Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging"

Transcriptie

1 Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012

2 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan te hebben dat actueel is. Dit hudt in dat elke 3 tt 5 jaar een nieuw beleidsplan geschreven dient te wrden f een update van het huidige plan hrt plaats te vinden. Het is belangrijk dat dit regelmatig vernieuwd wrdt, mdat de mgeving en situatie waarin de vereniging actief is verandert. Hierdr zijn aanpassingen in het beleid ndzakelijk. De meeste verenigingen hebben een beleidsplan en ervaring met het pstellen hiervan. Tch zijn er k verenigingen waar deze kennis en ervaring niet aanwezig is. Vandaar dat Sprtservice Ede dit frmat vr het pstellen van een beleidsplan heeft ntwikkeld. Ok verenigingen met een beleidsplan kunnen hier natuurlijk naar kijken. Wellicht dat er ng ideeën wrden pgedaan f nderdelen tegevegd kunnen wrden aan het beleidsplan. Het ntwikkelen van een ged beleidsplan kst veel tijd. Besteed hierbij k tijd aan de cmmissies m gezamenlijk te verleggen ver de delstellingen. Betrek de cmmissies en andere betrkkenen k in de analysefase. De uitvering van een beleidsplan valt f staat namelijk met het hebben van vldende draagvlak. Stel als eerste een beleidsplancmmissie samen. Deze werkgrep wrdt verantwrdelijk vr de vrm en inhud van het beleidsplan. Zrg dat de werkgrep ingangen heeft bij alle cmmissies, functinarissen en leden zdat het gewenste draagvlak aanwezig is. Dit frmat bestaat uit een aantal hfdstukken. Dit zijn hfdstukken die k in het beleidsplan kunnen wrden pgenmen. Ons advies is dan k m bij het pstellen van het beleidsplan deze vlgrde aan te huden. Wij wensen de verenigingen veel succes met het pstellen van het beleidsplan Met vriendelijke gret, Sprtservice Ede Juli 2012

3 Het stappenplan: Inleiding 1. Algemene beschrijving vereniging 1.1 Huidige situatie 1.2 Missie 1.3 Visie 2. Analyse 2.1 Interne analyse 2.2 Externe analyse 2.3 SWOT- analyse 2.4 Cnfrntatie matrix 3. Gewenste situatie 4. Delstellingen (gewenste situatie) 4.1 Algemene delstellingen 4.2 Specifieke delstellingen 5. Plannen van acties. 5.1 Uitwerking van acties 5.2 Activiteitenplanning 6. Vaststellen definitief beleid 7. Implementatie 8. Evaluatie Bijlagen In dit dcument zullen alle bvenstaande stappen wrden besprken, zdat u hiermee aan de slag kunt gaan.

4 Inleiding In het beleidsplan kan er als eerste een inleiding wrden weergegeven. Het del van de inleiding is m een krte beschrijving van het beleidsplan en de reden van het (her)schrijven van het plan weer te geven. In de inleiding wrden de vlgende nderdelen krt behandeld: - Waarm is het (vernieuwde) beleidsplan geschreven? - He is dit beleidsplan tt stand gekmen? - Waarvr dient het beleidsplan? (wat is het del van het beleidsplan?) - Wat is de inhud van het beleidsplan? (.a. de delstellingen en plannen vr de bepaalde peride) Verder kan in de inleiding het kpje histrie wrden pgenmen. Onder dit kpje kan er krt (ngeveer 0,5 A4) wat verteld wrden ver de geschiedenis van de club. Hierbij zu wat verteld kunnen wrden ver: - De prichting - Ontwikkelingen - Grte veranderingen - Successen - Niveau (verschillen) - Bijznderheden Daarnaast kan het stukje histrie vertellen he de vereniging is gewrden, zals deze nu is.

5 1. Algemene beschrijving vereniging Het hfdstuk Algemene beschrijving vereniging bestaat uit de paragraven 1.1 huidige situatie, 1.2 missie en 1.3 visie. In de paragraaf huidige situatie wrdt in het krt verteld he de vereniging er nu vr staat. Vervlgens wrdt de missie van de vereniging gefrmuleerd. De missie gaat in p de bestaansreden(en) en belangrijkste uitgangspunten van de vereniging. Als laatste kan in dit hfdstuk een visie van de vereniging wrden pgesteld. Deze visie geeft aan wie/wat de vereniging wil zijn en uitstralen. 1.1 De huidige situatie In deze paragraaf kan er krt weergegeven wrden he de vereniging er p dit mment vr staat. Het wrdt dus een beschrijving van de huidige situatie van de vereniging. Vragen die hierbij beantwrd kunnen wrden zijn: - He grt is de vereniging mmenteel? (beschrijving van aantal leden en bijv. accmmdatie) - Wat is het niveau waarp de vereniging actief is? - Zijn er vldende vrijwilligers bij de vereniging? - Welke activiteiten wrden er dr de vereniging ndernmen? (.a. maatschappelijke activiteiten) - He is de sfeer binnen de vereniging? - Zijn er ng bijznderheden? Prbeer in deze paragraaf niet te veel in te gaan p cijfers, deze cijfers kmen namelijk in de analyse van de vereniging, hfdstuk 2.1, aan bd. 1.2 Missie In de missie van een vereniging wrden de bestaansreden(en) en de belangrijkste uitgangspunten van de vereniging weergegeven. De pgestelde missie geeft antwrd p de vraag waar de vereniging vr wil staan. Wil de vereniging bijvrbeeld prestatiegericht zijn f juist tegankelijk zijn vr iedereen? Wat is het (sprt)aanbd van de vereniging en waarm biedt de vereniging juist dit aanbd aan? Het vrmen van een missie is van belang drdat er binnen een vereniging vaak, dr kaderleden en leden, verschillen van mening zijn ver de bestaansreden. Dr een duidelijke missie te frmuleren, weet eenieder waar de vereniging vr staat en he zij deze missie vervlgens, tijdens verenigingsactiviteiten, kunnen uitdragen. De missie is het uitgangspunt vr de rest van het beleidsplan. Het beleid behrt aan te sluiten p de pgestelde missie en zal deze bestaansreden en uitgangspunten k uitdragen. Vrbeeld van de Missie DOS Bennekm: Sprtvereniging DOS Bennekm wil een verantwrde sprtaanbieder zijn in Bennekm, en directe mgeving, van verschillende gymnastiekdisciplines, jazzdans en andere verwante verschijningsvrmen en wil daarnaast k in een behefte vrzien van andere recreatieve verwante sprtgebieden. De lessen die wij geven meten een balans hebben tussen bewegen, plezier en prestatie, ieder p zijn/haar eigen temp f niveau. Wij hechten veel waarde aan: vertruwen, respect, slidariteit en samenwerking. Deze missie is lang, maar mschrijft wel de bestaansreden en belangrijkste uitgangspunten van de vereniging. Met het stukje: wil een verantwrde sprtaanbieder zijn in Bennekm en directe mgeving, van verschillende gymnastiekdisciplines, jazzdans en andere verwante verschijningsvrmen geeft de vereniging aan wat de bestaansreden is. Daarnaast geeft de vereniging k haar belangrijkste uitgangspunten aan: de lessen die wij geven meten een balans hebben tussen bewegen, plezier en prestatie, ieder p zijn/haar eigen temp f niveau. Hierdr is dit een gede missie. 1.3 Visie Een visie van een sprtvereniging geeft aan wat de vereniging wil zijn en he de vereniging gezien wil wrden dr de leden, mgelijke klanten, haar mgeving en de cncurrenten. De visie is gericht p de krte- en middellange termijn. Delen, nrmen en waarden van de sprtvereniging kunnen wrden pgenmen in de visie.

6 Om tt een visie te kmen denkt men na ver de vlgende nderwerpen: kwaliteit van het sprtaanbd, balans tussen wedstrijd- en breedtesprt, de pbuw en samenstelling van het ledenbestand, de kwaliteit en kwantiteit van het kader, de betrkkenheid van de leden, de financiële situatie van de vereniging en externe ntwikkelingen (zwel landelijk als lkaal). Het uitgangspunt van de visie is dat de visie weergeeft he de mgeving de vereniging hrt te zien. Vrbeeld van de visie SV Harskamp: SV Harskamp wil het mgelijk maken m binnen Harskamp actief en passief bezig te zijn met veldvetbalsprt. De vereniging wil vr haar jeugdleden een vereniging zijn waar zij zich thuis velen en waar ieder jeugdlid p zijn f haar niveau kan vetballen, waarbij plezier en sfeer vrp staan. Veel aandacht zal wrden besteed aan de nderlinge saamhrig- en betrkkenheid. De vereniging werkt met een duidelijke aansturing (rganisatie), een adequate verdeling van taken en het dragen van verantwrdelijkheid vr het uitveren van die taken. Leden kunnen de vetbalsprt zwel recreatief als prestatief beefenen p ns mie, gezellige en tegankelijke cmplex binnen het drp. Krt gezegd wil SV Harskamp sterk zijn dr saamhrigheid en samenwerking. Deze lange visie van SV Harskamp geeft aan dat zij ver de eerder genemde nderwerpen hebben nagedacht. Deze visie geeft aan wat de vereniging wil uitstralen: de vereniging wil vr haar jeugdleden een vereniging zijn. t/m dr saamhrigheid en samenwerking. Dit is dus een ged vrbeeld van een visie van een sprtvereniging.

7 2. Analyse Het hfdstuk Analyse bestaat uit verschillende nderdelen. Dit zijn de interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse en cnfrntatiematrix. Met behulp van deze paragraven wrdt in dit hfdstuk de situatie waarin de vereniging mmenteel verkeerd nderzcht en geanalyseerd. Als eerste wrdt, in dit hfdstuk, de paragraaf interne analyse weergegeven. Zals de naam het al aangeeft wrdt er hier gekeken naar de situatie binnen de vereniging. Hier gaat het nder andere m het huidige ledenaantal, activiteitenaanbd, vrijwilligersbeleid, bestuur en financiën. Uit deze analyse kmen de sterktes en zwaktes van de vereniging naar vren. Wanneer het helder is he de situatie binnen de vereniging is, kan er k gekeken wrden naar de situatie in de mgeving van de vereniging. Dit is de externe analyse. Hierbij wrdt gekeken naar de belangrijkste gegevens uit de mgeving. Dit kan nder andere ingaan p de buurt, ntwikkelingen in de sprt en ver de cncurrenten van de vereniging. Uit deze analyse kmen de kansen en bedreigingen van de vereniging naar vren. Daarna wrdt er gebruik gemaakt van een SWOT-analyse waarin er een inventarisatie van de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van de vereniging wrdt weergegeven. Uiteindelijk wrdt aan het einde van dit hfdstuk, met behulp van de cnfrntatiematrix, gekeken welke strategieën (acties) het beste aansluiten p de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen vr de vereniging. 2.1 Interne analyse Met behulp van de interne analyse wrden de sterktes en zwaktes van de vereniging in kaart gebracht. Hiervr wrdt er gekeken naar de huidige situatie binnen de vereniging. Het gaat hierbij m vele verschillende nderdelen zals: ledenaantal, activiteitenaanbd, bestuur en structuur en financiën. Om de huidige interne situatie geheel in beeld te krijgen kan Sprtservice Ede geraadpleegd wrden vr het afnemen van de IKSprt. De IKSprt is een meetinstrument dat bjectief de kwaliteit p de diverse nderdelen van de vereniging meet. Wanneer het vanuit de vereniging niet mgelijk is m de IKSprt af te laten nemen, dan kan de vereniging zelf haar eigen (minder uitgebreide) situatie analyseren. Hiervr kan gebruik gemaakt wrden van de in bijlage 1 weergegeven punten. Bij afname van de IKSprt is dit dus niet ndzakelijk.

8 Wanneer de interne analyse is afgenmen (via IKSprt f punten uit bijlage 1), dan heeft de vereniging een verzicht verkregen van wat de sterke en zwakke punten van de vereniging zijn. Hier zal later in het beleidsplan gebruik van gemaakt gaan wrden. 2.2 Externe analyse Nu de interne situatie in beeld is gebracht is het helder wat de sterke en zwakke punten binnen de vereniging zijn. Maar er is meer dan alles binnen je eigen vereniging. Je vereniging zit k in een mgeving met bijv. de kmst van een nieuwe wnwijk f de aanwezigheid van veel andere sprtaanbieders. Dit is dan een kans f een bedreiging. Met behulp van de externe analyse kan er naar de mgeving gekeken wrden, waardr de kansen en bedreigingen in kaart wrden gebracht. Bedenk bij de externe analyse k wat de vereniging graag zu willen bieden (kansen) f wat een bedreiging zu kunnen gaan zijn vr de vereniging. De nderdelen van de externe analyse staan pgenmen in bijlage 2 van dit stappenplan beleidsplan. Het uitveren van de externe analyse zal redelijk wat tijd kunnen ksten drdat niet alle antwrden direct vr handen zijn. Er zal dus veel nderzcht meten wrden vr deze analyse. Tch is het verstandig m wel een externe analyse uit te veren. Je krijgt p deze manier een ged beeld van de kansen die er in de mgeving zijn. Maar ziet daarnaast k welke bedreigingen er vanuit de mgeving zijn. Hier kan later p ingespeeld wrden. 2.3 SWOT- analyse Nu de interne en externe analyse is uitgeverd is er een verzicht verkregen van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. In de SWOT-analyse wrden deze verzichtelijk weergegeven. SWOT staat dan k vr Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opprtunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Met behulp van de SWOT analyse wrden de belangrijkste punten verzichtelijk weergegeven. Vr de SWOT- analyse gebruik je de gegevens uit de vrgaande analyses. Er kunnen niet peens andere (niet eerder genemde) punten behandeld wrden. Het gaat in de SWOT analyse m de belangrijkste sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De vereniging kiest de vlgens haar belangrijkste punten m aan te pakken. Sprtservice Ede kan p dit punt, wanneer gewenst, feedback/advies geven. Vanuit de interne analyse wrden de sterke en zwakke punten van de vereniging weergegeven. De externe analyse geeft de kansen en bedreigingen weer. Het del van de SWOT analyse is dat de vereniging een beeld heeft van de huidige psitie van de vereniging en de verwachte manier waarp deze zich zal ntwikkelen. Met behulp van de p te stellen delstellingen en acties in de vlgende hfdstukken van het beleidsplan kan hierp wrden ingespeeld. Sterke punten: Sterke punten zijn die punten waar de vereniging ged in is, en die in de interne analyse naar vren gekmen zijn. Een aantal van deze belangrijke sterke punten (4-5) wrden hier gekzen. Het verzicht van deze sterke punten meten enkel bestaan uit sterke punten die in de interne analyse naar vren gekmen zijn. Zwakke punten: Zwakke punten zijn die punten die binnen de vereniging spelen en verbetering beheven. Deze zwakke punten zijn al in de interne analyse naar vren gekmen. Een aantal van deze zwakke punten (4-5) wrden in deze analyse gekzen en weergegeven. Dit zwakke punten verzicht kan enkel bestaan uit zwakke punten die in de interne analyse naar vren zijn gekmen. Kansen: Naast de sterke en zwakke punten uit de interne analyse meten er k een aantal kansen vanuit de externe analyse gekzen wrden. Het gaat hier m (4-5) kansen die in de externe analyse als psitieve punten/mgelijkheden naar vren zijn gekmen.

9 Bedreigingen: Naast de kansen wrden er k bedreigingen in de externe analyse behandeld. Deze bedreigingen zijn negatieve punten/bedreigingen die in de externe analyse naar vren gekmen zijn. Hiervr kunnen (4-5) bedreigingen wrden uitgewerkt. Let er bij het kiezen van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen p dat de vr uw vereniging belangrijkste sterkte punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen in de SWOT analyse zijn uitgewerkt! Met de hierbven genemde punten zullen later in het beleidsplan acties wrden ndernmen m hier p in te spelen. 2.4 Cnfrntatiematrix In de cnfrntatiematrix wrden de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen tegenver elkaar gezet. Dit zijn de resultaten uit de SWOT analyse. Ze kunnen z eenvudig met elkaar vergeleken wrden. Hiernder een vrbeeld van he de matrix vrmgegeven kan wrden. Cnfrntatiematrix met vrbeeld Sterktes Kansen Kans: nieuwe wnwijk Versus Sterkte: gede jeugdpleiding Zwaktes Kans: Er kmt een instelling vr kinderen met een licht verstandelijke beperking. Versus Bedreigingen Sterkte: Vereniging legt de nadruk p de jeugdpleiding. Versus Bedreiging: Steeds meer seniren in de mgeving van de vereniging. Zwakte: Vereniging biedt alleen regulier vetbal en geen aangepaste vrmen. Zwakte: Vereniging biedt alleen de sprt vetbal Versus Bedreiging: Er kmt een nieuwe mnisprtvereniging naast het cmplex van de vereniging. Deze tabel kan aan de hand van dit vrbeeld wrden ingevuld. Kansen & sterktes, kansen & zwaktes, bedreigingen & sterktes en bedreigingen & zwaktes kunnen aan elkaar gekppeld wrden. Op deze cmbinaties kunnen vervlgens strategieën wrden tegepast m hier p in te kunnen spelen. Deze strategieën wrden in deze paragraaf k uitgewerkt. Hiernder een vrbeeld van een uitwerking van een strategie. Kans: Sterkte: Strategie: Nieuwe wnwijk Gede jeugdpleiding De sprtvereniging gaat actief ledenwerven in de nieuwe wnwijk. Ze gaan clinics aanbieden p schlen in de nieuwe wijk en ze ndigen de jeugd uit de wijk uit m een paar keer gratis p de sprtvereniging een training te kmen vlgen. Jeugd uit de nieuwe wnwijk kmt p deze wijze in aanraking met de gede jeugdpleiding van de sprtvereniging.

10 3. Gewenste situatie In hfdstuk 2 is, met behulp van de analyse, in beeld gebracht wat er binnen de vereniging speelt. In de SWOT analyse zijn vervlgens de belangrijkste sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen gekzen. In de cnfrntatiematrix zijn deze punten tegenver elkaar gezet en zijn hier strategieën vr gekzen. Nu gaat het er m, wat de gewenste situatie van de vereniging is. Je weet inmiddels he de vereniging in elkaar steekt, maar waar wil je als vereniging ver 3 tt 5 jaar (afhankelijk van lptijd beleidsplan) staan? Het is tijd m pririteiten te stellen. Wat vind de vereniging het belangrijkste m de kmende tijd aan te pakken f m p in te spelen? De vereniging met hier bepalen waar zij zich nu p willen gaan richten. Neem hierbij de strategieën uit de cnfrntatiematrix mee. Welke strategieën zijn belangrijk m p in te gaan zetten? Kies grte bedreigingen m aan te pakken, grijp kansen aan, en richt je zwel p sterke als zwakke punten van de vereniging. Het makkelijkste is m de uitwerking van de gewenste situatie puntsgewijs te den. Op deze wijze blijft het verzichtelijk. Wil de vereniging bijvrbeeld de accmmdatie vernieuwen en inspelen p ledenaanwas? Maak dan twee verschillende kpjes waarin dit mschreven wrdt. Omschrijf per kpje krt de huidige situatie (in een paar zinnen) en beschrijf vervlgens, uitgebreider, de gewenste situatie (he met de vereniging er ver 3-5 jaar, p dat nderdeel, uitzien). De gewenste situatie kan nder andere ingaan p: mvang en grei van de vereniging, financiën, spnsring, bestuur, vrijwilligersbeleid, accmmdatie, prestatieniveau, fair play beleid en interne/externe cmmunicatie. Betrek bij het vrmgeven van de gewenste situatie k de cmmissies en leden van de vereniging. Het is zeer belangrijk dat de leden en vrijwilligers zich betrkken velen bij de plannen van de vereniging. Wanneer er vldende betrkkenheid vanuit alle geledingen van de vereniging is, zal er k vldende draagvlak ntstaan. Het betrekken van de leden kst meer tijd, maar zrgt ervr dat het beleidsplan dr de leden gedragen en geaccepteerd wrdt. Dit zal ervr zrgen dat de pgestelde delen en acties k behaald kunnen gaan wrden.

11 4. Delstellingen De gewenste situatie is in het vrige hfdstuk in beeld gebracht. Nu is het de tijd m de plannen te vertalen in delstellingen. Met behulp van de pgestelde delstellingen wrdt de richting waarin de vereniging p wil helder in kaart gebracht. Let er bij het pstellen van de delstellingen p dat deze aansluiten p de missie en visie van de vereniging. Bij delstellingen is het van belang dat deze SMART zijn. SMART hudt in dat delstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebnden zijn. Dit betekent dat de delstellingen meten vlden aan de vlgende eisen: - Specifiek. Frmuleer geen algemene f ruime delstellingen, maar ga heel specifiek in p de delstelling. - Meetbaar. Nem bij de hierbven genemde delstelling k een aantal, dat ervr kan zrgen dat men kan vaststellen f de delstelling is behaald. - Acceptabel. Frmuleer delstellingen die binnen de vereniging geaccepteerd zullen wrden (bestuur, leden en vrijwilligers meten hierachter staan en zich hiervr inzetten). - Realistisch. Zrg ervr dat de delstelling haalbaar is. Verwacht niet dat de inkmsten van spnsring gemakkelijk verdubbeld kunnen wrden wanneer het crisis is. - Tijdgebnden. Geef in de delstelling aan in welke peride de delstelling gerealiseerd met wrden. Vrbeeld: Wij als vereniging X willen bij ingang van het seizen , nze spnsrinkmsten met 20% hebben verhgd." Dit vrbeeld is specifiek mdat helder is welke inkmsten meten wrden vergrt. Dit vrbeeld is meetbaar mdat bij ingang van het seizen gemeten kan wrden f de spnsrinkmsten met 20% zijn tegenmen. Dit vrbeeld is acceptabel drdat bestuur, leden en vrijwilligers naar verwachting psitief ten pzichte van een verhging van de spnsrinkmsten zullen staan. De delstelling met na 3 jaar behaald zijn en er met een tename van 20% zijn. Iets wat met vldende acties haalbaar en realistisch is. Het tijdstip waarp de delstelling met zijn behaald ( ) is weergegeven in de delstelling waardr deze tijdsgebnden is. 4.1 Algemene delstellingen Als eerste kan met algemene delstellingen de begde situatie en kers vr de kmende jaren wrden weergegeven. Dit is een delstelling f zijn delstellingen die vr de vereniging in het algemeen gelden. Bijvrbeeld: Handbalvereniging A wil ver vijf jaar vr iedereen tegankelijk zijn, zdat iedereen, van welke leeftijd k, zwel recreatief als prestatiegericht aan trainingen en wedstrijden kan deelnemen. 4.2 Specifieke delstellingen Het zu ged kunnen dat de vereniging aan de hand van de analyse vele verschillende delstellingen heeft pgesteld. Wanneer dit er behrlijk wat zijn, is het ged m na te denken f deze delstellingen wel allemaal in de gestelde peride behaald kunnen wrden. Het zu ged kunnen dat de vereniging vele verschillende grte zaken wil aanpakken. In dat geval is het verstandig m pririteiten te stellen. Bij het pririteiten stellen is het van belang rekening te huden met het feit dat smmige delstellingen afhankelijk van elkaar zijn. Een vereniging die meer inkmsten wil genereren m financieel geznd(er) te wrden en weinig geschld kader heeft zal eerst inkmsten meten genereren vrdat de pleidingen van het kader gefinancierd kunnen wrden. Deze delstellingen zullen dus k niet gelijktijdig uitgeverd kunnen wrden. Andersm kan dit k. Een vereniging die meer inkmsten wil genereren m financieel geznd(er) te wrden en haar spnsrinkmsten wil vergrten, zal dr het vergrten van haar spnsrinkmsten direct haar algehele inkmsten vergrten. Wat verder ng ndig kan zijn, is dat een delstelling ng verder pgesplitst gaat wrden in een aantal subdelstellingen. Het vrbeeld van de spnsrinkmsten vergrten, zu k verder pgesplitst kunnen wrden. Dit kan nder andere gedaan wrden dr subdelstellingen te frmeren die ingaan p een jaarlijkse tename van spnsrs (bijvrbeeld na 1 jaar een tename van 5 prcent).

12 5. Plannen van acties Wil je de delstellingen kunnen bereiken, dan is het ndig m diverse acties te ndernemen. In dit hfdstuk kunnen deze acties wrden uitgewerkt en ingepland. Hierbij is het ged m uit te werken waarm je de delstelling (die bij de actie hrt) hebt en welke activiteiten je zal ndernemen m deze delstelling te kunnen bereiken. Omdat je (waarschijnlijk) verschillende delstellingen pstelt die vr verschillende cmmissies gelden, is het ged m in verleg met de cmmissies en leden te bepalen wie er verantwrdelijk wrden vr de acties die pgesteld gaan wrden. Het is belangrijk m de cmmissies en leden te betrekken bij het vrmgeven van de acties mdat de leden dan betrkken blijven en het draagvlak aanwezig blijft. 5.1 Uitwerking acties In deze paragraaf ga je alle verschillende nderdelen/acties uitwerken. Dit kan je het beste apart (één vr één) den. Drdat het ged is m de actie redelijk uitgebreid uit te werken kan het ged mgelijk zijn dat er per actie een pagina aan uitwerking ndig is. Bij de uitwerking van de acties kan het z zijn dat er meerdere aanpakken bedacht wrden die geschikt zuden zijn m de delstelling te bereiken. Het is dan belangrijk m de verschillende mgelijke alternatieven af te wegen. Hierbij is het belangrijk m de financiële en rganisatrische haalbaarheid in de verwegingen mee te nemen. Bij elk actiepunt is het belangrijk m na te denken f dit wel haalbaar is. Wat wel kan, is dat er meerdere acties ndzakelijk zijn m de delstelling te kunnen bereiken. Bijvrbeeld: De vereniging wil inzetten p ledenwerving. Daarm rganiseert de vereniging een pendag waarin de vereniging haar deuren pen stelt vr iedereen (actie 1). Deze pendag gaat geprmt en gecmmuniceerd wrden. Dit wrdt gedaan dr flyers te ntwikkelen met infrmatie ver deze pen dag (actie 2). Deze flyers zullen k verspreid meten wrden in de buurt/wijken rndm de sprtvereniging (actie 3). Vervlgens wrden de bezekers van de pendag uitgendigd m gratis drie preftrainingen bij de vereniging bij te wnen (actie 4). In de uitwerking van de acties met in ieder geval het vlgende kmen te staan: - Op welk prbleem de actie gericht is - Peride van uitvering van actie(s) - Verantwrdelijke(n) - Inhud actie(s) - Ksten - Ndige inzet van vrijwilligers en middelen In het beleidsplan wrden de delen en acties beknpt maar duidelijk uitgewerkt. Wanneer er zeer specifieke acties en plannen zijn (bijvrbeeld wanneer er ingezet gaat wrden p het pleiden van vrijwilligers), kan het nuttig zijn m hier een specifiek plan vr te schrijven (In het vrbeeld zu dit een pleidingsplan zijn). Tip: er zijn een aantal zaken die ervr zrgen dat de pgestelde acties en plannen mgelijk niet p de juiste manier uitgeverd wrden. Prbeer deze zaken te vrkmen. Deze rzaken zijn: - Er is nvldende draagvlak (verantwrdelijken staan niet achter de plannen) - Er wrden verkeerde acties gekzen (acties zrgen er niet vr dat het del bereikt kan wrden) - Er zijn nvldende middelen, mankracht f rganisatrische vrzieningen aanwezig m de pgestelde acties uit te veren. - De cmmunicatie en infrmatie in de richting van vrijwilligers, leden en andere betrkkenen bij de vereniging is nvldende geweest.

13 5.2 Activiteitenplanning Het is ged m alle activiteiten in een planning weer te geven. Op deze manier is er een verzicht van alle acties van de vereniging en wanneer deze plaats zullen vinden. Daarnaast is k meteen helder wie wat gaat den. De tijdsplanning zrgt ervr dat er cntrle plaats kan vinden en de acties p tijd kunnen wrden afgernd. Vrbeeld activiteitenplanning Thema Delstelling Activiteit(en) Eindverantwrde lijke Financiën Verhgen van Spnsrplan Cördinatr spnsrinkmsten pstellen spnsring Prjectgrep/ werkgrep Spnsrcmmissie Start Einde Ksten Middelen Sept 2010 Juni Uren inzet 2012 cmmissie Organisaties benaderen Organiseren van spnsrterni Spnsr- en activiteitencmmissie Wat ng aan te raden is, is m elke cmmissie/werkgrep f prjectgrep een eigen planning te laten maken. In deze planning wrden de activiteiten die dr deze werkgrep ndernmen wrden gedetailleerd weergegeven met verschillende tussentijdse deadlines. Hierdr kan er vanuit het bestuur tezicht gehuden wrden en tussentijdse feedback gegeven wrden p het werk van de prjectgrep. Nu alle acties vaststaan is het ged m alle vrgaande nderdelen in een plan weer te geven. Deze nderdelen behren in het beleidsplan te wrden pgenmen. Een hfdstukindeling die daarvr kan wrden aangehuden is: - Inleiding - Histrie en huidige situatie - Missie en Visie - Analyse - Delstellingen - Acties - Planning - Bijlagen Vr deze samenstelling van het beleidsplan maak je gebruik van de infrmatie die je tt dusverre hebt uitgewerkt.

14 6. Vaststellen definitief beleid Stel het definitieve beleid vast. Zrg ervr dat er vldende ruggespraak is vanuit de achterban. Het uiteindelijk vaststellen van het beleid gebeurd als eerste dr gedkeuring ver het gehele beleid dr het bestuur. Vervlgens meten de leden p de Algemene Leden Vergadering het beleidsplan gedkeuren. Wanneer dit gedgekeurd is, is het beleid vastgesteld.

15 7. Implementatie De implementatiefase, k wel uitverfase, is de fase waarin de pgestelde plannen en acties wrden uitgeverd. Hier gaat ng veel aandacht aan de begeleiding van de verschillende verantwrdelijken en prjectgrepen wrden besteed. Niet alles wat in het beleidsplan is geschreven wrdt autmatisch z uitgeverd. De betrkkenen (leden en vrijwilligers) zullen achter het plan meten staan, gemtiveerd wrden en blijven m de plannen daadwerkelijk uit te veren. In deze fase is het van belang m de infrmatieverstrekking aan de leden in stand te huden. Wanneer de leden zien dat plannen uitgeverd wrden en er resultaten wrden gebekt dan zullen zij zich meer met het beleid verbnden velen. Dit kan ervr zrgen dat andere plannen k eenvudiger wrden drgeverd dr de steun vanuit de leden. Daarnaast kunnen behaalde successen mensen een steuntje in de rug geven m bij de uitvering van de plannen de prjectgrepen te ndersteunen. Het bestuur met tijdens de implementatie de cördinatie van de uitvering van de acties p zich nemen. De diverse acties zullen waarschijnlijk bij de diverse cmmissies kmen te liggen. Het bestuur hudt hier tezicht p dr elke bestuursvergadering hier met een agendapunt aandacht aan de vrtgang van de acties te besteden. Een aantal keer per jaar zal er k gekeken wrden naar de vrtgang vr het behalen van de delstelling. Dit kan gedaan wrden dr tussentijdse evaluaties in te plannen (zie hfdstuk 8).

16 8. Evaluatie Het is van belang m regelmatig te blijven inventariseren f de pgestelde delstellingen wel behaald zijn. Dit kan dr tussentijdse evaluaties en eindevaluaties uit te veren. Wanneer tussentijdse subdelstellingen niet gehaald zijn is het ndzakelijk m de acties f delstellingen aan te passen. Het is daarm zeer belangrijk m k tussentijdse evaluaties in te plannen. Bij de evaluatie is het vlgende van belang: - Elk jaar hren de krte termijndelstellingen te wrden geëvalueerd. Kijk hierbij f de gestelde delen behaald zijn en f de lange termijndelstelling ng steeds haalbaar en actueel is. - De evaluatiefase is een belangrijk nderdeel vr het vlgende jaar uit te veren beleid. In deze evaluatie wrdt het beleid vr het vlgende jaar vrmgegeven. Dit gebeurd dr het beleid in stand te huden f juist aan te passen. - Het beleidsprces is een cntinue prces. Vrtdurend met er geëvalueerd wrden, en kunnen aanpassingen plaatsvinden m het del vr gen te blijven huden. Maar het kan k z zijn dat het del aangepast met wrden. - Wanneer er aanpassingen plaatsvinden is het belangrijk m de huidige situatie (p dat nderdeel) eerst weer pnieuw te analyseren, het is mgelijk dat de situatie ndertussen veranderd is. - Zrg ervr dat de evaluatie van te vren vrm gegeven is. Hierbij gaat het er m dat het helder is wat er geëvalueerd gaat wrden, wat je daarvr te weten met kmen en wie je daarvr ndig hebt. - Organiseer zwel een effectevaluatie (het bekijken f de delstelling bereikt is) als een prcesevaluatie (het prces bekijken. Hierbij wrdt er.a. gekeken f het prces p gewenste wijze is verlpen en f betrkkenen dit k z hebben ervaren).

17 Bijlagen: Aan elk beleidsplan zijn diverse bijlagen tegevegd. Belangrijke bijlagen die tegevegd kunnen wrden zijn: - Begrting - Organgram - Functie mschrijvingen bestuur/cmmissies - Vragenlijst nderzek leden interne analyse - Resultaten nderzek leden interne analyse - (Prtcllen) - (Statuten) Als bvenstaande dcumenten al ergens anders gepubliceerd zijn en niet veranderd zijn is het niet ndzakelijk m deze ngmaals in het beleidsplan p te nemen. Dit kan natuurlijk wel.

18 Bijlage 1: Interne analyse Hiernder staan een aantal kpjes weergegeven waarp een interne analyse in kan gaan. Het is aan te bevelen m de huidige situatie vlgens nderstaande punten in kaart te brengen. - Bestuur en structuur: Hier gaat het erm he de vereniging rganisatrisch is pgebuwd en he de samenstelling van het kader binnen de vereniging is. Is er een rgangram en z ja, he ziet deze eruit? Zijn alle functies in dit rgangram ingevuld? Wrden deze functies k naar wens uitgeefend? Zijn er functie/taakmschrijvingen aanwezig? Zijn deze functie/taakmschrijvingen duidelijk? Welke cmmissies zijn er aanwezig? Welke verantwrdelijkheden en taken hebben deze cmmissies? - Leden: Er wrdt hier gekeken naar het ledenaantal en f dit vldende vr de vereniging is. Heveel leden zijn er? Zijn dit vldende leden? He is het ledenbestand pgebuwd in de diverse categrieën (leeftijd, man/vruw)? He is de grei de laatste jaren geweest? He zit deze grei in de diverse categrieën? Welke mgelijke rzaken liggen aan deze grei ten grndslag? Is er een ledenenquête gehuden? Z ja; Wat is de mening van de leden ver de vereniging? Is er een wervingsplan aanwezig? Zijn er delen p het gebied van ledenbehud en/f werven? Z ja wat huden deze delen in? - Vrijwilligers Hier kan er bekeken wrden he het met het vrijwilligersbeleid en het aantal vrijwilligers binnen de vereniging zit. Heveel vrijwilligers zijn er binnen de vereniging? Zijn dit vldende vrijwilligers? Wat is een mgelijke reden van dit aantal vrijwilligers? Zijn de kaderleden/vrijwilligers deskundig geneg? Is er een vrijwilligersbeleid aanwezig? Z ja, Waar richt dit beleid zich p? Is er een vrijwilligerscördinatr? Z ja; wat zijn, zijn/haar taken? Is er recentelijk (in de afgelpen 2 jaar) ng een vrijwilligersenquête gehuden? Z ja; Biedt de vereniging vrijwilligers vldende kansen tt ntwikkeling? Ervaren de vrijwilligers vldende aandacht? Wrdt er naar de ideeën van vrijwilligers geluisterd? Zijn er delstellingen gericht p vrijwilligersbeleid/ vrijwilligerswerving f vrijwilligersbehud? Z ja he luiden deze delstellingen? - De accmmdatie Bij de accmmdatie gaat het m de zalen, velden, trainingsruimtes, kleedruimtes en ducheruimtes van de vereniging. Vldet de accmmdatie aan gestelde eisen? Is er behefte aan en/f ruimte vr uitbreiding? He is het met het nderhud van de accmmdatie gesteld? - De sprtkantine Hier draait het erm f de mvang van de vereniging bij de sprtkantine past. Is er een (eigen) kantine? Vldet deze aan gestelde eisen? Biedt deze vldende ruimte vr de vereniging f is er behefte aan uitbreiding?

19 - Activiteitenaanbd Met het activiteitenaanbd wrdt er gekeken naar de activiteiten die de vereniging vr haar leden rganiseert. Wat is het activiteitenaanbd van de vereniging? Is er nderzcht wat de wensen (t..v. het activiteitenaanbd) van de leden zijn? Z ja; Vlden de activiteiten aan de wensen van de leden? Zijn de prijs, tijdstippen en lcatie van de activiteiten geschikt vr de leden? Wat vinden de leden van de huidige activiteiten? Hebben leden ideeën ver he zij het (evt.) anders zuden willen zien? Wrden er k activiteiten gehuden die gericht zijn p ptentiële leden? Sluiten deze activiteiten aan p de wensen van deze ptentiële leden? - Imag van de vereniging Bij het imag draait het m de clubsfeer en cultuur van de vereniging. Met cultuur wrden de nrmen en waarden, gewntes en gebruiken en gedragsregels die binnen de vereniging heersen bedeld. He is de clubsfeer binnen de vereniging? Wat is de clubcultuur die de vereniging uitstraalt? Vldet de clubsfeer en cultuur aan de gewenste prfilering vanuit het bestuur, de vrijwilligers en de leden? Hebben leden, vrijwilligers en derden het juiste beeld van de clubsfeer en cultuur binnen de vereniging? - Interne cmmunicatie Met de interne cmmunicatie wrdt bedeld he er nderling binnen de vereniging met elkaar gecmmuniceerd wrdt (tussen bestuur, vrijwilligers en leden). He wrdt er met de leden gecmmuniceerd? Zijn vrijwilligers en leden p de hgte van belangrijke zaken/ntwikkelingen binnen de vereniging? Wrden de leden k bij zaken/plannen betrkken? Velen de leden zich betrkken bij de vereniging? (kan gevraagd wrden in ledenenquête) - Externe cmmunicatie Bij de externe cmmunicatie draait het m de cmmunicatie met derden. Dit kunnen bezekers, gemeenten, spnsrs e.d. zijn. Is er cntact met de bnd en gemeente? Z ja; he lpen deze cntacten? He is de PR van de vereniging gerganiseerd? Straalt de externe cmmunicatie de gewenste clubsfeer en cultuur uit? - Sprtiviteit en respect Bij sprtiviteit en respect wrdt er gekeken wat de vereniging hier aan det. Bij smmige sprten is dit echter niet relevant. Is er een fair play beleid? Wat det de vereniging p het gebied van sprtiviteit, respect en discriminatie? He ervaren de leden, vrijwilligers, scheidsrechters en eventueel tegenstanders het thema sprtiviteit en respect binnen de vereniging? - Financiën Bij de financiën gaat het met name m de financiële situatie van de vereniging. Is de club geznd f zijn er tch wel zrgen? He is de financiële situatie van de club? Is er het afgelpen seizen winst f verlies gedraaid? He is de verhuding tussen cntributie, spnsring, subsidies, barmzet en eventuele andere inkmsten? Breng de inkmsten en uitgaven in kaart (van algehele vereniging) Breng de inkmsten en uitgaven van de verschillende cmmissies in kaart He zu u uw vereniging mschrijven: geznd, redelijk geznd, matig geznd f ngeznd?

20 Welke acties/activiteiten zijn er p het gebied van financiën? (bijv. grte clubactie, ltenverkp, spnsrlp f liebllenverkp) Zijn er p dit mment delen p het gebied van de financiën? Z ja, wat huden deze delen in? Niet alle antwrden p de bvenstaande vragen zijn direct vr handen. Het kan daarm behrlijk wat tijd ksten m de interne analyse af te rnden. Hiervr is het nder andere ndig m p bepaalde punten de mening van de leden, vrijwilligers en andere betrkkenen te peilen. Het zal in smmige gevallen ndig zijn m interviews f vragenlijsten af te nemen. Vragenlijsten zijn hier vaak het makkelijkst vr, drdat dit minder tijd kst wanneer er vele verschillende leden en vrijwilligers bevraagd meten wrden. En hierbij geldt: he grter de ndervraagde grep he meer de uitkmsten vr iedereen binnen de vereniging zullen gelden.

21 Bijlage 2: Externe analyse Onderstaande nderdelen kunnen bekeken wrden vr de externe analyse. Bedenk niet alleen al wat er bij de vereniging p dit mment is f speelt, maar k he dit in de tekmst zu kunnen zijn. Denk hierbij k na ver he de vereniging dit in de tekmst zu willen zien. - Demgrafische gegevens Bij demgrafische gegevens gaat het m gegevens ver de samenstelling van de bevlking. Het gaat hier m de directe mgeving van de vereniging. Dit is de wijk waarin de vereniging ligt en evt. de daar aangrenzende wijken. Een ander uitgangspunt dat gebruikt kan wrden vr de mgeving is het verzrgingsgebied. Onder verzrgingsgebied verstaan we: het gebied waaruit de leden (vrnamelijk) vandaan kmen. Wnen er vral jngeren, uderen, studenten, kinderen, mannen f vruwen in het verzrgingsgebied? Neemt het verzrgingsgebied in aantallen te f af? He is de verhuding van de ledenpbuw ten pzichte van het verzrgingsgebied? Zijn hier (grte) afwijkingen in? Wat zuden de rzaken hiervan kunnen zijn? Zijn er ng ntwikkelingen in het verzrgingsgebied? Vrbeeld: een ntwikkeling zu kunnen zijn dat er een nieuwe wnwijk in de buurt van de vereniging gevestigd gaat wrden. - Maatschappelijke gegevens Bij maatschappelijke gegevens gaat het erm f de vereniging activiteiten uitvert m haar maatschappelijke betrkkenheid te tnen. Wanneer de vereniging bepaalde activiteiten ng niet uitvert, maar dit wel wilt gaan den dan kan dit k meegenmen wrden in de externe analyse. Speelt de vereniging in p maatschappelijke ntwikkelingen als: Maatschappelijke stage in de sprt Buitenschlse pvang G-sprt De vraag naar ngerganiseerd sprt aanbd Vergrijzing/ uderen sprt Activiteiten in de wijk Clinic s/ activiteiten p schlen - De gemeente Wat hudt het cntact met de gemeente in? Dat kan hier uitgezcht wrden. Is er cntact met de gemeente? Z ja, wat hudt dit cntact in? Ontvangt de vereniging p dit mment subsidies vanuit de gemeente en/f prvincie? Aan welke eisen/vrwaarden met de vereniging vlden m in aanmerking te kunnen kmen vr een subsidie? Wat is het beleid van de gemeente t..v. sprt? - Ondernemingen/spnsrs Hier kan er bekeken wrden he het cntact met ndernemingen (uit de mgeving) en spnsrs is. Is er een spnsrbeleid? Z ja; wat hudt dit in? Welke spnsrs zijn er bij de vereniging? En wat spnsren zij? Waarm zijn de huidige spnsrs de vereniging gaan spnsren? Wat verwachten de spnsrs van de vereniging? Wat biedt de vereniging de spnsrs? Wat wrdt er gedaan m spnsrs te behuden? Zijn er spnsrpakketten? Z ja; waar bestaan deze pakketten uit? Waarm zijn vrmalige spnsrs gestpt met de spnsring? Welke ndernemingen wrden benaderd vr spnsring? Zijn er ng andere ndernemingen waar de vereniging cntact mee heeft?

22 - Cncurrenten Het is ged m te bekijken welke cncurrerende sprtverenigingen er in de mgeving zitten en wat zij hun leden bieden. Welke cncurrerende verenigingen uit dezelfde sprttak zitten er in de mgeving? Wat bieden zij de leden? Zijn ze ergens beter in? Z ja, in wat? Welke cncurrerende sprtverenigingen zitten er in de mgeving? Wat bieden zij de leden? Zijn ze ergens beter in? Z ja, in wat? Wat maakt de eigen vereniging uniek? Zijn er nieuwe ntwikkelingen die een bedreiging kunnen vrmen? Bijvrbeeld: een zaalvetbalvereniging krijgt de cncurrentie van een vetbalvereniging die een zaalafdeling start. - Sprtbnd Welk cntact heeft de vereniging met de verkepelende sprtbnd? Is er cntact met de sprtbnd? Z ja, wat hudt dit cntact in? He is dit cntact met de sprtbnd? Maakt de vereniging gebruik van diensten van de sprtbnd? Wat kan de bnd de vereniging allemaal bieden?

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Greien naar Succes Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau. Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

CHECKLIST JAARUITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID (JUP)

CHECKLIST JAARUITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID (JUP) CHECKLIST JAARUITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID (JUP) Een hulpmiddel vr het pstellen van jaaruitveringsplannen Integrale Veiligheid vr en dr gemeenten dr Niek Verkaik en Frank Rzenberg, OBMC Flris Faes

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen www.atbzevenhuizen.nl 1-1-2013 Spnsrplan Inleiding Vr u ligt het spnsrplan van de stichting ATB Zevenhuizen. In dit schrijven leggen wij enthusiast uit wie wij zijn en waar wij binnen de fietssprt vr gaan.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden & ouders,

Van de voorzitter. Beste leden & ouders, fficieel clubrgaan van Hckeyclub Wateringse Veld Van de vrzitter Beste leden & uders, De midwintercmpetitie zit er weer p en na de krkusvakantie starten wij met de derde en laatste peride van dit seizen.

Nadere informatie

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT Adjust - Sciaal Resultaat zet in p verbinding in het Sciaal Dmein. Dat den we dr altijd g te hebben vr de mens en zijn mgeving. We hebben nze expertise

Nadere informatie

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren.

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren. Cncept 08-02-2017 Plan van Aanpak Slidariteitswerk in sectren. Betrkken zijn bij internatinale slidariteitsprjecten is stimulerend en interessant, maar kan sms k ingewikkeld en uitdagend zijn. Het valt

Nadere informatie

Je loopbaanplan in vijf stappen. Handleiding voor het schrijven van je loopbaanplan. 2018, Mariska Hidding

Je loopbaanplan in vijf stappen. Handleiding voor het schrijven van je loopbaanplan. 2018, Mariska Hidding Je lpbaanplan in vijf stappen Handleiding vr het schrijven van je lpbaanplan 2018, Mariska Hidding Inhudspgave Vrwrd 3 Del en nut van het lpbaanplan 4 Lpbaanplan vlgens CAR-UWO 4 Maak je eigen lpbaanplan

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend?

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend? Wat zijn de grenzen aan de zrg die de Uilenburcht kan bieden? Tt hever reikt de draagkracht van De Uilenburcht? Achtergrnd Het uitgangspunt van De Uilenburcht is altijd dat we nze leerlingen z lang mgelijk

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

FACTSHEET ONTWIKKELING VV HC 03

FACTSHEET ONTWIKKELING VV HC 03 FACTSHEET ONTWIKKELING VV HC 03 Vetbalvereniging HC 03 is in 2003 pgericht en is ntstaan uit de fusie van de vetbalvereniging Hummel & Keppel en de Sprtvereniging Drempt Vruit. In deze Factsheet wrdt ingegaan

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Wat is een bevalplan Waarom dit bevalplan Locatie

Wat is een bevalplan Waarom dit bevalplan Locatie Wat is een bevalplan Een bevalplan is een beknpt dcument waarin je juw wensen en verwachtingen ver de bevalling pschrijft. Vr juw bevalling bespreek je dit dcument met juw zrgverleners en begeleiders.

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2015 cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2015 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Heart4Women. Duurzaam Bewogen Missionair. Sponsor een vrouw

Heart4Women. Duurzaam Bewogen Missionair. Sponsor een vrouw Heart4Wmen Duurzaam Bewgen Missinair Spnsr een vruw Vruwen in hun kracht Heart4Ghana is bewgen met de psitie van de vruw binnen de Dagmba en Nanumba cultuur. Deze vruwen hebben het niet altijd makkelijk

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Beleid Veiligheid en Gezondheid Kinderwoud

Beleid Veiligheid en Gezondheid Kinderwoud Beleid Veiligheid en Gezndheid Kinderwud Met het beleid veiligheid en gezndheid maken we inzichtelijk he wij p nze lcaties werken ten aanzien van Veiligheid & Gezndheid. We bieden kinderen en medewerkers

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING Beste drpsgent, Vr u ligt een enquête ver de ntwikkeling van ns drp in de kmende jaren. Deze enquête is een initiatief van de Drpsvereniging Heilig Landstichting,

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Intervisiemethodes. In andermans schoenen methode. Incidentenmethode. Kernmodel intervisiemethode. Roddelmethode. Leren van elkaars succes methode

Intervisiemethodes. In andermans schoenen methode. Incidentenmethode. Kernmodel intervisiemethode. Roddelmethode. Leren van elkaars succes methode Intervisiemethdes In andermans schenen methde Incidentenmethde Kernmdel intervisiemethde Rddelmethde Leren van elkaars succes methde Vijf stappen methde In andermans schenen methde Vrwaarden: Vrdelen:

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND Les 2 Een pen gesprek ver psychische gezndheid Grepsvrmingspdrachten is een prject van Diversin en MIND VOOR DE DOCENT Deze les kan als lsstaande pdracht gegeven wrden, maar k als vervlg p de MIND Yung

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal Visie p de jeugdpleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 1. Inleiding Vr u ligt het jeugdplan van WPK/Westlandia Handbal. Dit plan beschrijft in grte lijnen

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie