Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een onafhankelijk Rotterdams advies- en kenniscentrum op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Doel van KCR is cultuureducatie een structurele plaats te geven in het Rotterdamse onderwijs. KCR is een netwerkorganisatie die dankzij kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en inhoudelijke expertise een brug slaat tussen onderwijs en cultuur. KCR geeft advies, begeleidt scholen en docenten en voert onderzoek uit. De organisatie begon in januari 2011 als onderdeel van SKVR en staat op verzoek van de gemeente in de loop van 2013 op eigen benen. Deze organisatorische verzelfstandiging wordt de komende tijd voorbereid. 1. Missie en doel Rotterdam is een stad van pioniers. De Rotterdamse ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en onderwijs staan landelijk in hoog aanzien. Het bundelen, verder ontwikkelen en naar buiten brengen van deze expertise is deel van de missie van KCR: Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam is een onafhankelijk Rotterdams platform voor de ontwikkeling, bundeling en overdracht van kennis over cultuureducatie op school. De missie van KCR is om cultuureducatie een structurele plek te geven binnen het onderwijs in Rotterdam. Daartoe werkt KCR samen met alle instanties die binnen Rotterdam betrokken zijn bij cultuureducatie: van primair en voortgezet onderwijs tot culturele instellingen, kunstvakopleidingen, Pabo en wetenschappelijk onderwijs. KCR brengt deze missie in praktijk door: 1. Het adviseren en begeleiden van culturele instellingen, scholen en schoolbesturen. 2. Het initiëren van onderzoeksopdrachten op het gebied van cultuureducatie en het ondersteunen daarvan. 3. Het aanreiken van instrumenten voor overdracht van kennis en informatie. 4. Het verbinden van instellingen en onderwijsorganisaties (netwerkfunctie). 5. Het bieden van een digitaal platform voor Rotterdamse Cultuureducatie, waarin het stedelijke Cultuurtraject is opgenomen. De producten en diensten van KCR zorgen in de periode voor verankering van cultuureducatie in het onderwijsprogramma van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast levert KCR een bijdrage aan een betere samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen. Zo is het kenniscentrum nauw betrokken bij het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Leerplan Ontwikkeling. De theorie van Cultuur in de Spiegel biedt de mogelijkheid kennis van onderwijs en cultuur vanuit eenzelfde referentiekader te delen en te ontwikkelen. Zo ontstaat een structurele samenwerking en binding tussen beide werkvelden 1. Om deze doelstelling te realiseren, werkt het kenniscentrum in wisselende samenstellingen samen met organisaties en netwerken binnen en buiten Rotterdam: scholen, culturele instellingen, het Rotterdams Educatie Netwerk, de Theater Advies Dag, de Muziekcoalitie, opleidingen voor hoger beroepsonderwijs en universiteiten. Op die manier neemt de kennis over cultuureducatie toe en 1 Zie Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van Fianne E.M. Konings, Rotterdam 2011, 1

2 komt deze terecht bij scholen en culturele instellingen. Een overzicht van de instellingen waarmee KCR samenwerkt, is te lezen in de bijlage. 1.1 Verzelfstandiging Sinds de oprichting van KCR in 2011 is de organisatie een integraal deel van SKVR. Deze situatie verandert. Zoals wethouder Laan heeft aangekondigd in haar Uitgangspuntennota voor het Rotterdams Cultuurbeleid , Midden in de Stad, gaat KCR over tot verzelfstandiging. Doel is om de rol van onafhankelijke partij in het cultuur-educatieve veld beter te kunnen vervullen en rolverwarring met SKVR te voorkomen. Waar de SKVR kunstscholen zich binnen het onderwijs direct richten op kinderen en, houdt KCR zich bezig met de school als organisatie. Denk aan het bestuurs- en beleidsniveau, het docententeam en de cultuurcoördinator. Inhoudelijk beschouwt KCR SKVR als een vertegenwoordiger van de culturele sector. KCR werkt dus met SKVR samen, net zoals zij dat doet met de andere vertegenwoordigers uit de culturele sector. Om het draagvlak voor samenwerking tussen het onderwijs en de culturele instellingen levend te houden en signalen uit beide velden te stroomlijnen, is een klankbordgroep onder voorzitterschap van KCR opgericht. Die bestaat uit vertegenwoordigers van het Rotterdamse culturele veld en vertegenwoordigers uit het onderwijs. De klankbordgroep komt jaarlijks vier keer bijeen. 1.2 KCR en Beter presteren Sinds richt het Rotterdamse onderwijs zich intensief op het verbeteren van leerprestaties (Beter Presteren). Daarmee ligt er een kans voor de culturele sector om een relevante bijdrage te leveren aan betere leerprestaties van Rotterdamse leerlingen. Kunstbeoefening, mits structureel ingebed in het onderwijsprogramma, zorgt voor de ontwikkeling van competenties waar leerlingen hun leven lang baat bij hebben. Scheppend bezig zijn scherpt bij kinderen het waarnemingsvermogen, vergroot hun vermogen tot zelfreflectie, hun verbeeldingskracht, hun uitdrukkingsvaardigheid en hun denkvermogen. Het accent van cultuureducatie verschuift daarmee van het leren beoefenen van kunstvormen (education in the arts) naar persoonlijke ontwikkeling dankzij kunst en cultuur (education through the arts). De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat cultuureducatie een goede plek heeft in het onderwijs. Uit deze gedachte ontstond het initiatief Denken, Voelen, Doen. KCR heeft in 2010 en 2011 dertien scholen begeleid bij de verankering van cultuureducatie in het lesprogramma (binnen Denken, Voelen, Doen ). Daarvoor hebben drie scholen voor primair onderwijs en drie scholen voor Voortgezet Onderwijs cultuureducatie opgenomen in hun onderwijsproces. Op deze pilot - scholen hebben adviseurs van het latere KCR geholpen bottom up draagvlak voor cultuureducatie te ontwikkelen. Op de deelnemende scholen werken gastdocenten van culturele instellingen nauw samen met groepsleerkrachten om de prestaties en het leerplezier van de leerlingen te verhogen. 1.3 KCR en Cultuurtraject SKVR richtte KCR in eerste instantie op om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te blijven garanderen. De eisen aan de culturele sector en het cultuuronderwijs worden immers steeds hoger. Specifiek doel van KCR is aandacht genereren voor het zogeheten Cultuurtraject, een inspirerende kennismaking met Rotterdamse culturele instellingen voor leerlingen van 4 tot 16 jaar. KCR neemt in de volgende planperiode de regie van het Cultuurtraject over van SKVR. Culturele Instellingen, waaronder de SKVR Kunstscholen voeren de deelprojecten uit. Het kenniscentrum breidt het traject vanaf 2013 uit met onder meer evaluaties en een digitaal platform voor scholen. Ook het koppelen van langere trajecten wordt een mogelijkheid. 1.4 Samenwerking met Den Haag Net als in Rotterdam heeft de gemeente Den Haag behoefte aan een kenniscentrum op het gebied van cultuureducatie. De ontwikkeling van een dergelijk centrum in de Hofstad heeft het Koorenhuis 2

