Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2"

Transcriptie

1 Evaluatierapprt

2 Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen te den vr de cntinuering ervan. De evaluatie bestnd uit drie deelnderzeken. Om inzicht te krijgen in het functineren van het prject zijn 36 interviews gehuden met BIA betrkkenen, zwel prfessinals als bewners. Daarna zijn er 250 enquêtes afgenmen in 2 huidige en 3 ex-bia wijken, m z de bekendheid van BIA nder bewners te nderzeken. Tt slt zijn er interviews gehuden met 4 bewners en prfessinals, die betrkken zijn geweest bij Buurt aan Zet, de vrlper van Buurt in Actie. Het del van deze terugblik naar Buurt aan Zet was te nderzeken welk effect het beëindigen van het prject p de wijken heeft gehad en welke lessen hieruit vr BIA te trekken zijn. Uit de resultaten van het nderzek blijkt dat BIA ged functineert en dat de delstellingen gehaald wrden. Bewners participeren actief in het prject als prjectteamleden f als prjectindieners/uitverders en prfessinals ndersteunen hen daarbij. De geïnterviewde betrkkenen hebben met veel plezier aan BIA meegewerkt en vinden het prject geslaagd. In alle wijken is de fysieke leefmgeving verbeterd en de veiligheid is naar mening van de prfessinals en enkele bewners indirect verbeterd, via sciale chesie en wijkgevel. De bewnersparticipatie is vruit gegaan, er zijn nieuwe mensen actief gewrden. Ok de sciale chesie in de wijken is verbeterd. Deze effecten vinden met name plaats p micrniveau, rndm prjecten f rndm prjectteamleden. De bekendheid van BIA in de huidige wijken is grt (70% in Glanerbrug-Zuid en 88% in Hgeland-Nrd). In de ex-bia wijken is die bekendheid lager (Ost-Bswinkel 36%, Strinkslanden 44%, Twekkelerveld 52%). De samenwerking tussen verschillende betrkkenen verlpt ver het algemeen ged, al ervaren de meeste prjectteams in de eerste peride pstartprblemen. Zwel prfessinals als bewners hebben dan meite m aan hun rl te wennen. Andere samenwerkingsprblemen blijken in feite vaak verrzaakt te wrden dr cmmunicatieprblemen. Maar meestal verlpt de cmmunicatie tussen verschillende partijen ged. De cmmunicatiemiddelen die de gemeente inzet, zals nieuwsbrieven en flyers, wrden k ged gewaardeerd. Uit de huis-aan-huis enquêtes blijkt dat de meeste bewners BIA kennen via deze huis-aan-huis verspreide infrmatie. Ok artikelen ver BIA in de wijkkranten blijken bewners ged te bereiken. De huidige pzet van BIA is ged. Het blijkt wel dat BIA minstens 2 jaar in een wijk met draaien. Het budget van eur per jaar vr 5 wijken is ged. Wat BIA vlgens de betrkkenen z uniek maakt is het feit dat bewners met budget en begeleiding vanuit de gemeente zelf actief de leefbaarheid in hun buurt kunnen verbeteren. Wat er vlgens de bewners en prfessinals absluut niet mag veranderen aan BIA is het budget, de lptijd (minimaal 2 jaar), het initiatiefrecht en de beslissingsbevegdheid van bewners, de tegewijdheid van de prfessinals en de betrkkenheid van de gemeente. Aan de hand van de resultaten die de interviews en de enquêtes hebben pgeleverd, is een aantal aanbevelingen gedaan vr de cntinuering van BIA. Deze zijn te uitgebreid m hier samen te vatten. U kunt de aanbevelingen lezen in paragraaf 6.2 p pagina 23. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

3 Vrwrd Een aantal maanden geleden kwam ik via de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente in cntact met de gemeente Enschede. Er was daar behefte aan een student die het prject Buurt in Actie zu evalueren. Zals de meeste studenten ben ik niet erg betrkken bij mijn buurt en ik had dan k ng nit hiervan gehrd. Maar het klnk interessant en nu ik deze evaluatie heb uitgeverd ben ik er van vertuigd dat het k daadwerkelijk een heel leuk prject is vr de bewners van Enschede. Tijdens de interviews met betrkkenen heb ik hele enthusiaste verhalen gehrd ver Buurt in Actie en psitieve geluiden ver de gemeente Enschede pgevangen. Af en te k wat wanklanken, maar dat hrt erbij. Bij de huis-aan-huis enquêtes die ik heb afgenmen bleek echter dat er tch een aantal bewners is dat minder enthusiast is ver de gemeente Enschede. Eigenlijk is dat ng een eufemisme. Na een paar ntmetingen met gefrustreerde bewners in Glanerbrug-Zuid heb ik dan k mijn peningszin gedemiddag, ik ben van de gemeente Enschede maar weggelaten. Gelukkig waren de meeste ntmetingen psitiever van aard. In Ost-Bswinkel heb ik bijvrbeeld de hartelijkheid van de Turkse bevlking meegemaakt, dankzij de drie wrden Turks die ik had geleerd. Ik heb gezien dat Buurt in Actie een prima prject is dat k al ged uit de verf kmt. Ik hp dan k dat Buurt in Actie ng jaren blijft bestaan en dat deze evaluatie handvatten geeft m het prject in de tekmst ng beter te kunnen uitveren. Enschede, december 2006 Niclette Kupper Evaluatierapprt Buurt in Actie December

4 Inhudspgave 1. Inleiding Achtergrndinfrmatie Ontstaan BIA Delstelling BIA Opzet BIA Interviews Buurt in Actie Del en methde Belangrijkste resultaten Cnclusies Interviews Buurt aan Zet Del en methde Belangrijkste resultaten Cnclusies Huis-aan-huis enquête Del en methde Resultaten Cnclusies Cnclusies & Aanbevelingen Cnclusies Aanbevelingen Bijlagen Evaluatierapprt Buurt in Actie December

5 1. Inleiding Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van het prject Buurt in Actie (BIA) van de gemeente Enschede. Er is p dit mment binnen de gemeente twee jaar geëxperimenteerd met het prject en daarm is de behefte ntstaan aan een evaluatie. Met behulp van deze evaluatie kan vastgesteld wrden f de delstellingen van BIA zijn gerealiseerd en p welke wijze het prject het beste gecntinueerd kan wrden. Het evaluatienderzek dat is uitgeverd is drieledig. Ten eerste zijn interviews gehuden met bewners en prfessinals uit de vijf stadsdelen die betrkken zijn f waren bij BIA. Te denken valt hierbij aan bewners uit de BIA prjectteams, ambtenaren, bewnersndersteuners en bewners die zelf in het kader van BIA een prject hebben uitgeverd. Deze interviews hadden tt del inzicht te krijgen in het effect van BIA p de wijk, het functineren van de prjectteams en de vr- en nadelen van de huidige pzet van het prject. Het tweede nderdeel betreft een klein aantal interviews met bewners en prfessinals die aan het prject Buurt aan Zet (de vrlper van BIA) hebben meegewerkt. Het del hiervan was te nderzeken welk effect het beëindigen van Buurt aan Zet heeft gehad p de betrkkenheid van bewners en welke lessen hieruit zijn te trekken vr BIA. Tt slt is er in vijf BIA wijken een huis-aan-huis enquête gehuden, m te nderzeken in heverre BIA bekend is nder bewners en wat bewners van het prject vinden. De indeling van het rapprt is als vlgt. In hfdstuk 2 wrdt achtergrndinfrmatie gegeven ver BIA. Hfdstuk 3 bevat de resultaten van het eerste deel van het nderzek, de interviews met BIA betrkkenen. In hfdstuk 4 kmen de resultaten van de interviews met Buurt aan Zet betrkkenen aan bd en in hfdstuk 5 wrden de resultaten van de huis-aan-huis enquête gepresenteerd. Tt slt wrden in hfdstuk 6 de resultaten van de drie deelnderzeken samengevegd en hieruit vlgen de cnclusies en aanbevelingen. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

6 2. Achtergrndinfrmatie Dit hfdstuk bevat achtergrndinfrmatie ver het prject BIA in de gemeente Enschede. Er wrdt ingegaan p het ntstaan van het prject, de delstellingen, de pzet en de uitvering in de vijf stadsdelen. 2.1 Ontstaan BIA BIA is een vervlg p het prject Buurt aan Zet, dat van 2002 tt en met 2004 in drie wijken in Enschede heeft gedraaid: de Bthven, de Velve-Lindenhf en de Laares. Buurt aan Zet is afgeslten en geëvalueerd. Het vernieuwende aspect van Buurt aan Zet was dat de bewners zelf de beschikking kregen ver budget m hiermee prjecten uit te veren binnen hun wijk. Het del hiervan was het vergrten van de leefbaarheid in de wijken. Vr zwel burgers als ambtenaren was deze nieuwe manier van werken in het begin nwennig en meilijk, maar gaandeweg vnden alle partijen hun draai en werd het prject een succes. Meer infrmatie ver de evaluatie van Buurt aan Zet is te vinden in het rapprt van het Verwey-Jnker instituut uit 2004 en het evaluatierapprt van de gemeente Enschede uit Vanwege het succes van Buurt aan Zet is beslten m als gemeente p de ingeslagen weg dr te gaan. Dit is gebeurd in de vrm van het prject BIA. De achterliggende gedachte bij beide prjecten is hetzelfde: geef bewners de kans m zelf actie te ndernemen m de leefbaarheid in de wijk te vergrten. De wijze waarp het prject BIA is vrmgegeven verschilt echter van de pzet van Buurt aan Zet. Buurt aan Zet was een éénmalige, landelijke pilt. Er stnden drie wijken in de schijnwerpers en was er één gezamenlijk budget. Bij BIA staan er jaarlijks vijf wijken in de schijnwerpers en heeft elke wijk zijn eigen budget. 2.2 Delstelling BIA BIA is één van de middelen die de gemeente inzet m de leefbaarheid in een wijk te vergrten. Vergeleken met andere middelen die ingezet wrden is het unieke aan BIA dat het initiatief vr het verbeteren van de leefbaarheid bij de bewners ligt. De gemeente levert budget en begeleiding, maar de ideeën kmen van bewners en de uitvering van de ideeën wrdt dr bewners zelf gedaan. Naast het vergrten van de leefbaarheid in een wijk is een andere belangrijke delstelling dan k het vergrten van bewnersparticipatie. Het begrip leefbaarheid is een vrij breed begrip, hiernder vallen nder meer de vlgende nderwerpen: - Vergrten van de veiligheid - Verbeteren van fysieke leefmgeving - Vergrten van sciale chesie De gemeente Enschede heeft burgerparticipatie hg in het vaandel staan. BIA is een ged vrbeeld van he burgerparticipatie vanuit de plitiek gestimuleerd wrdt. Znder participatie van bewners is er immers geen BIA mgelijk. En bewners weten als geen ander wat er speelt in hun wijk en waar er prblemen aangepakt meten wrden. Enschede heeft een gede netwerkstructuur, bewners zijn betrkken en weten de weg naar de gemeente te vinden. Vanuit de gemeente wrdt hierp ingespeeld dr vraaggericht te gaan werken. Dr nauwe samenwerking met bewners wrdt k gewerkt aan een vernauwing van de klf tussen burger en verheid. 2.3 Opzet BIA Bij BIA krijgt elk stadsdeel jaarlijks de beschikking ver eur. Dit bedrag is bedeld vr één wijk binnen het stadsdeel. De stadsdeelcmmissie beslist per jaar welke wijk BIA wijk wrdt en daarmee de beschikking krijgt ver het geld. Dit heven niet per definitie achterstandswijken f prbleemwijken te zijn. Een wijk is maximaal twee jaar lang BIA wijk en daarna wrdt een andere wijk aangewezen. Er is dus jaarlijks eur beschikbaar vr vijf wijken, in elk stadsdeel één. Omdat Evaluatierapprt Buurt in Actie December

7 niet alleen in de BIA wijken bewnersparticipatie gestimuleerd wrdt, is er tt en met 2007 vr alle verige wijken in ttaal k eur beschikbaar vr bewnersinitiatieven. De gemeente stimuleert in alle wijken de bewnersparticipatie en stelt hier middelen vr beschikbaar. In de BIA wijken wrdt hier echter meer ruchtbaarheid aan gegeven en wrdt er meer tijd en energie in gestken. Z is er in elk stadsdeel een BIA prjectmedewerker, wrdt er samengewerkt met bewnersndersteuners, zijn er centrale middelen vr cmmunicatie en is er een cmmunicatiemedewerker die zich speciaal met het prject bezighudt. De bedeling hiervan is m een wijk een impuls te geven. Het is een verbijzndering van de aandacht vr een wijk, naast wat er structureel al in een wijk gebeurt. In het jaar 2005 zijn de vlgende wijken BIA wijk geweest: - Stadsdeel Ost: Glanerbrug-Zuid - Stadsdeel Centrum: Hgeland-Nrd - Stadsdeel West: Ost-Bswinkel en Stadsveld-Nrd - Stadsdeel Nrd: Twekkelerveld - Stadsdeel Zuid: Strinkslanden In het jaar 2006 zijn de vlgende wijken BIA wijk: - Stadsdeel Ost: Glanerbrug-Zuid - Stadsdeel Centrum: Hgeland-Nrd - Stadsdeel West: Stadsveld-Nrd - Stadsdeel Nrd: Walhf en Blhaar - Stadsdeel Zuid: Het Osterveld In de praktijk gaat de uitvering van BIA in een wijk als vlgt. Er wrdt een prjectteam in het leven gerepen, bestaande uit bewners. Deze bewners wrden ndersteund dr een ambtenaar van de gemeente, een bewnersndersteuner en bijvrbeeld een wijkagent. Alle bewners in de wijk krijgen een antwrdkaart thuis waarp zij een idee kunnen invullen. Als een aanvraag geschikt lijkt, werken de bewners hun plan verder uit, hierbij gehlpen dr de gemeenteambtenaar f de bewnersndersteuner. De bewners meten zelf met bijvrbeeld een handtekeningenactie aantnen dat er in de wijk draagvlak is vr hun idee. Het prjectteam berdeelt de aanvragen. Er wrdt gekeken f het idee aansluit bij de delstellingen van BIA en f het binnen het budget past. Als een aanvraag gehnreerd wrdt kunnen de bewners, eventueel gehlpen dr buren en/f prfessinals, zelf het idee gaan uitveren. Vrbeelden van uitgeverde prjecten zijn nder meer: een speeltuintje, een speelmiddag vr kinderen, een hnden uitlaat plek, een buurtfeest, blembakken in de straat en een kerstmarkt. Plannen zijn vaak fysiek van aard (zals speeltuintjes) f juist meer sciaal van aard (zals buurtfeesten), maar alle plannen dragen bij aan het vergrten van bewnersparticipatie en het verbeteren van leefbaarheid in een wijk. Sms zijn deze effecten heel direct te zien, sms pas p lange termijn. In het algemeen geldt dat de uitgeverde prjecten p micrniveau direct effect hebben. Als bewners in een straat samen perkjes pknappen, draagt dit direct bij aan de sciale chesie in de straat en de fysieke leefmgeving in de straat. Dit enkele prject heeft niet direct invled p de hele wijk, maar alle kleine prjecten samen wel. Het verschilt per wijk he er precies invulling wrdt gegeven aan BIA en wat vr aanvragen er ingestuurd wrden, maar de glbale pzet is in alle wijken hetzelfde. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

8 3. Interviews Buurt in Actie In dit hfdstuk zijn de resultaten van de interviews met de BIA betrkkenen samengevat. Allereerst wrdt aandacht besteed aan het del en de methde van nderzek. Vervlgens wrden de belangrijkste punten uit de interviews weergegeven en deze wrden daarna samengevat in de cnclusies. 3.1 Del en methde De interviews met BIA betrkkenen hadden tt del inzicht te krijgen in het effect van BIA p de wijken, het functineren van de prjectteams en de vr- en nadelen van de huidige pzet van het prject. Er zijn interviews gehuden met in ttaal 36 mensen. Drie geïnterviewden zijn vanuit hun functie betrkken bij BIA in alle stadsdelen. Dit zijn de wethuder van Zrg, Welzijn, Sprt & Integratie, de stadsdeelmanager Ost en de cmmunicatiemedewerker van BIA. Het merendeel is echter betrkken bij BIA in één stadsdeel. De geïnterviewden zijn betrkken bij BIA in de vlgende wijken: Twekkelerveld, Ost-Bswinkel, Strinkslanden, Glanerbrug-Zuid en Hgeland-Nrd. Van elke wijk is een aantal prfessinals uit het BIA team geïnterviewd, evenals een aantal bewners. Dit zijn zwel bewners die zitting hebben (gehad) in het prjectteam als bewners die een prject hebben ingediend en uitgeverd. In tabel 3.1 is te zien wie er geïnterviewd zijn. Tabel 3.1: Overzicht geïnterviewde betrkkenen Prfessinals gemeente Wethuder van Zrg, Welzijn, Sprt en Integratie Cmmunicatiemedewerker BIA Stadsdeelmanager Ost Prjectmedewerkers BIA (5) Medewerkers stadsdeelbeheer (3) Prfessinals verig Bewnersndersteuners Alifa (4) Wijkagenten (3) Bewners Leden prjectteam (9) Prject indieners (9) De interviews zijn mndeling afgenmen, bij de betrkkenen thuis f p het werk. Het interviewschema dat gebruikt is, is te vinden in de bijlagen. Dit schema diende als leidraad bij de interviews. In smmige gevallen werden vragen weggelaten f extra vragen tegevegd als de persn bijvrbeeld een specifieke functie vervulde. 3.2 Belangrijkste resultaten De belangrijkste resultaten van de interviews wrden hier samengevat. Hierbij wrdt ingegaan p de vlgende nderwerpen: het effect van BIA p de wijken, de samenwerking, de cmmunicatie en de pzet van het prject. Er wrdt een algemeen beeld gegeven en indien er verschillen zijn tussen wijken wrden deze verschillen tegelicht BIA wijken Vr deze evaluatie is een mix van huidige en ex-bia wijken nderzcht, mdat effecten vaak pas zichtbaar zijn als er langer met het prject gewerkt is. In de wijken Glanerbrug-Zuid en Hgeland- Nrd is dit jaar vr het tweede jaar met BIA gewerkt. In de verige BIA-wijken van 2006 is minder dan een jaar met het prject gewerkt. Daarm zijn deze wijken niet meegenmen in de evaluatie, maar zijn in plaats daarvan drie wijken genmen waar BIA in 2005 heeft gedraaid, namelijk Ost- Bswinkel, Strinkslanden en Twekkelerveld. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

9 Effect BIA p de wijken Het effect van BIA dat het meest duidelijk is en dat dr alle partijen in alle wijken wrdt nderschreven, is het effect p de fysieke leefmgeving. Het pknappen van bijvrbeeld een speeltuin f het plaatsen van blembakken zijn prjecten die direct leiden tt een zichtbare verfraaiing van de penbare ruimte. Op de vraag f BIA k heeft bijgedragen aan het vergrten van de veiligheid in een wijk verschillen de antwrden. Bewners zien in veel gevallen geen effect p veiligheid, dat kmt waarschijnlijk mdat zij aan veiligheid in enge zin denken en aanvragen vr bijvrbeeld verkeersaanvragen meestal niet dr BIA gehnreerd wrden. Een uitzndering hierp is Glanerbrug-Zuid, hier is wel een aantal verkeersaanvragen gehnreerd. De bewners uit deze wijk zien dan k wel een verbetering van veiligheid in enge zin, dr bijvrbeeld de inzet van een biketeam van agenten, het veiliger maken van speelplekken en het aanpassen van verkeerssituaties waardr kinderen veiliger kunnen spelen. Prfessinals en in smmige gevallen k prjectteamleden zien wel een indirect effect p veiligheid, dr meer sciale chesie een veiliger gevel in de wijk. De sciale chesie in de wijk wrdt vlgens de meeste respndenten wel vergrt dankzij BIA, vrnamelijk p micrniveau, rndm de prjecten f rndm de prjectteamleden. Bewners leren andere bewners kennen in hun buurt dr gezamenlijke activiteiten. Respndenten uit Ost- Bswinkel gaven aan dat de sciale chesie in die wijk wel iets verbeterd was, maar heel meizaam. In de andere wijken was het effect grter. De meeste respndenten gaven daarnaast aan dat BIA een psitief effect had p bewnersparticipatie, hewel k hier de respndenten uit Ost-Bswinkel aangaven dat het in hun wijk maar een klein effect was. Zelfs wanneer het prjectteam bewners persnlijk uitndigde vr een activiteit, was de pkmst laag. In andere wijken werd meer effect gezien, zals bijvrbeeld in Hgeland-Nrd, waar een parkparty z n 350 bezekers trk. Een van de delstellingen van BIA is duurzame bewnersparticipatie creëren. BIA wil bewners een impuls te geven m actief te wrden zdat ze na BIA zelf p die ingeslagen weg verder kunnen gaan. Het vergrten van sciale chesie en bewnersparticipatie hangt hier nauw mee samen. Uit de interviews blijkt dat in elke wijk de sciale chesie en bewnersparticipatie is verbeterd en dat bewners k zelf actief willen blijven na BIA. In Ost-Bswinkel is het BIA prjectteam verder gegaan nder de nemer IBOB (Initiatieven Bewners Ost-Bswinkel), hierbij ndersteund dr de gemeente en de Wnplaats. In Twekkelerveld is de cmmissie buurtinitiatieven vrtgekmen uit BIA. Bewners van het team uit Strinkslanden zijn dr BIA z enthusiast gewrden dat ze een wijkraad aan het prichten zijn. De bewners uit de huidige prjectteams zijn ng bezig met BIA, maar maken k al plannen m na BIA actief te blijven in de wijk. Dit wrdt k gestimuleerd dr de prfessinals. Andere effecten van BIA die de respndenten nemden, zijn: mensen wrden trts p de wijk, er ntstaat een wijkgevel, er wrden nieuwe mensen actief, bewners weten de weg naar de gemeente beter te vinden en hebben meer vertruwen in de gemeente gekregen. Wat vaak naar vren kmt in de antwrden van zwel bewners als prfessinals, is dat BIA vral p micrniveau effect heeft. Dus niet p de hele wijk, maar p bepaalde buurten waar prjecten zijn uitgeverd. Op de vraag in heverre de respndenten BIA geslaagd vinden in hun wijk antwrdt vrijwel iedereen: geslaagd tt zeer geslaagd. Hierbij valt wel p dat bewners enthusiaster zijn dan de prfessinals. De prfessinals benadrukten vaker k wat er beter had gekund terwijl de bewners hun rdeel vaak meer p hun psitieve ervaringen baseerden Samenwerking De respndenten is k gevraagd he zij de samenwerking met de gemeente en binnen en met het prjectteam hebben ervaren. Aan de bewners is eerst gevraagd wat vr beeld zij van de gemeente hebben en f dat beeld veranderd is sinds zij aan BIA meewerken. Het blijkt dat het merendeel van de Evaluatierapprt Buurt in Actie December

10 bewners een psitief beeld heeft van de gemeente en dat dit beeld bij smmige bewners k beter is gewrden sinds ze met BIA bezig zijn. Dit kmt drdat bewners dankzij BIA ingangen kregen bij de gemeente en meer inzicht kregen in he de gemeente werkt. De samenwerking met de gemeente is in alle wijken als prettig ervaren. Dit is met name te danken aan de grte betrkkenheid van de prjectmedewerkers van de gemeente. Bewners gaven aan dat zij vrnamelijk met de prjectmedewerker cntact hadden en dat zij het prettig vnden m één aanspreekpunt te hebben bij de gemeente. In Ost-Bswinkel gaf men aan dat het een tijd duurde vrdat de samenwerking ged p gang kwam. Dit kwam drdat dit de eerste BIA-wijk was en beide partijen ng in hun rl mesten greien. Ok was hier in het begin niet één vaste prjectmedewerker van de gemeente, maar meerdere die elkaar pvlgden. Dit verrzaakte verwarring, maar dat ging vrbij ten er eenmaal een vaste prjectmedewerker was. Meerdere respndenten geven aan dat het belangrijk is m van tevren de taken en rllen van iedereen ged vast te leggen. Dan weet iedereen waar hij aan te is en wie hij waarvr kan benaderen. De samenwerking binnen en met het prjectteam is dr alle respndenten psitief ervaren. Bewners hadden vaak veel plezier in hun rl en k prfessinals gaven aan het samenwerken met bewners te waarderen. Vr alle partijen was de samenwerking een leerprces. Prfessinals mesten leren m slechts de bewners te ndersteunen en niet zelf prjecten p te pakken. Bewners mesten leren m er niet meer vanuit te gaan dat de prfessinals de zaken wel zuden regelen, maar dat zij zelf degenen waren die in actie mesten kmen. Over de samenstelling van de prjectgrep zijn vrijwel alle respndenten tevreden. De verhuding tussen bewners en prfessinals vnd men ged, zlang bewners maar in de meerderheid bleven. Dit was sms een prbleem, als niet alle bewners bij een vergadering aanwezig waren. In alle wijken is bewust gezcht naar een gemêleerd gezelschap uit verschillende delen van de wijk. Respndenten uit Ost-Bswinkel geven aan dat hun prjectgrep te weinig een afspiegeling van de wijk was, mdat er geen allchtnen deelnamen. Deze waren verigens wel actief bij het uitveren van prjecten. Ok een prjectteamlid uit Twekkelerveld vnd het team geen gede afspiegeling van de wijk, mdat er vrijwel alleen udere mensen in het team zaten Cmmunicatie De cmmunicatie binnen de prjectgrep verliep naar ieders tevredenheid en de meeste mensen spraken k van een gede sfeer binnen de grep. De meeste respndenten zijn tevreden ver de cmmunicatie met de gemeente. De bewners en prfessinals uit de prjectteams hebben krte lijnen met de prjectmedewerker van de gemeente. De prjectmedewerker zrgt als dat ndig is vr de cmmunicatie intern bij de gemeente. Sms verliep deze interne cmmunicatie echter traag, waardr zaken lang duurden. Enkele bewners hebben negatieve ervaringen. Hier gaat het met name m miscmmunicatie. Bewners begrijpen niet waarm een prject bijvrbeeld lang duurt f waarm een prject niet uitgeverd kan wrden. Zij krijgen dit naar hun mening niet duidelijk geneg uitgelegd f ze staan niet pen vr de argumentatie en daardr ntstaat nzekerheid en frustratie. Een prfessinal geeft aan dat dit k te maken heeft met verwachtingenmanagement. Wanneer bewners te hge verwachtingen krijgen, ntstaat er teleurstelling als de werkelijkheid anders is. Het is een taak van de prfessinals m de verwachtingen ged te managen. Cmmunicatie vanuit het prjectteam naar bewners in de wijk gebeurt weinig. Vaak blijft het beperkt tt het inlichten van de eigen buren f het bezeken van een activiteit. De meeste cmmunicatie met de wijk wrdt centraal bij de gemeente geregeld dr de cmmunicatiemedewerker van BIA. Meerdere respndenten benadrukken de meerwaarde van deze centraal geregelde cmmunicatie en nemen het een belangrijke succesfactr. De cmmunicatiemiddelen die ingezet wrden zijn nder andere een nieuwsbrief, een digitale nieuwsbrief, flyers, berichtgeving in de media en een website. Aan de respndenten is gevraagd f zij tevreden waren ver de cmmunicatiemiddelen die de gemeente inzet. Over de flyers en de nieuwsbrief is vrijwel iedereen tevreden. De mie vrmgeving en felle kleuren maken de flyers aantrekkelijk en de nieuwsbrief vindt Evaluatierapprt Buurt in Actie December

11 men vral interessant mdat men dan kan lezen wat er allemaal speelt. Een aantal respndenten vindt een nieuwsbrief vr heel Enschede interessant mdat men dan k kan lezen wat zich buiten de eigen wijk afspeelt en hierdr ideeën p kan den. Een ander gedeelte van de respndenten is juist niet geïnteresseerd in andere wijken en hecht meer waarde aan een nieuwsbrief met infrmatie ver de eigen wijk. De website is dr lang niet alle respndenten bekeken. Degenen die de website wel hebben bekeken hebben vaak het cmmentaar dat de inhud niet actueel is. De vraag is f de cmmunicatiemiddelen die ingezet wrden vldende zijn m iedereen te bereiken. In alle wijken geven respndenten aan dat naar hun idee niet alle delgrepen in de wijk bereikt wrden. Het vaakst genemd zijn hierbij allchtnen. De prjectteams merken dat er weinig respns van deze delgrep kmt en denken dat er vr deze grep andere cmmunicatiemiddelen ingezet meten wrden. Ok udere mensen en mensen die niet kunnen lezen en schrijven zijn vaak meilijker te bereiken en hebben extra hulp ndig bij het indienen van een plan. Een persnlijke benadering werkt vr deze grepen beter, maar de bewnersndersteuner van Alifa had vaak niet geneg tijd m deze taak p zich te nemen Opzet BIA Alle respndenten vinden de pzet van BIA ged. Vanuit de wijk Strinkslanden wrdt benadrukt dat er wel bij het kiezen van de wijk gelet met wrden p de grtte van de wijk, mdat de wijk Strinkslanden te grt was. Anderen willen dat BIA alleen vr prbleemwijken wrdt ingezet en smmigen willen BIA structureel in een wijk hebben. De meeste respndenten zijn het erver eens dat BIA minstens twee jaar in een wijk met draaien, mdat iedereen heeft meegemaakt dat het prject een pstartfase drmaakt en tijd ndig heeft m ged te gaan functineren in een wijk. Ok wrdt dr zwel bewners als prfessinals van de eerste BIA wijken aangegeven dat het ged is m minder rigide met budget m te gaan. Dat hudt in dat wanneer het budget van het eerste jaar niet p is gemaakt, het meegenmen kan wrden naar het vlgende jaar. Een aantal respndenten heeft namelijk gemerkt dat aan het eind van hun prject het geld een del werd in plaats van een middel. Deze aanbeveling is inmiddels ingeverd, er is beslten dat het budget flexibel met zijn. Er is k gevraagd naar wat de respndenten de meerwaarde van BIA vnden. De meeste bewners en prfessinals gaven aan dat dat het feit was dat bewners met budget en begeleiding vanuit de gemeente zelf actief de leefbaarheid in hun buurt kunnen verbeteren. Het feit dat bewners beslissingsbevegdheid hebben vinden de respndenten erg belangrijk. Prfessinals merken dat bewners heel zuinig zijn als ze de beschikking krijgen ver het budget en dat ze erg trts zijn p de prjecten die uitgeverd wrden. Frustraties ver BIA zijn er k bij smmige respndenten. In Glanerbrug-Zuid is er bij smmige mensen nbegrip vr de werkwijze van de gemeente bij specifieke prjecten. Het gaat hier m het vasthuden aan beleid, de traagheid van prjecten en de cmmunicatie. In Ost-Bswinkel was de frustratie met name dat het prject daar maar een krte peride draaide en smmige prjecten heel lang duurden. In de wijk Strinkslanden was de frustratie van de prfessinals dat de wijk te grt was m alles bij te huden. Tt slt is de respndenten gevraagd wat er absluut niet mag veranderen aan BIA. De meest gehrde antwrden zijn: het budget, de lptijd (minimaal 2 jaar), het initiatiefrecht en de beslissingsbevegdheid van bewners, de tegewijdheid van de prfessinals en de betrkkenheid van de gemeente Taken van prfessinals Uit de interviews blijkt, dat een aantal prfessinals eigenlijk te weinig tijd heeft m alle BIA taken ged uit te veren. Dit geldt bijvrbeeld vr de prjectmedewerker en de bewnersndersteuner van Alifa uit het team Strinkslanden. Deze wijk is duidelijk te grt m met twee prfessinals alles te regelen. Deze mensen hadden bijna een dagtaak aan BIA. Het is dan k aan te bevelen m in de tekmst zulke grte wijken p te splitsen. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

12 De taak die de bewnersndersteuner van Alifa uitvert en het aantal uren dat deze bewnersndersteuner aan BIA besteedt verschilt per wijk. Hewel een bewnersndersteuner binnen BIA een hele belangrijke rl speelt, hebben niet alle bewnersndersteuners geneg tijd m hun taak ged uit te veren. De prjectmedewerkers van de gemeente prberen dit dan p te vangen, maar dit gaat ten kste van hun eigen taken. Juist de bewnersndersteuners hebben cntacten in de wijk en zij kunnen bewners helpen, mtiveren en activeren. Het blijkt echter dat niet alle bewnersndersteuners aan al hun taken tekmen, vanwege een gebrek aan tijd. Het is dan k aan te raden m duidelijk in kaart te brengen welke taken een bewnersndersteuner vr BIA met uitveren en heveel tijd hiervr ndig is. Bij BIA spelen niet alleen de prjectmedewerkers van stadsdeelmanagement een rl, k stadsdeelbeheer is bij BIA betrkken. Zij huden zich bezig met de uitvering van fysieke prjecten. De betrkkenen van stadsdeelbeheer geven aan met veel plezier aan BIA mee te werken. De geïnterviewde bewners zijn echter niet allemaal tevreden ver de samenwerking met stadsdeelbeheer. Sms zijn zij niet tevreden ver het nderhud van BIA prjecten en vaak begrijpen zij niet waarm bepaalde prjecten lang duren. Het draait hier waarschijnlijk m een cmmunicatieprbleem. Als bewners denken dat een speeltestel in een week geplaatst kan wrden, raken zij gefrustreerd als het er zes weken later ng niet staat. Maar wanneer bewners direct ingelicht wrden dat het testel een levertijd van zes weken heeft, zullen zij het begrijpen. Het is dus heel belangrijk m bewners ged te infrmeren. Hier speelt k de interne cmmunicatie bij de gemeente een rl. Het met duidelijk afgesprken wrden wie de bewners inlicht. Zijn dat de medewerkers van stadsdeelbeheer zelf, f verzrgt de prjectmedewerker alle cmmunicatie naar bewners. Ok vr de bewners met duidelijk zijn wie zij kunnen bellen als zij vragen hebben. De rllen meten duidelijk zijn vr iedereen anders ntstaan er misverstanden. In Glanerbrug-Zuid waren in de beginfase prblemen met de interne cmmunicatie tussen stadsdeelbeheer en stadsdeelmanagement en dit had gevlgen vr de bewners. Dit prbleem is pgelst dr het inveren van een wekelijks afstemmingsverleg tussen stadsdeelmanagement en stadsdeelbeheer. Tt slt geeft k de cmmunicatiemedewerker aan eigenlijk te weinig tijd te hebben m alle taken ged bij te huden. Er gaat behrlijk veel tijd zitten in het maken van nieuwsbrieven vr alle wijken, persberichten en bijvrbeeld flyers vr verschillende activiteiten. Dit heeft tt gevlg dat er andere taken blijven liggen en dit resulteert bijvrbeeld in een website die niet up-t-date is. Ok vr deze functie geldt dat duidelijk met mschreven wrden wat de taken zijn en heveel uur er ndig is m deze taken uit te veren. 3.3 Cnclusies Uit de resultaten van de interviews kan een aantal cnclusies getrkken wrden. Wat betreft het effect van BIA p de wijk wrden de delstellingen van BIA ged gehaald. Dankzij BIA is in alle wijken de fysieke leefmgeving verbeterd en is de sciale chesie en bewnersparticipatie tegenmen. Met name de prfessinals zien k een effect van BIA p veiligheid in de wijken. Niet in enge zin maar in ruime zin, dr het creëren van sciale chesie en een wijkgevel. De effecten zijn met name p micrniveau te zien. Dat wil zeggen niet in de gehele wijk, maar met name in die buurten waar een prject is uitgeverd. Alle betrkkenen vinden BIA geslaagd tt zeer geslaagd in hun wijk, waarbij pvalt dat bewners ver het algemeen enthusiaster zijn dan de prfessinals. De samenwerking tussen de betrkkenen is ver het algemeen ged verlpen. Men is tevreden ver de samenwerking binnen de prjectgrep en men spreekt van een gede sfeer. Ok de samenwerking met de gemeente is dr de meeste mensen psitief ervaren. Vral de tegewijdheid, het enthusiasme en de bereikbaarheid van de prjectmedewerkers hebben hiervr gezrgd. Enkele bewners hebben minder gede ervaringen met de samenwerking, dit is verrzaakt dr miscmmunicatie en nbegrip vr de werkwijze van de gemeente. Het merendeel van de bewners heeft een psitief beeld van de gemeente en bij smmige bewners is dit beeld k beter gewrden sinds ze met BIA bezig zijn. Zij hebben meer inzicht gekregen in he de gemeente werkt en hebben Evaluatierapprt Buurt in Actie December

13 gede cntacten gekregen. De bewners en prfessinals zijn tevreden ver de samenstelling van de prjectgrepen, wat betreft de verhuding tussen prfessinals en bewners. In Ost-Bswinkel en Twekkelerveld vnd men dat de prjectgrep geen representatieve afspiegeling van de bevlking was, in de andere wijken vnd men de grep juist wel een gede afspiegeling en een gemêleerd gezelschap. Wat betreft de cmmunicatie kan gezegd wrden dat deze binnen de prjectgrepen ged verliep. Ok met de gemeente ging het in de meeste gevallen ged, p enkele gevallen na. Hierbij hadden bewners het idee dat afspraken niet nagekmen werden en begrepen ze niet waarm dingen lang duurden. Omdat dit niet duidelijk uitgelegd werd, ntstnd er hierdr nzekerheid en frustratie bij bewners. De cmmunicatiemiddelen van de gemeente wrden ged gewaardeerd dr prfessinals en bewners. De flyers vindt men mi en de nieuwsbrief vindt men infrmatief en leuk. Over de website is men minder tevreden, deze is niet actueel geneg. Er bestaat twijfel bij de betrkkenen f alle delgrepen in de wijken wel bereikt wrden. De geïnterviewden denken dat allchtnen niet bereikt wrden met de huidige cmmunicatiemiddelen en dat een persnlijke aanpak hier beter bij past. Ok mensen die niet kunnen lezen f schrijven en udere mensen wrden niet ged bereikt en kunnen beter persnlijk benaderd wrden denken de geïnterviewden. Deze mensen zuden k meer hulp ndig hebben bij het indienen van een plan. De bewnersndersteuner van Alifa heeft echter vaak te weinig tijd m dit hele prces te ndersteunen. Over de pzet van BIA zijn alle respndenten tevreden. Er wrdt wel benadrukt dat de BIA wijk niet te grt met zijn, mdat de uitver van het prject anders niet haalbaar is. En men vindt het belangrijk dat BIA minimaal twee jaar in een wijk draait, mdat het altijd een aanlpperide ndig heeft vrdat het ged gaat lpen. Wat BIA uniek maakt is vlgens iedereen het feit dat bewners met budget en begeleiding vanuit de gemeente zelf actief de leefbaarheid in hun buurt kunnen verbeteren. Bewners blijken erg zuinig te zijn met het budget en zijn erg trts p de prjecten die gerealiseerd wrden. Tch zijn er k frustraties bij smmigen. Dit gaat met name ver de traagheid van smmige prjecten f ver nbegrip en ntevredenheid van bewners ver de werkwijze van de gemeente. Wat er vlgens de bewners en prfessinals absluut niet mag veranderen aan BIA is het budget, de lptijd (minimaal 2 jaar), het initiatiefrecht en de beslissingsbevegdheid van bewners, de tegewijdheid van de prfessinals en de betrkkenheid van de gemeente. Wat betreft de taken van prfessinals is het belangrijk m ged in kaart te brengen welke taken de prfessinals meten uitveren en heveel tijd hiervr ndig is. Op deze manier vrkm je dat prfessinals niet al hun taken kunnen uitveren en BIA er nder gaat lijden. Wat betreft de samenwerking tussen bewners en stadsdeelbeheer is het heel belangrijk m duidelijk te cmmuniceren. Dr bewners ged te infrmeren vrkm je frustraties en klachten. Stadsdeelbeheer en de prjectmedewerker van stadsdeelmanagement meten nderling ged cmmuniceren en duidelijk weten wie het cntact met bewners heeft tijdens de uitver van een prject. Ok bewners meten weten wie welke rl heeft en wie zij kunnen benaderen als zij vragen f klachten hebben. Hierdr wrden misverstanden vrkmen. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

14 4. Interviews Buurt aan Zet De resultaten van de interviews met betrkkenen bij Buurt aan Zet (BAZ) wrden in dit hfdstuk gepresenteerd. Eerst wrden het del en de methde beschreven, daarna vlgen de belangrijkste resultaten en tt slt de cnclusies. 4.1 Del en methde Dit deelnderzek vrmt een klein nderdeel van het hfdnderzek. Het del was m dr gesprekken met een aantal BAZ betrkkenen erachter te kmen wat het effect van het beëindigen van BAZ p de wijk is geweest en welke lessen hieruit vr BIA zijn te trekken. In ttaal zijn 2 prfessinals en 2 bewners uit de BAZ wijken geïnterviewd, zwel persnlijk als telefnisch. De vragenlijst die gebruikt is bestaat uit 10 vragen en is te vinden in de bijlagen. Het eerste gedeelte ging ver het effect van BAZ p de wijk en in heverre deze effecten ng zichtbaar zijn p dit mment. Het tweede gedeelte ging ver het succes van BAZ en waar men wel f niet tevreden ver was. Het laatste gedeelte ging ver het beëindigen van het prject en f de weg die met BAZ is ingeslagen drgezet is dr bewners. 4.2 Belangrijkste resultaten Vlgens de geïnterviewden zijn de wijken tijdens BAZ p fysiek gebied pgeknapt en is er meer sciale chesie ntstaan in de wijk. Ok de bewnersparticipatie is tegenmen en het blijkt dat er dankzij BAZ nieuwe bewners actief zijn gewrden in bijvrbeeld de wijkraden. De vraag is in heverre die effecten nu, z n anderhalf jaar na het beëindigen van het prject, ng zichtbaar zijn. Alle geïnterviewden geven aan, dat de effecten ng steeds zichtbaar zijn. Het plitie-biketeam kmt ng regelmatig in de wijken en van de buurttent en de sprt- en speluitleen wrdt ng steeds dankbaar gebruik gemaakt. De fysieke prjecten, zals de speeltuintjes, wrden ng steeds nderhuden. De sciale chesie en bewnersparticipatie is ng te zien in de nieuwe mensen die actief zijn gewrden in de wijken. Maar de sciale chesie p wijkniveau is wel minder dan tijdens BAZ mdat bewners nu minder samen aan prjecten werken. In de Laares is de grtste rzaak van het verminderen van de effecten dat de wijk in een herstructureringsprgramma zit. Een grt aantal mensen dat BAZ heeft meegemaakt is inmiddels verhuisd. Zwel de prfessinals als de bewners vnden BAZ een succes in hun wijk. De prfessinals zijn het meest tevreden ver het feit dat de bewners echt aan zet waren en de nieuwe cntacten die BAZ in de wijken heeft pgeleverd. De bewners geven aan dat BAZ zwel bewners als gemeente heeft laten inzien dat bewners meer kunnen dan ze zelf sms denken. Zij benadrukken k het leerprces vr beide partijen. Dr bij elkaar in de keuken te kijken kregen ze meer begrip vr elkaars werk. Tch zijn er k minder gede ervaringen genemd. Twee geïnterviewden, een bewner en een prfessinal, gaven aan dat de samenwerking tussen prfessinals en bewners in het begin stref verliep, mdat met name de prfessinals meite hadden m de bewners aan zet te laten. Een andere prfessinal gaf aan er vral fysieke prjecten werden uitgeverd. Dat was leuk, maar hierdr lag de nadruk minder p sciale chesie in de wijk. Een bewner en een prfessinal gaven aan dat zij het jammer vnden dat veel ideeën van dezelfde kleine grep bewners kwamen. Liever hadden zij een grtere actieve grep bewners gehad, zdat er k breder draagvlak vr ideeën en prjecten zu zijn. BAZ is afgeslten met een grte theatershw gespeeld dr kinderen uit de wijken. Deze shw is dr veel mensen bezcht en alle geïnterviewden zijn dan k erg tevreden ver deze afsluiting. BAZ heeft drie jaar gedraaid en de geïnterviewden geven aan dat die peride k ged was. Tegen het eind van het prject kwamen er minder ideeën uit de wijk dus de peride was lang geneg. De prfessinals denken dan k dat bewners BAZ niet missen. De bewners denken echter van wel. Zij merken dat er ng geneg wensen zijn, maar dat de drempelvrees naar de gemeente te weer is tegenmen sinds BAZ is gestpt. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

15 Na de afsluiting van BAZ is een aantal prjecten blijven draaien, zals het biketeam en de sprt- en speluitleen. De geïnterviewden geven echter aan dat er na BAZ weinig bewnersinitiatieven meer zijn geweest. De mensen die actief zijn gewrden tijdens BAZ zijn vaak wel drgestrmd naar de wijkraad, maar van de verige bewners hrt men weinig meer. Men denkt dat dit in de Laares vrnamelijk wrdt verrzaakt dr de herstructurering. In de andere wijken kan het z zijn dat bewners denken dat er geen budget meer is en dat zij dus k geen prjecten meer kunnen pstarten. Ok de drempelvrees speelt hierbij een rl. Een bewner geeft aan dat hij bezig is m vanuit de wijkraad de bewners weer te stimuleren m budget vr buurtinitiatieven aan te vragen en prjecten p te pakken. Hij merkt wel dat veel mensen wel iets willen, maar dat het ntbreekt aan lef m bij de gemeente budget aan te vragen. Tijdens BAZ was deze drempel vr de bewners veel lager. 4.3 Cnclusies Uit de interviews kan gecncludeerd wrden dat BAZ een succes was. De effecten die BAZ destijds heeft bereikt zijn weliswaar minder gewrden in de lp der tijd, maar zijn ng wel zichtbaar. De fysieke prjecten wrden ng nderhuden en een aantal sciale prjecten, zals de sprt- en speluitleen, lpt ng steeds. De sciale chesie en bewnersparticipatie is vrnamelijk ng zichtbaar in de nieuwe bewners die actief zijn gewrden in bijvrbeeld de wijkraden. Een uitzndering hierp is de Laares. In deze wijk zijn de effecten van BAZ meilijk ng te zien, drdat de wijk in een herstructureringsprgramma zit en veel (actieve) bewners verhuisd zijn. De bewnersinitiatieven in de drie wijken zijn na BAZ wel afgenmen. De geïnterviewde bewners denken dat er ng steeds wel ideeën zijn in de wijken, maar dat bewners last hebben van drempelvrees m bij de gemeente aan te klppen. Uit deze terugblik p BAZ kan een aantal lessen wrden getrkken vr BIA. De belangrijkste zijn: Men is erg enthusiast ver BAZ. Met name het feit dat bewners echt aan zet waren werd gewaardeerd. Ok blijkt dat BAZ wederzijds begrip heeft pgeleverd tussen verheid en burgers. Vrrdelen werden uit de weg geruimd en beide partijen leerden van elkaar. Zrg er dus tijdens BIA k vr dat dit wederzijdse begrip ntstaat, dr gede samenwerking en cmmunicatie. BIA heeft net als BAZ een pstartperide ndig en met daarm in ieder geval 2 jaar in een wijk draaien. Het met k niet meer dan 3 jaar draaien, want bij BAZ is gebleken dat dan de aandacht vr het prject en daarmee het aantal ideeën afneemt. Stimuleer de nieuwe bewners die actief zijn gewrden tijdens BIA m actief te blijven in de wijk dr bijvrbeeld zitting te nemen in de wijkraad. Z hu je een gedeelte van de nieuw verwrven bewnersparticipatie en sciale chesie in een wijk vast blijkt uit BAZ. Zrg vr een leuke afsluiting van het prject, zdat alle bewners weten dat het prject is afgelpen en er later p een psitieve manier aan terugdenken. De afsluiting van BAZ is een ged vrbeeld hiervan. BAZ was zwel vr bewners als prfessinals een leerprces. De nieuwe manier van werken vr beide partijen verrzaakte in het begin prblemen in de samenwerking. Het is vr BIA belangrijk m ervr te zrgen dat niet in elke nieuwe BIA wijk het wiel pnieuw uitgevnden met wrden p dit gebied. Hiervr is het ndzakelijk dat bij het begin van het prject alle betrkkenen duidelijk weten wat hun taken en verantwrdelijkheden zijn. Ok is het aan te raden dat nieuwe BIA prjectteams in het begin van het prject cntact hebben met ude prjectteams. Het hren van ervaringen van de ude prjectteams kan ervr zrgen dat de nieuwe teams bepaalde valkuilen kunnen mzeilen. Zwel bewners als prfessinals meten weten welke rl zij hebben en prberen z snel mgelijk in deze rl te kmen. Het hren van ervaringen van ude BIA prjectteams kan hierbij helpen. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

16 Bewners uit de BAZ wijken merken dat bewners ng steeds ideeën hebben, maar dat er een vrm van drempelvrees is naar de gemeente te. Hewel er budget is vr bewnersinitiatieven, durven zij hiervr niet naar de gemeente te te stappen. BIA wil bewners stimuleren m actief te wrden in de hp dat zij k actief blijven als BIA vertrekt uit de wijk. Het is dan wel belangrijk m deze drempelvrees te verlagen. Bewners meten dus weten dat zij ng steeds actief de leefbaarheid in hun wijk kunnen aanpakken en dat er geen drempelvrees ndig is. Het beschikbare budget is weliswaar minder dan bij BIA, maar er zijn ng wel degelijk mgelijkheden. Deze bdschap met vral k tegen het eind van het prject duidelijk naar bewners gecmmuniceerd wrden. Prbeer ervr te zrgen dat er bij BIA een breed draagvlak is nder bewners vr de prjecten die wrden uitgeverd. Tijdens BAZ bleek dat veel aanvragen van dezelfde grep bewners kwamen. Hier ligt met name een rl vr de prfessinals, deze meten dit prbleem signaleren en vervlgens prberen m k andere bewners te mtiveren en activeren. Er zullen veel aanvragen vr fysieke prjecten kmen vanuit bewners, maar prbeer k sciale prjecten te stimuleren. Bij fysieke prjecten, zals een speeltuin, ntstaat namelijk weinig sciale chesie. Met name met het g p het ntstaan en behuden van sciale chesie is het belangrijk dat er k prjecten zijn die hierp gericht zijn. Dr de BAZ betrkkenen is gesignaleerd dat de sciale chesie die is ntstaan meilijk vast te huden is. Om dit tch te blijven stimuleren als BIA afgelpen is in een wijk zu er bijvrbeeld ng eens een BIA reünie kunnen wrden gerganiseerd in de wijk. Z blijven bewners met elkaar in cntact en p zulke bijeenkmsten kunnen k verhalen ver BIA uitgewisseld wrden en nieuwe bewnersinitiatieven ntstaan. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

17 5. Huis-aan-huis enquête In dit hfdstuk wrdt aandacht besteed aan het laatste nderdeel van het evaluatienderzek, de huis-aan-huis enquête. Allereerst wrden het del van de enquête en de methde tegelicht, daarna vlgen de belangrijkste resultaten van de enquête en hierna vlgt de cnclusie. 5.1 Del en methde De huis-aan-huis enquête is uitgeverd m inzicht te krijgen in: a) de bekendheid van BIA b) de betrkkenheid van bewners bij BIA c) het beeld dat bewners van BIA hebben d) de tevredenheid ver de buurt e) het effect van BIA p de buurt f) het beeld dat bewners van de gemeente Enschede hebben Er is gebruik gemaakt van een krte vragenlijst. Deze vragenlijst is te vinden in de bijlagen. In ttaal bestaat de lijst uit 20 vragen. De eerste 6 vragen gaan ver de bekendheid van BIA. Daarna vlgen 3 vragen ver deelname aan BIA en vervlgens 4 vragen ver het effect van BIA p de buurt. In de laatste 6 vragen werden demgrafische gegevens gevraagd. Deze laatste vragen werden deels dr de enquêteur zelf ingevuld. De vragenlijst werd huis-aan-huis mndeling afgenmen en duurde ngeveer 5 minuten. De vragenlijst is afgenmen in 5 wijken: Twekkelerveld, Glanerbrug-Zuid, Ost-Bswinkel, Strinkslanden en Hgeland-Nrd. Er is gekzen vr een cmbinatie van wijken waar BIA al is geëindigd en wijken waar BIA ng draait, mdat z k gemeten kan wrden f mensen BIA ng kennen als het prject afgelpen is. Omdat het enquêteren van de gehele wijken gedurende dit nderzek niet haalbaar was, zijn in ttaal 250 enquêtes afgenmen, in elke wijk 50. Tabel 5.1 geeft de demgrafische gegevens van de 250 respndenten weer, per wijk en gemiddeld ver de 5 wijken. Met behulp van de plattegrnd van elke wijk zijn verschillende buurten aangewezen, verspreid dr de wijk, waar de enquêtes vervlgens zijn afgenmen. Dr deze spreiding van de enquêtes is geprbeerd een beeld te krijgen van verschillende bewners uit verschillende buurten in de wijk. Deze methde kan echter niet garanderen dat de geënquêteerde bewners representatief zijn vr de buurt. Bij de interpretatie van de resultaten dient hierbij rekening te wrden gehuden. Tabel 5.1: Demgrafische gegevens respndenten in percentages (TV=Twekkelerveld, HN=Hgeland-Nrd, OB=Ost-Bswinkel, SL=Strinkslanden, GZ=Glanerbrug-Zuid) TV HN OB SL GZ Gemiddeld Geslacht Man Vruw Leeftijd < > Etniciteit Allchtn Autchtn Werk Betaald werk Geen betaald werk Huishuden 1 persn Meerdere persnen Thuiswnende Ja kinderen Nee Evaluatierapprt Buurt in Actie December

18 5.2 Resultaten Om de bekendheid met BIA te meten is de respndenten eerst gevraagd f ze wel eens van BIA gehrd hadden en f ze de nieuwsbrieven en/f flders van BIA wel eens gezien hadden. Daarna is de respndenten gevraagd f ze knden vertellen wat BIA is en f ze een vrbeeld van een BIA prject knden nemen. Het verschil tussen de huidige BIA wijken (Hgeland-Nrd en Glanerbrug- Zuid) en de ex- BIA wijken is ged te zien in tabel 5.2. De bekendheid in de huidige BIA wijken is veel hger. Dit heeft echter niet alleen te maken met dat mensen in de ex-bia wijken het prject zijn vergeten, maar k met het feit dat een aantal respndenten krter dan 1 jaar in de wijk wnde en daarm BIA niet had meegemaakt. Wat k pvalt is dat mensen weliswaar gehrd hebben van BIA en de nieuwsbrief gezien hebben, maar dat het percentage mensen dat k daadwerkelijk kan vertellen wat BIA is lager ligt. Het percentage mensen dat een vrbeeld kan nemen ligt ng lager. Dit kmt waarschijnlijk drdat veel respndenten niet verder kijken dan hun eigen buurt en als er in die buurt geen BIA prject was (geweest), wisten mensen vaak geen prject te nemen. Mensen met thuiswnende kinderen wisten vaker een prject te nemen dan mensen znder thuiswnende kinderen. Hierbij ging het vral m speeltuintjes. De allchtne respndenten hadden minder vaak van BIA gehrd dan de autchtne respndenten, namelijk 38% bekendheid ten pzichte van 62%. Tabel 5.2: Bekendheid met BIA in percentages (TV=Twekkelerveld, HN=Hgeland-Nrd, OB=Ost-Bswinkel, SL=Strinkslanden, GZ=Glanerbrug-Zuid) TV HN OB SL GZ Gemiddeld Gehrd van BIA Ja Nee Nieuwsbrief/ Ja flders gezien Nee Definitie BIA Ja Nee Vrbeeld BIA Ja Nee De respndenten die BIA kennen knden p een schaal van 1 (zeer negatief ) tt 5 (zeer psitief) aangeven wat vr beeld ze van BIA hadden. Gemiddeld hebben de respndenten een psitief beeld van het prject. Er is weinig verschil tussen de wijken. In tabel 5.3 zijn de scres te zien. Tabel 5.3: Beeld van BIA in percentages (TV=Twekkelerveld, HN=Hgeland-Nrd, OB=Ost-Bswinkel, SL=Strinkslanden, GZ=Glanerbrug-Zuid) TV HN OB SL GZ Gemiddeld Zeer negatief (1) Negatief (2) Neutraal (3) Psitief (4) Zeer psitief (5) Gemiddeld Tabel 5.4 geeft de resultaten weer van de vragen ver betrkkenheid bij BIA. Gemiddeld is 13% van de respndenten actief betrkken (geweest) bij BIA. Deze betrkkenheid kan inhuden dat men een idee heeft aangedragen, een activiteit heeft bezcht, een prject heeft uitgeverd f lid is/was van het prjectteam. Opvallend is het hge percentage betrkkenen in Glanerbrug-Zuid. Dit kan verklaard wrden drdat er in één buurt waar de enquêtes werden afgenmen gezamenlijk een prject was uitgeverd waar bijna alle respndenten uit die buurt aan hadden meegehlpen. De meeste respndenten die niet actief betrkken zijn/waren geven aan dat ze er geen tijd vr hebben (40%). Ok veel mensen (40%) geven een andere reden aan. De meest gehrde redenen zijn: ik ben te ud, de kinderen zijn uit huis, ik ben ziek, ik weet het niet. Slechts 10% geeft aan in de tekmst actief Evaluatierapprt Buurt in Actie December

19 te willen wrden (met name respndenten uit Glanerbrug-Zuid), 28% wil het misschien, 50% wil niet actief betrkken wrden. Respndenten in Bswinkel hebben de minste mtivatie (0% ja, 69% nee) en respndenten uit Glanerbrug-Zuid hebben de meeste mtivatie (21% ja, 33% nee) m actief betrkken te wrden bij BIA. Tabel 5.4: Betrkkenheid bij BIA in percentages (TV=Twekkelerveld, HN=Hgeland-Nrd, OB=Ost-Bswinkel, SL=Strinkslanden, GZ=Glanerbrug-Zuid) TV HN OB SL GZ Gemiddeld Actief betrkken Ja (geweest) Nee Waarm niet Geen interesse betrkken Geen tijd Onbekendheid Anders Bereidheid m Ja actief te wrden Misschien in tekmst Nee Weet niet Om het effect van BIA p de buurt te nderzeken, is de respndenten eerst gevraagd f ze tevreden waren ver hun buurt. Daarna is gevraagd f de buurt k verbeterd was in de afgelpen 2 jaren. Indien mensen de buurt verbeterd vnden is gevraagd (mits zij bekend waren met BIA) f BIA een bijdrage had geleverd aan deze verbetering. Gemiddeld is 88% van de respndenten tevreden ver de buurt. Hgeland-Nrd spant hierbij de krn met 94% en respndenten uit Ost-Bswinkel hebben met 74% tevredenheid de laagste scre. Van alle respndenten vindt 23% de buurt verbeterd in de laatste 2 jaar. Maar het merendeel vindt de buurt hetzelfde gebleven en in veel gevallen zelfs achteruitgegaan. Dit laatste is met name het geval in Ost-Bswinkel. In het algemeen geldt dat als men de buurt vruitgegaan vnd, dit vrnamelijk met het fysieke aspect van een wijk te maken had, zals bijvrbeeld huizen die pgeknapt werden. Als men de buurt achteruit gegaan vnd, gingen de klachten sms ver verpaupering p fysiek vlak, maar vral ver verpaupering p sciaal vlak. Dit was met name het geval in de buurten met huurwningen. Van de respndenten die de wijk verbeterd vnden dacht gemiddeld de helft dat BIA had bijgedragen aan deze verbetering. Tabel 5.5: Tevredenheid ver buurt in percentages (TV=Twekkelerveld, HN=Hgeland-Nrd, OB=Ost-Bswinkel, SL=Strinkslanden, GZ=Glanerbrug-Zuid) TV HN OB SL GZ Gemiddeld Tevreden ver Ja de buurt Nee Weet niet Buurt verbeterd Ja laatste jaren Nee (fysiek/sciaal) Weet niet Indien verbeterd, Ja heeft BIA hieraan Nee bijgedragen Weet niet Tt slt is de respndenten gevraagd m weer te geven wat vr beeld zij van de gemeente Enschede hebben. Om te zrgen dat iedereen de vraag kn beantwrden is de vraag heel algemeen gehuden ( Als u denkt aan de gemeente Enschede, wat vr beeld heeft u daar dan bij? ). Respndenten knden antwrden p een schaal van 1 (zeer negatief) tt 5 (zeer psitief). In tabel 5.6 is te zien dat respndenten uit alle wijken ngeveer een gelijk beeld van de gemeente hebben. De gemiddelde scre is 3.4 p een schaal van 1 tt 5. Dat is tussen neutraal en psitief in. Wat pvalt is dat allchtne respndenten ver het algemeen psitiever zijn ver de gemeente (gemiddeld 3.8) dan autchtnen (gemiddeld 3.3) en dat respndenten uit Glanerbrug-Zuid gemiddeld iets negatiever dan anderen reageerden p deze vraag. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

20 Tabel 5.6: Beeld van gemeente Enschede in percentages (TV=Twekkelerveld, HN=Hgeland-Nrd, OB=Ost-Bswinkel, SL=Strinkslanden, GZ=Glanerbrug-Zuid) TV HN OB SL GZ Gemiddeld Zeer negatief (1) Negatief (2) Neutraal (3) Psitief (4) Zeer psitief (5) Gemiddeld Cnclusies De resultaten die hier beschreven zijn geven een beeld van de meningen van bewners uit 2 huidige en 3 ex-bia wijken. Omdat er per wijk slechts 50 vragenlijsten knden wrden afgenmen, is het belangrijk m te beseffen dat de respndenten mgelijk niet representatief zijn vr de wijk en de resultaten daarm niet znder meer gegeneraliseerd kunnen wrden naar de hele wijk. De algemene bekendheid met BIA is vral hg in de huidige BIA wijken (Hgeland-Nrd 88%, Glanerbrug-Zuid 70%). In de ex-bia wijken is de bekendheid een stuk lager (Ost-Bswinkel 36%, Strinkslanden 44%, Twekkelerveld 52%). De specifieke bekendheid, dat wil zeggen dat respndenten kunnen uitleggen wat BIA is en een vrbeeld kunnen nemen, ligt in alle wijken lager dan de algemene bekendheid (wel eens van gehrd). De meeste respndenten kennen BIA via de huis-aan-huis verspreide nieuwsbrieven en flders van BIA (54%). Een aantal mensen kent het daarnaast dr de wijkkrant (16%) en een klein gedeelte heeft via buren f vrienden van BIA gehrd (6%). Slechts 2 persnen geven via het internet van BIA te hebben gehrd. Respndenten die BIA kennen hebben een psitief beeld van BIA. De gemiddelde scre p een schaal van 1 (zeer negatief) tt 5 (zeer psitief) is 4. Hewel de respndenten het dus een ged prject vinden, zijn de meeste er zelf niet actief mee bezig. Slechts 13% is actief betrkken (geweest) bij BIA. De reden hiervr is dat de meeste mensen geen tijd vr BIA hebben en dat veel mensen denken dat ze te ud zijn f dat BIA niet relevant is vr hen mdat de kinderen het huis uit zijn. De mtivatie m in de tekmst actief te wrden bij BIA is k niet erg hg (10% ja, 28% misschien, 50% nee). Men laat het graag aan anderen ver. Opvallend is dat mensen in Ost-Bswinkel de minste mtivatie hebben en mensen in Glanerbrug-Zuid de meeste mtivatie hebben m in de tekmst mee te werken aan BIA. Veel respndenten in Ost-Bswinkel velen zich k weinig betrkken bij hun buurt, vinden dat de buurt achteruit gaat en zijn nzeker ver de tekmst van de buurt. Dit kan er aan bijgedragen hebben dat de mtivatie m de handen uit de muwen te steken laag is. Over het algemeen zijn de respndenten tevreden ver hun wijk (88% tevreden). In Hgeland- Nrd zijn de respndenten het meest tevreden, in Ost-Bswinkel het minst. In ttaal vindt 23% van de respndenten dat de wijk verbeterd is de laatste jaren. Helaas vinden k veel respndenten hun wijk achteruitgegaan. Verbetering ziet men met name p fysiek gebied, achteruitgang met name p sciaal gebied. Van de respndenten die verbetering zien in de wijk, denkt gemiddeld 50% dat BIA heeft bijgedragen aan de verbetering. Het beeld dat de respndenten van de gemeente Enschede hebben verschilt weinig per wijk, alleen respndenten uit Glanerbrug-Zuid zijn gemiddeld iets negatiever. Op een schaal van 1 (zeer negatief) tt 5 (zeer psitief) is de gemiddelde scre 3.4. Het algemene beeld van de gemeente Enschede is dus redelijk psitief. Allchtnen zijn gemiddeld ng iets psitiever dan autchtnen. Respndenten die psitief zijn geven daar ver het algemeen geen extra telichting bij. Respndenten die negatief zijn geven vaak wel een extra telichting. Veelgehrde klachten gaan ver prjecten die uitgeverd wrden dr de gemeente die veel geld ksten en in de gen van bewners niet ndig zijn. Ok veelgehrd zijn klachten p het gebied van nderhud van penbare ruimte en de klacht dat de binnenstad meer aandacht krijgt dan de wijken. Evaluatierapprt Buurt in Actie December

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat Het Leiderdrppanel ver De milieustraat Mei 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling met het burgerpanel van Leiderdrp. Deze peiling ging ver de milieustraat. De milieustraat

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Obern Gedragswerk, wat werkt? 3 Inhudspgave Samenvatting... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

COMAKERSHIP DE INCLUSIEVE STAD 8-6-2015 EINDVERSLAG

COMAKERSHIP DE INCLUSIEVE STAD 8-6-2015 EINDVERSLAG 8-6-2015 EINDVERSLAG COMAKERSHIP DE INCLUSIEVE STAD KJELL VAN WIJLANDT MELISSA DE GROOT ANNET SCHOFFELMEER DEMI HEMELAAR NINA OOSTERHUIS TITEL: DE INCLUSIEVE STAD ONDERZOEKSTHEMA: HOE KAN DE PARTICIPATIE

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Resultaten enquête. Gebruikersevaluatie Neth-ER

Resultaten enquête. Gebruikersevaluatie Neth-ER Resultaten enquête Gebruikersevaluatie Neth-ER Celina Kremer Studentstagiaire 2012 Inhudspgave Management samenvatting... 4 Cnclusies... 4 Aanbevelingen... 10 Inleiding... 12 Aanbevelingen 2009... 14 Onderzeksmethde...

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

"Samen met de school ben je een team" Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO

Samen met de school ben je een team Behoeftenonderzoek over ouderbetrokkenheid op het MBO "Samen met de schl ben je een team" Beheftennderzek ver uderbetrkkenheid p het MBO Februari 2015 Clfn februari 2015, Phars Kennis- en adviescentrum en SOVEE. Niets uit deze uitgave mag wrden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 4 de / 5 de / 6 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten Een kpie van het raster vr elke leerling

Nadere informatie

Evaluatie Peereducatie Love & Sens(e)uality

Evaluatie Peereducatie Love & Sens(e)uality Evaluatie Peereducatie Lve & Sens(e)uality Taakgrep Seksuele Gezndheid Apeldrn, 30 augustus 2013 Prgramma 2013 Graafschap Cllege, Detinchem Janne Leerlijer & Carline Timmerman-Kk, Evaluatiebureau Publieke

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE NB: Onderstaand verzicht geeft de teamleider handvatten vr het vrbereiden en uitveren van een evaluatie. Het is daarnaast beslist

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn Methde Het gsten van cllectieve ervaring De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn is een methde vr participatieve mnitring en evaluatie van samenwerking in netwerkverband.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie