Geachte mevrouw/heer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte mevrouw/heer,"

Transcriptie

1 Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr U hft n kwijtschldingsformulir aangvraagd. In dz brif staat rlvant informati omtrnt d kwijtschldingsprocdur. Wij advisrn u om voordat u ht formulir invult rst ondrstaand informati door t lzn. Waarvoor kunt u kwijtschlding aanvragn? U kunt alln kwijtschlding aanvragn voor d watrsystmhffing ingztnn, zuivringshffing n vrontrinigingshffing. Voor d watrsystmhffing gbouwd (igndom) wordt gn kwijtschlding vrlnd. Dit gldt vnns voor bdrijfsaanslagn. Kwijtschlding kan alln plaatsvindn als u d aanslag nog nit, of kortr dan 3 maandn gldn btaald hft. Tijdig aanvragn Wij vrzokn u dringnd om uw aanvraag uitrlijk binnn 3 maandn na d vrvaldatum van d aanslag in t dinn. Gn kwijtschlding als u ovr vrmogn bschikt Uw vrzok om kwijtschlding wordt dirct afgwzn als u bschikt ovr vrmogn. Tot ht vrmogn wordn d volgnd zakn grknd: n auto di op ht momnt dat u kwijtschlding aanvraagt mr waard is dan 2.269,- of wannr u mrdr auto s hft d ovrwaard op uw ign woning ht bzit van n caravan, vakantihuis, spaarpolissn, aandln, motor, lvnsvrzkringn.d. Ht saldo op uw bank- n spaarrkning (n) bovn d normbdragn (zi Kort Oudrkrkrdijk 7 Amstrdam Postbus GC Amstrdam T (lokaal tarif) F KvK Watrnt is d gmnschapplijk Watrnt is d gmnschapplijk organisati van ht organisati watrschap van Amstl, ht watrschap Gooi n Amstl, Gooi n Vcht n d gmnt Amstrdam KvK Amstrdam BTW NL B01

2 Klant, Markt & Rlatis Blastingn Na ht insturn Als wij uw kwijtschldingsaanvraag ontvangn, sturn wij u n ontvangstbvstiging. D invordring n vntul automatisch incasso s voor d aanslag waarvoor u kwijtschlding aanvraagt wordn vanaf dat momnt stopgzt. Wij handln uw aanvraag binnn 8 wkn af. Als uw vrzok wordt afgwzn of gdltlijk wordt togwzn, mot ht saldo binnn 10 dagn btaald wordn! Ga dan naar n btaal dirct via Mijn Watrnt. U kunt all facturn n blastingaanslagn bkijkn n u zit prcis wat u nog mot btaln n wat u al hft btaald. Btalingsrgling / automatisch incasso Indin uw kwijtschldingsvrzok wordt afgwzn n volldig btaling binnn 10 dagn nit moglijk is, dan kunt u n btalingsrgling afsprkn of n automatisch incasso afgvn. Ga naar of nm contact op mt onz KlantnSrvic Watrnt via Bijlag(n) Als u kwijtschlding aanvraagt dint u all bnodigd bijlagn (als kopi) m t sturn. Onvolldig aanvragn wordn afgwzn. Wlk bijlagn mot u msturn: o Kopi laatst rkningafschrift bank- n/of spaarrkning; o Bwijzn afhanklijkhid auto: bv. kopi invalidnparkrkaart of kilomtrvrgoding; o Kopi kntknbwijs (ook van n vntul 2 auto, motor of caravan); o Kopi laatst spcificati hypothkafschrijving, jaarggvns hypothkschuld n btaald hypothkrnt; o Kopi laatst huurspcificati; o Kopi laatst Huurtoslagbschikking van d Blastingdinst; o Kopi laatst 4 loon-/uitkringsspcificatis; o Kopi van voor én achtrkant voorlopig bschikking hffingskorting van d Blastingdinst; o Kopi laatst Zorgtoslagbschikking van d Blastingdinst; o Kopi prmiblad van uw zorgvrzkring; o Kopi laatst ovrschrijving(n) btaald alimntati; o Kopi laatst ovrschrijving(n) ontvangn alimntati; o Kopi laatst spcificati(s) van blastingschuldn. Hft u vragn ovr dz tolichting? Nm dan contact mt d Tam Inning & Invordring. Zij zijn brikbaar op wrkdagn van 8.30 tot uur. Watrnt is d gmnschapplijk organisati van ht watrschap Amstl, Gooi n Vcht n d gmnt Amstrdam

3 Vrzok om kwijtschlding Zuivringshffing / Vrontrinigingshffing / Watrsystmhffing ingztnn Antwoordnummr VC Amstrdam Ggvns aanvragr Blangrijk: ls voor ht invulln van dit formulir rst d bijgslotn tolichting Corrcti ggvns aanvragr Wannr uw ggvns hirbovn nit juist zijn vrmld, kunt u hirondr d juist ggvns invulln. Naam n voorlttrs Adrs Postcod n woonplaats Altijd invulln: Gboortdatum Tlfoonnummr IBAN BSN Soort blasting Voor wlk soort aanslagn/blastingn vrzokt u om kwijtschlding? (Aankruisn wat van topassing is). Lt op! Er is gn kwijtschlding moglijk voor d watrschapsblasting voor ignarn (Watrsystmhffing gbouwd, -ovrig ongbouwd n -natuurtrrinn). Jaar Aanslagnummr Jaar Aanslagnummr 1 Lfsituati 1a Bnt u ghuwd of onghuwd samnwonnd? n ja, vrmld naam, voorlttrs n gboortdatum van uw chtgno(o)t()/partnr 1b Zijn r kindrn jongr dan 18 jaar di tot uw huishoudn bhorn? n ja, vrmld naam, voorlttrs n gboortdatum 1c Zijn r kindrn oudr dan 18 jaar di tot uw huishoudn bhorn? n ja, vrmld naam, voorlttrs n gboortdatum 1d Wonn r op uw adrs nog andr prsonn, di gn ondrhuurdrs of kostgangrs zijn? n ja, vrmld naam, voorlttrs n gboortdatum Naam n voorlttrs Gboortdatum Rlati Naam n voorlttrs Gboortdatum Rlati Watrnt is d gmnschapplijk organisati van ht watrschap Amstl, Gooi n Vcht n d gmnt Amstrdam 1

4 Op dit blad invulln: d ggvns van uzlf n van uw chtgno(o)t() of samnwonnd partnr n/of d gmnschapplijk ggvns van u n uw chtgno(o)t() of samnwonnd partnr indin van topassing. 2 Ggvns bank-, giro n/of spaarrkning Vrmld hirondr ht indsaldo van ht laatst rkningafschrift van uw bank- n spaarrkning n stuur daar n kopi van m. IBAN Saldo Van wi Bankrkning mij partnr samn Bankrkning mij partnr samn Spaarrkning mij partnr samn Spaarrkning mij partnr samn 3 Ggvns auto( s) Vrmld hirondr d ggvns van uw auto. Stuur n kopi van ht kntknbwijs m (ook van n vntul twd auto). Bnt u in ht bzit van n auto/auto s? n, ga naar vraag 4 ja 3a Automrk n typ Kntkn Bouwjaar Aankoopbdrag Aankoopdatum 3b Hft u n lning voor d auto( s) afgslotn? n, ga naar 3c ja Aflossing pr maand Opnstaand schuld 3c Is d auto onmisbaar door zikt of invaliditit van uzlf of één van d ldn van uw huishouding? n ja, vog kopiën van d bwijzn bij van b.v. invalidnparkrkaart, kilomtrvrgoding of bruiklnauto. 4 Ggvns andr waardvoll bzittingn (bijvoorbld antik, boot, motor, caravan, spaarpolissn, lvnsvrzkringn, aandln, nz.) Bnt u of uw chtgno(o)t()/samnwonnd partnr in ht bzit van andr waardvoll bzittingn? n, ga naar vraag 5 ja Soort bzittingn Waard 5 Ggvns ign huis Hft u n ign huis? n, ga naar vraag 6 ja 5a Waard van uw huis (lg t aanvaardn) 5b Nm ovr van d laatst spcificati van d hypothkafschrijving: Huidig hypothkschuld Aflossing pr maand Rntprcntag % Hypothkrnt pr maand 5c Prmi voor d koopwoning pr maand pr kwartaal pr jaar Subsidi voor d koopwoning pr maand pr kwartaal pr jaar 6 Ggvns woonruimt Hft u d woonruimt waar u woont ghuurd? n, ga naar vraag 7 ja 6a Kal huur pr maand, zondr aftrk huurtoslag Srvickostn pr maand 6b Nm ovr van d laatst spcificati n stuur n kopi van d toslagbschikking van d Blastingdinst m. Huurtoslag pr maand 2

5 Op dit blad invulln: d ggvns van uzlf n van uw chtgno(o)t() of samnwonnd partnr n/of d gmnschapplijk ggvns van u n uw chtgno(o)t() of samnwonnd partnr indin van topassing. 7 Ggvns ondrhuurdr(s) n/of kostgangr(s) Hft u ondrhuurdr(s) of kostgangr(s)? n, ga naar vraag 8 ja 7a Bijdrag in d kostn / kamrvrhuur / kostgld tc. pr maand 8 Ggvns loon, pnsion, uitkring(n), ontvangn alimntati, studifinanciring, voorlopig aanslag, nz. Vrmld hirondr d ggvns van d laatst spcificati(s) n stuur n kopi van d laatst 4 inkomstnspcificatis m. 8a Van uzlf: naam wrkgvr of uitkrnd instanti (b.v. Social Vrzkringsbank, ABP, UWV, Social Dinst) Ntto bdrag Pr Van uw chtgno(o)t()/partnr: naam wrkgvr of uitkrnd instanti (b.v. Social Vrzkringsbank, ABP, UWV, Social Dinst) Ntto bdrag Pr 8b Vakantigld (pr maand) ovr loon n/of uitkring van uzlf van uw chtgno(o)t()/partnr 8c Andr inkomstn, zoals ovrwrkvrgoding, onrglmatighidstoslag, Ntto bdrag pr jaar Ntto bdrag pr jaar van drtind maand, bijvrdinstn, rnt, ovrig inkomstn van uzlf uw chtgno(o)t()/partnr 8d Pr maand ontvangn alimntati voor d kindrn Pr maand ontvangn alimntati voor uzlf n/of uw chtgno(o)t()/partnr 8 Pr maand ontvangn hffingskorting (Blastingdinst) Vog n kopi bij van d voor én achtrkant van d voorlopig bschikking van d hffingskorting. 9 Ggvns ziktkostn 9a Prmi zorgvrzkring pr maand van uzlf van uw chtgno(o)t()/partnr 9b Zorgtoslag van uzlf van uw chtgno(o)t()/partnr Vog n kopi van d (bschikking van) d Blastingdinst bij. 10 Ggvns btaald alimntati Btaalt u of uw chtgno(o)t()/partnr alimntati voor kindrn n/of aan n vrogr partnr (ook bij duurzaam gschidn lvn)? n, ga naar vraag 11 ja, totaalbdrag pr maand Vog n kopi van d laatst ovrschrijving bij. 3

6 Op dit blad invulln: d ggvns van uzlf n van uw chtgno(o)t() of samnwonnd partnr n/of d gmnschapplijk ggvns van u n uw chtgno(o)t() of samnwonnd partnr indin van topassing. 11 Ggvns andr blastingschuldn* Vrmld hirondr d bdragn van d laatst spcificati n stuur n kopi daarvan m. Soort Opnstaand schuld Aflossing pr maand * Mt andr schuldn wordt gn rkning ghoudn bij d boordling van uw aanvraag. 12 Tolichting op dz kwijtschldingsaanvraag Als u wilt kunt u hir n tolichting gvn op uw situati. 13 Ggvns gmachtigd Alln invulln als dit formulir nit door d aanvragr zlf is ingvuld. Naam n voorlttrs Adrs Postcod n woonplaats Tlfoonnummr(s) Ondrtkning Uw vrzok om kwijtschlding van blasting wordt afgwzn als u d vragn di op u van topassing zijn nit volldig hft ingvuld. Ht opzttlijk vrmldn van onjuist ggvns of ht nit vrmldn van ggvns di van topassing zijn, kan lidn tot strafrchtlijk vrvolging n ht alsnog invordrn van ht kwijtgscholdn bdrag. Uw vrzok om kwijtschlding wordt ook afgwzn als u nit all informati n spcificatis hft bijgvogd waarnaar wordt gvraagd. Controlr nog vn of u all bwijsstukkn hft bijgvogd! Hft u dit jaar rcht op kwijtschlding? Dan hft u dat moglijk volgnd jaar ook. Wij controlrn dit automatisch. U hoft dan nit idr jaar opniuw n aanvraagformulir in t vulln. Wilt u nit dat wij gautomatisrd controlrn, dan kunt u dat hirondr aangvn: Ik gf gn tostmming om mijn ggvns t gbruikn om gautomatisrd t latn controlrn of ik rcht hb op kwijtschlding van blasting(n). Als ik n brop wil don op kwijtschlding van blasting(n), dan vraag ik dat handmatig aan. Ik vrklaar dit formulir naar waarhid t hbbn ingvuld. Voorlttr(s) n naam Plaats Datum Aantal bijlagn Handtkning 4

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier kunt u wijzigingen in

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN WORD NU ZZP-LID! 9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en dienstenpakket. 1 PERSOONLIJK ADVIES Wij steunen u om als zzp'er goed uw werk te doen. Onze

Nadere informatie