingen samen met organisaties en netwerken binnen en buiten Rotterdam: scholen, culturele instellingen, het Rotterdams Educatie Netwerk, de Theater Advies Dag, de Muziekcoalitie, opleidingen voor hoger beroepsonderwijs en universiteiten. Op die manier neemt de kennis over cultuureducatie toe en 1 Zie Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van Fianne E.M. Konings, Rotterdam 2011, 1

2 komt deze terecht bij scholen en culturele instellingen. Een overzicht van de instellingen waarmee KCR samenwerkt, is te lezen in de bijlage. 1.1 Verzelfstandiging Sinds de oprichting van KCR in 2011 is de organisatie een integraal deel van SKVR. Deze situatie verandert. Zoals wethouder Laan heeft aangekondigd in haar Uitgangspuntennota voor het Rotterdams Cultuurbeleid , Midden in de Stad, gaat KCR over tot verzelfstandiging. Doel is om de rol van onafhankelijke partij in het cultuur-educatieve veld beter te kunnen vervullen en rolverwarring met SKVR te voorkomen. Waar de SKVR kunstscholen zich binnen het onderwijs direct richten op kinderen en, houdt KCR zich bezig met de school als organisatie. Denk aan het bestuurs- en beleidsniveau, het docententeam en de cultuurcoördinator. Inhoudelijk beschouwt KCR SKVR als een vertegenwoordiger van de culturele sector. KCR werkt dus met SKVR samen, net zoals zij dat doet met de andere vertegenwoordigers uit de culturele sector. Om het draagvlak voor samenwerking tussen het onderwijs en de culturele instellingen levend te houden en signalen uit beide velden te stroomlijnen, is een klankbordgroep onder voorzitterschap van KCR opgericht. Die bestaat uit vertegenwoordigers van het Rotterdamse culturele veld en vertegenwoordigers uit het onderwijs. De klankbordgroep komt jaarlijks vier keer bijeen. 1.2 KCR en Beter presteren Sinds richt het Rotterdamse onderwijs zich intensief op het verbeteren van leerprestaties (Beter Presteren). Daarmee ligt er een kans voor de culturele sector om een relevante bijdrage te leveren aan betere leerprestaties van Rotterdamse leerlingen. Kunstbeoefening, mits structureel ingebed in het onderwijsprogramma, zorgt voor de ontwikkeling van competenties waar leerlingen hun leven lang baat bij hebben. Scheppend bezig zijn scherpt bij kinderen het waarnemingsvermogen, vergroot hun vermogen tot zelfreflectie, hun verbeeldingskracht, hun uitdrukkingsvaardigheid en hun denkvermogen. Het accent van cultuureducatie verschuift daarmee van het leren beoefenen van kunstvormen (education in the arts) naar persoonlijke ontwikkeling dankzij kunst en cultuur (education through the arts). De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat cultuureducatie een goede plek heeft in het onderwijs. Uit deze gedachte ontstond het initiatief Denken, Voelen, Doen. KCR heeft in 2010 en 2011 dertien scholen begeleid bij de verankering van cultuureducatie in het lesprogramma (binnen Denken, Voelen, Doen ). Daarvoor hebben drie scholen voor primair onderwijs en drie scholen voor Voortgezet Onderwijs cultuureducatie opgenomen in hun onderwijsproces. Op deze pilot - scholen hebben adviseurs van het latere KCR geholpen bottom up draagvlak voor cultuureducatie te ontwikkelen. Op de deelnemende scholen werken gastdocenten van culturele instellingen nauw samen met groepsleerkrachten om de prestaties en het leerplezier van de leerlingen te verhogen. 1.3 KCR en Cultuurtraject SKVR richtte KCR in eerste instantie op om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te blijven garanderen. De eisen aan de culturele sector en het cultuuronderwijs worden immers steeds hoger. Specifiek doel van KCR is aandacht genereren voor het zogeheten Cultuurtraject, een inspirerende kennismaking met Rotterdamse culturele instellingen voor leerlingen van 4 tot 16 jaar. KCR neemt in de volgende planperiode de regie van het Cultuurtraject over van SKVR. Culturele Instellingen, waaronder de SKVR Kunstscholen voeren de deelprojecten uit. Het kenniscentrum breidt het traject vanaf 2013 uit met onder meer evaluaties en een digitaal platform voor scholen. Ook het koppelen van langere trajecten wordt een mogelijkheid. 1.4 Samenwerking met Den Haag Net als in Rotterdam heeft de gemeente Den Haag behoefte aan een kenniscentrum op het gebied van cultuureducatie. De ontwikkeling van een dergelijk centrum in de Hofstad heeft het Koorenhuis 2

3 wat later ingezet dan SKVR. KCR onderzoekt de komende periode of samenwerking met het Haagse kenniscentrum wenselijk is en wat zij kan opleveren. Te denken valt aan gezamenlijke activiteiten m.b.t. onderzoek en deskundigheidsbevordering. Een andere mogelijkheid is het organiseren van conferenties waarin kennis wordt gedeeld met onderwijs, de culturele sector en opleidingen binnen de metropool. 2. Producten en diensten Begeleiding van scholen KCR adviseert en begeleidt scholen in het primair en voortgezet onderwijs om te komen tot een structurele, kwalitatief goede verankering van cultuureducatie in het curriculum. Mettertijd wil KCR haar advies en begeleiding ook aanbieden aan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Scholen die bezig zijn met het ontwikkelen of het implementeren van cultuureducatie hebben niet altijd een duidelijke visie op cultuuronderwijs. Met een uur muziekles in de week is cultuureducatie nog niet verankerd. Om resultaat te boeken, moeten culturele vakken aansluiten bij de onderwijsvisie. Cultuureducatie op school kan het beste in worden geïntegreerd in het curriculum wanneer het in samenhang met andere vormen van onderwijs worden gegeven. Deze aanpak zorgt bij leerlingen voor de grootste verbetering van hun prestaties. In het traject Denken, Voelen, Doen begeleidt KCR de scholen intensief bij de ontwikkeling van een visie op cultuureducatie en het opzetten van de bijbehorende structuur. In het voortraject doet KCR een draagvlakmeting, voert met de directie een inventarisatie uit en begeleidt het management. Daarna helpt KCR de scholen bij het opbouwen van verticale en horizontale leerlijnen, bij onderzoek naar het cultuuronderwijs op de school en bij persoonlijke kunstzinnige trajecten. In het adviestraject zijn de wensen van de school en het docententeam leidend: op basis van input van de school werkt KCR aan de optimale inpassing van cultuureducatie in het curriculum. Het docententeam is hoofdrolspeler en houdt zelf de regie. In de periode wil KCR ook korte begeleidingstrajecten verbinden aan de lessenseries van culturele instellingen op school. Zo werkt de input van gastdocenten langer en meer geïntegreerd door op de scholen. Bereik: zes scholen per jaar intensief (DVD), in 2016 hebben 42 scholen cultuur geïntegreerd in hun curriculum. 20 scholen per jaar korte trajecten. 2.2 Begeleiding van culturele instellingen Culturele Instellingen zien scholen als een afzetmarkt voor hun voorstellingen, concerten en tentoonstellingen die zij al dan niet ondersteunen met speciale lesprogramma s. Op deze manier draagt de culturele sector met artistieke producten bij aan de ontwikkeling van de Rotterdamse jeugd. Als expertise- en netwerkplatform helpt KCR de culturele instellingen bij het bepalen van de vraag van de onderwijsmarkt. KCR informeert en adviseert bij het ontwikkelen van hun educatie De adviseurs van KCR hebben hiervoor regelmatig contact met de educatiemakers van de culturele instellingen. Daar worden actuele ontwikkelingen ingebracht, zoals over het Rotterdamse Onderwijs Beleid, en wordt onderzoek naar de kwaliteit van het SKVR-Cultuurtraject gedeeld. KCR begeleidt in 2012 zeven culturele instellingen 2 bij het ontwikkelen van langere cultuur educatieve trajecten die aansluiten bij a) de vraag van scholen en b) het budget dat de scholen 2 Theatergroep Max, Villa Zebra, danstheater Meekers, OT, Jeugdtheater Hofplein, Digital Playground, RO Theater 3

4 ontvangen van JOS. Extra leertijd wordt ingevuld met activiteiten die aansluiten op de onderwijsdoelen. De opgedane kennis uit deze pilotprojecten stelt KCR ter beschikking aan culturele sector en onderwijsveld. Met de Muziekcoalitie zal verder gewerkt worden aan visievorming en vraagontwikkeling op het gebied van muziek in het voortgezet onderwijs. Bereik: vrijwel alle culturele instellingen (40 per jaar) 2.3 Onderzoek en resultaat Onderzoek zorgt voor nieuwe inzichten op het gebied van cultuuronderwijs. Dit is nodig om als veld verder te ontwikkelen. KCR verstrekt onderzoeksopdrachten en ondersteunt deze. De uitkomsten deelt KCR met culturele instellingen en scholen, zodat die daarvan profiteren. Ook signaleert KCR relevante (beleids)ontwikkelingen binnen cultuureducatie en zorgt dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Indien gevraagd voert KCR ook zelf praktijkonderzoek uit. Onderzoek is samenwerken KCR werkt nauw samen met het hoger onderwijs op het gebied van onderzoek en blijft dit in de toekomst doen. Teamleden van KCR zijn sinds 2009 betrokken bij het onderzoek Cultuur in de Spiegel van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Cultuur in de Spiegel levert vanuit een theoretisch kader, een diagnose-instrument en een raamleerplan voor cultuuronderwijs. In 2013 wil KCR vier teamleden in dienst hebben die volgens deze benadering van cultuuronderwijs zijn opgeleid. KCR gaat daarnaast samenwerkingsverbanden aan met Codarts, de Willem de Kooning Academie, de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elk schooljaar biedt KCR studenten van deze onderwijsinstellingen de mogelijkheid om in opdracht van KCR een afstudeeronderzoek te doen. Onderzoek binnen (Rotterdamse) Cultuureducatie: verzamelen en verspreiden KCR zoekt mogelijkheden om de stand van zaken van het cultuuronderwijs in Rotterdam te laten monitoren. Zo kan een helder beeld ontstaan van de recente ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs. Het liefst doet KCR dit in samenwerking met het Nederlandse kennisinstituut voor cultuureducatie (in oprichting). Naast het verzamelen van informatie over het Rotterdamse cultuuronderwijs publiceert KCR regelmatig visiedocumenten en artikelen in haar nieuwsbrief en op haar website. Dit geeft onderwijs en culturele instellingen een duidelijk beeld van de stand van het onderzoek en wat dit betekent voor de praktijk. Verspreiding via nieuwsbrief en website; een visiedocument per jaar. 2.4 Deskundigheidsbevordering Om te komen tot een structurele verankering van cultuureducatie in het onderwijs, is het nodig dat het werkveld van culturele instellingen en onderwijs elkaar goed kennen. Met een gedeeld referentiekader en een gezamenlijke taal is het mogelijk lesaanbod te ontwikkelen dat voortbouwt op ervaringen van leerlingen en aansluit bij andere vakken 3. KCR draagt hieraan bij door veel energie te steken in deskundigheidsbevordering. Het aanbod van KCR is gericht op alle betrokken partijen: besturen, directies, coördinerend personeel, groepsleerkrachten, vakkrachten en freelance kunstenaars/docenten. - KCR ontwikkelt persoonlijke kunstzinnige trajecten voor docenten, vakleerkrachten, directies en coördinatoren. Daarmee kunnen zij hun persoonlijk onderwijskundig handelen versterken. KCR ontwikkelt daarnaast persoonlijke onderwijskundige trajecten voor kunstenaars, freelance kunstenaars/docenten en rondleiders in musea; 3 Zie Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van Fianne E.M. Konings, Rotterdam 2011, 4

5 - KCR verzorgt samen met Cultuurnetwerk Nederland de opleiding voor interne cultuurcoördinator. In de volgende cultuurplanperiode verzorgt KCR in nauw overleg met de Rijksuniversiteit Groningen en SLO bijscholing voor professionals uit onderwijs en culturele sector. Dit gebeurt op basis van de theorie Cultuur in de Spiegel; - KCR zet kenniskringen op met als doel uitwisseling en vergroting van expertise. In deze kringen zijn professionals uit verschillende hoeken van de cultuureducatieve sector vertegenwoordigd. Deze vorm van kennisdeling zorgt ook voor een groter draagvlak voor het doelgericht inzetten van cultuurvakken binnen het onderwijs; - KCR verzamelt kennis en maakt die beschikbaar voor de betrokkenen in Rotterdam. Kennisoverdracht vindt plaats binnen expertmeetings, netwerkbijeenkomsten en conferenties. Actuele informatie wordt bijgehouden op de website van het kenniscentrum. Bereik: 350 deelnemers 2.5 Netwerken en bijeenkomsten Om de Rotterdamse cultuureducatieve organisaties en scholen sterker met elkaar te verbinden, organiseert KCR jaarlijks twee conferenties, zes kleinere bijeenkomsten en de Summerschool. De conferenties spelen in op actuele beleidsthema s zoals creatief partnerschap onderwijs en cultuur en focus op effect van cultuureducatie. KCR werkt daarbij samen met partners in het land en betrekt beroepsopleidingen en wetenschappers. Kennis van buiten de stad wordt opgehaald en waar mogelijk vertaald naar de Rotterdamse situatie. De Rotterdamse aanpak - denk bijvoorbeeld aan Denken, Voelen, Doen - wordt ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen en cultuursector buiten Rotterdam. Onder de titel afkijken mag presenteert KCR de Rotterdamse cultuureducatie aan het land. Voor scholen die theater, muziek, dans, beeldende kunst, nieuwe media en filosofie integreren in hun curriculum, organiseert KCR netwerkbijeenkomsten. Op verzoek van de Rotterdamse Theatergezelschappen zal KCR de jaarlijkse Theateradviesdag organiseren, daarbij gevoed en geïnspireerd door de sector. Summerschool Voor professionals uit het cultuur educatieve veld organiseert KCR de Summerschool. De Summerschool bestaat sinds 2006 en is vanaf 2011 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van SKVR en KCR. Het jaarlijkse evenement is een inspirerende week net voor de start van het nieuwe schooljaar, gericht op inhoudelijke verdieping en het leggen van contacten. Tijdens de week krijgen professionals alle ruimte om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en om collega s te ontmoeten in een zomerse, ontspannen sfeer. De Summerschool sluit af met een debat waarin politiek, wetenschap, onderwijs en cultuur elkaar ontmoeten rond een actueel thema. De thema s uit de Summerschool worden de komende cultuurperiode verder uitgewerkt, bijvoorbeeld tijdens de KCR-conferenties en bijeenkomsten en via een blog op de website. Een verdere samenwerking met Koorenhuis (gemeente Den Haag), het Kunstgebouw (provincie Zuid-Holland) wordt onderzocht. Bereik: deelnemers bij bijeenkomsten en Summerschool. Blogs en filmpjes: 500 bezoekers per jaar (website) 5

6 2.6 Cultuurtraject en digitaal platform: Cultuurtraject KCR neemt vanaf 2013 de regie van het zogeheten Cultuurtraject over van SKVR. Het Cultuurtraject is een prikkelende, enthousiasmerende kennismaking met cultuur, bedoeld voor het primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) en de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. Het overgrote deel van de Rotterdamse scholen doet hieraan mee. De culturele instellingen in Rotterdam verzorgen binnen dit traject in totaal ruim 100 projecten voor zo n kinderen en. De projecten sluiten aan bij leeftijd en schooltype; kinderen maken door dit traject binnen hun schoolloopbaan kennis met de verschillende kunstdisciplines, mediaeducatie en erfgoed. In 2011 voerde KCR veldonderzoek uit naar het functioneren van het stedelijke Cultuurtraject. Het enthousiasme voor dit traject is zowel bij de scholen als het culturele veld nog steeds heel groot. Aan de orde is nu een verdere inhoudelijke afstemming door het aansluiten bij schoolthema s en door handreikingen voor de school, zodat docenten door kunnen gaan op de gebrachte inspiratie en werkvormen. Als regisseur van het Cultuurtraject nodigt KCR in principe alle Rotterdamse culturele instellingen uit om deel te nemen. Het KCR laat de kwaliteit ervan jaarlijks onderzoeken bij zowel scholen als culturele instellingen en communiceert de uitkomsten met betrokkenen. Scholen willen meer keuzemogelijkheden, zo bleek uit het veldonderzoek. KCR komt daarom met een nieuw marketingconcept dat inspeelt op deze vraag: het online platform voor Rotterdamse cultuureducatie, dat meer vraaggericht, efficiënter en goedkoper wordt. Digitaal platform Met het digitale platform voor Rotterdamse Cultuureducatie biedt KCR de scholen voor primair en voortgezet onderwijs een compleet overzicht van het actuele Rotterdams aanbod. Er kan direct worden doorgeklikt naar de culturele instelling waarmee de afspraken worden gemaakt. De website biedt voldoende mogelijkheden voor scholen om korte of langere projecten te zoeken, en aan culturele instellingen om hun aanbod up to date te houden. Ook het stedelijke cultuurtraject voor primair en voortgezet onderwijs wordt aangeboden op deze website. Er worden verschillende abonnementsvormen geïntroduceerd. KCR begeleidt de organisatie van dit traject en zorgt voor efficiënte, centrale planning. Scholen die deelnemen aan het Cultuurtraject kunnen via de website hun eigen programma samenstellen, zodat dit optimaal aansluit bij hun onderwijsprogramma. Bereik Cultuurtraject: Primair onderwijs: leerlingen van 170 scholen Voortgezet onderwijs: leerlingen van 29 scholen 3. Verzelfstandiging KCR In de loop van 2013 zal KCR als zelfstandige organisatie verder werken. Vanaf januari 2012 worden SKVR en KCR steeds verder ontvlecht. Aan bod komen de boedelscheiding, functie beschrijving van SKVR en KCR naar het onderwijs ( doel, domeinen, resultaten in de stad). Een goede samenwerking, juist ook met de SKVR is voorwaarde voor optimale resultaten in de stad. In de meerjarenbegroting is eenmalig 50k opgenomen voor de ontvlechting. In de deelbegroting van KCR is nog niet de overhead opgenomen die van SKVR moet worden afgesplitst. Eventuele structurele meerkosten die met de splitsing gepaard gaan, moeten binnen de begroting door aanvullende bezuinigingen worden opgevangen. Voor de begeleiding van scholen wordt gerekend op een bijdrage vanuit onderwijs ( Dienst JOS, 120K). 6

7 Met een verzelfstandigd en onafhankelijk KCR heeft Rotterdam een stevige ondersteuning in huis voor de verdere ontwikkeling van cultuureducatie binnen het onderwijs. KCR biedt een platform waarop cultuur en onderwijs met elkaar verder werken aan duurzame verankering van cultuureducatie. KCR heeft vanaf haar oprichting in januari 2011 een eigen website: 4. Allianties KCR heeft vaste samenwerkingsverbanden met een groot aantal partners in de stad. Hieronder een beknopt overzicht met huidige samenwerkingsverbanden en de ambities voor de periode Instelling Doelgroep Afspraken en taken Aansluitend bij Villa Zebra Jeugdtheater Hofplein Meekers Danst! RO theater Onafhankelijk Toneel Digital Playground Jeugdtheater MAX Kinderen - KCR begeleidt de ontwikkeling van ketenaanbod door Culturele Instellingen voor scholen PO en VO. Cultuureducatie/tale nt ontwikkeling Negentien scholen PO en VO die begeleid zijn/worden bij verankering van kunst en cultuur. Doel is om dit uit te breiden met zeven scholen per jaar, afhankelijk van de voortgang van het programma Denken, Voelen, Doen. (leerkrachten, vakkrachten, directies, culturele sector) KCR biedt nazorg door o.a.netwerkbijeenkomsten. Cultuureducatie PABO HRO PABO Thomas More (ontwikkeling deskundigheid bij toekomstige leerkrachten) KCR biedt stageplaatsen aan o.a. in het cultuurtraject onderzocht wordt verdere samenwerking op het gebied van de minor cultuur - educatie, nascholing, onderzoek en promotie Cultuureducatie Rijksuniversiteit Groningen en SLO, onderzoek en resultaat Cultuur in de Spiegel SKVR, Kunstgebouw Zuid-Holland, Villa Zebra (ontwikkeling kennis en kunde bij scholen PO/VO en culturele sector) Indirect: kinderen en. Direct: professionals. KCR gaat in gesprek over de theorie en aanpak vanuit Cultuur in de Spiegel. KCR heeft vier experts in huis die zijn opgeleid door de RUG. KCR betrekt partners bij de organisatie van expertisebijeenkomsten en Summerschool. Cultuureducatie Cultuureducatie, talentontwikkeling, ondernemerschap. 7

8 Cultuurtraject: 53 Rotterdamse culturele instellingen en kunstvakopleidingen (2011). Afspraken worden jaarlijks vastgelegd. 170 Scholen voor PO: kinderen 31 scholen voor VO: KCR begeleidt alle instellingen die participeren in het stedelijke Cultuurtraject. KCR borgt kwaliteitsontwikkeling van het traject door onderzoek en koppelt de vraag van scholen terug naar de instellingen. KCR verzorgt organisatie en planning en voert de regie op het traject als geheel. Cultuureducatie, cultuurparticipatie. 200 Scholen die jaarlijks deelnemen aan het Cultuurtraject. Ontwikkeling en organisatie van het stedelijk Cultuurtraject in samenspel met culturele instellingen en scholen. Op verzoek begeleiding bij keuze voor projecten en advies bij aansluiten op cultuurprojecten in de klas. Regie op het traject als geheel. Cultuureducatie, participatie. CBK Indirect: Kinderen en Direct: volwassenen Het organiseren van de studiegroep kunst in onderwijs, onderwijs in kunst voor medewerkers van culturele instellingen en scholen. Binnen de studiegroep bestuderen mensen uit onderwijs en cultuur actuele literatuur over de werking van cultuuronderwijs. Dit ter verdieping en uitbreiding van expertise over aanpak en effect van cultuureducatie. Cultuureducatie Dansschool SKVR SKVR Beeldend en Design jaar jaar. Ontwikkeling van danseducatie op basis van martial arts. KCR levert praktijkgericht onderzoek en heeft een klankbordfunctie. Gezamenlijk ontwikkelen van een instrument om talent te scouten binnen het project Kunst in de klas. Cultuureducatie, talentontwikkeling. Talentontwikkeling 8

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam zinleiding Tijdens de bijeenkomst op 3 december 2012 presenteert het KCR de nieuwe werkwijze voor het Cultuurtraject Rotterdam aan de Rotterdamse culturele instellingen. In dit document vindt u een beknopte

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

KCR Jaarplan Foto Dimitiri Hakke

KCR Jaarplan Foto Dimitiri Hakke KCR Jaarplan 2016.Foto Dimitiri Hakke Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Toelichting op het prestatieraster... 3 2. Toelichting op de begroting... 5 3. Ondernemerschap, talentontwikkeling en levendige (binnen)stad...

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Over het LKCA Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals,

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be 1. Stavaza van CIS Nederland 2. Emiel Copini (14-18jaar) en Theisje van Dorsten (4-10 jaar) 3. Astrid Rass

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Filosoferen in de Basisschool

Filosoferen in de Basisschool Filosoferen in de Basisschool Hoe kun je filosoferen met kinderen verankeren in het onderwijsprogramma? Welke keuzes maak je daarbij als basisschool en hoe zorg je ervoor dat wat je bedenkt aansluit bij

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Cultuuronderwijs: kwaliteit door kennis

Cultuuronderwijs: kwaliteit door kennis faculteit der letteren cultuur in de spiegel prof.dr.b.p. (Barend) van Heusden Oude Boteringestraat 23 9712 GC Groningen E b.p.van.heusden@rug.nl T 050 363 6018 Contactpersoon M.C.H.(Hadewijch) de Jong

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Projectinformatie VERBEELD JE. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie VERBEELD JE. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs Projectinformatie VERBEELD JE Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Verbeeld Je waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

NOTITIE DOORLOPENDE LEERLIJN CULTUUREDUCATIE/ CULTUURONDERWIJS IVAK Kunststation C

NOTITIE DOORLOPENDE LEERLIJN CULTUUREDUCATIE/ CULTUURONDERWIJS IVAK Kunststation C NOTITIE DOORLOPENDE LEERLIJN CULTUUREDUCATIE/ CULTUURONDERWIJS IVAK Kunststation C 7 februari 2011 Inleiding In voorliggende notitie beargumenteren IVAK en KunstStation C dat de inzet van beide instellingen

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

Cultuur op school: het speelkwartier voorbij

Cultuur op school: het speelkwartier voorbij Cultuur op school: het speelkwartier voorbij Door Anne Marie Backes Anne Marie Backes is manager van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Deze keynote werd door haar uitgesproken tijdens het landelijk

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem Bijlage A bij nota Convenant Cultuur en primair onderwijs Haarlem, december 2014 Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014 2022 1. Inleiding Waarom dit convenant: Sinds een aantal jaren maken

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Projectinformatie 1,2,3 STA STIL. Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs

Projectinformatie 1,2,3 STA STIL. Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs Projectinformatie 1,2,3 STA STIL Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Grote Kunst voor kleine mensen - 1,2,3 Sta stil! waaraan uw school

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

Jaar verslag 2014. Publieksversie

Jaar verslag 2014. Publieksversie Jaar verslag 2014 Publieksversie Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met veel mensen die net zo bevlogen zijn als wijzelf. Zelfstandigheid en samenwerking 2014 was voor het KCR het jaar waarin we

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be - Barend geeft een stavaza van CIS Nederland - Emiel Copini (10-14 jaar) - Theisje van Dorsten (4-10 jaar)

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel Cultuur in de Spiegel Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs Barend van Heusden Afdeling Kunsten, Cultuur en Media 14 september 2011 Aanleiding Vragen vanuit het werkveld over: Inhoud cultuureducatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

WERKPLAN Open Academie 2016

WERKPLAN Open Academie 2016 WERKPLAN Open Academie 2016 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed Als wij niet meer geloven dat het kan Als wij er niet komen met een plan Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Eindverslag Veldraadpleging voorjaar 2011. samenvatting verslag veldraadpleging

Eindverslag Veldraadpleging voorjaar 2011. samenvatting verslag veldraadpleging samenvatting verslag veldraadpleging Inhoud 1. Inleiding 2. Doel veldraadpleging 3. Samenvatting veldraadpleging 4. Toekomst 5. Colofon 1. Inleiding Het KCR heeft onder andere als taak cultuureducatie

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Scholen en culturele instellingen vinden elkaar Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap 12 Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Muziek, dans en drama zijn goed voor de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie met kwaliteit Cultuureducatie met kwaliteit Beleidskader 1. Inleiding In zijn uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid Meer dan kwaliteit kondigde de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

logoocw Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 24 februari 2005 DK/CS/2005/6720

logoocw Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 24 februari 2005 DK/CS/2005/6720 logoocw Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 24 februari 2005 DK/CS/2005/6720 Onderwerp Actualisatie voortgangsbrief d.d. 4 juni

Nadere informatie

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs,

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs, B en W nummer 15.0439; besluit d.d. 19 5 2015 Onderwerp Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, 1 juni 2015 Besluiten: 1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Projectinformatie DIEREN VERZAMELEN. Groep 5-6 Erfgoed keuzeproject Primair Onderwijs

Projectinformatie DIEREN VERZAMELEN. Groep 5-6 Erfgoed keuzeproject Primair Onderwijs Projectinformatie DIEREN VERZAMELEN Groep 5-6 Erfgoed keuzeproject Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Dieren verzamelen waaraan uw school binnenkort mee doet. In

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 3 80 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Rotterdams Philharmonisch Meets Maas waaraan uw school binnenkort

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind

Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 4165 17 december 2013 Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind (Besluit van b. en w. 10 december 2013)

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Interne. Coördinator. Cultuurdeducatie

Interne. Coördinator. Cultuurdeducatie Curriculum voor de cursus Interne Coördinator Cultuurdeducatie Voorwoord 1 Algemeen 2 Praktische gegevens 2.1 het programma 2.2 organisatie van de cursus 3 Beschrijving van de cursus 3.Enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Cultuur in de Spiegel onder de loep - Visie op kunsteducatie anno 2011 -

Cultuur in de Spiegel onder de loep - Visie op kunsteducatie anno 2011 - Cultuur in de Spiegel onder de loep - Visie op kunsteducatie anno 2011 - Twee jaar geleden is het onderzoek Cultuur in de Spiegel gestart. Doel is het opzetten van een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Nadere informatie

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1 ICK ACADEMIE De ICK pijler Academie ziet dans als bron van kennis die een verrijking is voor de kunsten, de wetenschap en de samenleving. Startpunt van de projecten zijn artistieke vragen uit de directe

Nadere informatie