3 wat later ingezet dan SKVR. KCR onderzoekt de komende periode of samenwerking met het Haagse kenniscentrum wenselijk is en wat zij kan opleveren. Te denken valt aan gezamenlijke activiteiten m.b.t. onderzoek en deskundigheidsbevordering. Een andere mogelijkheid is het organiseren van conferenties waarin kennis wordt gedeeld met onderwijs, de culturele sector en opleidingen binnen de metropool. 2. Producten en diensten Begeleiding van scholen KCR adviseert en begeleidt scholen in het primair en voortgezet onderwijs om te komen tot een structurele, kwalitatief goede verankering van cultuureducatie in het curriculum. Mettertijd wil KCR haar advies en begeleiding ook aanbieden aan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Scholen die bezig zijn met het ontwikkelen of het implementeren van cultuureducatie hebben niet altijd een duidelijke visie op cultuuronderwijs. Met een uur muziekles in de week is cultuureducatie nog niet verankerd. Om resultaat te boeken, moeten culturele vakken aansluiten bij de onderwijsvisie. Cultuureducatie op school kan het beste in worden geïntegreerd in het curriculum wanneer het in samenhang met andere vormen van onderwijs worden gegeven. Deze aanpak zorgt bij leerlingen voor de grootste verbetering van hun prestaties. In het traject Denken, Voelen, Doen begeleidt KCR de scholen intensief bij de ontwikkeling van een visie op cultuureducatie en het opzetten van de bijbehorende structuur. In het voortraject doet KCR een draagvlakmeting, voert met de directie een inventarisatie uit en begeleidt het management. Daarna helpt KCR de scholen bij het opbouwen van verticale en horizontale leerlijnen, bij onderzoek naar het cultuuronderwijs op de school en bij persoonlijke kunstzinnige trajecten. In het adviestraject zijn de wensen van de school en het docententeam leidend: op basis van input van de school werkt KCR aan de optimale inpassing van cultuureducatie in het curriculum. Het docententeam is hoofdrolspeler en houdt zelf de regie. In de periode wil KCR ook korte begeleidingstrajecten verbinden aan de lessenseries van culturele instellingen op school. Zo werkt de input van gastdocenten langer en meer geïntegreerd door op de scholen. Bereik: zes scholen per jaar intensief (DVD), in 2016 hebben 42 scholen cultuur geïntegreerd in hun curriculum. 20 scholen per jaar korte trajecten. 2.2 Begeleiding van culturele instellingen Culturele Instellingen zien scholen als een afzetmarkt voor hun voorstellingen, concerten en tentoonstellingen die zij al dan niet ondersteunen met speciale lesprogramma s. Op deze manier draagt de culturele sector met artistieke producten bij aan de ontwikkeling van de Rotterdamse jeugd. Als expertise- en netwerkplatform helpt KCR de culturele instellingen bij het bepalen van de vraag van de onderwijsmarkt. KCR informeert en adviseert bij het ontwikkelen van hun educatie De adviseurs van KCR hebben hiervoor regelmatig contact met de educatiemakers van de culturele instellingen. Daar worden actuele ontwikkelingen ingebracht, zoals over het Rotterdamse Onderwijs Beleid, en wordt onderzoek naar de kwaliteit van het SKVR-Cultuurtraject gedeeld. KCR begeleidt in 2012 zeven culturele instellingen 2 bij het ontwikkelen van langere cultuur educatieve trajecten die aansluiten bij a) de vraag van scholen en b) het budget dat de scholen 2 Theatergroep Max, Villa Zebra, danstheater Meekers, OT, Jeugdtheater Hofplein, Digital Playground, RO Theater 3

4 ontvangen van JOS. Extra leertijd wordt ingevuld met activiteiten die aansluiten op de onderwijsdoelen. De opgedane kennis uit deze pilotprojecten stelt KCR ter beschikking aan culturele sector en onderwijsveld. Met de Muziekcoalitie zal verder gewerkt worden aan visievorming en vraagontwikkeling op het gebied van muziek in het voortgezet onderwijs. Bereik: vrijwel alle culturele instellingen (40 per jaar) 2.3 Onderzoek en resultaat Onderzoek zorgt voor nieuwe inzichten op het gebied van cultuuronderwijs. Dit is nodig om als veld verder te ontwikkelen. KCR verstrekt onderzoeksopdrachten en ondersteunt deze. De uitkomsten deelt KCR met culturele instellingen en scholen, zodat die daarvan profiteren. Ook signaleert KCR relevante (beleids)ontwikkelingen binnen cultuureducatie en zorgt dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Indien gevraagd voert KCR ook zelf praktijkonderzoek uit. Onderzoek is samenwerken KCR werkt nauw samen met het hoger onderwijs op het gebied van onderzoek en blijft dit in de toekomst doen. Teamleden van KCR zijn sinds 2009 betrokken bij het onderzoek Cultuur in de Spiegel van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Cultuur in de Spiegel levert vanuit een theoretisch kader, een diagnose-instrument en een raamleerplan voor cultuuronderwijs. In 2013 wil KCR vier teamleden in dienst hebben die volgens deze benadering van cultuuronderwijs zijn opgeleid. KCR gaat daarnaast samenwerkingsverbanden aan met Codarts, de Willem de Kooning Academie, de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elk schooljaar biedt KCR studenten van deze onderwijsinstellingen de mogelijkheid om in opdracht van KCR een afstudeeronderzoek te doen. Onderzoek binnen (Rotterdamse) Cultuureducatie: verzamelen en verspreiden KCR zoekt mogelijkheden om de stand van zaken van het cultuuronderwijs in Rotterdam te laten monitoren. Zo kan een helder beeld ontstaan van de recente ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs. Het liefst doet KCR dit in samenwerking met het Nederlandse kennisinstituut voor cultuureducatie (in oprichting). Naast het verzamelen van informatie over het Rotterdamse cultuuronderwijs publiceert KCR regelmatig visiedocumenten en artikelen in haar nieuwsbrief en op haar website. Dit geeft onderwijs en culturele instellingen een duidelijk beeld van de stand van het onderzoek en wat dit betekent voor de praktijk. Verspreiding via nieuwsbrief en website; een visiedocument per jaar. 2.4 Deskundigheidsbevordering Om te komen tot een structurele verankering van cultuureducatie in het onderwijs, is het nodig dat het werkveld van culturele instellingen en onderwijs elkaar goed kennen. Met een gedeeld referentiekader en een gezamenlijke taal is het mogelijk lesaanbod te ontwikkelen dat voortbouwt op ervaringen van leerlingen en aansluit bij andere vakken 3. KCR draagt hieraan bij door veel energie te steken in deskundigheidsbevordering. Het aanbod van KCR is gericht op alle betrokken partijen: besturen, directies, coördinerend personeel, groepsleerkrachten, vakkrachten en freelance kunstenaars/docenten. - KCR ontwikkelt persoonlijke kunstzinnige trajecten voor docenten, vakleerkrachten, directies en coördinatoren. Daarmee kunnen zij hun persoonlijk onderwijskundig handelen versterken. KCR ontwikkelt daarnaast persoonlijke onderwijskundige trajecten voor kunstenaars, freelance kunstenaars/docenten en rondleiders in musea; 3 Zie Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van Fianne E.M. Konings, Rotterdam 2011, 4

5 - KCR verzorgt samen met Cultuurnetwerk Nederland de opleiding voor interne cultuurcoördinator. In de volgende cultuurplanperiode verzorgt KCR in nauw overleg met de Rijksuniversiteit Groningen en SLO bijscholing voor professionals uit onderwijs en culturele sector. Dit gebeurt op basis van de theorie Cultuur in de Spiegel; - KCR zet kenniskringen op met als doel uitwisseling en vergroting van expertise. In deze kringen zijn professionals uit verschillende hoeken van de cultuureducatieve sector vertegenwoordigd. Deze vorm van kennisdeling zorgt ook voor een groter draagvlak voor het doelgericht inzetten van cultuurvakken binnen het onderwijs; - KCR verzamelt kennis en maakt die beschikbaar voor de betrokkenen in Rotterdam. Kennisoverdracht vindt plaats binnen expertmeetings, netwerkbijeenkomsten en conferenties. Actuele informatie wordt bijgehouden op de website van het kenniscentrum. Bereik: 350 deelnemers 2.5 Netwerken en bijeenkomsten Om de Rotterdamse cultuureducatieve organisaties en scholen sterker met elkaar te verbinden, organiseert KCR jaarlijks twee conferenties, zes kleinere bijeenkomsten en de Summerschool. De conferenties spelen in op actuele beleidsthema s zoals creatief partnerschap onderwijs en cultuur en focus op effect van cultuureducatie. KCR werkt daarbij samen met partners in het land en betrekt beroepsopleidingen en wetenschappers. Kennis van buiten de stad wordt opgehaald en waar mogelijk vertaald naar de Rotterdamse situatie. De Rotterdamse aanpak - denk bijvoorbeeld aan Denken, Voelen, Doen - wordt ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen en cultuursector buiten Rotterdam. Onder de titel afkijken mag presenteert KCR de Rotterdamse cultuureducatie aan het land. Voor scholen die theater, muziek, dans, beeldende kunst, nieuwe media en filosofie integreren in hun curriculum, organiseert KCR netwerkbijeenkomsten. Op verzoek van de Rotterdamse Theatergezelschappen zal KCR de jaarlijkse Theateradviesdag organiseren, daarbij gevoed en geïnspireerd door de sector. Summerschool Voor professionals uit het cultuur educatieve veld organiseert KCR de Summerschool. De Summerschool bestaat sinds 2006 en is vanaf 2011 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van SKVR en KCR. Het jaarlijkse evenement is een inspirerende week net voor de start van het nieuwe schooljaar, gericht op inhoudelijke verdieping en het leggen van contacten. Tijdens de week krijgen professionals alle ruimte om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en om collega s te ontmoeten in een zomerse, ontspannen sfeer. De Summerschool sluit af met een debat waarin politiek, wetenschap, onderwijs en cultuur elkaar ontmoeten rond een actueel thema. De thema s uit de Summerschool worden de komende cultuurperiode verder uitgewerkt, bijvoorbeeld tijdens de KCR-conferenties en bijeenkomsten en via een blog op de website. Een verdere samenwerking met Koorenhuis (gemeente Den Haag), het Kunstgebouw (provincie Zuid-Holland) wordt onderzocht. Bereik: deelnemers bij bijeenkomsten en Summerschool. Blogs en filmpjes: 500 bezoekers per jaar (website) 5

6 2.6 Cultuurtraject en digitaal platform: Cultuurtraject KCR neemt vanaf 2013 de regie van het zogeheten Cultuurtraject over van SKVR. Het Cultuurtraject is een prikkelende, enthousiasmerende kennismaking met cultuur, bedoeld voor het primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) en de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. Het overgrote deel van de Rotterdamse scholen doet hieraan mee. De culturele instellingen in Rotterdam verzorgen binnen dit traject in totaal ruim 100 projecten voor zo n kinderen en. De projecten sluiten aan bij leeftijd en schooltype; kinderen maken door dit traject binnen hun schoolloopbaan kennis met de verschillende kunstdisciplines, mediaeducatie en erfgoed. In 2011 voerde KCR veldonderzoek uit naar het functioneren van het stedelijke Cultuurtraject. Het enthousiasme voor dit traject is zowel bij de scholen als het culturele veld nog steeds heel groot. Aan de orde is nu een verdere inhoudelijke afstemming door het aansluiten bij schoolthema s en door handreikingen voor de school, zodat docenten door kunnen gaan op de gebrachte inspiratie en werkvormen. Als regisseur van het Cultuurtraject nodigt KCR in principe alle Rotterdamse culturele instellingen uit om deel te nemen. Het KCR laat de kwaliteit ervan jaarlijks onderzoeken bij zowel scholen als culturele instellingen en communiceert de uitkomsten met betrokkenen. Scholen willen meer keuzemogelijkheden, zo bleek uit het veldonderzoek. KCR komt daarom met een nieuw marketingconcept dat inspeelt op deze vraag: het online platform voor Rotterdamse cultuureducatie, dat meer vraaggericht, efficiënter en goedkoper wordt. Digitaal platform Met het digitale platform voor Rotterdamse Cultuureducatie biedt KCR de scholen voor primair en voortgezet onderwijs een compleet overzicht van het actuele Rotterdams aanbod. Er kan direct worden doorgeklikt naar de culturele instelling waarmee de afspraken worden gemaakt. De website biedt voldoende mogelijkheden voor scholen om korte of langere projecten te zoeken, en aan culturele instellingen om hun aanbod up to date te houden. Ook het stedelijke cultuurtraject voor primair en voortgezet onderwijs wordt aangeboden op deze website. Er worden verschillende abonnementsvormen geïntroduceerd. KCR begeleidt de organisatie van dit traject en zorgt voor efficiënte, centrale planning. Scholen die deelnemen aan het Cultuurtraject kunnen via de website hun eigen programma samenstellen, zodat dit optimaal aansluit bij hun onderwijsprogramma. Bereik Cultuurtraject: Primair onderwijs: leerlingen van 170 scholen Voortgezet onderwijs: leerlingen van 29 scholen 3. Verzelfstandiging KCR In de loop van 2013 zal KCR als zelfstandige organisatie verder werken. Vanaf januari 2012 worden SKVR en KCR steeds verder ontvlecht. Aan bod komen de boedelscheiding, functie beschrijving van SKVR en KCR naar het onderwijs ( doel, domeinen, resultaten in de stad). Een goede samenwerking, juist ook met de SKVR is voorwaarde voor optimale resultaten in de stad. In de meerjarenbegroting is eenmalig 50k opgenomen voor de ontvlechting. In de deelbegroting van KCR is nog niet de overhead opgenomen die van SKVR moet worden afgesplitst. Eventuele structurele meerkosten die met de splitsing gepaard gaan, moeten binnen de begroting door aanvullende bezuinigingen worden opgevangen. Voor de begeleiding van scholen wordt gerekend op een bijdrage vanuit onderwijs ( Dienst JOS, 120K). 6

7 Met een verzelfstandigd en onafhankelijk KCR heeft Rotterdam een stevige ondersteuning in huis voor de verdere ontwikkeling van cultuureducatie binnen het onderwijs. KCR biedt een platform waarop cultuur en onderwijs met elkaar verder werken aan duurzame verankering van cultuureducatie. KCR heeft vanaf haar oprichting in januari 2011 een eigen website: 4. Allianties KCR heeft vaste samenwerkingsverbanden met een groot aantal partners in de stad. Hieronder een beknopt overzicht met huidige samenwerkingsverbanden en de ambities voor de periode Instelling Doelgroep Afspraken en taken Aansluitend bij Villa Zebra Jeugdtheater Hofplein Meekers Danst! RO theater Onafhankelijk Toneel Digital Playground Jeugdtheater MAX Kinderen - KCR begeleidt de ontwikkeling van ketenaanbod door Culturele Instellingen voor scholen PO en VO. Cultuureducatie/tale nt ontwikkeling Negentien scholen PO en VO die begeleid zijn/worden bij verankering van kunst en cultuur. Doel is om dit uit te breiden met zeven scholen per jaar, afhankelijk van de voortgang van het programma Denken, Voelen, Doen. (leerkrachten, vakkrachten, directies, culturele sector) KCR biedt nazorg door o.a.netwerkbijeenkomsten. Cultuureducatie PABO HRO PABO Thomas More (ontwikkeling deskundigheid bij toekomstige leerkrachten) KCR biedt stageplaatsen aan o.a. in het cultuurtraject onderzocht wordt verdere samenwerking op het gebied van de minor cultuur - educatie, nascholing, onderzoek en promotie Cultuureducatie Rijksuniversiteit Groningen en SLO, onderzoek en resultaat Cultuur in de Spiegel SKVR, Kunstgebouw Zuid-Holland, Villa Zebra (ontwikkeling kennis en kunde bij scholen PO/VO en culturele sector) Indirect: kinderen en. Direct: professionals. KCR gaat in gesprek over de theorie en aanpak vanuit Cultuur in de Spiegel. KCR heeft vier experts in huis die zijn opgeleid door de RUG. KCR betrekt partners bij de organisatie van expertisebijeenkomsten en Summerschool. Cultuureducatie Cultuureducatie, talentontwikkeling, ondernemerschap. 7

8 Cultuurtraject: 53 Rotterdamse culturele instellingen en kunstvakopleidingen (2011). Afspraken worden jaarlijks vastgelegd. 170 Scholen voor PO: kinderen 31 scholen voor VO: KCR begeleidt alle instellingen die participeren in het stedelijke Cultuurtraject. KCR borgt kwaliteitsontwikkeling van het traject door onderzoek en koppelt de vraag van scholen terug naar de instellingen. KCR verzorgt organisatie en planning en voert de regie op het traject als geheel. Cultuureducatie, cultuurparticipatie. 200 Scholen die jaarlijks deelnemen aan het Cultuurtraject. Ontwikkeling en organisatie van het stedelijk Cultuurtraject in samenspel met culturele instellingen en scholen. Op verzoek begeleiding bij keuze voor projecten en advies bij aansluiten op cultuurprojecten in de klas. Regie op het traject als geheel. Cultuureducatie, participatie. CBK Indirect: Kinderen en Direct: volwassenen Het organiseren van de studiegroep kunst in onderwijs, onderwijs in kunst voor medewerkers van culturele instellingen en scholen. Binnen de studiegroep bestuderen mensen uit onderwijs en cultuur actuele literatuur over de werking van cultuuronderwijs. Dit ter verdieping en uitbreiding van expertise over aanpak en effect van cultuureducatie. Cultuureducatie Dansschool SKVR SKVR Beeldend en Design jaar jaar. Ontwikkeling van danseducatie op basis van martial arts. KCR levert praktijkgericht onderzoek en heeft een klankbordfunctie. Gezamenlijk ontwikkelen van een instrument om talent te scouten binnen het project Kunst in de klas. Cultuureducatie, talentontwikkeling. Talentontwikkeling 8

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

18 april 2008 MLB/M/5242

18 april 2008 MLB/M/5242 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 april 2008 MLB/M/5242 Onderwerp Mediawijsheid Media zijn alom tegenwoordig en spelen al vroeg

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

1. Algemene projectgegevens

1. Algemene projectgegevens 1. Algemene projectgegevens Programmatitel Impuls Gezonde Leefstijl Jeugd Opdrachtgever Contactpersoon Ministerie van VWS Rebecca van Riel, directie VGP Opdrachtnemer contactpersoon RIVM Dr. Wanda Bemelmans,

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie